Lục mạch thần kiếm - tập 90

Lục mạch thần kiếm - tập 90

Thể loại: Khoa Học Xã Hội
Lượt xem: 146,660Lượt tải: 8Số trang: 15

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 90', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim by LAW Convert to PDF by Minh thø ChÝn S¬n §ång Mç : h×nh dung cæ qu¸i Tõ khi H− Tróc biÕt ¤ l·o ®¹i ®Õn nay, ®· nhiÒu lÇn h¾n lé vÎ kinh h·i, nh−ng ch−a bao giê thÊy h¾n khñng khiÕp nh− lÇn nµy. Nhµ s− thÊy téi nghiÖp cho h¾n, buét §o¹n c©n hñ cèt hoµn lµ g×? Ph¶i ch¨ng lµ mét thø thuèc kÞch ®éc? ¤ l·o ®¹i da mÆt co dóm l¹i, håi l©u kh«ng thèt ra lêi. §ét nhiªn, h¾n trá vµo mÆt H− Tróc chöi m¾ng thËm tÖ: - Th»ng träc thèi tha kia! G· thÇy chïa «n vËt kia! Tõ «ng tæ t¸m m−¬i ®êi nhµ mi ®µn «ng ®Òu lµ ph−êng bØ æi nh− gièng rïa, ®µn bµ toµn h¹ng ca kü ty tiÖn. §Õn ®êi nhµ mi lµ tuyÖt chñng, kh«ng cßn lÊy mét mèng ®Ó thõa tù. NÕu mi mµ sinh con th× con trai ph¶i thiÕu hËu m«n, con g¸i ph¶i ba ch©n bèn tay. ¤ l·o ®¹i cµng chöi rña cµng ®−a ra nh÷ng lêi lÏ kú dÞ, th« tôc. H¾n chöi m¾ng ®Õn v¨ng c¶ bät r·i, tá ra h¾n c¨m hËn ®Õn cùc ®iÓm. ¤ l·o ®¹i m¾ng mét lóc l©u, trong kho¶ng thêi gian chõng ¨n xong b÷a c¬m, b¾p thÞt cö ®éng ®ông ch¹m ®Õn vÕt th−¬ng. H¾n ®au qu¸ kh«ng chÞu næi míi im Tróc bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi: - TiÓu t¨ng ®· lµ ng−êi tu hµnh dÜ nhiªn lµ kh«ng sinh con ®Î ch¸u th× lµm g× cßn cã trai cã g¸i n÷a? ¤ l·o ®¹i l¹i tøc m×nh m¾ng n÷a: - Th»ng «n vËt kia! Mi t−ëng ®−îc chÕt b×nh yªn, chØ ph¶i mét téi tuyÖt tù th«i −? §©u cã thÓ dÔ dµng thÕ ®−îc? Mi cßn ph¶i sinh m−êi t¸m ®øa con trai vµ m−êi t¸m ®øa con g¸i mµ ®øa nµo còng ph¶i uèng thuèc §o¹n c©n hñ cèt hoµn. Chóng ®au ®ín ngåi tr−íc mÆt mi mµ rªn xiÕt kªu gµo ®Õn chÝn m−¬i chÝn ngµy, chÕt ch¼ng chÕt ®−îc, sèng ch¼ng sèng cho. Råi sau cïng chÝnh mi còng ph¶i uèng §o¹n c©n hñ cèt hoµn ®Ó cho mi ®−îc nÕm mïi ®au khæ ª chÒ. H− Tróc giËt m×nh hái: - §o¹n c©n hñ cèt hoµn ®éc ®Þa ®Õn thÕ kia −? ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Toµn th©n mi bao nhiªu g©n ®Òu bÞ ®øt hÕt, lóc ®ã mi muèn më miÖng, muèn co l−ìi còng kh«ng ®−îc. ThÕ råi... thÕ chît nghÜ ®Õn chÝnh h¾n ®· uèng ph¶i thø thuèc ®éc ¸c nhÊt thiªn h¹, råi h¾n kh«ng nãi n÷a. H¾n c¶m thÊy trong lßng ®au ®ín xãt xa ghª rîn h·i hïng. H¾n muèn ®Ëp ®Çu vµo gèc c©y tïng mµ chÕt ®i cho råi. C« bÐ bçng tñm tØm c−êi M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim by LAW Convert to PDF by Minh ChÝnh - Ta chØ cÇn ng−¬i ngoan ngo·n nghe theo lêi ta lµ ta kh«ng thóc ®Èy cho chÊt ®éc ph¸t ®éng. Thø thuèc nµy cã thÓ ®Õn m−êi n¨m kh«ng ph¸t ra còng ®−îc. Ng−¬i bÊt tÊt ph¶i sî h·i cuèng cuång lªn thÕ. Råi c« quay l¹i b¶o H− Tróc: - TiÓu hoµ th−îng kia! Ng−¬i ®iÓm huyÖt h¾n ®i, cho h¾n khái næi c¬n ®iªn ®Ëp ®Çu vµo gèc c©y mµ tù tËn. H− Tróc gËt ®Çu nãi: - §óng thÕ! Råi nhµ s− quµnh l¹i sau l−ng ¤ l·o ®¹i, thß tay sê lÇn huyÖt ý X¸ trªn l−ng h¾n. Nhµ s− xem xÐt cÈn thËn vµ nghiÖm cho thËt ®óng kh«ng sai råi míi ®iÓm vµo. ¤ l·o ®¹i rªn lªn mét tiÕng råi ngÊt ®i. ThËt ra lóc nµy H− Tróc ®· luyÖn m«n B¾c Minh ch©n khÝ thµnh