Năng lượng mặt trời phần lý thuyết và ứng dựng phần 10

Năng lượng mặt trời phần lý thuyết và ứng dựng phần 10

Thể loại: Năng lượng
Lượt xem: 49,520Lượt tải: 5Số trang: 20

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'năng lượng mặt trời phần lý thuyết và ứng dựng phần 10', kỹ thuật - công nghệ, năng lượng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Thæûc tãú âaî chãú taûo hãû thäúng nhæ thiãút kãú åí trãn vaì âaî âæa vaìo sæí duûng nhæ hçnh 4.12. t¶n gãp èng ngung m«i Hçnh 4.111 Thiãút bë ngæng tuû Hçnh 4.112 Hãû thäúng saín xuáút næåïc âaï 2kg/ngaìy 182 4.7.1.2 Täø håüp hãû thäúng saín xuáút næåïc âaï vaì næåïc noïng Nguyãn lyï hoaût âäüng cuía hãû thäúng háúp thuû nàng læåüng màût tråìi vaì laìm noïng næåïc, nhiãût âäü næåïc trong bçnh chæïa tàng lãn vaì laìm tàng nhiãût âäü cuía thiãút bë háúp thuû âàût trong bçnh chæïa. Khi nhiãût âäü cháút háúp phuû trong bäü pháûn háúp thuû tàng thç mäi cháút laûnh seî bäúc håi khoíi cháút háúp phuû vaì laìm cho aïp suáút trong hãû thäúng tàng lãn âãún aïp suáút ngæng tuû. Håi mäi cháút thoaït ra âæåüc ngæng tuû laûi åí daìn ngæng vaì chaíy xuäúng thiãút bë bay håi Nhiãût âäü cuía næåïc trong bçnh chæïa vaì bäü pháûn háúp thuû tiãúp tuûc tàng do nháûn nhiãût bæïc xaû màût tråìi tæì collector theo nguyãn lyï âäúi læu tuáön hoaìn tæû nhiãn vaì âaût âãún nhiãût âäü khoaíng (80oC ( 95oC). Quaï trçnh bäúc håi vaì ngæng tuû xaíy ra tæì saïng âãún täúi (luïc khäng coìn aïnh nàõng màût tråìi). Khi næåïc noïng trong bçnh chæïa âæåüc dáùn di sæí duûng vaìo ban âãm hoàûc dáùn âãún mäüt bçnh chæïa khaïc thç næåïc trong bçnh chæïa âæåüc tæû âäüng bäø sung bàòng nguäön næåïc laûnh tæì bãn ngoaìi (nhiãût âäü næåïc laûnh khoaíng 25oC), næåïc laûnh vaìo laìm maït bäü pháûn háúp thuû, nhiãût âäü bäü pháûn háúp thuû giaím xuäúng mäüt caïch âäüt ngäüt, aïp suáút mäi cháút trong bäü pháûn háúp thuû cuîng giaím xuäúng âãún næåïc laûnh næåïc laûnh næåïc noïng bë bay håi Thuìng âaï H×nh 4.113. Tæ hîp s¶n xuÊt n−íc ®¸ vµ n−íc nãng 183 dæåïi aïp suáút bay håi cuía mäi cháút laûnh luïc âoï quïa trçnh bay håi cuía mäi cháút laûnh xaíy ra vaì næåïc âaï seî âæåüc taûo thaình trong thuìng âaï. Trong quaï trçnh saín xuáút næåïc âaï collector âoïng vai troì laì thiãút bë giaíi nhiãût. Quaï trçnh laìm laûnh seî tiãúp tuûc xaíy ra trong suäút âãm âãún khi coï thãø nháûn nhiãût tæì bæïc xaû màût tråìi vaìo ngaìy häm sau, luïc âoï coï thãø láúy næåïc âaï ra âãø duìng. Neït æu viãût âàûc træng cuía hãû thäúng cung cáúp næåïc noïng vaì laìm laûnh kiãøu naìy laì collector âoïng vai troì hai muûc âêch: væìa háúp thuû nhiãût tæì bæïc xaû màût tråìi âãø laìm noïng næåïc ban ngaìy, væìa giaíi nhiãût cho quaï trçnh háúp thuû vaìo ban âãm (maì âáy chênh laì nhæåüc âiãøm laìm giaím hiãøu quaí cuía caïc hãû thäúng