Thủy Hử - Hồi 67

Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 146,984Lượt tải: 1Số trang: 26

Mô tả tài liệu

Bấy giờ Đoàn Cảnh Trụ nói với Lâm Xung rằng : - Tôi cùng Dương Lâm , Thạch Tú đi sang mạn Bắc chọn mua được hai trăm con ngựa rất khoẻ và đẹp bất đồ về đến địa phận Thanh Châu gặp một người tên là Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tứ , tụ hơn cả hai trăm người cướp lấy cả ngựa đem về Tăng Đầu Thị còn Dương Lâm , Thạch Tú không biết bạt đi đâu mất bởi vậy tôi phải trốn về đây báo cho sơn trại biết . ...

Tóm tắt nội dung

Thủy Hử Hồi 67 Tống Công Minh đánh phá Tăng Đầu Thị Lư Tuấn Nghĩa bắt sống Sử Văn Cung Bấy giờ Đoàn Cảnh Trụ nói với Lâm Xung rằng : - Tôi cùng Dương Lâm , Thạch Tú đi sang mạn Bắc chọn mua được hai trăm con ngựa rất khoẻ và đẹp bất đồ về đến địa phận Thanh Châu gặp một người tên là Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tứ , tụ hơn cả hai trăm người cướp lấy cả ngựa đem về Tăng Đầu Thị còn Dương Lâm , Thạch Tú không biết bạt đi đâu mất bởi vậy tôi phải trốn về đây báo cho sơn trại biết . Lâm Xung nghe nói liền về sơn trại để nói cùng Tống Công Minh , khi về đến Trung Nghĩa Đường Quan Thắng dẫn Đan Đình Khuê , Nguỵ Định Quốc vào chào Tống Giang cùng các đầu lĩnh rồi Lý Quỳ đem chuyện giết Hàn Bá Long gặp Tiêu Đĩnh , Bào Húc đi đánh Lăng Châu thuật lại cho mọi người nghe Tống Giang nghe nói lấy làm mừng vô hạn . Hồi lâu các đầu lĩnh đương ngồi yến ẩm với nhau Đoàn Cảnh Trụ lại đem chuyện mất ngựa kể với Tống Giang , Tống Giang nghe nói cả giận mà rằng : - Ngày trước chúng đã cướp của ta sau Tiều Thiên Vương cũng bị bắn chết vì tay chúng , thù ấy vẫn chưa báo được nay chúng dám vô lễ như thế nếu ta không đem binh đi đánh tất thiên hạ chê cười ta đó . Ngô Dụng tiếp luôn rằng : - Hiện nay trời xuân ấm áp chính hợp cho sự hành binh vậy ta nên đi đánh ngay cho vui , ngày trước Tiều Thiên Vương thua là vì mất địa lợi vậy ngày nay ta nên dùng trí mà đánh mới được . Nay hãy cho Thời Thiên đến đó trèo tường khoét dậu thám thính xem sao rồi về đây ta sẽ liệu . Thời Thiên vâng lệnh ra đi cách ba bốn hôm sau bỗng thấy Dương Lâm , Thạch Tú trốn về sơn trại kể chuyện đám Sử Văn Cung rất là vô lễ thường nói khoác thế nào cũng chịu sống với bọn Lương Sơn . Tống Giang nghe nói toan khởi binh đi ngay lập tức Ngô Dụng can rằng : - Hãy dợi Thời Thiên về rồi sẽ khởi binh có đi đâu mà vội ? Tống Giang vẫn tức giận hầm hầm chỉ nóng báo cừu không sao chịu được ,liền sai Đới Tung đi thám thính cho mau được việc . Đới Tung vâng lệnh đi mấy hôm rồi trở về trước Thời Thiên liền nói với Tống Giang rằng : - Bọn Tăng Đầu Thị muốn báo thù cho phủ Lăng Châu hiện nay đã đóng trại ở chợ Tăng Đầu và đặt trướng Trung Quân ở chùa Pháp Hoa cắm cờ mấy trăm dặm không biết lối nào mà tiến được . Ngô Dụng nghe nói còn do dự chưa biết lập kế ra sao , sáng hôm sau thấy Thời Thiên về báo rằng : - Chúng tôi đi đến chợ Tăng Đầu đã dò thám rất kỹ hết tình thế của chúng . Hiện nay chúng chia năm trại trước mặt chợ Tăng Đầu có hơn ba nghìn người coi giữ cửa thôn trong trại có Sử Văn Cung coi giữ trại , trại bên Bắc có Tăng Đồ cùng phó giáo sư Tô Định , trại bên Nam có Tăng Đầu , trại bên Tây có Tăng Sách , trại bên Đông có Tăng Khôi cùng người cha là Tăng Lộng coi giữ . Còn Úc Báo Tử người ở Thanh Châu thì cao một trượng lưng lớn ba ôm biệt hiệu là Hiểm Đạo Thần Úc Báo Tử đã cướp ngựa của ta hiện còn nuôi ở chùa Pháp Hoa đó . Ngô Dụng nghe nói liền tụ hội các tướng đến mà bàn rằng : - Đằng ấy chúng