Thực hành bệnh tim mạch part 10

Thể loại: Y khoa Dược
Lượt xem: 116,878Lượt tải: 6Số trang: 46

Mô tả tài liệu

Với các lỗ thông kích thước trung bình: không có dấu hiệu cơ năng, bloc nhánh phải không hoμn toμn, tỷ lệ đường kính thất phải/thất trái từ 2/3 đến 1, có tăng tưới máu phổi trên phim chụp Xquang: nếu lμ nữ giới thì nên phẫu thuật khoảng năm 15 tuổi (phẫu thuật đường ngang dưới vú); nếu lμ nam giới thì nên phẫu thuật lúc 5 tuổi. Nếu có khả năng đóng qua da bằng dụng cụ (Amplatzer, CardioSeal...) thì nên thực hiện ngay khi có thể ở các lỗ thông loại này....

Tóm tắt nội dung

2. Víi c¸c lç th«ng kÝch th−íc trung b×nh: kh«ng cã dÊu ®−êng kÝnh thÊt ph¶i/thÊt tr¸i tõ 2/3 ®Õn 1, cã t¨ng ngay khi cã thÓ ë c¸c lç th«ng lo¹i nμy. lín h¬n: nÕu cã t¨ng ¸p §MP cÇn ®ãng lç th«ng nμy 4. TLN nghi ngê ®· cã t¨ng ¸p §MP cè ®Þnh: cÇn lμm ¸p §MP cè ®Þnh, l−u l−îng m¹ch phæi vÉn t¨ng h¬n thuËt) cã thÓ gÆp ë tuæi 20 ®Õn 30. nhÞp tim cã thÓ b¾t ®Çu x¶y ra ë tuæi 30 ®Õn 40. b»ng dông cô qua da) th× cã thÓ coi nh− bÖnh nh©n th−íc vμ vÞ trÝ cña lç TLN mμ phÉu thuËt viªn cã thÓ nh− tuæi, rung nhÜ, ¸p lùc ®éng m¹ch phæi vμ søc c¶n chøng sau më mμng ngoμi tim (hay gÆp h¬n c¸c phÉu chøng ngay c¶ ë nhãm bÖnh nh©n cã nguy c¬ cao. Congenital heart disease in adults: a practical Conference on Adult Congenital Heart Disease 1996. Can J Cardiol ventricular septal defects, atrioventricular canal, patent ductus Congenital heart disease in Adults, 2nd ed. pediatric heart disease, 2nd ed. In: Garson A, Bricker JT, Fisher DJ, Neish SR, eds. The science and practice of pediatric cardiology, 2nd ed. Ngo¹i trõ bÖnh van ®éng m¹ch chñ (§MC) chØ cã hai l¸ van th× th«ng liªn thÊt (TLT) lμ bÖnh tim bÈm sinh hay gÆp nhÊt, to ë vïng gi÷a tim) vμ c¸c biÕn chøng sím cña nã nªn th«ng liªn ®o¸n TLT tõ khi cßn trong thai nhi cã thÓ thùc hiÖn ®−îc b»ng nã cã thÓ gÆp ë ng−êi tr−ëng thμnh vμ cã kh¶ n¨ng tù ®ãng. lÖ tù ®ãng l¹i cña c¸c tr−êng hîp TLT lç nhá ë trÎ em lªn ®Õn ¸p lùc ®éng m¹ch phæi (§MP) cã thÓ t¨ng mét c¸ch cè ®Þnh rÊt §èi víi c¸c tr−êng hîp søc c¶n m¹ch phæi C¸c biÕn chøng hay gÆp ë nhãm bÖnh nh©n nhÞp