cung cáúp næåïc noïng bàòng nàng læåüng màût tråìi bçnh thæåìng). Do váûy háöu nhæ toaìn bäü nàng læåüng màût tråìi âãöu âæåüc sæí duûng mäüt caïch coï êch. Cáúu taûo caïc thiãút bë Thiãút bë háúp thuû - bçnh chæïa Täø håüp hãû thäúng saín xuáút næåïc âaï vaì næåïc noïng coï thiãût bë háúp thuû âæåüc cáúu taûo nhæ hçnh 4.114, cháút háúp thuû âæåüc gia nhiãût båíi næåïc noïng vaì âæåüc laìm maït bàòng næåïc laûnh. Thiãút bë háúp thuû âæåüc tênh toaïn ho¹t nuíc vµo L¾p ¸p kÕ L¾p nhiÖt kÕ §uêng nuíc ra§uêng h¬i m«i chÊt h¬i ®Õn thiÕt bÞ ngung Hçnh 4.114. Täø håüp bçnh chæïa - Bäü háúp thuû 184 thiãút kãú dæûa trãn læåüng than hoaût tênh, læåüng than naìy phaíi háúp phuû hãút læåüng mäi cháút Methanol âãø laìm âäng 5kg næåïc âaï. Thiãút bë bay håi Thiãút bë bay håi cuía täø håüp hãû thäúng coï cáúu taûo tæång tæû nhæ hçnh 4.110 nhæng kêch thæåïc âæåüc tênh toaïn thiãút kãú våïi saín læåüng 5kg næåïc Thiãút bë ngæng tuû Thiãút ngæng tuû håi cuía täø håüp hãû thäúng cuîng coï cáúu taûo tæång tæû nhæ hçnh 4.111 nhæng kêch thæåïc âæåüc tênh toaïn thiãút kãú våïi saín læåüng 5kg næåïc Bäü thu nàng læåüng màût tråìi Bäü thu nàng læåüng màût tråìi trong hãû thäúng âæåüc thiãút kãú chãú taûo våïi loaûi bäü thu kiãøu äúng coï gæång phaín xaû daûng parabol truû cäú âënh Hçnh 4.115. Hãû thäúng saín xuáút næåïc âaï vaì næåïc noïng 185 âäúi læu tuáön hoaìn tæû nhiãn. Våïi loaûi bäü thu naìy hãû thäúng hoaût âäüng khäng cáön thãm báút kyì nguäön nàng læåüng naìo ngoaìi nàng læåüng màût tråìi. Tênh toaïn våïi saín læåüng 5kg næåïc ta coï kêch thæåïc bäü thu cáön thiãút laì 2m2. Hçnh 4.115 laì täø håüp hãû thäúng saín suáút næåïc âaï vaì næåïc noïng duìng nàng læåüng màût tråìi våïi cäng suáút mäüt ngaìy 5kg næåïc âaï vaì 60kg næåïc noïng 90oC. 4.7.2. Maïy laûnh háúp thuû duìng nàng læåüng màût tråìi Nàng læåüng màût tråìi cuîng coï thãø cáúp nhiãût cho maïy laûnh háúp thuû, hçnh 4.116 laì så âäö nguyãn lyï maïy laûnh háúp thuû H2O-LiBr loaûi taïc duûng Nöôùc laøm caàn laøm chaân laøm choùng keát giaûm aùp Hôi gia chán cáön laìm laûnh ÄÚng chäúng kãút tinh Næåïc laìm maït ÄÚng giaím aïp Nguäön nhiãût Næåïc laìm maït nh 4.116 Maïy laûnh háúp thuû H O-LiBr loaûi taïc duûng âån Hç 2 186 âån (Single Effect). Trong så âäö naìy, A laì bçnh phaït sinh B laì bçnh ngæng tuû C laì bçnh bay håi D laì bçnh háúp thuû HE laì thiãút bë trao âäøi nhiãût vaì E laì båm dung dëch. Quaù trình thöïc hieän cuûa maùy laïnh haáp thuï H2O-LiBr döïa vaøo ñaëc tính cuûa dung dòch H2O-LiBr ôû nhieät ñoä thaáp noù haáp thuï hôi nöôùc raát maïnh, coøn ôû nhieät ñoä cao laïi giaûi phoùng hôi nöôùc ñaõ haáp thuï. Döïa vaøo ñaëc tính naøy ñeå hoaøn thaønh chu trình coâng taùc. Dung dòch loaõng trong bình haáp thuï D ñöôïc bôm qua HE vaøo bình phaùt sinh A, dung dòch ñöôïc hôi nöôùc