Vi sinh vật - Các nhóm vi khuẩn chủ yếu 5

Vi sinh vật - Các nhóm vi khuẩn chủ yếu 5

Thể loại: Sinh học
Lượt xem: 2,071Lượt tải: 10Số trang: 7

Mô tả tài liệu

Cầu khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí không bắt buộc A- Hiếu khí B-Di động C-Ưa mặn bắt buộc, cần NaCl 7,5% 7.1- Chi Marinococcus CC-Không như trên 7.2- Chi Planococcus BB-Không di động C-Ưa mặn, cần NaCl 7,5%

Tóm tắt nội dung

Vi sinh vat Các nhóm vi khuẩn chủ yếu 5 7- Cầu khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí không bắt buộc A- Hiếu khí B-Di động C-Ưa mặn bắt buộc, cần NaCl 7,5% 7.1- Chi CC-Không như trên 7.2- Chi BB-Không di động C-Ưa mặn, cần NaCl 7,5% D- Lượng chứa GC > 50mol % 7.3- Chi DD- Lượng chứa GC < 50mol % Vi sinh vat 7.1- Chi CC-Không như trên D-Sinh acid từ glucose 7.4- Chi DD-Không sinh hay sinh ít acid từ glucose 7.5- Chi AA- Kỵ khí không bắt buộc B-Tỷ lệ G + C trong ADN < 30mol % 7.6- Chi BB- Tỷ lệ G + C trong ADN > 50mol % 7.7- Chi BBB- Tỷ lệ G + C trong ADN > 30 mol % , nhưng < 50mol % C- Catalase (+) D- Thành tế bào chứa acid teichoic 7.8- Chi DD- Thành tế bào khôngchưá acid teichoic 7.9- Chi CC- Catalase (-) Vi sinh vat D- Ngoài xếp thành đôi còn có dạng xếp thành bốn E- Đề kháng với (30mg) 7.10- Chi EE- Không đề kháng với 7.11- Chi DD- Không có dạng xếp thành bốn E-Xếp thành chuỗi rất dài 7.12- Chi EE- Không xếp thành chuỗi dài F-Sinh trưởng ở 10°C G- Sinh khí từ glucose 7.13- Chi GG- Không sinh khí từ glucose H- Sinh trưởng ở 45°C 7.14- Chi HH- Không sinh trưởng ở 45°C I-Di động, sống trong nước 7.15- Chi Vi sinh vat II- Không di động 7.16- Chi FF- Không sinh trưởng ở 10°C G-Lượng chứa G + C của ADN>35mol % 7.17- Chi GG-Lượng chứa G + C của ADN< 35mol % 7.18- Chi Gemella Vi sinh vat Khuẩn lạc Vi sinh vat Vi sinh vat Gemella