Lớp điện tích kép

Lớp điện tích kép

Thể loại: Điện Điện tử
Lượt xem: 42,935Lượt tải: 7Số trang: 34

Mô tả tài liệu

Khi cho 2 pha tiếp xúc nhau nhì giữa chúng hình thành bề mặt phân pha và có sự phân bố lại điện tích giữa các pha. Trên bề mặt phân pha sẽ tạo nên lớp diện tích kép và xuất hiện bước nhảy thế giữa các pha

Tóm tắt nội dung

1 Chæång 1: LÅÏP ÂIÃÛN TÊCH KEÏP I. Måí âáöu: Khi cho 2 pha tiãúp xuïc nhau thç giæîa chuïng hçnh thaình bãö màût phán pha vaì coï sæû phán bäú laûi âiãûn têch giæîa caïc pha. Trãn bãö màût phán pha seî taûo nãn låïp âiãûn têch keïp vaì xuáút hiãûn bæåïc nhaíy thãú giæîa caïc pha. Coï 4 træåìng håüp phán boï laûi âiãûn têch: 1/ Chuyãøn âiãûn têch qua bãö màût phán chia caïc pha (Hçnh 1.1) 2/ Háúp thuû coï choün loüc caïc ion traïi dáúu (Hçnh 1.2) 3/ Háúp thuû vaì âënh hæåïng caïc phán tæí læåîng cæûc (Hçnh 1.3) 4/ Háúp thuû caïc nguyãn tæí vaì phán tæí bë biãún daûng trong læûc træåìng khäng âäúi xæïng åí bãö màût phán chia pha (Hçnh 1.4.). Nghéa laì trãn cuìng mäüt bãö màût phán chia pha coï thãø xaíy ra hai hoàûc nhiãöu træåìng håüp åí trãn. Cho nãn bãö màût phán chia giæîa hai pha coï thãø bao gäöm nhiãöu låïp, nhæng ta váùn goüi låïp âiãûn têch hçnh thaình trãn bãö màût phán chia giæîa caïc pha laì låïp âiãûn têch keïp. Hçnh 1.1. Hçnh 1.2. Hçnh 1.3. Hçnh 1.4. - - - - - + 2 II. Caïc giaí thiãút vãö cáúu taûo låïp keïp: 1/ Thuyãút * Låïp âiãûn têch keïp coï cáúu taûo nhæ mäüt tuû âiãûn phàóng gäöm hai màût phàóng âàût song song têch âiãûn traïi dáúu. (Hçnh 1.5.) -ϕM Kim loaûi dung dëch d d k/c âãún âiãûn cæûc (x) Hçnh 1.5. * Phêa dung dëch chè coï mäüt låïp ion daìy âàûc eïp saït vaìo bãö màût âiãûn cæûc, coìn trãn âiãûn cæûc coï mäüt låïp âiãûn têch traïi dáúu * Thuyãút Helmholtz quaï âån giaín, noï khäng giaíi thêch caïc hiãûn tæåüng sau: + Âiãûn dung cuía låïp âiãûn têch keïp phuû thuäüc vaìo näöng âäü cháút âiãûn giaíi vaì âiãûn thãú âiãûn cæûc. + Coï täön taûi mäüt âiãûn thãú âäüng nhoí hån ϕM vaì traïi dáúu våïi ϕM (thæìa nháûn âiãûn thãú ϕs cuía dung dëch bàòng 0 nãn ϕM = ϕM - ϕs) 2/ Thuyãút Theo Gouy vaì Chapman caïc ion väún coï caïc chuyãøn âäüng nhiãût tæû do, màût khaïc caïc ion cuìng dáúu seî âáøy nhau nãn cáúu taûo pháön âiãûn têch nàòm åí - - - - - dung dëch khäng daìy âàûc nhæ åí låïp âiãûn têch cuía maì noï coï cáúu taûo khuyãúch taïn. Lyï thuyãút cuía Gouy vaì Cvhapman coï nhiãöu âiãøm chung våïi lyï thuyãút cháút âiãûn li maûnh cuía Våïi mäüt âiãûn cæûc phán cæûc lyï tæåíng (tæïc laì toaìn bäü âiãûn têch âæa vaìo âiãûn cæûc chè duìng âãø naûp låïp keïp) thç coï thãø noïi ràòng, giæîa mäüt âiãøm báút kç naìo âoï trong låïp keïp vaì mäüt âiãøm trong thãø têch dung dëch coï täön taûi mäüt cán bàòng. Khi âoï: −− = ddi lk i µµ (1.1) Trong âoï: thãú âiãûn hoïa cuía caïc ion âoï trong låïp keïp vaì trong dung dëch. Våïi: ϕµµ FZCRT (1.2) FZCRT ϕµµ (1.3) Trong âoï: ddilki CC , näöng âäü ion trong låïp âiãûn têch keïp vaì trong thãø têch dung dëch. ddii 00 ,µµ thãú hoïa hoüc tiãu chuáøn trong låïp keïp vaì trong dung dëch 4 ddϕϕ , âiãûn thãú taûi âiãøm caïch âiãûn cæûc mäüt khoaíng caïch laì x vaì trong thãø têch dung dëch R: hàòng säú khê T: nhiãût âäü tuyãût âäúi Zi: âiãûn têch cuía ion i F: hàòng säú Faraday Thæìa nháûn 0=ddϕ , ta coï thãø viãút: CRTFZCRT lnln 00 Gáön âuïng coi: ddii 00 µµ = Ta coï thãø viãút laûi: (1.4) Våïi: RT Ff = (1.5) ie C C −=⇒ (1.6) Ruït ra: ϕfZddilki ieCC −= (1.7) Phæång trçnh (1.7) cho biãút qui luáût phán bäú ion trong dung dëch vaì trong låïp âiãûn têch keïp. Phæång trçnh naìy tæång æïng våïi âënh luáût phán bäú khi giaí thiãút ràòng -Zifϕ laì cäng chuyãøn mäüt ion tæì thãø têch 5 dung dëch âãún caïch âiãûn cæûc mäüt khoaíng laì x. ϕ ϕ1 d1 x a/ Hçnh 1.6. b/ Ngoaìi ra ta coìn coï phæång trçnh Poisson: Ddx d πρϕ (1.8) Trong âoï: ρ : máût âäü thãø têch cuía âiãûn têch vaì: ∑= ii FCZρ (täøng âaûi säú âiãûn têch cuía caïc ion i trong låïp âiãûn têch keïp) (1.9) D: hàòng säú âiãûn mäi. Kãút håüp (1.7), (1.8), (1.9) ta coï: ∑ −−= ϕπϕ fZddii 4 2 2 (1.10) Biãún âäøi vaì giaíi ta coï kãút quaí sau: (1.11) dx dϕ : laì âiãûn træåìng hay gradient âiãûn thãú taûi khoaíng caïch x âãún âiãûn cæûc theo máùu låïp keïp cuía Thæìa säú trong