Giáo trình Điều dưỡng cơ sở: Phần 1

Giáo trình Điều dưỡng cơ sở: Phần 1

Thể loại: Y khoa Dược
Lượt xem: 84,279Lượt tải: 2Số trang: 104

Mô tả tài liệu

Giáo trình Điều dưỡng cơ sở: Phần 1 với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Đại cương về cơ sở; y đức và phẩm chất của người điều dưỡng; chức năng điều dưỡng; nhu cầu cơ bản của con người; chăm sóc cơ bản; giao tiếp với bệnh nhân;... Cùng tìm hiểu để năm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cham soc benh nhan trong giai doan cu6'i 243 quan trong la dam bao va gop phin nSng cao chit luong chin doan, di6u tri, phuc ban vi dilu duong, la tai lieu giang day cho cac dfiii tuong bac dai hoc ve thuy6t luy duoc sau nhi6u nam cong tac trong llnh vuc cham soc va didu tri bfinh nhan. Hoc vien Quan y danh gia cao su hop tac co hieu qua cua Phong Dao tao, Di6u duong la mdt trong nhung nganh khoa hoc quan trong hang <Mu cua y hoc, nham bao ve va nang cao stic khoe cua nhan the' ky qua, di6u duong da gop phan die luc trong cham soc y te', chdn da tro thanh tru cOt cua cdng tac cham soc sue khoe cho nhan dan b nhieu du5ng cua hoc vien y khoa he chmh quy va cac ddi tuong hoc vien y khoa cua B6 m6n Dieu duOng - Hoc vien Quan y va duoc sira chOa, b6 sung cho phu cua ban doc va d6ng nghiep dd giao trinh duoc hoan chinh hon trong nhihig Ian Trong qua trinh phat tridn cua nhan loai, cham soc y te' dong vai tro rift quan D£ thuc hidn muc tieu bao ve va nang cao sue khoe nhan dan, nhan vien y Cham soc sue khoe cho moi ngudi la ngh6 cao quy nhSt. Khi da tu nguyfin dung trong h^ng ngu y te', d6i ngu bac sT, di6u duong, duoc si vk cac nhan vien y bSnh nhan vao kha nang ch&i doan, cham soc, dieu tri khoi benh va nhanh chong Ba me sinh ra nhung dtia con va la nguoi dau tien cham soc di con ngudi ton Xa hdi phat tri^n, nhu c£u cua con ngudi ngay cang cao va phong phu hon. Qua trinh phat tridn, trinh dd va vi tri xa hdi cua nganh Di6u duong 6 timg anh mdi quan tam cua thdi dai va cua xa hAi voi su nghiep cham soc, nang cao dudng la giai quye't cac y£u td' mdi trudng xung quanh benh nhan d£ ho phuc h6i - Trong nhung nam giua thd' ky XX, sir phat triln cua khoa hoc ky thu&t, cua y dudng phat triln, nhung vln thidn vd ky thuat cham soc b6nh nhan. - Theo HOi Di6u duong th£ gidi n&m 1973: Didu duong la cham soc va hd tro cua ngudi dieu duong !a h6 tro cac hoat ddng nang cao, phuc h6i sue khoe cua benh nhan hoac ngudi khoe, cung nhu lam cho cai chit duoc thanh than ma m6i ca nhan co thi thuc hidn duoc ndu nhu ho c6 du sue khoe, y chf va kidh thuc, giup ra dinh nghla: Dilu dudng la khoa hoc cham soc bdnh nhan, gop ph<in n3ng cao chat luong ch&i doan va didu tri tai bdnh vidn va qua trinh phuc h6i stic khoe sau - Theo Hdi Didu duong My: Dilu duong la mdt nghl hd tro, cung d p cac la chin doan va didu tri nhihig phan ung cua con nguoi ddi vdi bdnh hidn tai hoac Theo To chuc Y td' The' gidi (WHO): Didu duong la mdt bd phan quan trong trong cham soc y te, la tru cot cua hd thd'ng y y td' phai chu trong den nang cao chat luong doi ngu didu cao cac nude xay dung va phat triln dieu dudng theo cac dinh dieu dudng duoc trang bi kie'n thuc va ky nang dl thuc hidn nhiem vu ehi'nh la cham soc va dap ung cac nhu c5u co ban vd thi chit, tinh than cua bdnh Ngudi didu dudng phai duoc dao tao, trang bi cac kid'n thurc khoa hoc y Dieu dudng duoc dao tao d cac trinh dd tir so ca'p, trung cap, dai hoc, sau dai hoc vd didu dudng dupe thuc hien chu yd'u qua cac phuong phap didu tra vd cac llnh vue nhu: quan ly, nhan luc, ky thuat cham soc, chd'ng nhidm khuin, tidu hao Y hoc ng&y c&ng phdt triln, kiln thtic trinh dd cua dilu dudng phai lien tuc khoa nhu: Dilu dudng benh vien, Dilu dudng cdng ddng, Dilu dudng ndi, Dieu Ddi tuong phuc vu cua dilu dudng la con ngudi, bao g6m ngudi dm va ca ngudi dilu dudng phai co kiln thuc, ky nang, thai dd thi'ch dd cua dilu dudng phat triln bac dai hoc, sau dai hoc cdng su cua thiy thud'c, la mdt thanh vien trong nhom cham soc benh nhan. - Ngudi dilu dudng c6 kie'n thtic dua tren co sd khoa hoc, trii qua qua trinh - Ngudi dilu dudng co cdng cu dl cham soc toan dien va co he thd'ng la quy trinh dilu dudng gom 5 budc: nhan dinh, chin doan, lap k l hoach cham soc, thuc Nam 60, ba Phoebe (Hy Lap) chu ddng ddn nha benh nhan dd cham soc. cham soc benh nhan tai can nha sang trong cua ba. Nhidu benh vien dupe thanh lap dd cham soc bo, cac td chirc tdn giao bi giai tan, din de'n thi£u hut trim trong ngudi cham soc Thdi ky nay xu&t hien nhung quan niem vi thai dd x£u cua xa hdi ddi vdi nhung ngudi lam nghe didu ra va ldn len trong gia dinh giau co d nude Anh, dupe giao due chu dao, bidt dupe hoai bao, udc mo cua ba la giup dd nhung ngudi ngheo khd, ngudi dm. dua sang Thd Nhl Ky dd phuc vu, chua benh cho thuong benh binh quan ddi Hoang gia Anh. Ly thuydt vd khoa hoc ve sinh trong cac co sd y te' cua Florence sit vidn dilu dudng quin y trong cac cudc ndi chid'n, chiln cac hoc thuyd't dilu dudng: Phat triln mdi quan hd giua dilu dudng vi bdnh soc cho ca nhin vi gia dinh (Ab - dellah -1960); duy tri va ning cao sue khoe, Orem’s - 