Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p2

Quá trình hình thành công nghệ xử lý nền đất yếu bằng đệm cát trong kiến trúc xây dựng đương đại p2

Lượt xem: 87,244Lượt tải: 10Số trang: 22

Mô tả tài liệu

Chiều sâu hố khoan đ−ợc đo hai lần, ngay sau khi vừa đạt độ sâu thiết kế và sau khi để lắng và vét lại. Sau khi thả cốt thép và thả ống trémie, tr−ớc lúc đổ bê tông nên kiểm tra để xác định lớp cặn lắng. Nếu cần có thể lấy thép lên, lấy ống trémie lên để vét tiếp cho đạt độ sạch đáy hố. Để đáy hố không sạch sẽ gây ra độ lún d− quá mức cho phép.

Tóm tắt nội dung

45 ®Þa chÊt nªn ®· ph¶i bá hai cäc ®· ®−îc ®æ bª t«ng kh«ng ®¶m b¶o ®é s©u vµ kÕt qu¶ Ðp tÜnh thö t¶i chØ ®¹t 150% t¶i tÝnh to¸n cäc ®· háng. (iii) KiÓm tra dung dÞch khoan tr−íc khi cÊp dung dÞch vµo hè khoan, khi khoan ®ñ ®é s©u vµ khi xôc röa lµm s¹ch hè khoan xong. (iv) KiÓm tra cèt thÐp tr−íc khi th¶ xuèng hè khoan. C¸c chØ tiªu ph¶i kiÓm tra lµ ®−êng kÝnh thanh, ®é dµi thanh chñ, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh, ®é s¹ch dÇu mì. (v) KiÓm tra ®¸y hè khoan: ChiÒu s©u hè khoan ®−îc ®o hai lÇn, ngay sau khi võa ®¹t ®é s©u thiÕt kÕ vµ sau khi ®Ó l¾ng vµ vÐt l¹i. Sau khi th¶ cèt thÐp vµ th¶ èng trÐmie, tr−íc lóc ®æ bª t«ng nªn kiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh líp cÆn l¾ng. NÕu cÇn cã thÓ lÊy thÐp lªn, lÊy èng trÐmie lªn ®Ó vÐt tiÕp cho ®¹t ®é s¹ch ®¸y hè. §Ó ®¸y hè kh«ng s¹ch sÏ g©y ra ®é lón d− qu¸ møc cho phÐp. (vi) KiÓm tra c¸c kh©u cña bª t«ng tr−íc khi ®æ vµo hè. C¸c chØ tiªu kiÓm tra lµ chÊt l−îng vËt liÖu thµnh phÇn cña bª t«ng bao gåm cèt liÖu, xi m¨ng, n−íc, chÊt phô gia, cÊp phèi. §Õn c«ng tr−êng tiÕp tôc kiÓm tra ®é sôt Abram's, ®óc mÉu ®Ó kiÓm tra sè hiÖu, s¬ bé ®¸nh gi¸ thêi gian s¬ ninh. (vii) C¸c kh©u cÇn kiÓm tra kh¸c nh− nguån cÊp ®iÖn n¨ng khi thi c«ng, kiÓm tra sù liªn l¹c trong qu¸ tr×nh cung øng bª t«ng, kiÓm tra ®é th«ng cña m¸ng , m−¬ng ®ãn dung dÞch trµo tõ hè khi ®æ bª t«ng ... C¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l−îng cäc nhåi sau khi thi c«ng xong: Nh− ta ®· thÊy ë s¬ ®å c¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra chÊt l−îng cäc nhåi, th−êng cã hai lo¹i b¨n kho¨n: chÊt l−îng cña nÒn vµ chÊt l−îng cña b¶n th©n cäc. Sau khi thi c«ng xong cäc nhåi, vÊn ®Ò kiÓm tra c¶ hai chØ tiªu nµy cã nhiÒu gi¶i ph¸p ®· ®−îc thùc hiÖn víi nh÷ng c«ng cô hiÖn ®¹i. Tuy chóng ta míi tiÕp cËn víi c«ng nghÖ cäc khoan nhåi ch−a l©u nh−ng vÒ kiÓm tra, chóng ta ®· ban hµnh ®−îc TCXD 196:1997 lµm c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ cäc nhåi. Tiªu chuÈn nµy míi ®Ò cËp ®Õn ba lo¹i thö: nÐn tÜnh, ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá PIT vµ ph−¬ng ph¸p siªu ©m. T×nh h×nh c¸c c«ng nghÖ kiÓm tra cäc nhåi trong n−íc vµ thÕ giíi hiÖn nay lµ v« cïng phong phó. Cã thÓ chia theo c¸c ph−¬ng ph¸p tÜnh vµ ®éng. L¹i cã thÓ chia theo môc ®Ých thÝ nghiÖm nh− kiÓm tra søc chÞu cña nÒn vµ chÊt l−îng cäc. Ngµy nay cã nhiÒu c«ng cô hiÖn ®¹i ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng chØ tiªu mµ khi tiÕn hµnh kiÓm tra kiÓu thñ c«ng thÊy lµ hÕt søc khã. (i) KiÓm tra b»ng ph−¬ng ph¸p tÜnh : ph¸p gia t¶i tÜnh : Ph−¬ng ph¸p nµy cho ®Õn hiÖn nay ®−îc coi lµ ph−¬ng ph¸p trùc quan, dÔ nhËn thøc vµ ®¸ng tin cËy nhÊt. Ph−¬ng ph¸p nµy dïng kh¸ phæ biÕn ë n−íc ta còng nh− trªn thÕ giíi. Theo yªu cÇu mµ cã thÓ thùc hiÖn theo kiÓu nÐn, kÐo däc trôc cäc hoÆc ®Èy theo ph−¬ng vu«ng gãc víi trôc cäc. ThÝ nghiÖm nÐn tÜnh ®−îc thùc hiÖn nhiÒu nhÊt nªn chñ yÕu ®Ò cËp ë ®©y lµ nÐn tÜnh. Cã hai qui tr×nh nÐn tÜnh chñ yÕu ®−îc sö dông lµ qui tr×nh t¶i träng kh«ng ®æi ( Load, ML ) vµ qui tr×nh tèc ®é dÞch chuyÓn kh«ng ®æi ( Constant Rate of CRP ). Qui tr×nh nÐn víi t¶i träng kh«ng ®æi (ML) cho ta ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc vµ ®é lón cu¶ cäc theo thêi gian. ThÝ nghiÖm nµy ®ßi hái nhiÒu thêi gian, kÐo dµi thêi gian tíi vµi ngµy. Qui tr×nh nÐn víi tèc ®é dÞch chuyÓn kh«ng ®æi ( CRP) th−êng chØ dïng ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÞu t¶i giíi h¹n cña cäc, th−êng chØ cÇn 3 ®Õn 5 giê. Nh×n chung tiªu chuÈn thÝ nghiÖm nÐn tÜnh cña nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi Ýt kh¸c biÖt. Ta cã thÓ so s¸nh tiªu chuÈn ASTM 1143-81 ( Hoa kú), BS 2004 ( Anh) vµ TCXD 196-1997 nh− sau: Qui tr×nh nÐn chËm víi t¶i träng kh«ng ®æi ChØ tiªu so s¸nh ASTM D1143-81 BS 2004 TCXD träng nÐn tèi ®a, Qmax §é lín cÊp t¨ng t¶i Tèc ®é lón æn ®Þnh qui −íc 200%Qa* 25%Qa 0,25 mm/h 200%Qa vµ 25%Qa 0,10mm/h 200%Qa 25%Qmax 0,10 mm/h 47 CÊp t¶i träng ®Æc biÖt vµ thêi gian gi÷ t¶i cña cÊp ®ã §é lín cÊp h¹ t¶i 12≤ t ≤ 24h 50%Qa 100%Qa, 150%Qa víi t ≥ 6h 25%Qa a = 24h 25%Qmax Qui tr×nh tèc ®é chuyÓn dÞch kh«ng ®æi ChØ tiªu so s¸nh ASTM D 1143- 81 BS 2004 TCXD 196-1997 Tèc ®é chuyÓn dÞch Qui ®Þnh vÒ dõng thÝ nghiÖm cho cäc trong ®Êt sÐt cho cäc trong ®Êt rêi §¹t t¶i träng giíi h¹n ®· ®Þnh tr−íc ChuyÓn dÞch ®¹t 15%D Kh«ng thÓ qui ®Þnh cô thÓ §¹t t¶i träng giíi h¹n ®· ®Þnh tr−íc ChuyÓn dÞch t¨ng trong khi lùc kh«ng t¨ng hoÆc gi¶m trong kho¶ng 10mm ChuyÓn dÞch ®¹t 10%D Ch−a cã qui ®Þnh cho lo¹i thö kiÓu nµy. Ghi chó: Qa = kh¶ n¨ng chÞu t¶i cho phÐp cña cäc VÒ ®èi träng gia t¶i, cã thÓ sö dông vËt nÆng chÊt t¶i nh−ng còng cã thÓ sö dông neo xuèng ®Êt. Tuú ®iÒu kiÖn thùc tÕ cô thÓ mµ quyÕt ®Þnh c¸ch t¹o ®èi träng. Víi søc neo kh¸ lín nªn khi sö dông biÖn ph¸p neo cÇn hÕt søc thËn träng. §¹i bé phËn c¸c c«ng tr×nh thö t¶i tÜnh dïng c¸ch chÊt vËt nÆng lµm ®èi träng. Cho ®Õn nay, chØ cã mét c«ng tr×nh dïng ph−¬ng ph¸p neo ®Ó thö t¶i ®ã lµ c«ng tr×nh Grand Hanoi Lakeview Hotel ë sè 28 ®−êng Thanh niªn do C«ng ty Kinsun ( Th¸i lan) thuéc tËp ®oµn B&B thùc hiÖn. Gi¸ thö t¶i tÜnh kiÓu chÊt t¶i lµ kh¸ cao. HiÖn nay gi¸ thö t¶i lo¹i nµy tõ 180.000 ®Õn 250.000 ®ång cho mét tÊn t¶i thö mµ c¸c qui ph¹m ®Òu yªu cÇu thö 1% cho tæng sè cäc víi sè cäc thö kh«ng Ýt h¬n 1 cäc. Thêi gian thö t¶i th−êng tõ 7 ngµy ®Õn 10 ngµy/cäc. Ph−¬ng ph¸p gia t¶i tÜnh kiÓu 48 Ph−¬ng ph¸p nµy kh¸ míi víi thÕ giíi vµ n−íc ta. Nguyªn t¾c cña ph−¬ng ph¸p lµ ®æ mét líp bª t«ng ®ñ dµy d−íi ®¸y råi th¶ hÖ hép kÝch ( O- cell ) xuèng ®ã, sau ®ã l¹i ®æ tiÕp phÇn cäc trªn. HÖ ®iÒu khiÓn vµ ghi chÐp tõ trªn mÆt ®Êt. Sö dông ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ thÝ nghiÖm riªng biÖt hoÆc ®ång thêi hai chØ tiªu lµ søc chÞu mòi cäc vµ lùc ma s¸t bªn cña cäc. T¶i thÝ nghiÖm cã thÓ ®¹t ®−îc tõ 60 tÊn ®Õn 18000 tÊn. Thêi gian thÝ nghiÖm nhanh th× chØ cÇn 24 giê, nÕu yªu cÇu còng chØ hÕt tèi ®a lµ 3 ngµy. §é s©u ®Æt trang thiÕt bÞ thÝ nghiÖm trong mãng cã thÓ tíi trªn 60 mÐt. Sau khi thö xong, b¬m bª t«ng xuèng lÊp hÖ kÝch cho cäc ®−îc liªn tôc. TiÕn sÜ Jorj O. Osterberg lµ chuyªn gia ®Þa kü thuËt cã tªn tuæi, hiÖn sèng t¹i Hoa kú. ¤ng hiÖn nay ( 1998 ) vÒ h−u nh−ng lµ gi¸o s− danh dù cña ViÖn sÜ ViÖn Hµn l©m Kü thuËt, 1985 lµ gi¶ng viªn tr−êng Tersaghi, n¨m 1988 lµ thµnh viªn ViÖn nÒn mãng s©u. N¨m 1994 ph−¬ng ph¸p thö tÜnh Osterberg ra ®êi víi tªn O-Cell , ®−îc cÊp chøng chØ NOVA. Chøng chØ NOVA lµ d¹ng ®−îc coi nh− gi¶i Nobel vÒ x©y dùng cña Hoa kú. Ph−¬ng ph¸p thö tÜnh O-Cell cã thÓ dïng thö t¶i cäc nhåi , cäc ®ãng, t−êng barettes, thÝ nghiÖm t¶i ë h«ng cäc, thÝ nghiÖm ë cäc lµm kiÓu gÇu xoay ( Auger Cast Piles ). N−íc ta ®· cã mét sè c«ng tr×nh sö dông ph−¬ng ph¸p thö t¶i tÜnh kiÓu T¹i Hµ néi cã c«ng tr×nh Th¸p , t¹i Nam bé cã c«ng tr×nh cÇu B¾c Mü thuËn ®· sö dông c¸ch thö cäc kiÓu nµy. Ngay t¹i Hµ néi, c«ng tr×nh ë sè 37 phè L¸ng H¹ còng dïng ph−¬ng ph¸p thö Osterberg ®Ó thö cäc barrette víi tiÕt diÖn ngang thö lµ 1,00 x 2,40 mÐt vµ 1,50 x 2,40 mÐt víi t¶i träng thö ®Õn 4800 tÊn. (ii) Ph−¬ng ph¸p khoan lÊy mÉu ë lâi cäc: §©y lµ ph−¬ng ph¸p thö kh¸ th« s¬. Dïng m¸y khoan ®¸ ®Ó khoan, cã thÓ lÊy mÉu bª t«ng theo ®−êng kÝnh 50~150 mm, däc suèt ®é s©u dù ®Þnh khoan. NÕu ®−êng kÝnh cäc lín, cã thÓ ph¶i khoan ®Õn 3 lç n»m trªn cïng mét tiÕt diÖn ngang míi t¹m cã kh¸i niÖm vÒ chÊt l−îng bª t«ng däc theo cäc. Ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ quan s¸t trùc tiÕp ®−îc chÊt l−îng bª t«ng däc theo chiÒu s©u lç khoan. NÕu thÝ nghiÖm ph¸ huû mÉu cã thÓ biÕt ®−îc chÊt l−îng bª t«ng cña mÉu. ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p lµ trùc quan vµ kh¸ chÝnh x¸c. Nh−îc ®iÓm lµ chi phÝ lÊy mÉu kh¸ lín. NÕu chØ khoan 2 lç trªn tiÕt diÖn cäc theo chiÒu s©u c¶ cäc th× chi phÝ xÊp xØ gi¸ thµnh cña cäc. Th−êng ph−¬ng ph¸p nµy chØ gi¶i quyÕt khi b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c ®· x¸c ®Þnh cäc cã khuyÕt tËt. Ph−¬ng ph¸p nµy kÕt hîp kiÓm tra chÝnh x¸c ho¸ vµ sö dông ngay lç khoan ®Ó b¬m phôt xi m¨ng cøu ch÷a nh÷ng ®o¹n háng. 49 Ph−¬ng ph¸p nµy ®ßi hái thêi gian khoan lÊy mÉu l©u, qu¸ tr×nh khoan còng phøc t¹p nh− ph¶i dïng bentonite ®Ó tèng m¹t khoan lªn bê, ph¶i lÊy mÉu nh− khoan th¨m dß ®¸ vµ tèc ®é khoan kh«ng nhanh l¾m. HiÖn nay ViÖn ThiÕt kÕ Giao th«ng n−íc ta cã yªu cÇu nhiÒu c«ng tr×nh thö nghiÖm theo ph−¬ng ph¸p nµy. NhiÒu cäc nhåi ë mãng trô cÇu ViÖt tr× ®· khoan lÊy mÉu theo ph−¬ng ph¸p nµy. (iii) Ph−¬ng ph¸p siªu ©m: Ph−¬ng ph¸p nµy kh¸ kinh ®iÓn vµ ®−îc dïng phæ biÕn. Ph−¬ng ph¸p thö lµ d¹ng kü thuËt ®¸nh gi¸ kÕt cÊu kh«ng ph¸ huû mÉu thö ( NDE ). Khi thö kh«ng lµm h− háng kÕt cÊu, kh«ng lµm thay ®æi bÊt kú tÝnh chÊt c¬ häc nµo cña mÉu. Ph−¬ng ph¸p ®−îc Ch©u ¢u vµ Hoa kú sö dông kh¸ phæ biÕn. C¸ch thö th«ng dông lµ quÐt siªu ©m theo tiÕt diÖn ngang th©n cäc. Tuú ®−êng kÝnh cäc lín hay nhá mµ bè trÝ c¸c lç däc theo th©n cäc tr−íc khi ®æ bª t«ng. Lç däc nµy cã ®−êng kÝnh trong xÊp xØ 60 mm vá lç lµ èng nhùa hay èng thÐp. Cã khi ng−êi ta khoan t¹o lç nh− ph−¬ng ph¸p kiÓm tra theo khoan lç nãi trªn, nªu kh«ng ®Ó lç tr−íc. §Çu thu ph¸t cã hai kiÓu: kiÓu ®Çu thu riªng vµ ®Çu ph¸t riªng, kiÓu ®Çu thu vµ ph¸t g¾n liÒn nhau. NÕu ®−êng kÝnh cäc lµ 600 mm th× chØ cÇn bè trÝ hai lç däc theo th©n cäc ®èi xøng qua t©m cäc vµ n»m s¸t cèt ®ai. NÕu ®−êng kÝnh 800 mm nªn bè trÝ 3 lç. §−êng kÝnh 1000 mm, bè trÝ 4 lç... Khi thö, th¶ ®Çu ph¸t siªu ©m xuèng mét lç vµ ®Çu thu ë lç kh¸c. §−êng quÐt ®Ó kiÓm tra chÊt l−îng sÏ lµ ®−êng nèi gi÷a ®Çu ph¸t vµ ®Çu thu. Qu¸ tr×nh th¶ ®Çu ph¸t vµ ®Çu thu cÇn ®¶m b¶o hai ®Çu nµy xuèng cïng mét tèc ®é vµ lu«n lu«n n»m ë cïng ®é s©u so víi mÆt trªn cña cäc. Tr−êng §¹i häc Hoa kú cã Khu thÝ nghiÖm §Þa kü thuËt Quèc gia míi lµm nh÷ng thÝ nghiÖm vÒ siªu ©m kiÓm tra chÊt l−îng cäc nhåi vµo n¨m 1997 víi cäc nhåi ®−îc ®óc víi nh÷ng khuyÕt tËt ®Þnh tr−íc. KÕt qu¶ cho thÊy ph−¬ng ph¸p quÐt siªu ©m trong tiÕt diÖn ngang cäc thu ®−îc biÓu ®å ph¶n ¸nh kh¸ chÝnh x¸c vµ tin cËy. Qui ph¹m cña nhiÒu n−íc qui ®Þnh thÝ nghiÖm kiÓm tra chÊt l−îng cäc bª t«ng b»ng ph−¬ng ph¸p kh«ng ph¸ huû ph¶i lµm cho 10% sè cäc. Phøc t¹p cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ cÇn ®Æt tr−íc èng ®Ó th¶ ®Çu thu vµ ®Çu ph¸t siªu ©m. Nh− thÕ, ng−êi thi c«ng sÏ cã chó ý tr−íc nh÷ng cäc sÏ thö 50 vµ lµm tèt h¬n, mÊt yÕu tè ngÉu nhiªn trong khi chän mÉu thö. NÕu lµm nhiÒu cäc cã èng thö siªu ©m qu¸ sè l−îng yªu cÇu sÏ g©y ra tèn kÐm. Ph−¬ng ph¸p thö b»ng phãng x¹ ( Carota ): Ph−¬ng ph¸p nµy còng lµ mét ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kh«ng ph¸ huû mÉu thö ( NDE ) nh− ph−¬ng ph¸p siªu ©m. C¸ch trang bÞ ®Ó thÝ nghiÖm kh«ng kh¸c g× ph−¬ng ph¸p siªu ©m. §iÒu kh¸c lµ thay cho ®Çu thu vµ ®Çu ph¸t siªu ©m lµ ®Çu thu vµ ph¸t phãng x¹. N−íc ta ®· s¶n xuÊt lo¹i trang bÞ nµy do mét c¬ së cña qu©n ®éi tiÕn hµnh. Gièng nh− ph−¬ng ph¸p siªu ©m, kÕt qu¶ ®äc biÓu ®å thu phãng x¹ cã thÓ biÕt ®−îc n¬i vµ møc ®é cña khuyÕt tËt trong cäc. (iv) Ph−¬ng ph¸p ®o ©m déi: Ph−¬ng ph¸p nµy thÝ nghiÖm kiÓm tra kh«ng ph¸ huû mÉu ®Ó biÕt chÊt l−îng cäc , cäc nhåi, cäc Nguyªn lý lµ sö dông hiÖn t−îng ©m déi ( Pile Echo Tester, PET ). Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ph−¬ng ph¸p lµ gâ b»ng mét bóa 300 gam vµo ®Çu cäc, mét thiÕt bÞ ghi g¾n ngay trªn ®Çu cäc Êy cho phÐp ghi hiÖu øng ©m déi vµ m¸y tÝnh sö lý cho kÕt qu¶ vÒ nhËn ®Þnh chÊt l−îng cäc. T¹i Hoa kú cã C«ng ty GeoComP chuyªn cung øng nh÷ng dÞch vô vÒ PET. M¸y tÝnh sö dông ®Ó sö lý kÕt qu¶ ghi ®−îc vÒ ©m déi lµ m¸y tÝnh c¸ nh©n tiªu chuÈn ( standard PC ) , sö dông phÇn cøng bæ sung tèi thiÓu, mäi tÝn hiÖu thu nhËn vµ sö lý qua phÇm mÒm mµ phÇn mÒm nµy cã thÓ n©ng cÊp nhanh chãng, tiÖn lîi ngay c¶ khi liªn hÖ b»ng e-mail víi trung t©m GeocomP. PhÇm mÒm dùa vµo c¬ së Windows theo chuÈn vËn hµnh hiÖn ®¹i , ®−îc nghiªn cøu phï hîp víi sù hîp lý tèi ®a vÒ c«ng th¸i häc ( ergonomic ). ChØ cÇn mét ng−êi ®ñ lµm ®−îc c¸c thÝ nghiÖm vÒ ©m déi víi n¨ng suÊt 300 cäc mét ngµy. Khi tiÕp xóc víi ta cã thÓ ®äc ®−îc kÕt qu¶ chuÈn mùc khi thö cäc vµ ®−îc cung cÊp miÔn phÝ phÇn mÒm cËp nhËt theo ®−êng e-mail. Víi sù tiÖn lîi lµ chi phÝ cho kiÓm tra hÕt søc thÊp nªn cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p nµy thÝ nghiÖm cho 100% cäc trong mét c«ng tr×nh. Nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p lµ nÕu chiÒu s©u cña cäc thÝ nghiÖm qu¸ 20 mÐt th× ®é chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ lµ thÊp. (v) C¸c ph−¬ng ph¸p thö ®éng: 51 C¸c ph−¬ng ph¸p thö ®éng ngµy nay ®· v« cïng phong phó. Víi kh¸i niÖm ®éng lùc häc cña cäc, thÞ tr−êng c«ng cô thö nghiÖm cã rÊt nhiÒu trang thiÕt bÞ nh− m¸y ph©n tÝch ®ãng cäc ®Ó thö theo ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng lín ( PDA), m¸y ghi kÕt qu¶ thö theo ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá (PIT), m¸y ghi m¸y ph©n tÝch ho¹t ®éng cña bóa ( Hammer HPA ), m¸y ghi kÕt qu¶ gãc nghiªng cña cäc ( angle m¸y ghi kÕt qu¶ ®ãng cäc ( Pile recorder, PIR ), m¸y ph©n tÝch xuyªn tiªu chuÈn ( SPT analyzer) ... * M¸y ph©n tÝch cäc theo ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng lín PDA cã lo¹i míi nhÊt lµ lo¹i PAK. M¸y nµy ghi c¸c thÝ nghiÖm nÆng cho m«i tr−êng x©y dùng ¸c nghiÖt. M¸y nµy ghi kÕt qu¶ cña ph−¬ng ph¸p thö biÕn d¹ng lín cho c«ng tr×nh nÒn mãng, cho th¨m dß ®Þa kü thuËt . PhÇn mÒm sö lý rÊt dÔ tiÕp thu. Sè liÖu ®−îc tù ®éng l−u gi÷ vµo ®Üa ®Ó sö dông vÒ sau. Ch−¬ng tr×nh CAPWAP® cµi ®Æt ®−îc vµo PAK nªn viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng toµn vÑn vµ kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc rÊt nhanh chãng. * Sö dông ph−¬ng ph¸p thö BiÕn d¹ng nhá ( PIT ) lµ c¸ch thö nhanh cho sè lín cäc. PhÐp thö cho biÕt chÊt l−îng bª t«ng cäc cã tèt hay kh«ng, tÝnh toµn vÑn cña cäc khi kiÓm tra c¸c khuyÕt tËt lín cña cäc. C¸c lo¹i m¸y ph©n tÝch PIT dung nguån n¨ng l−îng pin, c¬ ®éng nhanh chãng vµ sö dông ®¬n chiÕc. Dông cô cña ph−¬ng ph¸p PIT dïng t×m c¸c khuyÕt tËt lín vµ nguy hiÓm nh− nøt g·y, th¾t cæ chai, lÉn nhiÒu ®Êt trong bª t«ng hoÆc lµ rçng. (vi) Ph−¬ng ph¸p trë kh¸ng c¬ häc: Ph−¬ng ph¸p nµy quen thuéc víi tªn gäi ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch dao ®éng hay cßn gäi lµ ph−¬ng ph¸p truyÒn sãng c¬ häc. Nguyªn lý ®−îc ¸p dông lµ truyÒn sãng, nguyªn lý dao ®éng c−ìng bøc cña cäc ®µn håi. Cã hai ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn lµ dïng trë kh¸ng rung ®éng vµ dïng trë kh¸ng xung. Ph−¬ng ph¸p trë kh¸ng rung sö dông m« t¬ ®iÖn ®éng ®−îc kÝch ho¹t do mét m¸y ph¸t t¸c ®éng lªn ®©ï cäc. Dïng mét m¸y ghi vËn tèc sãng truyÒn trong cäc. Nh×n biÓu ®å sãng ghi ®−îc, cã thÓ biÕt chÊt l−îng cäc qua chØ tiªu ®é ®ång ®Òu cña vËt liÖu bª t«ng ë c¸c vÞ trÝ . Ph−¬ng ph¸p trë kh¸ng xung lµ c¬ së cho c¸c ph−¬ng ph¸p PIT vµ PET. Hai ph−¬ng ph¸p PIT vµ PET ghi sãng ©m déi. Ph−¬ng ph¸p trë kh¸ng xung nµy ghi vËn tèc truyÕn sãng khi ®Ëp bóa t¹o xung lªn ®Çu cäc. 52 Sù kh¸c nhau gi÷a ba ph−¬ng ph¸p nµy lµ m¸y ghi ®−îc c¸c hiÖn t−îng vËt lý nµo vµ phÇn mÒm chuyÓn c¸c dao ®éng c¬ lý häc Êy d−íi d¹ng sãng ghi ®−îc trong m¸y vµ thÓ hiÖn qua biÓu ®å nh− thÕ nµo. iv.1 ChÊt l−îng bª t«ng th©n cäc: (i) Bª t«ng ë th©n cäc mÊt tõng m¶ng do bª t«ng cã ®é sôt qu¸ lín. (ii) Bª t«ng cäc mÊt tõng m¶ng do cã tói n−íc trong th©n hè khoan (iii) Bª t«ng th©n cäc mÊt tõng ®o¹n do gÆp tói n−íc lín trong th©n hè khoan (iv) Mòi cäc mÊt mét ®o¹n do ®¸y xôc röa kh«ng s¹ch (v) Th©n cäc thu nhá tiÕt diÖn, lë mÊt khèi bª t«ng b¶o vÖ do rót èng khi bª t«ng ®· s¬ ninh, mét phÇn ngoµi bª t«ng bÞ ma s¸t víi thµnh v¸ch chèng ®i lªn (vi) Cäc mÊt ®é th¼ng ®øng do khi rót èng cã t¸c ®éng ngang trong qu¸ tr×nh rót èng (vii) Cäc bÞ thiÕu mét sè bª t«ng do thÐp qu¸ dµy, bª t«ng kh«ng ch¶y d©ng kÝn hÕt kh«ng gian (viii) Th©n cäc nham nhë do bª t«ng cã ®é sôt nhá (ix) Th©n cäc cã ®o¹n chØ cã sái hoÆc cã c¸c lç rçng lín do ®æ bª t«ng bÞ gi¸n ®o¹n (x) §o¹n trªn th©n cäc cã c¸c nh¸nh bª t«ng ®am ra nh− rÔ c©y do ®o¹n nµy kh«ng cã n−íc ngÇm, ®Êt kh«, l¹i bÞ sôt trong qu¸ tr×nh khoan t¹o thµnh c¸c r·nh cã h×nh rÔ c©y. Khi rót èng chèng lóc bª t«ng cßn nh·o nªn bª t«ng ch¶y ra (xi) Tèn nhiÒu bª t«ng do v¸ch bÞ xËp tõng ®o¹n iv.2 ChÊt l−îng cäc chÞu t¶i tÜnh kh«ng ®¸p øng: (i) Do kh«ng khoan ®Õn ®é s©u qui ®Þnh ®· thi c«ng c¸c c«ng ®o¹n sau (ii) Do cßn líp bïn qu¸ dµy tån ë ®¸y hè khoan, xôc röa kh«ng s¹ch mµ ®· ®æ bª t«ng iv.3 ChÊt l−îng cèt thÐp kh«ng ®¹t: (i) §Æt kh«ng ®ãng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh, lång thÐp bÞ mÐo mã, biÕn h×nh so víi thiÕt kÕ (ii) ThÐp bÞ bÈn. Nhí r»ng m«i tr−êng lµm viÖc rÊt s½n bïn lµm bÈn cèt thÐp 53 (iii) Nèi thÐp kh«ng ®óng qui ®Þnh c¸ch nèi, vÞ trÝ nèi. iv.4 §iÒu kiÖn c«ng t¸c kÐm (i) MÆt b»ng lu«n ngËp ngôa trong bïn. Qu¸ tr×nh khoan ph¶i sö dông hµng tr¨m khèi bïn Khi ®æ bª t«ng sè bïn trong hè khoan bÞ bª t«ng ®Èy lªn miÖng hè, g©y bÈn ra mÆt b»ng thi c«ng. (ii) MÆt b»ng ngËp ngôa bïn bÈn lµm c¶n trë viÖc thi c«ng nh÷ng cäc tiÕp theo. NÕu bïn nµy ch¶y ra cèng tho¸t n−íc cña thµnh phè sÏ lµm t¾c cèng chung. (iii) Ph¶i