Quản trị mạng và giao thức quản trị mạng

Quản trị mạng và giao thức quản trị mạng

Thể loại: Quản trị mạng
Lượt xem: 121,026Lượt tải: 3Số trang: 46

Mô tả tài liệu

Luận văn tốt nghiệp cử nhân khoa học :nguyễn minh sáng. Các giao thức trao đổi thông tin trong môi trường mạng máy tính : SMNP, TCPIP, MIB,...

Tóm tắt nội dung

§Þnh nghÜa mét hÖ qu¶n lý Ých cña mét hÖ qu¶n lý m¹ng . b.CÊu tróc cña mét hÖ qu¶n lý m¹ng . c.Mét sè kiÓu cÊu tróc cña mét hÖ qu¶n lý m¹ng NMS. LÞch sö c¸c nghi thøc qu¶n lý m¹ng. C¸c lîi Ých cña qu¶n lý cÊu lý cÊu h×nh trªn mét hÖ qu¶n lý tin m¹ng, ng−êi kü s− còng cÇn ph¶i qu¶n lý m¹ng nh»m khai th¸c Qu¶n lý m¹ng lµ mét c«ng viÖc rÊt phøc t¹p, cã liªn quan ®Õn hµng toµn diÖn t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña m¹ng b»ng c¸ch sö dông c¸c nghi thøc nµy lµ vÏ ra ®−îc mét bøc tranh chung vÒ qu¶n lý m¹ng Ch−¬ng 2 sÏ ®Ò cËp ®Õn c¸c nghi thøc qu¶n trÞ m¹ng c¬ b¶n. C¸c nghi thøc qu¶n trÞ m¹ng chuÈn ho¸ chñ yÕu lµ t¹o nh÷ng giao Th«ng tin tõ c¸c thiÕt bÞ thùc ra chØ cung cÊp ®−îc c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn qu¶n trÞ cÊu h×nh, V× vËy trong n¨m khÝa c¹nh qu¶n trÞ m¹ng nªu trªn, c¸c nghi thøc qu¶n trÞ V× vËy ®Ó lµm râ h¬n ý nghÜa cña c¸c nghi thøc qu¶n trÞ m¹ng, Mét m¹ng d÷ liÖu viÕt t¾t lµ DN) lµ mét tËp hîp c¸c thiÕt bÞ vµ c¸c m¹ch, nhê ®ã cã thÓ cung cÊp c¸c ph−¬ng tiÖn ®Ó chuyÓn giao th«ng tin vµ d÷ liÖu gi÷a c¸c m¸y tÝnh, cho phÐp ng−êi dïng ë c¸c chuyÓn giao c¸c thÎ tÝn dông nh− sau: Ta cã thÓ rót tiÒn tõ tµi kho¶n cña ATM sö dông mét DN ®Ó thiÕt lËp mét kÕt nèi tuyÒn tin gi÷a nã vµ m¸y phÐp c¸c tæ chøc cã thÓ chia sÏ c¸c th«ng tin nguån gi÷a c¸c m¸y víi c¸c kü s− m¹ng (Network Engineer viÕt t¾t lµ NE) ®−îc giao tr¸ch nhiÖm cµi ®Æt, b¶o tr× th«ng tin, gi¶i quyÕt c¸c sai háng cña viÖc cña hä cã thÓ lµ ®¬n gi¶n nh− tr¶ lêi c¸c c©u hái hoÆc c¸c §Ó hoµn tÊt c¸c t¸c vô NE ph¶i hiÓu rÊt râ vµ n¾m b¾t mét sè th«ng tin vÒ ra c¸c quan niÖm vÒ qu¶n lý m¹ng vµ x©y dùng c¸c c«ng cô qu¶n lý tæ chøc cã thÓ th©m nhËp vµo c¸c th«ng tin nguån. cã thÓ kÌm theo viÖc thªm vµo mét sè bé phËn míi, trªn mét m¹ng ®· cã lÇn ®Ó kiÓm tra c¸c øng dông vµ nghi thøc sö dông mét m¹ng. §Ó cã mét m¹ng ng−êi kü s− ph¶i thùc hiÖn c¸c t¸c vô sau: lµ cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng m¹ng nh− thiÕt bÞ, phÇn mÒm vµ ph−¬ng thøc kÕt Cã hai kiÓu kü thuËt kÕt nèi truyÒn tin gi÷a c¸c ®iÓm cña DN lµ: lµ cung cÊp c¸c kÕt nèi cã liªn quan trong kho¶ng c¸ch vµ h¬n n÷a ®Ó thùc hiÖn c¸c viÖc truyÒn th«ng tin trong Cã nhiÒu c«ng nghÖ ®Ó kÕt nèi c¸c LAN mét c¸ch trong ®æi míi, mét sè bé phËn cña m¹ng cÇn ®−îc n©ng cÊp hay mét sè thiÕt bÞ ba cho ng−êi kü s− m¹ng lµ viÖc më réng m¹ng, bëi v× viÖc më réng mét ph¶i lµ t¸c vô ®¬n gi¶n, nªn chó ý mét m¹ng th«ng th−êng cã hµng tr¨m c¸c thiÕt bÞ kh¸c nhau, mçi thiÕt bÞ cã tÝnh chÊt riªng cña chóng vµ tÊt c¶ cã thÓ ®¶m b¶o ®−îc chóng lµm viÖc mét c¸ch tèt nhÊt víi c¸c chøc n¨ng ho¹ch triÓn khai víi c¸c lo¹i thiÕt bÞ míi, ph¶i biÕt th«ng sè nµo cÇn thiÕt Tuy nhiªn kh«ng ph¶i m¹ng nµo còng hoµn h¶o, c¸c lçi