1971); xac djnh cac loai nhu ciu cua bdnh nhin, nhin dinh su thi'ch nghi vi giup bdnh nhin thi'ch nghi vdi cac nhu ciu (Roy - 1979); chim soc dilu dudng nhu li mdt cach dl ddi diu vdi benh tit (Benner vi Wrubel - Hd thdng cac hoc vidn, nha trudng didu dudng quin su trong Quin ddi cic dudng Quin y da tham gia vao cac cudc chid'n tranh vdi nhidu muc dich khac dung trong vide chim sdc, didu tri bdnh thao ky thuit, vung tay nghd, chi dupe phu vide cho bac si vi dupe goi la y anh da dung tilu lien va thu phao tieu diet mdt d sung may cua dich, bao ve + Nam 1963, Bd Y td' ra quyet dinh chuc vu y ta trucmg trong cac co so dieu dilu duong, dilu dudng trudng khoa cua Trung Qudc, Bungari dd'n giang day, Cdng tic cham soc, dilu tri bdnh nhan duot Bd Y - Nam 1982, ban hknh chUc danh y ta trudng benh vien va y ta trudng khoa, - Nam 1986, mdt sd benh vien xay dung phong dilu dudng. - Nam 1990, ban hknh quylt dinh thanh lap phdng dilu dudng tai cac benh - Nam 1993, ra quylt dinh vl chi dd, trach nhiem cua y ta trong viec cham - Ngay B6 m6n Dilu dudng Hoc vien Quan y dupe thanh lap va - Nam 1995, md he dao tao ch nhan dilu dudng chinh quy tai Dai hoc Y dang Y t l Nam Dinh; nam 2004, Trudng dupe nang c£p len Dai hoc Dilu dudng. vl viec ban hanh tieu chudn nghiep vu cac ngach vien churc y t l Dilu dudng: - Dilu dudng Viet Nam nhan dupe su giup dd cua nhilu t6 chUc dilu dudng Y dtic la phim chit t<5t dep cua ngudi 1km cdng tac y te', ducrc bidu hien 6 tinh Chuc nang cua y dire la dd chi dao hanh vi, thai dd cua ngudi 1km cdng tic y te, dua ra cic yeu ciu vd thai dd vk dinh gia hknh ddng cua bkc si, dieu didu dudng phai bi£t cdch giup ngudi benh dd ho dupe sdng, biet cach cham soc, giQ gin stfc khoe cua tre em cung nhu ngudi ldn dd moi ngudi luc dire cua ngudi lam cdng tic y te' dupe thd hien trong “Quy dinh vd y dtfc” cua Bd Y te' Viet Nam. Do tmh dkc thd cua nghd nghiep, ngudi dieu dudng ckn co them nhung ph&n chit, dao dUc cua ngudi true tie'p lam cdng tic cham soc y te. Ph£m chit ca nhan cao 1a didu kien ckn thie't dd ngudi didu dudng thuc hien - Y thuc trach nhiem cao: Ddi tupng phuc vu cua didu dudng lk con viec cua ngudi didu dudng lien quan chat che tcri cudc sdng, tinh mang va trong tinh cach cua ngudi didu didu dudng cd mdi quan he chat che vdi benh nhan, vdi - Su an can va cam thdng sku skc: Ngudi didu dudng phai thiu hidu, cam thu ch6, tieP xuc xu6ng xa se 1km cho ngudi didu dudng mkt uy tin trudc benh nhkn, ngudi didu dudng phki khln trucmg, binh tlnh, tu tin trong cdng viec; khdng dupe Phkm chkt vd my hoc cua ngudi didu dudng bao gdm: su tuom tkt, tmh dung dai se gky tdn hai de'n uy tin cua can bd y td, dkc biet ddi vdi ngudi dang chiu dau Ngudi didu dudng khdng dupe phep dd cac mdi khd chiu benh nhkn, ky nkng thanh thao, kha nang nghi6n curu va cai tie'n, khdn kheo trong tac dieu dudng dupe dao tao cd he thd'ng, trinh dd dao tao da dupe nkng kie'n thUc vd nguyen nhkn, co che' benh sinh va cac phuong phap dieu tri, du phdng benh cho phep ngudi dieu dudng thuc hien nhiem vu chkm soc, didu tri bdnh nhkn, theo ddi benh nhkn cd y thuic, cd co sd khoa hoc, giam bdt dupe Didu dudng la khoa hoc cham s6c bdnh didu dudng phit tridn ldn trinh dd cao hem; ngudi dan, bdnh nhan dupe Ngudi didu dudng phai thuc hidn thinh thao cic ky nang tidp xuc, giao tidp Ngudi dieu dudng vdi benh vu nghd nghidp cua ngudi didu dudng vdi bdnh nhan dua trdn nhung Ngudi didu dudng phai san sang qudn minh dd giup dd bdnh nhan trong bit de doa dd'n tmh mang, dang c£n su quan tam giup dd dac bidt cua ngudi can bd y Tit chd'i giup dd bdnh nhan li vi pham nghia vu xa hdi, phai chiu su ldn an vd Ngudi didu dudng phai ludn thdng cam vi thd hidn su quan tam dac bidt ddn Ngudi didu dudng cd nhidm vu diu tranh vi su sdng cua bdnh nhan dd'n cung, trong khi lam nhidm vu, khdng dupe dd bdnh nhan mdt minh ddi phd, vat ldn vdi benh tat, cung khdng dupe nhd cay ngudi nha, ngudi quen cham sdc bdnh moi nhu ciu vd thd chit cua bdnh nhan, ngudi didu dudng phai linh phii nim vidn, cach ly vdi gia dinh va ngudi thin, mdi trudng bdnh hinh vi, th£i dd, ldi n6i gay ch&n thuong tinh thSn cho bdnh nhan diu bi ngudi dilu dudng phai thdng cam danh cho ho su quan tam Trong xa hdi hien dai, moi ngudi dan diu cd quyln dupe hudng cac djch vu Bdnh nhan khi da tin tucmg nhan vidn y td', thudng tam su, trao d6i nhung didu Trong trucmg hop bdnh nang phai hit ldng ctiu chua va cham sdc din cimg, d6ng thdi thdng Mo cho gia dinh, dcm vi cua bdnh toan bd qua trinh cham soc bdnh nhan, dilu dudng phai cdng tac than Mdi trucmg lam vide cua dilu dudng cd nhilu thanh phdn: bac si, dupe si, trudng cin hoc hoi, cin su chi bao giup dd cua nhidu ngudi khac dd dam bao an - Ngudi didu dudng cd trich nhiem ci nhan khi hinh nghd, phai tdn trong luit tridn, doi hoi ngudi didu dudng phai lien tuc hoc tip dd ning cao kie'n thuc, trinh - Duy tri cac tieu chuin cham sdc cao nhit trong timg hoan canh, didu kien cach dd cdng tac cham sdc benh nhan dat tieu chuin cao nhit. - Hoa nhip vdi cdng d6ng: Ngudi didu dudng la mdt thanh vien trong xa hdi, dudng trong cdng d6ng la