Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

Thể loại: Lĩnh vực khác
Lượt xem: 14,047Lượt tải: 4Số trang: 7

Mô tả tài liệu

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định chi tiết về thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu hủy tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tóm tắt nội dung

2017-03-10T11:01:36+0700 Việt Nam Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ<[email protected]> đã ký lên văn bản này!