Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp tỉnh Bình Dương

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp tỉnh Bình Dương

Lượt xem: 135,394Lượt tải: 3Số trang: 82

Mô tả tài liệu

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp tỉnh Bình Dương khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại các trung tâm GDTX KT HN tỉnh Bình Dương, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giảng dạy tại các trung tâm này.

Tóm tắt nội dung

- Ban Giám đốc, các Phòng ban, Giáo viên và các đồng nghiệp trung tâm Giáo dục thường Mục tiêu, nhiệm vụ của hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông4T lý việc thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch giảng dạy4T lý việc chuẩn bị bài của giáo viên trước giờ lên lớp4T lý hoạt động giảng dạy trên lớp của giáo viên4T lý hoạt động của tổ chuyên môn4T lý việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học4T lý việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên4T 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC Thực trạng về công tác quản lý hoạt động giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - Mức độ nhận thức về tầm quan trọng của từng nội dung quản lý của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - hướng nghiệp đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên4T lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên4T yếu tố gây khó khăn trong công tác quản lý hoạt động giảng dạy của Ban Giám đốc Trung 4TChương 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁM ĐỐC CÁC Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giảng dạy của Giám đốc các Trung Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc Xác lập quan điểm và triển khai có kế hoạch công tác quản lý hồ sơ chuyên môn, kế hoạch bài trung tâm GDTX phát triển bền vững thì cần phải có sự quan tâm của Nhà nước, ngành giáo dục và Nhằm thực hiện mục tiêu trên, cán bộ quản lý, giáo viên hệ Giáo dục thường xuyên phải có người giáo viên cần nắm vững mục đích trên mới có thể thực hiện đầy đủ vai trò của mình trong Hiện nay, việc đào tạo và các hoạt động ở hệ giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương tương Tuy vậy, việc quản lý hoạt động giảng dạy của các Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giảng dạy tại các Trung tâm giảng dạy tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật – Hướng nghiệp tỉnh Bình Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại các Trung tâm GDTX- KT-HN tỉnh Bình Dương, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giảng Quản lý hoạt động dạy học tại các Trung tâm GDTX- KT-HN tỉnh Bình Dương Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại các Trung tâm GDTX- KT-HN tỉnh Bình tác quản lý hoạt động giảng dạy của Giám đốc các Trung tâm GDTX- KT-HN tỉnh Bình Dương có thể có một số ưu điểm như: quản lý hoạt động dạy trên lớp của giáo viên, quản lý hồ sơ chuyên môn của giáo viên, quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên tương đối tốt dạy của giáo viên, quản lý cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị phục vụ giảng dạy, quản lý hoạt phù hợp trong công tác quản lý hoạt động giảng dạy. Khảo sát thực trạng, phân tích nguyên nhân của thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy Đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giảng dạy Đề tài chỉ nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy BTVH cấp trung học phổ thông Người nghiên cứu xem xét công tác quản lý hoạt động giảng dạy (HĐGD) của các Giám đốc được các nội dung của công tác quản lý HĐGD và chỉ ra được mối quan hệ chặt chẽ trong quản lý Giúp người nghiên cứu bám sát thực tế công tác quản lý HĐGD của các Giám đốc Trung tâm Thu thập thông tin qua “Phiếu trưng cầu ý kiến” dành cho cán bộ quản lý và giáo viên của Trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn và một số giáo viên nhằm nắm bắt thông tin về thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại các Trung tâm GDTX- KT-HN tỉnh Bình Thu thập thông tin qua việc quan sát công tác quản lý hoạt động giảng dạy của các giám đốc Xin ý kiến của một số nhà quản lý giáo dục (QLGD) và chuyên viên có kinh nghiệm để hiểu Muốn nâng cao chất lượng dạy học, vai trò của các biện pháp quản lý là hết sức quan nhà nghiên cứu trong và ngoài nước có tâm huyết với ngành giáo dục đã nghiên cứu thực tiễn luận dạy học được ông xác định là một hệ thống tri thức khoa học về dạy học và ông xem lý luận về hệ thống các nguyên tắc, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, sự phân chia trong những yếu tố không thể thiếu là vấn đề quản lý việc nâng cao chất lượng dạy học quản lý giảng dạy là một vấn đề bức xúc mới chỉ được nghiên cứu ở những cấp độ nhất định và vẫn được tiếp tục nghiên cứu nhằm đưa ra những bức tranh tổng thể cho việc quản lý chất Nhiều đề tài nghiên cứu về quản lý giáo dục nói chung và quản lý giảng dạy nói Tuấn… Trong các công trình đó, các tác giả đã nhấn mạnh vai trò của quản lý trong việc thực hiện việc quản lý dạy và học là mục tiêu trung tâm của nhà trường." Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu về quản lý HĐGD cũng được các học viên Cao học quản lý giáo dục quan tâm. - Phạm Văn Khảo với đề tài “Thực trạng và giải pháp quản lí hoạt động dạy học ở các trường quản lý giáo dục, đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) là yếu tố có tính quyết định nhất đối với sự thành tiêu chuẩn và trình độ quản lý theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo như: có nhiều CBQL chưa nhiệm vụ của công tác quản lý trường học trong giai đoạn mới. - Nguyễn Anh Tuấn với đề tài “Thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy - Nguyễn Một với đề tài “ Thực trạng quản lý của hiệu trưởng về hoạt động giảng dạy của - Hồ Quang Minh với đề tài “Thực trạng công tác quản lý hoạt động giảng dạy của hiệu những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý hoạt động giảng dạy của hiệu trưởng các trường quản lý của lãnh đạo nhà trường trong quản lý hoạt động giảng dạy và đưa ra 8 biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý HĐGD của đội ngũ hiệu trưởng các trường văn của các tác giả trên đã nêu lên các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng trường THPT, THCS, Đại học đặc biệt là các biện pháp quản lý HĐGD, đó là những công trình có giá trị về lý luận và thực tiễn, phù hợp với công việc của các tác giả trong thực hiện chức trách Hiệu trưởng ở trưởng các trường khác tham khảo để vận dụng trong công tác quản lý của quan niệm truyền thống: Quản lý là quá trình tác động có ý thức của chủ thể vào một bộ máy (đối tượng quản lý) bằng cách vạch ra mục tiêu cho bộ máy, tìm kiếm các biện pháp tác động Nên có thể định nghĩa: “Quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý Theo các nhà tâm lý học: “Quản lý là hoạt động đặc biệt của con người trong xã hội, một hoạt “Quản lí là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lí lên đối tượng quản lí nhằm chỉ huy, điều quản lý áp đặt hay do yêu cầu khách quan của xã hội hoặc do có sự cam kết, thỏa thuận giữa các chủ Bản chất của hoạt động quản lý là cách thức tác động (tổ chức, điều khiển, chỉ huy) hợp quy luật của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt Quản lý vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật và có thể được biểu diễn bằng mô hình sau: Xét trên quan điểm hệ thống thì quản lý giáo dục là một bộ phận cấu thành nên hệ thống quản Do đó, cũng như quản lý xã hội nói chung, quản lý giáo dục là hoạt động có ý thức của xã hội đặc biệt, nên quản lý giáo dục cũng có chức năng, nhiệm vụ và nội hàm khái niệm lý giáo dục theo nghĩa rộng là quản lý các hoạt động giáo dục trong xã hội. bao gồm các hoạt động giáo dục và có tính giáo dục của bộ máy nhà nước, của các tổ chức xã hội, của Hiểu theo nghĩa hẹp, quản lý giáo dục là quản lý các hoạt động giáo dục đào tạo diễn ra trong hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý nhằm làm cho hệ vận hành theo đường lối và nguyên lý giáo dục của Đảng thực hiện được các tính chất của nhà trường xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Tác giả Trần Kiểm cho rằng, ở tầm vi mô : “ Quản lý giáo dục được hiểu là hệ thống những lý đến tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể học sinh, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà Cũng có thể định nghĩa quản lý giáo dục thực chất là những tác động của chủ thể quản lý vào quá trình giáo dục (được tiến hành bởi tập thể giáo viên và học sinh với sự hỗ trợ đắc lực của - Quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường là nhằm làm cho các hoạt động này phát huy được vai trò định hướng và được thực hiện một cách tương ứng, phù hợp với hoạt động của học sinh Chức năng quản lý là hình thức tồn tại của các tác động quản lý. Tổ chức thực hiện hoạt động giảng dạy của Giám đốc là hướng tới mọi thành viên của trung tâm, nhằm biến những yêu cầu chung về hoạt động giảng dạy của Trung tâm thành nhu cầu hoạt Chức năng chỉ đạo là các phương thức tác động của Giám đốc đến đảm bảo cho các hoạt động giảng dạy của Trung tâm, xem xét các hoạt động có bám sát các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch hay không; có thông tin từ kết quả hoạt động của tổ chức giúp Giám đốc xem xét mức độ đạt mục tiêu của Trung Nói chung trường học vẫn là khách thể cơ bản của tất cả các cấp quản lý lại vừa là một hệ Trường học là tổ chức cơ sở quan trọng nhất của các cấp QLGD, cho nên quản lý trường học là Tác giả Nguyễn Ngọc Quang cho rằng: "Quản lý trường học là quản lý tập thể GV và HS, để chính họ lại quản lý (đối với GV) và tự quản lý (đối với HS) quá trình dạy học - giáo dục, nhằm đào Tác giả Trần Thị Tuyết Oanh thì cho rằng: "Quản lý trường học là hoạt động của các cơ quan QLGD nhằm tập hợp và tổ chức các hoạt động của GV, HS và các lực lượng giáo dục khác huy vận dụng tất cả các nguyên lý chung của quản lý giáo dục để đẩy mạnh hoạt động của nhà trường Quản lý nhà trường chính là quản lý tập thể giáo viên, học sinh; quản lý quá trình giáo dục, dạy học; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; quản lý tài chính và các vụ cơ bản trọng tâm của nhà trường là dạy học, giáo dục nên tất cả các quá trình quản lý đều phục Như vậy, có thể khái quát rằng: Quản lý trường học là hệ thống những tác động có định hướng, có kế hoạch, có tổ chức của chủ thể quản lý (ở đây là hiệu trưởng) lên các đối tượng quản lý (giáo viên, học sinh, quá trình dạy học, giáo dục, cơ sở vật chất và các mối quan hệ, các nguồn lực nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà học, quản lý hoạt động dạy học là nội dung trọng tâm, cơ bản nhất. Tại điều 2, chương I, Qui chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên Mục tiêu, nhiệm vụ của hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông Tại điều 3, chương I, Qui chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên (Ban đào tạo, chính quyền địa phương việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng 3. Tổ chức các lớp học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung Chương II, điều 13, Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên đã 1. Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên là người trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về hoạt động của Trung tâm. b. Quản lý cơ sở vật chất và các tài sản của Trung tâm; c. Quản lý nhân viên, giáo viên và học viên của Trung tâm; đ. Quản lý tài chính, quyết định thu chi và phân phối các thành quả lao động, thực hành kỹ dục thường xuyên cho học viên học tại Trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; người học, là hoạt động tổ chức điều khiển của GV đối với hoạt động nhận thức của HS nhằm hình Cùng với hoạt động học tập, hoạt động giảng dạy là hoạt động trung tâm và đặc trưng nhất ở Chủ thể của hoạt động giảng dạy là giáo viên và tập thể sư phạm. Mục đích của hoạt động giảng dạy là cải biến và hoàn thiện hoạt động nhận thức, kỹ năng thực hành của học viên, là hình thành và phát triển nhân cách của các em phù hợp với nhu cầu đòi Giảng dạy là một mặt của quá trình dạy và học do người giáo viên thực hiện theo nội dung, cực và tổ chức các hoạt động học tập của học viên. - Kết quả hoạt động giảng dạy được đánh giá thông qua kết quả hoạt động học của học viên Tóm lại, bản chất của hoạt động giảng dạy là quá trình tổ chức hoạt động nhận thức cho người ảnh hưởng đến cả người dạy lẫn người học, ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả của hoạt động ở Trong hệ thống cấu trúc hoạt động dạy học, Dạy (giáo viên) và Học (học sinh) là hai yếu tố * Mục tiêu dạy học: Thể hiện ở yêu cầu của xã hội đối với nhà trường. * Phương pháp dạy học: Là cách thức hoạt động phối hợp thống nhất của giáo viên và học sinh Các thành tố của hoạt động dạy học có mối liên hệ với nhau rất chặt chẽ, có sự tác động qua lại Quản lý hoạt động giảng dạy là quản lý việc chấp hành các quy định (Điều lệ, quy chế, nội Quản lý hoạt động giảng dạy của GV bắt đầu từ việc soạn bài. lên lớp, là bản thiết kế cho học sinh hoạt động ; quản lý các hoạt động khi dạy; tổ chức lớp học; thực hiện bài học; sử dụng các phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với nội dung, đối tượng và quả bài học (qua học sinh, đồng nghiệp, cán bộ quản lý); đánh giá kết quả học tập của học sinh; rút Quản lý hoạt động giảng dạy là một hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý trong quá trình giảng dạy nhằm đạt được mục tiêu Yêu cầu của quản lý hoạt động giảng dạy là phải quản lý các thành tố của quá Các thành tố đó sẽ phát huy tác dụng thông qua quy trình hoạt động của người dạy Cho nên quản lý hoạt động giảng dạy thực chất là quản lý một số thành tố của quá trình DH bao gồm: hoạt động dạy của GV, hoạt động học của học sinh, Một cách cụ thể hơn, quản lý hoạt động giảng dạy bao gồm các nội dung sau : + Quản lý việc thực hiện mục tiêu giảng dạy. + Quản lý việc thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy. + Quản lý hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh. Để quản lý hoạt động giảng dạy có hiệu quả, nhà quản lý phải biết phát huy tốt các nguồn lực của nhà trường, kết hợp nhuần nhuyễn hoạt động dạy và học, xác định lý hoạt động giảng dạy là biết quản lý đồng bộ, thích hợp các nội dung của quá trình đã nêu. Để quản lý tốt hoạt động giảng dạy ở Trung tâm Giám đốc phải xác định rõ: Nội dung quản lý hoạt động giảng dạy Quản lý việc thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch giảng dạy chương trình dạy học và triển khai cho giáo viên nắm vững cũng như có ý thức cao trong việc thực Quản lý việc thực hiện chương trình là quản lý việc dạy đúng, dạy đủ theo chương trình quy của các tổ chuyên môn để có kế hoạch điều chỉnh thời gian học cho hợp lý, đảm bảo chương trình cho các giáo viên, phù hợp với hoạt động của Trung tâm. + Quản lý tiến độ chương trình dạy học (Theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục & Đào + Quản lý giờ dạy trên lớp của giáo viên. + Cân đối các hoạt động trong năm học để đảm bảo thời gian cho GV thực hiện hết chương + Nắm vững phương pháp và hình thức tổ chức giảng dạy đặc trưng của bộ môn, từ đó có kế kế hoạch phải được tiến hành một cách có khoa học, sát thực dựa trên cơ sở khách quan và chủ năm của các tổ chuyên môn dựa trên kế hoạch dạy học của Trung tâm. - Trong công tác quản lý, Giám đốc cần coi trọng việc chỉ đạo GV và các tổ chuyên môn thực Quản lý việc chuẩn bị bài của giáo viên trước giờ lên lớp độ của các đối tượng,… Chuẩn bị cơ sở vật chất - thiết bị dạy học để phục vụ cho việc soạn giảng; chương trình của bộ quy định, về nội dung đã được nâng cao và chắt lọc lại những bài học có bổ Quản lý hoạt động giảng dạy trên lớp của giáo viên của Trung tâm, phụ thuộc vào giờ lên lớp của giáo viên, do vậy Giám đốc phải kiểm tra thường Quản lý hoạt động giảng dạy của GV còn là quản lý các hoạt động khi dạy; tổ chức lớp học; thực hiện bài học; sử dụng các phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với nội dung, đối tượng kết quả bài học (qua HV, đồng nghiệp, cán bộ quản lý); đánh giá kết quả học tập