ngoàûc vuäng tæû 2χ trong lyï thuyãút cháút âiãûn giaíi maûnh cuía vaì 1−χ coi nhæ chiãöu daìy coï hiãûu quaí cuía máy ion hay coìn goüi laì baïn kênh máy ion: ==− Do âoï: dxd dx d χ ϕ ϕχϕϕ −=⇒−= Láúy têch phán: constx += χϕln Âãø tçm giaï trë cuía hàòng säú têch phán ta sæí duûng âieìu kiãûn biãn sau: Taûi 0→x thç 0ϕϕ → . Do âoï ta coï vaì: xe χϕϕ −= 0 (1.12) Theo cäng thæïc (1.12), âiãûn thãú giaím theo haìm säú muî våïi khoaíng caïch x tåïi âiãûn cæûc vaì khi ∞→x thç âiãûn thãú 0→ϕ . Càn cæï vaìo kãút quaí trãn kãút håüp våïi mä hçnh máy ion cuía ta tháúy ràòng taïc duûng cuía máy ion lãn ion trung tám giäúng nhæ taïc duûng cuía toaìn bäü âiãûn têch cuía máy ion âàût caïch ion trung tám mäüt khoaíng laì χ-1. 7 ϕ ϕ0 x = 0 x Hçnh 1.7. Biãún thiãn âiãûn thãú theo khoaíng caïch Nãúu báy giåì âiãûn têch qkt cuîng âàût caïch âiãûn cæûc mäüt khoaíng caïch laì χ- 1 vaì song song våïi âiãûn cæûc thç chuïng ta seî coï mäüt tuû âiãûn gäöm 2 baín song song. + Mäüt baín laì âiãûn cæûc coï âiãûn têch qâ/c = - qkt taûi x = 0 + Mäüt baín laì âiãûn cæûc coï âiãûn têch qkt taûi x = χ-1 Âiãûn dung vi phán cuía tuû âiãûn âoï seî laì: (1.13) Våïi âiãûn têch khuyãúch taïn täøng cäüng qkt cuía caïc ion phán bäú trong dung dëch seî laì: (sh: daûng sin hyperbol ( − ) Khi 2 ϕZf beï thç: 22 ϕϕ ZfZfsh = 8 Cäng thæïc (1.13) cho tháúy âiãûn dung cuía låïp keïp phuû thuäüc vaìo näöng âäü cháút âiãûn giaíi vaì âiãûn thãú âiãûn cæûc. Âoï laì âiãöu maì thuyãút Helmholtz khäng giaíi thêch âæåüc. 3/ Thuyãút Stern: Trong lyï thuyãút Gouy vaì Chapman, caïc ion coi nhæ caïc âiãûn têch âiãøm vaì coï thãø tiãún gáön tåïi âiãûn cæûc âãún khoaíng caïch bao nhiãu cuîng âæåüc ( 0→x ). Nhæng trong thæûc tãú caïc ion âãöu coï kêch thæåïc xaïc âënh, nãn theo Stern thç chuïng chè coï thãø tiãún âãún mäüt màût phàóng tiãúp cáûn cæûc âaûi naìo âoï. Màût phàíng naìy laì chung cho caí cation vaì anion (thæûc ra coï hai màût Nhæ váûy, låïp âiãûn têch keïp coï hai låïp: + Låïp daìy âàûc nàòm giæîa màût phàóng âiãûn cæûc vaì màût phàóng tiãúp cáûn cæûc âaûi. Ta goüi låïp naìy laì låïp Helmholtz hay laì låïp bãn trong. + Låïp khuyãúch taïn traíi räüng tæì màût phàóng tiãúp cáûn cæûc âaûi vaìo sáu trong dung dëch. ϕ ϕ ϕ1 ϕ1 x1 a/ x1 b/ Hçnh 1.8. a/ Máùu Stern khäng coï háúp phuû; b/ Máùu Stern coï sæû háúp phuû âàûc biãût anion Stern tháúy cáön phán biãût hai máùu låïp âiãûn têch keïp: 1/ Máùu khäng coï sæû háúp phuû âàûc biãût (Hçnh 1.8. a) 2/ Máùu coï sæû háúp phuû âàûc biãût (Hçnh 1.8. b) Theo Stern thç biãún thiãn thãú nàng toaìn pháön khi coï sæû háúp phuû vaì taïc duûng âäöng thåìi cuía âiãûn træåìng )( 1nFϕφ ++ våïi cation vaì )( 1nFϕφ −− våïi anion. Trong âoï φ+ vaì φ- laì biãún thiãn thãú nàng khi chuyãøn mäüt pháön tæí váût cháút tæì thãø têch dung dëch vaìo bãö màût âiãûn cæûc khi ϕ1 = 0. Thæåìng thç âäü phuí bãö màût cuía caïc ion trong låïp keïp khäng låïn. Khi áúy ta coï thãø biãøu diãùn phæång trçnh Stern dæåïi daûng âån giaín nhæ sau: )( 21/ qqqq câ +−== trong âoï: q1: âiãûn têch cuía låïp daìy âàûc q2: âiãûn têch cuía låïp khuyãúch taïn *Theo thç âiãûn têch cuía låïp khuyãúch taïn laì: 10 22 2 *Theo âënh luáût näöng âäü cation trong låïp keïp våïi cháút âiãûn giaíi maûnh: RTFddilk eCC /)( 1ϕφ +−+ += vaì näöng âäü anion: RTFddilk eCC /)( 1ϕφ −−− −= *Máût âäü thãø têch cuía âiãûn têch trong låïp keïp: )( 1111 eeCeCeCC ϕφϕφϕφϕφρ −−+−−−+− −+−+ −=−== ∑ Thãø têch daìy âàûc æïng våïi 1cm2 âiãûn cæûc: 2x1×1 = 2x1 cm3 Váûy näöng âäü ion trong låïp daìy âàûc: )(22 /)(/)(11 11 RTFRTFddi eeCxx ϕφϕφρ −−+− −+ −= Do âoï: )(2 /)(/)(11 11 RTFRTFddi eexFCq ϕφϕφ −−+− −+ −= (1.14) 4/ Thuyãút Grahame: Thuyãút Stern coï nhiãöu máu thuáùn. Tháût váûy, khi khäng coï sæû háúp phuû âàûc biãût thç táút caí caïc ion âãöu nhæ nhau vaì âãöu nàòm trong låïp khuyãúch taïn, nhæ váûy leî ra âiãûn têch cuía låïp daìy âàûc q1 phaíi bàòng 0. Nhæng trong thæûc tãú khi φ+ = φ- =0 thç theo lyï thuyãút Stern thç q1 laûi khäng bàòng 0. Do âoï, cáön phaíi hiãûu chènh lyï thuyãút Stern cho dung dëch khäng chæïa cháút hoaût âäüng bãö 11 màût coï thãø háúp phuû trãn bãö màût âiãûn cæûc. Nhiãûm vuû âoï âæåüc Grahame giaíi quyãút nàm 1947. Grahame giaí thuyãút ràòng, khi khäng coï háúp phuû âàûc biãût caïc ion thç q1 = 0, do âoï qâ/c = - q2. Âãø cho giaí thuyãút naìy phuì håüp våïi mä hçnh låïp keïp, Grahame âæa ra khaïi niãûm hai màût phàóng tiãúp cáûn cæûc âaûi. Trung tám cuía ion bë háúp phuû coï thãø tiãún saït bãö màût âiãûn cæûc hån vaì caïch âiãûn cæûc mäüt khoaíng bàòng x1. Màût phàóng qua x1 vaì song song våïi âiãûn cæûc âæûoc goüi laì màût phàóng Helmholtz bãn trong. Âiãûn thãú taûi màût phàóng áúy so våïi dung dëch âæåüc kê hiãûu laì Ψ1. Màût khaïc caïc ion tham gia chuyãøn âäüng nhiãût vaì taûo thaình låïp taïn. Chuïng khäng thãø tiãún âãún âiãûn cæûc gáön hån x = x2. Màût phàóng qua x2 vaì song song våïi âiãûn cæûc âæåüc goüi laì màût phàóng Helmholtz ngoaìi. Âiãûn thãú taûi màût phàóng âoï âæåüc kê hiãûu laì Ψ0. (Hçnh 1.9.) 1 2 ϕ0 Ψ1 Ψ0 x1 x2 Hçnh 1.9. Máùu Grahame vãö låïp âiãûn têch keïp Màût phàóng bãn trong vaì bãn ngoaìi khaïc nhau khäng phaíi chè åí khoaíng caïch âiãûn cæûc. Màût phàóng bãn trong âi qua trung tám cuía låïp ion nàòm 12 trong häú thãú nàng âàûc biãût. Nhæîng ion âoï máút hãút toaìn bäü hay mäüt pháön voí hydrat. Khi chuyãøn caïc ion âoï vaìo trong dung dëch phaíi täún mäüt nàng læåüng âãø thàõng cäng háúp phuû âàûc biãût cuía âiãûn cæûc våïi ion. Màût khaïc, khi chuyãøn ion tæì dung dëch vaìo màût phàóng Helmholtz bãn trong phaíi täún mäüt cäng khæí voí hydrat. Chuyãøn ion vaìo gáön âiãûn cæûc hån x1 váúp phaíi sæïc âáøy cuía âiãûn têch âiãûn cæûc. Coìn màût phàóng tieïp cáûn cæûc âaûi ngoaìi (màût Helmholtz ngoaìi) khäng phaíi mäüt låïp maì chè laì giåïi haûn coï thãø tiãúp cáûn âiãûn cæûc âæåüc cuía caïc ion chuyãøn âäüng nhiãût. Giæîa màût Helmholtz ngoaìi vaì thãø têch dung dëch khäng coï thãm nàng læåüng liãn hãû våïi sæû khæí voí hydrat cuía ion. Grahame chæïng minh ràòng, nãúu nhæ khäng coï sæû háúp phuû âàûc biãût thç qâ/c =- q2 = q vaì låïp keïp coi nhæ hai tuû âiãûn màõc näúi tiãúp. Tháût váûy: oψψϕϕ +−= )( 000 Tæì âoï suy ra: 0000 )( ψψϕϕ + − = Hay: Trong âoï: 0ϕd dq laì âiãûn dung vi phán cuía låïp keïp. Kê hiãûu laì C )( 00 ψϕ −d dq laì âiãûn dung vi phán cuía låïp daìy âàûc. Kê hiãûu laì C1. Trong âiãöu kiãûn: qâ/c =- q2 = q coï thãø viãút: 0 2 0 ϕψ laì âiãûn dung vi phán C2 cuía låïp khuyãúch taïn . 13 Nhæ váûy, khi khäng coï sæû háúp phuû âàûc biãût, ta coï: (1.15) Grahame coìn âæa ra giaí thuyãút thæï hai: Khi khäng coï sæû háúp phuû âàûc biãût, âiãûn dung cuía låïp daìy âàûc chè phuû thuäüc vaìo âiãûn têch cuía bãö màût âiãûn cæûc maì khäng phuû thuäüc vaìo näöng âäü cháút âieûnn giaíi: )(1 qfC = (1.16) Giaí thuyãút naìy kãút håüp våïi phæång trçnh (1.15) cho pheïp ta tênh âæåüc ânæåìg cong âiãûn dung vi phán cuía mäüt dung dëch coï thaình pháön báút kç nãúu nhæ biãút âæåüc âæåìng cong âiãûn dung vi phán cuía mäüt dung dëch coï näöng âäü âaî biãút. Tæì phæång trçnh: 22 2 Hay: ddi 2 2 02 ψ −= trong âoï: π2 DRTA = Ruït ra: Phæång trçnh trãn chè ra mäúi quan hãû giæîa âiãûn thãú màût phàóng Ψ0 vaìo âiãûn têch âiãûn cæûc vaì näöng âäü dung dëch. 14 + Khi âiãûn têch bãö màût nhoí thç: 22 −≈− + Khi âiãûn têch bãö màût låïn ta aïp duûng cäng thæïc: )1ln( 2 ++= ZZarcshZ Tæì âoï ruït ra: (1.17) Våïi dung dëch næåïc åí 25oC: 222 1385.19 qCC ddi += (1.18) C2 tênh bàòng µF/cm2; ddiC tênh bàòng mol/l; q2 tênh bàòng µC/cm2; Lyï thuyãút Grahame cho kãút quaí phuì håüp våïi thæûc nghiãûm. III. Caïc phæång phaïp nghiãn cæïu låïp keïp: 1/ Phæång phaïp âiãûn mao quaín: a/ Phæång trçnh Lippmann: Phæång phaïp âiãûn mao quaín dæûa trãn pheïp âo sæû phuû thuäüc sæïc càng bãö màût cuía kim loaûi loíng nhæ Hg vaìo âiãûn thãú âiãûn cæûc vaì näöng âäü cháút âiãûn giaíi. Âáy laì phæång phaïp tin cáûy âãø nghiãn cæïu sæû háúp phuû âiãûn hoïa taûi bãö màût phán chia âiãûn cæûc vaì dung dëch. Âiãöu kiãûn âãø cho sæû âo læåìng trong phæång phaïp naìy âæåüc âån giaín laì trãn âiãûn cæûc phaíi khäng coï sæû phaín æïng âiãûn hoïa naìo xaíy ra. Khi áúy toaìn bäü âiãûn têch âãún bãö màût âiãûn cæûc chè duìng âãø naûp låïp keïp. Ta goüi âiãûn cæûc 15 áúy laì âiãûn cæûc phán cæûc lê tæåíng. Coï nhiãöu kim loaûi coï thãø duìng laìm âiãûn cæûc phán cæûc lê tæåíng, nhæng trong dung dëch næåïc täút nháút laì duìng Hg vê quaï thãú hydro trãn Hg ráút låïn. Khi trãn bãö màût Hg