Bài tập Chương 1. Điện tích - Điện trường

Bài tập Chương 1. Điện tích - Điện trường

Lượt xem: 117,588Lượt tải: 6Số trang: 14

Mô tả tài liệu

I. Hệ thống kiến thức trong chương: 1. Định luật Cu lụng. Độ lớn của lực tương tỏc giữa hai điện tớch điểm đứng yờn trong chõn khụng: Trong đú k = 9.109SI. Cỏc điện tớch đặt trong điện mụi vụ hạn thỡ lực tương tỏc giữa chỳng giảm đi ồ lần. 2. Điện trường. - Vộctơ cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về mặt tỏc dụng lực:

Tóm tắt nội dung

Ch­¬ng I: §iÖn tÝch - §iÖn HÖ thèng kiÕn thøc trong §Þnh luËt Cu l«ng. §é lín cña lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm ®øng yªn trong ch©n ®ã k = ®iÖn tÝch ®Æt trong ®iÖn m«i v« h¹n th× lùc t­¬ng t¸c gi÷a chóng gi¶m ®i ε lÇn. 2. §iÖn tr­êng. - VÐct¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho ®iÖn tr­êng vÒ mÆt t¸c dông lùc: - C­êng ®é ®iÖn tr­êng g©y ra bëi ®iÖn tÝch ®iÓm Q t¹i ®iÓm c¸ch nã mét kho¶ng r trong ch©n kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng hÖ thøc: 3. C«ng cña lùc ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ. - C«ng cña lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch kh«ng phô thuéc vµo d¹ng ®­êng ®i cña ®iÖn tÝch mµ chØ phô thuéc vµo vÞ trÝ cña ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña ®­êng ®i trong ®iÖn tr­êng - C«ng thøc ®Þnh nghÜa hiÖu ®iÖn thÕ: - C«ng thøc liªn hÖ gi÷a c­êng ®é ®iÖn tr­êng vµ hiÖu ®iÖn thÕ trong ®iÖn tr­êng ®Òu: Víi M’, N’ lµ h×nh chiÕu cña M, N lªn mét trôc trïng víi mét ®­êng søc bÊt kú. 4. Tô ®iÖn. - C«ng thøc ®Þnh nghÜa ®iÖn dung cña tô ®iÖn: - §iÖn dung cña tô ®iÖn ph¼ng: - §iÖn dung cña n tô ®iÖn ghÐp song song: C = C1 + C2 + ......+ Cn - §iÖn dung cña n tô ®iÖn ghÐp nèi tiÕp: - N¨ng l­îng cña tô ®iÖn: - MËt ®é n¨ng l­îng ®iÖn C©u hái vµ bµi tËp: 1. Cã hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2, chóng ®Èy nhau. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng? A. q1> 0 vµ q2 < 0. B. q1< 0 vµ q2 > 0. C. q1.q2 > 0. D. q1.q2 < 0. 2. Cã bèn vËt A, B, C, D kÝch th­íc nhá, nhiÔm ®iÖn. BiÕt r»ng vËt A hót vËt B nh­ng l¹i ®Èy C. VËt C hót vËt D. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D tr¸i dÊu. B. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D cïng dÊu. C. §iÖn tÝch cña vËt B vµ D cïng dÊu. D. §iÖn tÝch cña vËt A vµ C cïng dÊu. 3. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt nhiÔm ®iÖn sang vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn. B. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn. C. Khi nhiÔm ®iÖn do h­ëng øng, electron chØ dÞch chuyÓn tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia cña vËt bÞ nhiÔm ®iÖn. D. Sau khi nhiÔm ®iÖn do h­ëng øng, sù ph©n bè ®iÖn tÝch trªn vËt bÞ nhiÔm ®iÖn vÉn kh«ng thay ®æi. 4. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho¶ng r1 = 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng lµ F1 = 1,6.10-4 (N). §Ó lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã b»ng F2 = 2,5.10-4 (N) th× kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ: A. r2 = 1,6 (m). B. r2 = 1,6 (cm). C. r2 = 1,28 (m). D. r2 = 1,28 (cm). 5. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = +3 (μC) vµ q2 = -3 (μC),®Æt trong dÇu (ε = 2) c¸ch nhau mét kho¶ng r = 3 (cm). Lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã lµ: A. lùc hót víi ®é lín F = 45 (N). B. lùc ®Èy víi ®é lín F = 45 (N). C. lùc hót víi ®é lín F = 90 (N). D. lùc ®Èy víi ®é lín F = 90 (N). 6. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®­îc ®Æt trong n­íc (ε = 81) c¸ch nhau 3 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng b»ng 0,2.10-5 (N). Hai ®iÖn tÝch ®ã A. tr¸i dÊu, ®é lín lµ (μC). B. cïng dÊu, ®é lín lµ (μC). C. tr¸i dÊu, ®é lín lµ (μC). D. cïng dÊu, ®é lín lµ (μC). 7. Hai qu¶ cÇu nhá cã ®iÖn tÝch 10-7 (C) vµ 4.10-7 (C), t­¬ng t¸c víi nhau mét lùc 0,1 (N) trong ch©n kh«ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ: A. r = 0,6 (cm). B. r = 0,6 (m). C. r = 6 (m). D. r = 6 (cm). 8. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng lµ vËt thiÕu Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt thõa Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng lµ vËt ®· nhËn thªm c¸c ion d­¬ng. D. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt ®· nhËn thªm ªlectron. 9. Ph¸t biÕt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa nhiÒu ®iÖn tÝch tù do. B. VËt c¸ch ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do. C. VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do. D. ChÊt ®iÖn m«i lµ chÊt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do. 10. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. Trong qu¸ tr×nh nhiÔm ®iÖn do cä s¸t, ªlectron ®· chuyÓn tõ vËt nµy sang vËt kia. B. Trong qu¸ tr×nh nhiÔm ®iÖn do h­ëng øng, vËt bÞ nhiÔm ®iÖn vÉn trung hoµ ®iÖn. C. Khi cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng tiÕp xóc víi mét vËt ch­a nhiÔm ®iÖn, th× ªlectron chuyÓn tõ vËt ch­a nhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng. D. Khi cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng tiÕp xóc víi mét vËt ch­a nhiÔm ®iÖn, th× ®iÖn tÝch d­¬ng chuyÓn tõ vËt vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng sang ch­a nhiÔm ®iÖn. 11. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. §iÖn tr­êng tÜnh lµ do c¸c h¹t mang ®iÖn ®øng yªn sinh ra. B. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®iÖn tr­êng lµ nã t¸c dông lùc ®iÖn lªn ®iÖn tÝch ®Æt trong nã. C. VÐct¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph­¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn VÐct¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph­¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch d­¬ng ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn §Æt mét ®iÖn tÝch d­¬ng, khèi l­îng nhá vµo mét ®iÖn tr­êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng: A. däc theo chiÒu cña ®­êng søc ®iÖn ng­îc chiÒu ®­êng søc ®iÖn vu«ng gãc víi ®­êng søc ®iÖn tr­êng. D. theo mét quü ®¹o bÊt kú. 13. §Æt mét ®iÖn tÝch ©m, khèi l­îng nhá vµo mét ®iÖn tr­êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng: A. däc theo chiÒu cña ®­êng søc ®iÖn ng­îc chiÒu ®­êng søc ®iÖn vu«ng gãc víi ®­êng søc ®iÖn theo mét quü ®¹o bÊt kú. 14. Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) ®Æt t¹i hai ®iÓm c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng. §é lín c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®iÓm n»m trªn ®­êng th¼ng ®i qua hai ®iÖn tÝch vµ c¸ch ®Òu hai ®iÖn tÝch lµ: A. E = 18000 E = 36000 (V/m). C. E = 1,800 E = 0 Hai ®iÖn tÝch q1 = q2 = 5.10-16 (C), ®Æt t¹i hai ®Ønh B vµ C cña mét tam gi¸c ®Òu ABC c¹nh b»ng 8 (cm) trong kh«ng khÝ. C­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®Ønh A cña tam gi¸c ABC cã ®é lín lµ: A. E = (V/m). B. E = E = E = Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) ®Æt t¹i hai ®iÓm c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng. §é lín c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®iÓm n»m trªn ®­êng th¼ng ®i qua hai ®iÖn tÝch vµ c¸ch q1 5 (cm), c¸ch q2 15 (cm) lµ: A. E = 16000 E = 20000 E = 1,600 (V/m). D. E = 2,000 Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), ®Æt t¹i hai ®Ønh B vµ C cña mét tam gi¸c ®Òu ABC c¹nh b»ng 8 (cm) trong kh«ng khÝ. C­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®Ønh A cña tam gi¸c ABC cã ®é lín lµ: A. E = E = (V/m). C. E = E = C«ng thøc x¸c ®Þnh c«ng cña lùc ®iÖn tr­êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q trong ®iÖn tr­êng ®Òu E lµ A = qEd, trong ®ã d lµ: A. kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi. B. kho¶ng c¸ch gi÷a h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu vµ h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®­êng søc. C. ®é dµi ®¹i sè cña ®o¹n tõ h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu ®Õn h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®­êng søc, tÝnh theo chiÒu ®­êng søc ®iÖn. D. ®é dµi ®¹i sè cña ®o¹n tõ h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu ®Õn h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®­êng Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. C«ng cña lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch kh«ng phô thuéc vµo d¹ng ®­êng ®i cña ®iÖn tÝch mµ chØ phô thuéc vµo vÞ trÝ ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña ®o¹n ®­êng ®i trong ®iÖn HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ®iÖn tr­êng lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña ®iÖn tr­êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch gi÷a hai ®iÓm ®ã. C. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ®iÖn tr­êng lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho ®iÖn tr­êng t¸c dông lùc m¹nh hay yÕu khi ®Æt ®iÖn tÝch thö t¹i hai ®iÓm ®ã. D. §iÖn tr­êng tÜnh lµ mét tr­êng thÕ. 20. Mèi liªn hÖ gi­a hiÖu ®iÖn thÕ UMN vµ hiÖu ®iÖn thÕ UNM lµ: A. UMN = UNM. B. UMN = - UNM. C. UMN =. D. UMN = . 21. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N lµ UMN = 1 (V). C«ng cña ®iÖn tr­êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q = - 1 (μC) tõ M ®Õn N lµ: A. A = - 1 A = + 1 A = - 1 (J). D. A = + 1 (J). 