của HV; rút kinh Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn Quản lý hoạt động tổ chuyên môn là quản lý công tác xây dựng kế hoạch tổ, quản lý triển khai việc thực hiện kế hoạch và kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch của tổ. qua tổ chuyên môn để quản lý GV việc thực hiện kế hoạch, nội dung, chương trình giảng toàn bộ hoạt động giảng dạy của Trung tâm thì hoạt động của tổ chuyên môn đóng vai mỗi giáo viên mà còn có tác dụng tích cực trong việc tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo - Kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự giờ góp ý, đánh giá giảng dạy của giáo lý hoạt động của tổ chuyên môn là một yêu cầu bắt buộc đối với Giám đốc. quản lý hoạt động của tổ chuyên môn có hiệu quả, Giám đốc cần phải : - Chỉ đạo cụ thể công tác quản lý chuyên môn, thống nhất nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn lý việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học Phương pháp dạy học được hiểu là tổ hợp các cách thức phối hợp hoạt động chung của GV và - Lập kế hoạch bồi dưỡng cho các giáo viên trong Trung tâm về việc đổi mới phương pháp - Có kế hoạch tổ chức thao giảng về đổi mới phương pháp giảng dạy ở từng khối lớp và Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên Quản lý việc kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của HV là một nội dung không thể thiếu trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên. - Quản lý kế hoạch kiểm tra của GV, trong đó giáo viên phải đề ra kế hoạch kiểm tra 15’, 1 tiết, học kỳ, - Phân công tổ chuyên môn quản lý, theo dõi tình hình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập theo định kỳ. Từ những khái niệm cơ bản đã nêu và việc hệ thống hoá cơ sở lý luận về hoạt động giảng dạy của giám đốc các Trung tâm tác giả có nhận xét sau: - Quản lý là một hoạt động xã hội đặc thù, là sự tác động hợp quy luật của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý bằng các giải pháp phát huy tác dụng của các phương tiện và chức năng quản lý, - Quản lý hoạt động giảng dạy là một bộ phận hợp thành của quá trình tiền đề cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục là phải làm tốt công tác quản lý giáo dục đặc biệt là vai trò quản lý của người Giám đốc trong Trung các nội dung quản lý của Giám đốc thì quản lý hoạt động giảng dạy là nội dung trọng tâm, cơ bản và mang tính quyết định. - Giám đốc các Trung tâm là người có vai trò quan trọng trong việc điều hành, Để quản lý tốt hoạt động giảng dạy ở Trung tâm thì người Gián đốc phải nắm vững mục tiêu, nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ và nội dung quản lý hoạt động nhằm tổ chức các hoạt động của Trung tâm một cách khoa học, huy động được đội ngũ giáo viên nhiệt tình có trách nhiệm cao trong giảng dạy, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của Trung cơ sở lý luận trên của đề tài là căn cứ khoa học để chúng tôi tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy tại các Trung tâm trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy của Giám đốc các Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục giảng dạy tại các Trung tâm ở tỉnh Bình 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY TẠI CÁC TRUNG Các Trung tâm đã thực hiện đúng chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương về Tất cả các Trung tâm thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 06-CT/TƯ của Bộ Chính trị về cuộc vận Đội ngũ CBQL và giáo viên tại các Trung tâm nhiệt tình, tâm huyết với nghề, trình độ chuyên Tuy nhiên, các Trung tâm vẫn còn khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Các Trung tâm vẫn còn thiếu giáo viên, nên gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp giờ dạy, phân luồng còn yếu kém, việc vi phạm nội quy và tác phong đạo đức của số học viên này quá cao; Thống kê kết quả học tập của học viên BTTH ở các Trung tâm GDTX Thống kê kết quả học tập của học viên BTTH ở các Trung tâm GDTX Thống kê kết quả học tập của học viên BTTH ở các Trung tâm GDTX chuyên môn và giáo viên) các đối tượng này được chia làm 2 nhóm ; Nhóm quản lý gồm (Giám đốc, Thực trạng về công tác quản lý hoạt động giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục thường Mức độ nhận thức về tầm quan trọng của từng nội dung quản lý của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - hướng nghiệp đối với hoạt động giảng dạy của giáo là kết quả khảo sát mức độ nhận định về tầm quan trọng nội dung quản lý về hoạt Các nội dung này được khảo sát trên hai đối tượng; Cán bộ quản lý và giáo viên các Trung tâm GDTX – KT – HN tỉnh Bình Dương. 