cã thÓ xÈy mét vµi kü s− m¹ng ®Ó b¶o tr× m¸y, thËt lµ tiÖn lîi khi c¸c m¸y cã thÓ tù kiÓm tra b¶o qu¶n trong viÖc ®iÒu hµnh vµ xö lý thay cho c¸c c«ng viÖc trªn c¸c kh¶ n¨ng cña chÝnh hÖ thèng ®Ó thùc thi viÖc qu¶n lý m¹ng. Nã cã thÓ bao gåm c¶ viÖc ph©n tÝch c¸c d÷ liÖu vµ ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p vµ cã thÓ cßn gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng mµ kh«ng cÇn ®Õn ng−êi Thªm vµo ®ã nã cã thÓ lµm c¸c b¶n b¸o c¸o cã Ých cho c¸c kü s− §Ó hoµn tÊt c¸c c«ng viÖc mét hÖ qu¶n lý m¹ng FM lµ mét qu¸ tr×nh ®Þnh vÞ c¸c lçi , nã bao gåm c¸cvÊn ®Ò sau: Sö dông kü thuËt FM, c¸c kü s− m¹ng cã thÓ ®Þnh vÞ vµ gi¶i quyÕt cã ph¶i do ng−êi sö dông g©y ra kh«ng ng−êi qu¶n trÞ ph¶i thùc hiÖn c¸c thÓ xem thªm c¸c æ c¾m, lóc ®ã phÝch c¾m rêi ra ta kÕt luËn r»ng cã mét Víi sù gióp ®ì cña FM ta cã thÓ t×m ra c¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò Thùc ra, ta cã thÓ t×m vµ söa c¸c sai háng tr−íc khi ng−êi sö H×nh tr¹ng c¸c thiÕt bÞ trong mét m¹ng cã ¶nh h−ëng quan träng cña c¸c thiÕt bÞ ®· bÞ cã vÊn ®Ò. b»ng ph−¬ng ph¸p vËt lý nÕu kh«ng cã mét c«ng cô qu¶n trÞ cÊu h×nh Mét bé CM cã thÓ ®−a ra cho ng−êi kü s− tÊt c¶ c¸c version hiÖn Mét vµi th«ng tin ®−îc l−u trong c¸c m¸y nèi m¹ng th«ng tin nµy ®−îc gäi lµ c¸c th«ng tin nh¹y c¶m vÝ dô nh− th«ng tin vÒ s¶n phÈm míi hoÆc c¸c kh¸ch hµng cña c«ng tyg Mçi lÇn c¸c kü s− m¸y tÝnh muèn lµm viÖc trªn m¹ng th× cã thÓ trong m¹ng truy nhËp tíi trung t©m b¶o mËt ®Ó b¶o vÖ c¸c th«ng tin cÇn qu¶n lý cÊu h×nh ®Ó giíi h¹n c¸c viÖc truy nhËp vµo m¸y tõ c¸c cæng dÞch Dïng c¸c th«ng tin vÒ PM, kü s− hÖ thèng cã thÓ ®¶m b¶o r»ng m¹ng sÏ kiÓm tra ®−îc m¹ng cã tháa m·n c¸c yªu cÇu cña ng−êi dïng hay lµm viÖc cña ng−êi sö dông vµ thiÕt bÞ nèi vµo m¹ng. Nh− vËy nÕu ta cã s½n mét c«ng cô qu¶n lý chÕ ®é lµm viÖc th× ta cã thÓ sím ph¸t hiÖn ra kÕt nèi cÇn ®−îc n©ng cÊp th«ng qua c¸c b¸o c¸o trong m¹ng hay mét nhãm thµnh viªn ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®¸p øng tèt h¬n §Þnh nghÜa mét hÖ qu¶n lý m¹ng (network NMS lµ mét bé phÇn mÒm ®−îc thiÕt kÕ ®Ó c¶i hiÖu qu¶ vµ n¨ng Cho dï mét kü s− m¹ng cã thÓ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc víi c¸c dÞch vô t−¬ng tù gièng nh− hÖ qu¶n lý m¹ng th× vÉn cã thÓ lµm nã tèt h¬n nÕu cã mét phÇn mÒm thùc hiÖn c¸c t¸c vô ®ã. cã thÓ gi¶i phãng c¸c kü s− m¹ng ra khái c¸c c«ng viÖc phøc t¹p ®· ®−îc a. Lîi Ých cña mét hÖ qu¶n lý m¹ng: NMS cã thÓ gióp cho c¸c kü s− m¹ng lµm viÖc trong nhiÒu m«i GØa sö ta cã mét kü s− m¹ng lµm viÖc trong phßng thÝ nghiÖm cña mét tr−êng ®¹i häc, m¹ng cã thÓ cã 10 m¸y ®−îc nèi kÕt ®−îc t©t c¶ c¸c khÝa c¹nh cña m¹ng mét c¸ch râ rµng ®Ó cã thÓ triÓn khai, Nã cã thÓ kiÓm tra c¸c lçi do ng−êi sö dông g©y mÊt an toµn th«ng tin, nã cßn t×m ra c¸c th«ng tin sai cÊu h×nh trong hÖ thèng ®Ó c« lËp khu thùc hiÖn c¸c t¸c vô trªn, ng−êi kü s− m¹ng sÏ cã thªm thêi gian ®Î hoµn thiÖn hÖ thèng hái ®¸p víi ng−êi sö dông theo c¸c nhu cÇu cña hä vµ gióp C¸c Host (mét tr¹m cã ®Þa chØ trªn m¹ng) cã thÓ lªn tíi nhiÒu ngµn DSU/CSU hay mét ROUTER