Tặng thưởng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Tặng thưởng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lượt xem: 129,435Lượt tải: 7Số trang: 9

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'tặng thưởng bằng khen của thống đốc ngân hàng nhà nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Tặng thưởng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hoạt động khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thi đua - Khen thưởng) Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chậm nhất ngày 31/1 hàng năm các đơn vị thuộc NHNN và đoàn thể ngành Ngân hàng gửi hồ sơ về NHNN Việt Nam (Vụ Thi đua – Khen thưởng; Các đơn vị thuộc các TCTD, các TCTD Phi Ngân hàng, Bảo hiểm tiền gửi VN, QTDND cơ sở, doanh nghiệp thuộc NHNN và cơ quan thường trực Hiệp hội NHNN quản lý gửi hồ sơ chậm nhất ngày 28/2 hàng năm; các đơn vị thuộc khối đào tạo gửi hồ sơ chậm nhất ngày 15/8 hàng năm. 2. Bước 2 Vụ TĐKT có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Hội đồng TĐKT Ngành cho ý kiến trước khi trình Thống đốc quyết định. Trường hợp cần thiết, Vụ TĐKT sẽ gửi xin ý kiến bằng văn bản các đơn vị có liên quan tại Trụ sở chính NHNN hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng TĐKT ngành. Tên bước Mô tả bước 3. Bước 3 Thống đốc NHNN quyết định khen thưởng Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đối với khen thưởng thường xuyên, niên hạn + Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng; + Biên bản họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đơn vị đơn vị; + Quyết định tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” (đối với cá nhân) và “Tập thể lao động xuất sắc” (đối với tập thể) của Thủ trưởng đơn vị; + Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể do đơn vị trình; + Ý kiến nhận xét, đề nghị bằng văn bản của Giám đốc Ngân hàng Chi nhánh tỉnh, thành phố đối với cá nhân thuộc Ban Cán sự Đảng trên địa bàn quản lý; đối với tập thể là chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ tín dụng Nhân Trung ương, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; tập thể là các Ngân hàng thương mại cổ phần; Thành phần hồ sơ + Xác nhận sáng kiến, cải tiến, áp dụng công nghệ mới của Hội đồng khoa học hoặc Hội đồng sáng kiến của đơn vị. 2. Đối với khen thưởng đột xuất: + Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng + Báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị do đơn vị quản lý trực tiếp lập, ghi rõ hành động thành tích, công trạng lập được để đề nghị khen thưởng 3. Đối với khen thưởng chuyên đề: + Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị kèm theo danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng + Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị + Báo cáo thành tích của cá nhân tập thể được đề nghị khen thưởng phải ký và ghi rõ họ tên có xác nhận của thủ trưởng đơn vị Số bộ hồ sơ: 1 bộ (bản chính) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng Công văn số Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 2. Mẫu Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân (đối với khen thưởng thường xuyên, niên hạn) Công văn số 3. Mẫu Báo cáo tóm tắt thành tích tập thể (đối với khen thưởng thường xuyên, niên hạn) Công văn số 4. Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân (đối với khen thưởng đột xuất) Công văn số 5. Mẫu Báo cáo thành tích tập thể (đối với khen thưởng đột xuất) Công văn số 6. Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân (đối với khen thưởng chuyên đề) Công văn số 7. Mẫu Báo cáo thành tích tập thể (đối với khen thưởng chuyên đề) Công văn số Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đối với cá nhân: - 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ - Mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực Quyết định n... 2. Đối với tập thể: a) Tập thể thuộc Ngân hàng Nhà nước i) 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” ii) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ iii) Thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng iv) Nội bộ đoàn kết v) Không để xảy ra các vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của đơn vị. b) Tập thể thuộc các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: i) Có thời gian hoạt động tối thiểu 2 năm Quyết định n... Nội dung Văn bản qui định ii) 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Tỷ lệ nợ nhóm 3,4,5 trên tổng dư nợ không vượt quá 5% (đối với tập thể có hoạt dộng tín dụng) iii) Thực hiện tốt công tác kiểm soát, giám sát hoạt động của các cá nhân, tập thể iv) Tổ chức duy trì thường xuyên và hướng ứng tích cực các phong trào thi đua; Tổ chức Đảng, đoàn được công nhận là trong sạch vững mạnh 2 năm liên tục. v) Trong tập thể không để xảy ra các vụ việc xấu ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, của hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. c) Tập thể thuộc khối đào tạo: i) 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” ii) Hoàn thành xuất sắc toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch về đào tạo do Bộ Giáo dục và đào tạo và ngành giao đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt iii) Nội bộ đoàn kết, tổ chức phải duy trì thường xuyên và hưởng ứng các phong trào thi đua; Tổ chức Đảng, đoàn được công nhận là trong sạch vững mạnh 2 năm liên tục. iv) Tổ chức thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học Nội dung Văn bản qui định v) Tổ chức quản lý tốt sinh viên d) Tập thể thuộc các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước: i) Có thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm ii) 2 lần liên tục đạt “Tập thể lao động xuất sắc” iii) Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định; thực hiện tốt công tác kiểm soát giám sát hoạt động của các cá nhân, tập thể iv) Nội bộ đoàn kết, nhất trí; tổ chức phải duy trì thường xuyên và hưởng ứng các phong trào thi đua; Tổ chức Đảng, đoàn được công nhận là trong sạch vững mạnh 2 năm liên tục. v) Không để xảy ra các vụ việc gây ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, của ngành; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. e) Tập thể thuộc các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cơ quan thường trực Hiệp hội do ngân hàng Nhà nước quản lý: i) Thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm ii) 2 lần liên tục đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” iii) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt các văn bản của cơ quan QLNN. iv) Thực hiện tốt công tác kiểm soát, giám sát của Nội dung Văn bản qui định các cá nhân, tập thể của đơn vị v) Nội bộ đoàn kết, nhất trí; tổ chức phải duy trì thường xuyên và hưởng ứng các phong trào thi đua; Tổ chức Đảng, đoàn được công nhận là trong sạch vững mạnh 2 năm liên tục. vi) Không để xảy ra các vụ việc gây ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị;Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.