Đề thi tin học thực hành ( mã đề 19) - Đại học khoa học Huế

Đề thi tin học thực hành ( mã đề 19) - Đại học khoa học Huế

Thể loại: Tin học văn phòng
Lượt xem: 99,214Lượt tải: 4Số trang: 4

Mô tả tài liệu

Đề thi tin học thực hành mã đề 19 của Đại học khoa học Huế giúp sinh viên, học viên chuẩn bị thi tin học trình độ A có thêm tài liệu ôn tập. Chúc các bạn thi tốt.

Tóm tắt nội dung

ĐẠI KHOA HỌC HUẾ ĐỀ THI THỰC TÂM TIN HỌC MÔN: Tin Học Trình Độ gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 19 Họ, tên thí sinh: Số báo I: Word (4 2.0 Free - Xóa tập tin cứng đầu Nhiều khi bạn muốn đổi tên hay xóa 1 file hoặc 1 folder nhưng ko thể xóa và nhận được thông báo"The action can't be completed because the folder or a file in it is open in another Hunter là tiện hữu ích giúp bạn mở khóa các tập tin đó và tiếp tục xóa hoặc sửa chúng một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nó cho phép bạn xóa các tập tin bị khóa và gửi chúng vào thùng rác (sau này bạn có thể khôi phục lại các tập tin đó từ thùng rác). Để sử dụng chương trình, bạn chỉ cần kích chuột phải vào bất kỳ tập tin hoặc thư mục và sau đó bấm vào tùy chọn “What is locking this file?”. Trong cửa sổ mới, bạn sẽ thấy danh sách các quá trình khóa tập tin. Using options on the same window you can unlock or delete specific processes or file. Sử dụng tuỳ chọn trên cùng một cửa sổ, bạn có thể mở khóa hoặc xóa các quy trình cụ thể hoặc tập tin. * Yêu cầu bài làm: - Sử dụng Font chữ Airal, size = 11 - Dòng tiêu đề là chữ nghệ thuật Word art - Nội dung văn bản được chia làm 2 cột, một cột chứa một phần - Định dạng Drop Cap cho ký tự đầu tiên của II: Excel (6 các bảng dữ liệu cầu thực Điền Tên mặt Hàng: dựa vào mã mặt hàng tra trong bảng phụ 1 và bảng phụ 2. Hiển thị theo dạng Loại VLXD Chất ý: Khi tiến hành dò tìm bạn sử dụng thêm ký tự “&” để nối lại. Ví dụ: Mã mặt hàng là A01 thì tên mặt hàng là Gạch men Loại 1 2. Đơn vị tính: Dựa vào mã hàng trong bảng phụ 1. 3. Đơn giá: Dựa vào Mã mặt Hàng và Bảng đơn giá, Nếu ký tự cuối cùng của mã mặt hàng là 1 thì lấy loại 1, ngược lại thì lấy loại 2. 4. Thành Tiền: SL * Đơn giá. Nếu Thành tiền > 1000000 thì lấy Thành tiền – 2%Thành tiền, ngược lại thì Thành ý: + Giáo viên không giải thích thì thêm + Khi làm thực hành học viên thường xuyên phải lưu lại bài để tránh mất bài viên ra đề thi Người duyệt đề P. Giám Đốc Trung Tâm Lê Thiên Thiện Phong TS. Nguyễn Đăng ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRUNG TÂM TIN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh thi: KỸ THUẬT VIÊN Thời gian: 90phút. Mã đề ITC22 Họ và tên: Ngày sinh: 1: Tạo cơ sở dữ liệu có tên các bảng có tên và cấu trúc như sau: Bảng NhanVien lưu thông tin về các nhân Name Data Nhân Viên Khoá Phòng Cơ PhongBan lưu thông tin về các phòng Name Data Phòng Ban Khoá Phòng ChamCong lưu thông tin về ngày Name Data Nhân Viên Khoá 2: Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu với cấu trúc như hình sau: Lưu ý: Cấn thiết lập tính tham chiếu toàn vẹn giữa các bảng. Câu 3:Nhập dữ liệu cho các bảng theo mẫu như 4: Tạo một truy vấn có tên gồm các trường: MaNV, MaPB, HoTen, ChucVu, PhuCap, Luong, TamUng, đó: + HoTen: Nối giữu 2 trường HoLot và Ten + PhuCap: Nếu Chức Vụ là GD thì phụ cấp 500000, PG thì phụ cấp 400000, TP thì phụ cấp 200000, các trường hợp còn lại thì phụ cấp là 100000. + Luong: LuongCB * NgayCong (Trong đó: Nếu ngày công > 24 thì số ngày dư được tính gấp đôi, còn lại là thì giữ nguyên số ngày công) Ví dụ: NgayCong là 26 thì được tính ngày công như sau: TamUng: (PhuCap + nếu (PhuCap + < 700000 thì TamUng là 700000, các trường hợp còn lại thì làm tròn đến đơn vị nghìn đồng. + ConLai: Luong – TamUng. Nếu còn lại mà < 0 thì lấy 0 ngược lại thi 5: Tạo một truy vấn có tên Cau5 để hiển thị danh sách các nhân viên có NgayCong từ 24 trở lên và có ChucVu không phải là GD và PG gồm các trường sau: TenPB, MaNV, HoLot, Ten, 6: Tạo một truy vấn có tên Cau6 để hiển thị danh sách các nhân viên có Holot không được nhập từ bàn phím gồm các trường sau: MaNV, HoLot, Ten, TenPB, 7: Tạo Form như hình sau. * Lưu ý: + Giáo viên không giải thích thì thêm + Khi làm thực hành học viên thường xuyên phải lưu lại bài để tránh mất bài thi Giáo viên ra đề thi Người duyệt đề P. Giám Đốc Trung Tâm Lê Thiên Thiện Phong TS. Nguyễn Đăng Bình