1 Quản lý nội dung , chương trình, kế hoạch dạy học 3.57 2 3.54 1 5 Quản lý việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy 3.55 3 3.50 2 6 Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên 3.47 5 3.33 5 Từ kết quả khảo sát ta thấy điểm trung bình của từng nội dung quản lý cao hơn trung bình mẫu Sự chênh lệch ý kiến giữa cán bộ quản lý và giáo viên là không đáng kể, trung bình chung của cán bộ quản lý là 3.48 và của giáo viên là 3.37. Cán bộ quản lý đánh giá Quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn là quan trọng nhất, trung bình 3.60 xếp hạng 1, còn giáo viên lại xem Quản lý nội dung , chương trình, kế hoạch dạy học quan trọng Tại nội dung 3, Quản lý kế hoạch bài dạy có sự đồng nhất về nhận định giữa cán bộ quản lý và Điều này thể hiện cả cán bộ quản lý và giáo viên đều thống nhất với sự quản lý của Giám đốc Trung tâm về kế hoạch bài dạy. thể nhận thấy sự can thiệp sâu của nhà quản lý vào lĩnh vực chuyên môn cụ thể là điều không cần Nhà quản lý giáo dục cần tạo ra khoảng trống để người giáo viên có thể tự do sáng tạo trong Nội dung 4 Quản lý giờ lên lớp sự đánh giá của cán bộ quản lý và giáo viên đều nằm ở mức Trung bình của cán bộ quản lý 3.50 và của giáo viên là 3.36, mặc dù cùng được xếp đồng hạng 4 nhưng trung bình của cán bộ quản lý lại cao hơn của giáo này thể hiện ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý tập trung hơn của giáo viên về vấn đề Quản lý Trên thực tế, việc Quản lý giờ lên lớp của giáo viên là điều không thể thiếu của các nhà hoạt và khéo léo trong công tác quản lý người làm công tác quản lý chỉ quản lý được mặt hình thức, Nội dung 5 Quản lý việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, ở nội dung này có sự Các nhận định của cán bộ quản lý xếp hạng 3 còn của Xét về mặt thứ hạng thì của giáo viên cao hơn cán bộ quản lý, điều này cũng nói lên rằng giáo viên coi nội dung Quản lý việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy của Giám đốc Trung tâm quan trọng hơn của cán bộ quản lý. học là hoạt động không thể thiếu được trong ngành giáo dục hiện nay. Nội dung 6 Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên là nội dung có sự nhận định thống nhất giữa cán bộ quản lý và giáo viên, đều cùng xếp hạng 5. Quản lý đánh giá kết quả học tập của học viên thực chất là quản lý công tác sổ sách của giáo viên. Tuy nhiên, sự quản lý của Giám đốc Trung tâm là bắt buộc nhưng tinh thần trách nhiệm và tính tự giác của giáo viên trong việc thực hiện các quy định về hồ sơ sổ sách là điều hết sức quan tác quản lý chương trình, kế hoạch dạy học 0TCông tác quản lý chương trình, kế hoạch dạy học trong Trung tâm về thực chất là tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục toàn diện cho học dạy học là sự tham gia đồng thời của tập thể những người làm công tác giáo dục, trong đó chịu trách nhiệm chính về Quản lý chương trình, kế hoạch dạy học là người đứng đầu đơn vị giáo 0TChất lượng giáo dục chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc Quản lý chương trình, kế hoạch dạy Cho nên người nghiên cứu đã tiến hành khảo sát việc Quản lý chương trình, kế hoạch dạy học Công tác quản lý chương trình, kế hoạch dạy học thấy mức độ đánh giá việc thực hiện của cả giáo viên và cán bộ quản lý là tương đối tốt, trung bình lập kế hoạch giảng dạy hàng năm được thực hiện tốt ở các Trung tâm. lý và giáo viên trong công tác giảng dạy của Trung tâm mình, mặt khác thông qua quá trình lập kế Điểm trung bình của cán bộ quản lý và giáo viên ở 0TMột trong những nội dung khá quan trọng và cũng khó thực hiện trong tiến trình giảng dạy là 0TTổ chức nghiên cứu cấu tạo chương trình của cấp học, môn học, PP giảng dạy đặc trưng cho học với các Trung tâm GDTX - KT - HN có chương trình giáo dục và đối tượng giáo dục tương đối đặc thực hiện thấp hơn trung bình mẫu 2.5 cả giáo viên và cán bộ quản lý, điểm trung bình chỉ đạt 1.50 Biểu đồ 2.1.Mức độ nhận xét Công tác quản lý chương trình, kế hoạch dạy học Còn việc thưc hiện không thường xuyên ý kiến của cán bộ quản lý là 46,2% và quản lý là 2.66 và của giáo viên là 2.49. Để thực hiện tốt công tác này Giám đốc các Trung tâm 0TPhát huy, khuyến khích được tính tự giác và lòng yêu nghề của mỗi giáo viên trong Trung tâm Động viên giáo viên có những sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học. định việc thực hiện điểm trung bình đạt 3.53 và giáo viên là 3.36. Tuy nhiên, mức độ đánh giá của cán bộ quản lý cao hơn mức độ của giáo chương trình, vừa nắm được các diễn biến trong quá trình lên lớp của giáo làm công tác quản lý cần có phương pháp điều chỉnh kịp thời các phát sinh trong quá trình Chính vì quan tâm và thường xuyên việc thực hiện nên kết quả của nhận định việc Sử dụng bình của cán bộ quản lý là 3.41 và giáo viên là 3,27. Kết quả khảo sát cho thấy nhận định về “Mức độ thực hiện” có điểm trung bình của cán bộ quản lý là 3.50 và của giáo viên là quả thực hiện” điểm trung bình của cán bộ quản lý là 3.43 và của giáo viên là 3.19. Nội dung 5 Có biện pháp xử lý đối với giáo viên sai phạm trong việc thực hiện chương trình, thực hiện tốt thì kết quả của các hoạt động trong môi trường này sẽ đạt được như mong và sự khéo léo của người làm công tác quản lý. Ở “Mức độ thực hiện” điểm trung bình của cán bộ quản lý là 2.69 và của giáo viên là lý là 3.00 và của giáo viên là 2.85. kết quả này cho thấy các nhận định của cán bộ quản lý chưa Quản lý kế hoạch bài dạy là khâu quan trọng trong công tác quản lý chuyên môn của Giám đốc Kết quả khảo sát công tác quản lý kế hoạch bài dạy Trong bảng kết quả khảo sát Công tác quản lý kế hoạch bài phương pháp giảng dạy từng bài điểm trung bình của cán bộ quản lý là 2.36 của giáo viên là thấy công tác này có được triển khai ở các Trung tâm nhưng mức độ thực hiện không đều và không sẽ tạo ra nhiều thuận lợi trong công tác giảng dạy cũng như việc đánh giá các nội dung được triển Đây là nội dung tương đối quan trọng trong công tác quản lý kế hoạch bài dạy của Giám đốc Điểm trung bình về “Kết quả thực hiện” của cán bộ quản lý là 2.68 và của giáo viên là 2.90 và được xếp ở hạng 4. Như vậy, các nhà làm công tác quản lý