gop phin vao cdng tac ning cao sue khoe cho nhan din. xa hdi, ngucri didu dudng se cd dieu kien dd dd ra cac bien phap phd hop vi thuc - Ngudi didu dudng cd trich nhiem cung tham gia, hd trp cic hoat ddng cham sdc y te' trong khudn khd cho phep dd dap Ung cac nhu ciu sure khoe cua xa hdi, ngudi didu dudng kh6ng chi do trinh d6, kidn thtic quyfi't dinh md cdn phu thudc Su phat tridn cua y hoc din ddn nhu cdu vd trinh dd va kid'n thtic cua nhung ngudi lam nghd Y - Dupe phai dupe nang cao, dac biet la cua didu dudng. - Trinh dd chuyen m6n, ky thuat cua d6i ngu bde si va cac can bd chuyen - Tmh trang benh ly va tim ly cua benh nhan. ydu td dan t6c, tdn giao, dia ly, su quan tam cua Nha nude ddi vdi didu didu dudng, thi d qudc gia do chit luong cham sdc y td dupe nang cao (WHO, Hidn nay, td chtic, nhiem vu, chtic nang didu dudng d cic nude tuy cd Tfif nam 1990, he thdng td chtic Didu dudng Viet Nam da cd thay ddi dd phu nhiem vu cu thd cua didu dudng dupe ban hanh. To churc, nhiem vu cua Phdng Dieu dudng tai B$ Y te Phong Didu dudng tai Bd Y td' dupe thanh lap. Vu Didu tri, cd cac cdn bd phu trach cac mat quan trong trong cdng tdc didu Didu dudng Id co quan tham muu cho Bd Y td' trong linh vuc didu vy cua Phdng Didu dudng tai 8<5 Y td chung cua Bd hang nam vi kd hoach dai han; bao g6m cic kd hoach vd nhan luc, thuit trong cdng tic didu duong, phuc vu benh nhan vi chim s6c sue khoe ban diu. - Dd xuit vi tri^n khai thuc hien cic chi thi cua Bd trong viec kien toan td To churc, nhiem vu cua Dieu dudng trudng Sd Y td Didu duong trudng Sd Y te' dat duoi su chi dao vi bao cio true tidp cho Giam Nhi$m vy cua Didu dudng truong Sd Y td - Xiy dung, kd hoach, phucmg in cdng tic didu duong trong tinh, thanh dd - Kidm tra, thanh tra, danh gia chit lucmg cdng tac didu duong d cic benh vien vi cham soc stic khoe ban diu tai cac trung tim y td Quan Tridn khai thuc hien cac chi thi cua Giam dd'c Sd Y td, cac chu trucmg cua - Phoi hop vdi cac phong chtic nang, cic benh vien vi cac trudng y te dd xiy dung vi td chtic cdng tac bd tuc, huin luyen cho can bd didu dudng. - Dinh ky td chtic sinh hoat cac didu dudng trudng benh vien vi trung tam y te - Dinh ky bao cao hoat ddng didu dudng cho Giam doc Sd Y te vi Phong - Phdng Dilu dudng benh vien dat dudi su chi dao true tie'p cua Giim ddc benh vien vi cd mdi quan he chat che vdi cic khoa, phong trong benh vien. - Chju trich nhiem quin ty, dilu hinh cdng tic dilu dudng trong toan benh - Phdng Didu dudng benh vien do dilu dudng trudng benh vien dung diu. cac dilu dudng khd'i vi cic dilu dudng trudng khoa dl thuc hien chtic ning quan toin bd cin bd dilu dudng trong benh vu cua Phdng Didu dudng bSnh vi$n - Quan ty, td chuc cdng tic huin luyen, bd tuc cho dilu dudng toan benh vien. - Quan ly dilu hanh nhan luc dilu dudng va y cdng trong benh vien. - Quan ly ve sinh, trit tu cic khoa phdng va giio due sire khoe cho benh nhin va gia dinh benh nhan. Mdi quan hS giOa Phdng Didu dudng b$nh vi$n vdi c ic phdng dudng phu thudc vao chit lucmg cua mdi quan hi vdi cic phdng, ban, khoa... - Vdi cac bic si trudng khoa: Phdng Dilu dudng vi cic dilu dudng trudng khoa cin chi dao cic dilu dudng vien thuc hien nghiem tuc moi yeu ciu dilu tri, Hang nim, danh gii hieu qua cdng tic vi trinh dd chuyen mdn cua dilu dudng dl - Vdi Phdng Quan ly vat tu, trang bi: Dilu dudng trudng benh vien lap kl' hoach, ngan sach, dung cu, trang bi cho cdng tic dilu dudng va ke' hoach su dung dilu dudng, hd ly cho phu hop vdi yeu ciu cham soc benh nhin. che voi cac ban nganh, doan thd nhu: Chi hdi didu dudng, Cdng doikn, Doan thanh luong didu dudng nang cao trach nhiem va trinh do chuyen m6n, ky nay, 100% benh vien da c6 didu dudng trucmg benh vien, 100% benh tuyen da thanh lap phong didu duong theo quy che' benh vien. - Chtic nang chu ddng cua ngudi didu dudng la thuc hien nhung nhiem vu co ban cua benh nhan, bao gdm cac nhu ciu vd: h6 hip, dinh dudng, bli tidt, van - Chu ddng thuc hanh cac ky thuat didu dudng, trong tie'p don benh nhan ddn kham benh va thuc hien so ctiu, clp ctiu ban diu cac trudng hop benh nang, tai - Ngudi didu dudng hien nay la ngudi cdng tac cua bac si (Co - khdng phai la ngudi tro ta, giup viec cua bac si (Dotor's helper) nhu quan niem - Chtic nang phd'i hop cua ngudi dieu dudng thd hien trong viec thuc hien y lenh va bao cao tinh trang benh nhan cho bac si. - Ngudi didu dudng cin phai phd'i hop vdi cac ddng nghiep khac (ky thuat vien, - WHO khuydn cao 5 nhiem vu co ban cua didu dudng: + Cham soc nhung ngudi bi dm dau, benh tit hoac nhung ai cin dupe cham soc stic khoe, dap ting nhu ciu cin thie't cua tting ca nhan vd thd chit, tinh cam, vd xa hdi tai benh vien va trong cdng ddng. + Hirdng din, khuydn nhu bdnh nhan va ngudi nha bdnh nhan vd cham soc chting lam sing, tic dung phu cua thudc, bao cao tinh trang bdnh nhan cho bac si + Huin luydn cho nhan vidn y td khac trong cham soc bdnh nhan va trong + Cdng tac vdi cac nhan vidn y td kMc trong vide nang cao chit luong didu Trdn co sd trinh dd dupe dao tao va vi tri cdng tac m i mdi didu dudng co cac Dieu dudng Vidt Nam li vidn chuc chuydn mdn ky thuat cua nginh Y td, co nhidm vu td chtic thuc hidn cac ky thuat didu dudng co ban vi ky thuit didu - Lip kd' hoach cham soc vi phdi hop vdi bac si trong vide td chtic thuc hidn kd' hoach cham soc ngudi bdnh toin didn theo dung cac quy chd chuydn mdn. - Td chtic thuc hidn vi theo doi, giim sat cac didu dudng d ngach thip hon trong vide thuc hidn cac y ldnh cua bac si vi thuc hidn kd hoach cham soc ngudi - T6 chtic thuc hidn cac quy trinh tid'p don ngudi bdnh dd'n kham, didu tri, lim tuc cham sdc khi ngudi bdnh tu vong theo dung quy cua ngudi bdnh, dac bidt chu trong nhftng ngudi bdnh ning vi cac trudng hop cip ctiu dd didu chinh kd' hoach cham soc vi bao cao bac si kip thdi dd xu ly - Hudng din ky thuit didu dudng cho hoc sinh, sinh vien didu dudng va cho didu dudng d ngach thip hon; thuc hien viec chi dao tuydn vi tham gia cac de tii trinh ky thuit cua nginh Y te' vi cac quy dinh cua phap luit lien quan ddn finh - Vd y hoc co sd, didu dudng hoc, benh hoc, ve sinh phdng chdng dich benh. - Cac ky thuit didu dudng co ban, cic ky thuit didu dudng chuyen khoa trong - Quy trinh vin hinh, bao quan, bao dudng cac loai may mdc vi trang thiet bi - Chtic trach, nhiem vu cua vien chtic y te' trong linh vuc didu dudng. - Luit bao ve stic khoe nhin din, cac che do chinh sach cua Nhi nude vi cua - Su dung dupe mdt ngoai ngu trinh dd A; trudng hop cdng tac tai vung co sd lieu trong qua trinh theo doi vi chim soc ngudi v6 thd chit va tinh thin la do duoc cung cip diy du cac yd'u td vat chit, tinh Cac nhu ciu cin thiS't dd duy tri cac yeu td tao ra con ngudi goi la nhu ciu co ban (con goi la nhu ciu dd tdn tai va phat tridn cua con ngudi). - Muc dd va tim quan trong cua mdi nhu ciu b timg ngudi cd khac nhau, thay Maslow da phin cip cac nhu ciu co ban cua con ngudi theo thu nhu ciu cip thie't trong thdi gian xay ra benh dich, chie'n tranh, tham hoa. Nhu ciu v i tinh cam va quan he (nhu ciu giao tie'p) thd hien d su trao nhin Cac nhu ciu co ban cua con ngudi dupe dip ung thoa man se tao ra ddng luc Nhu ciu cham soc stic khoe cua nhan dan din ddn su ra ddi cua nganh Y te', nhan vien y td, trong do cd didu duong. - Xuit phlt tir viec dap ting nhu ciu cua benh nhan, ngudi khoe manh tu dap ting duoc cac nhu ciu hang ngay, cham soc y td giup ho phong trinh benh tat. - Benh nhan (ngudi benh) khdng tu dip ting dly du cac nhu ciu hang ngay nen cin su hd trp cham soc cua didu dudng. - Benh nhan ludn ddi hoi rlt cao nhu ciu an toan va duoc bao ve, cudc sdng Bac si, didu dudng phai nhanh chong, kip thdi xlc djnh dupe tmh chit benh benh nhan; xac dinh dupe nguyen nhan gay benh dd phong trinh. - Nhu ciu cua con ngudi ca ban li gitfng nhau nhung mire dd vi tim quan toan didn phat hien cac nhu ciu cua benh nhan li nhiem vu dac bidt quan soc didu duong cho benh nhan bao gdm phat hien va dap didu duong phai lip kd' hoach cham sdc rieng cho timg benh nhan. - Da sd' benh nhan bie't ro va didn ta duoc nhu ciu cua ho, nhirng trudng hop benh nhin va thin nhin vio ke' hoach chim sdc se tao didu kien thuin loi cho lip luong didu tri, cham sdc benh nhan. - Tham gia vao kd hoach cham sdc, benh nhan se yen tam, tin tucmg vao phuong phap chua bdnh, gia dinh; thin nhin benh nhan ydn tim hd tro cho bdnh hoan canh va tinh chit benh, mdi trucmg bdnh vidn, khoa phong thich hop... - Nhu ciu co ban cua con ngudi la co sd dd thuc hidn cac ndi dung cham soc Nhin bidt duoc cac nhu ciu co ban cua con ngudi, nhu ciu cua bdnh nhin Trong qua trinh cham soc bdnh nhin, nhung ngudi lam cdng tac cham soc 1960, cac t6, nhom, didu duong c6 vai tro nhit dinh trong cham soc bdnh nhin. soc y td' cho bdnh nhan, ngudi dan va cdng d6ng. - Didu duong li ngudi true tid'p cham soc bdnh trong then gian bdnh nhan nim vidn va moi vin dd lidn quan dd'n bdnh nhan. - Cac mdi quan hd vdi nhan vidn y td khac do ngudi didu duong thid't lap. ddng thoi cic nhan vidn y td' khac cung co trach nhidm trong vide cham soc, didu - Cham soc co ban cho phdp ngudi didu duong phit huy dupe chuc nang chu ddng va chtrc nang phd'i hop trong thuc hanh cham vu cua dieu dudng trong chim soc ca b&n nhan chi phd'i hoat ddng cham soc cua didu duong. co thd true tid'p cham sdc tit 4 - 10 bdnh nhan, tdt nhit la 1 didu duong cham soc Trucmg hop dac bidt, 1 didu duong chi cham soc 1 bdnh nhan - Tid'p xuc vdi benh nhin ngay sau khi nhap vien, nhin dinh dupe cac nhu ciu cua bdnh nhan dd lap kd hoach cham soc nhim dap ung thoa man cac nhu ciu do. - Phd'i hop vdi bac si didu tri, chu ddng cham soc bdnh nhin 24/24 giO. - Phai nhan dinh lai tinh trang benh nhan A6 dinh gia kdt qua cham s6c. - Khi dieu duong ving mat, phii bin giao cho didu dudng thay the' cham sdc - Co trach nhiem hudng din khi benh nhan ra vien, van chuydn benh nhin, ban giao, cung cip cac thdng tin cin thie't ve benh cho gia dinh, co quan y te" de’ Benh nhan dugc hit thd khdng khi trong sach, budng benh thoing mit, du Dap ung thoa man cic nhu ciu vd hd hip cho benh nhan II hanh ddng diu tien, quan trong nhit cua moi nhin vien y te. Giup dd benh nhan trong bai tiet cua benh nhin trong ngay dd