22. Mét qu¶ cÇu nhá khèi l­îng (kg), mang ®iÖn tÝch 4,8.10-18 (C), n»m l¬ löng gi÷a hai tÊm kim lo¹i song song n»m ngang nhiÔm ®iÖn tr¸i dÊu, c¸ch nhau mét kho¶ng 2 (cm). LÊy g = 10 (m/s2). HiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai tÊm kim lo¹i ®ã lµ: A. U = 255,0 (V). B. U = 127,5 (V). C. U = 63,75 (V). D. U = 734,4 (V). 23. C«ng cña lùc ®iÖn tr­êng lµm di chuyÓn mét ®iÖn tÝch gi÷a hai ®iÓm cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 2000 (V) lµ A = 1 (J). §é lín cña ®iÖn tÝch ®ã lµ A. q = 2.10-4 (C). B. q = 2.10-4 (μC). C. q = 5.10-4 (C). D. q = 5.10-4 (μC). 24. Mét ®iÖn tÝch q = 1 (μC) di chuyÓn tõ ®iÓm A ®Õn ®iÓm B trong ®iÖn tr­êng, nã thu ®­îc mét n¨ng l­îng W = 0,2 (mJ). HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm A, B lµ: A. U = 0,20 (V). B. U = 0,20 (mV). C. U = 200 (kV). D. U = 200 (V). 25. Cho hai ®iÖn tÝch d­¬ng q1 = 2 (nC) vµ q2 = 0,018 (μC) ®Æt cè ®Þnh vµ c¸ch nhau 10 (cm). §Æt thªm ®iÖn tÝch thø ba q0 t¹i mét ®iÓm trªn ®­êng nèi hai ®iÖn tÝch q1, q2 sao cho q0 n»m c©n b»ng. VÞ trÝ cña q0 lµ A. c¸ch q1 2,5 (cm) vµ c¸ch q2 7,5 (cm). B. c¸ch q1 7,5 (cm) vµ c¸ch q2 2,5 (cm). C. c¸ch q1 2,5 (cm) vµ c¸ch q2 12,5 (cm). D. c¸ch q1 12,5 (cm) vµ c¸ch q2 2,5 (cm). 26. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 2.10-2 (μC) vµ q2 = - 2.10-2 (μC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A vµ B c¸ch nhau mét ®o¹n a = 30 (cm) trong kh«ng khÝ. Lùc ®iÖn t¸c dông lªn ®iÖn tÝch q0 = 2.10-9 (C) ®Æt t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu A vµ B mét kho¶ng b»ng a cã ®é lín lµ: A. F = 4.10-10 (N). B. F = (N). C. F = 4.10-6 (N). D. F = (N). 27. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 0,5 (nC) vµ q2 = - 0,5 (nC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B c¸ch nhau 6 (cm) trong kh«ng khÝ. C­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i trung ®iÓm cña AB cã ®é lín lµ: A. E = 0 E = 5000 E = 10000 E = 20000 Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = 0,5 (nC) vµ q2 = - 0,5 (nC) ®Æt t¹i hai ®iÓm A, B c¸ch nhau 6 (cm) trong kh«ng khÝ. C­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®iÓm M n»m trªn trung trùc cña AB, c¸ch trung ®iÓm cña AB mét kho¶ng l = 4 (cm) cã ®é lín lµ: A. E = 0 E = 1080 E = 1800 E = 2160 Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Mét vËt dÉn nhiÔm ®iÖn d­¬ng th× ®iÖn tÝch lu«n lu«n ®­îc ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt vËt dÉn. B. Mét qu¶ cÇu b»ng ®ång nhiÔm ®iÖn ©m th× vect¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®iÓm bÊt k× bªn trong qu¶ cÇu cã h­íng vÒ t©m qu¶ cÇu. C. Vect¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i mét ®iÓm bªn ngoµi vËt nhiÔm ®iÖn lu«n cã ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt vËt ®ã. D. §iÖn tÝch ë mÆt ngoµi cña mét qu¶ cÇu kim lo¹i nhiÔm ®iÖn ®­îc ph©n bè nh­ nhau ë mäi Hai qu¶ cÇu b»ng kim lo¹i cã b¸n kÝnh nh­ nhau, mang ®iÖn tÝch cïng dÊu. Mét qu¶ cÇu ®Æc, mét qu¶ cÇu rçng. Ta cho hai qu¶ cÇu tiÕp xóc víi nhau th× A. ®iÖn tÝch cña hai qu¶ cÇu b»ng nhau. B. ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu ®Æc lín h¬n ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu rçng. C. ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu rçng lín h¬n ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu ®Æc. D. hai qu¶ cÇu ®Òu trë thµnh trung hoµ ®iÖn. 31. §­a mét c¸i ®òa nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn nh÷ng mÈu giÊy nhá, ta thÊy mÈu giÊy bÞ hót vÒ phÝa ®òa. Sau khi ch¹m vµo ®òa th× A. mÈu giÊy cµng bÞ hót chÆt vµo ®òa. B. mÈu giÊy bÞ nhiÔm ®iÖn tÝch tr¸i dÊu víi ®òa. C. mÈu giÊy bÞ trë lªn trung hoµ ®iÖn nªn bÞ ®òa ®Èy ra. D. mÈu giÊy l¹i bÞ ®Èy ra khái ®òa do nhiÔm ®iÖn cïng dÊu víi ®òa. 32. Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C1 = 20 (μF), C2 = 30 (μF) m¾c nèi tiÕp víi nhau, råi m¾c vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 60 (V). HiÖu ®iÖn thÕ trªn mçi tô ®iÖn lµ: A. U1 = 60 (V) vµ U2 = 60 U1 = 15 (V) vµ U2 = 45 (V). C. U1 = 36 (V) vµ U2 = 24 U1 = 30 (V) vµ U2 = 30 (V). 33. Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C1 = 20 (μF), C2 = 30 (μF) m¾c song song víi nhau, råi m¾c vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 60 (V). HiÖu ®iÖn thÕ trªn mçi tô ®iÖn lµ: A. U1 = 60 (V) vµ U2 = 60 U1 = 15 (V) vµ U2 = 45 (V). C. U1 = 45 (V) vµ U2 = 15 U1 = 30 (V) vµ U2 = 30 (V). 34. Bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn: C1 = 20 (μF), C2 = 30 (μF) m¾c song song víi nhau, råi m¾c vµo hai cùc cña nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 60 (V). §iÖn tÝch cña mçi tô ®iÖn lµ: A. Q1 = 3.10-3 (C) vµ Q2 = 3.10-3 (C). B. Q1 = 1,2.10-3 (C) vµ Q2 = 1,8.10-3 (C). C. Q1 = 1,8.10-3 (C) vµ Q2 = 1,2.10-3 (C) D. Q1 = 7,2.10-4 (C) vµ Q2 = 7,2.10-4 (C). 35. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®èi víi vËt dÉn c©n b»ng ®iÖn lµ kh«ng ®óng? A. C­êng ®é ®iÖn tr­êng trong vËt dÉn b»ng Vect¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng ë bÒ mÆt vËt dÉn lu«n vu«ng gãc víi bÒ mÆt vËt dÉn. C. §iÖn tÝch cña vËt dÉn chØ ph©n bè trªn bÒ mÆt vËt dÉn. D. §iÖn tÝch cña vËt dÉn lu«n ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt vËt dÉn. 36. Gi¶ sö ng­êi ta lµm cho mét sè ªlectron tù do tõ mét miÕng s¾t vÉn trung hoµ ®iÖn di chuyÓn sang vËt kh¸c. Khi ®ã A. bÒ mÆt miÕng s¾t vÉn trung hoµ bÒ mÆt miÕng s¾t nhiÔm ®iÖn d­¬ng. C. bÒ mÆt miÕng s¾t nhiÔm ®iÖn ©m. D. trong lßng miÕng s¾t nhiÔm ®iÖn Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. Khi ®­a mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ hót vÒ phÝa vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng. B. Khi ®­a mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ hót vÒ phÝa vËt nhiÔm ®iÖn ©m. C. Khi ®­a mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ ®Èy ra xa vËt nhiÔm ®iÖn ©m. D. Khi ®­a mét vËt nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn mét qu¶ cÇu bÊc (®iÖn m«i) th× qu¶ cÇu bÊc bÞ hót vÒ phÝa vËt nhiÔm ®iÖn. 38. Mét qu¶ cÇu nh«m rçng ®­îc nhiÔm ®iÖn th× ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu A. chØ ph©n bè ë mÆt trong cña qu¶ chØ ph©n bè ë mÆt ngoµi cña qu¶ cÇu. C. ph©n bè c¶ ë mÆt trong vµ mÆt ngoµi cña qu¶ cÇu. D. ph©n bè ë mÆt trong nÕu qu¶ cÇu nhiÔm ®iÖn d­¬ng, ë mÆt ngoµi nÕu qu¶ cÇu nhiÔm ®iÖn ©m. 39. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. Tô ®iÖn lµ mét hÖ hai vËt dÉn ®Æt gÇn nhau nh­ng kh«ng tiÕp xóc víi nhau. Mçi vËt ®ã gäi lµ mét b¶n tô. B. Tô ®iÖn ph¼ng lµ tô ®iÖn cã hai b¶n tô lµ hai tÊm kim lo¹i cã kÝch th­íc lín ®Æt ®èi diÖn víi nhau. C. §iÖn dung cña tô ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng tÝch ®iÖn cña tô ®iÖn vµ ®­îc ®o b»ng th­¬ng sè gi÷a ®iÖn tÝch cña tô vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô. D. HiÖu ®iÖn thÕ giíi h¹n lµ hiÖu ®iÖn thÕ lín nhÊt ®Æt vµo hai b¶n tô ®iÖn mµ líp ®iÖn m«i cña tô ®iÖn ®· bÞ ®¸nh §iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng phô thuéc vµo: A. H×nh d¹ng, kÝch th­íc cña hai b¶n tô. B. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô. C. B¶n chÊt cña hai b¶n tô. D. ChÊt ®iÖn m«i gi÷a hai b¶n tô. 41. Mét tô ®iÖn ph¼ng gåm hai b¶n tô cã diÖn tÝch phÇn ®èi diÖn lµ S, kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô lµ d, líp ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε, ®iÖn dung ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: A. B. C. D. 42. Mét tô ®iÖn ph¼ng, gi÷ nguyªn diÖn tÝch ®èi diÖn gi÷a hai b¶n tô, t¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô lªn hai lÇn th× A. §iÖn dung cña tô ®iÖn kh«ng thay ®æi. B. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn. C. §iÖn dung cña tô ®iÖn gi¶m ®i hai lÇn. D. §iÖn dung cña tô ®iÖn t¨ng lªn bèn lÇn. 42. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng l­îng, n¨ng l­îng ®ã tån t¹i d­íi d¹ng ho¸ n¨ng. B. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng l­îng, n¨ng l­îng ®ã tån t¹i d­íi d¹ng c¬ n¨ng. C. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng l­îng, n¨ng l­îng ®ã tån t¹i d­íi d¹ng nhiÖt n¨ng. D. Sau khi n¹p ®iÖn, tô ®iÖn cã n¨ng l­îng, n¨ng l­îng ®ã lµ n¨ng l­îng cña ®iÖn tr­êng trong tô ®iÖn. 43. Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C, ®­îc n¹p ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ U, ®iÖn tÝch cña tô lµ Q. C«ng thøc nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ c«ng thøc x¸c ®Þnh n¨ng l­îng cña tô ®iÖn? A. W = B. W = C. W = D. W = 44. Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 5 (μF) ®­îc tÝch ®iÖn, ®iÖn tÝch cña tô ®iÖn b»ng 10-3 (C). Nèi tô ®iÖn ®ã vµo bé acquy suÊt ®iÖn ®éng 80 (V), b¶n ®iÖn tÝch d­¬ng nèi víi cùc d­¬ng, b¶n ®iÖn tÝch ©m nèi víi cùc ©m cña bé acquy. Sau khi ®· c©n b»ng ®iÖn th× A. n¨ng l­îng cña bé acquy t¨ng lªn mét l­îng 84 (mJ). B. n¨ng l­îng cña bé acquy gi¶m ®i mét l­îng 84 (mJ). C. n¨ng l­îng cña bé acquy t¨ng lªn mét l­îng 84 (kJ). D. n¨ng l­îng cña bé acquy gi¶m ®i mét l­îng 84 (kJ). 