gia nhieät, vì nöôùc coù nhieät ñoä soâi raát thaáp so vôùi LiBr do ñoù dung dòch loaõng ñöôïc gia nhieät ñeán nhieät ñoä nhaát ñònh. Hôi taùc nhaân laïnh ôû traïng thaùi quaù nhieät bay ra töø bình phaùt sinh vaøo bình ngöng tuï B ñöôïc laøm maùt baèng nöôùc giaûi nhieät vaø ngöng tuï thaønh loûng taùc nhaân laïnh. Loûng taùc nhaân laïnh ñi qua oáng tieát löu chöõ U vaøo bình bay hôi C vaø ñöôïc bôm leân phun thaønh gioït nhoû treân beà maët chuøm oáng bay hôi. Nöôùc taùc nhaân laïnh haáp thuï nhieät cuûa nöôùc caàn laøm laïnh vaø bay hôi, hôi taùc nhaân laïnh ñi qua taám chaén phaân ly nöôùc roài ñi xuoáng bình haáp thuï D. Dung dòch trung gian trong bình haáp thuï ñöôïc bôm ñaåy phun gioït nhoû ñeå haáp thuï hôi taùc nhaân 8 cwc Hçnh 4.117. Âäö thë h-c cuía maïy laûnh loaûi taïc duûng âån 187 laïnh vaø trôû thaønh dung dòch loaõng, trong quaù trình haáp thuï coù saûn sinh ra nhieät neân caàn phaûi laøm maùt cho bình haáp thuï. Chu trình maùy laïnh âæåüc theå hieän treân ñoà thò h-c nhö hình 4.117. Nguäön nhiãût cáúp cho maïy laûnh háúp thuû sæí duûng nàng læåüng màût tråìi laì nguäön nàng læåüng màût tråìi, mäi cháút taíi nhiãût åí âáy coï thãø duìng næåïc hoàûc håi næåïc. Nãúu cháút taíi nhiãût laì næåïc thç ta coï thãø duìng caïc bäü thu cung cáúp næåïc noïng nhiãût âäü cao trong pháön 4.3.2, coìn nãúu cháút taíi nhiãût laì håi næåïc thç ta coï thãø duìng hãû thäúng cung cáúp håi næåïc (hçnh 4.40). Maïy laûnh háúp thuû duìng nàng læåüng màût tråìi coï thãø sæí duûng åí nhiãöu muûc âêch khaïc nhau nhæ laìm laûnh saín pháøm trong cäng nghiãûp (cáúp âäng hoàûc baío quaín) hoàûc âiãöu hoìa khäng khê. Âãún khäng gian laìm giaîi 3 háúp bë ngæng tuû Thiãút bë bay håi Bçnh sinh nàng læåüng phuû bë hoaìn tiãút læu Båm dung dëch háúp Chæïa Hçnh 4.118. Hãû thäúng laìm maït khäng khê duìng nàng læåüng màût 188 Hçnh 4.118 laì så âäö nguyãn lyï hãû thäúng laìm maït khäng khê sæí duûng nàng læåüng màût tråìi. Âäúi våïi nhæîng vuìng væìa coï nhu cáöu laìm maït khäng khê vaìo muìa heì vaì sæåíi áúm, cung cáúp næåïc noïng vaìo muìa âäng thç ta coï thãø sæí duûng hãû thäúng coï så âäö nguyãn lyï nhæ noïng duìng Bçnh næåïc náúu tæì nguäön nàng læåüng phuû khê khê noïng Hçnh 4.119. Hãû thäúng cung cáúp næåïc noïng, sæåíi áúm vaì âiãöu hoìa khäng khê duìng nàng læåüng màût tråìi Hçnh 4.120 laì hãû thäúng maïy laûnh háúp thuû sæí duûng nàng luåüng màût tråìi våïi cháút taíi nhiãût laì næåïc. 