têch tuû âiãûn têch ám (q < 0) hay dæång (q > 0) thç noï seî huït caïc âiãûn têch traïi dáúu åí phêa dung dëch, vaì bãö màût phán chia giæîa âiãûn cæûc - dung dëch coï thãø âæåüc coi nhæ mäüt tuû âiãûn. I♦ I ♦ calomel II α β Kim loaûi Hg dung dëch Hçnh 1.10. Så âäö nguyãn lê cuía phæång phaïp âiãûn mao quaín Xeït så âäö trãn sæïc âiãûn âäüng E cuía maûch trãn seî bàòng : )()()()( ** IIIIIIIIE ββαα hay 0)()()()( * =−+−+−+−+ IIIIIIE ϕϕϕϕϕϕϕϕ βαβα Vi phán phæång trçnh trãn ta coï: 0)()( =−+−+ βαβ ϕϕϕϕ IIdddE (1.19) (vç nãúu α laì Hg thç ( Iϕϕα − ) laì hàòng säú, coìn )( * III ϕϕ − cuîng laì hàòng säú. 16 Ruït ra: )()( βαβ ϕϕϕϕ −−−=− IIddEd (1.20) Màût khaïc ta coï thãø duìng phæång trçnh Gibbs trong træåìng håüp âiãûn cæûc phán cæûc lê tæåíng. Våïi cháút khäng mang âiãûn thç: ∑Γ−= iidd µγ (1.21) trong âoï: γ: laì sæïc càng bãö màût Γi: laì âäü dæ bãö màût cuía cáúu tæí i Trong træåìng håüp coï háúp phuû âiãûn hoïa hoüc thç phaíi thay µi bàòng − iµ . Váûy: ∑∑ Γ−Γ−= ββαα µµγ iiii ddd (1.22) i: laì pháön tæí báút kç trong pha α vaì β. Vç: ααα ϕµµ eZiii += ,, _ vaì βββ ϕµµ eZiii += ,, _ Nãn phæång trçnh (1.22) coï thãø viãút laûinhæ sau: ∑∑∑∑ Γ−Γ−Γ−Γ−= ββααββαα ϕϕµµγ deZdeZddd iiiiiiii ,,,,,, α,iieZ Γ vaì β,iieZ Γ laì âiãûn têch trong pha α vaì β; trong âoï âiãûn tæí vaì ion Hg+ laì caïc cáúu tæí i mang âiãûn trong pha α, coìn caïc ion cháút âiãûn giaíi laì cáúu tæí mang âiãûn trong pha β. Váûy: αα ,, iii eZq Γ= ββ ,, iii eZq Γ= vç phaíi âaím baío trung hoìa vãö âiãûn nãn : βα ,, ii qq −= 17 Do âoï: )(,,,,, βααββαα ϕϕµµγ ddqddd iiiii −−Γ−Γ−= ∑∑ (1.23) Nãúu pha α laì Hg nguyãn cháút thç dµi,α = 0 vaì khi thaình pháön dung dëch khäng âäøi thç ∑ =Γ 0,, ββ µ ii d . Do âoï: )(, βαα ϕϕγ ddqd i −−= (1.24) Màût khaïc tæì phæång trçnh )()( βαβ ϕϕϕϕ −−−=− IIddEd , vç thaình pháön dung dëch khäng âäøi nãn 0)( =− βϕϕ IId , nãn ta coï: dEd −=− )( αβ ϕϕ (1.25) Tæì (1.24) vaì (1.25) ta coï: dEqd i αγ ,−= (1.26) Hay: câi qqdE d / , α γ (1.27) Phæång trçnh (1.27) goüi laì phæång trçnh Lippmann. b/ Âæåìng cong mao quaín: • Thaình láûp âæåìng cong mao quaín: Phæång trçnh Lippmann (1.27) cho tháúy, chè coï thãø tênh âæåüc qâ/c åí T, P khäng âäøi khi caïc thãú hoïa hoüc khäng âäøi. Phæång trçnh cuîng chæïng minh ràòng, coï thãø tçm âæåüc âieûn têch taûo thaình åí mäùi phêa cuía bãö màût phán chia pha, bàòng caïch xaïc âënh âäü däúc cuía 18 âæåìng cong biãøu diãùn phuû thuäüc sæïc càng bãö màût γ vaìo âiãûn thãú E. (Hçnh 1.11) γ, q q+ 0 Ez -E q = 0 q- Hçnh 1.11. Âæåìng cong âiãûn mao quaín Âæåìng biãøu diãùn mäúi quan hãû phuû thuäüc giæîa sæïc càng bãö màût vaìo âiãûn thãú (γ-E) goüi laì âæåìng cong mao quaín. Âæåìng naìy coï daûng parabol (nhæng khäng phaíi laì âæåìng parabol bàûc 2). Âiãûn têch qâ/c = 0 taûi âènh cuía parabol, âiãûn thãú tæång æïng våïi âiãøm áúy goüi laì âiãûn thãú âiãøm khäng têch âiãûn Ez. Vç qâ/c > 0 våïi E > Ez vaì qâ/c < 0 våïi E < Ez nãn caïc anion bë huït vaìo âiãûn cæûc khi E > Ez , coìn cation bë huït vaìo khi E < Ez . Caïc ion cuìng dáúu bë huït vaìo âiãûn cæûc seî âáøy nhau, do âoï âãø tàng thãm mäüt âån vë bãö màût phán chia âiãûn cæûc - dung dëch, ta cáön mäüt cäng nhoí hån khi khäng coï taïc duûng ténh âiãûn giæîa caïc ion vaì âiãûn cæûc (qâ/c = 0 , caïc ion 19 khäng bë huït vaìo âiãûn cæûc). Do âoï, sæïc càng bãö màût seî giaím âi khi tàng giaï trë tuyãût âäúi cuía qâ/c vaì âæåìng cäng âiãûn mao quaín seî cæûc âaûi taûi âiãûn thãú âiãøm khäng têch âiãûn Ez. Phæång trçnh Lippmann coï thãø duìng cho hãû thäúng coï âiãûn cæûc so saïnh báút kç miãùn laì thaình pháön cuía hãû khäng âäøi. Phæång trçnh Lippmann cho tháúy sæû khaïc nhau cå baín giæîa âiãûn cæûc phán cæûc lê tæåíng vaì âiãûn cæûc khäng phán cæûc lê tæåíng, vç sæïc âiãûn âäüng cuía hãû thäúng âiãûn cæûc khäng phán cæûc lê tæåíng phuû thuäüc vaìo T, P vaì näöng âäü caïc cáúu tæí nãn khäng thãø thay âäøi E, khi T, P vaì thaình pháön duûng dëch khäng thay âäøi. Vç váûy, phæång trçnh Lippmann chè duìng cho âiãûn cæûc phán cæûc lê tæåíng maì thäi. • Aính hæåíng cuía sæû háúp phuû caïc ion vaì phán tæí trung hoìa âãún daûng cuía âæåìng cong âiãûn mao quaín 20 γ γ KOH NaCl NaBr KI Na2SO4 -E -E Hçnh 1.12. Âæåìng cong mao quaín Hçnh 1.13. Âæåìng