Thực hành bệnh tim mạch part 10

Thực hành bệnh tim mạch part 10

Thể loại: Y khoa Dược
Lượt xem: 116,886Lượt tải: 6Số trang: 46

Mô tả tài liệu

Với các lỗ thông kích thước trung bình: không có dấu hiệu cơ năng, bloc nhánh phải không hoμn toμn, tỷ lệ đường kính thất phải/thất trái từ 2/3 đến 1, có tăng tưới máu phổi trên phim chụp Xquang: nếu lμ nữ giới thì nên phẫu thuật khoảng năm 15 tuổi (phẫu thuật đường ngang dưới vú); nếu lμ nam giới thì nên phẫu thuật lúc 5 tuổi. Nếu có khả năng đóng qua da bằng dụng cụ (Amplatzer, CardioSeal...) thì nên thực hiện ngay khi có thể ở các lỗ thông loại này....

Tóm tắt nội dung

2. Víi c¸c lç th«ng kÝch th−íc trung b×nh: kh«ng cã dÊu ®−êng kÝnh thÊt ph¶i/thÊt tr¸i tõ 2/3 ®Õn 1, cã t¨ng ngay khi cã thÓ ë c¸c lç th«ng lo¹i nμy. lín h¬n: nÕu cã t¨ng ¸p §MP cÇn ®ãng lç th«ng nμy 4. TLN nghi ngê ®· cã t¨ng ¸p §MP cè ®Þnh: cÇn lμm ¸p §MP cè ®Þnh, l−u l−îng m¹ch phæi vÉn t¨ng h¬n thuËt) cã thÓ gÆp ë tuæi 20 ®Õn 30. nhÞp tim cã thÓ b¾t ®Çu x¶y ra ë tuæi 30 ®Õn 40. b»ng dông cô qua da) th× cã thÓ coi nh− bÖnh nh©n th−íc vμ vÞ trÝ cña lç TLN mμ phÉu thuËt viªn cã thÓ nh− tuæi, rung nhÜ, ¸p lùc ®éng m¹ch phæi vμ søc c¶n chøng sau më mμng ngoμi tim (hay gÆp h¬n c¸c phÉu chøng ngay c¶ ë nhãm bÖnh nh©n cã nguy c¬ heart disease in adults: a practical on Adult Heart Disease 1996. Can J Cardiol septal defects, canal, patent ductus heart disease in Adults, 2nd heart disease, 2nd ed. In: Garson A, Bricker JT, Fisher DJ, Neish SR, eds. The science and practice of pediatric 2nd ed. Ngo¹i trõ bÖnh van ®éng m¹ch chñ (§MC) chØ cã hai l¸ van th× th«ng liªn thÊt (TLT) lμ bÖnh tim bÈm sinh hay gÆp nhÊt, to ë vïng gi÷a tim) vμ c¸c biÕn chøng sím cña nã nªn th«ng liªn ®o¸n TLT tõ khi cßn trong thai nhi cã thÓ thùc hiÖn ®−îc b»ng nã cã thÓ gÆp ë ng−êi tr−ëng thμnh vμ cã kh¶ n¨ng tù ®ãng. lÖ tù ®ãng l¹i cña c¸c tr−êng hîp TLT lç nhá ë trÎ em lªn ®Õn ¸p lùc ®éng m¹ch phæi (§MP) cã thÓ t¨ng mét c¸ch cè ®Þnh rÊt §èi víi c¸c tr−êng hîp søc c¶n m¹ch phæi C¸c biÕn chøng hay gÆp ë nhãm bÖnh nh©n nhÞp thÊt