cã thÓ hiÓu ®−îc c¸c nghi thøc cña c¶ LAN Víi nhiÒu thiÕt bÞ nh− vËy, kü s− hÖ thèng ph¶i dùa trªn c¸c th«ng tin cung cÊp tõ hÖ qu¶n trÞ m¹ng ®Ó theo dâi mét khèi l−îng lín c¸c th«ng tin sèng cßn ®ßi hái ph¶i cã quyÕt ®Þnh cho “søc khoΔ cña ë bÊt kú cì nµo th× NMS còng cã thÓ cho phÐp c¸c kü s− lµm viÖc trong m¹ng mét c¸ch tèi −u vµ hiÖu qu¶ h¬n trong viÖc phôc vô c¸c nhu b. CÊu tróc cña mét hÖ qu¶n lý m¹ng: §Ó x©y dùng mét hÖ NMS th× ta ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt ®Ó cung cÊp mét hÖ qu¶n lý hoµn h¶o, ®ã lµ nhiªm vô phÇn mÒm lóc ®ã sÏ ph¶i x©y dùng mét lo¹t c¸c c«ng cô hay øng dông ®Ó trî gióp ng−êi kü s− m¹ng hoµn tÊt c¸c c«ng viÖc qu¶n lý. t©m tíi tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng mµ hÖ thèng ®ßi hái th× ta cã thÓ yªu cÇu mét - HÖ thèng ph¶i cung cÊp mét giao diÖn ®å häa mµ t¹i ®ã nã cã thÓ ®−a ra ®−îc h×nh ¶nh cña m¹ng theo tõng cÊp vµ nèi kÕt logic gi÷a c¸c hÖ - HÖ thèng ph¶i cung cÊp mét c¬ së d÷ liÖu, CSDL nµy cã kh¶ sö dông m¹ng, ®Æc biÖt ®Ó cã thÓ qu¶n lý cÊu h×nh vµ qu¶n lý tµi kho¶n c¶ c¸c thiÕt bÞ m¹ng. mét nghi thøc qu¶n lý m¹ng ®¬n gi¶n. - X©y dùng mét hÖ thèng mµ cã thÓ ph©n chia ®−îc chøc n¨ng qu¶n trung t©m nµo ®ã, mäi th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña m¹ng do c¸c øng dông göi vÒ ®©y sÏ ®−îc sö dông chung trong c¸c øng dông qu¶n lý Mét kiÕn tróc ph©n t¸n cã thÓ sö dông nhiÒu m¹ng ngang hµng (peer network) cïng thùc hiÖn c¸c chóc n¨ng qu¶n trÞ mét c¸ch riªng rÏ. cÊp, thu thËp c¸c th«ng tin tõ c¸c m¹ng cÊp d−íi vµ cho phÐp truy nhËp tõ m¹ng cho chøc n¨ng ®ã gièng nh− lµ c¸c møc con trong hÖ ph©n cÊp. chøc ®ang dïng nã, nÕu hÇu hÕt c¸c viÖc qu¶n lý cña tæ chøc lµ tËp trung Nh− ®· tr×nh bµy qu¶n lý m¹ng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ phô thuéc vµo ng−êi kü s− qu¶n trÞ m¹ng cã kh¶ n¨ng gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn m¹ng ®−îc ng−êi kü s− cã thÓ buéc ph¶i ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh kh«ng x¸c ®¸ng do kh«ng tÝnh ®Õn sè liÖu ®o ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l−îng ®−îc cung cÊp bëi c¸c s− m¹ng ph¶i hiÓu ®−îc c¸c ph−¬ng ph¸p s½n cã trong ngµnh c«ng nghiÖp Trong phÇn nµy chóng ta sÏ tæng kÕt mét sè c¸c nghi thøc qu¶n trÞ m¹ng vµ nªu ra qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c nghi thøc. ®Ò cËp tíi c¸c ph−¬ng ph¸p s½n cã trong viÖc lÊy vµ thiÕt lËp c¸c th«ng tin qu¶n trÞ trªn mét sö c¸c nghi thøc qu¶n lý m¹ng. Cho tíi gÇn ®©y, viÖc thu thËp th«ng tin tõ c¸c thiÕt bÞ m¹ng kh¸c nhau ®· ®ßi hái c¸c kü s− ph¶i häc mét lo¹t c¸c ph−¬ng ph¸p ®Ó lÊy ®−îc Lý do ®èi víi ®iÒu nµy lµ c¸c s¶n phÈm nèi m¹ng míi ®· ®−îc thÓ thu thËp d÷ liÖu tõ c¸c s¶n phÈm cña hä : kÕt qu¶ lµ cã hai c«ng cô cã cïng chøc n¨ng nh−ng ®−îc ®−a ra tõ c¸c nhµ chÕ t¹o kh¸c nhau, cã thÓ ®−îc gäi lµ RoutMe vµ lo¹i thø hai bëi mét c«ng ty kh¸c cã tªn lµ ph¸p mµ b¹n sÏ ph¶i sö dông ®Ó tiÕp cËn thùc sù tíi c¸c d÷ liÖu lµ kh¸c c¸c th«ng sè ho¹t ®éng, ta sÏ ph¶i sö dông mét thùc ®¬n Trong khi ®Ó hái c¸c th«ng tin ®ã ®èi víi router FastRoute rÊt