cong mao quaín trong caïc dd âiãûn giaíi khaïc nhau khi coï háúp phuû cation (háúp phuû anion) γ -E Hçnh 1.14. Âæåìng cong mao quaín khi coï sæû háúp phuû cháút hæîu cå trung hoìa Daûng âæåìng cong âiãûn mao quaín phuû thuäüc ráút nhiãöu vaìo sæû háúp phuû caïc ion vaì caïc phán tæí cháút hoaût âäüng bãö màût lãn bãö màût âiãûn cæûc (Hçnh 1.12., 1.13., 1.14.) Sæû háúp phuû âoï maûnh hay yãúu phuû thuäüc vaìo baín cháút caïc ion, caïc phán tæí cháút hoaût âäüng bãö màût vaì caí näöng âäü cuía chuïng. Màût khaïc âiãûn thãú âiãøm 21 khäng têch âiãûn Ez cuîng bë dëch chuyãøn khi háúp phuû caïc ion. Âoï chênh laì hiãûu æïng Eïsin - Markov. Khi háúp phuû caïc anion vaì qâ/c = const, Ez dëch chuyãøn vãö phêa ám hån âãø cán bàòng våïi sæû háúp phuû. Taïi laûi, khi háúp phuû caïc cation thç Ez dëch chuyãøn vãö phêa dæång hån. Trong dung dëch næåïc, sæû háúp phuû âàûc biãût chè xaíy ra åí lán cáûn Ez, coìn åí xa Ez thç caïc phán tæí dung mäi bë huït maûnh âãún näøi khoï taïch chuïng ra khoíi bãö màût. Caïc anion hoaût âäüng bãö màût coï thãø chia laìm hai nhoïm: 1. Nhæîng anion khäng hoaût âäüng bãö màût: thç sæïc càng bãö màût thay âäøi ráút êt. Ez khäng thay âäøi. 2. Nhæîng anion hoaût âäüng bãö màût: ,...,,,,, 32 −−−−−− haû tháúp sæïc càng bãö màût trãn bãö màût âiãûn cæûc têch âiãûn dæång hoàûc ám yãúu. Læåüng anion bë háúp phuû phuû thuäüc vaìo âiãûn têch bãö màût âiãûn cæûc. Khi bãö màût têch âiãûn dæång thç háúp phuû låïn, bãö màût têch âiãûn ám yãúu thç háúp phuû êt (hçnh 1.12) Khi âiãûn têch bãö màût âiãûn cæûc âuí ám (E âuí ám) thç læûc âáøy ténh âiãûn låïn hån læûc háúp phuû âàûc biãût, caïc anion seî bhë nháù aïp phuû vaì âi khoíi bãö màût âiãûn cæûc. Do âoï, khi E âuí ám, âæåìng cong mao quaín cuía dung dëch coï vaì khäng coï cháút hoaût âäüng bãö màût seî truìng nhau, daûng cuía âæåìng cong mao quaín êt phuû thuäüc vaìo baín cháút cháút âiãûn giaíi khi âiãûn thãú âuí ám. Khaïc våïi 22 anion, caïc cation vä cå háúp phuû yãúu (træì Tl+) nhæng caïc cation hæîu cå háúp phuû maûnh trãn bãö màût thuíy ngán. Vê du: caïc cation (CH3)4N+, (C4H9)4N+ (hçnh 1.13) Khi ta cho vaìo dung dëch cháút âiãûn giaíi trå nhæîng håüp cháút hæîu cå åí daûng phán tæí trung hoìa thç sæïc càng bãö màût cuîng haû tháúp xuäúng. Sæû haû tháúp sæïc càng bãö màût do háúp phuû caïc cháút hæîu cå loaûi naìy thæåìng xaíy ra åí âiãûn thãú âiãøm khäng têch âiãûn hoàûc bãö màût têch âiãûn yãúu. Khi bãö màût têch âiãûn ám hay dæång maûnh, caïc cháút hæîu cå bë nhaî háúp phuû vaì âæåìng cong mao quaín cuía dung dëch saûch vaì dung dich coï cháút hoaût âäüng bãö màût truìng nhau (hçnh 1.14). c/ Hiãûn tæåüng âiãûn mao quaín trãn âiãûn ràõn: Sæïc càng bãö màût γ trãn âiãûn cæûc ràõn khäng thãø âo âæåüc træûc tiãúp. Tuy nhiãn, coï mäüt säú hioãûn tæåüng cho pheïp ta theo doîi sæû biãún thiãn cæía sæïc càng bãö màût theo âiãûn thãú. Giaí sæí coï boüt khê (K) nàòm trãn bãö màût âiãûn cæûc ràõn (r) trong dung dëch loíng (l). Giaí sæí sæïc càng bãö màût trãn bãö màût phán chia loíng - khê laì γlk; ràõn - loíng laì γrl , vaì ràõn - khê laì γrk (hçnh 1.15.) 23 γlk loíng (l) γrl ràõn(r) γrk Hçnh 1.15. Sæïc càng bãö màût trãn bãö màût phán chia pha Khi cán bàòng ta coï: γrl + γlkcosv = γrk − =⇒ cos (1.28) Cäng thæïc trãn váùn âuïng khi thay boüt khê bàòng gioüt dáöu. γrl vaì γrk thay âäøi theo âiãûn thãú coìn γlk khäng phuû thuäüc âiãûn thãú. Do âoï, quan saït sæû thay âäøi cuía goïc v ta giaïn tiãúp quan saït sæû biãún thiãn cuía γrk . âaî chæïng minh ràòng v phuû thuäüc vaìo âiãûn thãú theo mäüt âæåìng cong giäúng nhæ âæåìng cong mao quaín. Khi v = vmax thç E = Ez. Nhæ váûy coï nghéa laì åí âiãûn thãú gáön âiãûn thãú âiãøm khäng têch âiãûn, âiãûnu cæûc tháúm æåït keïm hån laì khi coï phán cæûc anäút hoàûc catäút. ÅÍ âiãûn thãú âiãøm khäng têch âiãûn v låïn nháút, cháút loíng bë âáøy ra khoíi bãö màût âiãûn cæûc vaì bäüt khê tråí nãn deût hån. Vç váûy, nãúu quaï trçnh âiãûn cæûc keìm theo sæû thoaït khê thç tuìy theo âiãûn thãú âiãûn cæûc xa hay gáön âiãûn thãú âiãøm khäng têch âiãûn Ez maì kêch thæåïc boüt khê thoaït ra coï khaïc nhau. Vê duû: khi âiãûn phán næåïc trong dung dëch kiãöm, catäút coï âiãûn thãú ráút ám so våïi âiãûn thãú âiãøm khäng