400 SENTENCES OF CERTIFICATE A

400 SENTENCES OF CERTIFICATE A

Thể loại: Chứng chỉ A B C
Lượt xem: 77,526Lượt tải: 10Số trang: 404

Mô tả tài liệu

Đề thi thử đại học tham khảo dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học - cao đẳng luyện tập và củng cố lại kiến thức đã học. Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh kham khảo các tài liệu ôn tập và học môn tiếng anh. Tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức rất hữu dụng giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng học và làm môn tiếng anh tốt hơn....

Tóm tắt nội dung

b. at d. under --> b d. No, they don't go. --> b d. is it b. in d. by --> d b. is d. are --> b --> b --> b b. me d. mine b. much d. very --> d b. one d. an b. at d. into b. not d. none of b. us d. our --> b b. His d. Her b. her d. my --> b b. my d. hers b. ours d. yours --> b b. at d. from b. at d. into b. on d. at b. on d. at --> b b. on d. from --> d b. me d. mine --> b b. us d. ours b. hers d. she's b. them d. theirs --> b b. its d. they b. he d. he's b. her d. she b. her d. his b. any d. much b. any d. much --> b b. any d. much b. any d. much --> b b. any d. much b. any d. much --> d b. any d. much --> b b. any d. much b. her d. hers --> b b. They d. I b. its d. they --> b b. a b. also d. too --> d --> b b. as d. and b. a --> b b. a --> b b. a b. a --> d b. a b. a --> d b. a --> b b. a b. a b. over d. in b. over d. between b. over b. in d. into b. in d. over --> b b. in d. over b. over d. in b. over --> d b. my d. mine --> d b. mine / yours d. yours / mine --> b b. me / mine d. yours / my b. our / Them d. ours / They --> b b. thin b. she d. your d. me --> b d. well --> b b. both d. and --> b b. It / Its d. It / It --> b b. His / His d. His / He --> d b. theirs / Them d. theirs / Theirs --> d b. Ours / Their d. Ours / Theirs b. are d. were --> b d. to go b. is doing b. are b. is d. were b. is d. was --> b b. is d. was --> d b. is d. was --> d --> b --> b --> d b. not d. no of b. at d. into --> b b. we d. me --> b d. on --> d b. on d. into --> b b. can d. am not --> b b. Do d. Must --> b b. Are d. Is b. When d. Which --> b b. on d. into --> d --> d b. does d. are doing --> b b. one / in d. at / in b. in/ in d. in / at b. at / on d. in / under --> d b. on / of d. at / to b. to / with --> b b. for / to d. of / over b. from / for d. from / from --> d b. at / for d. after / at --> b b. to / on d. to / to b. an d. one --> b b. a d. some b. a d. any b. a b. a --> d b. a b. the --> b b. a b. a d. don't go b. are having d. b & c are correct --> d --> b b. do / have d. does / has b. doesn't d. don't --> b b. be d. am d. are --> b --> b b. is having d. has b. many d. a few b. Ours --> b b. for --> b b. are d. were --> d b. have been d. are --> d --> b b. are d. were d. b & c are correct --> d b. why d. how --> d --> b d. would have had --> d b. to go b. have done d. have to do b. top -->b --> d b. few d. some --> b --> b d. Even b. why d. that --> b --> b -->d --> b --> d --> d --> b b. of d. to --> b b. of --> d b. of --> b b. of d. to b. of d. to b. of d. to --> d b. for / to d. with / to b. with d. b & c are correct b. of d. for --> b b. of d. for b. of d. with --> b --> d b. of d. with b. on d. to --> d b. on d. to b. about / on d. for / in b. to d. of --> d b. same as d. same about --> b b. and me too d. and so do I --> d b. To d. Else --> d d. as if --> d d. more well than --> b b. more d. another b. because of d. for --> d --> b --> b --> b --> b --> b d. must --> b --> b b. other d. the other --> d b. another d. the other --> d b. another d. the other b. other d. the other b. other d. the other b. other / others d. the other / the other --> d --> d --> d --> d b. go through