có năm trại thì ta đây chia binh ra làm năm đạo để đánh . Lư Tuấn Nghĩa đứng dậy nói rằng : - Lư mỗ nhờ ơn các ngài cứu cho lên núi chưa có chút gì để đền ơn , vậy ngày nay xin ra trước trận để đánh chẳng hay các ngài có thuận cho không ? Tống Giang nghe nói liền hỏi Ngô Dụng rằng : - Viên ngoại có lòng đi dùm vậy có thể mời Viên ngoại đi tiền bộ được chăng ? - Viên ngoại mới đến đây chưa ra chiến trận , đường lối hiểm trở khó lòng dò biết không thể nào đi tiên phong được ? Vậy xin Viên ngoại dẫn một chi quân nấp ở khoảng giữa Bình Xuyên rồi nghe hiệu súng Trung quân kéo đến tiếp ứng thế là tiện hơn . Tống Giang nghe nói cả mừng liền cho Lư Viên ngoại cùng Yến Thanh dẫn năm trăm quân bộ đến nấp ở con đường nhỏ Bình Xuyên mà nghe hiệu . Đoạn rồi cùng nhau cắt đặt năm đạo quân đi đánh : đạo thứ nhất mã quân đầu lĩnh Tích Lịch Hoả Tần Minh , Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh cùng phó tướng Đặng Phi , Mã Lân dẫn ba nghìn quân đánh trại chính Nam ; toán thứ nhì bộ quân đầu lĩnh Hoa Hoà Thượng Lỗ Trí Thâm , Thần Hành Giả Võ Tòng cùng phó tướng Khổng Minh , Khổng Lượng dẫn ba nghìn quân đánh trại phía Đông ; toán thứ ba Thanh Diện Thử Dương Chí , Cửu Văn Long , Sử Tiến cùng phó tướng Trần Đạt , Dương Xuân dẫn ba nghìn quân đánh trại chính Bắc ; toán thứ tư bộ quân đầu lĩnh Mỹ Nhiêm Công Chu Đồng , Sáp Sĩ Hổ Lôi Hoành cùng phó tướng Châu uyên , Châu Nhuận dẫn ba nghìn quân đánh trại chính Tây ; còn toán thứ năm Đô đầu lĩnh Tống Giang , Ngô Dụng , Công Tôn Thắng cùng các phó tướng Lã Phương , Quách Thịnh , Giải Trân , Giải Bảo , Đới Tung , Thời Thiên dẫn năm nghìn quân đánh trại chính giữa ; Hắc Toàn Phong Lý Quỳ , Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thuỵ cùng phó tướng là Hạng Sung , Lý Cổn dẫn năm nghìn quân làm hợp hậu còn các đầu lĩnh khác đều ở nhà coi trại . Khi cắt đặt xong năm toán đều chia đường mà xuống núi thẳng đến đánh chợ Tăng Đầu . Khi Tăng Trưởng Quan nghe báo quân mã Tống Giang sắp kéo đến bèn mời giáo sư Sử Văn Cung và Tô Định đến để bàn việc binh . Sử Văn Cung bàn rằng : - Đám Lương Sơn Bạc phần nhiều là binh cường tướng mạnh ta nên dùng kế đào hầm thì thế nào cũng tróc nã được chúng . Tăng Trưởng Quan khen phải liền sai trang khách đem mai cuốc ra đào mấy mươi hàng hầm hố ở trong thôn bên trên phủ qua lượt đất rồi cho quân binh nấp ở bốn bên đường để đón bắt , lại sai đào mấy mươi hàng hầm hố nữa ở phía Bắc Tăng Đầu Thị để đợi . Bên kia quân mã Tống Giang đã bắt đầu khởi hành Ngô Dụng lại sai Thời Thiên dấn mau đi trước để dò đường , cách mấy bữa Thời Thiên trở lại bảo rằng : - Đường vào các trại Nam , Bắc ở Tăng Đầu thì đều có đào hầm hố rất nhiều nếu quân mã ta lỡ mắc vào đó thì tất là nguy mất . Ngô Dụng nghe nói cả cười mà rằng : - Kế ấy thì lấy chi làm lạ ! Nói đoạn liền truyền cho quân mã cứ tiến lên để đánh . Một hôm vào khoảng giờ Ngọ quân mã đã kéo gần đến Tăng Đầu Thị chợt dâu thấy một người khăn xanh bào trắng cưỡi ngựa đeo nhạc xủng xoảng tay cầm đoản thương đi đến . Tiền đội trông thấy toan đuổi quân để đánh Ngô Dụng liền ngăn lại rồi năm đạo quân chia mạn hạ trại đào hào đắp luỹ , rắc chông rào dậu phòng bị rất là nghiêm mật . Ngô Dụng liền truyền cho Thời Thiên ăn mặc giả làm quân sĩ để dò xét xem các nơi hầm hố tất cả có mấy chỗ cách xa trại quân chừng độ bao nhiêu và ghi nhớ lấy dấu hiệu để về báo . Thời Thiên vâng lệnh đi xét một ngày rồi về báo rõ ràng dấu tích các nơi hầm hố cho Ngô Dụng biết . Ngày hôm sau Ngô Dụng truyền lệnh cho tiền đội