thÊt vμ c¸c biÕn chøng cña ®a hång cÇu. kÐm ë c¸c bÖnh nh©n cã c¸c biÓu hiÖn ngÊt, suy tim xung huyÕt Nã cã thÓ g©y hë van §MC vμ hÑp tr−êng hîp TLT vμ còng cã kh¶ n¨ng tù ®ãng cao trõ c¸c tr−êng hîp cã nhiÒu lç TLT. thÊt n¬i cã tiÕp gi¸p víi van §MC vμ van §MP (nªn nμy lμ lç th«ng th−êng phèi hîp víi tæn th−¬ng l¸ van B. C¸c tæn th−¬ng kh¸c phèi hîp cã thÓ gÆp: hÑp van §MP, hÑp trªn van §MP, hë 3 l¸, th«ng trùc tiÕp tõ thÊt tr¸i th−íc lç TLT vμ søc c¶n hÖ §MP còng nh− ¸p lùc thÊt B. DiÔn biÕn xÊu dÇn sÏ lμ t¨ng ¸p §MP g©y suy tim ph¶i vμ c¶n cña m¹ch phæi do bÖnh lý §MP t¾c nghÏn cè ®Þnh ph¶i, ¸p lùc vμ søc c¶n cña ®éng m¹ch phæi. nh−ng cã ©m s¾c cao h¬n trong c¸c tr−êng hîp lç th«ng nhá ë phÇn c¬ vμ cã thÓ chØ lan ra mám hay sang tr¸i nÕu NÕu lç TLT qu¸ lín, cã thÓ nghe thÊy ®éng m¹ch phæi ®¬n thuÇn vμ bÖnh c¬ tim ph× ®¹i. Dμy thÊt ph¶i vμ trôc ph¶i gÆp trong c¸c tr−êng hîp t¨ng g¸nh buång tim ph¶i víi t¨ng ¸p ®éng 1. H×nh tim kh«ng to vμ hÖ m¹ch phæi b×nh th−êng hay thÊy ë c¸c tr−êng hîp TLT lç nhá kh«ng g©y t¨ng ¸p gÆp ë c¸c bÖnh nh©n cã luång th«ng tr¸i → ph¶i lín. 3. Bãng tim kh«ng to nh−ng cã dÊu hiÖu ø huyÕt phæi nhiÒu th−êng gÆp trong c¸c tr−êng hîp TLT lç réng cã t¨ng søc c¶n m¹ch phæi cè ®Þnh (héi chøng c¾t qua c¸c gèc ®éng m¹ch (TLT quanh mμng, phÔu); ng¾n (h×nh tr¸i) vμ mÆt c¾t 5 buång tim tõ mám (h×nh ph¶i). → ph¶i lín khi gi·n buång nhÜ tr¸i, thÊt tr¸i vμ §MP. (nÕu kh«ng cã c¶n trë ®−êng ra thÊt ph¶i) vμ møc ®é kh«ng cã qu¸ t¶i tim ph¶i. m¹ch, hë chñ, c¶n trë ®−êng ra thÊt ph¶i vμ thÊt tr¸i. a. C¸c tr−êng hîp TLT víi c¸c dÊu hiÖu qu¸ t¶i cña tim ø huyÕt) hoÆc t¨ng ¸p §MP mμ cÇn ph¶i cã b. C¸c tr−êng hîp TLT víi nghi ngê cã c¸c tæn hîp cã thÓ chØ ®Þnh th«ng tim. gióp cho chÈn ®o¸n th«ng liªn thÊt cã nhiÒu lç. c¸c gèc ®éng m¹ch lín chôp ë t− thÕ nghiªng 900 b. Chôp §MC ®Ó x¸c ®Þnh cã hë chñ phèi hîp hay c. Chôp buång thÊt ph¶i x¸c ®Þnh xem cã hÑp ®−êng ra thÊt ph¶i kh«ng, cã hë van ba l¸ kh«ng vμ xem 1. TLT víi t¨ng ¸p §MP nhiÒu ë trÎ nhá cÇn ®−îc ®iÒu 2. Sau phÉu thuËt vμ c¸c tr−êng hîp ch−a phÉu thuËt HiÖn nay cã thÓ chØ ®Þnh ë c¸c tr−êng hîp TLT lç nhá §ãng