Chương 2: Mô hình mạng

Chương 2: Mô hình mạng

Lượt xem: 90,838Lượt tải: 8Số trang: 13

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'chương 2: mô hình mạng', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

1 ©STU, 2 Mô 2006 2.1 Phân lớp nhiệm vụ Nơi gởi, nơi nhận và bô� phận vận chuyển Sender, Receiver, and cấp vụ 2.1 Ví du�: quá trình gởi một bức 2006 2.2 Internet of of 2.2 Internet 2.3 2.4 Quá trình chuyển ñổi sư� dụng mô hình 2.5 Physical 2006 Lớp vật ly� chịu trách nhiệm bít riêng lẻ tư" một nút ñến nút kê� chuchu 2.6 Data link 2006 Lớp liên kết dư& liệu chịu trách các Frame tư" một nút ñến nút kê � chuchu 2.7 2.8 Ví du� 1 ©STU, 2.9 Network 2006 Lớp mạng chịu trách nhiệm phân phối gói tin tư" nguồn ñến chuchu 2.10 2.11 Transport 2006 Lớp vận chuyển có trách nhiệm phân phối thông ñiệp tư" một quá trình ñến quá trình chuchu 2.12 delivery of a 2.13 Ví du� 2.14 2006 Lớp ứng dụng chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ ñến người chuchu 2.15 Tóm tắt nhiệm vụ ©STU, 2006 2.3 2.3 MôMô hìhìnhnh OSI (OSI Model)OSI (OSI hình 7 2.17 OSI model