Đề thi trắc nghiệm hóa học - đề 19

Đề thi trắc nghiệm hóa học - đề 19

Thể loại: Đề thi Kiểm tra
Lượt xem: 10,028Lượt tải: 10Số trang: 7

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm hóa học - đề 19', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

KIEÅM TRA MOÄT Hoaù hoïc Hoï teân hoïc sinh : dung ñeà soá : 001 1. Moät röôïu no coù coâng thöùc thöïc nghieäm (C2H5O)n thì CTPT laø: A. C2H6O B. C4H10O C. C6H15O3 D. C4H10O2 2. Cho bieát saûn phaåm chính cuûa phaûn öùng loaïi nöôùc cuûa ? A. 3-metyl buten-1 B. 2-metyl buten-1 C. 3-metyl buten-2 D. 2-metyl buten-2 3. Xaùc ñònh teân cuûa röôïu sau: A. butanol-1 B. 4-metyl C. butanol-2 D. butanol-2 4. Cho caùc chaát sau: Amoniac (1), metylamin (2), anilin (3), (4). Tính bazô taêng daàn theo thöù töï: A. (1), (2), (3), (4) B. (3), (1), (4), (2) C. (3), (1), (2), (4) D. (1), (3), (2), (4) 5. Röôïu etylic coù theå ñieàu cheá tröïc tieáp töø: A. C2H2 B. C2H4 C. C2H4Cl2 D. C2H6 6. Ñoàng phaân naøo cuûa C4H9OH khi taùch nöôùc seõ cho 2 olefin ñoàng phaân ? A. Butanol-1 B. Butanol-2 C. 2-metyl propanol D. Butanol-2 vaø 2-metyl 7. Khi ñun noùng butanol-2 vôùi H2SO4 ñaëc ôû 1800C thì saûn phaåm chính thu ñöôïc laø: A. Ñibutyl ete B. 2-metyl propen C. Buten-1 D. Buten-2 8. Khi coäng nöôùc vaøo 2-metyl buten-2 thì thu ñöôïc saûn phaåm chính laø: A. 3-metyl butanol-2 B. 2-metyl butanol-2 C. 3-metyl butanol-1 D. 2-metyl butanol-1 9. Trong daõy ñoàng ñaúng cuûa röôïu no ñôn chöùc, khi maïch cacbon taêng thì: A. Ñoä soâi giaûm, ñoä tan giaûm. B. Ñoä soâi taêng, ñoä tan giaûm. C. Ñoä soâi taêng, ñoä tan taêng. D. Ñoä soâi giaûm, ñoä tan taêng. 10. Cho bieát soá amin baäc 2 cuûa C4H11N: A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 11. Moät röôïu ñôn chöùc coù %H = 13,04%. CTPT cuûa röôïu naøy laø: A. C2H5OH B. CH3OH C. C3H7OH D. C6H5CH2OH 12. Coù 3 loï maát nhaõn chöùa rieâng leõ caùc chaát loûng nguyeân chaát sau: Röôïu etylic, anilin, nöôùc. Coù theå nhaän bieát Anilin baèng: A. H2O hoaëc dd Br2 B. CaO C. H2O D. dd Br2 13. Phenol khoâng taùc duïng vôùi: A. dd HCl B. dd NaOH C. kim loaïi Na D. dd Br2 14. Ñoàng phaân naøo cuûa C5H12O khi taùch nöôùc cho 2-metyl buten-2 ? A. B. vaø C. D. (Chọn một đáp án đúng và tô đen vào ô Phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng ñuùng ? A. Anilin khoâng laøm ñoåi maøu quyø tím. B. Anilin taùc duïng vôùi axit do treân nguyeân töû nitô coøn moät ñoâi electron chöa söû duïng. C. Nhôø coù tính bazô, anilin taùc duïng döôïc vôùi dung dòch Br2. D. Anilin laø bazô yeáu. 16. C7H8O coù bao nhieâu ñoàng phaân thôm ? A. 4 B. 6 C. 3 D. 5 17. Tính bazô cuûa chaát naøo maïnh nhaát trong soá caùc chaát sau: A. C3H7NH2 B. NH3 C. CH3NH2 D. C6H5NH2 18. Khi loaïi nöôùc röôïu naøo sau ñaây chæ thu ñöôïc moät anken duy nhaát ? A. CnH2n+1OH B. CnH2n+2O C. R-CH2-OH D. 19. Moät chai röôïu ghi 250 coù nghóa laø: A. Cöù 100g dung dòch coù 25ml röôïu nguyeân chaát. B. Cöù 75 ml nöôùc coù 25ml röôïu nguyeân chaát. C. Cöù 100 ml nöôùc coù 25ml röôïu nguyeân chaát. D. Cöù 100g dung dòch coù 25g röôïu nguyeân chaát. 