tùu råi th× chµng bÊt tÊt ph¶i nh×n nhËn kü cµng, bÊt luËn ®· ®iÓm vµo huyÖt ®¹o nµo cña ®èi ph−¬ng còng ®Òu cã thÓ lµm cho h¾n bÞ träng th−¬ng vµ ngÊt ®i. H− Tróc thÊy ¤ l·o ®¹i n»m chÕt giÊc th× sî h·i ch©n tay luèng cuèng. Nhµ s− hÕt bãp mòi l¹i xoa ngùc cho h¾n håi l©u míi cøu tØnh l¹i ®−îc. ¤ l·o ®¹i ®· bÞ h− nh−îc ®Õn cùc ®iÓm. H¾n chØ cßn thoi thãp thë, kh«ng cßn mét chót tinh lùc nµo n÷a. H− Tróc thÊy ¤ l·o ®¹i håi tØnh råi y míi ®i t×m thùc rõng c©y nµy ch¼ng thiÕu g× h−¬u nai cÇy c¸o cïng dª rõng, thá nói. Tuy nhµ s− rÊt ®ãi bông nh−ng khi nµo chÞu s¸t sinh. H− Tróc t×m kiÕm håi l©u mµ ch¼ng thÊy thø g× m×nh ¨n ®−îc, ®µnh nhÈy lªn c©y tïng h¸i qu¶ bãc lÊy nh©n. Mïi tr¸i tïng rÊt th¬m ngon. Nhµ s− mõng thÇm ®−îc thø nµy ¨n cho ®ì ®ãi nh−ng nh©n nã nhá qu¸, nhµ s− ¨n hÕt bÈy t¸m tr¨m mµ vÉn ch−a no. H− Tróc vèn cã t©m ®Þa tõ thiÖn, thÊy m×nh ®· ®ì ®ãi, liÒn h¸i thªm mét Ýt n÷a ¨n, bá vµo trong hai tói ®Çy nhÆt. Nhµ s− ®em xuèng mêi n÷ ®ång vµ ¤ l·o ®¹i ¨n. C« bÐ nãi: - Ta c¸m ¬n ng−¬i, nh−ng trong vßng ba th¸ng kh«ng thÓ ¨n chay ®−îc. Ng−¬i mau mau gi¶i khai huyÖt ®¹o cho ¤ l·o ®¹i. C« võa nãi võa truyÒn phÐp gi¶i huyÖt cho H− Tróc. H− Tróc nãi: - Ph¶i ®ã. Ch¾c ¤ l·o ®¹i còng ®ãi l¾m råi ®©y. Nhµ s− liÒn theo phÐp gi¶i huyÖt cña c« bÐ gi¶i khai huyÖt ®¹o cho ¤ l·o ®¹i. Y cÇm mét n¾m tr¸i tïng ®−a cho h¾n nãi: - ¤ tiªn sinh! Tiªn sinh ¨n t¹m mÊy tr¸i tïng M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim by LAW Convert to PDF by Minh ChÝnh ¤ l·o ®¹i hÇm hÇm trîn m¾t lªn, ®ãn lÊy mÊy tr¸i tïng bãc ¨n. ¤ l·o ®¹i võa ¨n xong mét tr¸i ®· m¾ng lu«n: - Th»ng lái chÕt ®©m chÕt chÐm nµy! H¾n cÇm tr¸i kh¸c lªn ¨n råi nguyÒn rña G· thÇy chïa «n vËt kia! H− Tróc kh«ng tøc giËn chi hÕt. Y lÈm bÈm: - M×nh ®¸nh l·o ®Õn chÕt ®i sèng l¹i, bÞ th−¬ng cùc kú trÇm träng, tr¸ch sao l·o ch¼ng c¨m tøc. C« bÐ nãi: - ¡n xong tr¸i tïng råi ngñ ®i, kh«ng ®−îc nãi g× n÷a! ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Xin kh«ng d¸m ®−a m¾t nh×n c« bÐ n÷a, ¨n hÕt chç tr¸i tïng råi ngoÎo ®Çu ra ngñ. H− Tróc ngåi bªn c« bÐ, y mÖt nhäc suèt ngµy nªn ch¼ng mÊy chèc còng ngñ say lu«n. S¸ng sím h«m sau, nhµ s− tØnh dËy thÊy chiÒu trêi u ¸m m©y kÐo ®en tùa hå nh− s¾p cã m−a rµo. C« bÐ nãi: - ¤ l·o ®¹i! Ng−¬i ®i t×m kiÕm mét con h−¬u sao hoÆc mét con dª rõng còng ®−îc ®em vÒ ®©y. Ta hÑn cho ng−¬i ®Õn giê th×n ph¶i cã. ¤ l·o ®¹i ®¸p: - Xin cè g−îng ®øng lªn nhÆt mét cµnh c©y kh« lµm gËy ®Ó chèng ®i. Ng−êi h¾n vÉn cßn l¶o ®¶o. H− Tróc muèn l¹i n©ng ®ì ¤ l·o ®¹i nh−ng nghÜ tíi h¾n ®i b¾t thó rõng ®Ó s¸t sinh liÒn lu«n miÖng niÖm: - A di ®µ PhËt! A di ®µ nãi: - H−¬u nai ¬i! Dª thá gµ rõng ¬i! BÊt cø lo¹i g× thuéc vÒ sinh vËt, mau mau trèn l¸nh cho xa ®õng ®Ó ¤ l·o ®¹i b¾t ®−îc. C« bÐ bÜu m«i c−êi l¹t nh−ng kh«ng nãi g×. Ngê ®©u nhµ s− cø viÖc niÖm kinh, ¤ l·o ®¹i ®ang bÞ träng th−¬ng mµ kh«ng biÕt h¾n cã phï phÐp g×, ch−a ®Õn giê th×n ®· b¾t ®−îc mét con h−¬u sao nhá ®em vÒ. H− Tróc thÊy ¤ l·o ®¹i b¾t ®−îc h−¬u, y cµng niÖm PhËt vang lªn kh«ng ngít h−¬u nhá nµy ch−a ®Çy mét n¨m cø kªu be be râ rµng nã muèn t×m mÑ. ¤ l·o ®¹i nãi: - G· tiÓu hoµ th−îng kia! Mau ®èt löa lªn ®Ó chóng ta n−íng h−¬u M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim by LAW Convert to PDF by Minh ChÝnh H− Tróc nãi: - Téi nghiÖt, téi nghiÖt! TiÓu t¨ng nhÊt quyÕt kh«ng chÞu lµm viÖc téi nghiÖt nµy! ¤ l·o ®¹i xoay tay mãc èng giÇy lÊy ra mét l−ìi ®ao truû thñ s¸ng nho¸ng ®Ó bÐ nãi: - Råi h·y ®éng thñ! ¤ l·o ®¹i ®¸p: - bu«ng l−ìi truû thñ Tróc c¶ mõng nãi: - Hay l¾m, hay l¾m! TiÓu c« n−¬ng! T©m ®Þa c« n−¬ng thËt lµ nh©n tõ, sau nµy rÊt ®−îc h−ëng phóc lµnh. C« bÐ chØ c−êi l¹t mét tiÕng chø kh«ng nãi g×. C« bÐ thÊy bãng c©y mçi lóc mét ng¾n l¹i. V× chiÒu trêi u ¸m nªn bãng c©y chØ lê mê khã lßng tr«ng râ. C« nãi: - §Õn giê ngä råi! C« «m ®Çu con h−¬u nhá lªn h¸ miÖng ra c¾n vµo cæ häng nã. Con h−¬u ®au qu¸ kªu rÝt lªn d·y dôa hoµi. Nh−ng c« bÐ gi÷ nã thËt chÆt, miÖng c« hót m¸u ång éc. H− Tróc c¶ kinh kªu lªn: - Trêi ¬i! TiÒn bèi thËt tµn nhÉn qu¸! C« vÉn mÆc kÖ, chØ r¸ng søc hót m¸u. Con h−¬u d·y dôa mçi lóc mét yÕu dÇn. Sau nã run lªn bÇn bËt råi chÕt th¼ng c¼ng. C« bÐ hót m¸u h−¬u no råi ph−ìn bông ra qu¨ng con h−¬u chÕt xuèng, mét tay trá lªn trêi mét tay trá xuèng ®Êt. C« l¹i luyÖn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n", mòi c« phun ra mét luång khãi tr¾ng quyÖn chung quanh ®Çu c«. Gi÷a lóc Êy trªn kh«ng gian ¸nh chíp loÐ lªn, sÐt næ vang trêi. Mét trËn m−a rµo ®æ xuèng nh− trót. H¹t m−a lín b»ng h¹t ®Ëu. C« bÐ vÉn ngåi yªn kh«ng nhóc nhÝch vµ tiÕp tôc luyÖn c«ng. Luång khãi tr¾ng mçi lóc mét dµy ®Æc. M−a to qu¸ lín lµ thÕ mµ lµn khãi tr¾ng vÉn kh«ng tan. H− Tróc cïng ¤ l·o ®¹i ®Òu Èn m−a ë d−íi gèc c©y. Håi l©u míi thÊy c« bÐ thu lµn khãi tr¾ng l¹i ®øng lªn. QuÇn ¸o c« bÐ bÞ n−íc m−a −ít ®Ém, nh−ng vÎ mÆt c« t−¬i h¬n, tinh thÇn rÊt sung tóc. C« nãi: - Chê t¹nh m−a sÏ n−íng thÞt h−¬u ¨n. H− Tróc trong lßng ®au xãt lªn M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim by LAW Convert to PDF by Minh ChÝnh - Th−a tiÒn bèi! B©y giê cã ¤ l·o ®¹i hÇu h¹. L·o hÕt lßng hÕt søc phôc vô, d¸m gia h¹i tiÒn bèi ®©u. VËy tiÓu t¨ng xin c¸o biÖt th«i! C« bÐ nãi: - Ta kh«ng cho ng−¬i ®i! H− Tróc nãi: - TiÓu t¨ng nãng lßng t×m c¸c vÞ s− b¸. NÕu kh«ng t×m thÊy th× ph¶i vÒ chïa ThiÕu L©m ngay ®Ó phôc mÖnh. Kh«ng thÓ chÇn chê ®−îc. C« bÐ l¹nh lïng hái: - Ph¶i ch¨ng ng−¬i kh«ng chÞu nghe lêi ta, muèn tù m×nh bá ®i? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng ®· nghÜ ra mét kÕ lµ lÊy t¨ng bµo nhÐt ®Çy cá kh« cïng l¸ c©y vµo, gi¶ lµm mét c¸i tói lín ®eo lªn l−ng mµ trèn ®i. Lµm nh− thÕ ®Ó cho bän ng−êi ë d−íi ch©n nói tr«ng thÊy tÊt lµ hä t−ëng tiÒn bèi n»m trong tói vµ hä sÏ ®uæi theo tiÓu t¨ng. ThÕ lµ tiÓu t¨ng cã thÓ dÉn dô hä ®i cho thËt xa. Khi ®ã tiÒn bèi cïng ¤ l·o ®¹i thõa c¬ xuèng nói ®Ó vÒ nói Phiªu DiÔu! C« bÐ nãi: - C¸ch ®Êy hay ®Êy. Ta c¸m ¬n ng−¬i ®· nghÜ ngîi cho ta. Nh−ng ta kh«ng muèn ThÕ còng ®−îc! TiÒn bèi cø nÊp ë chç nµy. N¬i ®©y rõng rËm tuyÕt dµy, bän hä kh«ng t×m thÊy ®−îc ®©u. Hä cã v©y h·m th× còng chØ trong vßng m−êi ngµy råi sÏ rót ®i. TiÒn bèi th¸m thÝnh chê hä ®i råi h·y xuèng nói. C« bÐ nãi: - NÕu ®· qua m−êi