with d. go off --> b b. go on d. go off b. go over d. go off b. go through with d. go off --> b b. so d. although b. so that d. so --> d b. so that d. so d. because b. so that d. so --> b b. since --> b b. after d. while b. whenever d. unless --> d --> d b. has d. had --> b b. have b. put up --> d b. put up --> d b. put up b. go me out d. put me up --> d --> b b. for d. at d. made b. the same d. the other --> b b. much d. some --> b --> d b. less d. few --> d b. many d. less d. many --> b b. less d. many d. more --> d --> d --> b --> d --> b --> b --> b b. is d. in d. more often --> b b. was d. of b. didn't --> d b. quite so d. between --> b b. on d. at --> d b. and d. all b. don't d. in --> d b. were --> b d. in --> d d. at --> b d. will b. are d. its --> d b. were d. is --> b b. much d. that b. some d. from --> b b. who d. for --> b d. b. because d. one another --> d --> d d. keep --> d d. it --> d b. used d. so --> d b. doesn't b. as if d. a b. about d. was --> d b. but d. never --> b b. being d. are --> b b. a d. both d. with --> b d. on --> d b. where b. that --> b b. now d. but d. had done --> b d. full --> b b. for d. for --> d d. on b. go --> d d. at d. after --> b --> b d. this b. always d. in b. and d. seems --> d b. were --> b b. at d. of --> d b. it d. to --> b d. around d. for --> b d. because --> d b. is b. so d. it --> b d. of --> b b. of --> b b. were d. in b. put d. of b. made d. of d. 1890 --> b d. in d. any --> d b. of --> d b. from d. in b. was d. were --> b b. of --> d d. with --> d d. himself --> b b. of d. hundred --> d b. if that d. in --> b b. has had d. having b. into d. to --> d b. their d. for --> d b. who d. an b. in d. much --> d --> d d. with --> b b. to go --> d b. to --> d b. where b. in d. there d. down d. to --> b d. to --> b d. after --> b d. was --> d b. during b. but d. with --> d --> b b. to d. for d. about --> d --> b d. of --> b --> d b. about d. of b. is b. but --> d d. more --> d b. is d. in --> b b. which d. without --> b b. where d. never --> d b. about d. under b. a b. are not d. our d. with --> d d. or --> b b. in d. some --> b b. in b. together d. was b. nobody b. to give b. such --> b b. he d. in --> b b. his d. for --> d d. but --> b d. be --> b d. in --> b b. this d. in --> d --> d --> d --> d d. them b. for b. of d. of --> b b. any --> b b. for d. to which --> d d. last b. system --> d d. such --> b b. on d. would --> d --> d b. are --> b d. after --> d --> d b. to be b. has d. was --> b b. a d. with --> d b. when d. at d. the b. on --> d d. in b. less d. in --> b b. to d. with --> b d. for --> b b. was d. their --> d d. well --> b b. is d. of --> b b. and d. along b. that d. to b. for b. me --> d d. to b. and d. in b. that d. be b. have d. many --> d b. to find --> d d. in b. was --> b d. from --> b d. are --> b d. with --> d b. will d. his --> b d. can d. what b. with --> d b. to show b. of --> b b. and --> d --> b b. who d. and b. who --> b d. those --> b b. are d. in b. who b. into d. off b. no d. in b. of d. no --> b d. are --> d d. on --> d d. whole b. with --> b d. of --> d b. at --> d d. was --> b d. of --> b b. the b. in d. without b. don't d. to find d. on --> b d. that --> d d. most --> b b. same d. do b. much d. also --> b b. has --> d d. on --> d --> b b. between b. both d. in b. which d. is --> d d. in d. in b. that b. that d. this d. with --> b b. give d. and d. to be --> d b. be d. of --> b d. of --> b --> d --> d b. in d. b. for d. into --> b b. were d. was --> b b. to d. their --> d b. to be b. as d. did --> d d. of b. in d. around --> b d. yet --> b b. in b. was b. to be d. would b. became --> d d. for --> d b. was d. at --> b --> b d. the --> b b. on d. to --> b b. who d. in --> b b. from d. further --> d d. nor --> d b. when d. to take d. became --> b d. where --> b --> b --> d --> d b. are b. when d. in --> d --> d d. in --> b --> b b. to get b. to get --> d --> b --> b b. that you would call them b. there are d. there are where b d b. him d. it --> d d b. why d. which b b. in which d. what d b. Due to d. That --> b --> d --> d b. However d. Although --> b b. where they are d. in where they are --> b --> b --> d --> d --> b --> d --> b --> d b. give --> b b b. for d. by b. A d. That the b. there is d. where is --> b b. which d. for ---> b --> d b. to d. with --> d --> d --> b --> d b. With the d. The --> b --> d --> d b. that the d. the --> d b. they move d. which they move --> b --> b --> d b. There d. Each --> b --> b --> d --> b --> b b. for D.C., -> d --> b --> d d. is using --> b b. no d. nor b. During d. How b. to have d. have b. At d. In --> d --> b --> b --> b --> d b. he d. its --> b --> b --> b b. when d. about b. Once d. Even --> b b. when d. for --> d --> d d. few --> d d. many b. few d. many b. Many --> b b. many d. much --> d b. Many d. Much --> b d. many / a few / many --> b d. see --> b --> b --> b --> b b. has been d. was --> d --> b --> b --> d --> b --> b --> b d. will get d. will get --> b --> b --> b b. were d. will be --> b --> b --> b --> b --> d --> b --> d --> b b. was d. has been b. had d. would have b. was d. has been --> b b. were d. had been --> b b. could see --> b --> b b. be d. will be b. will have d. has had b. to go --> d b. to go out b. go --> d d. b & c are correct --> b --> d b. made from d. made --> b b. to d. with --> b b. made b. are d. were --> b --> b b. have d. have to --> b --> b --> b b. was d. had been b. are d. were b. was d. had been --> b b. was / was d. were / was --> b b. made d. had made --> b --> b --> b b. had d. had had --> d --> b --> b --> b d. would get d. will take b. give / will get --> d --> b --> b b. had been / have to d. were / had to --> b --> b --> b d. would give --> b b. move --> d -->b b. will give d. would give --> d b. will see -->d b. were you doing to do / was d. would you do / were --> d --> b b. would not do --> b -->b -->b d. b & c are correct --> b --> d --> b --> d --> d -->b --> b b. had / would be b. are d. were b. has d. were --> b --> b --> d --> d --> d --> d --> b b. becomes d. has become --> b --> d --> b --> b b. are used to being d. is used to be --> b --> b --> d --> b --> d --> b b. part d. quite b. whom d. to --> b b. in --> b d. of --> b d. is --> b b. on d. the --> b b. for d. in --> b b. are d. must --> b --> b d. across b. would b. to d. her --> b --> d d. within d. with --> d --> d --> d --> d d. how d. on --> d d. with --> d d. were d. my --> d d. the --> d d. into d. any --> d --> d --> d --> d d. be d. to --> d d. with --> d d. to d. an --> d d. that d. in --> d d. to go --> d d. be --> d d. does --> d d. for d. to --> d --> d --> d --> d d. of d. few d. this --> d d. for d. with --> d d. a few d. been d. very d. in --> d d. more d. its --> d d. to d. since --> d d. of d. much --> d d. do --> d d. to d. at all d. used to d. in --> d d. to d. any d. in d. alone d. on d. for d. me d. of d. when --> d d. also d. for d. over d. before d. in d. about --> d d. to --> d d. for d. than --> d --> d --> d d. was --> d --> d d. as --> d d. almost d. has been --> d d. everyone else d. one --> d d. which --> d d. have found d. with d. about --> d d. to --> d d. to d. at less --> d --> d d. if --> d d. is d. has been --> d d. to d. off d. of d. what --> d --> d d. on d. what --> d d. could --> d d. really --> d d. before d. computer d. in d. with --> d d. was d. for --> d --> d d. down d. to d. to fill --> d d. at once d. may be