cã thÓ l¹i ph¶i sö dông ba Nh− ®· thÊy , trong mét m«i tr−êng m¹ng hçn t¹p - viÖc sö dông C¸c kü s− m¹ng ®ßi hái mét ph−¬ng ph¸p nhÊt qu¸n ®Ó thu thËp th«ng tin vÒ tÊt c¶ c¸c bé phËn hîp thµnh trªn ®−îc thiÕt kÕ riªng biÖt cho qu¶n lý m¹ng vµ nh− vËy ®· cã c¸c mÆt h¹n §èi víi c¸c m¹ng theo nghi thøc Internet (IP), c¸c kü s− m¹ng cã thËp mét sè th«ng tin h¹n chÕ nh−ng h÷u Ých cho qu¶n lý m¹ng. ban ®Çu lµ göi th«ng b¸o ®iÒu khiÓn gi÷a hai thiÕt bÞ m¹ng, nh−ng phÇn tån t¹i trªn bÊt kú thiÕt bÞ nµo víi bé nghi thøc IP, chóng cung cÊp mét ph−¬ng ph¸p kiÓm tra liªn tôc cña hÖ thèng ®èi víi mét thiÕt bÞ ë xa. Víi viÖc sö dông c¸c th«ng b¸o nµy, mét thiÕt bÞ trªn m¹ng khi tiÕp nghÜa lµ cã mét lçi trªn lín c¸c øng dông ICMP nµy sö dông tÇng network cña m¹ng Cã thÓ chØ ra lµ mét thiÕt bÞ m¹ng nµy lµ mét ph−¬ng ph¸p c« lËp lçi th«ng dông vµ cã thÓ thùc hiÖn nhanh Mét tØ lÖ phÇn tr¨m lín c¸c b¸o ®¸p mÊt cã thÓ cho biÕt cã vÊn ®Ò vÒ Mét khi ®−îc x¸c ®Þnh, kü s− m¹ng cÇn ph¶i dùa vµo c¸c lý m¹ng nªn cung cÊp kh¶ n¨ng ®Ó c¸c thiÕt bÞ tù göi c¸c th«ng b¸o tíi nh−ng nã lµ mét ph−¬ng ph¸p rÊt hiÖu qu¶ ®Ó thu thËp th«ng tin qu¶n lý Reply kh«ng ®−îc thiÕt kÕ ®Ó cung cÊp nhiÒu th«ng tin qu¶n trÞ tin thu ®−îc th−êng kh«ng ®ñ ®Ó x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng m¹ng vµ do ®ã kh«ng thÓ cã c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®èi víi viÖc qu¶n trÞ khã kh¨n trªn ®· lµm nhu cÇu cÇn cã c¸c nghi thøc qu¶n trÞ kh¸c nhau ®Ó t¹o ra c¸c nghi thøc qu¶n trÞ tiÖn thu thËp c¸c th«ng tin tõ c¸c thiÕt bÞ m¹ng vµ göi c¸c lÖnh ®Õn c¸c thiÕt bÞ m¹ng. C¸c vÝ dô vµ mét sè vÊn ®Ò mµ ta ®· th¶o luËn trong phÇn trªn kh«ng lµm râ ®−îc c¸c gi¶i ph¸p liªn quan ®Õn qu¶n lý mét m¹ng phøc MÆt kh¸c nãi chung kh«ng mét m¹ng nµo ®ã cã thÓ hoµn toµn ®−îc c¸c nghi thøc qu¶n lý m¹ng chuÈn, c¸c nghi thøc nµy cho phÐp thu thËp vµ lÊy c¸c th«ng tin tõ thiÕt bÞ m¹ng. MÆt kh¸c c¸c nghi thøc nµy cã thÓ * Sè cña c¸c gãi tin ®i qua mét thiÕt bÞ trong mét kho¶ng thêi C¸c tham sè cã thÓ thiÕt lËp ®−îc ®èi víi thiÕt bÞ m¹ng cã thÓ bao * Tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña mét thiÕt bÞ giao tiÕp m¹ng. míi ë chç d÷ liÖu truyÒn ®Õn vµ thu nhËn vÒ tõ c¸c thiÕt bÞ m¹ng lµ nhÊt Tr−íc khi ®i tíi 2 nghi thøc qu¶n trÞ m¹ng tiªu chuÈn lµ CMIP vµ xÐt chung c«ng nghÖ còng nh− nghi thøc trong céng ®ång c¸c m¹ng dùa Vµo 1988 ®· cã ba nghi thøc qu¶n lý m¹ng kh¸c nhau nh− sau: ®¬n (SGMP) nh− mét nghi thøc qu¶n lý m¹ng chung (CNMP) víi c¸c trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc vÒ qu¶n lý cã thÓ ®¸p øng ®−îc c¸c nhu cÇu trong t−¬ng lai. ®−îc më réng ®Ó trë thµnh mét ®Æc t¶ kh«ng thñ tôc ®Ó cã thÓ qu¶n trÞ MIB lµ sù ®Þnh nghÜa chÝnh x¸c c¸c th«ng tin truy nhËp ®−îc th«ng MIB ®Þnh nghÜa nh÷ng th«ng tin qu¶n trÞ s½n cã trong c¸c thiÕt bÞ c«ng viÖc qu¶n trÞ m¹ng ph¶i sö dông vµ cung cÊp ®−îc nh÷ng th«ng tin RFC 1065 miªu t¶ có ph¸p vµ kiÓu cña th«ng tin cã s½n trong MIB ®Ó qu¶n lý c¸c m¹ng TCP/IP gäi lµ SMI (viÕt t¾t tõ Structure and VÝ dô Gauge ®−îc ®Þnh nghÜa nh− mét sè nguyªn cã thÓ mét ®èi t−îng