lç TLT cã thÓ thùc hiÖn b»ng phÉu thuËt tim hë víi 1. §èi víi c¸c lç th«ng bÐ, shunt nhá, ¸p lùc §MP b×nh 4. Khi lç th«ng lín, cã t¨ng ¸p §MP trªn 50mmHg ë trÎ 5. Khi lç TLT phèi hîp víi hë van §MC võa hoÆc hÑp thuËt hay ®ãng lç th«ng qua da) cã thÓ coi nh− bÖnh 7. C¸c tr−êng hîp TLT nghi ngê cã t¨ng ¸p §MP cè ®Þnh: cÇn th«ng tim víi nghiÖm ph¸p thë «xy vμ m¹ch phæi vμ cuèi cïng cã thÓ sinh thiÕt phæi. søc c¶n m¹ch phæi kh«ng t¨ng cè ®Þnh th× cã thÓ cã thÓ phÉu thuËt ®¸nh ®ai §MP vμ lμm l¹i c¸c th¨m chØ ®Þnh mæ n÷a th× th−êng diÔn biÕn cã thÓ nÆng lªn C¸c biÕn chøng cã thÓ gÆp lμ ch¶y m¸u phæi, ¸pxe trong tr−êng hîp nμy lμ phÉu thuËt ghÐp c¶ tim vμ 1. Brecker SJD. Ventricular septal defect. Congenital heart disease in adults: a practical Conference on Adult Congenital Heart Disease 1996. Can J Cardiol Ventricular septal defect in Am Heart J 1987;114:115- surgical closure of ventricular septal defect in infancy and Ventricular septal defect. ventricular septal defects. ventricular septal defects, atrioventricular canal, patent ductus Ventricular septal defect. Congenital heart disease in adults, 2nd ed. pediatric heart disease, 2nd ed. Dßng shunt th−êng nhá vμ Ýt triÖu chøng l©m sμng, trõ khi ®· cã èng ®éng m¹ch vμ møc ®é dßng shunt tr¸i→ph¶i. ®−îc ®iÒu trÞ cã thÓ dÉn ®Õn suy tim ø huyÕt do qu¸ t¶i buång Trong thùc tÕ rÊt Ýt gÆp èng ®éng m¹ch tù ®ãng sau khi trÎ ra ®êi (trõ c¸c tr−êng hîp rÊt sím) mμ th−êng ph¶i ®ãng èng thμnh th× cã thÓ gÆp c¸c rèi lo¹n nhÞp nh− cuång nhÜ hoÆc rung A. Th«ng th−êng èng ®éng m¹ch sÏ tù ®ãng tõ giê thø 15 ®ãng èng ®éng m¹ch lμ ¸p lùc riªng phÇn cña «xy trong nh− ch¾c ch¾n èng ®éng m¹ch kh«ng thÓ tù ®ãng, trõ mét sè rÊt hiÕm c¸c tr−êng hîp tù ®ãng èng ®éng m¹ch do ph×nh èng ë bÖnh nh©n cã tuæi vμ th−êng sau viªm néi B. VÒ gi¶i phÉu, èng ®éng m¹ch n»m ë quai §MC ngay chç chia ra cña ®éng m¹ch d−íi ®ßn tr¸i vμ ®−îc ®æ vμo th©n èng ®éng m¹ch th−êng cã chiÒu dμi thay ®æi vμ cã thÓ phèi hîp víi gi·n §MC khi §MC quay ph¶i, èng ®éng m¹ch cã thÓ xuÊt ph¸t tõ phÝa tr−íc n¬i h×nh ¶nh soi g−¬ng cña th©n ®éng m¹ch kh«ng tªn tr¸i hoÆc tõ phÝa sau ë ®éng