têch âiãûn, do âoï hydro thoaït ra khoíi âiãûn cæûc dæåïi daûng boüt nhoí. Ngæåüc laûi trong âiãöu kiãûn âoï anäút laûi coï âiãûn thãú gáön âiãûn thãú âiãøm khäng têch âiãûn, do âoï oîy thoaïy ra åí daûng boüt låïn. khê (k) 24 Sæû phuû thuäüc âäü tháúm æåït cuía âiãûn cæûc vaìo âiãûn thãú coï æïng duûng quan troüng trong viãûc táøy dáöu måî caïc váût kim loaûi træåïc khi maû hay mäüt quaï trçnh gia cäng kim loaûi naìo âoï âoìi hoíi phaíi coï bãö màût saûch. Muäún váûy ta phán cæûc catäút máùu cáön táøy dáöu måî trong dung dëch kiãöm. ÅÍ âiãûn thãú âiãûn cæûc âuí ám, dáöu måî vaì caïc cháút báøn khaïc seî bë âáøy ra khoíi bãö màût kim loaûi vaì tuû laûi thaình gioüt, caïc boüt khê hydro seî cuäún chuïng ra khoíi bãö màût máùu. Cuîng coï khi ta duìng phán cæûc anäút hoàûc phäúi håüp caí hai, vç nãúu phán cæûc catäút láu seî gáy ra hiãûn tæåüng doìn hydro cuía sàõt theïp. 2/ Phæång phaïp doìng xoay chiãöu: Nhæ trãn âaî trçnh baìy, låïp keïp âæåüc coi nhæ mäüt tuû âiãûn, mäüt baín laì bãö màût kim loaûi têch âiãûn, coìn baín kia lag låïp ion traïi dáúu nàòm caïch bãö màût âiãûn cæûc mäüt khoaíng caïch laì d bàòng baïn kênh cuía ion âaî bë solvat haïo. Trong træåìng håüp låïp keïp chè coï låïp daìy âàûc maì khäng coï låïp taïn thç ϕ1=0, khi âoï ta coï: ϕπϕ (1.29) Trong âoï: C: âiãûn dung cuía 1cm2 bãö màût qâ/c: máût âäü âiãûn têch trãn bãö màût kim loaûi D: hàòng säú âiãûn mäi d: khoaíng caïch giæîa caïc baín tuû âiãûn Trong âiãûn hoïa ta chè âo âæåüc sæû biãún thiãn âiãûn thãú dϕ vaì biãún thiãn dq tæång æïng, nghéa laì ta âo âæåüc âiãûn dung vi phán. 25 Coï hai phæång phaïp âo âiãûn dung bàòng doìng xoay chiãöu: a/ Phæång phaïp cáöu cán bàòng: Så âäö: Cx Rx Cphuû � � Ck-a Hçnh 1.16. So âäö cuía bçnh âiãûn phán Cx : âiãûn dung cuía låïp keïp cuía âiãûn cæûc nghiãn cæïu Cphuû : âiãûn dung cuía âiãûn cæûc phuû Rx : âiãûn tråí cuía dung dëch trong dung dëch âiãûn phán Ck-a : âiãûn dung giæîa anäút vaì catäút Vç âiãûn cæûc catäút vaì anäút caïch nhau ráút xa nãn Ck-a ráút nhoí, va vç Ck-a màõc song song trong maûch nãn coï thãø boí qua Ck-a. Vç âiãûn cæûc nghiãn cæïu vaì âiãûn cæûc phuû màõc näúi tiãúp nãn âiãûn dung täöng cäüng âo âæåüc coï thãø xaïc âënh bàòng phæång trçnh: (1.30) Tæì (1.30) tháúy ràòng, khi hai tuû âiãûn màõc näúi tiãúp thç chè xaïc âënh âæåüc âiãûn dung cuía tuû âiãûn coï giaï trë beï nháút. Tháût váûy, khi phux CC << thç Câo = Cx. Cho nãn khi âo âiãûn dung thæåìng sæí duûng âiãûn cæûc phuû coï diãûn têch låïn hån âiãûn cæûc nghiãn cæïu hàòng tràm láön. 26 b/ Phæång phaïp so saïnh: Våïi dung dëch nghiãn cæïu âáûm âàûc coï âäü dáùn âiãûn cao coï thãø duìng phæång phaïp so saïnh. Nguyãn tàõc cuía phæång phaïp laì trong khi cho mäüt doìng âiãûn xoay chiãöu coï cæåìng âäü khäng âäøi ~ i∆ âi qua ta âo âiãûn thãú råi xϕ∆ trãn bçnh âiãûn phán vaì mϕ∆ trãn âiãûn dung máùu. Khi âoï âiãûn dung cáön tçm bàòng: (1.31) Rx vaì Cx laì caïc thaình pháön âiãûn tråí vaì âiãûn dung màõc näúi tiãúp cuía bçnh âiãûn phán. Nhæîng thaình pháön âoï seî æïng våïi âiãûn tråí dung dëch vaì âiãûn dung cuía låïp keïp khi trãn âiãûn cæûc khäng coï phaín æïng âiãûn hoïa naìo xaíy ra. Tæì phæång trçnh (1.31) ta tháúy ràòng Cthæûc nghiãûm chè bàòng Cx khi táön säú goïc ω tháúp vaì âiãûn tråí dung dich nhoí. Phæång phaïp âo âiãûn dung bàòng doìng xoay chiãöu coï thãø duìng âãø kiãøm tra lyï thuyãút låïp âiãûn têch keïp. 3/ Phæång phaïp âæåìng cong naûp âiãûn: Khi duìng âiãûn cæûc phán cæûc lê tæåíng (nhæ âiãûn cæûc Hg trong dung dëch KCl) thç toaìn bäü âiãûn læåüng âæa vaìo âãöu duìng âãø naûp låïp âiãûn têch keïp (coìn âäúi våïi âiãûn cæûc khäng phaíi laì âiãûn cæûc lê tæåíng thç mäüt pháön âiãûn læåüng âæa vaìo âiãûn cæûc seî bë tiãu hao cho caïc phaín æïng âiãûn hoïa trãn bãö màût âiãûn cæûc, 27 do âoï âiãûn cæûc coi nhæ mäüt tuû âiãûn bë roì âiãûn) vaì âiãûn thãú âiãûn cæûc seî biãún thiãn liãn tuûc theo âiãûn læåüng âi qua (hoàûc theo thåìi gian nãúu nhæ ta phán cæûc bàòng doìng âiãûn coï cæåìng âäü khäng âäøi) Âæåìng cong mä taí sæû phuû thuäüc âiãûn thãú vaìo âiãûn læåüng truyãön cho âiãûn cæûc goüi laì âæåìng cong naûp âiãûn (Hçnh 1.17) ϕ(V) ∆Q(C) Hçnh 1.17. Âæåìng cong naûp âiãûn cuía âiãûn cæûc Hg trong dd KCl. Trong