gäi lµ “sö dông CPU” cña mét cÇu Ethernet s½n cã mµ MIB mét m«i tr−êng cô thÓ vµ c¸c thiÕt bÞ cô thÓ. c¸c th«ng tin s½n cã. Mçi mÈu th«ng tin trong c©y lµ mét nót cã nh·n æ ®©y OID lµ mét d·y sè nguyªn ®−îc t¸ch ra bëi c¸c dÊu chÊm chØ tªn C©y MIB nãi ë ®©y hiÓu nh− mét sù ph©n nh¸nh c¸c d¹ng th«ng tin cøu chuÈn ho¸ c¸c th«ng tin qu¶n trÞ thu thËp tõ c¸c thiÕt bÞ qua c¸c nghi thøc kiÓu DOD vÝ dô nh− C©y ASN.1 ®−îc dïng cho qu¶n lý tin cô thÓ tõ c¸c thiÕt bÞ m¹ng. C©y con Private (4) lµ ®−îc dïng ®Ó ®Þnh nghÜa c¸c ®èi t−îng cô HÇu hÕt nghi thøc qu¶n lý m¹ng dïng cho m¹ng lµ nghi thøc qu¶n c¸c th«ng tin ®−îc truyÒn qua gi÷a hÖ thèng qu¶n lý m¹ng vµ c¸c Agent Mét agent cña SNMP lµ phÇn mÒm cã kh¶ n¨ng tr¶ lêi mét sè c©u hái hîp Mét tr¹m SNMP cã thÓ lµ hÖ thèng qu¶n lý m¹ng . Mét thiÕt bÞ m¹ng cã thÓ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ MIB tíi tr¹m lµ mét C¸c agent vµ station liªn kÕt nhau th«ng qua mét th«ng b¸o SNMP dïng ®Ó lÊy th«ng tin tõ mét thiÕt bÞ m¹ng mµ nã cã mét Agent sÏ göi tr¶ l¹i mét th«ng b¸o cã thÓ mang th«ng tin vÒ tªn cña hÖ thèng, hÖ thèng ch¹y trong bao l©u vµ sè hiÖu cña thiÕt bÞ giao tiÕp m¹ng ®−îc dïng ®Ó hái tiÕp c¸c th«ng tin nh− cho phÐp thiÕt lËp tõ xa c¸c tham sè cÊu h×nh trong mét VÝ dô th«ng b¸o cã thÓ thiÕt lËp tªn mét thiÕt bÞ, giao SNMP Trap (bÉy) lµ mét th«ng b¸o kh«ng ph¶i t¹o ra theo yªu cÇu m¹ng th«ng b¸o r»ng station nhËn ®−îc mét th«ng b¸o kh«ng phï hîp còng nh− ph−¬ng tiÖn thay ®æi cÊu h×nh nÕu kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p an th«ng b¸o cã kÌm mËt khÈu sau ®ã nã kiÓm tra quyÒn h¹n sö dông c¸c C¸c nghi thøc m¹ng OSI ®−îc dïng ®Ó cung cÊp mét kiÕn tróc m¹ng chung cho tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ trªn mçi tÇng cña m« h×nh ISO. tù, CMIS/CMIP còng cung cÊp mét bé nghi thøc qu¶n lý m¹ng trän vÑn Víi CMIS/CMIP mét hÖ thèng (c¸c thiÕt bÞ m¹ng) ®−îc xem lµ mét hÖ thèng më vµ b×nh ®¼ng Qu¶n trÞ m¹ng lµ mét øng dông trªn m¹ng, vµ n»m trªn tÇng 7 trong Nh− vËy trong m« h×nh tham chiÕu ISO vÒ m¹ng ta cã thÓ h×nh dông thµnh phÇn) ®Ó hÖ thèng cã thÓ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò r¾c rèi trong Líp dÞch vô phèi hîp qu¶n lý kiÓm so¸t sù phèi hîp cña c¸c hÖ KiÓu thø hai cña dÞch vô CMIS lµ th«ng b¸o qu¶n lý. t−¬ng tù nh− th«ng b¸o bÉy mµ SNMP dïng ®Ó cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c DÞch vô th«ng b¸o qu¶n lý cung cÊp c¸c th«ng tin trÞ (nh− lµ tr¹ng th¸i cña mét thiÕt bÞ giao tiÕp m¹ng) th× nã cã thÓ khai dÞch vô bÉy cña nghi thøc SNMP, c¸c sù kiÖn ë ®©y kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh §©y lµ mét yÕu tè më ®Ó c¸c nhµ ph¸t triÓn ®Þnh ra c¸c th«ng th«ng tin qu¶n lý tõ mét §TSDDV CMISE kh¸c cïng møc. söa ®æi th«ng tin trªn mét thiÕt bÞ m¹ng. Mét kÕt hîp qu¶n lý lµ mét liªn kÕt gi÷a hai hÖ thèng më cïng mét giao tiÕp víi c¸c nghi ngoµi ra mçi hÖ thèng còng cã thÓ thu nhËn vµ vËn hµnh th«ng b¸o Nghi thøc nµy thùc chÊt lµ dïng c¸c dÞch vô cña CMIS trªn nghi Nh− ®· biÕt, nghi thøc qu¶n lý m¹ng ®¬n gi¶n SNMP lµ mét nghi thøc ë tÇng øng