chia làm hai đội đem đủ các đồ mai cuốc và hơn một trăm cỗ xe cỏ khô củi nỏ đi giấu ở trong quân . Đoạn rồi truyền lệnh cho các đầu lĩnh giờ Tỵ hôm sau thì đám quân bộ hai đường Dông , Tây tiến đánh , còn Dương Chí , Sử Tiến ở phương Bắc thì phải dẫn quân mã ra đó rồi đánh trống khua cờ hư trương thanh thế mà không cho tiến lên khi phân phát xong rồi thì các tướng đều y lệnh để đợi thi hành . Về phần Sử Văn Cung khi đào xong các hầm hố thì chỉ đợi quân mã Tống Giang sấn vào là thế nào cũng sa xuống hố mà tóm bắt được cả . Chợt đâu đến giờ Tỵ nom thấy trước trại có hiệu súng nổi lên rồi có đại đội binh mã kéo đến mạn Nam đông như kiến cỏ rồi sau lại trại bên Dông vào báo rằng : - Có một lão hoà thượng múa cây thiền trượng và một người hành giả múa hai khẩu giới đao đánh cả đằng trước đằng sau trại . Sử Văn Cung nghe báo liền nói rằng : - Hai tên ấy chừng là Lỗ Trí Thâm cùng Võ Tòng ở Lương Sơn Bạc hẳn . Nói đoạn lại sợ sức Tăng Khôi không chống nổi bèn sai người ra Đông trại để giúp sức . Chợt đâu lại thấy bên Tây trại vào báo có một người dâu dài và một người mặt tía trên cờ có đề chữ Mỹ Nhiêm Công Chu Đồng và Sáp Si Hổ Lôi Hoành kéo quân đến đánh rất gấp Sử Văn Cung nghe báo lại sai người sang giúp sức với Tăng Sách ở Tây trại , bỗng lại thấy trước trại có hiệu súng nổi lên Sử Văn Cung vẫn lặng yên không ra tiếp ứng chỉ đợi cho đám quân mã bên kia sa vào hầm hố rồi sẽ ra bắt , đằng kia Ngô Dụng đem quân lần theo lối sau núi chia làm hai đường kéo vào đến trại . Bấy giờ đám tiền quân của Sử Văn Cung còn cấp về việc coi trại không dám rời đi còn đám phục binh vẫn dàn hàng mà nấp ở hai bên hầm hố phía trước . Ngô Dụng kéo quân tới nơi liền đánh cả đám phục binh ngã sấp cả xuống hầm hố . Sử Văn Cung thấy vậy liền kéo binh ra để đuổi Ngô Dụng liền cầm roi trỏ Trung quân đẩy trăm cỗ xe cỏ kéo ra nhất tề phóng lửa để đốt , quân mã Sử Văn Cung kéo nơi bị lửa đốt ngăn đường lại đành phải kéo nhau trở lại , khi đó Công Tôn Thắng ở trong trận cầm kiếm làm phép rồi bỗng nổi một trận gió to cuốn khói lửa đưa vào lối cửa bên Nam làm cho gác canh cùng dậu vách đều bị thiêu đốt cháy cả , đoạn rồi đôi bên cùng khua chiêng thu quân Sử Văn Cung lập tức cho sửa sang trại lại như cũ . Ngày hôm sau Tăng Đồ bàn với Sử Văn Cung rằng : - Nếu không chém được đầu giặc thì không thể triệt đi được vậy hôm nay xin giáo sư coi trại để tôi ra đánh thử một trận xem sao . Nói đoạn liền cưỡi ngựa dẫn quân ra khơi đánh Tống Giang ở trung quân liền dẫn Lã Phương ra trước trận đón đánh . Khi ra tới cửa trận thấy Tăng Đồ hầm hầm giận dữ Tông Giang cầm roi và nói rằng : - Ai ra bắt thằng kia cho ta để báo thù khi trước . Nói vừa dứt lời thì Tiểu Ôn Hầu Lã Phương vác Thiên Phương Hoạ Kích vỗ ngựa ra đánh Tăng Đồ đánh chừng cỡ ba mươi hiệp thì Lã Phương có phần hơi núng không địch nổi Tăng Đồ đao pháp đã hơi rối loạn Quách Thịnh thấy vậy liền vỗ ngựa xông ra cũng múa Thiên Phương Hoạ Kích để cùng đánh Tăng Đồ . Ba người ba ngựa quần nhau ở trước trận bỗng đâu ba thứ quân khí bị mắc cả vào nhau không dằng ra được . Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh đứng trong trận thấy vậy bèn sấn ngựa ra tay tả co dây cung tay hữu đặt tên nhằm ngay giữa Tăng Đồ để bắn , khi đó Tăng Đồ đã rút được cây thương ra mà hai cây kích của Lã Phương , Quách Thịnh còn soắn sít lấy nhau chưa gỡ ra được , Tăng Đồ thấy thế vừa giơ thương lên đánh thì hay mũi tên của Hoa Vinh đã tới bắn trúng ngay vai của Tăng Đồ ngã lăn xuống ngựa . Lã Phương , Quách Thịnh thấy Tăng Đồ ngã chém ngay một nhát chết ở giữa trận , quân sĩ Tăng Gia thấy vậy vội phi ngưa vào báo cho Sử Văn Cung và đến Trung trại báo cho Tăng Trưởng quan biết . Tăng Trưởng quan nghe báo lấy làm thương xót mà khóc nức nở lên một lúc , bấy giờ Tăng Thăng ở bên cạnh nghe báo anh chết liền gọi người lấy ngựa để đi đánh báo thù cho anh Tăng Trưởng quan ngăn giữ không được đành để cho Tăng Thăng đi . Nguyên Tăng Thăng là một tay võ nghệ cao cường khiến hai cây phi đao không ai hề dám đến gần , khi đó chàng vác đao lên ngựa đi ra đến tiền trại thì Sử Văn Cung cũng ngăn lại mà rằng : - Tiểu tướng quân không nên vội ra bên trận Tống Giang trí dũng rất nhiều khó lòng địch nổi , vậy cứ như ý tôi thiết tưởng ta nên nên giữ vững năm trại báo với Lăng Châu cho người tâu với triều đình đem nhiều binh mã chia làm hai đường ra đánh Lương Sơn và cứu ứng ở đây , thì bấy giờ mới có thể lập công được . Đương khi nói chuyện thì thấy phó giáo sư là Tô Định cũng đến đó , Tô Định nghe lời Sử Văn Cung nói cũng lấy làm phải mà nói rằng : - Ngô Dụng ở Lương Sơn Bạc là một tay lắm mưu nhiều kế không thể coi khinh được , ta chỉ nên giữ vững lấy trại đợi cứu binh đến rồi ta sẽ liệu . Tăng Thăng kêu lên rằng : - Nó giết Ca ca ta oán thù ấy tất là phải báo nay nếu để cho nó tự do hành động mà không trị đi thì sau này còn làm gì được nữa ? Sử Văn Cung cố can không được Tăng Thăng liền hăm hở lên ngựa dẫn mấy mươi tên quân kỵ ra trận khơi đánh . Tống Giang liền truyền cho Tần Minh ra đón đánh Tăng Thăng , Tần Minh vâng lệnh sắp đi ra thì thấy có một người mình đen trùi trũi cởi trần trùng trục múa song phủ xồng xộc chạy thẳng đến trại Tăng Thăng để đánh , đám quân sĩ trông thế liền bảo với Tăng Thăng rằng : - Người ấy là Hắc Toàn Phong ở Lương Sơn Bạc đó . Tăng Thăng nghe nói liền truyền cho quân sĩ lấy cung tên ra bắn Lý Quỳ đương hăng hái vô ý bị một mũi tên bắn vào chân ngã lăn ra trước trận quân mã của Tăng Thăng đều xông ra để bắt , bên kia Tần Minh , Hoa Vinh phóng ngựa ra cứu rồi Lã Phương , Mã Lân , Đặng Phi , Quách Thịnh đều nhất tề xông ra cứu Lý Quỳ về bản trận Tăng Thăng thấy bên trận Tống Giang đông người bèn đem quân trở về mà không dám đánh nữa . Ngày hôm sau Sử Văn Cung , Tô Định đ6èu định đóng yên binh giữ song Tăng Thăng nóng ruột về việc báo cừu cho anh nên giục Sử Văn Cung phải ra đối trận . Sử Văn Cung bất đắc dĩ phải đóng đại giáp cưỡi ngựa Thiên Lý Long Câu Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử cướp được của Đoàn Cảnh Trụ khi trước mà xông ra để đánh . Bên kia Tống Giang dẫn các tướng ra dàn trận để đón khi Tống Giang thấy con ngựa Ngọc Sư Tử thì trong lòng lấy làm căm tức liền truyền lệnh cho tiền quân xông sang để đánh Sử Văn Cung , Tần Minh nghe lệnh bèn vỗ ngựa xông ra đối trận hai bên đánh nhau chừng hơn hai mươi hiệp Tần Minh nghe hơi núng thế bèn quay ngựa chạy về bản trận , Sử Văn Cung ra sức sấn lên cầm thương đâm vào chân Tần Minh một phát ngã lăn xuống đất Lã Phương , Quách Thịnh , Mã Lân , Đặng Phi thấy vậy liền xông ra liều chết cứu được Tần Minh về , quân sĩ cả thua một trận . Tống Giang lui quân ra ngoài mười dặm rồi hạ trại và sai người xe Tần Minh về sơn trại phục thuốc , mặt gọi Quan Thắng , Từ Ninh , Đan Đình Khuê , Nguỵ Định Quốc xuống núi để giúp . Tống Giang đốt hương khấn trời đất quỷ thần xin một quẻ bói đưa cho Ngô Dụng xem , Ngô Dụng xem xong bảo với Tống Giang rằng : - Phen này tất được thanh thoả không can chi cả , duy đêm nay chúng sẽ vào cướp trại ta đây phải phòng bị trước đi