træåìng håüp duìng âiãûn cæûc khaïc, nhæ âiãûn cæûc Pt maû Pt nhuïng trong dung dëch axit baîo hoìa hydro thç hãû thäúng tråí nãn phuïc taûp hån. Trãn âiãûn cæûc áúy coï caïc quaï trçnh sau: eOHHH hpdd 222 32 +⇔⇔ + Nghéa laì trãn âiãûn cæûc bao giåì cuîng coï nhæîng nguyãn tæí hydro bë háúp phu do âoï khi thaình láûp âæåìng cong naûp âiãûn thç mäüt pháön âiãûn læåüng duìng âãø naûp låïp keïp vaì mäüt pháön duìng âãø ion hoïa caïc nguyãn tæí hydro bë háúp phuû trãn bãö màût âiãûn cæûc. 28 Vç coï sæû cán bàòng giæîa hydro bë háúp phuû vaì H2 hoìa tan trong dung dëch nãn säú nguyãn tæí hydro háúp phuû bë ion hoïa seî nhanh choïng âæåüc buì laûi vaì quaï trçnh cæï tiãúp diãùn maîi nhæ thãú. Âãø traïnh hiãûn tæåüng âoï vaì mäüt säú phaín æïng âiãûn hoïa khaïc ta duìng biãûn phaïp sau: • Thiãút láûp âæåìng cong naûp âiãûn trong mäüt thåìi gian ráút ngàõn, vê duû 0.1 s åí máût âäü doìng ráút låïn. Trong khoaíng thåìi gian ngàõn nhæ váûy, læåüng hydro khuyãúch taïn âãún bãö màût âiãûn cæûc seî khäng âuí buì laûi læåüng hydro háúp phuû bë ion hoïa. Nhæåüc âiãøm cuía phæång phaïp naûp âiãûn nhanh laì âiãûn cæûc khäng këp khäi phuûc traûng thaïi cán bàòng theo phaín æïng trãn. • Âãø cho âiãûn cæûc këp khäi phuûc cán bàòng thç thåìi gian naûp âiãûn vaì máût âäü doìng âiãûn phaíi giaím xuäúng. • Âãø traïnh phaín æïng phuû ta duìng âiãûn cæûc coï bãö màût låïn trong bçnh coï thãø têch dung dëch nhoí. Thæåìng duìng âiãûn cæûc Pt maû Pt. Trãn Hçnh 1.18 trçnh baìy âæåìng cong naûp âiãûn cuía âiãûn cæûc Pt maû Pt trong dung dëch HCl 1N. Trãn âæåìng coï 3 âoaûn khaïc nhau: - ÅÍ âoaûn I bãö màût âiãûn cæûc coï caïc nguyãn tæí hydro háúp phuû nãn goüi âoaûn naìy laì âoaûn hydro. Trong âoaûn hydro âiãûn læåüng âæa vaìo seî væìa duìng âãø naûp låïp keïp, væìa âãø ion hoïa hydro bë háúp phuû: SnSFQ ε∆+∆=∆ (1.32) 29 ∆Q : âiãûn læåüng truyãön cho âiãûn cæûc (C) ϕ(V) ∆n : säú nguyãn tæí hydro háúp phuû trãn bãö III màût âiãûn cæûc bë ion hoïa. S : diãûn têch bãö màût âiãûn cæûc (cm2) ∆ε : laì biãún âäøi âiãûn têch bãö màût (C/cm2) II F : laì säú Faraday Trong khu væûc hydro, säú haûng thæï nháút åí vãú phaíi cuía phæång trçnh (1.32) låïn hån säú haûng thæï hai I ráút nhiãöu, do âoï coï thãø boí qua âiãûn læåüng duìng âãø naûp ∆Q(C) låïp keïp. Nãúu biãút S coï thãø tênh âæåüc læåüng Hhp. Hçnh 1.18. Âæåìng cong naûp âiãûn cuía âiãûn cæûc Pt maû Pt trong dd HCl 1N. - Âoaûn II goüi laì âoaûn låïp âiãûn têch keïp. Âoaûn naìy âiãûn thãú âiãûn cæûc thay âäøi ráút nhanh theo âiãûn læåüng. Trong âoaûn naìy trãn bãö màût âiãûn cæûc thæûc tãú khäng coìn caïc nguyãn tæí hydro háúp phuû næîa vaì toaìn bäü âiãûn læåüng âæa vaìo chè duìng âãø naûp låïp keïp.: SQ ε∆=∆ Nhæ âaî biãút âiãûn dung cuía låïp keïp ϕd dqC = nãn âäü däúc cuía âoaûn II cho ta xaïc âënh âiãûn dung cuía låïp keïp. - Âoaûn III thæåìng goüi laì âoaûn oxy (oxy bë háúp phuû) Sæû háúp phuû hydro trãn âiãûn cæûc Pt laì thuáûn nghëch, 30 coìn sæû háúp phuû oxy thç khäng thuáûn nghëch. (Hçnh 1.19) ϕ(V) Q(C) Hçnh 1.19. Âæåìng cong naûp âiãûn cuía âiãûn cæûc Pt maû Pt trong dd H2SO4 IV. Âiãûn thãú âiãøm khäng têch âiãûn vaì caïc phæång phaïp xaïc âënh: Frumkin goüi âiãûn thãú æïng våïi âiãøm cæûc âaûi cuía âæåìng cong âiãûn mao quaín laì âiãûn thãú âiãøm khäng têch âiãûn. Taûi âiãûn thãú naìy, âiãûn têch cuía âiãûn cæûc qâ/c = 0. Âiãûn thãú âiãøm khäng têch âiãûn phán biãût vuìng háúp phuû æu tiãn anion våïi vuìng háúp phuû æu tiãn cation vaì xaïc âënh vuìng âiãûn thãú háúp phuû caïc cháút trung hoìa. Vç hiãûn tæåüng háúp phuû âoïng vai troì ráút quan troüng trong háöu hãút caïc quaï trçnh âiãûn cæûc cho nãn trë säú cuía âiãûn thãú âiãøm khäng têch âiãûn cuía kim loaûi coï yï nghéa ráút låïn trong âäüng hoüc caïc phaín æïng âiãûn hoïa hoüc. Coï nhiãöu phæång phaïp xaïc âënh âiãûn thãú âiãøm khäng têch âiãûn. 1/ Âo âiãøm cæûc âaûi cuía âæåìng cong âiãûn mao quaín: ÅÍ âiãøm cæûc âaûi do âoï q = 0 vaì âiãûn thãú æïng våïi våïi âiãøm cæûc âaûi chênh laì âiãûn thãú âiãøm khäng têch âiãûn Ez. 2/ Theo âiãûn dung cuía låïp keïp: ÅÍ lán cáûn âiãøm khäng têch âiãûn, låïp âiãûn têch keïp coï cáúu taûo khuyãúch taïn nháút, do âoï âiãûn dung nhoí nháút. 