Luận văn Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát

Luận văn Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát

Lượt xem: 84,643Lượt tải: 2Số trang: 70

Mô tả tài liệu

Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, tiền lương không chỉ là một trong những công cụ quản lý, mà còn được xem là đòn bẩy quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động đều quan tâm tiền lương dưới các góc độ khác nhau. Đối với doanh nghiệp, tiền lương là một chi phí không nhỏ trong giá thành sản phẩm dịch vụ tạo ra....

Tóm tắt nội dung

Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty lương không chỉ là một trong những công cụ quản lý, mà còn được xem là đòn người lao động đều quan tâm tiền lương dưới các góc độ khác nhau. Đối với doanh nghiệp, tiền lương là một chi phí không nhỏ trong giá thưởng hợp lý công bằng sẽ tạo ra động lực khuyến khích người lao động làm việc, làm cho năng suất lao động tăng, giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm, Đối với người lao động thì tiền lương là nguồn thu nhập để đảm bảo kích thích lao động và góp phần quản lý đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh động tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty dịch vụ lương và các khoản trích theo II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại công ty dịch vụ thương mại Hùng III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươn tại Công ty dịch vụ thương mại Hùng vấn đề chung về hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp I. Chức năng và vai trò của kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền Theo quan điểm mới: Tiền lương được thực hiểu là giá cả của sức lao Tiền lương hay giá cả sức lao động chính là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo công việc, theo mức độ của xã hội thì sức lao động có thể giao động và giá trị của nó phụ thuộc vào quan hệ cung cầu sức lao động trên thị trường và trong cơ chế thị trường tiền lương phải tuân theo quy luật phân phối theo lao động là chủ yếu. Như đã đề cập ở trên, tiền lương thực chất là giá cả sức lao động. Nếu như trong nền kinh tế bao cấp thì tiền lương không phải là giá cả Trước hết sức lao động là một thứ hàng hoá của thị trường yếu tố sản Tính chất hàng hoá của sức lao động có thể bao gồm không chỉ lực lượng lao động làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân mà cả công nhân viên chức Mặt khác, tiền lương phải là tiền trả cho sức lao động, tức là giá cả hàng Đối với chủ doanh nghiệp thì tiền lương là một phần cấu thành chi phí lương là quá trình thu nhập từ lao động của họ. lương là mục đích cao nhất của người lao lao với tiền lương là các khoản kinh phí hợp thành chi phí về lao động Chức năng của tiền lương - Chức năng tái sản xuất sức lao động: Vì nhờ có tiền lương, người lao - Chức năng đòn bẩy kinh tế: Tiền lương là khoản thu nhập chính, là - Chức năng công cụ quản lý nhà nước: Trong thực tế, các doanh nghiệp muốn được trả lương cao để tái sản xuất sức lao các chế độ, chính sách lao động và tiền lương để làm hành lang pháp lý - Chức năng thước đo giá trị : Tiền lương biểu thị giá cả sức lao động nên có thể nói là thước đo để xác định mức tiền công các loại lao động. - Chức năng điều tiết lao động: Vì số lượng và chất lượng lao động ở các II Vai trò và ý nghĩa của tiền lương. - Tiền lương là phạm trù kinh tế phản ánh mặt phân phối của quan hệ sản xuất xã hội do đó chế độ tiền lương hợp lý góp phần làm cho quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản giữ vai trò quan trọng trong công tác quản lý đời sống và chính trị xã hội. - Tiền lương phải đảm bảo vai