Giáo trình hình thành tập hợp các tiểu trình và tiến trình hoạt động của hệ thống mutiprocessor p1

Giáo trình hình thành tập hợp các tiểu trình và tiến trình hoạt động của hệ thống mutiprocessor p1

Thể loại: Hệ điều hành
Lượt xem: 17,933Lượt tải: 5Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Ví dụ trên đây cho ta thấy bản chất của việc thực hiện song song (hay đồng thời) các tiến trình trên các hệ thống uniprocessor. Rõ ràng với mô hình tiến trình hệ thống có được 2 điều lợi: Tiết kiệm được bộ nhớ: vì không phải nạp tất cả chương trình vào bộ nhớ mà chỉ nạp các tiến trình cần thiết nhất, sau đó tùy theo yêu cầu mà có thể nạp tiếp các tiến trình khác.

Tóm tắt nội dung

Ví dụ trên đây cho ta thấy bản chất của việc thực hiện song song (hay đồng thời) các tiến trình trên các hệ thống Rõ ràng với mô hình tiến trình hệ thống có được 2 điều lợi:  Tiết kiệm được bộ nhớ: vì không phải nạp tất cả chương trình vào bộ nhớ mà chỉ nạp các tiến trình cần thiết nhất, sau đó tùy theo yêu cầu mà có thể nạp tiếp các tiến trình khác.  Cho phép các chương trình hoạt động song song nên tốc độ xử lý của toàn hệ thống tăng lên và khai thác tối đa thời gian xử lý của Việc chọn thời điểm dừng của tiến trình đang hoạt động (đang chiến giữ để thu hồi processor chuyển cho tiến trình khác hay việc chọn tiến trình tiếp theo nào trong số các tiến trình đang ở trạng thái sẵn sàng để cấp processor là những vấn đề khá phức tạp đòi hỏi hệ điều hành phải có một cơ chế điều phối thích hợp thì mới có thể tạo ra được hiệu ứng song song giả và sử dụng tối ưu thời gian xử lý của Bộ phận thực hiện chức năng này của hệ điều hành được gọi là bộ điều phối tiến trình. I.1.11. Tiểu trình và tiến trình  Tiểu trình: Thông thường mỗi tiến trình có một không gian địa chỉ và một dòng xử lý. Nhưng trong thực tế có một số ứng dụng cần nhiều dòng xử lý cùng chia sẻ một không gian địa chỉ tiến trình, các dòng xử lý này có thể hoạt động song song với nhau như các tiến trình độc lập trên hệ thống. Để thực hiện được điều này các hệ điều hành hiện nay đưa ra một cơ chế thực thi (các chỉ thị trong chương trình) mới, được gọi là tiểu trình. Tiểu trình là một đơn vị xử lý cơ bản trong hệ thống, nó hoàn toàn tương tự như tiến trình. Tức là nó cũng phải xử lý tuần tự các chỉ thị máy của nó, nó cũng sở hữu con trỏ lệnh, một tập các thanh ghi, và một không gian stack riêng. Một tiến trình đơn có thể bao gồm nhiều tiểu trình. Các tiểu trình trong một tiến trình chia sẻ một không gian địa chỉ chung, nhờ đó mà các tiểu trình có thể chia sẻ các biến toàn cục của tiến trình và có thể truy xuất lên các vùng nhớ stack của nhau. Các tiểu trình chia sẻ thời gian xử lý của processor giống như cách của tiến trình, nhờ đó mà các tiểu trình có thể hoạt động song song (giả) với nhau. Trong quá trình thực thi của tiểu trình nó cũng có thể tạo ra các tiến trình con của nó.  Đa tiểu trình trong đơn tiến trình: Điểm đáng chú ý nhất của mô hình tiểu trình là: có nhiều tiểu trình trong phạm vi một tiến trình đơn. Các tiến trình đơn này có thể hoạt động trên các hệ thống hoặc Các hệ điều hành khác nhau có cách tiếp cận mô hình tiểu trình khác nhau. Ở đây chúng ta tiếp cận mô hình tiểu trình từ mô hình tác vụ (Task), đây là các tiếp cận của windows NT và các hệ điều hành đa nhiệm khác. Trong các hệ điều hành này tác vụ được to b uy to b uy Box Giáo trình hình thành tập hợp các tiểu trình và tiến trình hoạt động của hệ thống nghĩa như là một đơn vị của sự bảo vệ hay đơn vị cấp phát tài nguyên. Trong hệ thống tồn tại một không gian địa chỉ ảo để lưu giữ tác vụ và một cơ chế bảo vệ sự truy