kip Giup dd benh nhan ve tuthe, van dong va luy$n t$p HIu he't benh nhin deu co khd khan trong van ddng, didu dudng hd tro ho van ly; giup benh nhin trong qua trinh di chuydn trong bu6ng benh cung nhu khi Co ke' hoach thay quin io dinh ky, giup d5 benh nhin ning, ngudi gii, tre em diu hieu sinh tdn, duy tri chtic ning sdng cua benh dudng cin giup benh nhin nang, bit ddng vl dai tilu tien Giup benh nhan tranh moi nguy hiem trong khi nim vien Giup benh nhan trong giao dudng cin bilt nhung khd khan cua benh nhan trong giao tie'p dl qua lo ling vl bdnh tat, tdn trong quyln tu do tin ngudng cua bdnh nhan, tao mdi Giup benh nhin iao dong, trinh mac cam la ngudi vd dung Giup benh nhan trong cac hoat dong vui chdi, gi&i tri Giup benh nhan cd kie'n thurc ve y hoc Bdnh nhan quan tam dd'n nguydn nhan din dd'n bdnh tat, cich dilu tri bdnh va sing cua bdnh cung nhu cic phucmg phap cham soc, dilu vu giup bdnh nhan hilu bidt vl cac ndi dung co ban cua bdnh tat cung nhu Biet dupe cac ndi dung cua cham sdc co ban se lap dupe k l hoach chfnh xac trong cham soc bdnh nhan. cac ndi dung cham soc co ban dl c6 k l hoach dilu tri, cham soc hop ly, phdi hop vdi dilu dudng, giup bdnh nhan h6i phuc stic khoe mdt cach nhanh soc bdnh nhan noi chung dupe chia thanh: cham soc true tilp va cham - Cham soc true tie'p: la nhung cdng viec ma ngudi dilu dudng thuc hien trudc Chd' dd cham soc bdnh nhan phu thudc vao sd' lupng bdnh nhan, tinh trang bdnh nhan, ydu ciu cham sdc trdn tting bdnh nhan cu thi va chiu anh hudng cua soc dupe thuin lei va hidu qua, chi dd cham sdc dupe phan cip theo tinh trang Cham soc d p I gdm nhung benh nhan nang co yeu ciu cham soc, theo doi, so nao, benh nhan cip ctiu ndi khoa (chay mau dudng tieu hoa, dot quy...) phiu Thdi gian cham s6c true tilp trung binh cho m6i benh nhan li 4 soc cip II g6m nhung benh nhan c6 yeu ciu cham soc 6 muc trung binh, benh nhan cin din su hd tro cua ngudi dilu dudng trong viec dap ting cac nhu ciu co ban nhu cac benh nhan cin ud'ng thudc, tiem, truyln trudc phiu thuat, Thdi gian cham sdc true tilp trung binh cho mdi benh nhan li 2 sdc cSfp III gdm nhung benh nhin nhe, tu dap umg duoc nhu ciu cho Thdi gian cham sdc true tilp cho mdi benh nhan la 1,5 gian cham sdc gian tilp khdng phu thudc vio tinh trang benh nhan vi tuong ddi 6n dinh vdi moi benh nhin, thdi gian cham sdc gian tilp trung binh cho Viec phin cap chi dd cham soc giup cho ngudi quan ly, dilu hanh cin ddi Nguyen tic cham sdc co ban la dl cao vai tro cham sdc cua ngudi dilu dudng vi xac dinh vi tri cua ngudi dilu dudng trong he thd'ng cham sdc sure cham sdc va dilu tri benh nhin co hieu qua thi cac bac si, dilu dudng cin thuc hien dung cac ndi dung cham sdc co ban, tuc la phai ndm vfm.g nhu ciu cu ban cua con ngudi, bilt cach dap ung nhim thoa man nhu ciu cua benh nhan, bang cac ky thuat dilu dudng co ban vi chuyen khoa cho timg bfinh nhan cu the. Giao tie'p vdi benh nhan la hoat ddng lien kit va hinh thanh c£c mdi quan he giua can b6 y te' vdi benh nhan, didn ra ngay tit 15n tilp xuc dSu tien cho din khi Cam xuc va thai dd cua con ngudi thudng dupe thi hien qua cac hanh vi xuc vdi benh nhan cua bic si, didu dudng va cic nhan vien y td khic. tin cho benh nhan trong thdi gian ho de'n khim benh vi didu tri benh. - Hy vong bic si se kham benh, didu dudng cham soc, phit hien vi didu tri - Tim hidu, tham do du luin vd benh vien, nhan vien y te', thu tuc khim chua benh trudc khi dd'n Khoa Kham benh va trong thdi gian chd dpi tai khoa khim benh. Tam ly benh nhan dieu trj trong benh vien Benh nhan tiep xuc vdi mdi trudng mdi, phai thay d6i ndp sdng sinh hoat, lo quen bidt nhu nhan vien trong khoa, trong benh vien, cac benh nhin khac; ludn su quan tam chu y cua bac si, dieu duong va moi ngucri xung quanh; doi hoi kham tim moi cach dd xem h6 so benh an, y ki6n cua cac giao su, chu nhiem khoa vd bac si, dieu duong dd do hoi vd benh, tien luong benh vl phucmg phap didu tri Thdi gian didu tri trong benh vien la didu kien thuln Id dd benh nhan tidp xuc, lam quen vdi nhung benh nhan khic, tim hidu timg bac si, didu duomg, tim hidu cac mdi quan he giua cic thknh vien trong khoa va dua ra cac nhan xet vd cua benh vien, dac biet hay nhan xet vd v£n dd Vdi benh nhan, Khoa Kham benh la bd mat cua benh vien, co tac ddng manh - Co phdng doi, du ghe ngdi, khdng de benh nhan dung hoac nim chd kham benh. - Bdc si, didu du5ng cd thdi dd an cin, nidm nd, chan thanh vdi benh nhan, la Khoa Khim benh la nci lam diu bdt cam giac lo ling, rut re cua benh nhan - Nhan vien thucmg true: phai bidt nhung thay ddi vd tam ly benh nhan, cd hanh ddng cham sdc ngay tit khi benh nhan budc chan vao qua thai dd nidm nd, - Didu duong tiep nhan benh nhan: cd mat trudc gid lkm viec 5 - 10 phut, cdi Cdng bang vdi benh nhan, ngudi de'n trudc vio kham benh trudc, ai - Gay cam tinh ngay vdi benh nhan qua tic phong, net mat, trang phuc, thli - Trao ddi cdi md, thoai mai vdi benh nhin, giu kin nhung didu tham kin cua chin doln, didu tri cua ddng nghiep trudc mat benh cd y nghia rift quan trong. - Theo ddi dupe mdt each lien tuc tinh trang cua benh