thiÕt kÕ biÖn ph¸p thu håi t¸i sö dông bïn võa tiÕt kiÖm, võa t¹o ra vÖ sinh cho mÆt b»ng. iv.5 GÆp dÞ vËt khi khoan (i) GÆp rÔ c©y,gÆp nh÷ng thÊu kÝnh sái cuéi do trÇm tÝch ao hå (ii) GÆp r¸c x©y dùng do ph¸ dì dän kh«ng bª t«ng. (iii) GÆp cäc cò:Chó ý kh«ng ®−îc nhæ cäc cò v× nh− thÕ sÏ ph¸ ho¹i kÕt cÊu nÒn. (iv) GÆp ®¸ må c«i ch×m. iv.6 Khoan s¸t c«ng tr×nh hiÖn h÷u: (i) Cã nh÷ng hè khoan chØ c¸ch c«ng tr×nh hiÖn h÷u vµi chôc CÇn gi÷ v¸ch ë nh÷ng chç nµy. §ång thêi qu¸ tr×nh g©y khoan kh«ng giç m¹nh gµu g©y rung chÊn ®éng. (ii) CÇn cã gi¶i ph¸p chèng ®ì h÷u hiÖu c¸c c«ng tr×nh hiÖn h÷u cã kh¶ n¨ng biÕn d¹ng do qu¸ trÝnh thi c«ng cäc. iv.7 ChÊt l−îng thiÕt bÞ,trang bÞ kÐm §· cã tai n¹n do khi rót èng ®æ bª t«ng bÞ ®øt mèi hµn. iv.8 M−a: M−a vµ biÕn ®éng thêi tiÕt c¶n trë thi c«ng. Khi thi c«ng cã khã kh¨n,ph¶i ngõng thi c«ng khi ®ang ®µo dë,cã thÓ dïng gi¶i ph¸p lÊp t¹m b»ng c¸t s¹ch 54 cho ®Çy hè vµ ®Çm b»ng qu¶ nÆng. Gi¶i ph¸p nµy còng sö dông cho khi bÞ ng−ng thi c«ng v× nh÷ng lý do kh¸c. iv. 9 Kinh nghiÖm vÒ thÝ nghiÖm: Nªn tæ chøc kiÓm tra ®Ó cÊp chøng chØ theo kiÓu kiÓm tra chÐo gi÷a c¸c ®¬n vÞ thÝ nghiÖm. iv. 10 LËp hå s¬ : CÇn yªu cÇu ®ñ hå s¬ vµ hå s¬ cÇn cã ®Þa chØ kÕt cÊu nh− ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn. ViÖc sö dông cäc nhåi réng r·i míi x©m nhËp vµo n−íc ta trªn d−íi chôc n¨m nay vµ cho kÕt qu¶ kh¸ æn ®Þnh . §©y lµ biÖn ph¸p mãng s©u ®−îc hÇu hÕt c¸c n−íc trªn thÕ giíi sö dông cho nhµ cao tÇng vµ c¸c c«ng tr×nh cã t¶i lín . Ngµnh giao th«ng n−íc ta sö dông ph−¬ng ph¸p nµy cho hÇu hÕt mãng trô cÇu x©y dùng ë n−íc ta trong vßng hai chôc n¨m gÇn ®©y . Víi nhµ cao tÇng , gi¶i ph¸p cäc nhåi vµ cäc barrette lµ gi¶i ph¸p rÊt tèt nÕu kh«ng d¸m nãi lµ gi¶i ph¸p duy nhÊt ®óng. 1.11 Sö dông t−êng cõ b¶o vÖ hè ®µo s©u : 1.11.1 M« t¶ c«ng nghÖ Trong c«ng nghÖ thi c«ng nÒn , mãng nhµ d©n dông vµ c«ng nghiÖp Ýt khi ph¶i ®µo hè s©u hoÆc nÕu cã ®µo hè s©u th× mÆt b»ng thi c«ng l¹i ®ñ tho¶i m¸i mµ lµm m¸i dèc chèng xËp thµnh v¸ch ®Êt ®µo. GÇn ®©y do ph¶i lµm nhµ cao tÇng , hè mãng s©u vµ x©y chen trong thµnh phè nªn vÊn ®Ò chèng v¸ch ®µo th¼ng ®øng ®−îc ®Æt ra nghiªm tóc. T−êng cõ v¸ch hè ®µo b»ng gç lïa ngang : BiÖn ph¸p nµy ®−îc sö dông nhiÒu do vËt t− lµm cõ kh«ng ®ßi hái chuyªn dông mµ lµ nh÷ng vËt t− phæ biÕn. M¸y ®ãng nh÷ng dÇm I thÐp h×nh xuèng ®Êt còng lµ nh÷ng m¸y ®ãng cäc th«ng th−êng . Quanh thµnh hè ®µo ®−îc ®ãng xuèng nh÷ng thanh dÇm I-12 thÐp h×nh cã ®é s©u h¬n ®¸y hè ®µo kho¶ng 3~4 mÐt. Nh÷ng dÇm I-12 nµy ®Æt c¸ch nhau 1,5 ~ 2,0 mÐt. Khi ®µo ®Êt s©u th× lïa nh÷ng tÊm v¸n ngang tõ dÇm I nä ®Õn dÇm I kia , tÊm v¸n ®Ó ®øng theo chiÒu c¹nh , lïa gi÷a hai bông cña dÇm I . V¸n ®−îc Ðp mÆt tú 55 vµo c¸nh cña dÇm I . Kho¶ng hë gi÷a v¸n vµ c¸nh kia cña dÇm I ®−îc ®én gç cho chÆt. NÕu ®Êt ®µo kh«ng cã n−íc ngÇm th× biÖn ph¸p nµy chèng thµnh hè ®µo ®¬n gi¶n . CÇn kiÓm tra lùc ®Èy ngang vµ cã biÖn ph¸p v¨ng chèng biÕn d¹ng ®Çu dÇm I phÇn trªn . NÕu khu vùc thi c«ng cã n−íc ngÇm th× biÖn ph¸p tá ra cã nh−îc ®iÓm lµ n−íc ngÇm sÏ ch¶y vµo hè ®µo theo khe gi÷a c¸c thanh v¸n vµ ®em theo ®Êt mÞn hoÆc c¸t ë chung quanh vµo hè ®µo vµ g©y nguy hiÓm cho c«ng tr×nh kÒ bªn. Gi¶i ph¸p nµy rÊt phô thuéc vµo møc n−íc trong ®Êt vµ kÕt qu¶ kh«ng æn ®Þnh , rÊt t¹m bî . ChØ nªn sö dông trong ph¹m vi c«ng tr×nh nhá . T−êng cõ b»ng thÐp : T−êng cõ b»ng nh÷ng tÊm thÐp chÕ s½n tõ nhµ m¸y . Cã nhiÒu lo¹i tiÕt diÖn ngang cña tÊm cõ nh− cõ ph¼ng , cõ khum , cõ h×nh ch÷ Z gäi lµ cõ Zombas , cõ h×nh ch÷ U gäi lµ cõ Lacsen . Nh÷ng tÊm cõ chÕ t¹o tõ nhµ m¸y cã chiÒu dµi 12 mÐt , chiÒu dµy taq¸m cõ tõ 6 ~ 16 mm. ChiÒu réng cña tiÕt diÖn ngang cña mét tÊm th−êng tõ 580 mm ®Õn 670 mm. ChiÒu s©u cña tiÕt diÖn th× máng nhÊt lµ cõ ph¼ng , chØ 50 mm vµ s©u nhÊt lµ cõ Lacsen khi ghÐp ®«i ®Õn 450 mm. §Æc ®iÓm cña cõ lµ hai mÐp tÊm cõ cã méng ®Ó khi lïa nh÷ng tÊm cõ l¹i víi nhau lóc ®ãng xuèng ®Êt , m¶ng cõ cã ®é khÝt ®Õn møc n−íc kh«ng thÊm qua , kh«ng di chuyÓn ®−îc tõ phÝa mÆt cõ nµy sang phÝa mÆt cõ bªn kia. Cõ th−êng ®ãng xuèng ®Êt tr−íc lóc ®µo vÒ mét phÝa cña t−êng cõ ®Ó khi ®µo chèng ®−îc ®Êt x« vµ n−íc ch¶y vµo hè ®µo theo ph−¬ng ngang. T−êng cõ ®−îc kiÓm tra sù chÞu ¸p lùc ngang nh− d¹ng t−êng ch¾n ®Êt theo s¬ ®å t−êng máng ( mÒm ) ®øng tù do. CÇn kiÓm tra biÕn d¹ng cña t−êng, kh«ng cho phÐp t−êng cã di chuyÓn g©y xËp lë hoÆc ®Ì lÊp c«ng tr×nh ®µo trong lßng hè. D−íi t¸c ®éng cña c¸c lùc ngang, t−êng mÒm ®øng tù do , lµm viÖc nh− mét c«ng s«n cã ngµm ®µn håi trong ®Êt. Do lùc ngang lµ ¸p lùc ®Êt cña mét bªn mÆt cõ ®Èy vµo cõ sau khi ®µo hÉng bªn trong, tÊm cõ sÏ quay quanh mét ®iÓm nµo ®ã. Tõ ®iÓm xoay nµy mµ x¸c ®Þnh ®é s©u c¾m cõ sao cho t¹o ®−îc ¸p lùc c©n b»ng chñ ®éng vµ bÞ ®éng. Th«ng th−êng ph¶i thªm hÖ thèng v¨ng gi÷ vµ neo ®Ó hç trî chèng l¹i c¸c t¸c ®éng cña ¸p lùc lªn t−êng. NÕu mét ®ît cõ kh«ng ®ñ chèng ®−îc ¸p lùc , cÇn t¹o nhiÒu líp cõ theo kiÓu dËt cÊp , líp ngoµi bao bäc hè réng , c¸c líp trong diÖn tÝch bao 56 bäc sÏ hÑp dÇn . ChiÒu réng mÆt bËc còng ®−îc tÝnh to¸n sao cho cung tr−ît kh«ng ph¸ huû toµn bé hÖ thèng. HiÖn nay trªn thÞ tr−êng n−íc ta ®· cã mÆt H·ng cung cÊp cäc cõ næi tiÕng thÕ giíi TRADE ARBED ®· cã kinh nghiÖm s¶n xuÊt vµ cung øng cäc cõ hµng tr¨m n¨m nay. Cäc cõ th−êng ®−îc sö dông nhiÒu lÇn . Ngay t¹i n−íc ta còng cã nh÷ng c«ng ty chuyªn cung cÊp hoÆc cho thuª cäc cõ ®· qua sö dông nh»m h¹ gi¸ thµnh cho c¸c gi¶i ph¸p sö dông cäc cõ. ThiÕt bÞ h¹ cäc cõ xuèng ®Êt còng lµ c¸c m¸y ®ãng cäc th«ng th−êng. NÕu sö dông h¹ cäc cõ kiÓu rung, cã thÓ ghÐp nhiÒu tÊm ®Ó cïng rung h¹ cho tËn dông søc m¸y. Th−êng dïng m¸y ®ãng cäc diesel ®Ó ®ãng cäc cõ . Khi sö dông t−êng cõ ph¶i kiÓm tra biÕc d¹ng g©y ra sù chuyÓn dÞch t−êng cõ vµo phÝa trong hè ®µo . NÕu cã kh¶ n¨ng chuyÓn vÞ ph¶i thiÕt kÕ c¸c ®ît chèng ®ì b»ng c¸c khung n»m ngang . Nh÷ng ®ît chèng ®ì nµy lµ nh÷ng thanh thÐp h×nh