15 cảm nghĩ về bố cục

Thể loại: Chụp ảnh Quay phim
Lượt xem: 28,686Lượt tải: 9Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Phi lộ: Đây là quan điểm cá nhân của một nhiếp ảnh gia phong cảnh nổi tiếng, vì từ ngữ rất khúc triết nên người dịch để song ngữ Việt - Anh cho các bạn tiện tham khảo. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. (Albert Einstein) Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức là có hạn còn trí tưởng tượng bao trùm cả thế gian. 1 – Bố cục là cách thể hiện mạnh mẽ nhất của sự nhìn. Đây là định nghĩa về bố cục của Edward Weston's definition...

Tóm tắt nội dung

15 cảm nghĩ về bố cục Phi lộ: Đây là quan điểm cá nhân của một nhiếp ảnh gia phong cảnh nổi tiếng, vì từ ngữ rất khúc triết nên người dịch để song ngữ Việt - Anh cho các bạn tiện tham khảo. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. (Albert Einstein) Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức là có hạn còn trí tưởng tượng bao trùm cả thế gian. 1 – Bố cục là cách thể hiện mạnh mẽ nhất của sự nhìn. Đây là định nghĩa về bố cục của Edward Weston's definition of composition. – và vẫn là định nghĩa ưa thích của tôi về bố cục. 1 - Composition is the strongest way of seeing – This is Edward Weston's definition of composition. – It is still my favorite definition of composition. 2 – Bố cục không chỉ là sự xếp đặt các đối tượng trong khung hình – Bố cục còn là việc sử dụng màu sắc, tương phản và ánh sáng. – Bố cục bao gồm hậu kỳ khi xử lý file raw và chỉnh sửa bằng Photoshop. 2 - Composition is not just the placement of objects in the frame – Composition also involves using color, contrast and light . – Composition includes post processing in the raw converter and in Photoshop. 3 – Mục đích của bố cục là để thể hiện cái nhìn và cảm xúc của bạn trước một khung cảnh – Mục đích của Bố cục Nghệ thuật không phải là ghi lại tính hiện thực của khung cảnh. – Hay là kiến tạo một bức ảnh chỉ hoàn hảo về mặt kỹ thuật. – Mục đích của nó là sáng tạo ra một bức ảnh ở một tầm cao hơn, cả về tính biểu cảm lẫn kỹ thuật. 3 - The goal of composition is to express your vision and your emotional response to the scene. – The goal of Fine Art Composition is not to create a documentary representation of the scene. – Nor is it to create a photograph that is only technically perfect . – The goal is to create an image that is superior, both expressively and technically. 4 – Cái mà máy ảnh ghi nhận lại là khách quan. Cái mà người nghệ sĩ nhìn và cảm thấy là chủ quan. – Đánh giá và thu nhận rung động của bạn trước cảnh đẹp. – Ghi lại cảm xúc đó bằng chữ hoặc qua ghi âm. – Sử dụng ánh sáng, màu sắc, tương phản, bố cục và cắt cúp để tại tạo lại cảm xúc đó bằng hình ảnh. – Ứng dụng điều này ngay ở thực địa và ở trong studio. 4 - What the camera captures is objective. What the artist sees and feels is subjective. – Take stock of your emotional response to the scene in front of you. – Record those emotions in writing or in audio. – Use light, color, contrast, composition and cropping to reproduce these emotions visually. – Work on this both in the field and in the studio. 5 – Nghĩ về ánh sáng đầu tiên – Một bức ảnh đẹp chỉ có thể tốt với ánh sáng bạn áp dụng. – Chủ thể không quan trọng bằng ánh sáng làm rạng rỡ chủ thể. – Chủ thể tốt đến đâu mà ánh sáng dở thì cũng không thể tạo nên một ảnh đẹp. 5 - Think first about light – A photograph is only as good as the light you use. – The subject is less important than the light that illuminates this subject. – The best subject in bad light does not make for a good photograph. 6 – Sử dụng tương quan tiền cảnh – hậu cảnh. – Tìm một tiền cảnh tuyệt vời để đặt đằng trước một hậu cảnh tuyệt vời. – Cần tìm tiền cảnh đủ rộng để có một giá trị quan trọng trong bố cục. 6 - Use foreground-background relationships. – Find a great foreground and place it in front of a great background. – Make sure your foreground is large enough to play an important role in the composition. 7 – Tương phản đối lập với các thành tố. – Con người thường nhìn và suy nghĩ theo kiểu đối lập. – Bởi vậy nên nó sẽ là cái mà họ quan tâm tới. Các ví dụ về đối lập: - Tĩnh tại / vận động - Trẻ / già - Lớn / nhỏ - Tự nhiên / nhân tạo 7 - Contrast opposites elements – Human beings think and see in terms of opposites. – Therefore this is something everyone can relate to. Opposite examples include: - Static / moving - Young / old - Large / small - Organic / man made