ngµy hay t¸m ngµy n÷a th× c«ng lùc ta sÏ kh«i phôc l¹i nh− håi cßn m−êi t¸m, m−êi chÝn tuæi. Khi nµo ta cßn ®Ó cho chóng ch¹y tho¸t n÷a. H− Tróc lÊy lµm l¹, hái: - Sao? C« bÐ ®¸p: - Ng−¬i nh×n kü l¹i coi hiÖn giê ta thÕ nµo? So víi ba b÷a tr−íc cã g× kh¸c Tróc ng−ng thÇn nh×n vµo mÆt c« bÐ th× thÊy thÇn s¾c c« d−êng nh− ®· lín h¬n ®Õn mÊy tuæi. HiÖn giê c« b»ng ®øa nhá vµo cì m−êi mét, m−êi hai tuæi, chø kh«ng cßn lµ ®øa trÎ nÝt ®é t¸m chÝn tuæi n÷a. Nhµ s− Êp óng nãi: - TiÒn bèi... tiÒn bèi... Trong vßng ba h«m nay tùa hå nh− ng−êi ®· lín thªm ®−îc mÊy tuæi n÷a. Cã ®iÒu th©n h×nh tiÒn bèi ch−a cã lín h¬n tr−íc chót nµo. C« bÐ c¶ mõng M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim by LAW Convert to PDF by Minh ChÝnh - Hµ hµ! Nh·n lùc ng−¬i kh¸ nhØ! Ng−¬i nh×n nhËn ta ®· lín thªm mÊy tuæi kÓ còng lµ h¹ng tinh m¾t ®Êy! Råi c« l¹i m¾ng: - §å ngu! Thiªn S¬n §ång Mç th©n thÓ vÜnh viÔn nh− mét n÷ ®ång. DÜ nhiªn kh«ng bao giê cao h¬n n÷a. H− Tróc cïng ¤ l·o ®¹i võa nghe ®Õn bèn ch÷ "Thiªn S¬n §ång Mç" ®· giËt nÈy m×nh lªn, ®ång thanh hái: - Thiªn S¬n §ång Mç! C« lµ Thiªn S¬n §ång Mç −? C« bÐ h·nh diÖn ®¸p: - C¸c ng−¬i t−ëng ta lµ ai? Cô c¸c ng−¬i lóc nµo ch¶ nh− mét c« bÐ, ch¼ng lÏ m¾t c¸c ng−¬i ®ui råi sao mµ kh«ng tr«ng thÊy? ¤ l·o ®¹i gi−¬ng cÆp m¾t trßn xoe nh×n chßng chäc vµo c« bÐ håi l©u. MiÖng h¾n mÊp m¸y lu«n tùa hå nh− muèn nãi mµ kh«ng thèt ra lêi ®−îc. Sau mét lóc l©u ®ét nhiªn l·o ng· l¨n ra gi÷a ®èng tuyÕt Êp óng nãi: - Ta... ®¸ng lÏ ta ph¶i biÕt sím h¬n!... Ta qu¶ lµ mét døa ngu ngèc nhÊt thiªn h¹. ng−¬i chØ lµ mét ®øa nhá tÇm th−êng ch¼ng cã chi ®¸ng kÓ ë trong cung cung Ngê ®©u... ngê ®©u ng−¬i l¹i chÝnh lµ Thiªn S¬n §ång Mç! C« bÐ nh×n H− Tróc hái: - Cßn ng−¬i t−ëng ta lµ ng−êi nh− thÕ nµo? H− Tróc vÎ mÆt rÊt b×nh tÜnh ®¸p: - TiÓu t¨ng t−ëng tiÒn bèi lµ c¸i oan hån cña con quû c¸i giµ m−în ®øa nhá nhËp vµo ®Ó hoµn S¬n §ång Mç sa sÇm nÐt mÆt hái: - Ng−¬i nãi l¨ng nh¨ng nh÷ng g× ta ®©y lµ con quû c¸i giµ m−în x¸c hoµn hån? N÷ thÝ chñ vÒ phÇn h×nh thÓ lµ n÷ ®ång mµ vÒ t©m trÝ cïng thanh ©m th× l¹i lµ bµ cô giµ. ThÝ chñ l¹i tù x−ng lµ mç mç. NÕu kh«ng ph¶i linh hån mét bµ giµ nhËp vµo ng−êi ®øa trÎ nÝt th× sao l¹i nh− Mç c−êi khanh kh¸ch nãi: - TiÓu hoµ th−îng cã nh÷ng t− t−ëng kú dÞ nhØ? Råi c« quay sang hái ¤ l·o ®¹i: - H«m Êy ta lät vµo tay ng−¬i, ng−¬i kh«ng h¹ s¸t ta, ch¾c b©y giê ng−¬i hèi hËn l¾m ph¶i kh«ng? ¤ l·o ®¹i trë m×nh ngåi nhám dËy ®¸p: - §óng thÕ! T¹i h¹ ®· ba lÇn lªn nói Phiªu DiÔu vµ ®· ®−îc nghe thanh ©m tiÒn tiÒn bèi b¾t t¹i h¹ ph¶i bÞt mÆt, nªn t¹i h¹ ch−a ®−îc nh×n râ t−íng m¹o. ¤ l·o ®¹i nµy cã m¾t kh«ng trßng, l¹i t−ëng tiÒn bèi lµ mét c« bÐ c©m M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim by LAW Convert to PDF by Minh ChÝnh N÷ ®ång nãi: - Ch¼ng nh÷ng m×nh ng−¬i ®· ®−îc nghe thanh ©m ta mµ trong bän yªu qu¸i ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o cßn nhiÒu kÎ kh¸c nghe thÊy n÷a. NÕu mç mç kh«ng gi¶ c©m th× tÊt b¹i lé hµnh tung vµ sÏ nguy hiÓm cho mç mç biÕt bao nhiªu! ¤ l·o ®¹i thë dµi s−ên s−ît hái: - Vâ c«ng Thiªn S¬n §ång Mç ®· ®Õn