m¹ch d−íi ®ßn tr¸i bÊt th−êng A. Luång th«ng cña èng ®éng m¹ch th−êng nhá, nh−ng ®«i khi luång th«ng lín cã thÓ g©y qu¸ t¶i phæi vμ t¨ng g¸nh vμ suy tim ø huyÕt, t¨ng ¸p §MP, héi chøng phæi vμ cã thÓ g©y Osler ë bÊt kú lo¹i èng ®éng m¹ch Nã cßn lμm gi¶m ¸p lùc t©m tr−¬ng cña ®éng m¹ch NÕu cã TLT phèi hîp: cã thÓ che lÊp tiÕng sinh kh«ng tÝm kh¸c, èng ®éng m¹ch rÊt Ýt c¸c triÖu C¸c dÊu hiÖu cã thÓ gÆp lμ gi¶m t©m tr−¬ng trong c¸c tr−êng hîp èng lín vμ cã th−êng chØ cã ë th× t©m thu. b. Cã thÓ nghe thÊy tiÕng rung t©m tr−¬ng do t¨ng c. NÕu luång shunt lín g©y t¨ng ¸p §MP th× cã thÓ NÕu ë bÖnh nh©n cã t¨ng ¸p §MP, thÊt ph¶i sÏ dß ®éng m¹ch vμnh vμo c¸c buång tim bªn ph¶i, dß ®éng liªn thÊt víi hë van ®éng m¹ch chñ phèi hîp, tuÇn hoμn bμng hÖ chñ-phæi ë c¸c bÖnh nh©n th«ng liªn thÊt víi A. §iÖn t©m ®å (§T§): th−êng kh«ng ®Æc hiÖu, cã thÓ thÊy h×nh ¶nh t¨ng g¸nh buång tim tr¸i víi trôc tr¸i vμ Ph× ®¹i thÊt ph¶i cã thÓ thÊy ë giai ®o¹n 1. H×nh ¶nh trùc tiÕp cña èng ®éng m¹ch trªn siªu ©m 2D thÊy ®−îc ë mÆt c¾t trªn øc vμ qua c¸c gèc ®éng ®æ vμo §MP cña èng ®éng m¹ch. qua èng ®éng m¹ch b»ng siªu ©m Doppler, tõ ®ã x¸c ®Þnh mét c¸ch gi¸n tiÕp ¸p lùc ®éng m¹ch phæi (cÇn ®o huyÕt ¸p ®éng m¹ch khi lμm siªu ©m tim). 2. H×nh ¶nh gi¸n tiÕp: Gi·n buång tim tr¸i vμ §MP cã thÓ gÆp ë tr−êng hîp èng ®éng m¹ch cã shunt lín. èng ®éng m¹ch yÕu hoÆc hai chiÒu, ¸p lùc §MP t¨ng 1. ChØ ®Þnh th«ng tim: Khi kh«ng thÊy èng ®éng m¹ch trªn siªu ©m tim ë mét bÖnh nh©n cã tiÕng thæi liªn tôc hoÆc cßn èng ®éng m¹ch nh−ng ¸p lùc §MP t¨ng cßn ®Ó ®ãng èng ®éng m¹ch qua da b»ng dông cô th−êng dÔ dμng qua èng ®éng m¹ch xuèng §MC NÕu cã t¨ng ¸p §MP nhiÒu cã thÓ sö dông c¸ch ®ãng èng ®éng m¹ch t¹m thêi b»ng bãng vμ theo h¹ xuèng tèt th× cã thÓ chØ ®Þnh ®ãng èng ®éng ®«i khi èng ®éng m¹ch lín cã thÓ dÉn ®Õn 1. ChØ ®Þnh ®ãng èng ®éng m¹ch lμ b¾t buéc nÕu cßn ®Þnh trong c¸c tr−êng hîp èng ®éng m¹ch kÝch th−íc 4. §ãng èng ®éng m¹ch b»ng phÉu thuËt theo ®−êng sau khi kh«ng ®ãng ®−îc èng qua da hoÆc khi cã c¸c Conference on Adult Congenital Heart Disease 1996. Can J Cardiol Am J Congenital heart disease in adults, 2nd