45. Mét tô ®iÖn kh«ng khÝ ph¼ng m¾c vµo nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ U = 200 (V). Hai b¶n tô c¸ch nhau 4 (mm). MËt ®é n¨ng l­îng ®iÖn tr­êng trong tô ®iÖn lµ: A. w = w = 11,05 (mJ/m3). C. w = w = 88,42 Mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn dung C, ®­îc m¾c vµo mét nguån ®iÖn, sau ®ã ng¾t khái nguån ®iÖn. Ng­êi ta nhóng hoµn toµn tô ®iÖn vµo chÊt ®iÖn m«i cã h»ng sè ®iÖn m«i ε. Khi ®ã hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô ®iÖn A. Kh«ng thay ®æi. B. T¨ng lªn ε lÇn. C. Gi¶m ®i ε lÇn. D. T¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i tuú thuéc vµo líp ®iÖn II : DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. I. HÖ thèng kiÕn thøc trong Dßng ®iÖn - Dßng ®iÖn lµ dßng dÞch chuyÓn cã h­íng cña c¸c h¹t t¶i ®iÖn, cã chiÒu quy ­íc lµ chiÒu chuyÓn ®éng cña c¸c h¹t ®iÖn tÝch d­¬ng. T¸c dông ®Æc tr­ng cña dßng ®iÖn lµ t¸c dông tõ. Ngoµi ra dßng ®iÖn cßn cã thÓ cã c¸c t¸c dông nhiÖt, ho¸ vµ mét sè t¸c dông kh¸c. - C­êng ®é dßng ®iÖn lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng ®Þnh l­îng cho t¸c dông cña dßng ®iÖn. §èi víi dßng ®iÖn kh«ng ®æi th× 2. Nguån ®iÖn lµ thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra vµ duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ nh»m duy tr× dßng ®iÖn. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn ®­îc x¸c ®Þnh b»ng th­¬ng sè gi÷a c«ng cña lùc l¹ lµm dÞch chuyÓn ®iÖ tÝch d­¬ng q bªn trong nguån ®iÖn vµ ®é lín cña ®iÖn tÝch q ®ã. E = M¸y thu ®iÖn chuyÓn ho¸ mét phÇn ®iÖn n¨ng tiªu thô thµnh c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c cã Ých, ngoµi nhiÖt. Khi nguån ®iÖn ®ang n¹p ®iÖn, nã lµ m¸y thu ®iÖn víi suÊt ph¶n ®iÖn cã trÞ sè b»ng suÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn. 3. §Þnh luËt ¤m - §Þnh luËt ¤m víi mét ®iÖn trë thuÇn: hay UAB = VA – VB = IR TÝch ir gäi lµ ®é gi¶m ®iÖn thÕ trªn ®iÖn trë R. §Æc tr­ng v«n – ampe cña ®iÖn trë thuÇn cã ®å thÞ lµ ®o¹n th¼ng qua gèc to¹ ®é. - §Þnh luËt ¤m cho toµn m¹ch E = I(R + r) hay - §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch chøa nguån ®iÖn: UAB = VA – VB = E + Ir, hay (dßng ®iÖn ch¹y tõ A ®Õn B, qua nguån tõ cùc ©m sang cùc d­¬ng) - §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch chøa m¸y thu UAB = VA – VB = Ir’ + Ep, hay (dßng ®iÖn ch¹y tõ A ®Õn B, qua m¸y thu tõ cùc d­¬ng sang cùc ©m) 4. M¾c nguån ®iÖn thµnh bé - M¾c nèi tiÕp: Eb = E1 + E2 + ...+ En rb = r1 + r2 + ... + rn Trong tr­êng hîp m¾c xung ®èi: NÕu E1 > E2 th× Eb = E1 - E2 rb = r1 + r2 vµ dßng ®iÖn ®i ra tõ cùc d­¬ng cña E1. - M¾c song song: (n nguån gièng nhau) Eb = E vµ rb = 4. §iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn. §Þnh luËt Jun Lenx¬ - C«ng vµ c«ng suÊt cña dßng ®iÖn ë ®o¹n m¹ch (®iÖn n¨ng vµ c«ng suÊt ®iÖn ë ®o¹n m¹ch) A = UIt; P = UI - §Þnh luËt Jun – Lenx¬: Q = RI2t - C«ng vµ c«ng suÊt cña nguån ®iÖn: A = EIt; P = EI - C«ng suÊt cña dông cô tiªu thô ®iÖn: Víi dông cô to¶ nhiÖt: P = UI = RI2 = Víi m¸y thu ®iÖn: P = EI + rI2 (P /= EI lµ phÇn c«ng suÊt mµ m¸y thu ®iÖn chuyÓn ho¸ thµnh d¹ng n¨ng l­îng cã Ých, kh«ng ph¶i lµ nhiÖt) - §¬n vÞ c«ng (®iÖn n¨ng) vµ nhiÖt l­îng lµ jun (J), ®¬n vÞ cña c«ng suÊt lµ o¸t (W). II. C©u hái vµ bµi tËp: Câu 1: Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây ? A. Lực kế. B. Công tơ điện. C. Nhiệt kế. D. 2: Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây ? A. Niutơn (N). B. Ampe (A). C. Jun (J). D. Oát (W). Câu 3: Chọn câu đúng. Pin điện hoá có: A. hai cực là hai vật dẫn cùng chất. B. hai cực là hai vật dẫn khác chất. C. một cực là vật dẫn và cực kia là vật cách điện. D. hai cực đều là các vật cách điện. Câu 4: Hai cực của pin điện hoá được ngâm trong chất điện phân là dung dịch nào sau đây ? A. Dung dịch muối. B. Dung dịch axit. C. Dung dịch bazơ. D. Một trong các dung dịch kể trên. Câu 5: Trong các pin điện hoá có sự chuyển hoá từ năng lượng nào sau đây thành điện năng ? A. Nhiệt năng. B. Thế năng đàn hồi. C. Hoá năng. D. Cơ năng. Câu 6: Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây ? A. Culông (C). B. Vôn (V). C. Héc (Hz). D. Ampe (A). Câu 7: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng: A. tạo ra điện tích dương trong một giây. B. tạo ra các điện tích trong một giây. C. thực hiện công của nguồn điện trong một giây. D. thực hiện công của nguồn điện khi di chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên trong nguồn 8: Có thể tạo ra một pin điện hoá bằng cách ngâm trong dung dịch muối ăn: A. hai mảnh đồng. B. hai mảnh nhôm. C. hai mảnh tôn. D. một mảnh nhôm và một mảnh kẽm. Câu 9: Hai cực của pin Vôn-ta được tích điện khác nhau là do: A. các electron dịch chuyển từ cực đồng đến cực kẽm qua dung dịch điện phân. B. chỉ có các ion dương kẽm đi vào dung dịch điện phân. C. chỉ có các ion hiđrô trong dung dịch điện phân thu lấy electron của cực đồng. D. các ion dương kẽm di vào dung dịch điện phân và cả các ion hiđrô trong dung dịch thu lấy electron của cực đồng. Câu 10: Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi? A.Trong mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp với nguồn điện là đinamô. B. Trong mạch điện kín của đèn pin. C. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là acquy. D. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là pin mặt trời. Câu 11: Hiệu điện thế 1V được đặt vào điện trở 10 trong khoảng thời gian là 20s. Lượng điện tích dịch chuyển qua điện trở này khi đó là bao nhiêu? A. 200C B.20C C. 2C D. 12: Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức: A. I = q2/t B. I = q/t C. I = q.t D. I = q2.t Câu 13: Dòng điện không có tác dụng nào trong các tác dụng sau: A. tác dụng cơ. B. tác dụng nhiệt. C. tác dụng hoá học. D. tác dụng từ. Câu 14: Câu nào sau đây sai khi nói về pin A. điện cực dương là lõi than. B. chất điện phân là C. điện cực âm là hộp kẽm. D. suất điện động của pin khoảng 1,5 V. Câu 15: Điểm khác nhau căn bản giữa Pin và ác-quy là: A. kích thước. B. hình dáng. C. nguyên tắc hoạt động. D. số lượng các cực. Câu 16: Cấu tạo pin điện hóa là: A. gồm hai cực có bản chất giống nhau ngâm trong dung dịch điện phân. B. gồm hai cực có bản chất khác nhau ngâm trong dung dịch điện phân. C. gồm 2 cực có bản chất khác nhau ngâm trong điện môi. D. gồm hai cực có bản chất giống nhau ngâm trong điện môi. Câu 17: Công suất của nguồn điện được xác định bằng: A. lượng điện tích mà nguồn điện xảy ra trong một giây. B. công mà lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện. C. lượng điện tích chạy qua nguồn điện trong một giây. D. công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương chạy trong mạch điện kín trong một giây. Câu 18: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Công của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là công của lực điện trường làm di chuyển các điện tích tự do trong đoạn mạch và bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. B. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. C. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật. D. Công suất toả nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ toả nhiệt của vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng toả ra ở vật dẫn đó trong một đơn vị thời gian Câu 19: Định luật Jun \l "10" \t "_blank​) – Lenxơ \l "5" \t "_blank​) cho biết điện năng biến đổi thành: A. Cơ năng. B. Năng lượng ánh sáng. C. Hoá năng. D. Nhiệt năng. Câu 20: Nhiệt lượng \l "21" \t "_blank​) toả ra ở dây dẫn khi có dòng điện \l "0" \t "_blank​) chạy qua: A. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, điện trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua. B. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn vào với thời gian dòng điện chạy qua. C. Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua và tỉ lệ D. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy với điện trở của dây dẫn. Câu 21: Một ăcqui có suất điện động \l "2" \t "_blank​) là 12V sinh ra một công \l "0" \t "_blank​) là 720J khi dịch chuyển điện tích \l "1" \t "_blank​) ở bên trong giữa hai cực của nó khi ăcqui này phát điện. Biết thời gian dịch chuyển lượng điện tích \l "1" \t "_blank​) này là 5 phút. Cường độ dòng điện \l "4" \t "_blank​) chạy qua ăcqui đó là: A. 0,2A B. 2A C. 1,2A D. 12A Câu 22: Suất điện động \l "2" \t "_blank​) của một nguồn điện \l "0" \t "_blank​) một chiều là 4V. Công \l "0" \t "_blank​) của lực lạ \l "1" \t "_blank​) thực hiện làm di chuyển một lượng điện tích \l "1" \t "_blank​) 8mC giữa hai cực bên trong nguồn điện \l "0" \t "_blank​) là: A. 32mJ B. 320mJ C. 0,5J D. 500J Câu 23: Số đếm của công tơ điện \l "15" \t "_blank​) gia đình cho biết: A. Thời gian sử dụng điện của gia đình. B. Công suất điện mà gia đình sử dụng . C. Điện năng mà gia đình đã sử dụng. D. Số dụng cụ và thiết bị điện đang sử dụng. Câu 24: Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng? A. Jun (J) B. Niutơn (N) C. Kilôoat giờ (kWh) D. Số đếm của công tơ điện. Câu 25: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở \l "3" \t "_blank​) R = 100 và cường độ dòng điện \l "4" \t "_blank​) qua bếp là I = 5A. Tính nhiệt lượng \l "21" \t "_blank​) mà bếp toả ra trong mỗi giờ là: A. 2500J B. 2,5 kWh C. 500J D. đáp án khác. Câu 26: Một bếp điện có công suất định mức \l "8" \t "_blank​) 1100W và hiệu điện thế định mức \l "9" \t "_blank​) 220V. Điện trở \l "4" \t "_blank​) của bếp bằng: A. 0,2 B. 20 C. 44 D. 440 Câu 27: Hai bóng đèn có ghi 220V - 25W và 220V - 75W. A. Bóng thứ nhất sáng mạnh hơn bóng thứ hai. B. Bóng thứ hai sáng mạnh hơn bóng thứ nhất . C. Hai bóng