189 Hçnh 4.120. Maïy laûnh háúp thuû sæí duûng nàng læåüng màût tråìi Hçnh 4.121. Hãû thäúng bäü thu nàng læåüng màût tråìi duìng äúng nhiãût âãø cáúp nhiãût cho maïy laûnh háúp thu duìng laìm laûnh khäng khê 190 4.8. NHAÌ MAÏY NHIÃÛT ÂIÃÛN MÀÛT TRÅÌI 4.8.1. Nguyãn lyï hoaût âäüng nhaì maïy nhiãût âiãûn màût tråìi Âiãûn nàng coìn coï thãø taûo ra tæì NLMT dæûa trãn nguyãn tàõc taûo nhiãût âäü cao bàòng mäüt hãû thäúng gæång phaín chiãúu vaì häüi tuû âãø gia nhiãût cho mäi cháút laìm viãûc truyãön âäüng cho maïy phaït âiãûn. Hiãûn nay trong caïc nhaì maïy nhiãût âiãûn sæí duûng NLMT coï caïc loaûi hãû thäúng bäü thu chuí yãúu sau âáy: Hãû thäúng duìng parabol truû âãø táûp trung tia bæïc xaû màût tråìi vaìo mäüt äúng mäi cháút âàût doüc theo âæåìng häüi tuû cuía bäü thu, nhiãût âäü coï thãø âaût tåïi 4000C. Hçnh 4.122. Så âäö nguyãn lyï hãû thäúng nhaì maïy âiãûn màût tråìi Bçnh muäúi laûnh Bçnh muäúi noïng Håi täøng håüp Hãû thäúng nháûn nhiãût trung tám bàòng caïch sæí duûng caïc gæång phaín xaû coï âënh vë theo phæång màût tråìi âãø táûp trung NLMT âãún bäü thu âàût trãn âènh thaïp cao, nhiãût âäü coï thãø âaût tåïi trãn 15000C. 191 Hçnh 4.123. Collector parabän truû Hçnh 4.122 laì så âäö nguyãn lyï cuía hãû thäúng nhiãût nhaì maïy nhiãût âiãûn màût tråìi. Bäü thu NLMT gäöm hãû thäúng truû táûp trung nàng læåüng bæïc xaû màût tråìi vaì häüi tuû trãn âæåìng äúng háúp thuû våïi cæåìng âäü 80 láön, äúng háúp thuû laìm bàòng theïp khäng ré chëu nhiãût, bãn ngoaìi coï boüc mäüt äúng thuíy tinh âãø taûo läöng kênh vaì åí giæîa 2 låïp âæåüc huït chán khäng nhàòm haûn chãú täøn tháút nhiãût (hçnh 4.123). Trong äúng háúp thuû coï chæïa cháút loíng taíi nhiãût (thæåìng laì duìng dáöu täøng håüp) âæåüc nung noïng âãún nhiãût âäü 400oC. Hãû thäúng træí nhiãût gäöm caïc bçnh chæïa caïc cháút giæî nhiãût trung gian (thæåìng laì häøn håüp muäúi) våïi khäúi læåüng âuí âãø cáúp nhiãût cho hãû thäúng vaìo ban âãm. Nhiãût læåüng dáöu taíi nhiãût âæåüc cáúp cho caïc thiãút bë cuía nhaì maïy Håi phaín bin Bçnh muäúi háúp muäúi noïng Hçnh 4.124. Så âäö nguyãn lyï hãû thäúng 192 nhæ Loì håi, bäü quaï nhiãût, caïc bäü gia nhiãût cao aïp. Chu trçnh nhiãût cuía håi næåïc trong loì håi vaì tuäúc bin hoaìn toaìn giäúng nhæ trong nhaì maïy nhiãût âiãûn bçnh thæåìng (hçnh 4.122). Nhaì maïy nhiãût âiãûn màût tråìi coìn coï thãø hoaût âäüng theo så âäö nguyãn lyï hçnh 4.124. Våïi hãû thäúng naìy nàng læåüng màût tråìi âæåüc häüi tuû båíi hãû thäúng gæång phaín xaû vaì nung noïng häøn håüp muäúi noïng chaíy âãún 700oC vaì muäúi noïng âæåüc chæïa trong bçnh vaì dáùn di nung noïng næåïc thaình håi trong loì håi. 4.8.2. Mäüt säú nhaì maïy nhiãût âiãûn màût tråìi Tuìy theo caïch táûp trung vaì têch træí nàng læåüng bæïc xaû nhiãût màût tråìi maì ngæåìi ta xáy dæûng caïc nhaì maïy nhiãût âiãûn màût tråìi våïi quy mä vaì cáúu taûo khaïc nhau. Hçnh 4.125 laì toaìn caính nhaì maïy nhiãût âiãûn màût tråìi våïi cäng suáút 100MW. Âãø cáúp nhiãût cho nhaì maïy naìy, ngæåìi ta duìng âãún 5000 bäü gæång phaín xaû âënh vë theo phæång Màût tråìi, mäùi bäü coï diãûn têch phaín xaû 140m2 vaì toaìn bäü âæåüc làõp âàût trãn mäüt diãûn têch 5 km2. Nhiãût læåüng âæåüc háúp thuû vaì têch træí båíi häøn håüp muäúi chæïac trong thiãút bë âàût trãn âènh thaïp cao âãún 170m. Hçnh 4.125. Nhaì maïy âiãûn nhiãût màût tråìi. 