ch÷ I , U kh«ng nhá , t¹o thµnh khung kÝn kh¾p bªn trong tiÕt diÖn hè ®µo , cã c¸c thanh chÐo ë gãc vµ c¸c thanh v¨ng ngang cã t¨ng ®¬ ®Ó Ðp chÆt v¸n cõ thµnh vµo ®Êt . NÕu cÇn ®¶m b¶o kh«ng gian ®Ó thi c«ng bªn trong hè ®µo kh«ng thÓ lµm hÖ v¨ng ngang mµ ph¶i neo nh÷ng thanh thÐp h×nh khung ®ì v¸n cõ xuyªn qua v¸n cõ thµnh mµ neo vµo ®Êt bªn ngoµi hè ®µo . ViÖc t¹o d©y neo b»ng c¸ch khoan vµo ®Êt theo m¸y khoan , sau ®ã ®−a d©y c¸p vµo trong hè khoan nµy råi b¬m v÷a xi m¨ng t¹i mét sè ®iÓm lµm ®Çu neo. H·ng C-LOC cña Hoa kú ®· giíi thiÖu sang n−íc ta lo¹i v¸n cõ b»ng VINYL cã tiÕt diÖn ngang tùa nh− lo¹i LACSEN sö dông c¹p bê hå , bê m−¬ng th× bÒn l©u, v÷ng ch·i vµ mü quan. NhiÒu c«ng tr×nh c¹p hå sö dông ph−¬ng ph¸p kÌ ®¸ héc Ýt hiÖu qu¶ v× träng l−îng b¶n th©n cña kÌ lín mµ ®¸y mãng kÌ l¹i n»m trªn nÒn ®Êt yÕu sòng n−íc nªn ch¼ng bao l©u , chØ mét vµi n¨m kÌ bÞ sôt vµ háng . NÕu c»m kÌ b»ng v¸n cõ nhùa , mòi kÌ n»m s©u d−íi ®Êt , cã khi phÇn ch×m gÊp ba , bèn lÇn phÇn næi cña v¸n cõ nªn chÞu lùc ®Èy ngang rÊt tèt , kÌ æn ®Þnh l©u dµi . T−êng cõ b»ng bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr−íc: HiÖn nay Nhµ m¸y Bª t«ng Xu©n Mai bªn c¹nh Hµ néi ®ang chÕ t¹o t−êng cõ b»ng bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr−íc ®Ó sö dông trong viÖc thi c«ng c¸c tÇng hÇm. TÊm cõ lµm b»ng bª t«ng cèt thÐp cã kÝch th−íc dµy 120 mm, réng 750 mm vµ dµi tõ 6 ®Õn 8 mÐt. Bª t«ng sö dông cã m¸c 300 , thÐp øng suÊt tr−íc. Lo¹i nµy h¹ xuèng ®Êt cã thÓ ®ãng, cã thÓ rung Ðp. 57 Cõ bª t«ng cèt thÐp ®−îc thuËn lîi lµ nÕu ®Ó l¹i t−êng sÏ sö dông ngay lµm t−êng tÇng hÇm, chØ cÇn bäc thªm cho chiÒu dµy tõ 100 ~ 150 mm bª t«ng sau khi thi c«ng líp chèng thÊm sÏ gi¶m ®−îc chi phÝ cho thi c«ng t−êng tÇng hÇm. 1.11.2 Ph¹m vi ¸p dông Trong n−íc : BiÖn ph¸p v¸n cõ nµy lµ biÖn ph¸p kinh ®iÓn ®−îc sö dông chÝnh thøc nh− tµi liÖu gi¸o khoa trong c¸ch sö lý ®µo mãng s©u . PhÇn lý thuyÕt tÝnh to¸n vµ thùc tÕ ¸p dông ®· chøng minh r»ng kÕt qu¶ rÊt æn ®Þnh , ®¸ng tin cËy trong c¸c gi¶i ph¸p chèng ®ì thµnh hè ®µo . NÕu lu©n l−u tèt , ®©y còng lµ gi¶i ph¸p kinh tÕ . CÇn nh©n réng vµ quen thuéc víi gi¶i ph¸p nµy. C¸c c«ng ty x©y dùng cÇu ®−êng hoÆc thi c«ng c¶ng biÓn, c¶ng s«ng sö dông nhiÒu h¬n ngµnh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp. Tuy vËy ®Ó v¨ng chèng v¸ch ®µo s©u trong thµnh phè, nhiÒu c«ng ty x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp ®· lµm quen víi t−êng cõ. N−íc ngoµi: C¸c n−íc ch©u ¢u lµ n¬i sö dông v¸n cõ sím trªn thÕ giíi. §øc, Ph¸p, Anh, c¸c n−íc B¾c ¢u sö dông v¸n cõ sím nhÊt. B¾c Mü còng lµ nh÷ng n−íc cã nhiÒu kinh nghiÖm x©y dùng dïng t−êng cõ nhiÒu. C«ng ty ARBED lµ c«ng ty cã l−îng v¸n cõ b¸n nhiÒu nhÊt trong c¸c n−íc ph−¬ng T©y. NhËt b¶n còng lµ n−íc s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i v¸n cõ thÐp d¹ng Larsen b¸n trong khu vùc ch©u ¸ , Th¸i b×nh d−¬ng. GÇn ®©y, NhËt b¶n vµ Hµn quèc liªn doanh ®−a ra thÞ tr−êng c¸c s¶n phÈm v¸n cõ LX vµ Larsen d−íi tªn h·ng TUNGHAN INDUSTRY SDN BHD lµ lo¹i v¸n cõ ch©u ¸ c¹nh tranh víi v¸n cõ Mü vµ ch©u ¢u t¹i thÞ tr−êng §«ng Nam ¸. V¸n cõ sö dông ®Ó kÌ thµnh v¸ch ®µo, kÌ ®−êng dÉn ®Õn c¸c cÇu næi trªn mÆt ®Êt b»ng ph¼ng còng nh− kÌ ven hå, ven s«ng. 2. PhÇn x©y dùng c«ng tr×nh trªn mÆt ®Êt : 2.1 C«ng tr×nh nhµ x©y g¹ch sµn t¹i chç : 58 2.1.1 M« t¶ c«ng nghÖ Nhµ x©y g¹ch , sµn ®æ t¹i chç b»ng bª t«ng cèt thÐp ®−îc x©y dùng kh¸ phæ biÕn ë n−íc ta tõ nh÷ng n¨m 1930. KÕt cÊu chÞu lùc chñ yÕu lµ g¹ch ®¸ , g¹ch ®¸ cã cèt thÐp . Ngoµi ra cã mét sè kÕt cÊu nh− sµn vµ sµn thang b»ng bª t«ng cèt thÐp. Thêi kú nh÷ng nhµ nµy ®−îc x©y dùng phæ biÕn th× yªu cÇu thiÕt kÕ cho c«ng tr×nh ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu tiÕt kiÖm xi m¨ng vµ thÐp còng nh− khuyÕn c¸o r»ng ph¶i tËn dông vËt liÖu ®Þa ph−¬ng vµ hÝnh d¸ng kÕt cÊu ®¬n gi¶n. KÕt cÊu ®−îc yªu cÇu chèng ®−îc c¸c t¸c ®éng c¬ häc , x©m thùc cña m«i tr−êng , chèng gØ cho c¸c chi tiÕt b»ng thÐp. KÕt cÊu ®¶m b¶o æn ®Þnh theo ph−¬ng ngang nhµ lµ t−êng ngang nhµ cã chiÒu dµy ≥ 220 mm , hoÆc khung ngang ®Ó kÕt cÊu sµn hoÆc m¸i cã gèi tùa . Tuú kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÕt cÊu æn ®Þnh ngang , nÕu kho¶ng c¸ch nµy nhá h¬n sè liÖu trong b¶ng sau ®©y th× nhµ ®−îc gäi lµ nhµ cã s¬ ®å cøng vµ nÕu lín h¬n th× nhµ gäi lµ cã s¬ ®å mÒm. TrÞ sè lín nhÊt øng víi khèi x©y nhãm (m) Lo¹i sµn vµ m¸i I II III IV 1. Sµn nhµ vµ m¸i b»ng bª t«ng cèt thÐp vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp ®óc toµn khèi hoÆc l¾p ghÐp xong toµn khèi ho¸. 2. Sµn nhµ vµ m¸i b»ng bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp , b»ng c¸c dÇm bª t«ng cèt thÐp hoÆc dÇm thÐp ®ì c¸c tÊm b¶n bª t«ng hoÆc g¹ch. 54 42 42 36 30 24 - - Nh÷ng nhµ g¹ch mµ ta ®· thiÕt kÕ nhiÒu n¨m nay cã t−êng ngang chÞu lùc vµ g¸c panen hoÆc sµn t¹i chç nªn nh÷ng nhµ nh− thÕ lµ nhµ cã s¬ ®å cøng. Nhµ cã s¬ ®å cøng th× hÖ t−êng ngang , t−êng däc cïng trô vµ m¸i t¹o thµnh hÖ kh«ng gian , nh÷ng kÕt cÊu nµy lµm viÖc trong mét hÖ thèng chung ®Ó chÞu c¸c t¶i träng t¸c ®éng lªn nhµ , kÓ c¶ träng l−îng b¶n th©n. §Ó ®¶m b¶o sù lµm viÖc liªn hîp gi÷a c¸c bé phËn cña nhµ cÇn chó ý : - Liªn kÕt gi÷a t−êng ngang vµ t−êng däc tèt nhÊt lµ sö dông má dËt. - Khi t−êng ®ang x©y mµ cÇn dõng , ph¶i chê má dËt ®Ó råi x©y tiÕp. 59 - Mçi tÇng nhµ ph¶i cã hÖ gi»ng t−êng ®Ó liªn kÕt c¸c t−êng vµo nhau vµ vµo sµn , m¸i nhµ. - T−êng vµ cét ®Òu ph¶i neo gi÷ vµo sµn , vµo m¸i b»ng c¸c thanh thÐp neo. - T−êng nhµ cã khung bª t«ng cèt thÐp hay khung thÐp ph¶i cã neo gi÷ b»ng thÐp sîi Φ8 n»m trong líp v÷a xi m¨ng c¸t , hai ®Çu sîi Φ8 ch«n trong khung , cø 6~8 hµng g¹ch x©y l¹i ph¶i lµm mét sîi neo gi÷ nµy. Sµn ®æ t¹i chç th× nªn kÕt hîp sµn víi gi»ng t−êng . Khi ®Çu dÇm hoÆc ®Çu sµn kª vµo t−êng kh«ng nhá h¬n 120 mm th× lùc ma s¸t gi÷a sµn vµ t−êng ®ñ lãn nªn cã thÓ gi¶m bá bít sè l−îng sîi neo nãi trªn. Nhµ x©y g¹ch cã −u ®iÓm lµ khèi x©y chÞu löa tèt , chÞu nh÷ng t¸c ®éng cña ¨n mßn nhÑ nªn bÒn v÷ng hµng tr¨m n¨m . Nhµ x©y g¹ch sö dông vËt liÖu ®Þa ph−¬ng , tiÕt kiÖm xi m¨ng vµ thÐp, c¸ch ©m , c¸ch nhiÖt tèt , dÔ t¹o h×nh kiÕn tróc. Nh−îc ®iÓm cña nhµ x©y g¹ch lµ : khèi l−îng riªng vña vËt liÖu lín , tõ 1200 ~ 2000 kg/m3 mµ søc bÒn cña khèi x©y l¹i nhá nªn nhµ nÆng nÒ so víi nhµ bª t«ng cèt thÐp hoÆc nhµ thÐp. Khi nhµ ph¶i chÞu t¶i träng ®éng th× lo¹i nhµ x©y chÞu ®ùng kÐm . Khi cã c¸c lùc kÐo vµ c¾t lín th× nhµ x©y chÞu ®ùng kÐm nªn ®iÒu kiÖn sö dông bÞ h¹n chÕ. Yªu cÇu cña khèi x©y t¹o nªn nhµ ph¶i ®Æc ch¾c , m¹ch x©y ngang b»ng , mÆt x©y ph¶i ph¼ng . Thµnh , c¹nh , gãc x©y ph¶i th¼ng ®øng theo däi. M¹ch x©y ph¶i ®Òu ®Æn vµ kh«ng qu¸ máng hay qu¸ dµy . M¹ch v÷a tiªu chuÈn lµ 12 mm. M¹ch ®øng kh«ng ®−îc trïng nhau mµ ph¶i ®¶m b¶o so le tèi thiÓu lµ 1/4 chiÒu dµi viªn g¹ch. Khèi x©y ®−îc ph©n lµm 4 nhãm c¨n cø vµo lo¹i g¹ch , ®¸ , vµo cÊu t¹o cña khèi x©y vµ c−êng ®é cña v÷a . Søc chÞu tiªu chuÈn cña khèi x©y lµ giíi h¹n ®é bÒn cña khèi x©y , phô thuéc nhiÒu vµo chÊt l−îng v÷a cÊu t¹o nªn khèi x©y. Khi cã c¸c lùc t¸c ®éng lµm cho khèi x©y chÞu kÐo, chÞu uèn vµ chÞu c¾t th× tuú thuéc ph−¬ng cña néi lùc so víi m¹ch cña khèi x©y mµ x¸c ®Þnh ®−îc søc chÞu tiªu chuÈn cña khèi x©y øng víi c¸c lo¹i lùc nµy. Kho¶ng 5 n¨m trë l¹i ®©y, hÇu hÕt c¸c lß g¹ch ®Òu gia c«ng ®Êt b»ng c¬ giíi nªn chÊt l−îng viªn g¹ch ®· tèt lªn rÊt nhiÒu so víi tr−íc ®©y . 60 ViÖc x©y tr¸t vÉn ®−îc thùc hiÖn theo ph−¬ng ph¸p thñ c«ng . VËn chuyÓn ngang trong néi bé c«ng tr−êng sö dông xe c¶i tiÕn víi søc chøa kho¶ng 150 viªn g¹ch ( 300 kg ) mét xe . VËn chuyÓn theo ph−¬ng th¼ng ®øng chñ yÕu lµ th¨ng t¶i víi søc n©ng 300 ~ 500 kg. NhiÒu c«ng tr−êng sö dông cÇn trôc th¸p lo¹i 5 tÊn th× ®ãng nh÷ng thïng chuyªn cho viÖc chë g¹ch vµ benne chuyªn chë v÷a vµ bª t«ng. G¹ch x©y nh÷ng n¨m gÇn ®©y , phÇn ®Êt nguyªn liÖu ®−îc gia c«ng b»ng m¸y nªn viªn g¹ch kh¸ ®Òu ®Æn , ®¸p øng ®−îc kÝch th−íc h×nh häc theo tiªu chuÈn . Bªn c¹nh nh÷ng viªn g¹ch ®Æc , nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt g¹ch ®−a ra nh÷ng lo¹i g¹ch rçng nhiÒu lç lµm cho t−êng x©y nhÑ ®i , t−êng nhµ t¨ng tÝnh c¸ch ©m , c¸ch nhiÖt. Tuy nhiªn ®Êt nguyªn liÖu lµm g¹ch lµ d¹ng tµi nguyªn kh«ng t¸i t¹o ®−îc cÇn dÇn dÇn h¹n chÕ s¶n xuÊt g¹ch nung. HiÖn nay c«ng nghÖ s¶n xuÊt vËt liÖu nung ( g¹ch, ngãi nung ...) ®ang hoµn thiÖn c¸c lo¹i lß tuynen c«ng suÊt 5 ~ 20 triÖu viªn / n¨m theo h−íng thay thÕ dÇn ®Êt sÐt lÊy ë ruéng, ao b»ng ®Êt ®åi hoÆc c¸c líp båi tÝch s«ng. Kiªn quyÕt xo¸ bá lß thñ c«ng v× lý do qu¶n lý tµi nguyªn kh«ng t¸i t¹o ®−îc ( ®Êt sÐt ) còng nh− b¶o vÖ m«i tr−êng. Ph¸t triÓn g¹ch trang trÝ, ngãi tr¸ng men mµu. Lo¹i nhµ x©y g¹ch , t−êng g¹ch chÞu lùc sÏ h¹n chÕ dÇn v× so víi nhµ khung bª t«ng cèt thÐp, diÖn tÝch chiÕm ®Êt cña t−êng lín , khã n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ sö dông ®Êt . Tuy thÕ , ®©y lµ gi¶i ph¸p truyÒn thèng nªn sÏ tån t¹i l©u dµi víi sù nghiÖp x©y dùng ë n−íc ta. 2.1.2 Ph¹m vi sö dông: Trong n−íc: Lo¹i nhµ x©y g¹ch, t−êng t¹i chç hiÖn nay vÉn chiÕm tû lÖ lín trong ph−¬ng thøc d©n tù x©y nhµ cho m×nh. Lo¹i nhµ nµy cã c¶i tiÕn chót Ýt lµ cã thªm cét ë gãc t−êng, ®Õn cao tr×nh ®¸y sµn cã thªm hÖ dÇm gi»ng kh«ng ®−îc tÝnh to¸n t¹o víi cét thµnh khung lµm cho nhµ thªm æn ®Þnh. Lo¹i nhµ nµy d©n lµm phæ biÕn tõ thµnh phè ®Õn n«ng th«n míi, c¸c thÞ x·, thÞ tø, thÞ trÊn lµm nhiÒu d¹ng nhµ nµy. Tuy ph−¬ng thøc x©y dùng chñ yÕu lµ thñ c«ng nh−ng dÔ thi c«ng ngay c¶ trong ngâ ng¸ch, ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vËt t− khã kh¨n. thøc nµy t¹o gióp gi¶i quyÕt nhanh nhu cÇu nhµ ë cho d©n trong thêi gian nµy. N−íc ngoµi: §©y lµ ph−¬ng thøc lµm nhµ ë cho vïng n«ng th«n vµ c¸c thÞ tø n−íc ngoµi tõ gi÷a thÕ kû 19 . HiÖn nay ph−¬ng thøc x©y dùng nµy vÉn phæ biÕn ë nhiÒu n−íc c¶ ë khu vùc vµ thÕ giíi. Tuy nhiªn viÖc sö dông vËt liÖu g¹ch nung sÏ dÉn ®Õn c¹n kiÖt ®Êt sÐt lµ tµi nguyªn kh«ng t¸i t¹o ®−îc, nhiÒu n−íc thay thÕ g¹ch nung b»ng g¹ch blèc bª t«ng, blèc rçng hoÆc ®Êt trén xi m¨ng råi dËp thµnh g¹ch viªn to ®Ó x©y t−êng bao. T−êng , v¸ch ruét nhµ lµm b»ng vËt liÖu máng, nhÑ. 2.2 C«ng tr×nh nhµ x©y g¹ch sµn l¾p ghÐp : 2.2.1 M« t¶ c«ng nghÖ: Vµo nh÷ng n¨m 1978 víi sù ra ®êi cña tÊm pa nen hép , nhiÒu nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n ®−îc x©y dùng vµ chÕ t¹o panen sµn b¸n cho c¸c c«ng tr−êng. Lo¹i nhµ x©y g¹ch cã sµn l¾p ghÐp b»ng panen trë nªn phæ biÕn . C«ng cô ®Ó cÈu l¾p panen lªn sµn lµ cÇn trôc thiÕu nhi víi søc cÈu phæ biÕn lµ 200 kg , sau n©ng dÇn ®Õn 500 kg. Panen hép cã kÝch th−íc danh nghÜa tÝnh theo mm : ChiÒu dµi : 2400, 2600, 2700, 2800, 3000, 3200, 3300, 3400, 3600, 4200. ChiÒu réng: 500, 600, 1000, 1200. ChiÒu cao : 200. C¸c tÊm panen ®−îc thiÕt kÕ víi ba lo¹i t¶i träng tÝnh to¸n nh− sau: Lo¹i a cã t¶i träng tÝnh to¸n lµ 300 kG/m2 Lo¹i b cã t¶i träng tÝnh to¸n lµ 500 kG/m2 Lo¹i c cã t¶i träng tÝnh to¸n lµ 700 kG/m2. Bª t«ng sö dông lµm lo¹i panen nµy lµ bª t«ng m¸c 200 . ThÐp chÞu lùc trong s−ên pa nen phæ biÕn lµ 2Φ10 ~ 2Φ16 víi l−îng thÐp cho 1m2 sµn lµ 4 kg/m2 ®Õn 10 kg/m2. 