mùc th«ng huyÒn, giÕt ng−êi kh«ng ph¶i dïng ®Õn hai chiªu. ThÕ mµ tiÒn bèi bÞ t¹i h¹ b¾t ®−îc sao kh«ng chèng cù? N÷ ®ång c−êi s»ng sÆc nãi: - Ta ®· b¶o rÊt c¸m ¬n ng−¬i tõng ra tay cøu viÖn cho ta lµ v× thÕ ®ã. Sè lµ h«m Êy chÝnh gÆp ngµy cã kÎ c−êng ®Þch s¾p ®Õn. Mç mç l¹i th©n thÓ khiÕm an, khã lßng chèng cù næi. May sao ng−¬i dïng tói v¶i chôp lÊy mç mç câng xuèng nói ®Ó mç mç tr¸nh khái mét kiÕp n¹n. ThÕ cã ph¶i lµ mç mç nªn c¸m ¬n ng−¬i ®ång nãi tíi ®©y ®ét nhiªn m¾t chiÕu ra nh÷ng tia s¸ng hung d÷, nãi tiÕp: - Nh−ng sau khi mi b¾t ®−îc mç mç l¹i b¶o mç mç gi¶ c©m, råi dïng bao nhiªu thñ ®o¹n v« lÔ ®Ó ®èi phã víi mç mç th× thùc lµ téi ¸c ngËp ®Çu. NÕu ng−¬i kh«ng cã nh÷ng thñ ®o¹n d· man Êy th× ta cã thÓ tha m¹ng cho ng−¬i ®−îc. ¤ l·o ®¹i nhÈy lªn mét c¸i råi quú hai gèi xuèng nãi: - Th−a mç mç! Ng−êi ta th−êng nãi: §· kh«ng biÕt lµ kh«ng cã téi. NÕu lóc Êy mµ ¤ l·o ®¹i nÇy biÕt mç mç th× mét lßng kÝnh sî kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ nãi. Dï ¤ mç lín mËt ®Õn ®©u còng quyÕt kh«ng d¸m khinh m¹n mç mç. N÷ ®ång c−êi l¹t nãi: - Ng−¬i sî h·i ta th× cã, cßn b¶o kÝnh träng th× ch−a ch¾c. Ng−¬i më cuéc ®¹i héi tô tËp bän yªu ma ba m−¬i s¸u ®éng vµ b¶y m−¬i hai ®¶o, quyÕt t©m ph¶n nghÞch. B©y giê cßn nãi sao ®−îc n÷a. ¤ l·o ®¹i må h«i tr¸n to¸t ra ®Çm ®×a, l¹y lÊy l¹y ®Ó, dËp ®Çu xuèng ®¸. H¾n l¹y ®Õn m−êi mÊy l¹y, m¸u t−¬i trªn tr¸n ch¶y ra ®Çm ®×a. H− Tróc lÈm bÈm: - TÐ ra vÞ tiÓu c« n−¬ng nµy lµ Thiªn S¬n §ång Mç. §ång Mç! §ång Mç! M×nh cø t−ëng mô hä §ång tªn Mç. Ngê ®©u ch÷ §ång nghÜ lµ trÎ con. §ång Mç tøc lµ bµ cô non. Vâ c«ng mô nµy ®· cao th©m lµ thÕ mµ trong t©m l¹i chøa ®ùng bao nhiªu m−u thÇn tr−íc quû nªn ai còng sî mô nh− cäp. ThÕ mµ mÊy b÷a nay m×nh tËn lùc gióp mô ch¾c mô c−êi thÇm m×nh lµ mét tªn hoµ th−îng ngu s− thÊy ¤ l·o ®¹i l¹y lÊy l¹y ®Ó kh«ng ngít, còng ch¼ng biÕt nãi sao, liÒn trë gãt toan ®i. C« bÐ qu¸t hái: - Ng−¬i ®Þnh ®i ®©u? H·y ®øng l¹i ®·! H− Tróc quay l¹i ch¾p tay tr−íc ngùc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim by LAW Convert to PDF by Minh ChÝnh - Ba b÷a nayH− Tróc nµy ®· lµm biÕt bao nhiªu viÖc ngu ngèc. B©y giê xin c¸o Mç hái: - Ng−¬i lµm nh÷ng viÖc ngu ngèc g×? H− Tróc ®¸p: - Vâ c«ng thÝ chñ ®· thÇn diÖu nh− thÕ, oai danh l¹i vang lõng thiªn h¹. H− Tróc nµy tuy cã m¾t mµ kh«ng thÊy nói Th¸i S¬n, l¹i cßn ra tay cøu thÝ chñ. ThÝ chñ cã phØ nhæ vµo mÆt H− Tróc nµy còng c¶m ¬n l¾m. Nh−ng tiÓu t¨ng cµng nghÜ bao nhiªu cµng hæ thÑn ThiÖt kh«ng cßn cã ®Êt ®Ó tù dung th©n Mç tiÕn ®Õn bªn H− Tróc, råi quay l¹i nh×n ¤ l·o ®¹i nãi: - Ta cã viÖc riªng cÇn nãi víi nhµ s− nµy. Ng−¬i h·y lui ra xa. ¤ l·o ®¹i v©ng d¹ lu«n mÊy tiÕng råi ®øng lªn, lo¹ng cho¹ng ®i vÒ mÐ ®«ng b¾c nÊp vµo sau mét c©y tïng. C« bÐ nh×n H− Tróc nãi: - TiÓu hoµ th−îng! Ba b÷a nay ®óng lµ ng−¬i ®· cøu m¹ng ta chø ®©u cã ph¶i lµm viÖc g× khê d¹i? Thiªn S¬n §ång Mç b×nh sinh ch−a thèt lêi c¶m ¬n ai. Nh−ng riªng ®èi víi ng−¬i ®· cøu m¹ng ta th× sau nµy ta tÊt cã ngµy ®Òn ®¸p. H− Tróc xua tay ®¸p: - Vâ c«ng n÷ thÝ chñ cao c−êng nh− thÕ, ®©u cã cÇn g× ®Õn tiÓu t¨ng ph¶i gióp