Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hoạch định chiến lược phát triển trường Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định đến năm 2015

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hoạch định chiến lược phát triển trường Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định đến năm 2015

Lượt xem: 88,304Lượt tải: 6Số trang: 103

Mô tả tài liệu

Đề tài “Hoạch định chiến lược phát triển trường Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định đến năm 2015” nhằm định hướng chiến lược cho mọi hoạt động cũng như các chính sách phát triển của trường để thực hiện sứ mạng và mục tiêu của nhà trường, đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường.

Tóm tắt nội dung

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA Xác định sứ mệnh, mục tiêu chiến lược của tổ tích môi trường hoạt động của tổ tích và lựa chọn các phương án chiến lược 24 a. Các loại hình chiến lược đối với tổ chức 24 b. Các mô hình phân tích và lựa chọn chiến lược 27 PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC CHO TRƯỜNG 2.1 Tổng quan về Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định 35 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Trường 35 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Trường Trung cấp nghề giao 37 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp nghề giao thông 38 b. Công tác tổ chức luyện và sát hạch 43 2.4 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ của Trường 73 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP Lựa chọn phương án chiến lược của Trường đến năm 2015 79 Các giải pháp để thực hiện mục tiêu của phương án chiến lược 79 Qui mô đào tạo và sát hạch các thu phí ôn luyện và sát hạch của nhà thu học phí đào tạo của nhà trường đến năm lược phát triển trường Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam văn này được viết trên cơ sở vận dụng lý luận chung về chiến lược kinh doanh và thực trạng hoạt động tại Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định để phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp chiến lược cho nhà trường trong về công tác đào tạo và sát hạch của các cơ sở đào tạo và sử dụng những thông tin số liệu sử dụng phân tích trong luận văn theo đúng quy định và trung thực, nếu có gì sai Luận văn: “Hoạch định chiến lược phát triển trường Trường Trung cấp hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô khoa Kinh tế và Quản lý, Viện sau đại học thông vận tải tỉnh Nam Định, Ban Giám hiệu các phòng ban, trung tâm và các cán bộ giáo viên công nhân viên của trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam đương đầu với những thay đổi và có định hướng chiến lược phát triển phù hợp với sự Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề nào có thể tồn tại và phát triển lâu dài trên thị trường mà không có định hướng chiến lược đúng đắn cho sự phát triển của đúng đắn sẽ giúp trường phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình, đồng thời giúp trường tận dụng tốt được các cơ cơ hội và hạn chế các rủi ro có nghề nói riêng xây dựng chiến lược phát triển trường của mình một cách hiệu Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định cũng đang đổi mới trong công tác hoạch định chiến lược của trường để hòa nhập với các trường trong địa bàn Đề tài “Hoạch định chiến lược phát triển trường Trường Trung cấp nghề hoạt động cũng như các chính sách phát triển của trường để thực hiện sứ mạng và Hình thành chiến lược phát triển trường Trường Trung cấp nghề Giao thông Phạm vi nghiên cứu là các hoạt động đào tạo, cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy và những yếu tố môi trường tác động đến hoạt động của trường Trường quản lý các nguồn lực, đánh giá thực trạng của nhà trường hiện nay nêu những nhằm để thực hiện các mục tiêu phát triển của trường Trung cấp nghề Giao thông Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược phát triển của một tổ 2: Phân tích căn cứ để hoạch định chiến lược phát triển trường Chương 3: Chiến lược phát triển và các giải pháp thực hiện chiến lược cho trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định đến năm 2015. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA Chiến lược là tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của tổ chức, lựa chọn cách thức hoặc phương hướng hành động và phân bổ các tài nguyên thiết yếu chính, các chính sách và các trình tự hành động thành một tổng thể thống nhất - phối được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu cơ bản của công ty sẽ được thực tổ chức là trong điều kiện kinh tế thị trường, căn cứ vào điều kiện khách quan và chủ quan, vào nguồn lực mà tổ chức có thể định ra mưu lược biện pháp đảm bảo sự Chiến lược của tổ chức phản ánh kế hoạch hoạt động bao gồm các mục tiêu, Chiến lược giúp tổ chức đạt được mục tiêu trước mắt và lâu dài, tổng thể và Vậy có thể hiểu chiến lược là phương thức mà các tổ chức sử dụng để chức được hiểu là tập hợp thống nhất các mục tiêu, các chính sách và sự phối hợp hoạt động của các đơn vị kinh doanh trong chiến lược tổng thể của tổ Nhưng cái cốt lõi của chiến lược là các biện pháp chiến lược, đó là phương án tối ưu để thực hiện các mục tiêu chiến lược. Mục đích của chiến lược đó là thông qua hệ thống các mục tiêu, các biện pháp chủ yếu và các chính sách, chiến lược sẽ vẽ ra một bức tranh toàn cảnh của tổ Chiến lược còn vạch một khuôn khổ để