đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 8

Thể loại: Điện Điện tử
Lượt xem: 72,175Lượt tải: 10Số trang: 8

Mô tả tài liệu

chọn máy xọc 7A412, công suất 1.5 KW D. Chọn đồ gá Định vị :  Dùng mặt phẳng định vị mặt (9)  Dùng mặt trụ ngoài để định vị ã (4)  Dùng chốt trám định vị chống xoay mặt (2) Kẹp chặt: Kẹp chặt bằng vít E. Chọn dụng cụ cắt Chọn dao bào thân thẳng có góc nghiêng = 450 gắn mảnh hợp kim cứng (phảivà trái) F. Chọn dụng cụ kiểm tra. Dùng thước panme hoặc dụng cụ đo chuyên dùng. G. Chọn dung dịch trơn nguội. ...

Tóm tắt nội dung

Chương 8: Choïn dung dòch trôn nguoäi. Emunxi 9. Nguyeân coâng 9: Xoïc raõnh then (8) A.Choïn trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng. Xoïc raõnh then roäng 6mm. B. Sô ñoà gaù ñaët. Hình 5.9 : Sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët nguyeân coâng 9 C. Choïn maùy coâng ngheä. Theo [2, trang 70, baûng 9-37] choïn maùy xoïc 7A412, coâng suaát 1.5 KW D. Choïn ñoà gaù  Ñònh vò :  Duøng maët phaúng ñònh vò maët (9)  Duøng maët truï ngoaøi ñeå ñònh vò ã (4)  Duøng choát traùm ñònh vò choáng xoay maët (2)  Keïp chaët: Keïp chaët baèng vít E. Choïn duïng cuï caét Choïn dao baøo thaân thaúng coù goùc nghieâng  = 450 gaén maûnh hôïp kim cöùng (phaûivaø traùi) F. Choïn duïng cuï kieåm tra. Duøng thöôùc panme hoaëc duïng cuï ño chuyeân duøng. G. Choïn dung dòch trôn nguoäi. Emunxi 11..TTÍÍNNHH LLÖÖÔÔÏÏNNGG DDÖÖ GGIIAA CCOOÂÂNNGG VVAAØØ KKÍÍCCHH TTHHÖÖÔÔÙÙCC TTRRUUNNGG GGIIAANN 1. Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp phaân tích : - Löôïng dö nhoû nhaát moät phía Zimin=RZi-1 + Ti-1 + Pi-1 + i - Löôïng dö nhoû nhaát hai phía 2Zimin=2(RZi-1 + Ti-1 + 2 i 2 1iP  ) Trong ñoù : Zimin: löôïng dö beà maët cuûa böôùc coâng ngheä thöù i RZi-1: chieàu cao nhaáp nhoâ do böôùc gia coâng tröôùc ñeå laïi m Ti-1 : chieàu saâu lôùp bieán cöùng ôû böôùc gia coâng tröôùc ñeå laïi m Pi-1: sai soá khoâng gian cuûa beà maët gia coâng böôùc gia coâng saùt tröôùc ñeå laïi m - Sai leäch khoâng gian : 2vt2cv  Trong ñoù : cv :sai soá do cong veânh cuûa beà maët gia coâng m vt : sai soá vò trí töông quan giöõa maët gia coâng vaø maët ñònh vò m i = 2gñ2k2c  i sai soá gaù ñaët phoâi k sai soá do keïp chaët c sai soá chuaån gñ sai soá ñoà gaù - Thöïc hieän baèng phöông phaùp phaân tích cho beà maët (4) coù Ra=1.6 m - Theo phuï luïc 11a vaø11 / trang 148 vaø trang 145/ HDÑA- TP ta ñöôïc trình töï caùc böôùc coâng ngheä ñaït ñöôïc ñoä nhaùm , caáp chính xaùc nhö sau: Phoâi Rz0 = 80m vaø T0=350m Rz0 + Tz0 = 430m - Do chi tieát gia coâng coù vaät lieäu laø gang neân caùc böôùc gia coâng keá tieáp T = 0 1- Khoeùt thoâ Rz1= 60m T1= 0 2- Khoeùt tinh Rz2= 25m T2= 0 3- Doa Rz3= 12.5m T3= 0 - Sai soá khoâng gian cuûa beà maët gia coâng do böôùc gia coâng saùt tröôùc ñeå laïi. 220 vtcv   Trong ñoù: cv = K l :sai soá do cong veânh cuûa beà maët gia coâng m Vôùi K=1m/mm (Baûng 15 trang 43 HDÑA - HN ) vt : sai soá vò trí töông quan giöõa maët gia coâng vaø maët ñònh vò m cv =1 60 = 60 m - Theo coâng thöùc19 / trang 49 / HDÑA – HN lk= 8492 1200 2 1200 22 222 c 2 b                        m Vaäy sai soá khoâng gian cuûa phoâi laø: 22 0 84960  = 851 m - Caùc sai soá khoâng gian coøn laïi i= ki 0 Vôùi ki :heä soá in daäp ss khoâng gian baûng 2.12 / trang 64 / HDÑA -TP + Sai soá khoâng gian coøn laïi caùc böôùc khoeùt thoâ  1 = 0,05 0=0.05 851 = 42.55 m + Sai soá khoâng gian coøn laïi sau böôùc khoeùt tinh 2 = 0,04 0=0.04 851 = 34 m + Sai soá khoâng gian coøn laïi sau böôùc doa 3 = 0,02 0=0.03 851 = 17 m + Sai soá gaù ñaët i = 2gñ2k2c  (theo trang 38 / HDÑA-TP) c = 0 sai soá chuaån (vì chuaån coâng ngheä truøng vôùi chuaån thieát keá vaø chi tieát treân maâm caëp ba vaáu trang 57 / HDÑA - TP. k = 0 vì chuaån kích thöôùc vuoâng goùc vôùi chuaån gia coâng ñg= 0 Sai soá ñoà gaù (raát nhoû neân boû qua). - Vaäy löôïng dö nhoû nhaát caû hai phía tính cho töøng böôùc nguyeân coâng + Löôïng dö cho böôùc gia coâng Khoeùt thoâ 2Z1min=2(RZ0 + T0 + 2020  ) = 2(500+ 08512  )= 2562m + Löôïng dö cho böôùc gia coâng Khoeùt tinh 2Z2min=2(RZ1 + T1 + 2121  ) = 2(60+60+ 055.42 2  )= 325m + Löôïng dö cho böôùc gia coâng Doa 2Z3min=2(RZ2 + T2 + 2222  ) = 2(25+20+ 0342  )= 158m Trong ñoù Rz vaø T2 ñöôïc tra töø baûng phuï luïc 11 taøi lieäu {1} + Kích thöôùc trung gian cuûa loã lôùn nhaát cuûa chi tieát Dmax3= 30+0.033 = 30.033mm + Kích thöôùc trung gian cuûa loã sau khi gia coâng Doa Dmax2= Dmax3 - 2Zmin3=30.033 - 0.158 = mm + Kích thöôùc trung gian cuûa loã sau khi gia coâng tinh (Khoeùt tinh) Dmax1= Dmax2 - 2Zmin2= 29.875 - 0.325 = 29.55mm + Kích thöôùc trung gian cuûa loã sau khi gia coâng thoâ (Khoeùt thoâ) Dmax0= Dmax1 - 2Zmin1= 29.55 - 2.5622 = 26.988 mm - Tra baûng 7-1 /trang 8 ta coù caùc thöù töï sau 0 = 1.6 mm => CCX 15 1 = 0.33mm => CCX 13 2 = 0.084 mm => CCX 10 3 = 0.033mm => CCX 8 + Ñöôøng kính trung gian nhoû nhaát cuûa phoâi D0max = 26.988mm => D0min = D0max - 0 = 26.988 - 1.6 = 25.388mm + Ñöôøng kính trung gian sau khi gia coâng khoeùt thoâ D1max = 29.55mm => D1min = D1max - 1 = 29.55 - 0.33 = 29.22mm + Ñöôøng kính trung gian sau khi gia coâng khoeùt tinh D2max = 29.875mm => D2min = D2max - 2 = 29.875 - 0.084 = 29.791mm + Ñöôøng kính trung gian sau khi gia coâng Doa D3max = 30.033mm => D3min = D3max - 3 = 30.033 - 0.033 = 30mm - Tính löôïng dö lôùn nhaát vaø beù nhaát cuûa loã + Khoeùt thoâ 2Z1min = D1min - D0min = 29.22 - 25.388 = 3.832mm 2Z1max = D1max - D0max = 29.55 - 26.988 = 2.562m + Khoeùt tinh 2Z2min = D2min - D1min = 29.791 - 29.22 = 0.571mm 2Z2max = D2max - D1max = 29.875 - 29.55 = 0.325mm  + Doa 2Z3min = D3min - D2min = 30 - 29.791 = 0.209mm 2Z3max = D3max - D2max = 30.033 - 29.875 = 0.158mm  Vaäy löôïng dö toång coäng lôùn nhaát vaø beù nhaát Z0min = 2  3 1i miniZ = 3.832 + 0.571 + 0.209 = 4.612mm Z0max = 2  3 1i maxiZ = 2.562 + 0.325 + 0.158 = 3.045mm  Thöû laïi keát quaû : 2Z0min – 2Z0max = 4.612 - 3.045 = 1.567mm (1) ph - ct = 1.6 – 0.033 = 1.567mm (2) Vaäy so saùnh (1) vaø (2) ta thaáy töông ñöông nhau.  Baûng xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp phaân tích  Trình töï caùc böôùc coâng Caùc yeáu toá taïo thaønh löôïng dö m Löôïn g dö tính toaùn Kích thöôù c tính Dun g sai Mm Kích thöôùc giôùi haïn Mm Löôïng dö giôùi haïn mm ngheä Rzi Ti i i 2Zmi n m toaùn m Dm in Dm ax 2Z mi n 2Z ma x 0. Phoâi 500 0 851 0 - 25.3 8 1.6 25. 388 26.9 88 - - 1.Kho eùt thoâ 60 6 0 42. 55 0 2562 29.2 2 0.33 29. 22 29.5 5 3.8 32 2.5 62 2.Kho eùt tinh 25 2 0 34 0 325 29.7 9 0.08 4 29. 791 29.8 75 0.5 71 0.3 25 3.Doa 12. 5 1 0 17 0 158 30 0.03 3 30 30.0 33 0.2 09 0.1 58