100MW åí Nam Phi Nàng læåüng nhiãût màût tråìi cuîng coï thãø âæåüc táûp trung båíi hãû thäúng caïc âéa parabän âæåüc sæí duûng træûc tiãúp âãø 193 chaûy âäüng cå nhiãût vaì phaït âiãûn âàût ngay trãn tám häüi tuû (hçnh 4.105) Hçnh 4.126. Nhaì maïy âiãûn màût tråìi sæí duûng caïc âéa parabän Hiãûn nay ngæåìi ta coìn duìng nàng læåüng màût tråìi âãø phaït âiãûn theo kiãøu “ thaïp nàng læåüng màût tråìi - Solar power tower “. Australia âang tiãún haình dæû aïn xáy dæûng mäüt thaïp nàng læåüng màût tråìi cao 1km våïi 32 tuäúc bin khê coï täøng cäng suáút 200 MW. Dæû tênh ràòng âãún nàm 2007 thaïp nàng læåüng màût tråìi naìy seî cung cáúp âiãûn mäùi nàm 650GWh cho 200.000 häü gia âçnh åí miãön táy nam New South Wales - vaì seî giaím âæåüc 700.000 táún khê gáy hiãûu æïng nhaì kênh trong mäùi nàm. Hãû thäúng nhaì maïy âiãûn màût tråìi naìy giäúng nhæ mäüt nhaì kênh khäøng läö, ngæåìi ta duìng caïc hãû thäúng gæång phaín xaû bæïc xaû màût tråìi âãø âäút noïng khäng khê åí pháön dæåïi thaïp vaì taûo mäüt doìng khäng khê noïng tuáön hoaìn tæì dæåïi lãn, trãn âæåìng âi cuía doìng khäng khê ngæåìi ta âàût caïc tuäúc bin khê âãø phaït âiãûn (hçnh 4,127). 194 Hçnh 4.127. Nguyãn lyï hoaût âäüng thaïp màût tråìi 195 PHUÛ LUÛC Phuû luûc 1 .Caïc thäng säú cuía caïc thiãn thãø trong hãû màût tråìi Tãn thiãn thãø M 1024 kg d 106 m ρ 103 1011 m t 0C g m/s τn ngaìy (n) τN nàm (N) v km/h Thaình pháön Säú vãû tinh Màût tråìi-Sun 2.106 1391 1,4 0 6000 274 26n - (618) H, He - Mercury Kim - Venus Âáút - Earth Hoía - Mars 0,33 4,57 5,98 0,64 4,88 12,1 12,76 6,79 5,7 5,3 5,5 4,0 54 5 -50 243n 1n 1n 88n 225n 365,25n 687n 48 35 30 24 Fe, Si Fe Si Fe Si Fe Si 0 0 1 2 Mäüc - Jupiter Thä ø- Saturn 1900 598 87 103 5,5 143 121 51 50 2,3 1,3 0,7 1,6 1,7 2,03 -180 -214 -220 -230 22,8 10h 10h 15h 6n 11N 30N 84N 165N 248N 13 10 7 5 4,7 H, He H, He H, He CH4,NH3 H2O,Si 16 22 15 8 1 0,073 3,47 3,4 +130 1,63 27n 7h43’ 365,25 (1) Fe Si - Phuû luûc 2. Mäüt säú säú liãûu tham khaío vãö caïc loaûi pin Màût Tråìi Loaûi Váût liãûu Diãûn têch (cm2) Âiãûn thãú (V) Máût âäü doìng âiãûn (mA/cm2) Hãû säú láúp âáöy (%) Hiãûu suáút (%) Âiãöu kiãûn âo Si-pn âån tinh thãø 2 x 2 0,615 43,8 79 15,7 AM0 Si-pn âån tinh thãø 44,1 0,600 28 75 16 AM2 Si-pn âa tinh thãø 11 x 11 0,604 36 78,2 17 AM1 4,2 0,703 2314 79,8 20 AM1 4,2 0,740 643,3 84 20 AM1 Pin màût tråìi âäöng cháút 0,5 1,05 480 83 22 AM1 0,884 0,516 21,8 73,1 9,15 87 1 0,6 22,8 75 10,2 Cu2S/CdS 1 0,4 38 63 9,4 100 0,25 0,46 13,5 68 5,7 âån tinh 11,46 0,526 28,7 79 11,9 100 -Si âån tinh 3,84 0,615 29,1 68,5 12,3 100 màût tråìi khaïc cháút âa