hướng dẫn cho các nhà quản trị tư duy và nhà khoa học hiểu rõ hơn vai trò của chiến lược đối với mỗi tổ chức nói chung và - Xác lập định hướng dài hạn cho tổ chức, đây là vai trò cơ bản của chiến Theo quan điểm này, nếu chiến lược tốt, tổ chức có thể điểm xuất phát ở một vị ngay cả với một số sai sót về mặt chiến thuật tổ chức vẫn đạt được các mục tiêu Như vậy, tổ chức nào có chiến lược tốt hơn sẽ là tổ chức thành công trên thị trường của mình và vượt trội hơn tổ chức không có chiến lược. - Tập trung các nỗ lực của tổ chức vào việc thực hiện các nhiệm vụ để đạt với mỗi tổ chức là xác định được cái mà mỗi thành viên trong tổ chức cần làm và - Xác định được phương thức tổ chức và hành động định hướng các mục tiêu Hoạt động của tổ chức mang tính tập thể, do vậy chiến lược là cần thiết để định đặc điểm, chỉ rõ tính chất về sự tồn tại cũng như tiền đồ của tổ chức; giúp các thành viên hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của tổ chức và sự khác biệt với các tổ chức khác. - Xây dựng tính vững chắc và hài hòa của tổ chức, một chiến lược tối ưu sẽ việc khai thác và sử dụng các nguồn lực, nhằm phát huy được những lợi thế, - Chiến lược của tổ chức hay cơ quan được phản ánh trong một quá - Chiến lược tổng thể cấp công ty: Nó liên quan đến mục tiêu và quy mô tổng được tổ chức để thực hiện được phương hướng chiến lược ở cấp độ công ty. Vì vậy chiến lược tác nghiệp tập trung vào các vấn đề về nguồn lực, quá trình + Chiến lược thương mại: Là tập hợp các chính sách dài hạn nhằm xác định + Chiến lược xã hội: Là tập hợp các chính sách xác lập hành vi của công ty đối với thị trường lao động, nói rộng hơn là đối với môi trường kinh tế văn hoá và + Chiến lược đổi mới công nghệ: Là tập hợp các chính sách nhằm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới và hoàn thiện các sản phẩm hiện hành + Chiến lược tài chính: Là tập hợp các chính sách nhằm đảm bảo sự phù hợp + Chiến lược sản xuất: Là tập hợp các chính sách nhằm xác định loại sản các nguồn sản xuất để sản xuất có hiệu quả sản phẩm cung cấp cho thị trường. + Chiến lược mua sắm và hậu cần: Là tập hợp các chính sách nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp “mua tốt” và sử dụng hợp lý các nguồn vật chất từ khâu mua sắm Các chiến lược này tác động qua lại với nhau, là tiền đề để xây dựng chiến lược và thực hiện một chiến lược sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các chiến Quản trị chiến lược có thể định nghĩa như là một nghệ thuật và khoa học thiết lập, thực hiện và đánh giá các quyết định liên quan nhiều chức năng cho các hệ thống thông tin các linh vực để đạt được thành công của tổ được cơ hội và nguy cơ trong tương lai, tổ chức xác định rõ hướng đi, vượt qua và môi trường bên ngoài, sự biến động càng lớn tổ chức càng phải cố gắng chủ Để có thể tồn tại và phát triển, tổ chức phải xây dựng cho mình hệ thống quản trị chiến lược có tính thích ứng, thay đổi sự biến động của thị lại, quản trị chiến lược là một sản phẩm của khoa học quản lý hiện đại độ thành công của mỗi tổ chức lại phục thuộc vào năng lực triển khai, thực hiện, kiểm soát của hệ thống bên trong và được xem như là nghệ thuật trong quản trị kinh Thiết lập chiến lược bao gồm việc phát triển nhiệm vụ, xác định các cơ hội, nguy cơ đến với tổ chức từ bên ngoài, chỉ rõ các điểm mạnh, điểm yếu bên trong, thiết lập các mục tiêu dài hạn, tạo ra các chiến lược thay thế và chọn ra các chiến Hình thành hoặc xây dựng chiến lược là chưa đủ đối với các nhân viên của tổ chiến lược tuỳ thuộc vào thay đổi tương lai vì các yếu tố bên trong và bên tạo ra các vấn đề mới khác, các tổ chức có tư tưởng thoả mãn phải trả giá cho các chiến lược kinh doanh được sử dụng để tăng cường vị thế cạnh tranh của tổ yếu, cơ hội và nguy cơ, xác định các mục tiêu dài hạn và xây dựng, triển khai thực hiện các chiến lược kinh doanh trên cơ sở phát huy đầy đủ những điểm mạnh, khắc Mục đích của hoạch định chiến lược bao gồm hàng loạt các bước đi mà tổ Trình tự các bước hoạch định chiến lược của một tổ chức được thực hiện Bước 2: Phân tích môi trường hoạt động của tổ chức. - Phân tích môi trường bên trong của tổ 4: Xây dựng các giải pháp (nguồn lực) để thực hiện chiến lược. Xác định sứ mệnh, mục tiêu chiến lược của tổ vi hoạt động của tổ chức trong lĩnh vực sản phẩm và thị Ban lãnh đạo, các điều kiện môi trường kinh doanh, nguồn lực hiện có và các năng của từng đơn vị kinh doanh và vạch ra hướng đi tương lai cho tổ chức. Mục tiêu chiến lược là để chỉ cụ thể mà tổ chức muốn đạt được, chức - Mục tiêu ngắn hạn: là các kết quả cụ thể mà tổ chức kỳ vọng đạt được trong Phân tích môi trường hoạt động của tổ và môi trường bên trong của tổ chức. bên trong của tổ chức chỉ bao gồm các yếu tố nội bộ của tổ chức, cụ thể như dọa cho công việc kinh doanh của tổ chức trong tương lai. động gián tiếp đến hoạt động của tổ chức và nhằm xác định cơ hội (hay sự thuận lợi), đến tổ chức trong hoạch định chiến lược cho tương lai và ảnh hưởng đến chiến lược tổ chức đang thực hiện và phải chịu tác động của nó đem lại như thế nào. Các yếu tố kinh tế ảnh hưởng lớn đến các tổ chức trên mọi mặt hoạt động, yếu tố trên đều có thể là cơ hội cho tổ chức, cũng có thể là mối đe doạ đối với sự Việc phân tích các yếu tố của môi trường kinh tế giúp cho các nhà quản lý tiến hành các dự báo và đưa ra kết luận về những xu thế chính của sự biến đổi môi trường tương lai, là cơ sở cho các dự báo ngành và dự báo thương Đối với các tổ chức về giáo dục thì ngoài các yếu tố về chất lượng thì yếu tố về kinh tế cũng là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra các cơ hôi và nguy cơ trong sự tồn tại và phát triển của tổ nền kinh tế đã tạo điều kiện để cho các tổ chức chơi chung trên một sân chơi. Vì vậy, phải duy trì và phát triển sức mạnh của mình để đảm bảo tồn tại và chiến Các thể chế kinh tế xã hội như các chính sách Nhà nước về phát triển kinh đều là những môi trường có thể tạo ra những cơ hội hay nguy cơ đối với kinh doanh càng nhiều khi quyết định sự tồn tại và phát triển của một tổ chức. nó là tiền đề và khuyến khích các hoạt động cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ Trong một môi trường càng ổn định bao nhiêu thì khả năng xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược của tổ chức càng có nhiều thuận lợi bấy đồng bộ sẽ đảm bảo quyền tự chủ cho các tổ chức và để phù hợp với sự phát Tất cả những yếu tố này đều có thể tạo ra những nguy cơ và cơ hội tác động đến đề thị trường, về sự phát triển của các ngành nghề do nhu cầu, dịch vụ đã tăng và lượng tốt hơn và được tạo bởi các công nghệ hiện đại tiên tiến. yếu tố xã hội có tác động lớn đến sự phát triển của tổ chức nói chung và của các môi trường tự nhiên được coi là những yếu tố quan trọng đối với sự phát triển nhiều ngành công nghiệp và các tổ chức. cần giải quyết ở cấp quốc gia và quốc tế nên không coi là ngoài cuộc đối với các tổ Luật lệ và dư luận xã hội đòi hỏi các tổ chức tuân thủ ngày càng nghiêm ngặt các chuẩn mực môi trường, đảm bảo sự phát triển của tổ chức với sự phát triển bền Các yếu tố công nghệ có tầm quan trọng rất đặc biệt trong sự phát triển của có tác phong làm việc công nghiệp nắm bắt được khoa học và công nghệ hiện đại Ngày càng có nhiều công nghệ mới, tiên tiến ra đời tạo ra các cơ hội cũng sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao và sẽ là nguy cơ nếu tổ chức khác đã vận dụng nghệ sinh học đang phát triển nhanh và mạnh, công nghệ mới trong quá trình dạy và học đã được các Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh & Xã hội , Ma trận này cho phép các nhà chiến lược tóm tắt và đánh giá các thông tin kinh tế, xã hội, văn hoá, chính trị, tự nhiên, các yếu tố hội nhập có ảnh - Tổng số điểm quan trọng cao nhất mà tổ chức có thể đạt được là 4 và thấp 4 cho thấy tổ chức đang phản ứng rất tốt các các cơ hội và đe doạ từ môi trường và hiện trong ngành của tổ chức quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh trong ngành Nhiệm vụ của các nhà quản lý chiến lược là nhận dạng và phân tích các yếu tố của môi trường đó xem chúng tác động đến chiến lược phát triển của tổ chức như với từng tổ chức và phần lớn các hoạt động cạnh tranh của tổ chức xảy ra tại môi Đối thủ cạnh tranh là các tổ chức đang cùng hoạt động cùng ngành với tổ Vì dung lượng thị trường có hạn, các tổ chức cạnh trạnh giành - Cơ cấu cạnh tranh: Đó là sự phân bổ số lượng các tổ chức tầm cỡ trong ngành thì cũng có các yếu tố tạo ra rào chắn ngăn cản không cho tổ chức ra khỏi chức phải làm gì để giữ được khách hàng hiện có và phát triển lược tổ chức cần phải nhận biết được các cơ hội và rủi ro có thể xảy ra cho tổ Còn đối với người học thì chất lượng đào tạo và dịch vụ mà người học được hưởng Khi mà số lượng các trường học trong khu vực ngày càng tăng thì người lượng sản phẩm đào tạo đầu ra của nhà trường cũng tạo nhiều áp lực cạnh tranh, - Sản phẩm đào tạo của nhà trường có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình đào trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề thì thường là do cơ chế và do rất nhiều mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập cho giáo viên và hoá hàng hoá không được rõ ràng và đa số các nhà trường cần mua được nhiều thách thức không nhỏ cho tổ chức nếu các sản phẩmt của tổ chức không đủ sức cạnh tranh giữa các tổ chức ngày càng tăng lên thì càng đe dọa về vị trí và sự tồn tại của và hoạch định các chiến lược hữu hiệu của sản phẩm, giao tiếp phân phối phù hợp Cơ cấu tổ chức là tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối liên hệ mật thiết quyền hạn nhất định, được bố trí theo từng cấp nhằm thực hiện các chức năng quản thực trạng cơ cấu tổ chức trên cả hai mặt là hệ thống tổ chức và cơ chế hoạt động của nó và khả năng thích ứng của cơ cấu tổ chức trước các biến động của môi các chỉ tiêu: tốc độ ra quyết định, tính kịp thời và độ chính xác của các quyết định. Khi tiến hành tìm hiểu các thông tin về cơ cấu tổ chức, các nhà hoạch định chiến lược cần xem xét đến các thông tin về nề nếp tổ chức, văn hoá của tổ chức cụ - Khả năng thích ứng của tổ chức trước các biến động của môi thanh niên và các Phòng, Ban, Khoa chức năng, số lượng giảng viên tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại nhà trường là hạt giống và nhân tố tác động rất mạnh và mạng tính quyết định đến mọi hoạt động và thành bại của nhà đến chất lượng giáo dục của nhà trường chính là đôi ngũ giảng viên của nhà Cơ sở vật chất là yếu tố vô cùng quan trọng đối với các trường trong việc thực trang thiết bị phục vụ cho việc quản lý, giảng dạy và học tập của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, giáo viên và học sinh sinh viên trong toàn trường cần phân tích nhu cầu sử dụng và cơ sở vật chất hiện có thừa đào tạo phải đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, và