nhin, qui trinh tien - Tun hidu dupe ro hon nhan each cua benh nhan, hoan canh gia dinh benh nhan. - Mdi quan he giua bac si, didu duong vdi benh nhan than thien se cho hieu Didu dudng chuin bi benh nhan, hd so va dung cu khim benh diy du, phu giup, Nhung budi didm benh cd y nghia dac biet ddi vdi benh nhan: tham kham benh nhan, giai quydt nhung vin dd khd khan trong chin dodn, didu tri, cham sdc, - Cac loai hd so khac lien quan ddn benh nhan. - Didu dudng cin hudng din, dan dd benh nhan cd mat tai giudng benh, thu qua va tai bie'n cd thd xay ra trudc khi quye't dinh thuc hien tren benh nhan ke't qua dieu tri, su thdng nhit giua bac si trucmg khoa, bac si dilu tri, Qua do bac si, dilu duong tac ddng tam ly tdi benh nhan tdt n6n thdng bao true tie'p cho benh nhan, nen thdng bao cho gia dinh, ngucri than cua ho bie't trudc, trinh tac ddng tam ly xiu, chi thdng bao cho benh nhan Benh vien thuc hanh la co sd de’ hoc sinh cac trucmg Y - Duoc, dilu duong Benh nhan thudng gitip do, tao dilu kien cho hoc sinh hoc tap. Mdi trudng benh vien cin dam bao an toan cho benh nhan vi nhan vien y t£ Benh nhin, nhan vien y te' co thi bi nhiem khuin tCr dung cu, mau, dich tiet vi tir benh nhin vien cung li ngu6n nhiem khudn, khi cac chit thai khdng duoc quan ly - Quan ly tdt vi xu ly cac chit thai dung quy trinh. - Dung cu, d6 vat ft tie'p xuc vdi benh nhan (tucmg nha, ban va cao sau khi sir dung phai ngam ngay vao dung dich khu khudn ban diu - Thao rdi, md cac khcrp ndi cua dung cu trudc khi ngam trong dung dich khu Nhan vien mang gang tay tdt khi co rua dung cu; bin chai dupe khu khuan va Nhung dung cu cd nguy co nhiem khuin trung binh va cao khdng chiu duoc cac loai vi khuin, nim, virus va true khuin lao nhung khdng diet dupe nha thudc duoc s i dung didu tri tai chd cac bdnh Nhung dung cu y te' chiu nhiet duoc khi khuin bang nhiet dd cao - Khdng gay ddc cho benh nhin, nhin vieu y t i va mdi trucmg xung quanh. - Chi dinh: lam sach va khi khuin ban diu, co the dung di thdng tic cac d'ng Tit ca cac loai vi khuin va nha bao ddu bi diet trong thdi gian 10 gid. - Chi dinh: khir khuin miic dd cao dung cu y ti. tiet khuin, lam khd vk d6ng goi bao quan, trinh tii nhiSm. Nhung dung cu c6 kfch thudc ldn khdng th£ ngam ngap trong hda chit (ban - Chi dinh: pha cac ning dd khac nhau tuy theo loai dung cu vk tuy muc do Luu y: khdng elm vien presept khi tay udt, tranh tiip xuc vdi mat va d i dung Tia cue tim cd tac dung diet vi khuin trong khdng khf la chu yiu, diet duoc mdt sd' vi khuin tren bd mat dung cu, d i dung; thudng duoc su dung trong cac Bat den khi khdng cd ngudi trong phong va ddng kin cua. - Nguyen ly: trong tu siy nhiet dd cao va khd lam oxy hoa mang td bao vi Bao quan dung cu trong hdp km hoac tui nilon hin km da tidt khuin, khdng ba't hoat (ket qua la duong tinh) phai bao cao ke't qua cho nhan vien phu trach dd - Nhiem khuin: lk su tang sinh cua cac vi khuin, virus hoac ky sinh trung ddn - Nhiem khuin benh vien: la nhung nhiem khuin xay ra 6 cac benh nhkn trong thdi gian nam vien, ma ho hoan toan khdng cd cac benh nhiem khuin tiem - Nhung nhilm khuin trong 48 gid diu, kd tit khi benh nhan vao vien khdng khdng mdc nhung sau khi ra vien mdt thdi gian benh xuit hien lai cd thd la nhiem Mdi trucmg benh vien (khdng khf, da't, nude va nhan td' trung gian truyen giua vat chu (benh nhan, nhdn vien y te'...), vi sinh vat va mdi trudng benh vien cd Cac vi khuin Gram (+) chie'm khoang 20% trong cac nhiem khuin benh vien. + Tu ciu la tac nhan gay nhiem khuin benh vien nhieu nhit d cac khoa nhi va + Ngu6n benh: chu ye'u la dit, phan ngudi va sue vat co chua nha bao uon van; ve't thuong cua cac benh nhan bi ud'n van. 4 Dudng lay: qua ve't thuong cua da va niem mac bi nhiSm nha bao ud'n van. - Vi khuin dudng rudt thucmg gay thanh dich benh nhiem khuin, sat khuin va khang sinh; thudng gay benh d benh nhan co sUc de khang suy giam. + Lay gian tie'p qua bin tay, dung cu va cac dung dich nhiem mim benh. vi khu<Sn lao trong khdng kin' co thd xam nhap vao dudng hd hip r6i gay bdnh. co benh man tmh d dudng hd hip dd bi nhidm cum nang, co nhidu bien chting, ti vidm dudng hd ha'p cip trong benh vien. - Virus Corona: cd thd gay benh vidm phdi d tre so sinh, vidm dudng ho hip va cac san ph<Jm cua mau, qua ghep 16 chtic, qua dung cu y te... - Ngudn benh l i benh nhan, nhung ngudi mac thd nhe, ft duoc quan ty la cd nhidu d ndng thdn, trong rimg la trung gian truydn benh thd ydu. Nhan vien y td, ngudi nhk benh nhan cung dd Bdnh nhan cd benh man tmh d he tuin hoan, tieu hda, hd hip... - Ngudn benh: ngudi nhidm HIV va benh nhan AIDS. - Dudng Iky: HTV cd thd tim thiy trong mau va cac san ph£m cua mau, tinh dich, tang lam mit stic dd khdng cua co thd, cudi cung din tdi bdnh ly nhidm trung co - Co thd cam thu: bdnh nhan, nhan vidn y td' cac khoa ngoai dd nhidm HIV do dung cu khdng duoc tidt khuin; do cac dung cu y td' nhu kim tidm, kim liy mau, Chu ky phat tridn cua ky sinh trang sd't ret c6 chu ky vd tinh d ngudi va chu Bdnh nhan con la ngu6n lay nd'u nhu con giao bao trong miu. - Ngu6n benh: la benh nhin va ngudi lanh