cần phải chú trọng hơn công tác chỉ đạo tổ chuyên môn được thực hiện một các riêng lẻ tự phát, tùy thuộc vào tổ chuyên môn và giáo viên đứng lớp thì cả được các nội dung sẽ tạo được sự thuận lợi tương đối tốt cho giáo viên làm công tác giảng dạy. trên cơ sở các nội dung đã được thống nhất giáo viên sẽ căn cứ vào đó để thực hiện. Mặt khác, khi đã thống nhất được các nội dung đó thì việc đánh giá của người làm công tác Nội dung 2 là kết quả khảo sát của việc Lập mẫu kế hoạch thống nhất cho từng loại bài dạy. Đây là việc làm tương đối khó của những đơn vị giáo dục mang tính đặc thù cao như các Trung tâm ở “Mức độ thực hiện” điểm trung bình chỉ đạt được 1.94 ở cán bộ quản lý và của giáo viên là 1.76. Các nhận định này phản ánh đúng thực trạng của các Trung tâm về vấn đề này. được 2.49 của cán bộ quản lý và 2.71 của giáo viên. và đối tượng học viên của Trung tâm của cán bộ quản lý là 3.22 và của giáo viên là 3.34. Kết quả này nói lên sự quan tâm sâu sát của Giám đốc Trung tâm về công tác soạn việc phân công cho tổ trưởng bộ môn đảm nhiệm công tác này thì người làm công tác quản lý không Điểm trung bình đánh giá của cán bộ quản lý là 3.10 và của giáo viên là 3.36. Nội dung 4 là kết quả khảo sát công tác Quản lý kế hoạch bài giảng phải thể hiện quan điểm “Mức độ thực hiện” theo đánh giá của cán bộ quản lý có điểm trung bình là các nhận định trên chúng ta nhận thấy có sự quan tâm của các nhà quản lý trong việc yêu cầu các tổ Đó là phải có sự lồng ghép quan điểm của Trung tâm và tổ định “Kết quả thực hiện” của cán bộ quản lý có điểm trung bình là 2.72 và của giáo viên là 2.93 xếp Như vậy, căn cứ vào xếp hạng của điểm trung bình ta thấy cả phần thực hiện và kết quả Kết quả trên cho thấy các nhà quản lý giáo dục đã thực sự quan tâm đến công tác soạn thảo và triển khai bài dạy của giáo viên ở mức đặc thù thể hiện ở nội dung chương trình, ở đối tượng giáo dục và ở cả đội ngũ làm công tác giảng phải phù hợp với trình độ của học viên Trung tâm GD thường xuyên là việc làm quyết định Phần “Mức độ thực hiện” cán bộ quản lý đánh giá việc làm này có điểm trung bình 3.02 và giáo hiện” cho thấy vấn đề này đã được sự quan tâm của Giám đốc Trung tâm cho nên phần kết quả thực của cán bộ quản lý là 2.88 và của giáo viên là 3.10 xếp hạng 2. Sinh hoạt tổ chuyên môn là hoạt động thường xuyên của các tổ bộ tác chuyên môn là hoạt động quan trọng, chủ yếu, quyết định sự tồn tại và phát triển của Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành, nơi thực thi trực tiếp nhiệm vụ dạy học và với Trung tâm động lực quan trọng để phát triển chính là do yếu tố tăng trưởng chất lượng giáo dục này chưa được quan tâm đúng mức; chính vì vậy, hoạt động của tổ chuyên môn không thực sự phát huy hết sức mạnh nội lực vốn có của mình để tạo ra những sản phẩm giáo dục nhiều về quy mô và chất lượng của hoạt động của tổ chuyên môn là sự quan tâm của Giám đốc các Trung tâm 2.8 là kết quả khảo sát các nội dung quản lý của Giám đốc các Trung tâm đối với Bảng 2.8 Kết quả khảo sát quản lý sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn Theo nhận định của cán bộ quản lý và của giáo viên về “Mức độ thực hiện” của hoạt động này hoạt tổ chuyên môn “Thường xuyên” được thực hiện dưới sự quản lý của Giám đốc. thì điểm trung bình là 3.17 và của giáo viên là 2.80 xếp hạng 1. duy trì và thực hiện công tác sinh hoạt tổ chuyên môn của các Trung tâm. lập và thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn.0T Kết quả khảo sát về mức độ thực hiện có sự chênh lệch điểm trung bình và thứ hạng giữa cán bộ quản lý và giáo điểm trung bình của cán bộ quản lý là 2.05 xếp hạng 3 của giáo viên 1.88 xếp hạng 4. khảo sát ta thấy về phía đội ngũ làm công tác quản lý cho rằng công tác này có được thực hiện Điểm trung bình của cán bộ quản lý về “Kết quả thực hiện” là 2.57 và của giáo viên là 2.36 và đều Ở “Mức độ thực hiện” điểm trung bình của cán bộ quản lý là 1.43 xếp hạng 4, của giáo quả thực hiện” điểm trung bình của giáo viên là 2.67 xếp hạng 4 còn của cán bộ quản lý là 2.95 xếp nội dung sinh hoạt, bổ sung và điều chỉnh kế hoạch tổ chuyên môn của các Giám đốc Trung tâm Nội dung 4, Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các tổ, ở nội dung này, điểm quản lý là 2.48 và của giáo viên là 2.53 cùng xếp hạng 2. công tác này nhận được sự quan tâm của Giám đốc các Trung tâm. đứng đầu các Trung tâm chưa thực sự chú ý quan tâm đến công tác này của tổ tượng khảo sát, cán bộ quản lý hạng 4 và giáo viên hạng 2. Giám đốc kiểm tra đánh giá công tác thực hiện kế hoạch của các tổ một mặt vừa thể hiện sự quan tâm về chuyên môn của Giám đốc với các tổ, mặt khác còn là cơ sở để đánh giá chất lượng hoạt Theo kết quả khảo sát trên đây thì công tác này của đội ngũ làm công tác quản lý Ngoài việc kiểm tra đánh giá công tác thực hiện kế hoạch của các tổ thì việc xem xét Chú của cán bộ quản lý và 2.05 của giáo viên, tác giả nhận thấy công tác này được Giám đốc quan tâm giảng dạy tại các Trung tâm thì Giám đốc các Trung tâm cần phối hợp và xin Sở Giáo dục & Đào quan rút kinh nghiệm ở các trung tâm khác hay tổ chức tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các hội khảo sát về công tác quản lý giờ lên lớp của các Trung tâm Tỉnh Bình 2.9 là kết quả khảo sát công tác quản lý giờ lên lớp của Giám đốc các Trung tâm. quản lý và giáo viên đều đánh giá rất thấp sự quản lý của