søc? Râ rµng thÝ chñ ®· nãi mãc häng tiÓu t¨ng mµ th«i. C« bÐ sa sÇm nÐt mÆt nãi: - Ta ®· b¶o ng−¬i cøu m¹ng ta tøc lµ ng−¬i ®· cøu sèng ta thËt. Ta nãi thùc mµ lÊy thÕ lµm vui, l¹i cßn ra giäng khÝch b¸c. Ta luyÖn ®−îc m«n néi c«ng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n". §ã chÝnh lµ mét m«n uy lùc ghª gím v« cïng, nh−ng nã còng cã mét ®iÒu ®¹i bÊt lîi cho ta la cø ba m−¬i n¨m ph¶i mét lÇn ph¶n l·o hoµn tuæi giµ trë thµnh trÎ nÝt). H− Tróc lÊy lµm l¹, hái: - Ph¶n l·o hoµn ®ång −? ThÕ th× cµng hay chø S¬n §ång Mç thë dµi ®¸p: - Ng−¬i lµ mét vÞ tiÓu hßa th−îng b¶n tÝnh thùc thµ trung hËu, l¹i cã ¬n cøu m¹ng cho ta, vËy ta nãi cho ng−¬i nghe còng ch¼ng hÒ chi. Ta luyÖn m«n c«ng phu nµy tõ thuë lªn n¨m. §Õn tuæi ba m−¬i s¸u trë l¹i thµnh trÎ nÝt. LÇn ®Çu ph¶i mÊt ba m−¬i ngµy míi luyÖn l¹i ®−îc. §Õn lÇn thø hai s¸u m−¬i s¸u tuæi, thêi gian chÝn m−¬i s¸u tuæi th× lÇn nµy l¹i mÊt ®Õn chÝn m−¬i ngµy míi cã thÓ phôc håi ®−îc c«ng lùc. H− Tróc rÊt ®çi ng¹c nhiªn d−¬ng cÆp m¾t trßn xoe hái: - Sao... thÝ chñ n¨m nay ®· chÝn m−¬i s¸u tuæi råi −? Thiªn S¬n §ång Mç M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim by LAW Convert to PDF by Minh ChÝnh - Ta ®©y lµ s− tØ V« Nhai Tö, s− phô ng−êi ®ã. NÕu V« Nhai Tö ch−a chÕt th× n¨m nay y chÝn ba tuæi. Ta lín h¬n y ba tuæi, ch¼ng ph¶i chÝn m−¬i s¸u lµ g×? H− Tróc d−¬ng cÆp m¾t thao l¸o nh×n ch»m chÆp vµo s¾c diÖn cïng th©n thÓ Thiªn S¬n §ång Mç th× ch¼ng thÊy chç nµo mô gièng bµ cô chÝn m−¬i s¸u tuæi c¶. Thiªn S¬n §ång Mç nãi: - C«ng phu "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" nguyªn lµ mét m«n néi c«ng kú diÖu v« song. Nh−ng v× ta tu luyÖn m«n nµy sím qu¸. Lóc lªn n¨m ®· b¾t ®Çu tu luyÖn. Ba n¨m sau th× uy lùc ®· tiÕn bé l¾m råi. Tuæi thanh xu©n vÉn gi÷ ®−îc cho vÎ mÆt kh«ng giµ råi sau ®ã kh«ng lín lªn ®−îc n÷a vÜnh viÔn chØ b»ng ®øa trÎ nÝt t¸m chÝn tuæi. H− Tróc gËt ®Çu nãi: - µ ra thÕ! Ta nªn biÕt c¬ quan ph¸t dôc trong ng−êi lªn, nh÷ng thÓ chÊt bªn ngoµi cã liªn quan ®Õn phÇn bÝ mËt bªn trong nh− chÊt ãc vµ c¸c d©y thÇn kinh. Nªn nh÷ng phÇn bÝ mËt bªn trong thÊt th−êng cã thÓ lµm cho ng−êi lín qu¸ cì mµ còng cã thÓ vÜnh viÔn kh«ng lín lªn ®−îc. Bëi vËy trªn thÕ gian cã nh÷ng ®øa nhá b¶y t¸m tuæi ®· cao b»ng ng−êi lín vµ cã nh÷ng ng−êi ®· mÊy chôc tuæi mµ chØ thÊp kh«ng ®Çy ba th−íc. §ã lµ sù th−êng ch¼ng lÊy g× lµm kú dÞ. ViÖc luyÖn tËp néi c«ng cã ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu t¸c dông thÇn c«ng vµ ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng cña phÇn bÝ mËt bªn trong, tuy nãi ra cã vÎ m¬ hå nh−ng kh«ng ph¶i phi lý. H− Tróc nghe §ång Mç gi¶i thÝch râ rµng míi tin mô qu¶ lµ Thiªn S¬n §ång Mç. Nhµ s− l¹i hái: - N¨m nay thÝ chñ l¹i gÆp n¨m ph¶n l·o hoµn ®ång th× c«ng cuéc ®ã ra S¬n §ång Mç ®¸p: - Lóc chím ®Õn giai ®o¹n ph¶n l·o hoµn ®ång c«ng lùc hoµn toµn mÊt hÕt. ^^^ tu luyÖn th× phôc håi l¹i ®−îc c«ng lùc b»ng ®øa nhá n¨m tuæi. §Õn ngµy thø hai c«ng lùc b»ng håi s¸u tuæi, ngµy thø ba b»ng håi b¶y tuæi... mçi mét ngµy luyÖn tËp lµ kÐo l¹i mét n¨m. Ngµy nµo ®óng ngä còng ph¶i uèng m¸u t−¬i míi cã