mới được . Vậy xin huynh trưởng an tâm truyền lệnh cho năm quân ngay bây giờ là được rồi . Nói đoạn liền hạ lệnh cho quân mã các trại đều mai phục các nơi và để Giải Trân ở bên tả Giải Bảo ở bên hữu để đợi hiệu thi hành . Đêm hôm đó trời trong trăng sáng Sử Văn Cung ở trong trại ngồi bàn với Tăng Thăng rằng : - Quân giặc hôm nay bị thương hai tướng chắc là trong lòng kinh khiếp thì ta nên thừa thế cướp trại tất là được nên công . Tăng Thăng nghe nói liền gọi Tô Định ở Bắc trại , Tăng Mật ở Nam trại và Tăng Sách ở Tây trại đều dẫn quân đi cướp trại Tống Giang , vào khoảng canh hai đêm hôm ấy quân mã đều im phắc người mặc giáp mềm ngựa bỏ vòng nhạc mà kéo ra đi . Khi tới trại Trung quân của Tống Giang thấy bốn bề vắng vẻ không có một ai bọn Tăng Thăng biết là có kế liền quay ngựa kéo nhau lui ra , chợt đâu thấy bên tả có Giải Trân bên hữu có Giải Bảo rồi mặt sau có Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh đều nhất tề xông ra để đánh . Tăng Sách lúng túng trong đêm tối mò bị Giải Trân đâm cho một phát cương xoa chết lăn xuống ngựa rồi phóng lửa nổi hiệu các quân đều ập vào để đánh , bọn Sử Văn Cung hết sức cướp đường để chạy mãi sau mới thoát được về trại . Tăng Trưởng quan thấy Tăng Sách bị chết trong lòng lại càng thương cảm bội phần ngày hôm sau bàn với Sử Văn Cung để viết giấy xin đầu hàng Tống Giang bấy giờ Sử Văn Cung có điều chột dạ không dám hung hăng , bèn tán thành việc đó rồi viết giấy sai người đem thẳng sang trại Tống Giang , Tống Giang tiếp được giấy bóc ra xem thấy trong đó nói rằng : Tôi chủ chợ Tăng Đầu tên là Tăng Lộng cúi lạy cầu Tống Công Minh thống quân đầu lĩnh , trước đây vì con tôi ngu dại làm càn làm rỡ , cậy khoẻ khoe tài cướp ngựa của ngài rồi sau Thiên Vương xuống núi lại bị đứa tiểu tốt vô tri bắn tên ngầm mà hại tính mạng điều đó thực là tội nặng muôn trùng , không dám có điều chi từ chối . Song thiết nghĩ việc đó không phải là bản ý chúng tôi và đứa con ngu dại ngày nay cũng đã chết rồi vậy tôi xin cả gan cho sứ mang thơ cầu hoà cùng Thống quân đầu lĩnh . Nếu ngài có dạ thương tôi im việc can qua thì tôi xin đem số ngựa đã cướp khi xưa nộp trả lại ngài và xin dâng vàng bạc khao thưởng tam quân để đôi bên khỏi phần thiệt hại . Lòng thành ý thực xin lượng xét cho Tống Giang xem thơ xong liếc mắt nhìn Ngô Dụng rồi nét mặt giận dữ hầm hầm rồi xé thơ mà mắng rằng : - Bay giết huynh trưởng ta khi nào ta im được ! Phen này tất phải quét sạch toàn hạt bay đi thì ta mới thoả . Người đưa thư nghe nói vậy thì sợ hãi run lên mà cúi rạp xuống đất , Ngô Dụng liền can Tống Giang rằng : - Huynh trưởng không nên nghĩ thế chúng ta tranh nhau đây chẳng qua chỉ vì nghĩa khí mà thôi ... Vậy nay Tăng Gia đã cho người sang cầu hoà nếu ta còn chấp lòng căm giận mà bỏ mất đạo nghĩa thì sao cho tiện . Nói đoạn liền sai viết thơ trả lời và thưởng cho người đem thơ mười lạng bạc mà cho đem về , người kia vâng lệnh đem thơ về trình . Tăng Trưởng quan cùng Sử Văn Cung bóc thơ ra xem trong thơ nó rằng : Lương Sơn Bạc chủ tướng là Tống Giang xin trả lời cho chủ chợ Tăng Đầu là Tăng Lộng biết ; từ xưa tới nay nước không tín tất mất người không lẽ tất chết , của không nghĩa tất mất tướng không mạnh tất thua đó là lẽ trời đất thế . Lương Sơn Bạc đối với Tăng Đầu khi trước sau không có thù hằn chỉ vì làm càn rở mà gây nên tai vạ ngày nay . Vậy nếu muốn giảng hoà phải trả lại các số ngựa đã cướp và đem nộp tên hung đồ là Úc Bảo Tứ cùng là tiền bạc khao wuân sĩ rồi từ đây dốc lòng hoà thuận không được sai