dông, nã cho phÐp dÔ dµng trao ®çi c¸c th«ng tin qu¶n lý gi÷a c¸c thiÕt bÞ trong bÞ, agent truy cËp tíi c¸c th«ng tin trªn thiÕt bÞ, mµ ë ®ã agent cã thÓ lÊy vµ t¹o lËp c¸c th«ng tin nµy tõ hÖ thèng qu¶n lý m¹ng NMS (NMS : Mét thiÕt bÞ ®−îc qu¶n lý cã thÓ lµ bÊt kú mét nót trªn m¹ng, bao V× c¸c thiÕt bÞ nµy cã thÓ cã kh¶ n¨ng rÊt h¹n chÕ (VD : cã thÓ do tèc ®é cña CPU hoÆc bé nhí nhá) nªn c¸c phÇn mÒm qu¶n lý ®−îc gi¶ ¶nh h−ëng nhÊt cho ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ ®−îc qu¶n lý Mét hoÆc nhiÒu NMS cã thÓ tån t¹i trªn bÊt kú mét m¹ng ®−îc qu¶n NMS cã thÓ ch¹y c¸c øng dông qu¶n trÞ m¹ng mµ kÕt qu¶ lµ c¸c th«ng tin qu¶n lý m¹ng ®−îc ®−a ra cho ng−êi qu¶n trÞ. Liªn l¹c gi÷a thiÕt bÞ ®−îc qu¶n lý vµ NMS ®−îc qu¶n trÞ b»ng mét Khung chung cña mét hÖ qu¶n lý m¹ng theo vËy c¸c thiÕt bÞ m¹ng ph¶i sö dông mét sè biÕn ®Ó duy tr× c¸c th«ng tin vÒ thÓ kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh c¸c th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho ho¹t ®éng NMS ®iÒu khiÓn mét thiÕt bÞ m¹ng b»ng c¸ch göi mét th«ng b¸o, * KiÓu ®äc : §−îc NMS dïng ®Ó gi¸m s¸t c¸c thiÕt bÞ biÕn mµ thiÕt bÞ hç trî còng nh− lµ thu thËp c¸c th«ng tin tõ mét tõ c¸c thiÕt bÞ m¹ng. Nh− ®· biÕt, tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng ®−îc qu¶n lý ®Òu ®−îc chøa trong VÒ b¶n chÊt, MIB lµ mét c¬ së d÷ liÖu cña c¸c ®èi t−îng, mét MIB ®−îc miªu t¶ nh− lµ mét c©y víi c¸c môc d÷ liÖu riªng, t¸ch rêi nhau, mçi mét môc d÷ liÖu cña th«ng tin trong c©y lµ mét nót cã nh·n tu©n thñ OSI Tæng sè byte nhËn ®−îc trong mét thiÕt bÞ giao tiÕp m¹ng PhÇn ®Çu th«ng b¸o lµ header trong ®ã néi dung cã sè version vµ c¸c hÖ qu¶n trÞ m¹ng . Nghi thøc qu¶n lý m¹ng SNMP V.2 lµ ph¸t triÓn tiÕp theo tõ nghi version 2 cã hai ®Æc ®iÓm míi lµ c¬ chÕ an ninh vµ nghi thøc qu¶n lý ®¬n CÊu tróc cña th«ng tin qu¶n lý SNMP V. chóng cho dïng ®Ó liªn kÕt mét nhãm c¸c th«ng tin cã liªn quan víi - Khèi MIB : chøa ®Þnh nghÜa c¸c ®èi t−îng qu¶n lý cã quan hÖ qua - D¹ng Inform : Cho phÐp mét chñ thÓ qu¶n lý göi mét th«ng tin kiÓu bÉy ®Õn mét chñ thÓ qu¶n lý kh¸c vµ yªu cÇu mét ®¸p øng. - D¹ng Getbulk : Cho phÐp mét chñ thÓ qu¶n lý ®äc c¸c khèi d÷ liÖu lín mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n, vÝ dô nh− ®äc c¸c hµng trong mét b¶ng d÷ - PDU type : ChØ ®Þnh kiÓu ®Þnh d¹ng PDU, c¸c kiÓu ®ã cã thÓ lµ nh− SNMP V1 còng nh− lµ qu¶n lý m¹ng theo kiÓu ph©n t¸n dùa trªn MIB t− c¸ch : chñ thÓ qu¶n lý vµ Agent (C¸c agent thùc tÕ lµ c¸c ®èi t−îng bÞ nã l¹i cã thÓ ra lÖnh cho c¸c agent gian cã thÓ ph¸t ra mét th«ng tin bÉy tíi mét chñ thÓ cÊp cao h¬n. Mét trong c¸c khiÕm khuyÕt trÇm träng cña v.1 lµ kh«ng cã c¬ chÕ Mét thùc thÓ kh«ng cã quyÒn, chØ cã thÓ thi c¸c th«ng b¸o ®−îc mét thùc thÓ cã quyÒn t¹o ra. mét thùc thÓ cã thÓ s¾p xÕp l¹i, sao chÐp, göi chËm c¸c th«ng b¸o thuéc Th«ng qua viÖc trao ®æi gi÷a mét ®èi t−îng qu¶n lý vµ mét Agent, mét thùc thÓ cã thÓ biÕt ®−îc c¸c gi¸ tri cña c¸c ®èi t−îng ®−îc qu¶n lý vµ biÕt ®−îc c¸c sù kiÖn cã thÓ th«ng b¸o ®−îc. Mét thay ®æi trong ®Þnh d¹ng th«ng b¸o lµ cho phÐp