ed. Am J Cardiol BÖnh van ®éng m¹ch phæi g©y t¸c ®éng cã h¹i lªn chøc n¨ng cña thÊt ph¶i. lÖ hë van ®éng m¹ch phæi ph¸t hiÖn b»ng siªu ©m Doppler tim ë ng−êi b×nh th−êng kh¸ cao, song chØ cã mét sè Ýt bÖnh lý van ®éng m¹ch phæi (hë hoÆc hÑp) thùc sù g©y ¶nh h−ëng ®Õn t×nh tr¹ng huyÕt ®éng cña tim ph¶i vμ g©y rèi lo¹n chøc n¨ng thÊt I. HÑp van ®éng m¹ch phæi ®¬n thuÇn (HP) 1. C¸c triÖu chøng suy tim ph¶i vμ khã thë khi g¾ng søc vμo (do gi¶m chªnh ¸p qua van ®éng m¹ch phæi) Møc ®é dμy thÊt ph¶i trªn ®iÖn tim cã liªn quan kh¸ van §MP, cã thÓ gÆp h×nh ¶nh dμy nhÜ ph¶i. C. Chôp tim phæi: bãng tim kh«ng to, cung ®éng m¹ch 1. HÑp van ®éng m¹ch phæi bÈm sinh lμ d¹ng bÖnh lý l−u ý r»ng van ®éng m¹ch phæi lμ van Ýt bÞ ¶nh h−ëng 4. Gi¶ hÑp van ®éng m¹ch phæi trong tr−êng hîp t¾c 1. Siªu ©m Doppler tim rÊt cã gi¸ trÞ ®Ó chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh vμ l−îng gi¸ møc ®é hÑp van ®éng m¹ch phæi. a. Van ®éng m¹ch phæi thÊy râ nhÊt ë mÆt c¾t trôc ë trÎ con) vμ thÊt ph¶i (b×nh th−êng hoÆc ph× ®¹i phô thuéc vμo møc ®é hÑp van ®éng m¹ch phæi 2. Møc ®é hÑp van ®éng m¹ch phæi ®−îc ph©n lo¹i dùa 1. HÑp van ®éng m¹ch phæi møc ®é tõ nhÑ ®Õn võa cã 2. HÑp van ®éng m¹ch phæi nÆng hoÆc suy tim ph¶i thø ®iÒu trÞ chÝnh lμ nong van ®éng m¹ch phæi b»ng bãng 3. HÑp van ®éng m¹ch phæi thø ph¸t do héi chøng 1. Th−êng cã biÓu hiÖn khã thë khi g¾ng søc vμ triÖu lªn khi hÝt vμo vμ nÕu cã t¨ng ¸p ®éng m¹ch phæi 3. Ngoμi ra cã thÓ ph¸t hiÖn ®−îc c¸c triÖu chøng cña 1. Kh¸c víi hÑp van, hë van ®éng m¹ch phæi rÊt Ýt khi 2. Th−êng gÆp lμ c¸c bÖnh tim m¾c ph¶i g©y hë van ®éng m¹ch phæi: hμng ®Çu lμ hÑp van hai l¸, u nhÇy nhÜ tr¸i g©y t¨ng ¸p lùc ®éng m¹ch phæi, sau ®ã lμ do thÊp tim còng cã thÓ g©y HoP song th−êng g©y hÑp 1. Van ®éng m¹ch phæi nh×n thÊy râ nhÊt ë mÆt c¾t trôc tr−¬ng lμ dÊu hiÖu gîi ý t¨ng ¸p lùc ®éng m¹ch phæi m¹ch phæi trªn siªu ©m tim lμ hiÖn t−îng mÊt sãng a 3. ¸p lùc §MP t©m thu cã thÓ −íc tÝnh dùa trªn phæ phæ cña hë van ®éng m¹ch phæi, dùa theo c«ng thøc: Trong ®ã ALTP lμ ¸p lùc thÊt ph¶i vμ th−êng = 10 Trong ®ã ALTP lμ ¸p lùc thÊt ph¶i vμ th−êng = 10 tr−¬ng th−êng gîi