vμ c¸c biÕn chøng cña ®a hång cÇu. kÐm ë c¸c bÖnh nh©n cã c¸c biÓu hiÖn ngÊt, suy tim xung huyÕt Nã cã thÓ g©y hë van §MC vμ hÑp tr−êng hîp TLT vμ còng cã kh¶ n¨ng tù ®ãng cao trõ c¸c tr−êng hîp cã nhiÒu lç TLT. thÊt n¬i cã tiÕp gi¸p víi van §MC vμ van §MP (nªn nμy lμ lç th«ng th−êng phèi hîp víi tæn th−¬ng l¸ van B. C¸c tæn th−¬ng kh¸c phèi hîp cã thÓ gÆp: hÑp van §MP, hÑp trªn van §MP, hë 3 l¸, th«ng trùc tiÕp tõ thÊt tr¸i th−íc lç TLT vμ søc c¶n hÖ §MP còng nh− ¸p lùc thÊt B. DiÔn biÕn xÊu dÇn sÏ lμ t¨ng ¸p §MP g©y suy tim ph¶i vμ c¶n cña m¹ch phæi do bÖnh lý §MP t¾c nghÏn cè ®Þnh ph¶i, ¸p lùc vμ søc c¶n cña ®éng m¹ch cã ©m s¾c cao h¬n trong c¸c tr−êng hîp lç th«ng nhá ë phÇn c¬ vμ cã thÓ chØ lan ra mám hay sang tr¸i nÕu NÕu lç TLT qu¸ lín, cã thÓ nghe thÊy ®éng m¹ch phæi ®¬n thuÇn vμ bÖnh c¬ tim ph× ®¹i. Dμy thÊt ph¶i vμ trôc ph¶i gÆp trong c¸c tr−êng hîp t¨ng g¸nh buång tim ph¶i víi t¨ng ¸p ®éng 1. H×nh tim kh«ng to vμ hÖ m¹ch phæi b×nh th−êng hay thÊy ë c¸c tr−êng hîp TLT lç nhá kh«ng g©y t¨ng ¸p gÆp ë c¸c bÖnh nh©n cã luång th«ng tr¸i → ph¶i lín. 3. Bãng tim kh«ng to nh−ng cã dÊu hiÖu ø huyÕt phæi nhiÒu th−êng gÆp trong c¸c tr−êng hîp TLT lç réng cã t¨ng søc c¶n m¹ch phæi cè ®Þnh (héi chøng c¾t qua c¸c gèc ®éng m¹ch (TLT quanh mμng, phÔu); ng¾n (h×nh tr¸i) vμ mÆt c¾t 5 buång tim tõ mám (h×nh ph¶i). → ph¶i lín khi gi·n buång nhÜ tr¸i, thÊt tr¸i vμ §MP. (nÕu kh«ng cã c¶n trë ®−êng ra thÊt ph¶i) vμ møc ®é kh«ng cã qu¸ t¶i tim hë chñ, c¶n trë ®−êng ra thÊt ph¶i vμ thÊt tr¸i. a. C¸c tr−êng hîp TLT víi c¸c dÊu hiÖu qu¸ t¶i cña tim ø huyÕt) hoÆc t¨ng ¸p §MP mμ cÇn ph¶i cã b. C¸c tr−êng hîp TLT víi nghi ngê cã c¸c tæn hîp cã thÓ chØ ®Þnh th«ng tim. gióp cho chÈn ®o¸n th«ng liªn thÊt cã nhiÒu lç. c¸c gèc ®éng m¹ch lín chôp ë t− thÕ nghiªng 900 b. Chôp §MC ®Ó x¸c ®Þnh cã hë chñ phèi hîp hay c. Chôp buång thÊt ph¶i x¸c ®Þnh xem cã hÑp ®−êng ra thÊt ph¶i kh«ng, cã hë van ba l¸ kh«ng vμ xem 1. TLT víi t¨ng ¸p §MP nhiÒu ë trÎ nhá cÇn ®−îc ®iÒu 2. Sau phÉu thuËt vμ c¸c tr−êng hîp ch−a phÉu thuËt HiÖn nay cã thÓ chØ ®Þnh ë c¸c tr−êng hîp TLT lç nhá §ãng lç TLT cã thÓ thùc hiÖn b»ng phÉu thuËt tim hë víi 1. §èi víi c¸c lç th«ng bÐ, shunt nhá, ¸p lùc §MP b×nh 4. Khi lç th«ng lín, cã t¨ng ¸p §MP trªn 50mmHg ë trÎ 5. Khi lç TLT phèi hîp víi hë van §MC võa hoÆc hÑp thuËt hay ®ãng lç th«ng qua da) cã thÓ coi nh− bÖnh 7. C¸c tr−êng hîp TLT nghi ngê cã t¨ng ¸p §MP cè ®Þnh: cÇn th«ng tim víi nghiÖm ph¸p thë «xy vμ m¹ch phæi vμ cuèi cïng cã thÓ sinh thiÕt phæi. søc c¶n m¹ch phæi kh«ng t¨ng cè ®Þnh th× cã thÓ cã thÓ phÉu thuËt ®¸nh ®ai §MP vμ lμm l¹i c¸c th¨m chØ ®Þnh mæ n÷a th× th−êng diÔn biÕn cã thÓ nÆng lªn C¸c biÕn chøng cã thÓ gÆp lμ ch¶y m¸u phæi, ¸pxe trong tr−êng hîp nμy lμ phÉu thuËt ghÐp c¶ tim vμ 1. Brecker septal heart disease in adults: a practical on Adult Heart Disease 1996. Can J Cardiol septal defect in Am Heart J closure of septal defect in infancy and septal septal septal defects, canal, patent ductus septal heart disease in adults, 2nd heart disease, 2nd ed. Dßng shunt th−êng nhá vμ Ýt triÖu chøng l©m sμng, trõ khi ®· cã èng ®éng m¹ch vμ møc ®é dßng shunt ®iÒu trÞ cã thÓ dÉn ®Õn suy tim ø huyÕt do qu¸ t¶i buång Trong thùc tÕ rÊt Ýt gÆp èng ®éng m¹ch tù ®ãng sau khi trÎ ra ®êi (trõ c¸c tr−êng hîp rÊt sím) mμ th−êng ph¶i ®ãng èng thμnh th× cã thÓ gÆp c¸c rèi lo¹n nhÞp nh− cuång nhÜ hoÆc rung A. Th«ng th−êng èng ®éng m¹ch sÏ tù ®ãng tõ giê thø 15 ®ãng èng ®éng m¹ch lμ ¸p lùc riªng phÇn cña «xy trong nh− ch¾c ch¾n èng ®éng m¹ch kh«ng thÓ tù ®ãng, trõ mét sè rÊt hiÕm c¸c tr−êng hîp tù ®ãng èng ®éng m¹ch do ph×nh èng ë bÖnh nh©n cã tuæi vμ th−êng sau viªm néi B. VÒ gi¶i phÉu, èng ®éng m¹ch n»m ë quai §MC ngay chç chia ra cña ®éng m¹ch d−íi ®ßn tr¸i vμ ®−îc ®æ vμo th©n èng ®éng m¹ch th−êng cã chiÒu dμi thay ®æi vμ cã thÓ phèi hîp víi gi·n §MC khi §MC quay ph¶i, èng ®éng m¹ch cã thÓ xuÊt ph¸t tõ phÝa tr−íc n¬i h×nh ¶nh soi g−¬ng cña th©n ®éng m¹ch kh«ng tªn tr¸i hoÆc tõ phÝa sau ë ®éng m¹ch d−íi ®ßn tr¸i bÊt th−êng A. Luång th«ng cña èng ®éng m¹ch th−êng nhá, nh−ng ®«i khi luång th«ng lín cã thÓ g©y qu¸ t¶i phæi