thÓ luyÖn c«ng mét l¸t §ång Mç l¹i nãi tiÕp: - H«m ¤ l·o ®¹i lªn nói Phiªu DiÔu ®Ó th¸m thÝnh, ta míi luyÖn ®−îc bèn ngµy th× bÞ h¾n b¾t. Ng−¬i thö nghÜ coi lóc ®ã ta míi cã c«ng lùc b»ng ®øa nhá t¸m tuæi th× lµm thÕ nµo kh¸ng cù mÊy h«m sau ta kh«ng ®−îc uèng m¸u t−¬i vµ vÉn gi÷ nguyªn møc ®øa nhá t¸m tuæi. DiÔn biÕn ph¶n l·o hoµn ®ång còng nh− r¾n ®æi lèt. Mçi lÇn tho¸t x¸c lµ mét lÇn lín lªn. Nh−ng ^^^ diÔn ®ang dë dang mµ bÞ ng−êi b¾t ®−îc th× thiÖt nguy hiÓm v« cïng. Gi¶ tØ mét vµi ngµy n÷a ta vÉn kh«ng ®−îc uèng m¸u t−¬i th× kh«ng tµi nµo luyÖn néi c«ng ®−îc vµ ch©n khÝ trong ng−êi bµnh tr−íng lªn råi ph¸t tiÕt ra ngoµi cho ®Õn biÖt mµ chÕt. VËy ta b¶o ng−¬i ®· cøu sèng ta, ch¼ng ph¶i ta nãi ngoa ®©u. H− Tróc l¹i M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim by LAW Convert to PDF by Minh ChÝnh - HiÖn giê thÝ chñ ®· phôc håi c«ng lùc l¹i b»ng ng−êi m−êi mét tuæi. Nh− vËy, muèn tíi mùc chÝn m−¬i s¸u tuæi th× cßn ph¶i nh÷ng t¸m m−¬i l¨m ngµy n÷a hay sao? Nh− thÕ th× cßn ph¶i s¸t sinh hoÆc h−¬u sao hoÆc dª rõng t¸m m−¬i l¨m con n÷a −? Thiªn S¬n §ång Mç tñm tØm c−êi ®¸p: - TiÓu hßa th−îng biÕt suy tÝnh vµ ®· trë thµnh ng−êi th«ng minh råi ®Êy, trong t¸m m−¬i l¨m ngµy trêi nµy, cßn ph¶i tr¶i qua bao nhiªu b−íc gian nguy. Bän BÊt B×nh ®¹o nh©n, ¤ l·o ®¹i chØ lµ h¹ng chuét nh¾t ch¼ng cã chi ®¸ng kÓ. Nh−ng nÕu ta gÆp ph¶i ®¹i ®Þch biÕt tin nµy mµ ®Õn ®©y th× mét m×nh ta khã lßng chèng næi, ph¶i cÇn ng−¬i hé vÖ cho ta míi xong. H− Tróc nãi: - Vâ c«ng tiÓu t¨ng kÐm cái. TiÓu t¨ng ®øng tr−íc mÆt tiÒn bèi kh«ng bâ lµm trß tiÒn bèi cßn ch−a ®èi phã ®−îc c−êng ®Þch th× dÜ nhiªn tiÓu t¨ng ch¶ lµm g× ®−îc hä. Theo ý nghÜ cña tiÓu t¨ng th× tiÒn bèi nªn l¸nh xa ®i, chê cho hÕt t¸m m−¬i l¨m ngµy n÷a, c«ng lùc hoµn toµn phôc håi nh− cò, th× ch¼ng cßn sî g× ai S¬n §ång Mç nãi: - Vâ c«ng ng−¬i tuy thÊp kÐm, nh−ng ®−îc V« Nhai Tö ®em toµn thÓ c«ng lùc trót sang cho ng−¬i. C«ng lùc ®ã thËt lµ hy h÷u trªn ®êi. ChØ cÇn sao ng−¬i biÕt phÐp ph¸t huy ra mµ vËn dông th× cã thÓ ®èi phã ®−îc víi kÎ cõu ®Þch cña ta. Mô trÇm ng©m mét l¸t råi nãi tiÕp: - B©y giê ®µnh thÕ nµy vËy. Chóng ta hiÖp lùc hç trî cho nhau. Ta ®em nh÷ng m«n vâ c«ng tinh vi ¶o diÖu truyÒn cho ng−¬i, ng−¬i dïng vâ c«ng ®Ó chèng ®Þch hé vÖ cho ta. ThÕ lµ l−ìng lîi. X−a nay mô lµ ng−êi −a thãi chuyªn quyÒn. Mô nãi thÕ nµo lµ b¾t ng−êi ta ph¶i theo nh− vËy, nªn mô kh«ng chê H− Tróc tr¶ lêi liÒn nãi tiÕp: - Ng−¬i tØ nh− con em mét ®¹i tµi chñ, ®−îc tæ t«n ®Ó l¹i cho c¸i gia tµi kÕch xï, tiÒn b¹c thõa th·i, kh«ng thiÕu chi n÷a. B©y giê ng−¬i kh«ng cÇn ph¶i gãp nhÆt tiÒn tµi mµ chØ t×m c¸ch vung ra xµi phÝ. Ng−êi ta th−êng nãi: TÝch tô tiÒn tµi míi lµ viÖc khã, cßn vung tiÒn ra tiªu xµi lµ viÖc dÔ ît. Ng−¬i chØ luyÖn trong mét th¸ng lµ kh¸, luyÖn ®−îc hai th¸ng th× t¹m cã thÓ chèng ®èi ®−îc víi kÎ cõu ®Þch cña ta. B©y giê ng−¬i cÇn ph¶i nhí ngay c¸c khÈu quyÕt. CÇu ®Çu lµ "Ph¸p thiªn thuËn tù Tróc xua tay lia lÞa nãi: - TiÒn bèi! TiÓu t¨ng lµ ®Ö tö chïa ThiÕu L©m. C«ng phu cña tiÒn bèi tuy thÇn diÖu v« song, nh−ng tiÓu t¨ng quyÕt kh«ng thÓ häc ®−îc. Xin tiÒn