trò khuyến khích vật chất đối với người Tiền lương có vai trò như một đòn bẩy của kinh tế kích thích người lao động ngày càng cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp cả về số lượng và - Tiền lương có vai trò trong quản lý lao động: Doanh nghiệp trả lương qua tiền lương để kiểm tra giám sát người lao động làm việc theo ý đồ của - Tiền lương đảm bảo vai trò điều phối lao động: Tiền lương đóng vai trò hợp lý sẽ thu hút người lao động sắp xếp công việc có hiệu nghiệp tiền lương là yếu tố chi phí sản xuất. lao động thì tiền lương là nguồn thu mục đích của người lao động là tiền công tác, kinh doanh làm việc và các mối quan hệ khác. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của tiền lương mà kế toán tiền - Tính toán và thanh toán đúng đắn, kịp thời tiền lương và các khoản lương mà doanh nghiệp phải trả thay người lao động và phân bổ đúng đắn chi - Cung cấp thông tin về tiền lương, thanh toán lương ở doanh nghiệp, giúp lãnh đạo điều hành và quản lý tốt lao động, tiền lương và các khoản trích lương và kế hoạch lao động, kiểm tra việc tuân thủ chế độ tiền lương, tuân thủ các định mức lao động và kỷ luật về thanh toán tiền lương với người lao động. quỹ lương của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lương phải trả cho công nhân - Tiền lương tính theo thời gian. - Tiền lương tính theo sản phẩm. - Tiền lương công nhật, lương khoán. - Tiền lương trả cho người lao động khi làm ra sản phẩm hỏng. - Tiền lương trả cho người lao động khi dừng việc do các nguyên nhân IV/ Các hình thức trả lương và tính theo lương trong doanh lương là biểu hiện rõ nhất về lợi ích kinh tế của người lao động và năng của tiền lương thì việc trả lương cho người lao động cần phải dựa trên - Tiền lương phải trả phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể Khái niệm là việc trả lương dựa vào thời gian lao động (ngày công) thực tế và thang bậc lương của công nhân. - Ngày công thực tế của người lao động. - Đơn giá tiền lương tính theo ngày công. - Hệ số tiền lương (hệ số cấp bậc công hình thức trả lương theo thời gian Đây là một chế độ trả lương mà tiền lương của mỗi người lao động do mức lương cấp bậc cao hay thấp và thời gian thực tế làm việc nhiều hay ít Số tiền lương trả - Lương tháng: áp dụng để trả cho người lao động làm công tác quản lý , - Lương ngày: Được áp dụng chủ yếu để trả lương cho người lao động - Lương giờ: Là tiền lương trả cho một ( 01) ngày làm việc được xác Chế độ trả lương này là sự kết hợp trả lương theo thời gian giản đơn với Tiền lương được tính bằng cách lấy lương trả theo thời gian giản Ưu điểm: Phản ánh được trình độ kỹ năng của người lao niệm: Là hình thức trả lương trực tiếp cho người lao động dựa vào ý nghĩa: Trả lương theo sản phẩm gắn thu nhập của người lao động với Nhược điểm: Do trả lương theo sản phẩm cuối cùng nên người lao động Khoán theo sản phẩm trực tiếp: (trả lương sản phẩm cá nhân) Hình thức trả lương này thường áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất ĐG - Đơn giá tiền lương cho một đơn vị sản phẩm cho người lao động L0 - Mức lương cấp bậc của người lao động Q- Mức sản phẩm của người lao động Tiền lương của một công nhân: L1 - Tiền lương thực tế của người lao động nhận theo khối lượng công việc (trả lương theo sản phẩm tập thể) Hình thức này được áp dụng để trả lương cho một nhóm người lao động Trả lương khoán theo doanh thu: Là hình thức trả lương theo sản theo trình độ chuyên môn của người lao động với kết quả của họ. Đây là hình thức trả lương mà tiền lương và tiền thưởng của tập thể cá nhân người lao động phụ thuộc vào thu nhập thực tế mà doanh nghiệp đạt được Hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng : Hình thức trả lương này là sự kết hợp trả lương theo sản phẩm. - Phải trả theo đơn giá cố định và số lương sản phẩm thực tế vượt mức các chỉ tiều thưởng cả về số lượng và vật chất sản phẩm - Đơn giá luỹ tiến: Dùng để tính lương cho những sản phẩm vượt mức Llt - Tổng tiền lương trả theo sản phẩm luỹ tiến Đây là hình thức trả lương kết hợp giữa các hình thức trả lương theo thời gian, tiền lương của người lao động được chia thành hai bộ phận: Ngoài tiền lương thì tiền thưởng cũng là công cụ kích thích người lao Tiền thưởng là một khoản cần bổ sung cho tiền lương Hiện nay các khoản trích theo lương bao gồm: BHXH, BHYT, KPCĐ: - Người sử dụng lao động đóng bằng 15% tổng quỹ tiền lương phải trả của người tham gia BHXH trong xí nghiệp và được tính vào chi phí sản xuất - 5% khấu trừ vào lương phải trả công nhân viên. - 1% Trừ vào lương phải trả cho người lao động. - 2% Từ quỹ lương thực tế của doanh nghiệp (Doanh nghiệp nộp thay) Công đoàn là một tổ chức đoàn thể đại diện cho người lao động, nói lên Nguồn thu chủ yếu của công đoàn cơ sở dựa trên việc trích lương thực tế phát sinh với tỷ lệ quy định là 2% và được tính vào chi phí SXKD. V/ Hạch toán chi tiết số lượng lao động, thời gian lao động, kết quả lao động và tiền lương cho người lao động. Sổ danh sách được mở cho toàn doanh nghiệp và từng bộ phận sản xuất động để trên cơ sở đó làm căn cứ cho việc tính lương phải trả và các chế độ Đối với các bộ phận lao động yêu cầu tính trả lương thời gian thì cơ sở để tính lương là "Bảng chấm công" (mẫu số 01 - LĐTL). để theo dõi thời gian làm việc của từng người lao động trong tháng do từng tổ, thời gian lao động thực tế, số ngày nghỉ theo chế độ và khoản hưởng trợ cấp do làm đêm, làm thêm giờ để tính ra tiền lương phải trả cho từng người lao động. Đối với bộ phận hưởng lương theo sản phẩm thì căn cứ để trả lương là Hạch toán tiền lương cho người lao động. Để thanh toán tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp khác cho người lao động, hàng tháng kế toán phải lập "Bảng thanh toán tiền lương" cho tính lương cho người lao động. * Tại các doanh nghiệp sản xuất mang tính thời vụ để tránh sự biến động Tiền lương thực tế phải trả Tổng số tiền lương nghỉ phép KH của công nhân Tổng số tiền lương chính KH của công nhân Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, ra, liên quan BHXH trả theo lương, doanh nghiệp phải sử dụng 02 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương: Các tài khoản chủ yếu để phản ánh chi phí nhân công phải thanh toán với công nhân viên và các khoản trích theo lương phải thanh toán với các cơ quan hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của doanh nghiệp, vì tiền lương, tiền công, tiền thưởng BHXH và các khoản phải trả khác thuộc thu Bên Nợ: - Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng, BHXH và các - Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của công nhân viên. Bên Có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác Dư Có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác TK334 (nếu có) phản ánh số tiền đã trả quá số phải trả về tiền lương, tiền công, tiền thưởng và khoản khác cho công nhân pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương: * Phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương (Sơ đồ 2) lương và các khoản thực trạng hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty: Công ty May Thăng Long là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Bộ công nghiệp cho phép nhập khẩu trực tiếp và hạch toán độc lập. năm lần thứ nhất (1961 - 1965) Công ty đã có một số chuyển biến lớn và hàng hoá của Công ty đã được xuất khẩu sang một số nước như Đức, Mông Cổ, Tiệp quần áo bò, áo dệt kim và sản phẩm qua các năm được biểu hiện ở biểu số 1. 