lời , nếu có một điều gì trái phép bấy giờ ta sẽ liệu cho không còn điều gì phàn nàn được nữa . Hai người xem xong lại lấy làm kinh sợ vô cùng sáng hôm sau Tăng Đầu lại cho người qua nói với Tống Giang rằng : - Xin nộp Úc Bảo Tứ và xin cho mấy người đến để làm tin . Tống Giang nghe nói liền truyền cho Thời Thiên , Phàn Thuỵ , Lý Quỳ , Hạng Sung , Lý Cổn theo sang trại Tăng Gia làm tin . Đoạn rồi năm người vâng lệnh ra đi khi sang tới trại Tăng Đầu thì Thời Thiên dắt bốn người vào chào Tăng Lộng mà rằng : - Chúng tôi vâng tướng lệnh của Ca ca xin sang đây làm tin . Sử Văn Cung nói lên rằng : - Ngô dụng sai năm người đến đây vị tất đã không có mưu kế gì ? Lý Quỳ nghe nói cả giận mà nắm lấy Sử Văn Cung toan đánh Tăng Lộng thấy vậy vội vàng đứng dậy mà khuyên giải ra , Thời Thiên nói với hai người rằng : - Lý Quỳ tuy là một người thô mãng nhưng hiện đường là người tâm phúc của Tống Công Minh nay sai sang thì không còn điều gì đáng ngờ nữa . Tăng Lộng cũng dốc lòng giảng hoà nên chẳng nhắc lời của Sử Văn Cung nữa , liền sai đặt rượu đãi năm người rồi mời sang chùa Pháp Hoa cho năm trăm quân vây giữ trước sau . Đoạn rồi cho Tăng Thăng đem Úc Bảo Tứ cùng các đồ lễ vật sang trại Tống Giang giảng hoà . Tống Giang nom thấy một xe tiền lụa vá một đoàn ngựa đem đến liền bảo với Tăng Thăng rằng : - Ngựa này toàn là ngựa cướp chuyến sau còn con gựa Thiên Lý Câu Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử cướp được của Đoàn Cảnh Trụ khi trước sao không thấy ở đây ? - Con ngựa hiện sư phụ Sử Văn Cung để cưỡi nên chưa đem được đến đây . - Nếu vậy phải viết giấy kêu mang sang đây mau . Tăng Thăng bèn viết giấy cho người mang về trại để đòi con ngựa Dạ Ngọc Sư Tử sang . Sử Văn Cung tiếp được giấy liền nói : - Con ngựa khác thì không dám tiếc duy con ngựa ấy thì không thể nào mà đưa đi được ... Tống Giang nghe nói liền cho người sang hỏi Sử Văn Cung đáp rằng : - Muốn lấy con ngựa ấy thì phải lui quân ngay lập tức mới được . Tống Giang thấy vậy liền bàn định với Ngô Dụng chưa biết kế sách ra sao , chợt đâu có tin báo Lăng Châu với Thanh Châu dẫn hai đạo quân mã sắp đến nơi Tống Giang nghe nói liền cười nhạt rằng : - Quân kia biết tất nó giở quẻ với mình . Nói đaọn liền truyền lệnh cho Quan Thắng , Đan Đình Khuê , Nguỵ Định Quốc dẫn quân đón bọn Thanh Châu ; Hoa Vinh , Mã Lân , Đặng Phi dẫn quân đón bọn Lăng Châu ; Tống Giang lại mật gọi Úc Bảo Tứ đến lấy lời lẽ tử tế dỗ dành , tiếp đãi một cách ân nghĩa mà nói rằng : - Nếu ngươi hết sức vì ta phen này ta cho làm đầu lĩnh ở trại , và xoá hết thù xưa . Bằng không chợ Tăng Đầu nay mai bị phá thì ngươi xử trí ra sao . Úc Bảo Tứ nghe nói cúi lạy tạ ơn rồi tình nguyện xin theo dưới trướng - Ngươi giả cách trốn về nói với Sử Văn Cung rằng : ngươi với Tăng Thăng đến trại giảng hoà đã dò được tin đích xác , hiện nay Tống Giang chỉ định lừa lấy con ngựa Thiên Lý rồi sau sẽ giở quẻ chứ không thực bụng giảng hoà , và ngày nay nghe nói hai đạo quân Thanh Châu , Lăng Châu kéo đến thì trong lòng đương lo sợ vậy ta nên thừa kế thi hành chớ nên bỏ lỡ . Như vậy nếu hắn nghe lời thì ta sẽ có cách ngươi phải đi ngay mới đuợc . Úc Bảo Tứ vâng lời trốn về trong trại Sử Văn Cung đem mấy lời đó nói cho Sử Văn Cung , Sử Văn Cung liền dẫn Úc Bảo Tứ đến trình Tăng Trưởng quan nói với Tăng Trưởng quan để thừa thế sang cướp trại Tống Giang . Tăng Trưởng quan nói : - Tăng Thăng hiện đang còn ở đó nếu mình sai lời thì hắn bị giết mất . Sử Văn Cung nói : - Ta phá được trại thì cứu được người chứ ngại gì , đêm nay cứ truyền lệnh các trại đem hết cả quân sang cướp trại Tống Giang khác nào như rắn mất đầu thì còn làm chi được nữa ? Bấy giờ tôi có giết bọn Lý Quỳ cũng được . Tăng Trưởng quan ngần ngại mà rằng : - Giáo sư nên dùng lương kế mới đuợc . Đoạn rồi truyền lệnh cho Tô Định ở Bắc trại , Tăng Khôi ở Đông trại , Tăng Mật ở Nam trại đều đem quân đi cướp trại Tống Giang Úc Bảo Tứ thấy vậy bèn lẻn sang chùa Pháp Hoa tìm bọn Thời Thiên để mật báo cho biết . Bên kia Tống Giang thấy Úc Bảo Tứ đi rồi bèn bàn với Ngô Dụng rằng : - Không biết rằng kế sách của ta có thi hành được chăng ? - Nếu Úc Bảo Tứ không về thì tất là bọn ấy trúng kế đêm nay đến cướp trại , vậy ta nên nấp ở hai bên rồi cho Lỗ Trí Thâm , Võ Tòng dẫn quân bộ đến đánh trại Đông của họ , Chu Đồng , Lôi Hoành dẫn quân bộ đến đánh trại bên Tây của họ ; còn Dương Chí , Sử Tiến dẫn quân kỵ binh đến chặn trại bên Bắc thế tức là phép Thiên Khuyển Phục Oa có thể trăm phát là trăm lần trúng được . Nói đoạn liền hạ lệnh cho các đầu lĩnh y kế mà thi hành . Đêm hôm ấy sắc trời mờ mịt u ám trăng sao Sử Văn Cung cùng Tô Định đi trước , Tăng Mật , Tăng Khôi tiếp sau người ngậm tăm ngựa tháo nhạc kéo hết cả quân mã sang trại giữa của Tống Giang . Khi tới nơi thấy cửa trại vẫn còn chưa đóng trong trại thì không thấy một ai , Sử Văn Cung biết là trúng kế liền kéo quân lui về bản trại . Đương khi ấy thì thấy trong chợ Tăng Đầu nổi chiêng nổi súng , rồi bốn mặt Đông , Tây , Nam , Bắc đều thấy tiếng súng nổ đùng đùng tiếng người hò reo huyên náo không biết rằng quân mã có tới bao nhiêu . Bấy giờ Thời Thiên nhảy lên gác chuông chùa Pháp Hoa khua gõ ầm lên rồi Lý Quỳ , Phàn Thuỵ , Hạng Sung , Lý Cổn đều nhất tề xông ra để đánh . Bọn Sử Văn Cung toan chạy về trại song không sao tìm thấy đường lối để đi , còn Tăng Trưởng quan nghe thấy trong trại náo động và quân lính Lương Sơn Bạc chia làm hai đường sát đến thì bực tức lo sợ mà tự tử mà chết . Tăng Mật về đến Tây trại bị Chu Đồng đâm cho một đao chết ngay ra đó , Tăng Khôi gần đến Đông trại bị quân kỵ tán loạn xéo tan xác như bùn vậy . Tô Định hết sức cướp đường chạy ra cửa Bắc bất đồ gặp mấy chỗ hầm hố khó đi rồi sau lưng Lỗ Trí Thâm , Võ Tòng sát đến trước mặt có Dương Chí , Sử Tiến sát lại Tô Định luống cuống bị bắn chết ngay ở giữa đường . Khi đó một mình Sử Văn Cung nhờ được con ngựa Thiên Lý đi nhanh như gió chàng liền ra cửa Tây phóng đường mà chạy trốn , chàng đi ước chừng hai mươi dặm đường thấy trời càng ngày càng tối không biết lối nào mà lần đoạn rồi có tiếng thanh la khua có một tụi bốn năm trăm quân đổ ra , và có một viên tướng đi đầu lấy cây gậy đánh luôn vào chân ngựa Thiên Lý con ngựa thấy vậy cứ nhảy chồm lên mà chạy liều chạy lỉnh không sao mà kìm được . Đương khi đó thì thấy mây mù đen kín khí lạnh đìu hiu một trận âm phong đưa tới rồi thấy trong đám hư không bỗng có âm hồn Tiều Cái phảng phất quanh co ở đó . Sử Văn Cung kinh sợ vội vàng quay ngựa trở lại thì thấy Lãng Tử Yến Thanh và Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn nghĩa xông ra quát rằng : - Cường tặc chạy đi đâu ? Nói đoạn đâm cho Sử Văn Cung một đao vào đùi ngã lăn xuống ngựa rồi trói lại mà giải về Tăng Đầu Thị Yến Thanh liền dắt con ngựa Long Câu về để nộp . Tống Giang trông thấy trong lòng nửa não nửa mừng rồi bắt Tăng Thăng đem ra chém và chém hết thẩy già trẻ nhà họ Tăng mà không để sót một ai . Đoạn rồi lấy hết kim ngân châu bảo cùng thóc gạo lương thực mà chất hết tất cả lên xe đem về . Bên kia tụi Quan Thắng đánh đuổi