ý cã dÞ d¹ng cña van §MP. 1. Hë van ®éng m¹ch phæi tiªn ph¸t cã tiªn l−îng rÊt t¨ng ¸p lùc ®éng m¹ch phæi... b»ng thay van hoÆc söa vßng van ®éng m¹ch phæi chØ Heart disease: a textbook of cardiovascular medicine, Tø chøng Fallot lμ bÖnh tim bÈm sinh cã tÝm hay gÆp nhÊt, hiÖu tÝm da, tiÕng thæi ë cao cña hÑp ®éng m¹ch phæi, phæi s¸ng PhÉu thuËt söa toμn bé cã kÕt qu¶ tèt ë trÎ tõ 6 ®Õn 9 Tø chøng Fallot lμ bÖnh tim bÈm sinh hay ®i kÌm víi c¸c héi chøng cã 3 nhiÔm s¾c thÓ 21 (th−êng ®i cïng víi èng nhÜ thÊt chung) vμ cã thÓ cã tÝnh chÊt gia ®×nh. • HÑp ®−êng ra cña ®éng m¹ch phæi (§MP). nhÊt lμ hÑp ®−êng ra cña §MP vμ TLT. §MP cã rÊt nhiÒu thÓ nh−ng bao giê còng cã hÑp HÑp cã thÓ dμi hay ng¾n, cao hoÆc §MP phèi hîp víi hÑp van §MP, hÑp trªn van vμ c¸c ®Õn ph× ®¹i thÊt ph¶i, dßng shunt tõ ph¶i tr¸i sÏ cã xu h−íng kÐo ®éng m¹ch chñ lÖch sang ph¶i vμ dÇn vμ kÝch th−íc cña lç th«ng liªn thÊt (tû lÖ thuËn víi 2 nhê cã lç th«ng liªn thÊt réng do ®ã m¸u sÏ ®−îc "tho¸t" §MP vμ søc c¶n cña hÖ m¹ch ®¹i tuÇn hoμn. møc ®é hÑp ®éng m¹ch phæi. §«i khi cã thÓ nghe ®−îc thæi liªn tôc d−íi 3. ë thÓ kh«ng tÝm: thæi t©m thu do TLT vμ hÑp phÔu, cã thÓ nghe ®−îc däc bê tr¸i x−¬ng øc vμ bÖnh nh©n cã thÓ gÆp ë thÓ kh«ng tÝm. Doppler kh¼ng ®Þnh møc ®é hÑp ®éng m¹ch phæi 4. CÇn ph¶i th¨m dß trªn siªu ©m xem cã hay kh«ng c¸c tæn th−¬ng sau: hÑp c¸c nh¸nh §MP, th«ng liªn thÊt §MP chøng tá cßn èng ®éng m¹ch hoÆc tuÇn hoμn nghÏn cña ®−êng ra thÊt ph¶i, cã hÑp §MP ®o¹n gÇn cã) cña ®éng m¹ch vμnh. vμ gi¶m b·o hoμ «xy ë thÊt tr¸i còng nh− ë §MC. b. ¸p lùc thÊt ph¶i, thÊt tr¸i vμ §MC b»ng nhau do c. HÑp ®éng m¹ch phæi th−êng ë møc võa, víi ¸p thÊy ®−êng ra thÊt ph¶i vμ §MP, t− thÕ nghiªng b. Chôp buång tim tr¸i (nghiªng ph¶i vμ/hoÆc n¨ng thÊt tr¸i vμ x¸c ®Þnh c¸c d¹ng cña lç TLT. c. Chôp §MC ë t− thÕ nghiªng ph¶i, nghiªng tr¸i vμ d. NÕu cã nghi ngê shunt tõ §MC - §MP cÇn chôp 6. BÖnh c¬ tim thø ph¸t cã thÓ cã sau nhiÒu n¨m tiÕn vμ cã thÓ dÉn ®Õn tö vong hoÆc bÞ TBMN. 5. NÕu kh«ng ®¸p øng víi c¸c ph−¬ng ph¸p trªn, cã thÓ tiªm TM chËm th−êng lμm gi¶m tÇn sè tim vμ cã thÓ c¸c bÖnh tim bÈm sinh cã tÝm kh¸c. d−íi ®ßn vμ mét nh¸nh §MP) cã thÓ thùc hiÖn ë lÖ tö vong rÊt thÊp, biÕn chøng cã thÓ gÆp lμ trμn nh¸nh cña §MP lμ biÕn chøng l©u dμi cã thÓ gÆp. BiÕn chøng cã thÓ gÆp lμ bloc nhÜ thÊt cÊp III, lç TLT tån l−u, nhÊt lμ cßn hÑp ®éng m¹ch phæi. 3. Nong van §MP: chØ ¸p dông trong tr−êng hîp hÑp van ®éng m¹ch phæi, cã nguy c¬ g©y c¬n thiÕu «xy th−êng, 1 lç TLT) cã tÝm nhiÒu vμ hång cÇu h¬n 6 2 tuæi th× cã thÓ lμm phÉu thuËt t¹m thêi (cÇu nèi hë van ®éng m¹ch phæi do më réng phÔu g©y t¨ng siªu ©m tim vμ Holter ®iÖn tim ®Ó cã thÓ thÊy sù tiÕn triÓn cña hÑp ®éng m¹ch phæi hoÆc xuÊt hiÖn c¸c rèi tr−¬ng nhiÒu vμ trong vμi tr−êng hîp do hë van ®éng 3. C¸c b¸c sÜ tim m¹ch sÏ ngμy cμng gÆp nhiÒu c¸c bÖnh Th«ng tim cã thÓ ®−îc chØ ®Þnh nÕu c¸c bÊt th−êng cßn nÆng nÒ ®Ó cã Conference on Adult Congenital Heart Disease 1996. Can J Cardiol J Congenital heart disease in adults, 2nd ed. pediatric heart disease, 2nd ed. trÎ nhá v× lμ bÖnh nguy hiÓm cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. l©m sμng th−êng dùa vμo dÊu hiÖu kh«ng cã hay yÕu cña m¹ch C¸c biÕn chøng muén cña bÖnh cã thÓ gÆp lμ ph×nh m¹ch t¹i chç hÑp, t¸ch thμnh ®éng m¹ch chñ lªn, gi·n ph×nh vμ vì c¸c T¨ng huyÕt ¸p cã thÓ A. §¹i ®a sè c¸c tr−êng hîp hÑp eo §MC n»m ë ngay tr−íc vÞ trÝ xuÊt ph¸t cña èng ®éng m¹ch nghÜa lμ ë gÇn s¸t víi Còng cã thÓ gÆp sù thiÓu s¶n cña eo §MC víi Trong mét sè hiÕm c¸c tr−êng hîp, vÞ trÝ hÑp n»m ë cña buång tim tr¸i; van §MC cã 2 l¸ van chiÕm kho¶ng 50% c¸c tr−êng hîp, hÑp d−íi van §MC, bÊt th−êng h×nh tim tr¸i dÉn ®Õn suy tim toμn bé víi t¨ng ¸p §MP. A. DÊu hiÖu c¬ n¨ng: HÑp eo ®éng m¹ch chñ ph¸t hiÖn Nh÷ng tr−êng hîp hÑp nÆng cã thÓ kh«ng thÊy m¹ch d−íi ®ßn tr¸i xuÊt ph¸t tõ ngay chç hÑp cña eo §MC th× m¹ch quay tr¸i còng kh«ng cã hoÆc yÕu nh− ®ßn bªn tr¸i, cã thÓ lan ra l−ng ë vÞ trÝ c¹nh cét sèng. Ngoμi ra cã thÓ nghe thÊy c¸c tiÕng thæi liªn tôc do hîp víi van ®éng m¹ch chñ cã hai l¸ van chóng ta cã A. §iÖn t©m ®å: Th−êng cã dÊu hiÖu t¨ng g¸nh thÊt tr¸i. NÕu cã dÊu hiÖu t¨ng g¸nh thÊt ph¶i ë nh÷ng bÖnh nh©n B. Xquang ngùc: Cã thÓ b×nh th−êng hay biÕn ®æi nhÑ víi Sau vμi tuæi cã thÓ thÊy