20. Coù theå phaân bieät phenol vaø anilin baèng: A. Dd Br2 B. Dd HCl C. H2O D. Benzen 21. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,52g hoãn hôïp 2 röôïu no ñôn chöùc laø ñoàng ñaúng keá tieáp caàn 2,352 lít O2 (ñck). CTPT cuûa 2 röôïu ñoù laø: A. CH3OH vaø C2H5OH B. C4H9OH vaø C5H11OH C. C3H7OH vaø C4H9OH D. C2H5OH vaø C3H7OH 22. Ñun noùng hoãn hôïp 2 röôïu no ñôn chöùc vôùi H2SO4 ñaëc ôû 1400C thu ñöôïc 2,7g H2O vaø 11,1g hoãn hôïp 3 ete coù soá mol baèng nhau (H = 100%. Coâng thöùc 2 röôïu laø: A. CH3OH vaø C2H5OH B. CH3OH vaø C3H7OH C. C2H5OH vaø C3H7OH D. C3H7OH vaø C4H9OH 23. Ñoát chaùy moät röôïu ña chöùc thu ñöôïc H2O vaø CO2 coù tæ leä soá mol laàn löôït laø 3 : 2. Röôïu ñoù laø: A. C3H8O3 B. C4H10O2 C. C3H8O2 D. C2H6O2 24. Khi ñoát chaùy caùc ñoàng ñaúng cuûa röôïu no ñôn chöùc ta thaáy tæ leä soá mol CO2 : H2O taêng daàn theo soá nguyeân töû cacbon. Röôïu treân thuoäc daõy ñoàng ñaúng: A. Röôïu khoâng no B. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc C. Röôïu no D. Röôïu thôm 25. Laáy 5,3g hoãn hôïp 2 röôïu no ñôn chöùc laø ñoàng ñaúng keá tieáp cho taùc duïng vôùi Na dö. Khí H2 sinh ra ñöôïc daãn qua oáng söù ñöïng CuO dö, ñun noùng thì thu ñöôïc 0,9g H2O. CTPT cuûa 2 röôïu laø: A. C3H7OH vaø C4H9OH B. C2H5OH vaø C3H7OH C. C4H9OH vaø C5H11OH D. CH3OH vaø C2H5O 26. Ñeà hiñrat hoaù 14,8g röôïu thu ñöôïc 11,2g anken. CTPT cuûa röôïu laø: A. C4H9OH B. C3H7OH C. C2H5OH D. C5H11OH 27. Moät amin ñôn chöùc chöùa 19,718% nitô theo khoái löôïng. CTPT cuûa amin laø: A. C4H11N B. C3H7N C. C4H9N D. C4H7N 28. Cho 3,04g hoãn hôïp A goàm 2 amin no ñôn chöùc taùc duïng vöøa ñuû vôùi 400ml dung dòch HCl 0,2M thu ñöôïc 5,96g muoái. Theå tích khí N2 (ñkc) sinh ra khi ñoát chaùy heát hoãn hôïp A laø: A. 0,896 lít B. 0,224 lít C. 0,672 lít D. 0,448 lít 29. Hoãn hôïp X goàm 2 röôïu coù CTPT CxH2x+2O vaø CyH2yO, bieát x + y = 6 vaø x # y # 1. CTPT cuûa 2 röôïu laø: A. C3H8O vaø C3H6O B. C2H8O vaø C4H6O C. C4H10O vaø C2H4O D. C2H6O vaø C4H8O 30. Ñun noùng röôïu ñôn chöùc X vôùi H2SO4 ñaëc ôû 1400C thu ñöôïc chaát Y, dY/X = 1,4357. CTPT cuûa X laø: A. C2H5OH B. C4H9OH C. CH3OH D. C3H7OH Khởi tạo đáp án đề số : 001 01. - - - ~ 06. - / - - 11. ; - - - 16. - - - ~ 02. - - - ~ 07. - - - ~ 12. ; - - - 17. ; - - - 03. - / - - 08. - / - - 13. ; - - - 18. - - - ~ 04. - - = - 09. - / - - 14. - / - - 19. - / - - 05. - / - - 