đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 8

đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 8

Thể loại: Điện Điện tử
Lượt xem: 72,184Lượt tải: 10Số trang: 8

Mô tả tài liệu

chọn máy xọc 7A412, công suất 1.5 KW D. Chọn đồ gá Định vị :  Dùng mặt phẳng định vị mặt (9)  Dùng mặt trụ ngoài để định vị ã (4)  Dùng chốt trám định vị chống xoay mặt (2) Kẹp chặt: Kẹp chặt bằng vít E. Chọn dụng cụ cắt Chọn dao bào thân thẳng có góc nghiêng = 450 gắn mảnh hợp kim cứng (phảivà trái) F. Chọn dụng cụ kiểm tra. Dùng thước panme hoặc dụng cụ đo chuyên dùng. G. Chọn dung dịch trơn nguội. ...

Tóm tắt nội dung

Chương 8: Choïn dung dòch trôn 9. Nguyeân coâng 9: Xoïc raõnh then trình töï caùc böôùc trong nguyeân raõnh then roäng 6mm. B. Sô ñoà gaù ñaët. Hình 5.9 : Sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët nguyeân coâng 9 C. Choïn maùy coâng [2, trang 70, baûng 9-37] choïn maùy xoïc 7A412, coâng suaát 1.5 KW D. Choïn ñoà gaù  Ñònh vò :  Duøng maët phaúng ñònh vò maët (9)  Duøng maët truï ngoaøi ñeå ñònh vò ã (4)  Duøng choát traùm ñònh vò choáng xoay maët (2)  Keïp chaët: Keïp chaët baèng vít E. Choïn duïng cuï dao baøo thaân thaúng coù goùc nghieâng  = 450 gaén maûnh hôïp kim cöùng (phaûivaø Choïn duïng cuï kieåm thöôùc panme hoaëc duïng cuï ño chuyeân Choïn dung dòch trôn DDÖÖ GGIIAA VVAAØØ KKÍÍCCHH Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp phaân tích : - Löôïng dö nhoû nhaát moät phía + Ti-1 + Pi-1 + i - Löôïng dö nhoû nhaát hai phía + Ti-1 +  ) Trong ñoù : Zimin: löôïng dö beà maët cuûa böôùc coâng ngheä thöù i RZi-1: chieàu cao nhaáp nhoâ do böôùc gia coâng tröôùc ñeå laïi m Ti-1 : chieàu saâu lôùp bieán cöùng ôû böôùc gia coâng tröôùc ñeå laïi m Pi-1: sai soá khoâng gian cuûa beà maët gia coâng böôùc gia coâng saùt tröôùc ñeå laïi m - Sai leäch khoâng gian : 2vt2cv ñoù : cv :sai soá do cong veânh cuûa beà maët gia coâng m vt : sai soá vò trí töông quan giöõa maët gia coâng vaø maët ñònh vò m i = 2gñ2k2c  i sai soá gaù ñaët phoâi k sai soá do keïp chaët c sai soá sai soá ñoà gaù - Thöïc hieän baèng phöông phaùp phaân tích cho beà maët (4) coù Ra=1.6 m - Theo phuï luïc 11a vaø11 / trang 148 vaø trang 145/ HDÑA- TP ta ñöôïc trình töï caùc böôùc coâng ngheä ñaït ñöôïc ñoä nhaùm , caáp chính xaùc nhö Rz0 = 80m vaø + Tz0 = 430m - Do chi tieát gia coâng coù vaät lieäu laø gang neân caùc böôùc gia coâng keá tieáp T = 0 1- Khoeùt thoâ Rz1= 60m T1= 0 2- Khoeùt tinh Rz2= 25m T2= 0 3- Doa Rz3= 0 - Sai soá khoâng gian cuûa beà maët gia coâng do böôùc gia coâng saùt tröôùc ñeå laïi. 220 vtcv   Trong ñoù: cv = K l :sai soá do cong veânh cuûa beà maët gia coâng m Vôùi K=1m/mm (Baûng 15 trang 43 HDÑA - HN ) vt : sai soá vò trí töông quan giöõa maët gia coâng vaø maët ñònh vò m cv =1 60 = 60 m - Theo coâng thöùc19 / trang 49 / HDÑA – HN lk=  m Vaäy sai soá khoâng gian cuûa phoâi laø: 22 0 84960  = 851 m - Caùc sai soá khoâng gian coøn laïi i= ki 0 Vôùi ki :heä soá in daäp ss khoâng gian baûng 2.12 / trang 64 / HDÑA -TP + Sai soá khoâng gian coøn laïi caùc böôùc khoeùt thoâ  1 = 0,05 0=0.05 851 = 42.55 m + Sai soá khoâng gian coøn laïi sau böôùc khoeùt tinh 2 = 0,04 0=0.04 851 = 34 m + Sai soá khoâng gian coøn laïi sau böôùc doa 3 = 0,02 0=0.03 851 = 17 m + Sai soá gaù ñaët i = 2gñ2k2c  (theo trang 38 / = 0 sai soá chuaån (vì chuaån coâng ngheä truøng vôùi chuaån thieát keá vaø chi tieát treân maâm caëp ba vaáu trang 57 / HDÑA - TP. k = 0 vì chuaån kích thöôùc vuoâng goùc vôùi chuaån gia 0 Sai soá ñoà gaù (raát nhoû neân boû qua). - Vaäy löôïng dö nhoû nhaát caû hai phía tính cho töøng böôùc nguyeân coâng + Löôïng dö cho böôùc gia coâng Khoeùt + T0 + 2020  ) = 2(500+ 08512  )= 2562m + Löôïng dö cho böôùc gia coâng Khoeùt tinh + T1 + 2121  ) = 2(60+60+ 055.42 2  )= 325m + Löôïng dö cho böôùc gia coâng + T2 + 2222  ) = 2(25+20+ 0342  )= ñoù Rz vaø T2 ñöôïc tra töø baûng phuï luïc 11 taøi lieäu {1} + Kích thöôùc trung gian cuûa loã lôùn nhaát cuûa chi 30+0.033 = Kích thöôùc trung gian cuûa loã sau khi gia coâng Dmax3 - - 0.158 = mm + Kích thöôùc trung gian cuûa loã sau khi gia coâng tinh (Khoeùt Dmax2 - 2Zmin2= 29.875 - 0.325 = 29.55mm + Kích thöôùc trung gian cuûa loã sau khi gia coâng thoâ (Khoeùt Dmax1 - 2Zmin1= 29.55 - 2.5622 = 26.988 mm - Tra baûng 7-1 /trang 8 ta coù caùc thöù töï sau 0 = 1.6 mm => CCX 15 1 = 0.33mm => CCX 13 2 = 0.084 mm => CCX 10 3 = 0.033mm => CCX 8 + Ñöôøng kính trung gian nhoû nhaát cuûa = 26.988mm => D0min = D0max - 0 = 26.988 - 1.6 = Ñöôøng kính trung gian sau khi gia coâng khoeùt = 29.55mm => D1min = D1max - 1 = 29.55 - 0.33 = Ñöôøng kính trung gian sau khi gia coâng khoeùt = 29.875mm => D2min = D2max - 2 = 29.875 - 0.084 = Ñöôøng kính trung gian sau khi gia coâng Doa D3max = 30.033mm => D3min = D3max - 3 = 30.033 - 0.033 = 30mm - Tính löôïng dö lôùn nhaát vaø beù nhaát cuûa loã + Khoeùt = D1min - D0min = 29.22 - 25.388 = = D1max - D0max = 29.55 - 26.988 = 2.562m + Khoeùt = D2min - D1min = 29.791 - 29.22 = = D2max - D1max = 29.875 - 29.55 = 0.325mm  + = D3min - D2min = 30 - 29.791 = = D3max - D2max = 30.033 - 29.875 = Vaäy löôïng dö toång coäng lôùn nhaát vaø beù = = 3.832 + 0.571 + 0.209 = = = 2.562 + 0.325 + 0.158 = Thöû laïi keát quaû : 2Z0min – 2Z0max = 4.612 - 3.045 = 1.567mm (1) ph - ct = 1.6 – 0.033 = 1.567mm (2) Vaäy so saùnh (1) vaø (2) ta thaáy töông ñöông nhau.  Baûng xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp phaân töï caùc böôùc coâng Caùc yeáu toá taïo thaønh löôïng dö tính thöôù c tính Dun g thöôùc giôùi giôùi Ti i 0 851 0 0 0 158