HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG TẶNG CHO

HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG TẶNG CHO

Thể loại: Hợp đồng
Lượt xem: 119,857Lượt tải: 5Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản, các loại hợp đồng mẫu - HỢP ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG TẶNG CHO

Tóm tắt nội dung

Mẫu số HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ĐỒNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG TẶNG CHO Tại Ủy ban nhân dân quận phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có: Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A): Ông minh nhân dân số: cấp khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm có thể chọn một trong các chủ thể sau: 1. Chủ thể là vợ : Sinh minh nhân dân số: cấp khẩu thường trú: Cùng vợ là bà: Sinh minh nhân dân số: cấp khẩu thường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng Chủ thể là hộ gia đình: Họ và tên chủ hộ: Sinh minh nhân dân số: cấp khẩu thường thành viên của hộ gia đình: - Họ và minh nhân dân số: cấp khẩu thường trú: - … * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi: Họ và tên người đại minh nhân dân số: cấp khẩu thường giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……………….do Chủ thể là tổ chức: Tên tổ chức: Trụ sở: Quyết định thành lập năm do chứng nhận đăng ký kinh doanh năm do cấp. Số Fax: Số điện và tên người đại diện: Chức vụ: Sinh minh nhân dân số: cấp giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……………….do được tặng cho (sau đây gọi là Bên B): (Chọn một trong các chủ thể nêu trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng tặng cho được chứng nhận (chứng thực) số ……………., quyển số …...…..., theo đó, bên A cho bên B tài sản là Nay hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nêu trên với các nội dung cụ thể như 1 NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận và các Điều, khoản cần sửa đổi, bổ 2 VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC Lệ phí liên quan đến việc lập Hợp đồng này do bên……. chịu trách nhiệm 3 PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp 4 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 1. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này; 3. Các cam đoan 5 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 1. Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng tặng cho 2. Các điều khoản khác của Hợp đồng tặng cho số không bị sửa đổi, bổ sung vẫn còn nguyên giá trị. 3. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này. 4. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng có thể chọn một trong các trường hợp sau bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; - Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; 3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ: A Bên B (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG ….. tháng .…. năm .…..(bằng hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn) Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...…. thành phố Hồ Chí hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân) Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) quận (huyện) phố Hồ Chí thực: - Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tặng cho được giao kết giữa bên A là và bên B là ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng; - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; - Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội; - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của có thể chọn một trong các trường hợp sau bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi; - Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ... tờ, cấp cho: + Bên A ... bản chính; + Bên B ... bản chính; + Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chứng , quyển số có thẩm quyền chứng đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức này được ban hành kèm theo Quyết định số ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.