62 Khi chÕ t¹o panen sµn , phÇn sµn trªn cña hai ®Çu tÊm panen ph¶i lµm khuyÕt ®Ó chÌn g¹ch phßng khi x©y t−êng lªn ®Çu tÊm panen th× phÇn g¹ch chÌn sÏ ®ì t¶i träng cña t−êng vµ cña cacs tÇng sµn trªn ®Ì xuèng. Víi panen m¸i kh«ng cÇn ph¶i lµm khuyÕt phÇn sµn trªn nµy. Sµn b»ng panen hay tÊm ®an th× nh÷ng tÊm sµn ph¶i neo gi»ng víi nhau vµ gi»ng víi t−êng ®Ó ng¨n c¶n mäi dÞch chuyÓn khi cã rung ®éng hoÆc chÞu c¸c d¹ng lùc ngang t¸c ®éng. Ph¶i chÌn kÏ panen b»ng bª t«ng sái nhá cã m¸c cao h¬n m¸c bª t«ng cña panen . MÆt tú cña c¸c tÊm panen sµn vµ panen m¸i nµy nªn lµ mÆt trªn cña gi»ng t−êng. Vµo n¨m 1982 mét sè c¬ quan nghiªn cøu nh− tr−êng §¹i häc X©y dùng, ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ Bé X©y dùng lµm thÝ ®iÓmmét sè sµn b»ng tÊm bª t«ng cã lç trßn däc theo chiÒu gèi tùa , kh«ng cèt thÐp. Nh÷ng tÊm nµy tùa trªn nh÷ng dÇm nhá øng lùc tr−íc g¸c qua gèi tùa cã nhÞp tõ 2,50 mÐt ®Õn 4,50 mÐt. Lo¹i nµy ®−îc lµm thÝ ®iÓm cho kho¶ng trªn d−íi chôc nhµ, sau sù cè xËp sµn t¹i mét ng«i nhµ phè CÇu Gç Hµ néi n¨m 1984 lo¹i sµn nµy kh«ng sö dông n÷a. Lo¹i sµn Hourdi cña c¸c n−íc ch©u ¢u mµ tÊm sµn ®óc s½n b»ng gèm hay bª t«ng cèt liÖu nhá, cã 2 lç rçng lín däc theo chiÒu dÇm kª ®−îc dïng kh¸ phæ biÕn ë n−íc ngoµi. Nh÷ng tÊm sµn cao 200 mm, réng 600 mm vµ chiÒu dµi 600 mm ghÐp víi nhau theo chiÒu dµi ®Ó kª lªn dÇm theo chiÒu ngang. ChÌn m¹ch b»ng v÷a xi m¨ng. Lo¹i sµn nµy cã −u ®iÓm lµ c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt tèt . Vµo nh÷ng n¨m 1992~ 1994 khi Bé X©y dùng cã quan hÖ hîp t¸c víi H·ng SOCOTEC, h·ng nµy cã giíi thiÖu lo¹i sµn nµy víi mét c¬ quan t− vÊn thiÕt kÕ trong Bé nh−ng kh«ng ®−îc chÕ t¹o thùc nghiÖm . 2.2.2 Ph¹m vi sö dông: Trong n−íc: Lo¹i nhµ nµy thùc chÊt gièng nh− lo¹i trªn, chØ kh¸c lµ sµn ®−îc ®óc s½n thµnh c¸c panen. ViÖc chÕ t¹o tÊm panen gióp cho t¨ng tèc ®é x©y dùng vµ thªm tiÖn nghi vÒ c¸ch ©m. Tuy thÕ, hiÖn nay ®ang thu hÑp diÖn x©y dùng v× nh÷ng nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n kh«ng s¶n xuÊt panen ®Ó b¸n n÷a mµ tù ®óc t¹i c«ng tr−êng rÊt khã ®¶m b¶o chÊt l−îng. Lý do thu hÑp diÖn sö dông v× ng−êi sö dông cho lµ ®é æn ®Þnh chung cña c«ng tr×nh theo c¸ch x©y dùng nµy ch−a ®¸p øng yªu cÇu cña hä vµ khi ng−êi d©n sö dông nhµ cña hä th× gi¶i ph¸p sµn ®æ t¹i chç ®−îc −a chuéng h¬n gi¶i ph¸p l¾p sµn . 63 N−íc ngoµi: Ph−¬ng thøc x©y dùng nµy lóc ®Çu do c¸n bé kü s− ta ®i häc trong c¸c n−íc thuéc khèi x· héi chñ nghÜa cò , mµ chñ yÕu lµ Liªn x« cò ®−a vÒ. Lo¹i nhµ nµy kh«ng ph¸t triÓn ngay t¹i nh÷ng n−íc lóc ®Çu ®Î ra nã. 2.3 Nhµ l¾p ghÐp tÊm nhá : Lo¹i nhµ nµy ®−îc x©y dùng vµo hai thêi kú ë n−íc ta víi sù kh¸c biÖt kh¸ nhiÒu vÒ kÕt cÊu . N¨m 1958 t¹i Hµ néi x©y dùng thÝ ®iÓm lo¹i nhµ bloc ®Çu tiªn t¹i khu tËp thÓ Kim Liªn vµ còng chØ x©y dùng t¹i khu thÝ ®iÓm nµy mµ kh«ng nh©n réng ra . Thay cho t−êng trong nhµ x©y g¹ch lµ c¸c tÊm bloc b»ng xØ ®óc cã chiÒu dµy 300 mm vµ tÊm xØ réng kho¶ng 1,2 mÐt , cao 1,5 mÐt . Thµnh phÇn vËt liÖu trong nh÷ng tÊm xØ gåm xØ nhiÖt ®iÖn ®−îc sµng ®Ó cã cì h¹t nhá h¬n 20 mm , c¸t vµng vµ xi m¨ng. M¸c cña bª t«ng xØ ®−îc chÕ t¹o lµm bloc lµ 50 . Bloc nµy cã dung träng kho¶ng 1,4 t/m3 . Víi kÝch th−íc nh− trªn , mçi tÊm xØ nÆng kho¶ng 750 kg. C¸c tÊm ®−îc ®Æt lªn sµn qua líp v÷a xi m¨ng c¸t vµng tû lÖ 1 : 3 dµy 20 ~ 30 mm vµ ghÐp s¸t nhau , m¹ch v÷a ®øng còng lµ xi m¨ng c¸t vµng 1 : 3 . Tr−íc khi ®Æt tÊm sµn cã gi»ng t−êng bª t«ng cèt thÐp m¸c 200 , gi»ng dµy 100 mm. Sµn sö dông cho lo¹i nhµ nµy d¹ng tÊm ®óc s½n cã kÝch th−íc kho¶ng 12 m2/tÊm . Sµn dµy 100 mm , bª t«ng m¸c 200. Mçi phßng l¾p 2 tÊm vµ khu phô cho vÖ sinh vµ bÕp ®óc t¹i chç . ViÖc l¾p ghÐp c¸c tÊm thêi kú x©y dùng t¹i khu tËp thÓ Kim Liªn Hµ néi dïng cÇn cÈu th¸p cã søc cÈu 5 tÊn lo¹i BKCM-05 . ViÖc liªn kÕt gi÷a tÊm víi nhau , tÊm víi sµn chØ dïng m¹ch v÷a xi m¨ng c¸t nªn nh÷ng ®ît Hµ néi ®−îc b¸o cã b·o trªn cÊp 12 vµo nh÷ng n¨m 1965 ~ 1975 thµnh phè ra lÖnh cho nh÷ng ng−êi ë khu tËp thÓ nµy ph¶i s¬ t¸n . Nh−ng sau nhiÒu trËn b·o trªn cÊp 10 c«ng tr×nh kh«ng thÊy nøt nÎ do biÕn d¹ng , viÖc s¬ t¸n kh«ng ®Æt ra n÷a . KÕt cÊu cho lo¹i nhµ nµy kh¸ nÆng nÒ vµ diÖn tÝch sö dông nhá nhiÒu so víi diÖn tÝch x©y dùng do chiÒu dµy cña t−êng lín . §é tin cËy cña c¸c mèi nèi ch−a cao nªn t¹o ra t©m lý kh«ng yªn t©m cho ng−êi sö dông , ®ång thêi kiÕn tróc cña nh÷ng nhµ t¹i khu tËp thÓ ®−îc x©y dùng thÝ ®iÓm cßn nhiÒu nh−îc ®iÓm nªn viÖc sö dông lo¹i nhµ nµy bÞ h¹n chÕ. Lo¹i nhµ l¾p ghÐp tÊm nhá kh¸c lµ lo¹i sö dông cho nhµ hai tÇng trë xuèng nh−ng phæ biÕn lµ dïng cho nhµ 1 tÇng , cã khung lµ cét bª t«ng cèt thÐp nhá nh− lµ ®è , cã r·nh ®Ó lïa tÊm t−êng máng 60 mm lµm v¸ch ng¨n. 64 KÕt cÊu chÞu lùc chÝnh lµ khung cét vµ dÇm b»ng bª t«ng cèt thÐp nhá . Sµn tÊm ph¼ng võa cho c¶ gian nhµ . V¸ch lµ nh÷ng tÊm ®an bª t«ng cèt thÐp dµy 60 mm, réng 500 mm vµ dµi chõng 750 mm ~ 1200mm. TÊm t−êng nµy lïa vµo hai cét b»ng r·nh d¹ng méng . Mét sè nhµ cã tÊm t−êng chÌn gi÷a cét cña khung bª t«ng cèt thÐp tiÕt diÖn nhá lµ tÊm kÝch th−íc nhá chÕ t¹o b»ng xØ sµng h¹t nhá d−íi 10 mm. Lo¹i nhµ nµy vµo nh÷ng n¨m 1964 ®Õn 1978 ®−îc dïng nhiÒu thay l¸n tr¹i c«ng tr−êng ®Ó gi÷ nhµ t¹m cho c«ng nh©n ®−îc l©u h¬n nhµ tranh l¸ nøa , an toµn h¬n vµ Ýt kh¶ n¨ng bÞ ho¶ ho¹n h¬n . Vµo nh÷ng n¨m 1968 ~1978 c¸c khu tËp thÓ cña c¸n bé t¹i Hµ néi vµ sinh viªn c¸c tr−êng häc cã néi tró ph¸t triÓn nhanh chãng, ®Þa ®iÓm x©y dùng c¸c tr−êng ®¹i häc , trung häc vµ tr−êng d¹y nghÒ kh«ng æn ®Þnh song song víi viÖc ch−a cã kinh phÝ ®Çu t− x©y dùng vÜnh cöu nh−ng vÉn ®ßi hái sè l−îng lín nhµ ë cho sinh viªn nªn lo¹i nhµ nµy ®−îc x©y dùng nhiÒu cho c¸c tr−êng häc cã sinh viªn , häc sinh tËp trung. Bª t«ng ®Ó ®óc tÊm t−êng , ®è cét , dÇm th−êng cã m¸c 200. ThÐp sö dông cho ®è , thanh chñ lµ Φ 12 vµ nh÷ng thanh kh¸c lµ Φ 6 hoÆc Φ 4. ThÐp trong c¸c tÊm t−êng lµ l−íi thÐp Φ 4 ®an vu«ng c¸ch nhau 100 mm. Lo¹i nhµ nµy ®−îc dïng lµm l¸n tr¹i c«ng tr−êng lµ chÝnh vµ sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c cã tÝnh chÊt t¹m bî mµ trong mét thêi ph−¬ng ch©m phôc vô lµ h·y cã chç nhÐt ng−êi råi tiÖn nghi tÝnh sau nªn kh«ng tr¸t trong , kh«ng tr¸t ngoµi , nÒn l¸ng xi m¨ng c¸t , kh«ng hoÆc cã trÇn b»ng cãt nÑp tre. KÕt cÊu ®ì m¸i cho lo¹i nhµ nµy lµ v× kÌo thÐp trßn mµ c¸c thanh dèc m¸i hµn b»ng thÐp trßn thµnh hai dÇm tæ hîp thÐp trßn vµ thanh c¸nh h¹ sö dông mét sîi d©y c¨ng Φ 12 ~ Φ 14 cã l¾p t¨ng ®¬. Tùa vµo v× kÌo nµy lµ xµ gå bª t«ng , xµ gå gç hay xµ gå còng b»ng thÐp trßn tæ hîp tõ Φ 6. ChÊt lîp phæ biÕn lµ , t«n hay ngãi xi m¨ng. Mét sè c«ng tr−êng dïng chÊt lîp cho lo¹i nhµ nµy lµ cãt Ðp trªn phñ giÊy dÇu bitum. Tõ khi ph©n chia ®Þa bµn x©y dùng cho c¸c c«ng ty x©y dùng theo ®Þa d− , sè nhu cÇu l¸n tr¹i gi¶m vµ nhÊt lµ khi Nhµ n−íc kh«ng cho tÝnh 2,8 % tiÒn ®Çu t− cho l¸n tr¹i c«ng tr−êng trong môc chi kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c th× kh«ng n¬i nµo lµm lo¹i nhµ nµy n÷a. C¸c c¬ quan xo¸ bá c¬ chÕ bao cÊp nhµ ë tËp thÓ cho c«ng nh©n viªn chøc nªn lo¹i nhµ nµy còng kh«ng cã ®Êt ®Ó x©y dùng. Bªn c¹nh ®ã , møc sèng cña ng−êi d©n lªn cao dÇn , nh÷ng lo¹i nhµ rÊt kÐm tiÖn nghi nh− lo¹i nµy c¬ héi ph¸t triÓn lµ hiÕm hoi . 