10. ; - - - 15. - - = - 20. - / - - 21. - - - ~ 24. - - = - 27. - - = - 30. - - = - 22. - / - - 25. - / - - 28. ; - - - 23. - - - ~ 26. ; - - - 29. - - - ~ KIEÅM TRA MOÄT Hoaù hoïc Hoï teân hoïc sinh : dung ñeà soá: 003 1. Phenol khoâng taùc duïng vôùi: A. dd HCl B. dd NaOH C. dd Br2 D. kim loaïi Na 2. Röôïu etylic coù theå ñieàu cheá tröïc tieáp töø: A. C2H2 B. C2H6 C. C2H4 D. C2H4Cl2 3. Coù 3 loï maát nhaõn chöùa rieâng leõ caùc chaát loûng nguyeân chaát sau: Röôïu etylic, anilin, nöôùc. Coù theå nhaän bieát Anilin baèng: A. CaO B. dd Br2 C. H2O hoaëc dd Br2 D. H2O 4. Moät röôïu ñôn chöùc coù %H = 13,04%. CTPT cuûa röôïu naøy laø: A. CH3OH B. C3H7OH C. C2H5OH D. C6H5CH2OH 5. Xaùc ñònh teân cuûa röôïu sau: A. butanol-1 B. butanol-2 C. 4-metyl D. butanol-2 6. Coù theå phaân bieät phenol vaø anilin baèng: A. Benzen B. Dd Br2 C. H2O D. Dd HCl 7. Moät röôïu no coù coâng thöùc thöïc nghieäm (C2H5O)n thì CTPT laø: A. C4H10O2 B. C6H15O3 C. C4H10O D. C2H6O 8. Khi loaïi nöôùc röôïu naøo sau ñaây chæ thu ñöôïc moät anken duy nhaát ? A. CnH2n+1OH B. CnH2n+2O C. D. R-CH2-OH 9. Cho bieát saûn phaåm chính cuûa phaûn öùng loaïi nöôùc cuûa ? A. 2-metyl buten-2 B. 3-metyl buten-1 C. 3-metyl buten-2 D. 2-metyl buten-1 10. Phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng ñuùng ? A. Anilin laø bazô yeáu. B. Anilin khoâng laøm ñoåi maøu quyø tím. C. Nhôø coù tính bazô, anilin taùc duïng döôïc vôùi dung dòch Br2. D. Anilin taùc duïng vôùi axit do treân nguyeân töû nitô coøn moät ñoâi electron chöa söû duïng. 11. Ñoàng phaân naøo cuûa C4H9OH khi taùch nöôùc seõ cho 2 olefin ñoàng phaân ? A. 2-metyl propanol B. Butanol-2 vaø 2-metyl C. Butanol-1 D. Butanol-2 12. Khi coäng nöôùc vaøo 2-metyl buten-2 thì thu ñöôïc saûn phaåm chính laø: A. 3-metyl butanol-2 B. 2-metyl butanol-2 C. 3-metyl butanol-1 D. 2-metyl butanol-1 13. Cho bieát soá amin baäc 2 cuûa C4H11N: A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 14. Moät chai röôïu ghi 250 coù nghóa laø: A. Cöù 100 ml nöôùc coù 25ml röôïu nguyeân chaát. B. Cöù 75 ml nöôùc coù 25ml röôïu nguyeân chaát. C. Cöù 100g dung dòch coù 25g röôïu nguyeân chaát. D. Cöù 100g dung dòch coù 25ml röôïu nguyeân chaát. Ñoàng phaân naøo cuûa C5H12O khi taùch nöôùc cho 2-metyl buten-2 ? A. vaø B. C. D. 16. C7H8O coù bao nhieâu ñoàng phaân thôm ? A. 5 B. 6 C. 3 D. 4 17. Cho caùc chaát sau: Amoniac (1), metylamin (2), anilin (3), (4). Tính bazô taêng daàn theo thöù töï: A. (3), (1), (2), (4) B. (1), (2), (3), (4) C. (1), (3), (2), (4) D. (3), (1), (4), (2) 18. Trong daõy ñoàng ñaúng cuûa röôïu no ñôn chöùc, khi maïch cacbon taêng thì: A. Ñoä soâi taêng, ñoä tan taêng. B. Ñoä soâi taêng, ñoä tan giaûm. C. Ñoä soâi giaûm, ñoä tan taêng. D. Ñoä soâi giaûm, ñoä tan giaûm. 