vμ t¨ng g¸nh vμ suy tim ø huyÕt, t¨ng ¸p §MP, héi chøng phæi vμ cã thÓ g©y Osler ë bÊt kú lo¹i èng ®éng m¹ch Nã cßn lμm gi¶m ¸p lùc t©m tr−¬ng cña ®éng m¹ch NÕu cã TLT phèi hîp: cã thÓ che lÊp tiÕng sinh kh«ng tÝm kh¸c, èng ®éng m¹ch rÊt Ýt c¸c triÖu C¸c dÊu hiÖu cã thÓ gÆp lμ gi¶m t©m tr−¬ng trong c¸c tr−êng hîp èng lín vμ cã th−êng chØ cã ë th× t©m thu. b. Cã thÓ nghe thÊy tiÕng rung t©m tr−¬ng do t¨ng c. NÕu luång shunt lín g©y t¨ng ¸p §MP th× cã thÓ NÕu ë bÖnh nh©n cã t¨ng ¸p §MP, thÊt ph¶i sÏ dß ®éng m¹ch vμnh vμo c¸c buång tim bªn ph¶i, dß ®éng liªn thÊt víi hë van ®éng m¹ch chñ phèi hîp, tuÇn hoμn bμng hÖ chñ-phæi ë c¸c bÖnh nh©n th«ng liªn thÊt víi A. §iÖn t©m ®å (§T§): th−êng kh«ng ®Æc hiÖu, cã thÓ thÊy h×nh ¶nh t¨ng g¸nh buång tim tr¸i víi trôc tr¸i vμ Ph× ®¹i thÊt ph¶i cã thÓ thÊy ë giai ®o¹n 1. H×nh ¶nh trùc tiÕp cña èng ®éng m¹ch trªn siªu ©m 2D thÊy ®−îc ë mÆt c¾t trªn øc vμ qua c¸c gèc ®éng ®æ vμo §MP cña èng ®éng m¹ch. qua èng ®éng m¹ch b»ng siªu ©m Doppler, tõ ®ã x¸c ®Þnh mét c¸ch gi¸n tiÕp ¸p lùc ®éng m¹ch phæi (cÇn ®o huyÕt ¸p ®éng m¹ch khi lμm siªu ©m tim). 2. H×nh ¶nh gi¸n tiÕp: Gi·n buång tim tr¸i vμ §MP cã thÓ gÆp ë tr−êng hîp èng ®éng m¹ch cã shunt lín. èng ®éng m¹ch yÕu hoÆc hai chiÒu, ¸p lùc §MP t¨ng 1. ChØ ®Þnh th«ng tim: Khi kh«ng thÊy èng ®éng m¹ch trªn siªu ©m tim ë mét bÖnh nh©n cã tiÕng thæi liªn tôc hoÆc cßn èng ®éng m¹ch nh−ng ¸p lùc §MP t¨ng cßn ®Ó ®ãng èng ®éng m¹ch qua da b»ng dông cô th−êng dÔ dμng qua èng ®éng m¹ch xuèng §MC NÕu cã t¨ng ¸p §MP nhiÒu cã thÓ sö dông c¸ch ®ãng èng ®éng m¹ch t¹m thêi b»ng bãng vμ theo h¹ xuèng tèt th× cã thÓ chØ ®Þnh ®ãng èng ®éng ®«i khi èng ®éng m¹ch lín cã thÓ dÉn ®Õn 1. ChØ ®Þnh ®ãng èng ®éng m¹ch lμ b¾t buéc nÕu cßn ®Þnh trong c¸c tr−êng hîp èng ®éng m¹ch kÝch th−íc 4. §ãng èng ®éng m¹ch b»ng phÉu thuËt theo ®−êng sau khi kh«ng ®ãng ®−îc èng qua da hoÆc khi cã c¸c on Adult Heart Disease 1996. Can J Cardiol Am J heart disease in adults, 2nd ed. Am J Cardiol BÖnh van ®éng m¹ch phæi g©y t¸c ®éng cã h¹i lªn chøc n¨ng cña thÊt ph¶i. lÖ hë van ®éng m¹ch phæi ph¸t hiÖn b»ng siªu ©m Doppler tim ë ng−êi b×nh th−êng kh¸ cao, song chØ cã mét sè Ýt bÖnh lý van ®éng m¹ch phæi (hë hoÆc hÑp) thùc sù g©y ¶nh h−ëng ®Õn t×nh tr¹ng huyÕt ®éng cña tim ph¶i vμ g©y rèi lo¹n chøc n¨ng thÊt I. HÑp van ®éng m¹ch phæi ®¬n thuÇn (HP) 1. C¸c triÖu chøng suy tim ph¶i vμ khã thë khi g¾ng søc vμo (do gi¶m chªnh ¸p qua van ®éng m¹ch phæi) Møc ®é dμy thÊt ph¶i trªn ®iÖn tim cã liªn quan kh¸ van §MP, cã thÓ gÆp h×nh ¶nh dμy nhÜ ph¶i. C. Chôp tim phæi: bãng tim kh«ng to, cung ®éng m¹ch 1. HÑp van ®éng m¹ch phæi bÈm sinh lμ d¹ng bÖnh lý l−u ý r»ng van ®éng m¹ch phæi lμ van Ýt bÞ ¶nh h−ëng 4. Gi¶ hÑp van ®éng m¹ch phæi trong tr−êng hîp t¾c 1. Siªu ©m Doppler tim rÊt cã gi¸ trÞ ®Ó chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh vμ l−îng gi¸ møc ®é hÑp van ®éng m¹ch phæi. a. Van ®éng m¹ch phæi thÊy râ nhÊt ë mÆt c¾t trôc ë trÎ con) vμ thÊt ph¶i (b×nh th−êng hoÆc ph× ®¹i phô thuéc vμo møc ®é hÑp van ®éng m¹ch phæi 2. Møc ®é hÑp van ®éng m¹ch phæi ®−îc ph©n lo¹i dùa 1. HÑp van ®éng m¹ch phæi møc ®é tõ nhÑ ®Õn võa cã 2. HÑp van ®éng m¹ch phæi nÆng hoÆc suy tim ph¶i thø ®iÒu trÞ chÝnh lμ nong van ®éng m¹ch phæi b»ng bãng 3. HÑp van ®éng m¹ch phæi thø ph¸t do héi chøng 1. Th−êng cã biÓu hiÖn khã thë khi g¾ng søc vμ triÖu lªn khi hÝt vμo vμ nÕu cã t¨ng ¸p ®éng m¹ch phæi 3. Ngoμi ra cã thÓ ph¸t hiÖn ®−îc c¸c triÖu chøng cña 1. Kh¸c víi hÑp van, hë van ®éng m¹ch phæi rÊt Ýt khi 2. Th−êng gÆp lμ c¸c bÖnh tim m¾c ph¶i g©y hë van ®éng m¹ch phæi: hμng ®Çu lμ hÑp van hai l¸, u nhÇy nhÜ tr¸i g©y t¨ng ¸p lùc ®éng m¹ch phæi, sau ®ã lμ do thÊp tim còng cã thÓ g©y HoP song th−êng g©y hÑp 1. Van ®éng m¹ch phæi nh×n thÊy râ nhÊt ë mÆt c¾t trôc tr−¬ng lμ dÊu hiÖu gîi ý t¨ng ¸p lùc ®éng m¹ch phæi m¹ch phæi trªn siªu ©m tim lμ hiÖn t−îng mÊt sãng a 3. ¸p lùc §MP t©m thu cã thÓ −íc tÝnh dùa trªn phæ phæ cña hë van ®éng m¹ch phæi, dùa theo c«ng thøc: Trong ®ã ALTP lμ ¸p lùc thÊt ph¶i vμ th−êng = 10 Trong ®ã ALTP lμ ¸p lùc thÊt ph¶i vμ th−êng = 10 tr−¬ng th−êng gîi ý cã dÞ d¹ng cña van §MP. 1. Hë van ®éng m¹ch phæi tiªn ph¸t cã tiªn l−îng rÊt t¨ng ¸p lùc ®éng m¹ch thay van hoÆc söa vßng van ®éng m¹ch phæi chØ Heart disease: a textbook of medicine, Tø chøng Fallot lμ bÖnh tim bÈm sinh cã tÝm hay gÆp nhÊt, hiÖu tÝm da, tiÕng thæi ë cao cña hÑp ®éng m¹ch phæi, phæi s¸ng PhÉu thuËt söa toμn bé cã kÕt qu¶ tèt ë trÎ tõ 6 ®Õn 9 Tø chøng Fallot lμ bÖnh tim bÈm sinh hay ®i kÌm víi c¸c héi chøng cã 3 nhiÔm s¾c thÓ 21 (th−êng ®i cïng víi èng nhÜ thÊt chung) vμ cã thÓ cã tÝnh chÊt gia ®×nh. • HÑp ®−êng ra cña ®éng m¹ch phæi lμ hÑp ®−êng ra cña §MP vμ TLT. §MP cã rÊt nhiÒu thÓ nh−ng bao giê còng cã hÑp HÑp cã thÓ dμi hay ng¾n, cao hoÆc §MP phèi hîp víi hÑp van §MP, hÑp trªn van vμ c¸c ®Õn ph× ®¹i thÊt ph¶i, dßng shunt tõ ph¶i tr¸i sÏ cã xu h−íng kÐo ®éng m¹ch chñ lÖch sang ph¶i vμ dÇn vμ kÝch th−íc cña lç th«ng liªn thÊt (tû lÖ thuËn víi 2 nhê cã lç th«ng liªn thÊt réng do ®ã m¸u sÏ ®−îc "tho¸t" §MP vμ søc c¶n cña hÖ m¹ch ®¹i tuÇn hoμn. møc ®é hÑp ®éng m¹ch phæi. §«i khi cã thÓ nghe ®−îc thæi liªn tôc d−íi 3. ë thÓ kh«ng tÝm: thæi t©m thu do TLT vμ hÑp phÔu, cã thÓ nghe ®−îc däc bê tr¸i x−¬ng øc vμ bÖnh nh©n cã thÓ gÆp ë thÓ kh«ng kh¼ng ®Þnh møc ®é hÑp ®éng m¹ch phæi 4. CÇn ph¶i th¨m dß trªn siªu ©m xem cã hay kh«ng c¸c tæn th−¬ng sau: hÑp c¸c nh¸nh §MP, th«ng liªn thÊt §MP chøng tá cßn èng ®éng m¹ch hoÆc tuÇn hoμn nghÏn cña ®−êng ra thÊt ph¶i, cã hÑp §MP ®o¹n gÇn cã) cña ®éng m¹ch vμnh. vμ gi¶m b·o hoμ «xy ë thÊt tr¸i còng nh− ë §MC. b. ¸p lùc thÊt ph¶i, thÊt tr¸i vμ §MC b»ng nhau do c. HÑp ®éng m¹ch phæi th−êng ë møc võa, víi ¸p thÊy ®−êng ra thÊt ph¶i vμ §MP, t− thÕ nghiªng b. Chôp buång tim tr¸i (nghiªng ph¶i vμ/hoÆc n¨ng thÊt tr¸i vμ x¸c ®Þnh c¸c d¹ng cña lç TLT. c. Chôp §MC ë t− thÕ nghiªng ph¶i, nghiªng tr¸i vμ d. NÕu cã nghi ngê shunt tõ §MC - §MP cÇn chôp 6. BÖnh c¬ tim thø ph¸t cã thÓ cã sau nhiÒu n¨m tiÕn vμ cã thÓ dÉn ®Õn tö vong hoÆc bÞ TBMN. 5. NÕu kh«ng ®¸p øng víi c¸c ph−¬ng ph¸p trªn, cã thÓ tiªm TM chËm th−êng lμm gi¶m tÇn sè tim vμ cã thÓ c¸c bÖnh tim bÈm sinh cã tÝm ®ßn vμ mét