Chương 2: Mô hình mạng

Lượt xem: 90,824Lượt tải: 8Số trang: 13

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'chương 2: mô hình mạng', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

1 ©STU, 2006 Chương 2 Mô hình mạng ©STU, 2006 2.1 Phân lớp nhiệm vụ Nơi gởi, nơi nhận và bô� phận vận chuyển Sender, Receiver, and Carrier Phân cấp Hierarchy Dịch vụ Services 2 ©STU, 2006 Hình 2.1 Ví du�: quá trình gởi một bức thư ©STU, 2006 2.2 Internet Model Peer-to-Peer Processes Functions of Layers Summary of Layers 3 ©STU, 2006 Hình 2.2 Internet layers ©STU, 2006 Hình 2.3 Peer-to-peer processes 4 ©STU, 2006 Hình 2.4 Quá trình chuyển ñổi sư� dụng mô hình Internet ©STU, 2006 Hình 2.5 Physical layer 5 ©STU, 2006 Lớp vật ly� chịu trách nhiệm truyền các bít riêng lẻ tư" một nút ñến nút kê� tiếp. GhiGhi chuchu ��:: ©STU, 2006 Hình 2.6 Data link layer 6 ©STU, 2006 Lớp liên kết dư& liệu chịu trách nhiệm truyền các Frame tư" một nút ñến nút kê � tiếp. GhiGhi chuchu ��:: ©STU, 2006 Hình 2.7 Node-to-node delivery 7 ©STU, 2006 Hình 2.8 Ví du� 1 ©STU, 2006 Hình 2.9 Network layer 8 ©STU, 2006 Lớp mạng chịu trách nhiệm phân phối gói tin tư" nguồn ñến ñích. GhiGhi chuchu ��:: ©STU, 2006 Hình 2.10 Source-to-destination delivery 9 ©STU, 2006 Hình 2.11 Transport layer ©STU, 2006 Lớp vận chuyển có trách nhiệm phân phối thông ñiệp tư" một quá trình ñến quá trình khác. GhiGhi chuchu �� 10 ©STU, 2006 Hình 2.12 process-to-process delivery of a message ©STU, 2006 Hình 2.13 Ví du� 3 11 ©STU, 2006 Hình 2.14 Application layer ©STU, 2006 Lớp ứng dụng chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ ñến người dùng. GhiGhi chuchu ��:: 12 ©STU, 2006 Hình 2.15 Tóm tắt nhiệm vụ ©STU, 2006 2.3 2.3 MôMô hìhìnhnh OSI (OSI Model)OSI (OSI Model) Mô hình 7 lớp 13 ©STU, 2006 Hình 2.17 OSI model