Giám đốc các Trung tâm. thực hiện” cán bộ quản lý có điểm trung bình là 2.83 và của giáo viên là 2.66 đều được xếp hạng 6. Phần “Kết quả thực hiện” cán bộ quản lý có điểm trung bình là 1.81 và của giáo viên là 2.16 cả hai trung bình của phần mức độ thực hiện lại cao hơn trung bình mẫu nên các ý kiến trả lời chủ yếu tập do phân bố chương trình quá nhiều mà đội ngũ cán bộ quản lý cũng như giáo viên không có thời Mặt khác, sự quan tâm của đội ngũ làm công tác quản lý cũng góp phần quan trọng có sự quan tâm thích đáng của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các Trung tâm. thực hiện” điểm trung bình của cán bộ quản lý 3.34 và của giáo viên là 3.51 xếp hạng 1. tác thường xuyên theo dõi giờ giấc lên lớp của giáo viên được thực hiện rất tốt đối với Giám đốc các Nhận định của hai đối tượng được khảo sát ở nội dung 3 Yêu cầu giáo viên thực hiện đúng, trung bình của cán bộ quản lý là 2.98, xếp hạng 4 của giáo viên là 2.96, xếp hạng 3. quả thực hiện” điểm trung bình của cán bộ quản lý là 3.03, xếp hạng 4 và của giáo viên 3.43, xếp quả trên đây có thể nhận định cả về mức độ thực hiện và kết quả thực hiện của Giám đốc các Trung Có sự thống nhất ý kiến tại nội dung 4 Bài giảng thể hiện quan điểm, kế hoạch của Trung tâm vậy có nghĩa các ý kiến lựa chọn chủ yếu nhận định sự quản lý của Giám đốc các Trung tâm ở phần Nội dung 5, với trung bình 3.10 xếp hạng 3 phần mức độ thực hiện cán bộ quản lý cho rằng, bài giảng hiện nay của Trung tâm đã thể hiện được sự phù hợp với trình độ nhận thức của học viên Điểm trung bình của giáo viên ở nội dung này là 2.92 xếp hạng 4. công tác quản lý dự giờ đánh giá rút kinh nghiệm của Giám đốc các Trung tâm được thực hiện rất Đây cũng là công tác khá quan trọng trong hoạt động chuyên môn của lãnh đạo đơn vị. Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên Kết quả khảo sát Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên Kết quả khảo sát của nội dung Tổ chức cho GV học tập nghiên cứu quy chế kiểm tra, đánh giá thực hiện” cán bộ quản lý đánh giá điểm trung bình là 2.98 xếp hạng 2, của giáo viên là 2.76 xếp lại cho rằng sự quản lý của Giám đốc Trung tâm về việc tổ chức học tập nghiên cứu quy chế kiểm Từ đó có thể rút ra kết luận, việc quản lý tổ chức học tâp nghiên cứu chương trình của Giám đốc các Trung tâm có thực hiện nhưng mức độ thực hiện chưa khảo sát với điểm trung bình của cán bộ quản lý là 2.57 xếp hạng 3 và của giáo viên là 2.51 xếp Có điểm xếp hạng thấp là nội dung 2, Lập kế hoach xử lý yếu kém của học viên sau mỗi lần Theo kết quả điều tra ở bảng 2.10 thì sự quản lý của Giám đốc các Trung tâm chưa thể hiện rõ lý là 2.62 xếp hạng 4, điểm trung bình của giáo viên là 2.48 thấp hơn trung bình mẫu nên xếp hạng Từ đó cho thấy, giáo viên nhận định công tác quản lý học viên yếu kém của Giám đốc các Trung tâm chỉ ở mức độ “Thường xuyên” và “Không thường xuyên” Nói cách khác là công Phần “Kết quả thực hiện” điểm trung bình của cán bộ quản lý là 2.14 của của Giám đốc các Trung tâm về hồ sơ sổ sách những học sinh yếu kém còn nhiều hạn chế. thời gian trả bài, tính điểm của GV cả cán bộ quản lý và giáo viên đều đánh giá cao công tác quản lý của Giám đốc các Trung tâm đối với công việc này. Nội dung 4 là kết quả khảo sát việc quản lý Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các Phần “Mức độ thực hiện” điểm trung bình của cán bộ quản lý đánh giá là 2.91 xếp hạng 3. Đây là kết quả cán bộ quản lý tự đánh giá công tác của mình còn điểm trung bình đánh giá của viên đánh giá công tác này của Giám đốc thấp hơn cán bộ quản lý đánh giá. quả thực hiện lại có sự khác biệt về mức độ đánh giá của hai đối tượng khảo sát này. bình của cán bộ quản lý là 1.74 xếp hạng 5, hạng thấp nhất trong bảng khảo sát và giáo viên là 2.18 Từ kết quả khảo sát trên có thể nhận xét công tác Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các tổ bộ môn của giám đốc trung tâm như sau: Công tác này có thực hiện ở các đơn vị được khảo sát nhưng không được thường xuyên và chất lượng của việc quản lý này của Giám đốc Trung tâm còn Nhằm thực hiện tốt công tác này đội ngũ cán bộ quản lý phải thường xuyên theo dõi Quản lý việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy Kết quả khảo sát Quản lý việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy Đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề thời sự của mọi thời kỳ và giai đoạn dạy học. Song song với việc đổi mới các phương pháp dạy học là công tác quản lý đổi mới phương pháp của những người làm công tác quản lý. dạy học nếu chỉ dựa vào ý chí và sự nỗ lực của giáo viên không thì chưa đủ mà phải có sự tham gia tập huấn là một phần không thể thiếu của quá trình đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích phương tiện dạy học mới, cũng thông qua đó, những áp dụng phương pháp mới của những giáo viên Biểu đồ 2.3 thể hiện công tác tổ chức thao giảng của các Trung bộ giữa trình độ tay nghề của giáo viên với cơ sở vật chất hiện có của Trung tâm. án điện tử thì trình độ tin học của giáo viên cũng phải được tập huấn nâng cao, điều kiện cơ sở vật Về “Mức độ thực hiện” cán bộ quản lý đánh giá là “Khá” và “Tốt”, tần số của nhận Như vậy cán bộ quản lý cho là công tác quản lý này được thực hiện tốt yếu tố gây khó khăn trong công tác quản lý hoạt động giảng dạy của Ban Những yếu tố gây khó khăn trong công tác quản lý hoạt