tinh 11,46 0,522 28,1 79 11,6 100 0,033 0,909 13,45 61,7 7,55 100 mW/cm2Vä âënh hçnh 1,2 0,88 11,2 65,9 6,47 100 mW/cm2 196 3,0 0,621 36,5 81 18,4 100 2,8 0,54 32,7 75,5 13,3 100 màût tråìi häüi tuû 2,2 0,57 30,9 68 12 100 mW/cm2 Phuû luûc 3. Mäüt säú tênh cháút cuía váût liãûu pin Màût tråìi Âaûi læåüng Si GaAs lnP CdS CdT e AlSb Nhiãût âäü noïng chaíy (0C) 1420 1238 1070 1750 1098 1080 Âäü dáùn nhiãût 1,40 0,54 0,7 - - 0,58 Hãû säú giaîn nåí nhiãût 2,44 6,0 4,5 - - 4,88 Chiãút suáút 3,4223 (5,0 (0,546 µm) 3,45 (0,59 µm) 2,5 2,75 3,4 (0,78 µm) e 1350 8000 3000 210 600 200 Âäü linh âäüng h 500 100 ∼ 3000 150 18 65 300 Nàng læåüng vuìng cáúm (eV) 1,119 1,428 2,25 (I) 1,34 (D) 2,53 1,50 1,62 (I) 2,18 (D) Phuû luûc 4. Nhiãût dung riãng hàòng säú cuía caïc cháút khê kJ/kmol.K Cháút khê Cµv Cµp Cµv Cµp Mäüt nguyãn tæí 3 5 12,6 20,9 Hai nguyãn tæí 5 7 20,9 29,3 Ba nguyãn tæí 7 9 29,3 37,7 Phuû luûc 5: Nhiãût dung riãng trung bçnh phuû thuäüc vaìo nhiãût âäü cuía caïc khê Cháút khê C, kJ/kg.K C’, kJ/m3tc.K Cptb = 0,9203 + C’ptb = 1,3138 + O2 Cvtb = 0,6603 + C’vtb = 0,9429 + Cptb = 1,024 + C’ptb = 01,2799 + N2 Cvtb = 0,7272 + C’vtb = 0,9089 + Cptb = 0,9956 + C’ptb = 1,2866 + Khäng khê Cvtb = 0,7088 + C’vtb = 0,9757 + 197 Cptb = 1,833 + C’ptb = 1,4733 + H2O Cvtb = 1,3716 + C’vtb = 1,1024 + Cptb = 0,8654 + C’ptb = 1,699 + CO2 Cvtb = 0,6764 + C’vtb = 1,3281 + Phuû luûc 6: Caïc tênh cháút nhiãût váût lyï cuía næåïc t, oC ρ m2/h Pr 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 999,9 999,7 998,2 995,7 992,2 988,1 983,2 977,8 971,8 965,3 958,4 951,0 943,1 934,8 926,1 917,0 907,4 897,3 886,9 876,0 863,0 852,8 840,3 827,3 813,6 799,0 784,0 767,9 750,7 732,3 712,5 691,1 667,1 640,2 610,1 1,006 1,001 0,999 0,997 0,997 0,997 0,998 1,000 1,002 1,005 1,008 1,011 1,015 1,019 1,024 1,030 1,038 1,046 1,055 1,065 1,076 1,088 1,102 1,118 1,136 1,157 1,182 1,211 1,249 1,310 1,370 1,450 1,570 1,730 1,950 47,74 49,4 51,5 53,1 54,5 55,7 56,7 57,4 58,0 58,5 58,7 58,9 59,0 59,0 58,9 58,8 58,7 58,4 58,0 57,6 57,0 56,3 55,5 54,8 54,0 53,1 52,0 50,7 49,4 48,0 46,4 45,0 43,5 41,6 39,3 4,71 4,94 5,16 5,35 5,51 5,65 5,78 5,87 5,96 6,03 6,08 6,13 6,16 6,19 6,21 6,22 6,23 6,22 6,20 6,17 6,14 6,07 5,99 5,92 5,84 5,74 5,61 5,45 5,27 5,00 4,75 4,49 4,15 3,76 3,30 182,3 133,1 102,4 81,7 66,6 56,0 47,9 41,4 36,2 32,1 28,8 26,4 24,2 22,2 20,5 19,0 17,7 16,6 15,6 14,7 13,9 13,3 12,7 12,2 11,7 11,2 10,8 10,4 10,0 9,6 9,3 9,0 8,7 8,3 7,9 1,789 1,306 1,006 0,805 0,659 0,556 0,478 0,415 0,365 0,326 0,295 0,272 0,252 0,233 0,217 0,203 0,191 0,181 0,173 0,165 0,158 0,153 0,148 0,145 0,141 0,137 0,135 0,133 0,131 0,129 0,128 0,128 0,128 0,127 0,127 77,1 75,6 74,1 72,6 71,0 69,0 67,5 65,6 63,8 61,9 60,0 58,0 55,9 53,9 51,7 49,6 47,5 45,2 43,1 40,8 38,4 36,1 33,8 31,6 29,1 26,7 