2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty. Công ty May Thăng Long là một doanh nghiệp hạch toán độc lập, chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty như sau: - Tiến hành kinh doanh và nhập khẩu trực tiếp, gia công các sản phẩm - Chủ động trong công tác tiêu thụ và giới thiệu sản phẩm, chủ động tham gia sản xuất đều phải tuân thủ các quy định, hiện hành của luật pháp và Trong những năm gần đây hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã chịu trách nhiệm trước Nhà nước về toàn bộ hoạt động của Công ty mình. đốc về mặt kỹ thuật sản xuất, thiết kế của Công ty. đốc biết về các mặt đời sống công nhân viên và điều hành xí nghiệp dịch vụ chức của Công ty, tham mưu cho tổng giám đốc về mặt tổ đơn đặt hàng của khách hàng và nhu cầu của Công ty. và lập kế hoạch sản xuất cho kịp thời, đúng thời hạn trong các hợp đồng. + Phòng kế toán tài vụ: có nhiệm vụ quản lý sản xuất kinh doanh về mặt số lượng và giá trị, phân tích tổng hợp để đánh giá kết quả sản xuất kinh công nhân viên trong xí nghiệp. + Trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm: tại Công ty trưng bày a. Bộ máy kế toán: Với đặc điểm tổ chức sản xuất và kinh doanh của chức năng kế toán của mình, phản ánh cho giám đốc quá trình hình thành và Bộ máy kế toán của Công ty đã thực hiện đầy đủ giai Những sản phẩm sản xuất chủ yếu của Công ty Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh những năm gần đây của * Bộ máy kế toán của Công ty May Thăng Long gồm: (Sơ đồ 5) tài chính của Công ty, chịu trách nhiệm trước giám đốc và cơ quan cấp trên về công tác hạch toán kế toán và các chỉ tiêu tài chính của Công ty. - Kế toán vật tư: Có nhiệm vụ theo dõi chi tiết và tổng hợp tình hình Ngoài ra TSCĐ có nhiệm vụ theo dõi các nghiệp vụ và các quỹ của - Kế toán tiền lương chi phí và tính giá thành: Có nhiệm vụ tính lương, bảo hiểm cho công nhân và cán bộ Công ty. Ngoài ra, kế toán tiền lương còn có nhiệm vụ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được theo dõi ở phẩm đồng thời theo dõi tình hình thanh toán với người mua để xác định doanh - Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng có nhiệm vụ lập các phiếu thu, Cuối ngày tính toán để xác định số chi của TK 112 - tiền gửi ngân - Thủ quỹ Công ty: Có nhiệm vụ giữ tiền mặt của Công ty căn cứ vào gửi, cuối ngày thủ quỹ tiến hành đối chiếu với sổ quỹ của kế toán tiền mặt và Công ty May Thăng Long vận dụng tài khoản kế toán đã ban hành theo xuyên, hàng hoá sản xuất kinh doanh của công ty chịu thuế GTGT tính theo Thực trạng thực hiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty May Thăng Long. 1. Đặc điểm về lao động của Công ty. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh của mình, Công ty như số lượng và chất lượng tương đối hợp lý đảm bảo đáp ứng yêu cầu công Các số liệu về lao động của Công ty được trình bày trong bảng sau: Quản lý Nhân viên Lao động trực tiếp sản xuất Tổng Nhận xét: Qua bảng phân tích ta thấy lao động của Công ty có xu hướng Quỹ lương sẽ do Tổng Công ty Dệt hội công nhân viên chức hàng năm trong đó bao gồm cả quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng và phân phối thu nhập nhằm: phát huy quyền chủ động cho người lao động, đây sẽ là mục tiêu phấn đấu cho cá nhân người sản đây cũng là một công cụ để thực hiện tốt phương pháp phân phối theo lao động vì tiền lương kế hoạch ở đây sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của cường