15 cảm nghĩ về bố cục

15 cảm nghĩ về bố cục

Thể loại: Chụp ảnh Quay phim
Lượt xem: 28,694Lượt tải: 9Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Phi lộ: Đây là quan điểm cá nhân của một nhiếp ảnh gia phong cảnh nổi tiếng, vì từ ngữ rất khúc triết nên người dịch để song ngữ Việt - Anh cho các bạn tiện tham khảo. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. (Albert Einstein) Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức là có hạn còn trí tưởng tượng bao trùm cả thế gian. 1 – Bố cục là cách thể hiện mạnh mẽ nhất của sự nhìn. Đây là định nghĩa về bố cục của Edward Weston's definition...

Tóm tắt nội dung

15 cảm nghĩ về bố cục Phi lộ: Đây là quan điểm cá nhân của một nhiếp ảnh gia phong cảnh nổi tiếng, vì từ ngữ rất khúc triết nên người dịch để song ngữ Việt - Anh cho các bạn tiện tham khảo. is more important than Knowledge is limited. encircles the world. (Albert Einstein) Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức là có hạn còn trí tưởng tượng bao trùm cả thế gian. 1 – Bố cục là cách thể hiện mạnh mẽ nhất của sự nhìn. Đây là định nghĩa về bố cục của Edward Weston's of – và vẫn là định nghĩa ưa thích của tôi về bố cục. 1 - is the strongest way of seeing – This is Edward Weston's of – It is still my favorite of 2 – Bố cục không chỉ là sự xếp đặt các đối tượng trong khung hình – Bố cục còn là việc sử dụng màu sắc, tương phản và ánh sáng. – Bố cục bao gồm hậu kỳ khi xử lý file raw và chỉnh sửa bằng 2 - is not just the placement of objects in the frame – also involves using color, contrast and light . – includes post in the raw converter and in 3 – Mục đích của bố cục là để thể hiện cái nhìn và cảm xúc của bạn trước một khung cảnh – Mục đích của Bố cục Nghệ thuật không phải là ghi lại tính hiện thực của khung cảnh. – Hay là kiến tạo một bức ảnh chỉ hoàn hảo về mặt kỹ thuật. – Mục đích của nó là sáng tạo ra một bức ảnh ở một tầm cao hơn, cả về tính biểu cảm lẫn kỹ thuật. 3 - The goal of is to express your vision and your emotional response to the scene. – The goal of Fine Art is not to create a of the scene. – Nor is it to create a that is only perfect . – The goal is to create an image that is superior, both and 4 – Cái mà máy ảnh ghi nhận lại là khách quan. Cái mà người nghệ sĩ nhìn và cảm thấy là chủ quan. – Đánh giá và thu nhận rung động của bạn trước cảnh đẹp. – Ghi lại cảm xúc đó bằng chữ hoặc qua ghi âm. – Sử dụng ánh sáng, màu sắc, tương phản, bố cục và cắt cúp để tại tạo lại cảm xúc đó bằng hình ảnh. – Ứng dụng điều này ngay ở thực địa và ở trong studio. 4 - What the camera captures is What the artist sees and feels is – Take stock of your emotional response to the scene in front of you. – Record those emotions in writing or in audio. – Use light, color, contrast, and cropping to reproduce these emotions – Work on this both in the field and in the studio. 5 – Nghĩ về ánh sáng đầu tiên – Một bức ảnh đẹp chỉ có thể tốt với ánh sáng bạn áp dụng. – Chủ thể không quan trọng bằng ánh sáng làm rạng rỡ chủ thể. – Chủ thể tốt đến đâu mà ánh sáng dở thì cũng không thể tạo nên một ảnh đẹp. 5 - Think first about light – A is only as good as the light you use. – The subject is less important than the light that this subject. – The best subject in bad light does not make for a good 6 – Sử dụng tương quan tiền cảnh – hậu cảnh. – Tìm một tiền cảnh tuyệt vời để đặt đằng trước một hậu cảnh tuyệt vời. – Cần tìm tiền cảnh đủ rộng để có một giá trị quan trọng trong bố cục. 6 - Use – Find a great and place it in front of a great – Make sure your is large enough to play an important role in the 7 – Tương phản đối lập với các thành tố. – Con người thường nhìn và suy nghĩ theo kiểu đối lập. – Bởi vậy nên nó sẽ là cái mà họ quan tâm tới. Các ví dụ về đối lập: - Tĩnh tại / vận động - Trẻ / già - Lớn / nhỏ - Tự nhiên / nhân tạo 7 - Contrast opposites elements – Human beings think and see in terms of – Therefore this is something everyone can relate to. examples include: - Static / moving - Young / old - Large / small - Organic / man made