mang trung; khoang 90% cac trucmg nang gay ra cac 6 ap xe d nhung co quan khac nhu gan, nao...; benh co xu hudng thi ru6i nhang dong vai tro quan trong trong qua trinh lay truydn cac benh do Mdt sd' loai nim da duoc phan lap d benh nhan nhiem khuin benh vien Trong dd nSm Candida la tac nhan gfly benh chu yeu va dang co chieu hudng Nhiem nim Candida la mdt trong cac nhiem trung co hoi cua benh du phdng va kidm soat nhidm khuin benh vien cin co nhung hidu bie't ky ludng vd ngudn lay truydn cac vi sinh vat gay benh va cac dudng lay truydn cua Rua tay la bidn phap quan trong nhit, ngan ngira lay lan vi sinh vat tir benh nhan nay sang benh nhan khac qua tay cac bac si, dieu duoc lam vd sinh khln cip; su dung dung cac loai dung dich khu khuin. + Khu sach: nhung phdng khdng cd bdnh nhan nhu phong hinh chinh, phong soc bdnh nhan nhu phong kham bdnh, budng thay bang, budng chuln bi dung cu. - Thudng xuyen thdng bao ve nhidm khuin benh vien cho tokn benh vidn va Chat thai benh vien la cha't thai phat sinh trong qua trinh didu tri, chin sdc va sinh hoat trong mdi trucmg benh benh nhan, nhan vien y t£ va ra ngoai cdng d6ng. Tit ca moi ngudi trong benh vien: nhan vien benh vien, benh nhan, ngutn nudi bdnh nhan va sinh vien, hoc sinh ddu tham gia quan ly cha't bao, tai lieu, khan gac, cac d6 dung va vat lieu y td' cham soc ngudi - Nhung vat lieu bi tha'm mdu, thim dich co thd va cac cha't bai tie't cua benh - Mdi trudng nudi ci'y va cac dung cu luu giu: cac tac nhin lay nhiem 6 trong - Cac md, cac td chuc va phu tang cUa co thd: nhidm khuin va khdng nhiem khuin. - Cac chit thai cua ddng vit, xac xuc vit bi nhidm mim bdnh hoac dupe tidm - Khdng van chuydn chit thai qua cic khu vuc cham sdc bdnh nhan va cac - Nhan vidn vd sinh mdi trudng chiu trich nhiem thu gom chit thli cua cic - Noi luu giu tap chung va tidu huy chit thai cua bdnh vidn phai duoc trang bi diy du cac phuong tidn rira tay, bio h6 cl nhan, cd cic vat dung \k dung cu cin - Chit thai l i cic m6, cac td chtic, phu tang cua ngudi, dfing vat nhilm khuin - Chit thai long phat sinh tir cac khu vuc cham sdc vi dilu tri, dupe thu gom khu khuin bing hda chit clo hoat dOng theo dung ndng dd da quy dinh trudc khi nilm tin, tin ngudng; mdt sd' ngudi khic hen quan de'n nilm tin cua ca nhin, cac dupe cac nhu ciu co ban vl thi luc va tim h6n, con ngudi khdng thi dupe coi la Con ngucri d6ng thdi cung la nhan td quan trong trong su nghiep xay dung xa hdi moi gia dinh trong cdng ddng, dupe ho cha'p nhan va tich cuc tham gia, vdi mtic thd tdi dupe moi ngudi dan, noi ho dang sinh sdng, phu hop vdi ndn kinh td cua ngudi dan, cua dit nude va dupe ngudi dan chip nhan, tich cue tham gia. Ndi dung cham sdc stic khoe ban ddu khdng hoan toan gid'ng nhau d cac nude. - Su tham gia vk tu luc cua ca nhan va cdng d6ng: Ylu td chia khda dI dat dupe su tham gia vk tu luc cua ci nhan va cdng d6ng lk giao due, xay dung y thtic - Phtfi hop lidn ngknh trong cham sdc stic khoe ban diu: Ngknh Y td' ddng vai Ndi dung CSSK Chti y lu Ik chua bdnh Du phdng tfch cac, cham sdc tokn didn. xa h6i trong su nghiep bao ve, nang cao stic kh6e cho ci nhan vi cdng tinh hinh stic khoe, benh tat cua nhan dan vi thuc trang kinh t£, xa hdi - Khdng ch£ vi tidn tdi thanh toan d cac mire dd khac nhau mdt sd benh djch - Quan ly theo d5i cac benh man tmh: phong, lao, tam thin, ddng kinh, budu cd... - Td chtic xiy dung vi kilm tra ttii thud'c cua y te' thdn ban, y te' tu nhin, - Lap kd' hoach xay dimg hudng din sir dung va bao quan 3 cdng trinh vd sinh: d6ng thdi la su t<5ng hop cua nhidu bidn phap cham soc y t€ cua xa hOi, cin co su - Ddi tuong cua quan ty stic khoe: la ngudi dan tir luc mdi sinh cho ddn luc chdt. + Khim stic khoe dinh ky dd chu ddng phat hidn bdnh vi didu tri kip thdi. cua bdnh nhan d l theo doi va co bidn phip didu tri, cham sdc phii hop, kip thdi. + Kham bdnh toan didn khi bdnh nhin dd'n co so y td' khdng bd sdt cac benh Nam, la bidn phap quan trong nhit dd bao dam cho cic ndi dung cham sdc stic - Hoat ddng cua tram y te' phai duoc d6i mdi theo hudng thuc hien cic chuong + Giai quylt cic benh cd ti le tu vong cao: suy dinh dudng, tieu chay, cac benh theo doi, phat hien, phong chong va thanh toan benh suy dinh duong 6 tre em Hd so bdnh nhan la cac giSfy td co lidn quan den qua trinh didu tri va cham soc bdnh nhan tai mdt co sd y td' trong mOt thdi gian nhit dinh. - H6 so bdnh nhan la phuong tidn dd ghi chep qua trinh di&n bid'n bdnh, qua trinh didu tri, cham s6c bdnh nhan trong thdi gian nam vidn. - Cung Ccfp cac thdng tin cho didu dudng khi lap kd' hoach cham soc bdnh nhan. - Thdng qua h6 so bdnh nhan, danh gia dupe chit lupng didu tri, cham soc, tinh thin trach nhidm va trinh dd chuydn mdn cua can bd y td'. - H6 so bdnh nhan la bang chung phap ly, chung tir tai chinh trong didu tri va - H6 so bdnh nhan dupe lap ngay sau khi co quyd't dinh cua bac si cho bdnh + Trudng hop bdnh nhan ca'p curu: hd so, bdnh an, ch<4n doan, cac xet nghidm - Chi dupe ghi vao hd so bdnh nhin nhung cdng viec vd didu tri, cham sdc cua - Nhung trudng hop benh nhan c6 chi dinh md vi lira cic