24,2 21,9 19,5 17,2 14,7 12,3 10,0 7,82 5,78 0,63 0,70 1,82 3,21 3,87 4,49 5,11 5,70 6,32 6,95 7,52 8,08 8,64 9,19 9,72 10,3 10,7 11,3 11,9 12,6 13,3 14,1 14,8 15,9 16,8 18,1 19,7 21,6 23,7 26,2 29,2 32,9 38,2 43,3 53,4 13,67 9,52 7,02 5,42 4,31 3,54 2,98 2,55 2,21 1,95 1,75 1,60 1,47 1,36 1,26 1,17 1,10 1,05 1,00 0,96 0,93 0,91 0,89 0,88 0,87 0,86 0,87 0,88 0,90 0,93 0,97 1,03 1,11 1,22 1,39 198 350 360 370 574,4 528,0 450,5 2,270 3,340 9,630 37,0 34,0 29,0 2,84 1,93 0,67 7,4 6,8 5,8 0,126 0,126 0,126 3,89 2,06 0,48 66,8 109,0 264,0 1,60 2,35 6,79 Phuû luûc 7: Caïc tênh cháút nhiãût váût lyï cuía khäng khê khä t, oC ρ λ m2/h Pr -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1,584 1,515 1,453 1,395 1,342 1,293 1,247 1,205 1,165 1,128 1,093 1,060 1,029 1,000 0,972 0,946 0,898 0,854 0,815 0,779 0,746 0,674 0,615 0,566 0,524 0,456 0,404 0,362 0,329 0,301 0,277 0,257 0,239 0,242 0,242 0,242 0,241 0,241 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,242 0,243 0,244 0,245 0,248 0,250 0,253 0,255 0,261 0,266 0,271 0,276 0,280 0,283 0,286 0,289 1,75 1,82 1,89 1,96 2,03 2,10 2,16 2,23 2,30 2,37 2,43 2,49 2,55 2,62 2,69 2,76 2,87 3,00 3,13 3,25 3,38 3,67 3,96 4,22 4,48 4,94 5,35 5,77 6,17 6,56 6,94 7,31 7,87 4,57 4,96 5,37 5,83 6,28 6,77 7,22 7,71 8,23 8,75 9,26 9,79 10,28 10,87 11,48 12,11 13,26 14,52 15,80 17,10 18,49 21,96 25,76 29,47 33,52 41,51 49,78 58,82 67,95 77,84 88,53 99,45 113,94 1,49 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,19 2,23 2,33 2,42 2,50 2,58 2,65 2,79 3,03 3,20 3,37 3,69 3,99 4,26 4,52 4,76 5,00 5,22 5,45 9,23 10,04 10,80 12,79 12,43 13,28 14,16 15,06 16,00 16,96 17,95 18,97 20,02 21,09 22,10 23,13 25,45 27,80 30,09 32,49 31,85 40,61 48,33 55,46 63,09 79,38 96,89 115,40 134,80 155,10 177,10 199,30 223,70 0,728 0,728 0,723 0,716 0,712 0,707 0,705 0,703 0,701 0,699 0,698 0,696 0,694 0,692 0,690 0,688 0,686 0,684 0,682 0,681 0,680 0,677 0,674 0,676 0,678 0,687 0,699 0,706 0,713 0,717 0,719 0,722 0,724 199 Phuû luûc 8: Caïc tênh cháút nhiãût váût lyï cuía dung dëch muäúi NaCl ξ % td, oC ρ Kg/m3 t, oC C m2/h Pr 7 -4,4 1050 20 10 0 -4 0,918 0,916 0,914 0,912 0,510 0,495 0,481 0,478 5,31 5,16 5,02 5,00 1,10 1,44 1,91 2,20 1,03 1,34 1,78 2,06 6,9 9,4 12,7 14,8 11 -7,5 1030 20 10 0 -5 -7,5 0,883 0,880 0,878 0,877 0,877 0,510 0,490 0,478 0,472 0,469 5,33 5,15 5,03 4,98 4,96 1,17 1,55 2,06 2,49 2,70 1,06 1,41 1,87 2,26 2,45 7,2 9,9 13,4 16,4 17,8 13,6 -9,8 1100 20 10 0 -5 -9,8 0,862 0,860 0,857 0,856 0,855 0,510 0,488 0,476 0,470 0,464 5,40 5,15 5,07 5,00 4,94 1,25 1,65 2,19 2,66 3,50 1,12 1,47 1,95 2,37 3,13 7,4 10,3 13,9 17,1 22,9 16,2 -12,2 1120 20 10 -5 -10 -12,2 0,844 0,842 0,838 0,837 0,836 0,493 0,489 0,468 0,460 0,458 5,21 5,18 5,00 4,93 4,90 1,34 1,76 2,89 3,56 4,30 1,20 1,57 2,58 3,18 