31 3/ Theo sæû theo âäøi goïc cuía boüt khê trãn bãö màût kim loaûi khi thay âäøi âiãûn thãú âiãûn cæûc: Taûi Ez goïc v nhoí nháút. 4/ The phæång phaïp Rebinder: âäü ràõn cuía kim loaûi låïn nháút taûi Ez. Tuy nhiãn caïc säú liãûu vãö âiãûn thãú âiãøm khäng têch âiãûn Ez khaïc nhau tæång âäúi nhiãöu tuìy theo phæång phaïp âo (khoaíng 0.2 Volt). Do doï, giaï trë Ez chè laì gáön âuïng. Ngaìy nay, våïi sæû tiãún bäü cuía phæång phaïp âo vaì duûng cuû âo dáön dáön ta coï âæåüc nhæîng säú liãûu cuía Ez chênh xaïc hån. Viãûc xaïc âënh giaï trë Ez coï yï nghéa quan troüng trong viãûc giaíi thêch caïc hiãûn tæåüng âäüng hoüc cuía quaï trçnh âiãûn cæûc. V. Hiãûn tæåüng âiãûn âäüng vaì caïc haût keo: Caïc haût keo laì nhæîng váût ràõn coï kêch thæåïc 10-5 ÷ 10-7 cm lå læîng trong cháút loíng. Caïc phán tæí ràõn naìy thæåìng mang âiãûn nãn âáøy nhau laìm cho hãû thäúng keo äøn âënh taûm thåìi. Trãn bãö màût caïc haût ràõn lå læîng mang âiãûn naìy cuîng hçnh thaình låïp âiãûn têch keïp. Mäüt hiãûn tæåüng quan troüng khi nghiãn cæïu caïc haût keo laì hiãûn tæåüng âiãûn âäüng gáy ra båíi sæû chuyãøn âäüng tæång âäúi cuía pha ràõn mang âiãûn bãö màût so våïi pha loíng chæïa cháút âiãûn giaíi. Khi aïp âàût mäüt âiãûn træåìng lãn hãû keo seî gáy ra chuyãøn âäüng vaì mäüt chuyãøn âäüng seî gáy ra âiãûn træåìng. Hiãûn tæåüng naìy coï thãø chia laìm hai loaûi: 32 • Haût ràõn mang âiãûn (haût keo) chuyãøn âäüng qua cháút loíng dæåïi aính hæåíng cuía âiãûn træåìng âæåüc goüi laì sæû âiãûn di., hoàûc dæåïi aính hæåíng cuía læûc troüng træåìng goüi laì sæû làõng. • Cháút loíng råìi khoíi bãö màût mang âiãûn (hoàûc qua maìng) dæåïi aính hæåíng cuía âiãûn træåìng goüi laì âiãûn tháøm tháúu, hoàûc cuía aïp suáút chãnh lãûch goüi laì âiãûn thãú doìng chaíy. Kêch thæåïc cuía haût âæåüc tênh gäöm: kêch thæåïc cuía haût ràõn cäüng thãm chiãöu daìy låïp keïp xaïc âënh båíi bãö màût chuyãøn dëch (coï thãø xem bãö màût chuyãøn dëch naìy laì màût phàóng Helmholtz ngoaìi). Giaï trë âiãûn thãú taûi màût phàóng chuyãøn dëch naìy so våïi dung dëch âæåüc goüi laì thãú âiãûn âäüng hay thãú zeta ξ. Khi coï dæ cháút âiãûn giaíi trå ξ = 0, ta goüi giaï trë naìy cuía thãú âiãûn âäüng laì âiãøm âàóng âiãûn. 1/ Sæû âiãûn di: Trong âiãûn di caïc haût ràõn chuyãøn âäüng trong pha loíng dæåïi taïc duûng cuía âiãûn træåìng. Caïc læûc taïc duûng lãn pháön tæí cuîng tæång tæû nhæ taïc duûng lãn caïc ion solvat: - Læûc âiãûn træåìng lãn phán tæí ràõn. - Læûc ma saït. - Læûc taïc duûng cuía âiãûn træåìng caïc ion ngæåüc dáúu lãn caïc pháön tæí ràõn trong phaûm vi låïp keïp (hiãûu æïng thæ giaín) 33 - Læûc caím æìng trong låïp keïp gáy ra båíi âiãûn træåìng (sæû cháûm trãù âiãûnu di) Âäü linh âäüng âiãûn di Uc tênh theo cäng thæïc: )/( 3 2 lk c Trong âoï: D: hàòng säú âiãûn mäi µ: âäü nhåït E: cæåìng âäü âiãûn træåìng thæìa säú bàòng säú, trong âoï: a: baïn kênh haût ràõn xlk: chiãöu daìy låïp keïp, thay âäøi theo læûc kãø trãn. Våïi haût nhoí trong dung dëch loaîng, låïp keïp seî daìy vaì f(a/xlk) → 1 (boí qua hiãûu æïng thæ giaín); våïi haût låïn dung dëch âáûm âàûc, låïp keïp seî moíng vaì → 1.5 (boí qua sæû cháûm trãù âiãûn di). Caïc træåìng håüp khaïc thæìa säú coï giaï trë trung gian. Âo Uc, sæí duûng thæìa säú thêch håüp seî tênh âæåüc thãú zeta ξ. 2/ Âiãûn thãú làõng: Caïc haût keo bë aính hæåíng cuía læûc háúp dáùn báút kãø laì tæû nhiãn hay li tám. Sæû làõng cuía caïc haût thæåìng taûo ra diãûn træåìng vç khi caïc haût chuyãøn âäüng seî âãø laûi máy ion åí phêa sau. Âiãûn thãú naìy thæåìng ráút khoï âo. 3/ Âiãûn tháøm tháúu: Trong âiãûn tháøm tháúu pha cäú âënh vaì pha di âäüng ngæåüc våïi sæû âiãûn di. 34 - Täúc âäü âiãûn tháøm tháúu vtt bàòng: µ ξEDvtt = Tæång tæû nhæ sæû âiãûn di våïi f(a/xlk) → 1.5, vç caïc mao quaín coï baïn kênh låïn hån chiãöu daìy låïp keïp nhiãöu. - Læu læåüng cháút loíng V1 = vtt.A (A laì tiãút diãûn cuía mao quaín) - Doìng âiãûn âi qua I = AkE (k laì âäü dáùn âiãûn cuía dung dëch) Váûy læu læåüng tháøm tháúu hay læu læåüng tênh trãn âån vë doìng khi chãnh lãûch aïp suáút bàòng: tt ==1 4/ Âiãûn thãú doìng chaíy: Nãúu aïp mäüt chãnh lãûch aïp suáút ∆P giæîa hai âáöu muït cuía mao quaín thç seî taûo nãn mäüt hiãûu säú âiãûn thãú goüi laì âiãûn thãú doìng chaíy.