được quân mã Thanh Châu , Hoa Vinh đánh đuổi được quân mã Lăng Châu rồi hai toán quân cùng kéo về đại trại không thiếu một ai . Tống Giang thấy vậy liền cả mừng cho Sử Văn Cung vào xe tù rồi thu thập quân mã lương thảo mà trở về Sơn Bạc . Khi về tới Trung Nghĩa Đường các đầu lĩnh đều làm lễ cáo với Tiều Thiên Vương , sai Tiêu Nhượng làm văn lễ để tế rồi các đầu lĩnh đều ăn mặc tang phục khóc than nức nở và moi ruột Sử Văn Cung để tế . Khi tế lễ xong Tống Giang liền bàn với các đầu lĩnh để lập chủ Lương Sơn Bạc Ngô Dụng nói lên rằng : - Huynh trưởng ở ngôi trên Lư Tuấn Nghĩa ở ngôi thứ nhì còn các anh em thì cứ xin theo như cũ . Tống Giang liền nói : - Khi trước Tiều Thiên Vương đã dặn lại rằng : Nếu ai bắt được Sử Văn Cung tất phải làm chủ Lương Sơn Bạc , vậy ngày nay Lư Viên ngoại bắt sống được Sử Văn Cung để đem về tế thì tất nhiên ngôi vị ấy đến tay không phải nói năng chi lôi thôi nữa . Lư Tuấn Nghĩa nói : - Tiểu đệ tài hèn sức kém đâu dám đứng vào ngôi vị ấy , huynh trưởng có lòng cho được theo hầu cũng là quá đáng lắm rồi . Tống Giang đáp rằng : - Không phải Tống mỗ quá khiêm song Tống mỗ có ba điều không bằng Viên ngoại . Điều thứ nhất : tôi đây dáng người đen ngắn mà Viên ngoại tướng mạo đường đường uy phong lẫm lẫm , không mấy người bằng . Điều thứ hai : tôi đây xuất thân làm đứa tiểu lại phạm tội trốn lánh tới đây may được anh em có lòng yêu mến mà cho được ở tạm tôn vị , còn Viên ngoại sinh ra ở nhà hào phú lớn lên có tiếng anh hùng thực không ai bằng được . Điều thứ ba : Tống Giang tôi văn không yên nổi nước võ không phục nổi người tay không có sức trói nổi con gà , thân không có một mảy công lao mà Viên ngoại sức địch muôn người rộng xem kim cổ điều đó lại không theo kịp . Vậy Viên ngoại có tài năng như thế chính nên nhận chức chủ sơn trại rồi sau đây quy thuận triều đình dựng nên công nghiệp làm nên quan chức giàu sang khiến cho anh em cũng được vẻ vang đôi chút . Tống Giang tôi định như vậy xin đừng từ chối nữa ? Lư Tuấn Nghĩa nghe nói lạy rạp xuống mà rằng : - Huynh trưởng đừng bàn phiếm nữa Lư mỗ dẫu chết cũng không dám nghe lời . Ngô Dụng lại nói rằng : - Huynh trưởng ở ngôi trên rồi đến Viên ngoại thì ai ai cũng phục nếu huynh trưởng nhường nhịn mãi thì e rằng lòng chúng nhạt nhẽo không ra gì . Nói đoạn liếc mắt đưa cả mọi người quanh đó . Bấy giờ Lý Quỳ kêu lên rằng : - Tôi ở Giang Châu liều thân liều mạng theo anh tới đây , ai ai cũng phải nhường nhịn anh mới được , tôi đây dẫu trời cũng không sợ cần gì phải nhường đứa nào , tôi bực mình lên thì tan nát cả bây giờ . Võ Tòng thấy vậy cũng chạy đến mà kêu lên rằng : - Hiện nay bao nhiêu quân quan thuộc tay Ca ca đều là những người sắc mệnh triều đình , người ta chỉ nhường Ca ca chứ không nhường ai nữa . Lưu Đường cũng nói lên rằng : - Khi trước bảy anh em tôi ở đây đã bụng nhường Ca ca rồi , nay cần gì mà Ca ca phải nhường ai ? Lỗ Trí Thâm cũng kêu lên rằng : - Nếu Ca ca còn lễ nghĩa nhún nhường mãi thì tụi ta giải tán là xong . Tống Giang nghe thấy chúng nói liền đáp lên rằng : - Anh em hãy im tất cả tôi có cách hỏi xem ý trời ra sao , rồi mới có thể định được . Ngô Dụng hỏi : - Huynh trưởng có cách gì cao kiến ? - Tôi có hai cách này xin với nói anh em cùng hỏi ý trời xem sao . Mới hay : Người nghĩa khí , bậc anh tài Dẫu mà sinh tử dám sai tấc lòng . Nước non là nước non chung Mong sao gặp khách anh hùng chủ trương . Sá chi tham muốn giàu sang Mà quên nghĩa lớn thói thường như ai ? Có ta âu cũng có người , Thử xem chuyển vận cơ trời sao đây ?