sáng cùng độ sáng . D. Không thể biết được bóng nào sáng mạnh hơn. Câu 28: Một bóng đèn có công suất định mức \l "8" \t "_blank​) 100 W làm việc bình thường ở hiệu điện thế \l "3" \t "_blank​) 110 V. Cường độ dòng điện \l "4" \t "_blank​) qua bóng đèn là: A. 5/22 A B. 20/22 A C. 1,1A D. 1,21A Câu 40: Công suất \l "11" \t "_blank​) điện được đo bằng đơn vị nào sau đây? A. Jun (J) B. Oát (W) C. Niutơn (N) D. Culông (C) Câu 29: Trên nhãn một ấm điện có ghi 220V - 1000W. Sử dụng ấm điện với hiệu điện thế \l "3" \t "_blank​) 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt \l "23" \t "_blank​) độ . Tính thời gian đun nước, biết hiệu suất của ấm là 90% và nhiệt dung riêng \l "44" \t "_blank​) của nước là 4190 A. 628,5 s B. 698 s C. 565,65 s D. Một đáp án khác Câu 30: Suất điện động \l "2" \t "_blank​) được đo bằng đơn bị nào sau đây? A. Héc (Hz). B. Vôn (V). C. Ampe (A). D. Culông (C). Câu 31: Công suất \l "11" \t "_blank​) tỏa nhiệt \l "23" \t "_blank​) của vật dẫn khi có dòng điện \l "0" \t "_blank​) chạy qua thì: A. Đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó. B. Đặc trưng cho nhiệt lượng vật dẫn tỏa ra. C. Đặc trưng cho sự hao phí điện năng của vật dẫn. D. Đặc trưng cho thời gian tỏa nhiệt của vật dẫn Câu 32: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với: A. hiệu điện thế hai đầu đoạn nhiệt độ của vật dẫn trong mạch. C. cường độ dòng điện trong thời gian dòng điện chạy qua mạch. Câu 33: Phát biểu nào sau đây về công suất của mạch điện là không đúng? A. Công suất tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu mạch. B. Công suất tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua mạch. C. Công suất tỉ lệ nghịch với thời gian dòng điện chạy qua. D. Công suất có đơn vị là oat (W). Câu 34: Cho đoạn mạch có điện trở 10 Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20 V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của mạch là: A. 2,4 kJ. B. 40 J. C. 24 kJ. D. 120 J. Câu 35: Nhiệt lượng tỏa ra trong 2 phút khi một dòng điện 2 A chạy qua một điện trở thuần 100 Ω là: A. 48 kJ. B. 24 J. C. 24000 kJ. D. 400 J. Câu 48: Người ta làm nóng 1 kg nước thêm 10C bằng cách cho dòng điện 1 A đi qua một điện trở 7 Ω. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Thời gian cần thiết là: A.10 phút. B. 600 phút. C. 10 giây. D. 1 giờ. Câu 36: Có một hiệu điện thế U đặt vào hai đầu điện trở R thì có dòng điện I chạy qua. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R không thể tính bằng : A. P = U2/R B. P = RI2 C. P = U.I D. P = U.I2 Câu 37: Hai đầu đoạn mạch có một hiệu điện thế không đổi, nếu điện trở của mạch giảm 2 lần thì công suất điện của mạch A. tăng 4 lần. B. không đổi. C. giảm 4 lần. D. tăng 2 lần. Câu 38: Công của nguồn điện được xác định theo công thức: A. A = εIt. B. A = UIt. C. A = εI. D. A = UI. Câu 39: Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 = 110V,U2 = 220V và công suất định mức của chúng như nhau. Tỉ số các điện trở của hai đèn là A. B. C. D. Câu 40: Để bóng đèn loại 120V-60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220V, người ta mắc nối tiếp nó với một điện trở R có giá trị bằng A. 120Ω. B.180Ω. C.200Ω. 41: Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1, R2. Nếu dùng riêng R1 thì thời gian đun sôi ấm nước là t1 = 10 phút. Nếu dùng riêng R2 thì thời gian đun sôi ấm nước là t2 = 20 phút. Thời gian đun sôi ấm nước khi R1 mắc nối tiếp với R2 là: A. 15 phút. B. 20 phút. C. 30 phút. D. 10 phút. Câu 42: Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch: A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn. B. tỉ lệ nghịch với điện trở trong của nguồn. C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của mạch. D. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong của nguồn và điện trở 43: Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây? A. B. C. D. Câu 44: Hiệu suất của nguồn điện được xác định bằng biểu thức: A. % B. %. C..100% D. 45: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 () được mắc với điện trở 4,8 () thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là A. I = 120 (A). B. I = 12 (A). C. I = 2,5 (A). D. I = 25 (A). Câu 46: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị A. R = 3 (). B. R = 4 (). C. R = 5 (). D. R = 6 (). Câu 47: Một mạch có hai điện trở 3 và 6 mắc song song được nối với một nguồn điện có điện trở trong 2. Hiệu suất của nguồn điện là: A. 85%. B. 90%. C. 40%. D. 50%. Câu 48: Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng song song rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì công suất tiêu thụ của chúng là: A. 5 (W). B. 10 (W). C. 40 (W). D. 80 (W). Câu 49: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị A. R = 1 (). B. R = 2 (). C. R = 3 (). D. R = 4 (). Câu 50: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 () mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị A. R = 1 (). B. R = 2 (). C. R = 3 (). D. R = 2,5 (). Câu 51: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 () mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị A. R = 1 (). B. R = 2 (). C. R = 3 (). D. R = 4 (). Câu 52: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2 (), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 () mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị A. R = 1 (). B. R = 2 (). C. R = 3 (). D. R = 4 (). Câu 53: Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nướC. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1 = 8 (phút). Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 12 (phút). Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian là: A. t = 4 (phút). B. t = 4,8 (phút). C. t = 2,5 (phút). D. t = 8 54: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 3 (), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 () mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị A. R = 1 (). B. R = 2 (). C. R = 3 (). D. R = 4 (). Söû duïng döõ kieän sau ñeå traû lôøi caùc caâu : 55-60. Cho maïch ñieän nhö hình veõ, E = 7,8 V; r = 0,4 ; R1 = R2 = R3 = 3 ; R4 = 6 Câu 55: Ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch ngoaøi laø: A. 0,28 B. 2,17 C. 3,6 D. 4 Câu 56: Cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch chính laø: A. 27,86 A B. 2,17 AC. 3,59 A D. 1,95 A Câu 57: Choïn caâu ñuùng: A. I1 = I3 = 1,17 A B. I2 = I4 = 0,87 A C. I2 = I4 = 9,36 A D. I1 = I3 = 1,3 A Câu 58: Choïn caâu ñuùng: A. UMN = 1,17 V B. UMN = -1,17 V C. UMN = 0,87 V D. UMN = 14,82 V Câu 59: Nhieät toûa ra treân R1 trong 2 phuùt laø A. 1368,9J B. 492,804J C. 608,4J D. 60: Coâng suaát tieâu thuï cuûa R1 laø A. 4,1067 J B. 11,41W C. 5,07 J. Câu 61:Cã 9 qu¶ pin gièng nhau, mçi qu¶ cã suÊt ®iÖn ®éng 1,5V , ®iÖn trë trong 3. ®­îc m¾c thµnh 3 nh¸nh song song gièng nhau. T×m suÊt ®iÖn ®éng vµ ®iÖn trë trong cña bé? a. E =1,5V r =1 b. E =4,5V r =3 c. E =1,5V r =1 D. kết quả khác. Câu 62:Khi mắc n nguồn nối tiếp, mỗi nguồn có suất đện động E và điện trở trong r giống nhau thì suất điện động và điện trở của bộ nguồn cho bởi biểu thức: A.. B. . C. . D. . Câu 63:Khi mắc song song n dãy, mỗi dãy có m nguồn, mỗi nguồn có suất đện động E và điện trở trong r giống nhau thì suất điện động và điện trở của bộ nguồn cho bởi biểu thức: A.. B. . C. . D. . Câu 64:Muốn mắc ba pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 3V thành bộ nguồn 6V thì: A.phải ghép hai pin song song và nối tiếp với pin còn lại. B. ghép ba pin song song. C. ghép ba pin nối tiếp. D. không ghép được. Câu 65:Nếu ghép 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 3V thành một bộ nguồn thì bộ nguồn sẽ không đạt được giá trị suất điện động : A.3V. B. 6V C. 9V. D. 5V. Câu 66:Chọn câu trả lời đúng. Bộ nguồn điện gồm 3 dãy mắc song song, mỗi dãy có 10 nguồn mắc nối tiếp. Mỗi nguồn có E = 1,1V, r = 0,1. Mạch ngòai là 1 sợi dây niken chiều dài l = 50m, tiết diện S = 0,5mm2 , điện trở suất= 0,42.10-6 .m. Tình cường độ dòng điện chạy qua mỗi nguồn và hiệu điện thế trên điện trở trong của nó. A. I1 = 0,52 A, Ur = 0,005 V B. I1 = 0,052 A, Ur = 0,05 V C. I1 = 0,52 A, Ur = 0,05 V D. I1 = 0,052 A, Ur = 0,005 V Câu 67: Moät nguoàn ñieän coù suaát ñieän ñoäng 15V, ñieän trôû trong r= 0,5 maéc vôùi maïch ngoaøi coù hai ñieän trôû R1=20 vaø R2=30 maéc song song thaønh maïch kín. Coâng suaát maïch ngoaøi laø A. 4,4W B. 14,4W C. 17,28W D. 18W. Câu 68: Moät nguoàn ñieän coù suaát ñieän ñoäng E = 12V. Ñieän trôû trong r = 1,2 cung caáp cho 1 ñieän trôû R. Ñieàu chænh R ñeå coâng suaát cuûa maïch ngoaøi cöïc ñaïi. Tính giaù trò cuûa R vaø coâng suaát cöïc ñaïi? A. 1,2 , 30W B. 1,2 , 25W C. 1,5, 30 D. 2 , 50W Câu 69: Khi maéc ñieän trôû R1=4 vaøo hai cöïc cuûa moät nguoàn ñieän thì doøng ñieän trong maïch coù cöôøng ñoä I1 = 0,5A. Khi maéc ñieän trôû R2 =10 thì doøng ñieän trong maïch laø I2 = 0,25A. Tính suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong r cuûa nguoàn ñieän A. 3V; 2Ω B. 3V; 0,5Ω C. 5V; 2Ω D. 5V; 0,5Ω Câu 70: Moät ñieän trôû R1 khi maéc vaøo hai cöïc cuûa moät nguoàn ñieän coù ñieän trôû trong r = 5 thì doøng ñieän chaïy trong maïch coù cöôøng ñoä laø I1 =1,5A. Neáu maéc theâm moät ñieän trôû R2 =3 noái tieáp vôùi ñieän trôû R1 thì doøng ñieän chaïy trong maïch coù cöôøng ñoä laø I2 = 1A. Tính R1? A. 4 . B. 2 . C. 1 . D. 0,2 7