2.4. Nhµ l¾p ghÐp tÊm lín : Nhµ l¾p ghÐp tÊm lín ®−îc nghiªn cøu ®Ó x©y dùng ë n−íc ta vµo n¨m 1975 vµ b¾t ®Çu x©y dùng thÝ nghiÖm vµo n¨m 1976 t¹i khu V¨n Ch−¬ng , quËn §èng ®a , Hµ néi. 65 Lo¹i nhµ nµy cã kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh lµ hÖ thèng t−êng b»ng bª t«ng cã mét Ýt thÐp ph©n bè cÊu t¹o trong tÊm vµ gia c−êng ë gê biªn cña tÊm . T−êng chÞu lùc g¾n víi sµn thµnh hÖ kÕt cÊu kh«ng gian cïng chÞu lùc vµ tuú theo sù s¾p xÕp kiÕn tróc mµ b¶n sµn kª chÞu lùc ®−îc coi nh− b¶n kª hai c¹nh , ba c¹nh hoÆc bèn c¹nh . T−êng cã chiÒu dµy 15 cm b»ng bª t«ng m¸c 150 ~ 200 , chiÒu cao b»ng chiÒu cao nhµ vµ chiÒu réng tõ 3,3 mÐt ®Õn 3,6 mÐt ®Ó mèi th©n ngang nhµ ph¶i l¾p tõ hai ®Õn ba tÊm. TÊm t−êng ë mét sè khu tËp thÓ ®−îc lµm b»ng khu«n bª t«ng cèt thÐp , nhåi ë gi÷a tÊm b»ng bª t«ng xØ ®Ëp mÞn qua hèc sµng 5 mm . TÊm sµn b»ng bª t«ng m¸c 200 , cèt thÐp ®Æt theo tÝnh to¸n vµ chiÒu dµy sµn lµ 12 cm ~ 15 cm. ViÖc liªn kÕt gi÷a nh÷ng tÊm t−êng víi nhau vµ t−êng víi sµn hoÆc t−êng víi tÊm thang b»ng c¸ch nèi hµn nh÷ng miÕng chi tiÕt ®Æt b»ng thÐp s½n ch«n trong tõng tÊm c¬ b¶n . Khu vÖ sinh th−êng ®−îc ®æ bª t«ng toµn khèi . CÇu thang lµ tÊm kh«ng cèn ®Æt tú lªn tÊm chiÕu tíi vµ tÊm chiÕu nghØ còng b»ng b¶n bª t«ng cèt thÐp m¸c 200 vµ dµy 12 cm. ThÐp chÞu lùc chÝnh ®Æt theo ph−¬ng dµi cña tÊm thang. Mét thêi gian kh¸ dµi , nh÷ng tÊm ®−îc chÕ t¹o ngay t¹i b·i ë hiÖn tr−êng . Sau ®ã , viÖc s¶n xuÊt tÊm do c¸c nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n ®¶m nhiÖm råi chuyªn chë ®Õn vÞ trÝ l¾p . Lo¹i nhµ nµy th−êng ®−îc x©y dùng 4 ~ 5 tÇng trªn mãng bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç. Mét sè khu tËp thÓ sö dông lo¹i nhµ nµy ®Ó x©y dùng nhµ 2 tÇng theo nguyªn t¾c , mét hé ®−îc c¶ tÇng d−íi vµ tÇng trªn . Nh÷ng gian ®Çu håi cã lèi giao th«ng riªng biÖt nªn d−íi nhµ lµ mét hé Ýt ng−êi , trªn g¸c lµ hé nhá. ViÖc l¾p ghÐp nhµ lo¹i nµy nhê cÇn cÈu th¸p cã søc n©ng 5 tÊn . §Ó hç trî viÖc l¾p ghÐp nhµ trong lóc ch−a di chuyÓn cÇn trôc th¸p tíi hiÖn tr−êng , cã thÓ dïng cÇn trôc b¸nh xÝch ®Ó l¾p hai tÇng d−íi . Do tr×nh ®é chÕ t¹o tÊm vµ do chñ tr−¬ng cña nhµ qu¶n lý x©y dùng nªn tÊt c¶ nh÷ng nhµ lo¹i nµy ®Òu ph¶i tr¸t trong vµ tr¸t ngoµi nh− nhµ b×nh th−êng. Lo¹i nhµ nµy thÝch hîp cho c¸c chung c− nhiÒu c¨n hé . Nh÷ng n¨m cuèi cña thêi kú x©y dùng lo¹i nhµ nµy ( kho¶ng n¨m 1990 ) mÉu m· lo¹i nhµ l¾p ghÐp tÊm lín cã c¶i tiÕn nhiÒu thÓ hiÖn qua c¸c mÉu nhµ ë t¹i khu Thanh xu©n Nam vµ Thanh xu©n B¾c Hµ néi. Lo¹i nhµ l¾p ghÐp tÊm lín nÕu tÝnh to¸n theo ®éng ®Êt cÊp 6 ®é Richter trë lªn th× chi phÝ cho c¸c liªn kÕt hÕt søc cao . MÊy n¨m gÇn ®©y 66 thiªn tai do ®éng ®Êt lµm nhiÒu nhµ trªn thÕ giíi bÞ xËp ®æ nªn hÇu hÕt c¸c n−íc ®Òu ph¶i xem xÐt l¹i c¸ch tÝnh to¸n nhµ chÞu t¶i träng ®éng ®Êt. Còng v× lÏ Êy mµ hiÖn nay ë CHLB Nga gÇn nh− kh«ng sö dông nhµ l¾p ghÐp tÊm lín n÷a. ë n−íc ta vµo kho¶ng n¨m 1994 trë l¹i ®©y nhµ l¾p ghÐp tÊm lín còng kh«ng ®−îc x©y dùng n÷a víi lý do nhµ n−íc xo¸ bá bao cÊp trong viÖc cung cÊp nhµ ë cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc , ®Êt ®−îc ph©n cho nhiÒu ®¬n vÞ x©y dùng nhµ ®Ó b¸n , vµ muèn dÔ b¸n , c¸c c«ng ty cã ®Êt th−ßng lµm nhµ c¨n hé riªng biÖt . Mét sè ®¬n vÞ x©y dùng nhµ chung c− ®Ó b¸n th× l¹i lµm nhµ nhiÒu tÇng , ®Õn chÝn m−êi tÇng , ®Ó gi¶m gi¸ thµnh ®Çu t− cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch nhµ sö dông do mãng chÞu hÕt kh¶ n¨ng lµm viÖc . Lo¹i nhµ l¾p ghÐp tÊm lín ®· ghi dÊu cña mét b−íc ph¸t triÓn trong c«ng nghiÖp x©y dùng nhµ ë trong c¸c khu chung c− Hµ néi trong xuèt thêi kú 1978 ~ 1994. NÕu lo¹i nhµ nµy gi¶i quyÕt tèt kh©u liªn kÕt chèng ®éng ®Êt cho c¸c mèi nèi , gi¶i quyÕt tèt h¬n kh©u c¸ch ©m vµ c¸ch nhiÖt , n©ng cao chiÒu cao nhµ lªn thªm chót n÷a th× lo¹i nhµ nµy cã thÓ dÉn ®Õn c«ng nghiÖp ho¸ x©y dùng nhµ nhanh chãng . Tuy vËy , viÖc gi¶i quyÕt kh©u mèi nèi cho chèng ®éng ®Êt kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n vµ kinh tÕ . HiÖn nay ë n−íc Nga ®· ng−ng viÖc x©y dùng theo lo¹i nhµ nµy . Qua nh÷ng tai biÕn trong vßng chôc n¨m qua trªn thÕ giíi , c¸c n−íc ph¸t triÓn ®Æt vÊn ®Ò tÝnh to¸n kh¸ng chÊn rÊt nghiªm tóc ph¶n ¸nh trong viÖc söa ®æi quy ph¹m tÝnh víi c¸c t¸c ®éng kh¸ng chÊn. ViÖc ng−ng s¶n xuÊt lo¹i nhµ nµy t¹i Nga hay t¹i n−íc ta lµ chñ tr−¬ng ®óng ®¾n v× sù an toµn sö dông c«ng tr×nh . 2.5. Nhµ ®−îc thi c«ng theo kiÓu kÝch n©ng sµn Sµn nhµ ®−îc ®óc tÊm nä ®Ì trùc tiÕp lªn tÊm kia ngay trªn chÝnh mÆt b»ng c«ng tr×nh . Líp sµn nä víi sµn kia ®−îc líp chèng dÝnh ng¨n c¸ch ®Ó dÔ dµng bãc t¸ch tõng líp sµn riªng biÖt mµ kh«ng bÞ khã kh¨n g× . Cét nhµ ®−îc ®óc tr−íc khi ®óc c¸c tÊm sµn vµ ®óc cao cho hÕt tÇng cao cña nhµ lu«n mét m¹ch. Khi c¸c líp sµn ®· ®ñ tuæi ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng chÞu lùc , n©ng toµn bé tÊm sµn lªn nhê hÖ thèng kÝch lïa qua lç chõa s½n t¹i sµn ®Õn hÕt ®é cao tÇng . Liªn kÕt chÆt sµn d−íi cïng víi cét ®Ó cè ®Þnh vÞ trÝ sµn cña tÇng trÖt . Ta ®· t¹o dùng xong mét tÇng vµ tÇng nµy bÞ c¸c tÊm sµn trªn ®Ì lªn . TiÕp tôc lïa kÝch qua sµn tiÕp theo tÇng ®· n©ng ®Ó n©ng nh÷ng tÊm sµn cßn l¹i lªn thªm mét tÇng n÷a . Sau ®ã c©n chØnh råi liªn kÕt chÆt tÊm sµn nµy vµo cét . Ta l¹i ®−îc thªm mét tÇng n÷a ®−îc t¹o dùng ®óng nh− mét tÇng nhµ ®· thiÕt kÕ.