c¸c dÊu hiÖu ®Æc hiÖu h¬n nh−: C. NghiÖm ph¸p g¾ng søc: Cã thÓ thÊy dÊu hiÖu t¨ng huyÕt ¸p t©m thu ë c¸c bÖnh nh©n hÑp eo §MC. ®o¸n ë trÎ nhá, tuy nhiªn cã thÓ gÆp khã kh¨n ë c¸c bÖnh 1. Siªu ©m TM x¸c ®Þnh ®é dμy cña c¸c v¸ch tim, søc co th−êng nh− van ®éng m¹ch chñ cã hai l¸ van, hÑp van chñ vμ c¸c m¹ch m¸u ë vïng ®Çu vμ cæ. cã thÓ ph¸t hiÖn sù tån t¹i cña èng ®éng m¹ch còng th−¬ng phèi hîp, d¹ng hÑp eo §MC víi c¸c nh¸nh cña ®éng m¹ch d−íi ®ßn, cã hay kh«ng cã tuÇn hoμn bμng Víi c¸c thÕ hÖ m¸y míi chóng ta cßn cã thÓ quan s¸t a. Th«ng tim ph¶i nÕu cã tæn th−¬ng phèi hîp t¹i b. Th«ng tim tr¸i qua ®−êng ®éng m¹ch ®ïi cã thÓ dÉn mÒm th−êng vÉn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc ë ®¹i c. NÕu kh«ng thÓ qua chç hÑp cña eo §MC theo ®−êng ®éng m¹ch ®ïi th× cã thÓ th«ng tim theo a. HÑp eo §MC ®−îc chÈn ®o¸n khi cã chªnh ¸p lín b. Chªnh ¸p qua eo §MC kh«ng ph¶i lu«n lu«n cã c. C¸c phim chôp buång tim cã thÓ thùc hiÖn nÕu A. Suy thÊt tr¸i ®Æc biÖt ë nh÷ng tr−êng hîp hÑp nhiÒu cã tuÇn ®Çu tiªn cña trÎ (sau khi èng ®éng m¹ch ®ãng). tr¸i, ran ë phæi; §T§, Xquang vμ siªu ©m tim kh¼ng ®Þnh nh−ng th−êng ®Ó l¹i hËu qu¶ trªn thÊt tr¸i vμ t¨ng huyÕt cã thÓ gÆp vμ bÖnh nh©n th−êng nhËp viÖn khi ®· cã thÊt B. T¨ng huyÕt ¸p ®éng m¹ch: Th−êng xuÊt hiÖn sau 15 th× sÏ cã dμy thÊt tr¸i nhiÒu trªn §T§, Xquang vμ siªu NÕu huyÕt ¸p t©m thu trªn 200mmHg, cã thÓ ¸p ®éng m¹ch th−êng sÏ trë nªn cè ®Þnh, kh«ng gi¶m C. BiÕn chøng kh¸c cã thÓ gÆp lμ Osler. Digoxin vμ th«ng khÝ nh©n t¹o lμ c¸c biÖn ph¸p phèi hîp B. ChØ ®Þnh phÉu thuËt: trong c¸c tr−êng hîp: 2. TrÎ nhò nhi vμ trÎ nhá: cã dÊu hiÖu suy tim tr¸i trªn 3. TrÎ cã huyÕt ¸p ®éng m¹ch t©m thu lín h¬n 4. §èi víi c¸c tr−êng hîp hÑp eo §MC kh¸c th× phÉu nhiªn cÇn phèi hîp víi c¸c dÊu hiÖu kh¸c nh− suy tim 6. Tr−êng hîp t¸i hÑp eo ®éng m¹ch chñ sau khi ®· can tr¸i, t¨ng huyÕt ¸p, m¹ch bÑn) vμ cËn l©m sμng (S¢, Congenital heart disease in adults: a practical Conference on Adult Congenital Heart Disease 1996. Can J Cardiol ®o¸n vμ ®iÒu trÞ c¸c bÖnh tim m¹ch th−êng gÆp. cao nh−ng còng kh¸ cËp nhËt vμ ®Çy ®ñ th«ng tin ®Ó c¸c b¹n cã thÓ vËn