động giảng dạy Nhận thức về nội dung quản lý hoạt động giảng dạy của tác quản lý hoạt động giảng dạy trong Trung tâm sát Những yếu tố gây khó khăn trong công tác quản lý hoạt động giảng dạy của Ban Giám Yếu tố gây khó khăn nhất cho quá trình quản lý hoạt động giảng dạy của Giám đốc các Trung tâm vào sự nghiệp giáo dục của toàn dân, nhất là những bộ phận dân cư không có quan như Nhận thức về nội dung quản lý hoạt động giảng dạy của Trung tâm chưa Cơ sở vật chất của các Trung tâm chủ yếu là những trang thiết bị cũ. định gây khó khăn cho công tác quản lý chuyên môn của Giám đốc các Trung tâm. - Hiệu quả tác động của Giám đốc đến nhận thức thái độ của GV về công tác giảng dạy chưa cao, chưa tạo được động lực đủ mạnh trong GV để nâng cao hiệu quả của công tác giảng đến chất lượng giảng dạy của các Trung tâm. công tác quản lý HĐGD của Giám đôc các Trung tâm GDTX -KT- HN tỉnh Bình Dương để nâng Kết quả khảo sát mặc dù chưa phản ánh hết bản chất công tác quản lý chuyên môn của Giám nghiệp vụ nhưng nhìn chung các vấn đề về quản lý như: Chương trình, kế hoạch, nội dung, phương lực rất lớn của đội ngũ làm công tác giáo dục cũng như tập thể giáo viên của các Trung tâm. Đa số những nhà quản lý đều nhận thức được tầm quan trọng về các nội dung quản lý chương trình, sinh hoạt tổ chuyên môn, kế hoạch bài dạy giờ lên lớp điều này đã được chứng mình qua các Chương 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA Các biện pháp quản lý HĐGD nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong các Trung tâm hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên. Cơ sở lý luận đã được tác giả trình bày khá đầy đủ ở chương 1, bao gồm các nội dung quản lý giáo dục, quản lý trường học, quản lý hoạt động giảng dạy, hệ Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ Đây là cơ sở để đề ra các biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy. công tác quản lý hoạt động giảng dạy tại các Trung tâm GDTX- KT-HN tỉnh Bình Dương, chúng tôi đã đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tại các Trung tâm GDTX- KT-HN Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giảng dạy của Giám đốc Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thực hiện các quy định, điều lệ, quy chế hoạt động giảng dạy - Tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về chất lượng giáo dục trong - Giúp cho cán bộ quản lý, GV nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thực - Giúp cán bộ quản lý, GV nắm được những quan điểm của Đảng, Nhà nước về vai trò, vị trí, Tổ chức phổ biến các chế định giáo dục cho cán bộ GV, nhân viên, HV trong Trung tâm. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, GV, HV về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc của Đảng về giáo dục, về hoạt động dạy và học; học tập, nghiên cứu nhiệm vụ năm học. Tổ chức cho cán bộ quản lý, GV, HV trong nhà trường thực hiện tốt các chế định giáo dục, + Chế định giáo dục là những văn bản có tính pháp quy của Nhà nước như: phân phối chương học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, Chỉ thị số Tổ chức cho các tổ chuyên môn thảo luận về phương pháp dạy học thích hợp với điều kiện hoàn cảnh Trung tâm theo tiến trình: GV hình thành lý thuyết phương pháp dạy học mới; tổ chức dạy thí điểm; hiệu quả trong giảng dạy thì nhân rộng trong giáo viên và đồng thời khen thưởng để động viên Xác lập quan điểm và triển khai có kế hoạch công tác quản lý hồ sơ chuyên môn, kế Giúp giáo viên thực hiện đúng, đầy đủ các mục trong từng loại sổ theo qui định của Bộ Giúp cho CBQL nắm bắt được năng lực sư phạm của từng giáo viên trong Trung tâm, xác định được thực trạng của việc giảng dạy để phát huy những ưu điểm và hạn chế những vướng mắc trong - Quản lý hồ sơ chuyên môn của giáo viên thông qua việc kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án, sổ - Quản lý giờ lên lớp của giáo viên. Hồ sơ chuyên môn của giáo viên là công cụ, phương tiện đắc lực giúp giáo viên thực hiện đầy Thông qua quản lý hồ sơ, Giám đốc sẽ quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động chuyên môn của Để thực hiện tốt hoạt động giảng dạy, hồ sơ chuyên môn của giáo viên cần có: Lịch báo giảng, kết quả thực hiện quy chế chuyên môn của giáo của giáo viên để nắm được việc thực hiện thời khóa đốc cần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ trưởng và giáo viên thực hiện đầy đủ, thống nhất học, các phương tiện kỹ thuật phục vụ giảng dạy đồng thời đề ra những quy định về sử dụng và bảo Tạo mọi điều kiện, sắp xếp lao động của giáo viên một cách khoa học để giáo viên có thời gian Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị bài của giáo viên * Quản lý giờ lên lớp của giáo viên Tổ chức cho cán bộ, giáo viên nắm vững các qui định về thực hiện giờ lên lớp. xử lý việc thực hiện không đúng yêu cầu giờ lên lớp của giáo tin giảng dạy của giáo viên và thông tin phản hồi của học viên trong học tập. Xây dựng chuẩn đánh giá giờ dạy phù hợp với thực tiễn của Trung tâm để tạo điều kiện cho nếp dạy và học của Trung tâm. Có biện pháp xử lý đối với giáo viên vào lớp trễ, làm việc riêng trong giờ dạy, bỏ tiết, tự ý Chỉ đạo công tác lập thời khóa biểu hợp lý, khoa học, đảm bảo quyền lợi của giáo viên và Giám đốc sử dụng thời khóa biểu để quản lý giảng dạy hàng ngày của giáo Tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác sinh hoạt tổ chuyên môn