nh¸nh §MP) cã thÓ thùc hiÖn ë lÖ tö vong rÊt thÊp, biÕn chøng cã thÓ gÆp lμ trμn nh¸nh cña §MP lμ biÕn chøng l©u dμi cã thÓ gÆp. BiÕn chøng cã thÓ gÆp lμ bloc nhÜ thÊt cÊp III, lç TLT tån l−u, nhÊt lμ cßn hÑp ®éng m¹ch phæi. 3. Nong van §MP: chØ ¸p dông trong tr−êng hîp hÑp van ®éng m¹ch phæi, cã nguy c¬ g©y c¬n thiÕu «xy th−êng, 1 lç TLT) cã tÝm nhiÒu vμ hång cÇu h¬n 6 2 tuæi th× cã thÓ lμm phÉu thuËt t¹m thêi (cÇu nèi hë van ®éng m¹ch phæi do më réng phÔu g©y t¨ng siªu ©m tim vμ Holter ®iÖn tim ®Ó cã thÓ thÊy sù tiÕn triÓn cña hÑp ®éng m¹ch phæi hoÆc xuÊt hiÖn c¸c rèi tr−¬ng nhiÒu vμ trong vμi tr−êng hîp do hë van ®éng 3. C¸c b¸c sÜ tim m¹ch sÏ ngμy cμng gÆp nhiÒu c¸c bÖnh Th«ng tim cã thÓ ®−îc chØ ®Þnh nÕu c¸c bÊt th−êng cßn nÆng nÒ ®Ó cã on Adult Heart Disease 1996. Can J Cardiol J heart disease in adults, 2nd heart disease, 2nd ed. trÎ nhá v× lμ bÖnh nguy hiÓm cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. l©m sμng th−êng dùa vμo dÊu hiÖu kh«ng cã hay yÕu cña m¹ch C¸c biÕn chøng muén cña bÖnh cã thÓ gÆp lμ ph×nh m¹ch t¹i chç hÑp, t¸ch thμnh ®éng m¹ch chñ lªn, gi·n ph×nh vμ vì c¸c T¨ng huyÕt ¸p cã thÓ A. §¹i ®a sè c¸c tr−êng hîp hÑp eo §MC n»m ë ngay tr−íc vÞ trÝ xuÊt ph¸t cña èng ®éng m¹ch nghÜa lμ ë gÇn s¸t víi Còng cã thÓ gÆp sù thiÓu s¶n cña eo §MC víi Trong mét sè hiÕm c¸c tr−êng hîp, vÞ trÝ hÑp n»m ë cña buång tim tr¸i; van §MC cã 2 l¸ van chiÕm kho¶ng 50% c¸c tr−êng hîp, hÑp d−íi van §MC, bÊt th−êng h×nh tim tr¸i dÉn ®Õn suy tim toμn bé víi t¨ng ¸p §MP. A. DÊu hiÖu c¬ n¨ng: HÑp eo ®éng m¹ch chñ ph¸t hiÖn Nh÷ng tr−êng hîp hÑp nÆng cã thÓ kh«ng thÊy m¹ch d−íi ®ßn tr¸i xuÊt ph¸t tõ ngay chç hÑp cña eo §MC th× m¹ch quay tr¸i còng kh«ng cã hoÆc yÕu nh− ®ßn bªn tr¸i, cã thÓ lan ra l−ng ë vÞ trÝ c¹nh cét ra cã thÓ nghe thÊy c¸c tiÕng thæi liªn tôc do hîp víi van ®éng m¹ch chñ cã hai l¸ van chóng ta cã A. §iÖn t©m ®å: Th−êng cã dÊu hiÖu t¨ng g¸nh thÊt tr¸i. NÕu cã dÊu hiÖu t¨ng g¸nh thÊt ph¶i ë nh÷ng bÖnh nh©n B. Xquang ngùc: Cã thÓ b×nh th−êng hay biÕn ®æi nhÑ víi Sau vμi tuæi cã thÓ thÊy c¸c dÊu