công tác hạch toán ở các đơn vị sản xuất. Sau khi nhận được các chỉ tiêu về quỹ lương tiền lương này sẽ được tính theo doanh thu của các xí nghiệp thành - Thứ nhất: Xác định các chỉ tiêu như: thu nhập bình quân, tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp gắn với doanh thu, thu nhập ngoài lương. VD như: Năm 2002 các chỉ tiêu trên của Công ty là: Tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp gắn với doanh thu: - Thứ hai: Công ty có nhiệm vụ cần cân đối quỹ lương khoán: luôn đảm bảo có nguồn chi trả cho cán bộ công nhân viên các khoản như: tiền thưởng vào Năng suất lao động bình quân một công nhân may: Năng suất lao động bình quân một công nhân viên xí nghiệp: 6,9$/ngày Năng suất lao động bình quân một lao động trong Công ty: - Thứ tư: Xác định cấp bậc công việc bình quân và hệ số phân phối tiền lương của các chức danh công việc trong Công ty. Căn cứ vào kế hoạch lao động hàng năm, mức lương cán bộ công nhân mức lương cấp bậc công việc bình quân (hệ số lương cấp bậc công việc bình * Căn cứ vào kế hoạch lao động, mức lương cấp bậc công việc đã được xác định theo từng chức danh nghề, xác định mức lương và hệ số cấp bậc công - Thứ năm: Xác định tỷ lệ khoán quỹ lương theo doanh thu của các xí Theo quy chế của tổng Công ty Dệt May Việt Nam quy định quỹ lương phối cho các xí nghiệp trực tiếp sản xuất sản phẩm và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty, quỹ này sẽ được chia theo các tỷ lệ sau: + Đối với các xí nghiệp may: tỷ lệ khoán quỹ lương là 41,76% doanh Khi đó quỹ tiền lương khoán được hưởng sẽ là + Đối với khối phòng ban và đơn vị phục vụ: tỷ lệ khoản quỹ lương là vượt mức kế hoạch khi đó quỹ tiền lương khoán được hưởng sẽ là: hình thực hiện nhiệm vụ qua các năm và khả năng sản xuất tiêu thụ sản phẩm Như vậy quỹ tiền lương của từng phòng kinh doanh nội địa bằng 1% Đơn giá tiền lương được xác định trên cơ sở cấp bậc công việc, định mức Doanh nghiệp tính đơn giá dựa trên doanh thu, khi đó công thức xác định 4. Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương ở Công ty. - Mức lương để tính thu nhập cho người lao động: căn cứ vào mức lương cấp bậc công việc đã được xác định cho các chức danh ngành nghề, công việc. Tại Công ty May Thăng Long, Công ty đã thực hiện trả thu nhập lương tháng cho người lao động (gồm cả khối hưởng lương thời gian và khối hưởng lương - Lương hàng tháng của người lao động được phân phối một lần trong tháng, được tính trên cơ sở mức lương cấp bậc công việc, hệ số phân phối thu nhập, mức lương hàng tháng và thành tích đóng góp của mỗi cá nhân. - Mức chi lương hàng tháng: căn cứ vào kết quả sản xuất và thực hiện chi lương của xí nghiệp bằng 41,76% doanh thu đạt được của xí nghiệp, trong đó: + Khi đó quỹ lương còn lại sẽ là: 38,79% so với doanh thu để chi trực tiếp cho tiền lương và tiền thưởng cụ thể. % để chia đơn giá tiền lương: 19,395% so với doanh thu (50%) % so với quỹ lương còn lại sẽ được dùng để chi cho tiền lương Đối với các xí nghiệp may: Nguồn tiền thưởng được trích từ doanh thu TLSP: Tiền lương sản phẩm của người công nhân đạt được trong tháng Công nhân Nguyễn Văn Hoa có tiền lương sản phẩm là 500.000, tỷ lệ Hệ số thưởng là 0,3 thì tiền thưởng năng suất của cá nhân đó được tính như - Đối với khối phòng ban và phục vụ tính theo công thức nghề đáp ứng nhu cầu của công việc và có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. c. Công thức tính mức lương cho từng lao động trong Công ty. lương của từng công Tỷ lệ tiền lương của * Hệ số tiền lương các chức danh trong Công ty được biểu biện qua biểu - Phụ cấp độc hại: trả cho người lao động làm công