Luyện tập về từ đồng nghĩa

Luyện tập về từ đồng nghĩa

Thể loại: Tiểu học
Lượt xem: 67,636Lượt tải: 3Số trang: 8

Mô tả tài liệu

1. Kiến thức: Nắm được ý nghĩa chung của các thành ngữ, tục ngữ đã cho, và hoàn cảnh sử dụng các thành ngữ, tục ngữ đó. 2. Kĩ năng: Học sinh biết sử dụng đúng chỗ một số nhóm từ đồng nghĩa khi viết câu, đoạn văn và giao tiếp. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức lựa chọn cẩn thận từ đồng nghĩa để sử dụng cho phù hợp hoàn cảnh.

Tóm tắt nội dung