cập đến các file, các tài nguyên Vào/Ra và các tiến trình khác (trong các thao tác truyền thông liên tiến trình). Trong phạm vị một tác vụ, có thể có một hoặc nhiều tiểu trình, mỗi tiểu trình bao gồm: Một trạng thái thực thi tiểu trình (running, ready,…). Một lưu trữ về ngữ cảnh của processor khi tiểu trình ở trạng thái not running (một cách để xem tiểu trình như một bộ đếm chương trình độc lập hoạt động trong phạm vi tác vụ). Các thông tin thống kê về việc sử dụng các biến cục bộ của tiểu trình. Một stack thực thi. Truy xuất đến bộ nhớ và tài nguyên của tác vụ, được chia sẻ với tất cả các tiểu trình khác trong tác vụ. Trong các ứng dụng server, chẳng hạn như ứng dụng file server trên mạng cục bộ, khi có một yêu cầu hình thành một file mới, thì một tiểu trình mới được hình thành từ chương trình quản lý file. Vì một server sẽ phải điều khiển nhiều yêu cầu, có thể đồng thời, nên phải có nhiều tiểu trình được tạo ra và được giải phóng trong, có thể đồng thời, một khoảng thời gian ngắn. Nếu server là một hệ thống thì các tiểu trình trong cùng một tác vụ có thể thực hiện đồng thời trên các processor khác nhau, do đó hiệu suất của hệ thống tăng lên. Sự hình thành các tiểu trình này cũng thật sự hữu ích trên các hệ thống trong trường hợp một chương trình phải thực hiện nhiều chức năng khác nhau. Hiệu quả của việc sử dụng tiểu trình được thấy rõ trong các ứng dụng cần có sự truyền thông giữa các tiến trình hoặc các chương trình khác nhau. Các thao tác lập lịch và điều phối tiến trình của hệ điều hành thực hiện trên cơ sở tiểu trình. Nhưng nếu có một thao tác nào đó ảnh hưởng đến tấ cả các tiểu trình trong tác vụ thì hệ điều hành phải tác động vào tác vụ. Vì tất cả các tiểu trình trong một tác vụ chia sẻ cùng một không gian địa chỉ, nên tất cả các tiểu trình phải được đưa vào trạng thái suspend tại cùng thời điểm. Tương tự, khi một tác vụ kết thúc thì sẽ kết thúc tất cả các tiểu trình trong tác vụ đó. Trạng thái suspend sẽ được giải thích ngay sau đây. I.1.12. Các trạng thái tiến trình Từ khi được đưa vào hệ thống cho đến khi kết thúc tiến trình tồn tại ở các trạng thái khác nhau. Trạng thái của tiến trình tại một thời điểm được xác định bởi hoạt động hiện thời của tiến trình tại thời điểm đó.  Tiến trình hai trạng thái: Một số ít hệ điều hành chỉ cho phép tiến trình tồn tại ở một trong hai trạng thái: Not Running và Running. Khi hệ điều hành tạo ra một tiến trình mới, hệ điều hành đưa tiến trình đó vào hệ thống ở trạng thái Not Running, tiến trình ở trạng thái này để chờ được chuyển sang trạng thái Running. Vì một lý do nào đó, tiến trình đang thực hiện bị ngắt thì bộ điều phối tiến trình của Exit Enter to b uy to b uy điều hành sẽ thu hồi lại processor của tiến trình này và chọn một tiến trình ở trạng thái Not running để cấp processor cho nó và chuyển nó sang trạng thái Running. Tiến trình bị thu hồi processor sẽ được chuyển về lại trạng thái Not running. Tại một thời điểm xác định chỉ có duy nhất một tiến trình ở trạng thái Runnig, nhưng có thể có nhiều tiến trình ở trạng thái Not running, các tiến trình ở trạng thái Not running được chứa trong một hàng đợi (Queue). Tiến trình đang ở trạng thái Running bị chuyển sang trạng thái Not running sẽ được đưa vào hàng đợi. Hình vẽ sau đây mô tả việc chuyển trạng thái tiến trình trong các hệ điều hành sử dụng 2 trạng thái tiến trình.  Tiến trình ba trạng thái: Đa số hệ điều hành đều cho phép tiến trình tồn tại ở một trong ba trạng thái, đó là: ready, running, blocked:  Trạng thái Ready (sẵn sàng): Ngay sau khi khởi tạo tiến trình, đưa tiến trình vào hệ thống và cấp phát đầy đủ tài nguyên (trừ cho tiến trình, hệ điều hành đưa tiến trình vào trạng thái ready. Hay nói cách khác, trạng thái ready là trạng thái của một tiến trình trong hệ thống đang chờ được cấp processor để bắt đầu thực hiện.  