việc có mức nặng lương nghỉ phép của CNV, việc hạch toán dựa vào số liệu phát sinh trong Tiền lương được trả cho những ngày nghỉ phép dựa trên đơn giá tiền lương 01 ngày công của từng người theo hệ số tác hạch toán các khoản trích theo lương ở Công ty: trích lập thêm các quỹ khác ngoài quỹ tiền BHXH được hình thành từ việc trích lập và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để dùng vào trả các khoản chi phí BHXH theo Theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương thực tế phải trả cho cán bộ Theo quy định, công ty phải trích nộp 20% BHXH trên tổng lương và phụ cấp (nếu có) trong đó 15% do Công ty chịu và tính vào giá thành sản phẩm, 5% do người lao động đóng góp trừ vào lương cơ bản hàng tháng. Ví dụ: Mức trích BHXH của xí nghiệp 3 tại Công ty được thể hiện qua Với các công nhân khác trong tổ hưởng mức trích BHXH được tính kinh doanh hàng tháng theo tỷ lệ quy định tính tên tổng số tiền lương thực tế phải trả, một phần do người lao động gánh chịu và được trừ vào lương. Tỷ lệ trích BHYT của Công ty hiện nay là 3% trong đó 2% được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, 1% trừ vào lương cơ bản của CBCNV hàng tháng. Ví dụ: Mức trích BHYT của xí nghiệp tại Công ty được thể hiện qua Hàng tháng, Công ty trích 2% KPCĐ trên quỹ lương, tiền công và phụ 6. Các kỳ trả lương của Công ty. Hàng tháng, Công ty may Thăng Long trả lương cho CBCNV chia làm - Lương kỳ II (còn gọi lương thanh toán) được trả vào đầu của tháng sau. Số tiền lĩnh kỳ này là tổng số lương cả tháng trừ đi các khoản tạm ứng, BHXH, Qua biểu trên ta thấy, lương kỳ II của một côn nhân cụ thể được tính như Công nhân Nguyễn Thị Thanh Nga có hưởng lương tháng là: 865.642 Vậy tiền lương thực lĩnh của công nhân này là 7. Quy trình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh ở tập thể và kết quả thực hiện công việc của từng người, năng suất chất nhân sau đó tính tiền lương của mỗi công nhân.Kết quả này phải được xác nhận tiền lương sẽ lưu toàn bộ số liệu vào sổ để tính và kiểm tra kết quả các bảng lương, kế toán tiền lương đối chiếu và hoàn thiện việc tính lương cho công Sau khi được giám đốc duyệt thì thủ quỹ chi lương, kế toán theo lương, phân bổ cho các đối tượng tập thể chi phí sản xuất và chi phí quản Sơ đồ trình tự hạch toán lương tại công ty (Sơ đồ 6) Bước 1: Lập bảng thanh toán tiền lương: Xem biểu số 7'' ''Bảng thanh toán tiền lương của tổ 36 thuộc xí nghiệp 3" Hàng tháng, kế toán tiền lương căn cứ vào bảng chấm công, phiếu xác tháng sau khi đã được phòng tổ chức xác nhận và ký duyệt trích lương . - Khi tính lương sản phẩm cho từng công nhân phải căn cứ vào phiếu xác lương sản phẩm "của tổ 36 thuộc xí nghiệp 3". VD : Để tính chi tiết lương sản phẩm cho Nguyễn Xuân Triệu như sau: Sơ đồ trình tự hạch toán lương tại công ty . tiền lương và Công Ty May Thăng Long bảng thanh toán tiền lương Sau khi đã có bảng thanh toán lương, kế toán, lập bảng tổng hợp lương * Hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT và KPCĐ Tiền lương phải trả CNV trong quý 4 năm 2001 như sau Công ty may Thăng Long Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương ở xí nghiệp 3 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội tiền lương và các khoản trích theo lương ty có thể chủ động sản xuất kinh doanh các mặt hàng theo yêu cầu. cao bộ máy sản xuất, phát triển tay nghề của công nhân để sản phẩm ngày Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty May Thăng Long. tác tiền lương nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Hình thức trả lương mà công ty đang áp dụng đã gắn người lao động với kết quả lao động sản