hiÖu ®Æc hiÖu h¬n nh−: C. NghiÖm ph¸p g¾ng søc: Cã thÓ thÊy dÊu hiÖu t¨ng huyÕt ¸p t©m thu ë c¸c bÖnh nh©n hÑp eo §MC. ®o¸n ë trÎ nhá, tuy nhiªn cã thÓ gÆp khã kh¨n ë c¸c bÖnh 1. Siªu ©m TM x¸c ®Þnh ®é dμy cña c¸c v¸ch tim, søc co th−êng nh− van ®éng m¹ch chñ cã hai l¸ van, hÑp van chñ vμ c¸c m¹ch m¸u ë vïng ®Çu vμ cæ. cã thÓ ph¸t hiÖn sù tån t¹i cña èng ®éng m¹ch còng th−¬ng phèi hîp, d¹ng hÑp eo §MC víi c¸c nh¸nh cña ®éng m¹ch d−íi ®ßn, cã hay kh«ng cã tuÇn hoμn bμng Víi c¸c thÕ hÖ m¸y míi chóng ta cßn cã thÓ quan s¸t a. Th«ng tim ph¶i nÕu cã tæn th−¬ng phèi hîp t¹i b. Th«ng tim tr¸i qua ®−êng ®éng m¹ch ®ïi cã thÓ dÉn mÒm th−êng vÉn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc ë ®¹i c. NÕu kh«ng thÓ qua chç hÑp cña eo §MC theo ®−êng ®éng m¹ch ®ïi th× cã thÓ th«ng tim theo a. HÑp eo §MC ®−îc chÈn ®o¸n khi cã chªnh ¸p lín b. Chªnh ¸p qua eo §MC kh«ng ph¶i lu«n lu«n cã c. C¸c phim chôp buång tim cã thÓ thùc hiÖn nÕu A. Suy thÊt tr¸i ®Æc biÖt ë nh÷ng tr−êng hîp hÑp nhiÒu cã tuÇn ®Çu tiªn cña trÎ (sau khi èng ®éng m¹ch ran ë phæi; §T§, Xquang vμ siªu ©m tim kh¼ng ®Þnh nh−ng th−êng ®Ó l¹i hËu qu¶ trªn thÊt tr¸i vμ t¨ng huyÕt cã thÓ gÆp vμ bÖnh nh©n th−êng nhËp viÖn khi ®· cã thÊt B. T¨ng huyÕt ¸p ®éng m¹ch: Th−êng xuÊt hiÖn sau 15 th× sÏ cã dμy thÊt tr¸i nhiÒu trªn §T§, Xquang vμ siªu NÕu huyÕt ¸p t©m thu trªn 200mmHg, cã thÓ ¸p ®éng m¹ch th−êng sÏ trë nªn cè ®Þnh, kh«ng gi¶m C. BiÕn chøng kh¸c cã thÓ gÆp lμ vμ th«ng khÝ nh©n t¹o lμ c¸c biÖn ph¸p phèi hîp B. ChØ ®Þnh phÉu thuËt: trong c¸c tr−êng hîp: 2. TrÎ nhò nhi vμ trÎ nhá: cã dÊu hiÖu suy tim tr¸i trªn 3. TrÎ cã huyÕt ¸p ®éng m¹ch t©m thu lín h¬n 4. §èi víi c¸c tr−êng hîp hÑp eo §MC kh¸c th× phÉu nhiªn cÇn phèi hîp víi c¸c dÊu hiÖu kh¸c nh− suy tim 6. Tr−êng hîp t¸i hÑp eo ®éng m¹ch chñ sau khi ®· can tr¸i, t¨ng huyÕt ¸p, m¹ch bÑn) vμ cËn l©m sμng (S¢, heart disease in adults: a practical on Adult Heart Disease 1996. Can J Cardiol ®o¸n vμ ®iÒu trÞ c¸c bÖnh tim m¹ch th−êng gÆp. cao nh−ng còng kh¸ cËp nhËt vμ ®Çy ®ñ th«ng tin ®Ó c¸c b¹n cã thÓ vËn