thu thuit c6 nguy co de doa d&n tinh mang, benh nhin phai c6 giiy cam doan d6ng y thuc hien, c6 - H6 so bdnh nhan l i tii lidu quan trong phai dupe giCr gin bio quan t6't theo - Hoc vidn thuc tip mud'n xem h6 so bdnh in phai dupe su d6ng y cua Trucmg - Cac h6 so benh in dupe danh s6 thti tu theo dung chuyen khoa hoac theo - H6 so benh nhan t i vong phai dupe bao quan chat che luu trii theo thu tu - Bac si trong benh vien cdn muon h6 so benh an dd giang day hoc tap va - Ddi vdi h6 so benh an cua can bd dien quan ly stic khoe trung ucfng phai dupe phep cua Chu tich hoi d6ng quan ly stic khoe cao cip cua Dang va Nha nude Quy trinh didu dudng la he thdng cic hoat ddng, tu&n theo mdt ke' hoach da dinh trudc di dat duoc mdt ke't qua cham soc rieng biet cho m6i benh nhin. - Nhan bidt tinh trang hien tai vi nhung vin de uu tien vd chim soc sue khoe - Thie't lip kd hoach cham s6c dung vdi nhung nhu ciu cua benh nhin vi dap Quy trinh didu duong la cdng cu dd didu dudng thuc hien chim soc toan dien Ngiy nay, didu dudng l i mdt khoa hoc, l i mdt bd phin trong he thd'ng cham Ngudi didu dudng khdng phai l i “y t i cd trinh dd trung cip trd xudng; chim soc ngudi benh theo y lenh cua bac si" nhu quan niem trudc kia. doan vi didu tri nhirng phan utig cua con ngudi ddi vdi benh tit hien tai hoic Nhung quan niem mdi vd didu dudng la co sd dd thie't lip quy trinh didu dudng, cd 4 budc: nhin dinh, lip kd hoach, thuc hien kd nhan dinh, chin doln didu duong, lap kd hoach cham soc, thuc hien ke hoach - Thich umg vdi mdi nhu ciu rieng biet cua timg benh nhan. - Co thd Ip dung chung cho cham sdc d cic co sd y td va d cdng dinh didu dudng la qui trinh tip hop cic du kien va nhan bidt cac nhu ciu vd cham soc sUc khoe cua benh nhin. - Didu dudng thu thip, danh gii, tham dinh va ghi chep cic thdng tin ve tinh trang hien tai cua benh nhin; tren co sd do thie't lip chin doln didu dudng chinh xic va xay dung kd hoach cham sdc phu hop cho benh nhan. + Gap go tidp xuc vdi benh nhin va than nhin benh nhan. - Didu dudng s i dung cic ky ning dd thu thip du kien: - Thdng tin chu quan: li thdng tin thu dupe qua phong vin benh nhan vd benh si, Didu nay rift quan trong nhit la khi benh nhin mac cic benh ndi trudng hop benh nhan khdng tra ldi dupe, didn dat khdng to ring, khdng dung vdi ndi dung phong vin thi gia dinh va ngudi than, cic nhan vien y te' - Thdng tin khich quan: thu thip dupe qua kham thuc thd benh nhan, chit Cac ke't qua xet nghiem cin dupe s i dung trong nhin dinh didu Tuy nhien khdng dupe lam dung cic ke't qua xet nghiem, chi dua vao cac ke't qua xet nghiem dd ch$n doin, cham soc, didu tri benh doin didu duong la neu vin dd hien tai hoac tidm tang vd sic khoe cua benh nhin cin co can thiep didu duong va nguyen nhan din ddn cic vin dd do. - Vin dd vd sic khoe cua benh nhan. - Phan anh chmh xic nhung vail de cin thidt hien tai, tidm ting cua benh nhan. - Thay ddi khi phan ung cua benh nhan thay d6i. - Phil hop vdi nhung ky nang cua didu cua benh dodn dieu dudng va chin doin dieu tri cua bac si co lidn quan vi b6 chu ddng (ddc lap), d6ng thdi thuc hien chtic nang phd'i hop, ngudi didu dudng co Chin doan didu dudng khac vdi chin doan didu tri: trdn cdng mdt bdnh nhan, trdn cdng mdt mat bdnh va khdng phai la chin do£n didu tri (chin doin y quydt vin dd da duoc xac dinh trong nhan dinh va chin doin. uu tidn thuc su cd de doa nghidm trong cudc sdng cua bdnh nhan nhu thd' ndo dd'n su an toan cua bdnh nhan va gia dinh c6 bidt khdng? + Nhung vdn dd uu tidn co thd thay d6i khi tinh trang bdnh nhan thay d6i - Muc di'ch cham soc: la nhiing trang thai cua bdnh nhan co thd xac djnh + Muc dich cham sdc la co sd dd lap kd' hoach, thid't lap cac hoat ddng, thdi gian dd thuc hidn kd' hoach cham soc, cho bidt tidu chudn dd danh gia cac hoat ddng, ket qua cham soc da dat dupe, giup cho didu dudng co y thuc vd kd't qua cham soc. cac muc dich cham sdc cung la muc tidu didu trj benh bj, nhan luc co san, kha nang cua nhan vidn, thdi gian, bdnh nhan, gia dinh cd thd tham gia vao thuc hidn cham sdc bdnh nhan. soc da dupe thid't lap cd thd chi thuc hidn mdt ldn hoac nhidu ldn trong mdt thdi cung nhu phai bidt dupe nhung khd khan cua bdnh dupe diing dd ban giao cho cac didu dudng cua dilu duong ddi vdi benh hien k l hoach cham soc la thuc hanh dl hoan thanh cac hoat ddng dilu Ngudi dilu dudng chu ddng trong thuc hinh cham sdc, ddng thdi - Khuyen nhu va giup dd benh nhan. - Bao cao kip thdi moi thay ddi vl tinh trang benh nhin cho bic si dilu trj va - Dl cao y thuc, tdn trong nhin cich benh nhin. - Giai thi'ch cho benh nhin va gia dinh benh nhin vl ke' hoach cham sdc. Can thiep dilu dudng la hoat ddng quan trong nhi't trong thuc hien ke hoach cham sdc, thi hien trinh dd va phim chit cua ngudi dilu khdng cin su chi din hay giam sat cua nhin vien y t l khac (theo ddi cac diu Ngudi dilu dudng nhin djnh cac y lenh trudc khi thuc hinh cac ky thuit va bie't dupe kha nang xay ra cac tai bie'n, bien chung cung nhu cich dl trong khi benh nhan trong tinh trang c£p ctiu nguy kich (sdt cao co giat, suy ra (bdnh nhan co dupe cham soc khdng?