một môi trường tốt để toàn thể cán việc, giảng dạy và học tập thì chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường mới vững Phân tích tài chính của nhà trường thông qua các chỉ số tài chính như: khả mua sắm trang thiết bị phục vụ cho quản lý, cho giảng dạy và học tập của nhà Khi đánh giá tình hình tài chính tổ chức cần tập trung vào các vấn đề chủ số thống kê, tổng hợp, phân tích do bộ phận này cung cấp có được phổ biến cho các đều ảnh hưởng lớn đến quá trình ra quyết định và mục tiêu trong quản trị chiến hiện tại và trong tương lai khi thực hiện chiến lược, đồng thời thấy được những hạn chế và điểm yếu trong vấn đề tài chính của tổ chức để có kế hoạch khắc phục và Phương pháp phân tích các yếu tố môi trường ngành, nội bộ tổ chức Để phân tích môi trường ngành, môi trường nộ bộ của tổ chức, người ta nhà chiến lược tóm tắt và đánh giá các yếu tố bên trong để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu quan trọng của các bộ phận chức năng, đánh giá mối quan hệ giữa Phân tích và lựa chọn các phương án chiến lược a. Các loại hình chiến lược đối với tổ chức Vì phần lớn các chiến lược cấp tổ chức đều đặt vào mục tiêu tăng trưởng cho việc xây dựng các mô hình chiến lược chủ yếu dựa vào mục tiêu tăng Mục tiêu chiến lược là: tăng lợi nhuận và thị phần; Mở rộng lĩnh vực hoạt chiến lược chủ đạo đặt trọng tâm vào việc cải tiến các sản phẩm hoặc thị trường trưởng tập trung cho thấy các chuyên viên chiến lược tổ chức có ý định tiếp tục vào các thị trường mới để tiêu thụ các sản phẩm mà tổ chức đang sản xuất. sản phẩm mới để tiêu thụ trong các thị trường mà tổ chức đang hoạt mới này có thể do tổ chức tự triển khai sản xuất hoặc sản xuất theo các hợp Là các chiến lược thông qua việc phát triển kinh doanh xuống phía dưới (dọc các nhà phân phối, nhờ đó mà doanh nghiệp có thể tăng trưởng trong lĩnh vực này. chức có thể thực hiện việc liên kết thuận chiều trong nôi bộ bằng cách thành lập các Việc hội nhập với các cơ sở bên ngoài có thể thực hiện việc mua lại các cơ sở hiện đang được thực hiện các chức năng mà tổ chức đang lược này thích hợp đối với các tổ chức nào không thể đạt được mục tới các thị trường hiện đang tiêu thụ với những sản phẩm mới phù hợp về công nghệ các thị trường mới với sản phẩm mà về mặt công nghệ không liên quan gì đến các Chiến lược ổn định nhằm giữ vững vị thế thị phần của mình khi thị trường có - Tổ chức trong các ngành kinh doanh phát triển chậm hoặc không phát Khi thực hiện chiến lược này tổ chức cần phải quan tâm đến những vấn đề Chiến lược này được thực hiện khi trong ngành không có cơ hội tăng trưởng, b. Các mô hình phân tích và lựa chọn chiến lược Việc lựa chọn mô hình phân tích và lựa chọn chiến lược có thể tiến hành Ma trận chiến lược chính là công cụ phổ biến để hình thành các chiến lược Tất cả các tổ chức đều có thể nằm ở một trong bốn góc vuông trên kết quả phân tích các điều kiện môi trường vĩ mô và bên trường bên ma trận này có thể coi là ma trận tổng hợp của kết quả phân tích môi tổ chức nằm ở góc tư thứ nhất của ma trận chiến lược chính có vị chí chiến lược rất tốt, mức tăng trưởng của thị trường rất cao, tổ chức có vị thế cạnh Các tổ chức này có thể tập trung vào sản phẩm và thị trường hiện tại, có Các tổ chức nămg ở góc tư thứ hai phải thận trọng với chiến lược hiện tại của năng cạnh tranh của tổ chức còn hạn chế, doanh nghiệp cần phải xác định lại chiến lược hiện thời và có những thay đổi thế nào để cải thiện các hoạt động cạnh tranh Các tổ chức nằm trong góc tư thứ hai đều thuộc ngành có mức tăng vậy để tăng khả năng cạnh tranh, tổ chức nên kết hợp theo chiều ngang và them nữa Các tổ chức nằm ở góc phần tư thứ ba hoạt động trong ngành có mức tăng trường và khả năng (lợi thế) cạnh tranh được trình bày trong hình dưới đây: Sức hấp dẫn của thị trường có thể được đánh giá thông qua nhiều yếu tố với mức Lợi thế cạnh tranh tương đối của các đơn vị kinh doanh có thể được đánh giá hoạch định chiến lược được chia thành 9 ô, từ ô đó chúng ta có thể lựa chọn các + Việc chỉ tính đến hai khía cạnh là sức hấp dẫn của thị trường và sự tăng trưởng là không đủ để rút ra kết luận và hoạt động của tổ mạnh và điểm yếu là các yếu tố nội tại của tổ chức, còn cơ hội và nguy cơ là các nhân tố tác động bên ngoài, SWOT cho phép phân tích các yếu tố thông qua yếu tố bên ngoài trên các phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, công Bước 5: Kết hợp điểm mạnh bên trong với cơ hội bên ngoài và đề xuất các Bước 6: Kết hợp điểm yếu bên trong với cơ hội bên ngoài và đề xuất phương Bước 7: Kết hợp điểm mạnh bên trong với cơ hội bên ngoài và đề xuất phương án chiến lược WT, chiến lược này nhằm tối thiểu tác dụng của điểm yếu và trong và bên ngoài của tổ chức để hình thành các chiến lược. + Có thể giúp tổ chức đề xuất những giải pháp chiến lược trên cơ sở phân + Yêu cầu một lượng thông tin đầy đủ và chính xác về việc phân tích các yếu Xác định các giải pháp nguồn lực để thực hiện các phương án chiến Bước này tập trung đưa ra các giải pháp thực hiện các chiến lược đã lựa lược của một tổ chức: khái niệm, yêu cầu chiến lược hoạt động của một tổ chức và chiến lược và các giải pháp để thực hiện các phương án chiến lược đối với tổ nội dung này làm cơ sở lý luận cho việc phân tích và xây dựng chiến lược cho Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Nam Định ở các chương tiếp TÍCH CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC CHO TRƯỜNG 2.1 Tổng quan về trường trung cấp nghề Giao thông vạn tải Nam Định Định) chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định và quản lý nhà nước về đào tạo nghề của Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Nam vụ đào tạo bồi dưỡng nghề trình độ trung cấp nghề và sơ cấp nghề thuộc các ngành về giao thông vận tải phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các thành phần 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Trường Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Nam Định được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ: Trung tâm đào tạo - sát hạch cấp giấy phép lái cơ giới đường bộ tỉnh Từ khi bắt đầu được thành lập với nhiệm vụ đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho toàn thể cán bộ và nhân dân trong tâm đào tạo - sát hạch cấp giấy phép lái cơ giới đường bộ tỉnh Nam Định được sự ủng hộ các Sở, Ban ngành nhất là UBND tỉnh Nam Định và trong giai đoạn Trong giai đoạn này Trung tâm đang làm các thủ tục và hoàn dựng và hoàn thành xong Trung tâm sát hạch cấp giấp phép lái xe cơ giới đường bộ Trong giai đoạn này Trung tâm hoạt động với nhiệm vụ đào tạo tổ chức sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng A1 và tổ chức sát hạch cho các cơ sở đào tạo lái xe ôtô tất cả các hạng từ B1, B2, C và nâng hạng D và E trong và ngoài tỉnh với các thiết được Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục đường bộ và các cơ sở đào tạo ,các Hội đồng sát hạch trong tỉnh và các tỉnh như Thái Bình , Hà Nam, Ninh Bình, Hải đánh giá rất cao trong công tác tổ chức ôn luyện và thi sát hạch tại Trung Trong giai đoạn này Trung tâm tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và các nguồn lực đào tạo lái xe ô tô, và đến nay trường đang đào tạo với lưu lượng 530 học viên và các hạng B1, B2, C, D, E, Fc đáp ứng nhu cầu người dân trong và ngoài nhiều và nhu cầu của các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh Trung tâm đã tập trung các nguồn lực để đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và con người lập đề Từ khi thành lập cho đến nay với chức năng và nhiệm vụ nhà truờng đã hoàn trung cấp nghề do nhà trường mới thành lập năm 2010 và đang trong quá trình sơ cấp nghề trong đó chỉ đào tạo lái xe ôtô và nâng cấp các hạng và đào tạo lái xe nhưng nhà trường cũng đã được các UBND tỉnh và các sở ban ngành trong tỉnh giao thông vận tải; của UBND tỉnh về thành tích tập thể lao động xuất sắc có 3 cá năm được tỉnh đoàn Nam Định tặng bằng khen trong các hoạt động tuổi trẻ của Hiện nay nhà trường có 1 cơ sở đào tạo và liên 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Nam Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Nam Định là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiểp trong sản xuất và dịch ở trình độ trung cấp - Đào tạo các nghề trình độ trung cấp nghề và sơ cấp nghề trong lĩnh vực nghệ, thực hiện sản xuất kinh doanh và dịch vụ khoa học kỹ thuật theo quy định của - Tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ cho công tác ôn luyện và sát hạch cấp Giấy phép lái xe theo nhu cầu của các cơ sở đào tạo, các Hội đồng tổ chức sát - Liên kết với các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, các cơ sở đào tạo trong 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Nam Định Cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Nam Định Trong quá trình quản lý công tác đào tạo trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định là trường dạy lái xe có thứ hạng trong các trường dạy lái xe hiện đường bộ và Luật Dạy nghề và các quy định của Bộ Giao thông vận tải, các Thông Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Nam Định đã cải tiến về phương vụ chương trình dạy và học đảm bảo chất lượng đào tạo là hàng đầu của nhà trường xây dựng và đào tạo đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo cho các giáo viên học tập và bồi dưỡng chuyên đề nâng cao kiến thức khoa học Hiện nay Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Nam Định chỉ đào tạo dạy nghề lĩnh vực sơ cấp nghề đó là: Đào tạo lái xe ôtô các hạng và đào tạo lái xe Song song với công tác đào tạo nhà trường còn tổ chức ôn luyện và sát hạch cho đơn vị và các cơ sở đào tạo khác trong tỉnh như: Phân hiệu 2 trường điều 5 đã nêu nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Giao thông vận tải đó là : Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm việc đào tạo, cấp bằng giấy phép lái xe cho định, từ khi thành lập nhà trường đã tiến hành công tác đào tạo và tổ chức sát hạch cấp Giấy phép lái xe cho tất cả cán bộ nhân dân trong toàn tỉnh từ các huyện thị trấn Việc đào tạo và cấp Giấy phép lái xe này có tác dụng rất to lớn trong đây cũng là một nhu cầu cấp thiết và thiết thực vì vậy được cán bộ nhân dân tỉnh Nam Định đồng thuận và hưởng ứng tích cực, trong các năm qua nhà trường đã phát triển và đẩy mạnh được công tác đào tạo - sát hạch này và được nhân dân và xã lái xe mô tô hạng A1 nhà trường có 3 địa điểm có đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về cơ sở vật chất để đào tạo và sát hạch theo Quyết định số ngày của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tiêu chuẩn ngành các trung tâm Tại trường có trung tâm để đào tạo và sát hạch gồm: 1 sân đào tạo 1 sân sát Để tạo điều kiện cho nhân dân trong và ngoài địa phương năm 2009, nhà trường đã tiến hành liên