nghi thøc Nghi thøc SNMP V.2 dïng mét gi¸ trÞ bÝ mËt, chØ chñ thÓ göi vµ C¸c tr−êng cña kiÓu ®Þnh d¹ng th«ng b¸o SNMP ChØ ®Þnh tËp hîp tµi nguyªn cña c¸c ®èi t−îng ®−îc qu¶n PDU: ChØ ®Þnh c¸c phÐp to¸n qu¶n lý mong muèn trong th«ng b¸o. nhËn ®−îc, chñ thÓ nhËn tÝnh l¹i digest cña th«ng b¸o vµ so s¸nh víi theo ®ång hå gi÷a chñ thÓ qu¶n lý vµ c¸c agent . Nh− ®· tr×nh bµy, qu¶n lý cÊu h×nh lµ qu¸ tr×nh thu thËp c¸c d÷ liÖu lÊy ®−îc tõ m¹ng vµ dïng d÷ liÖu ®ã ®Ó ®Þnh h×nh tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ vµ lµ mét trong c¸c khÝa c¹nh qu¶n lý m¹ng - Thu thËp c¸c th«ng tin vÒ cÊu h×nh m¹ng hiÖn thêi. - Sö dông c¸c th«ng tin ®ã ®Ó söa ®æi (modify) cÊu h×nh m¹ng : t×nh h×nh ho¹t ®éng cña m¹ng dùa trªn c¸c d÷ liÖu thu thËp ®−îc. C¸c lîi Ých cña qu¶n lý cÊu h×nh : Lîi Ých ®Çu tiªn cña c«ng viÖc qu¶n lý cÊu h×nh lµ nã cã thÓ t¨ng thÓ nhanh chãng truy cËp tíi c¸c d÷ liÖu cÊu h×nh ®Ó cã thÓ thiÕt lËp XÐt vÝ dô , d÷ liÖu cÊu h×nh th−êng ch−a c¶ c¸c th«ng tin vÒ tr¹ng còng cã thÓ ph¶i biÕt ®Þa chØ m¹ng ®−îc g¸n cho giao diÖn ®ã. th«ng tin nµy sÏ gióp ta x¸c ®Þnh cÊu h×nh cho phÇn mÒm trªn thiÕt bÞ. c«ng cô qu¶n lý cÊu h×nh, ta cã thÓ dÔ dµng x¸c ®Þnh ®óng c¸c th«ng tin VÝ dô : XÐt mét thiÕt bÞ giao tiÕp cã lçi trªn segment cña LAN. ®ã ta cã thÓ dïng c«ng cô qu¶n lý cÊu h×nh ®Ó t¹m ®×nh chØ ho¹t ®éng cña sö thÊy r»ng c¸c tham sè thiÕt lËp kh«ng ®óng, ta cã thÓ ®Æt l¹i sau ®ã - Qu¶n lý cÊu h×nh cã thÓ trî gióp cho ng−êi kü s− m¹ng cung cÊp mét b¶ng kiÓm kª míi nhÊt ®èi víi c¸c thµnh phÇn thiÕt bÞ thuéc mét lo¹i nµo ®ã hiÖn thêi ®ang tån t¹i trªn kiÓm kª còng cã thÓ lµ danh s¸ch c¸c hÖ ®iÒu hµnh ®ang sö dông - Thu thËp c¸c th«ng tin vÒ m«i tr−êng m¹ng hiÖn thêi : ®iÒu nµy cã mét c¸ch thñ c«ng, ng−êi qu¶n trÞ cã thÓ thÊt b¹i chØ v× mÊt qu¸ nhiÒu thêi - Dïng d÷ liÖu ®ã ®Ó söa ®æi cÊu h×nh cña thiÕt bÞ söa ®æi nµy cã thÓ lµ thñ c«ng nÕu ph−¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin lµ Thu nhËn th«ng tin tõ m¹ng th−êng lµ b¾t ®Çu víi mét sù cè g¾ng thiÕt bÞ trªn m¹ng vµ sau ®ã ghi c¸c sè serial còng nh− ®Þa chØ cña chóng Thùc ra ®Ó cho dÔ theo dâi ta cã thÓ s¾p xÕp c¸c b¶ng nµy ®Ó dÔ C¸c c«ng viÖc khã kh¨n cña viÖc thu thËp c¸c th«ng tin vµ cËp nhËt d÷ liÖu cÊu h×nh cã thÓ ®−îc lo¹i trõ nÕu dïng c¸c ph−¬ng ph¸p tù ®éng. VD : ng−êi kü s− cã thÓ dïng mét nghi thøc qu¶n lý m¹ng ®Ó lÊy c¸c d÷ liÖu ®Òu ®Æn vÒ c¸c thiÕt bÞ m¹ng vµ tù ®éng ghi l¹i c¸c d÷ liÖu ®ã trong Mét c«ng cô kh¸c ta cã thÓ dïng lµ ®−îc c«ng cô tù ph¸t hiÖn cho phÐp sinh ra mét danh s¸ch tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ hiÖn Th«ng qua bé tù ph¸t hiÖn còng cã thÓ t¹o ra mét s¬ ®å h×nh häc map) cña m¹ng hiÖn thêi ®ang dïng víi mét qu¸ tr×nh Th«ng tin qu¶n lý cÊu h×nh cÇn ®−îc cËp nhËt th−êng c¸c thay ®æi cña cÊu h×nh sÏ kh«ng ®−îc l−u gi÷ cã thÓ dÉn tíi sù lén xén, r¾c rèi khi mµ mét ng−êi kü s− m¹ng kh¸c kiÓm tra cÊu h×nh cña NÕu hÖ qu¶n lý cÊu h×nh cho phÐp thay ®æi cÊu h×nh thiÕt bÞ trªn toµn bé hÖ thèng qu¶n lý m¹ng th× c¸c thay ®æi ®ã cã thÓ ®−îc ghi l¹i tù hîp víi thiÕt bÞ m¹ng vµ ph¶i b¸o cho ng−êi kü s− tr−íc khi anh ta v« t×nh Qu¶n lý cÊu h×nh còng ph¶i cung cÊp mét ph−¬ng tiÖn cho ®Ó l−u Mét hÖ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ph¶i l−u tr÷ toµn bé cÊu h×nh cña mét d÷ liÖu m¹ng t¹i mét vÞ trÝ trung t©m, mµ ë ®ã ng−êi kü s− m¹ng cã thÓ truy nhËp ®−îc mét c¸ch nhanh chãng c¸c d÷ liÖu cÊu h×nh. C¸c th«ng tin nµy ®−îc l−u gi÷ vµo trong mét notebook hoÆc lµ mét b¶ng - Mét d¹ng chung nhÊt ®Ó l−u gi÷ c¸c th«ng tin cÊu h×nh trong bé nhí cña m¸y tÝnh lµ c¸c file d¹ng ASCII, d¹ng nµy cã −u ®iÓm lµ dÔ ®äc vµ cÊu tróc cña c¸c file ®ã th−êng lµ dÔ hiÓu vµ dÔ qu¶n lý. viÖc l−u tr÷ vµ sö dông th«ng tin nªn ®Ó ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ tèt sau nµy * Nã cã thÓ s¾p xÕp mét c¸ch tù ®éng c¸c d÷ liÖu l−u gi÷ theo Qu¶n lý cÊu h×nh trªn mét hÖ qu¶n lý cô qu¶n lý cÊu h×nh cã thÓ trî gióp cho kü s− m¹ng ®¹t hiÖu §Ó qu¶n lý cÊu h×nh mét hÖ qu¶n lý m¹ng chóng ta xÐt 3 kiÓu c«ng Mét c«ng cô qu¶n lý cÊu h×nh ®¬n gi¶n Ýt nhÊt lµ ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cña m¹ng ®Ó l−u gi÷ mét c¸ch tËp vËt lý vµ c¸c d÷ liÖu kh¸c vÒ thiÕt bÞ. kiÕm nµy cho phÐp ng−êi kü s− m¹ng x¸c ®Þnh ®−îc c¸c th«ng tin mét Mét c«ng cô ®¬n gi¶n ®«i khi chØ gi¶i quyÕt hoÆc qu¶n lý ®−îc mét c¸c th«ng tin tõ tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ m¹ng. cã thÓ so s¸nh cÊu h×nh hiÖn t¹i cña thiÕt bÞ víi cÊu h×nh ®· nhí. phøc t¹p nµy còng cã thÓ cho phÐp ng−êi kü s− m¹ng thay ®æi cÊu h×nh Cã thÓ ®−a ra mét sè c¸c ®Æc ®iÓm cña c«ng cô lo¹i nµy nh− sau : nhau th× cã thÓ hái ng−êi kü s− cã cÇn thay ®æi cÊu h×nh thiÕt bÞ hay Tuy nhiªn ®Ó lµm viÖc trong c¸c m«i tr−êng kh¸c nhau cña m¹ng cã thÓ ®Þnh râ c¸c lçi cÊu h×nh nµo ph¸t sinh th«ng b¸o lçi vµ cã thÓ nh¾c tr−êng hîp nµy chØ cÇn th«ng b¸o ®Ó ng−êi qu¶n trÞ m¹ng cô nµy cÇn cã thÓ cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ c¸c cÊu h×nh cña thiÕt bÞ. - Mét RDBMS kh«ng chØ cho phÐp thao t¸c c¸c d÷ liÖu phøc t¹p mµ ng−êi kü s− cã thÓ t×m c¸c th«ng tin ®−îc l−u trong c¬ së d÷ liÖu. KÕt qu¶ ta sÏ ®−îc danh s¸ch c¸c thiÕt bÞ trong m¹ng do h·ng Nh− vËy cã thÓ chØ ra c¸c ®Æc tr−ng cña mét hÖ qu¶n trÞ cÊu h×nh * Cã kh¶ n¨ng tù ®éng l−u tr÷ c¸c th«ng tin cÇn ®ã mét c«ng cô qu¶n trÞ tiªn tiÕn cÇn ph¸t hiÖn ®−îc vµ b¸o l¹i cho ng−êi qu¶n trÞ vÝ dô nh− cã 2 server cïng cung cÊp mét lo¹i Mét vÝ dô kh¸c, c«ng cô qu¶n trÞ cã thÓ tÝnh to¸n kh¶ n¨ng truyÒn cluster vµ c¸c bé xö lý ®ßi hái ®Æt l¹i cÊu h×nh c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi ®Ó ®¹t nªn cã trong c¸c hÖ qu¶n trÞ cÊu h×nh toµn bé kh¶ n¨ng sinh b¸o c¸o cã thÓ kiÓm so¸t ®−îc tõ mét Mét b¸o c¸o kh¸c cÇn cã liªn quan ®Õn lÇn söa ®æi cÊu h×nh m¹ng gÇn nhÊt nh− danh s¸ch c¸c thiÕt bÞ míi vµ c¸c thiÕt bÞ cã thay ®æi cÊu danh s¸ch c¸c thiÕt bÞ m¹ng víi c¸c th«ng tin vÒ sè hiÖu thiÕt bÞ , vÞ trÝ vËt Nh− ®· thÊy, tÇm quan träng cña qu¶n lý m¹ng lµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¹ng, cho phÐp ph¸t hiÖn vµ xö lý lçi, qu¶n lý tèt an ninh trang bÞ trong c¸c gi¸o tr×nh vÒ m¹ng v× nã võa lµ vÊn ®Ò kü thuËt, võa lµ