3,84 8,3 10,9 18,6 23,2 28,3 18,8 -15,1 1140 20 10 0 -5 -10 -15 0,827 0,825 0,822 0,820 0,819 0,818 0,500 0,487 0,473 0,466 0,458 0,451 5,32 5,17 5,05 5,00 4,92 4,86 1,46 1,89 2,61 3,18 3,95 4,87 1,26 1,63 2,25 2,74 3,40 4,19 8,5 11,4 16,1 19,8 24,8 31,0 21,2 -18,2 1160 20 10 0 -5 -10 -15 -18 0,811 0,808 0,806 0,804 0,803 0,802 0,802 0,498 0,484 0,470 0,463 0,456 0,449 0,445 5,27 5,17 5,03 4,96 4,90 4,85 4,80 1,53 2,05 2,88 3,51 4,39 5,38 6,20 1,33 1,73 2,44 2,96 3,70 4,55 5,24 9,1 12,1 17,5 21,5 27,1 33,9 39,4 23,1 -21,2 1175 20 10 0 -5 -10 -15 -21 0,799 0,796 0,794 0,793 0,791 0,790 0,789 0,486 0,472 0,468 0,461 0,454 0,447 0,442 5,30 5,05 5,02 4,95 4,89 4,83 4,77 1,70 2,20 3,10 3,82 4,80 5,86 7,90 1,42 1,84 2,59 3,20 4,02 4,90 6,60 9,6 13,1 18,6 23,3 29,5 36,5 50,0 Phuû luûc 9: Caïc tênh cháút nhiãût váût lyï cuía dung dëc muäúi CaCl2 ξ % td, oC ρ Kg/m3 t, oC C m2/h Pr 200 9,4 -5,2 1080 20 10 0 -5 0,870 0,868 0,866 0,860 0,502 0,490 0,478 0,472 5,35 5,23 5,11 5,08 1,26 1,58 2,20 2,60 1,15 1,44 2,00 2,36 7,8 9,9 14,1 16,7 14,7 -10,2 1130 10 20 0 -5 -10 0,803 0,800 0,795 0,792 0,790 0,495 0,484 0,472 0,466 0,459 5,46 5,35 5,26 5,20 5,15 1,52 1,90 2,61 3,10 4,14 1,32 1,64 2,27 2,70 3,60 8,7 11,0 15,6 18,7 25,3 18,9 -15,7 1170 20 10 0 -5 -10 -15 0,752 0,750 0,747 0,740 0,737 0,732 0,492 0,480 0,468 0,462 0,455 0,450 5,60 5,47 5,37 5,34 5,29 5,28 1,84 2,28 3,05 3,50 4,76 6,27 1,54 1,91 2,56 2,94 4,00 5,27 9,9 12,6 17,2 19,8 27,3 35,9 20,9 -19,2 1190 20 10 0 -5 -10 -15 0,735 0,730 0,727 0,720 0,720 0,720 0,489 0,477 0,466 0,460 0,453 0,448 5,59 5,50 5,38 5,38 5,30 5,23 2,04 2,50 3,34 3,90 5,17 6,72 1,68 2,06 2,76 3,22 4,25 5,53 10,9 13,4 18,5 21,5 28,9 38,2 23,8 -25,7 1220 20 10 0 -5 -10 -15 -20 -25 0,710 0,705 0,700 0,695 0,695 0,695 0,690 0,690 0,486 0,474 0,463 0,456 0,450 0,445 0,439 0,433 5,62 5,50 5,43 5,38 5,32 5,27 5,20 5,15 2,40 2,93 3,89 4,50 6,04 7,70 9,66 11,80 1,94 2,35 3,13 3,63 4,87 6,20 7,77 9,48 12,5 15,4 20,8 24,4 33,0 42,5 53,8 66,5 25,7 -31,2 1240 20 10 0 -10 -15 -20 -25 -30 0,690 0,690 0,685 0,680 0,680 0,670 0,670 0,660 0,483 0,471 0,460 0,448 0,442 0,437 0,431 0,425 5,66 5,50 5,43 5,32 5,25 5,26 5,20 5,21 2,68 3,28 4,34 6,81 8,53 10,77 13,16 15,10 2,12 2,51 3,43 5,40 6,75 8,52 10,40 12,00 13,5 16,5 22,7 36,6 46,3 58,5 72,0 83,0 27,5 -38,6 1260 20 10 0 -10 -20 -25 -30 -35 0,680 0,675 0,671 0,665 0,660 0,655 0,655 0,650 0,480 0,469 0,457 0,446 0,435 0,429 0,423 0,418 5,63 5,50 5,41 5,33 5,24 5,20 5,12 5,12 2,99 3,68 4,99 7,67 12,1 15,0 17,5 22,0 2,33 2,87 3,81 5,97 9,45 11,70 13,60 17,10 14,9 18,8 25,3 40,3 65,0 80,7 95,5 120,0 Phuû luûc 9: ( Tiãúp theo ) ξ % td, oC ρ Kg/m3 t, oC C m2/h Pr 28,5 -43,6 1270 20 0 -10 0,670 0,664 0,660 0,479 0,455 0,445 5,62 5,40 5,31 3,20 5,22 8,18 2,47 4,02 6,32 15,8 26,7 42,7 201