doanh liên kết mở thêm 2 cơ sở đào tạo và và sát hạch môtô nhiều lớp đào tạo và sát hạch rất thuận lợi cho nhân dân trong tỉnh, đến học và sát Trong các năm từ 2005 trở đi theo định hướng phát triển, nhà trường đã bắt đầu chuẩn bị các nguồn lực để đào tạo lái xe ôtô và đến tháng 3 năm 2007 Trường được Tổng cục đường bộ Việt Nam cấp giấy phép đào tạo ôtô các hạng: B1, B2, C và nâng hạng D, E với lưu lượng là 200 học viên .Trong các năm này do nhu cầu của nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận là quá cao vì vậy đào tạo lái xe ôtô là một Giấy phép lái xe để tham gia giao thông cũng như cơ hội tìm kiếm các công tiếp tục đầu tư về cơ sở hạn tầng và về các nguồn lực và cho đến tháng 7/2009 nhà trường tiếp tục được Tổng cục đường bộ Việt Nam cấp giấy phép đào tạo ôtô các nhà trường đã được cấp lưu lượng đào tạo lái xe các hạng với lưu lượng là 530 học b. Công tác tổ chức luyện và sát hạch các hạng tại trung tâm sát hạch nam đồng bằng sông Hồng phục vụ cho tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận vì vậy thông vận tải Nam Định đã đầu tư các nguồn lực và xây dựng được Trung tâm sát tác quản lý và sát hạch với lưu lượng sát hạch ô tô các hạng là 15.000 lượt Qui mô đào tạo và sát hạch các năm Từ các năm trước 2007 vì đáp ứng nhu cầu của xã hội và cũng do trường mới được thành lập cho nên công tác đào tạo A1 của nhà trường rất đơn giản, theo quy định thời gian học lý thuyết và thực hành chỉ 12 tiết(1,5 ngày) các học viên học xong tự ôn luyện về lý thuyết và thực hành và sau đó theo lịch hẹn các thí sinh đến Từ năm 2007 trở đi do các yếu tố cạnh tranh và nhà trường bắt đầu có một đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp có đủ trình độ đáp ứng theo các yêu cầu và tiêu chí về giáo viên dạy lý thuyết và thực hành vì vậy chất lượng thi sát hạch được tăng lên Năm 2010 nhà trường đào tạo và sát hạch tổng 13.165 học viên trong đó: Học sinh học lấy Giấy phép lái xe ôtô các hạng tại nhà trường một số là để trong năm 2011 nhà trường và các công ty xuất khẩu lao động đang trong quá trình liên doangh liên kết tuyển dụng và đào tạo các lao động là lái xe các hạng và hiện tại đang tổ chức cho 70 người học tiếng và chuẩn bị các điều kiện thi tuyển Hiện tại nhà trường có 100 cán bộ giáo viên, làm việc trong các phòng ban, và ý chí phấn đấu của các giáo viên, ngòai ra nhà trường thường xuyên mở các lớp kiến thức kinh tế xã cho các cán bộ giáo viên nhà quy định về đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và công tác đào tạo và sát hạch của nhà trường hiện có như sau: Nhà trường có 11 phòng học lý thuyết và thực hành với tổng diện tích là , nghiệp vụ vận tải, kỹ thuật lái xe và có 1 phòng học vi tính được bố trí 25 máy cho Với lưu lượng đào tạo lái xe ôtô là 530 học viên và đào tạo lái xe môtô hạng A1 là 150 học viên/lớp hệ thống xe tập lái và sân tập lái của nhà trường như sau: Trong các xe dạy thực hành lái xe do là trường là đơn vị hành chính sự nghiệp cho nên tất cả các xe đều mua phải là xe đời mới và xuất xưởng thấp nhất là năm dụng xe ôtô dạy thực hành đều có đầy đủ các yêu cầu về phương tiện cơ giới tham gia giao thông và các điều kiện của xe dạy tập lái như: Có phanh phụ đúng theo tiêu xe đều có giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, mua Đường giao thông công cộng được chọn để dạy lái xe có đầy đủ các yêu cầu Nhà trường hiện có 1 Trung tâm sát hạch Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ + Hệ thống các phòng chức năng và sân sát hạch . Trung tâm sát hạch có đầy đủ các loại phương tiện để sát hạch các hạng xe và Được tổ chức tại khu công nghiệp hoà xá đầy đủ các yếu tố theo yêu cầu của chủ động cho đào tạo và sát hạch khi các phương tiện được đưa vào sửa Trung cấp nghề giao thông vận tải Nam Định là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, cơ quan chủ quản trực tiếp cấp trên là Sở giao thông vận tải tỉnh thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị nghiệp Các nguồn thu, chi chủ yếu của Trường được thống kê trong bảng dưới thu chủ yếu của Nhà trường được hình thành từ các nguồn thu chính là: nguồn thu của trường gồm thu học phí đào tạo môtô hạng A1 và đào tạo ôtô các năm và qua các báo cáo của các đoàn thanh kiểm tra (đoàn Kiểm toán Nhà nước, đoàn kiểm tra tài chính của Sở tài chính Nam Định ) và qua các báo cáo tổng kết hàng năm có thể rút ra một số nhận xét về cân đối thu chi tài chính của Trường như Lương và các khoản chi có tính chất lương, bảo hiểm xã hội, y tế … và chi trả về Nhìn chung lương, phụ cấp của cán bộ viên chức và các quyền lợi khác theo lần lương cho cán bộ viên chức và giáo viên thông qua các phòng ban, khoa, đánh được như vậy là do bộ máy được tinh giản tối đa, quản lý đào tạo hợp lý và nhất là với tỷ lệ thích đáng để đảm bảo các điều kiện tối thiểu cho học tập và giảng dạy. Việc thu phí đào tạo ôtô các hạng và môtô hạng A1 trong các năm trước đây rất thấp do Bộ tài chính đưa ra không sát với thực tế ảnh hưởng rất lớn cho các cơ sở đào tạo do vậy trên đề xuất của các cơ sở đào tạo và đề nghị của Bộ Giao thông Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái Theo nội dung thông tư này các cơ sở đào tạo lái xe được quyền xây dựng mức thu học phí trên cơ sở tính toán của đơn vị trên các nội dung đào tạo và sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đuờng bộ và Thông tư số quyền quyết định về mức thu học phí và chỉ báo cáo các cơ quan chức năng giám các cơ sở đào tạo phải cạnh tranh lành mạnh với nhau nhưng rất quyết liệt có những cơ hội nhưng có rất nhiều thách thức trong quá trình phát triển của đơn vị thu phí ôn luyện và sát hạch của nhà tạo ôtô và đầu tư thêm vào các xe cho công tác ôn luyện và sát hạch nhà trường đã làm dự án và vay ngân hàng 8,8 tỷ đồng để mở rộng các hoạt động trong trường Kết luận: Nhìn chung kinh phí hàng năm của trường (tất cả các khoản thu) là còn thiếu so với nhu cầu của 1 cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe, đặc biệt là nhu cầu về đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và sát hạch ( đầu tư thay thế và sửa chính của Trường thì vẫn tạm đủ để thực hiện nhiệm vụ đào tạo mà Đảng và Nhà Trong việc lập kế hoạch đào tạo và sát hạch nhà trường đã lên các kế hoach dự học và sát hạch lấy Giấy phép lái xe các các năm gần đây khi kinh tế phát triển và thu nhập của xã hội tăng các vùng miền không những tạo tiên đề cho việc phát triển kinh tế, xã hội nó xứng với sự phát triển đó thì việc ra đời các trường, trung tâm đào tạo và sát hạch qua việc đào tạo lái xe mô tô hạng A1 và lái xe ôtô các hạng phát triển mạnh mẽ, những năm 1995 chỉ có 1 cơ sở đào tạo lái xe ôtô cho đến nay trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện có : 3 cơ sở đào tạo lái xe ôtô với lưu lượng là 1580 người và có 4 cơ sở đào tạo lái xe hạng A1: có 1 trung tâm sát hạch loại 1 và 1 trung tâm sát hạch loại 2 tế nầy ảnh hưởng rất lớn đến các hãng kinh doanh, nhất là trong xã hội Việt Nam sự lớn mạnh của nền kinh tế cùng các chính sách đổi mới khi gia nhập tổ chức WTO tạo các cơ hội việc làm cho các ngành trong đó ngành giao thông vận tải càng tạo Giấy phép lái xe là cần thiết và thiết thực đối với mọi tầng lớp trong xã hội. Yếu tố này ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của các doanh nghiệp nhất hội và thông thương các miền đảm bảo an sinh xã hội chính phủ vẫn tạo điều kiện cho ngành giao thông phát triển thông qua các Quyết định Nghị định tạo việc làm Các phương tiện vận tải người và hàng hoá như xe trên 9 chỗ có ảnh hưởng đến việc học nghề lái xe các yếu tố này đa số đều thuận lợi và xu hướng của các thành phố, thành thị và các tỉnh đồng bằng học lái xe nhiều Các yếu tố công nghệ có tầm quan trọng rất đặc biệt trong sự phát triển của học công nghệ rất nhiều và trong quá trình sản xuất tạo ra các tính năng sử dụng thông đi lại thuận lợi cho nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận, thời tiết, khí hậu môi trường, giao thông sinh hoạt phù hợp với sự phát triển của đào tạo, môi trường Như vậy: theo các yếu tố đã phân tích ở trên việc đào tạo lái xe ôtô các hạng tăng cao trong khu vực; Cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư và phát triển mạnh, nghề lái xe có thu nhập ổn định và cao do đó nhu cầu học lái xe các loại càng nhiều. - Được Nhà nước hỗ trợ về đất đai và tiền vốn cho các cơ sở đào tạo nghề; tạo điều kiện cho các trường nghề phát các cơ sở đào tạo trong việc đầu tư thiết bị dạy đào tạo và sát hạch lái xe để chuẩn so sánh cho trung phân tích khách hàng học lái xe và các cơ sở đào tạo lái xe hiện có cũng như tiềm năng trên địa bàn Nam Định và các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ. Tỉnh Nam Định là trung tâm chính trị, kinh tế của khu vực nam đồng bằng tăng về năng lực sản xuất; các thành phần kinh tế đều có sự tăng trưởng, nhất là lực cố gắng, các ngành và nhân dân toàn tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội đã thu nông thôn mới theo chỉ đạo của TW và 10 xã trong tỉnh triển khai thí điểm xây Mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm Trường Trung cấp nghề và Trung tâm dạy nghề là 11 trung tâm mỗi năm đào tạo Các tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận sau 20 năm đổi mới về tiềm lực đã với nhiều cơ sở công nghiệp quan trọng của trung ương, nhiều trường Đại học, Cao 80% nên công tác đào tạo nghề và các chương trình vay vốn giải quyết việc làm Năng lực của các cơ sở đào tạo nghề: Như vậy ta có thể đánh giá: Nam Định và các tỉnh lân cận (Ninh Bình,Thái Bình, Hà Nam) dân số vừa phải và đa số là các tỉnh này là chưa có các khu công nghiệp địa phương với các doanh nghiệp mức độ quy mô vừa và nhỏ vì vậy nhu cầu đáp ứng được yêu cầu công việc lại không hề đơn giản, các tỉnh này có thế mạnh về Hiện nay trên địa bàn Nam Định có 3 cơ sở đào tạo lái xe ôtô và 4 cơ sở đào Đây là cơ sở 2 của Trường Cao đẳng nghề quân khu 3 thuộc Bộ quốc phòng chỉ đào tạo nghề lái xe các hạng và đào tạo lái xe môtô hạng A1, cơ sở này đựơc thành lập từ năm 1998 đào tạo tất cả các hạng từ B1, B2, C, D, E với lưu lượng được cấp GTVT quy định về đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và công tác đào tạo và sát hạch của nhà trường có đầy đủ các phòng học lý thuyết cho Trong các xe dạy thực hành lái xe do là trường của quân đội vì vậy các xe chủ cầu về phương tiện cơ giới tham gia giao thông và các điều kiện của xe dạy tập lái Đường giao thông công cộng được chọn để dạy lái xe có đầy đủ các yêu cầu Đội ngũ các cán bộ giáo viên trong nhà trường tất cả đều là các đồng chí là bộ đội và số giáo viên hợp đồng là các đồng chí gắn bó lâu năm với đơn vị đây là đội trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với Vì ôn luyện và sát hạch tại trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định vì vậy hàng tháng nhà