Trạng thái Running (thực hiện): Là trạng thái mà tiến trình đang được sở hữu processor để hoạt động, hay nói cách khác là các chỉ thị của tiến trình đang được thực hiện/ xử lý bởi  Trạng thái Blocked (khoá): Là trạng thái mà tiến trình đang chờ để được cấp phát thêm tài nguyên, để một sự kiện nào đó xảy ra, hay một quá trình vào/ra kết thúc. Quá trình chuyển trạng thái của các tiến trình trong được mô tả bởi sơ đồ Hình 2.3.b: Sơ đồ chuyển tiến trình vào hàng đợi Enter Queue Exit to b uy to b uy Trong đó: 1. (Admit) Tiến trình được khởi tạo, được đưa vào hệ thống, được cấp phát đầy đủ tài nguyên chỉ thiếu 2. Tiến trình được cấp processor để bắt đầu thực hiện/ xử lý. 3. (Release) Tiến trình hoàn thành xử lý và kết thúc. 4. Tiến trình bị bộ điều phối tiến trình thu hồi do hết thời gian được quyền sử dụng để cấp phát cho tiến trình khác. 5. (Event wait) Tiến trình đang chờ một sự kiện nào đó xảy ra hay đang chờ một thao vào/ra kết thúc hay tài nguyên mà tiến trình yêu cầu chưa được hệ điều hành đáp ứng. 6. (Event Occurs) Sự kiện mà tiến trình chờ đã xảy ra, thao tác vào/ra mà tiến trình đợi đã kết thúc, hay tài nguyên mà tiến trình yêu cầu đã được hệ điều hành đáp ứng, Bộ phận điều phối tiến trình thu hồi processor từ một tiến trình đang thực hiện trong các trường hợp sau:  Tiến trình đang thực hiện hết thời gian được quyền sử dụng mà bộ phận điều phối dành cho nó.  Có một tiến trình mới phát sinh và tiến trình mới này có độ ưu tiên cao hơn tiến trình hiện tại.  Có một tiến trình mới phát sinh và tiến trình này mới cần một khoảng thời gian của processor nhỏ hơn nhiều so với khoảng thời gian còn lại mà tiến trình hiện tại cần Tại một thời điểm xác định trong hệ thống có thể có nhiều tiến trình đang ở trạng thái Ready hoặc Blocked nhưng chỉ có một tiến trình ở trạng thái Running. Các tiến trình ở trạng thái Ready và Blocked được chứa trong các hàng đợi (Queue) riêng. Ready 3 4 6 5 1 New Exit Hình 2.4.a: Sơ đồ chuyển trạng thái tiến trình 2 Release Queue Event Occurs to b uy to b uy Có nhiều lý do để một tiến trình đang ở trạng thái running chuyển sang trạng thái blocked, do đó đa số các hệ điều hành đều thiết kế một hệ thống hàng đợi gồm nhiều hàng đợi, mỗi hành đợi dùng để chứa những tiến trình đang đợi cùng một sự kiện nào đó.  Tiến trình 4 trạng thái: Trong môi trường hệ điều hành đa nhiệm thì việc tổ chức các Queue để lưu các tiến trình chưa thể hoạt động là cần thiết, nhưng nếu tồn tại quá nhiều tiến trình trong Queue, hay chính xác hơn trong bộ nhớ chính, sẽ dẫn đến trình trạng lãng phí bộ nhớ, không còn đủ bộ nhớ để nạp các tiến trình khác khi cần thiết. Mặt khác nếu các tiến trình trong Queue đang chiếm giữ tài nguyên của hệ thống, mà những tài nguyên này lại là những tài nguyên các tiến trình khác đang cần, điều này dẫn đến tình trạng sử dụng tài nguyên không hợp lý, làm cho hệ thống thiếu tài nguyên (thực chất là thừa) trầm trọng và có thể làm cho hệ thống tắc nghẽn. Với những lý do trên các hệ điều hành đa nhiệm thiết kế thêm một trạng thái tiến trình mới, đó là trạng thái Suspend (tạm dừng). Trạng thái này rất cần thiết cho các hệ thống sử dụng kỹ thuật Swap trong việc cấp phát bộ nhớ cho các tiến trình. Khái niệm Swap sẽ được đề cập đến trong chương Quản lý bộ nhớ của tài liệu này. Ready Blocked Suspend Running Suspend Hình 2.5.a: Sơ đồ chuyển trạng thái tiến trình có End New to b uy to b uy