19. Khi ñun noùng butanol-2 vôùi H2SO4 ñaëc ôû 1800C thì saûn phaåm chính thu ñöôïc laø: A. 2-metyl propen B. Ñibutyl ete C. Buten-1 D. Buten-2 20. Tính bazô cuûa chaát naøo maïnh nhaát trong soá caùc chaát sau: A. C3H7NH2 B. NH3 C. CH3NH2 D. C6H5NH2 21. Moät amin ñôn chöùc chöùa 19,718% nitô theo khoái löôïng. CTPT cuûa amin laø: A. C4H7N B. C4H11N C. C4H9N D. C3H7N 22. Laáy 5,3g hoãn hôïp 2 röôïu no ñôn chöùc laø ñoàng ñaúng keá tieáp cho taùc duïng vôùi Na dö. Khí H2 sinh ra ñöôïc daãn qua oáng söù ñöïng CuO dö, ñun noùng thì thu ñöôïc 0,9g H2O. CTPT cuûa 2 röôïu laø: A. C4H9OH vaø C5H11OH B. C2H5OH vaø C3H7OH C. C3H7OH vaø C4H9OH D. CH3OH vaø C2H5OH 23. Hoãn hôïp X goàm 2 röôïu coù CTPT CxH2x+2O vaø CyH2yO, bieát x + y = 6 vaø x # y # 1. CTPT cuûa 2 röôïu laø: A. C2H6O vaø C4H8O B. C3H8O vaø C3H6O C. C2H8O vaø C4H6O D. C4H10O vaø C2H4O 24. Cho 3,04g hoãn hôïp A goàm 2 amin no ñôn chöùc taùc duïng vöøa ñuû vôùi 400ml dung dòch HCl 0,2M thu ñöôïc 5,96g muoái. Theå tích khí N2 (ñkc) sinh ra khi ñoát chaùy heát hoãn hôïp A laø: A. 0,448 lít B. 0,672 lít C. 0,896 lít D. 0,224 lít 25. Ñoát chaùy moät röôïu ña chöùc thu ñöôïc H2O vaø CO2 coù tæ leä soá mol laàn löôït laø 3 : 2. Röôïu ñoù laø: A. C4H10O2 B. C3H8O2 C. C3H8O3 D. C2H6O2 26. Ñeà hiñrat hoaù 14,8g röôïu thu ñöôïc 11,2g anken. CTPT cuûa röôïu laø: A. C5H11OH B. C4H9OH C. C3H7OH D. C2H5OH 27. Ñun noùng röôïu ñôn chöùc X vôùi H2SO4 ñaëc ôû 1400C thu ñöôïc chaát Y, dY/X = 1,4357. CTPT cuûa X laø: A. C4H9OH B. C2H5OH C. CH3OH D. C3H7OH 28. Ñun noùng hoãn hôïp 2 röôïu no ñôn chöùc vôùi H2SO4 ñaëc ôû 1400C thu ñöôïc 2,7g H2O vaø 11,1g hoãn hôïp 3 ete coù soá mol baèng nhau (H = 100%. Coâng thöùc 2 röôïu laø: A. CH3OH vaø C2H5OH B. C2H5OH vaø C3H7OH C. CH3OH vaø C3H7OH D. C3H7OH vaø C4H9OH 29. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,52g hoãn hôïp 2 röôïu no ñôn chöùc laø ñoàng ñaúng keá tieáp caàn 2,352 lít O2 (ñck). CTPT cuûa 2 röôïu ñoù laø: A. C4H9OH vaø C5H11OH B. CH3OH vaø C2H5OH C. C2H5OH vaø C3H7OH D. C3H7OH vaø C4H9OH 30. Khi ñoát chaùy caùc ñoàng ñaúng cuûa röôïu no ñôn chöùc ta thaáy tæ leä soá mol CO2 : H2O taêng daàn theo soá nguyeân töû cacbon. Röôïu treân thuoäc daõy ñoàng ñaúng: A. Röôïu khoâng no B. Röôïu no C. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc D. Röôïu thôm Khởi tạo đáp án đề số : 003 01. ; - - - 06. - - - ~ 11. - - - ~ 16. ; - - - 02. - - = - 07. ; - - - 12. - / - - 17. ; - - - 03. - - = - 08. - - = - 13. - - - ~ 18. - / - - 04. - - = - 09. ; - - - 14. - / - - 19. - - - ~ 05. - - = - 10. - - = - 15. ; - - - 20. ; - - - 21. - - = - 24. - - = - 27. - - = - 30. - / - - 22. - / - - 25. - - - ~ 28. - - = - 23. ; - - - 26. - / - - 29. - - = -