trường đăng ký với Sở Giao thông vận tải Nam Định và trên cơ sở hiệp y với Trường trung cấp nghề để nhà trường tiến hành ôn luyện và sát chức được 1 đến 2 lớp trong 1 tháng đây là điểm yếu của đơn vị khi học sinh có nhu Được thành lập cuối năm 2006 chỉ đào tạo nghề lái xe các hạng B1,B2,C và 2 sát hạch ô tô hạng B và C, môtô hạng A1 hiện nay Trường Trung cấp nghề Đại trường còn đang đào tạo với các nghề cơ điện, cắt may và đào tạo thuyền viên - Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo và sát hạch của nhà trường: có đầy đủ các phòng học lý thuyết và thi cũng như sân học thực hành và sân thi sát Bộ GTVT quy định về đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Vì đây là công ty cổ phần cho nên việc các xe trong trường đa số là các cổ đủ các yêu cầu về phương tiện cơ giới tham gia giao thông và các điều kiện của xe Đường giao thông công cộng được chọn để dạy lái xe có đầy đủ các yêu cầu trường tất cả đều là các giáo viên có cổ phiếu trong công ty và đội ngũ quản lý hầu dạy lý thuyết và thực hành đa số là hợp đồng công việc là các giáo viên lớn tuổi đã về hưu hoặc các lái xe đủ tiêu chuẩn rất có trình độ kinh nghiệm trong công tác đào + Công tác tổ chức luyện và sát hạch các hạng tại trung tâm sát hạch: 2007 khi đó các tỉnh lân cận chưa có nhiều trung tâm sát hạch và từ năm 2008 các trung tâm sát hạch thành lập trên cơ sở do địa phương đồng ý và đề xuất với Tổng nhưng do hạn chế vì ít xe cho học sinh luyện tập và chỉ sát hạch được hạng B1, B2 và C ( Là trung tâm sát hạch hạng 2 chỉ sát hạch các hạng B1,B2,C ) vì vậy cũng không đạt được như kỳ vọng, và hiện nay trung tâm này chỉ tổ chức sát hạch các lớp Hiện tại Trường Trung cấp nghề Đại Lâm đang tổ chức học và thi sát hạch lái xe Trung tâm sát hạch có đầy đủ các loại phương tiện để sát hạch các hạng xe và Được tổ chức tại khu công nghiệp Hoà Xá đầy đủ các yếu tố theo yêu cầu của theo luật doanh nghiệp vì vậy có rất nhiều lợi thế trong công tác đào tạo và sát hạch. tạo nghề để đáp ứng nhu cầu về việc làm và nguồn nhân lực cho quá trình Vì vậy, các Trường, các Cơ sở, các Trung tâm đào tạo nghề, đang phát mạng lưới các trường các trung tâm dạy nghề công lập, và ngoài công lập để đáp Hiện nay việc học nghề rất được nhà nước và chính phủ chú trọng và có rất nhiều nghề để học sinh có cơ hội lựa chọn, các nghề này khi học xong cũng có thể tự tạo và kiếm việc làm với đầu tư ban đầu thấp, các ngành nghề rất phù hợp với Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ của Trường Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định là trường Công lập Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định tuy chưa có bề dày đào tạo và sát hạch sang ngành Giao thông vận tải thì truờng là đơn vị đầu tiên duy chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động thương binh và Xã hội trong công tác đào tạo ngừng của khoa học công nghệ vào công tác đào tạo và sát hạch tạo sự chuyển biến Đội ngũ cán bộ quản lý của trường luôn bám sát với các yêu cầu của thực tế xã hội và luôn luôn có các định hướng đúng đắn trong công tác mở rộng liên danh liên kết, đầu tư nguồn lực để phát triển ...Để có được các ưu điểm nói trên, nhà trường đã giữ vững khối đoàn kết nội bộ, tạo ra thế ổn định và liên tục phát thực tế xã hội, điều đó gây bị động cho kế hoạch điều hành giảng dạy và học tập - Cơ sở vật chất và thiết bị phương tiện đào tạo và sát hạch đã lạc hậu và xuống cấp phát triển của Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Nam Định, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và thực trạng hoạt động của môi trường vĩ mô nhằm xác định các cơ hội và nguy cơ đối với tổ chức; phân tích môi trường ngành, môi trường nội bộ tổ chức nhằm xác định được những điểm HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP Định hướng phát triển trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Phương hướng chung của Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Nam Định là thực hiện thắng lợi “Đề án qui hoạch phát triển Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Nam Định thành Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trọng điểm các tỉnh phía nam đồng bằng sông Hồng” và “ Qui hoạch phát triển Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Nam Định thành Trung tâm đào tạo Định đào tạo tất cả các hạng với lưu lượng là 1200 học viên, đầu tư và xây dựng trung tâm sát hạch loại 1 phù hợp với yêu cầu luyện tập và sát hạch của các cơ sở - Tập trung đầu tư cơ sở vật chất xây dựng các phòng học chuyên môn và sân * Định hướng phát triển của Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Nam - Tập trung thực tốt nhiệm vụ trong công tác đào tạo và sát hạch lái xe, tuyên đáng là đơn vị hàng đầu trong công tác đào tạo và sát hạch trong tỉnh và các tỉnh lân ngành ôtô trong công tác đào tạo để gắn liền giữa học tập và thực tế . Sứ mệnh mục tiêu của trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Trường Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Nam Định là một trung triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực nam đồng bằng sông Hồng. - Nhà trường mở rộng và tăng cường phát triển quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong công tác; triển khai các Mục tiêu của Nhà trường là góp phần trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã toàn bộ năng lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp đào tạo