xuất của chính họ và kết quả sản xuất kinh - Với đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình công ty đã áp dụng hình toàn bộ các yêu cầu của công ty trong việc ghi chép, đối chiếu, kiểm tra. cạnh đó công ty lại có một đội ngũ kế toán có hình thức trình độ nghiệp vụ Việc thực hiện các khoản trích theo lương của công ty như BHYT Ngoài những ưu điểm, công thức tính lương mà công ty áp dụng còn bộc lộ 1 số nhược điểm như: Tiền lương người lao động được hưởng hầu cảm, bi quan của những người làm việc lâu năm với công ty . tiền lương và các khoản trích theo lương . Đánh giá thực hiện công việc là một sự đánh giá có hệ thống và chính thức tình hình thực hiện công việc trong sự so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng từ trước và thảo luận sự đánh giá đó với người lao giá có thể giúp cho ban lãnh đạo công ty hoàn thiện quá trình tiền thưởng công việc cho người lao động hơn nữa dựa vào kết quả đánh giá công ty sẽ ra các quyết định về tiền lương tiền thưởng và các vấn đề thăng Căn cứ vào bảng hệ số tiền lương các chức năng của công ty ta thấy, hệ số lương cấp bậc trong cùng một nhóm nghề và giữa các nhóm nghề còn Mặt khác, trong việc hệ số cấp bậc công việc bình quân tại các xí Có thể dẫn đến hệ số tiền lương theo cấp bậc công Trong bảng hệ số tiền lương các chức danh của công ty còn cho ta thấy một điều rằng: để phấn đấu được các chức danh như công nhân kỹ thuật cắt, nhân viên nghiệp vụ thì người không trẻ hoá được đội ngũ lao động chủ chốt trong công ty . Từ những bất hợp lý trên theo em công ty nên cần điều chỉnh lại hệ số tiền lương ở một số chức danh và nhóm nghề khác nhau hoặc trong một - Khi xác định bội số của thang lương, ngoài phân tích các yếu tố trực của một thang lương, tính chất phức tạp của sản xuất và trình độ trang bị kỹ 3) ý kiến thứ 3: Các vấn đề tỷ lệ trích % lương trong tổng doanh thu Theo em công ty cần có sự tách bạch trong việc trả lương giữa khối phòng ban em thấy quỹ tiền lương được trích với thành phần cấu thành là - Đối với khối phục vụ: theo em cần tách biệt giữa quỹ tiền lương của khối phục vụ và quỹ tiền lương của khối phòng ban nhằm loại trừ chủ nghĩa là những lao động tạo ra sản phẩm trực tiếp, là nguồn thu nhập chính cho Do vậy với công thức tiền lương cho khối phân xưởng đổi quỹ tiền lương dành cho thưởng năng xuất là 50% và thưởng thi đua là 5) ý kiến thứ 5: Đối với công thức chia lương cho từng người lao động công ty thực sự đã gắn được trách nhiệm tay nghề, của người lao động với tính lương cho người lao động ở các khối phòng ban phục vụ và xưởng may Để tránh sự biến động trong giá thành dịch vụ công ty nên tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép cuả công nhân viên vào chi phí nhân công Mức trích và tỷ lệ trích trước tiền lương nghỉ phép hàng tháng có + Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của CN trực tiếp sản xuất : +Tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả CN trực tiếp sản xuất + Khi thanh toán tiền lương nghỉ phép cho Công nhân viên ghi : Trên đây là một số ý kiến riêng của em về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty May Thăng Long. mới và hoàn thiện chế độ, chính sách cũng như công tác hạch toán tiền lương để đảm bảo được lợi ích thiết thực của người lao động, làm cho người lao hoạt động kinh doanh của Công ty. hình thức trả lương hợp lý sẽ góp phần khuyến khích người lao động hăng công ty nói riêng là việc vận dụng theo chế độ tiền lương hiện hành của Nhà Vì vậy công tác tiền lương của Hệ số tiền lương các chức danh trong Công ty * Định biên lao động và hệ số tiền lương của phòng kinh doanh nội địa