bèi miÔn thø S¬n §ång Mç næi giËn nãi: - C«ng phu ph¸i ThiÕu L©m cña ng−¬i ®· bÞ V« Nhai Tö ho¸ gi¶i hÕt cßn ®©u, sao ng−¬i cø kÓ lµ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m víi ta m·i? H− Tróc nãi: - Råi ®©y tiÓu t¨ng quay vÒ ph¸i ThiÕu L©m luyÖn l¹i tõ M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim by LAW Convert to PDF by Minh S¬n §ång Mç tøc giËn nãi: - Ng−¬i t−ëng ta lµ bµng m«n t¶ ®¹o nªn kh«ng thÌm häc ph¶i Tróc ®¸p: - §Ö tö nhµ PhËt lÊy tõ bi lµm c¨n b¶n, lÊy phæ ®é chóng sinh lµm t©m nguyÖn, ch¨m chó vµo viÖc tông kinh lÔ PhËt míi lµ chÝnh nghÜa thø nhÊt. Cßn viÖc luyÖn vâ c«ng nÕu ®Õn bËc cao th©m ®−îc còng lµ hay l¾m, mµ ch¼ng thµnh tµi còng kh«ng trë ng¹i chi ®Õn viÖc tu cho thµnh chÝnh qu¶. VËy kÎ tu hµnh kh«ng thÓ nh©n viÖc luyÖn vâ mµ sao l·ng viÖc chÝnh yÕu lµ niÖm kinh cóng S¬n §ång Mç thÊy nhµ s− bu«ng rñ l«ng mµy thÊp xuèng tr«ng nghiÔm nhiªn cã khÝ t−îng mét vÞ cao t¨ng bÐ nhá th× lÈm bÈm: - G· thµy chïa nµy nghÜ viÓn v«ng qu¸! Mô trÇm ng©m gi©y l¸t råi nghÜ ra mét kÕ liÒn lín tiÕng gäi: - ¤ l·o ®¹i! Ng−¬i ®i b¾t cho ta hai con h−¬u sao ®em vÒ ®©y lËp tøc ®Ó ta ¨n thÞt. ¤ l·o ®¹i Èn nÊp c¸ch ®ã ngoµi m−êi tr−îng mµ hiÖn giê c«ng lùc §ång Mç ch−a ®ñ, thanh ©m mô kh«ng väng ra xa. Mô gäi lu«n ba c©u mµ ¤ l·o ®¹i vÉn kh«ng tr¶ lêi. H− Tróc thÊt kinh nãi: - T¹i sao tiÒn bèi l¹i muèn giÕt h−¬u sao? H«m nay tiÒn bèi ch¶ ®· uèng m¸u t−¬i S¬n §ång Mç c−êi ®¸p: - §©y lµ ng−¬i bøc b¸ch ta ph¶i s¸t sinh sao l¹i cßn hái? H− Tróc lÊy lµm l¹ hái: - TiÓu t¨ng... tiÓu t¨ng bøc b¸ch tiÒn bèi s¸t sinh bao S¬n §ång Mç ®¸p: - Ng−¬i kh«ng chÞu gióp ta ®Ó chèng ng¨n c−êng ®Þch vµ ta ®©y tÊt bÞ dµy xÐo cho ®Õn chÕt. Ng−¬i thö nghÜ coi trong lßng ta phiÒn muén biÕt chõng nµo? Nçi o¸n hËn nµy ph¸t tiÕt vµo ®©u, ta ®µnh giÕt h−¬u ®Ó trót nçi uÊt hËn lªn ®Çu sinh vËt. H− Tróc ch¾p tay ®Ó tr−íc ngùc nãi: - A di ®µ PhËt! ThËt lµ téi nghiÖp! TiÒn bèi ¬i! Nh÷ng con h−¬u con dª ®ã thËt t×nh ®¸ng th−¬ng. TiÒn bèi nªn tha m¹ng cho Mç c−êi l¹t ®¸p: - ChÝnh m¹ng ta còng s¾p nguy ®Õn n¬i cßn ch¼ng gi÷ ®−îc th× ta ch¼ng cÇn nghÜ g× ®Õn sinh vËt n÷a. Nãi xong mô l¹i cÊt giäng nãi: - ¤ l·o ®¹i! Ng−¬i mau ®i b¾t h−¬u sao vÒ cho ta! ¤ l·o ®¹i lªn tiÕng tr¶ lêi tõ ®»ng xa väng M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim by LAW Convert to PDF by Minh ChÝnh H− Tróc ®©m ra ho¶ng hèt kh«ng biÕt lµm thÕ nµo. Nhµ s− nghÜ bông: - NÕu m×nh bá ®i ngay th× kh«ng biÕt cßn bao nhiªu h−¬u nai sÏ bÞ chÕt oan uæng vµo tay §ång Mç, m×nh l¹i mang tiÕng lµ ¸p bøc mô ph¶i s¸t sinh kÓ còng qu¸ ®¸ng. M×nh mµ l−u l¹i häc vâ c«ng cña mô th× còng kh«ng æn chót nµo. ¤ l·o ®¹i kÓ vÒ b¶n l·nh b¾t h−¬u sao thËt Ýt ng−êi b× kÞp. Ch¼ng mÊy chèc h¾n b¾t mét con h−¬u sao cÇm sõng nã l«i vÒ. H¾n biÕt Thiªn S¬n §ång Mç cÇn uèng huyÕt t−¬i nªn ph¶i b¾t sèng ®Ó tuú mô xö S¬n §ång Mç l¹nh lïng nãi: - B÷a nay uèng m¸u h−¬u råi, ng−¬i cÇm dao chÐm chÕt con h−¬u nµy ®i råi khe nói. H− Tróc véi nãi: - Khoan ®·! Khoan S¬n §ång Mç ng¾t lêi: - NÕu ng−¬i chÞu tu©n theo lêi ta th× ta kh«ng giÕt con h−¬u nµy. NÕu ng−¬i bá ta mµ ®i th× mçi ngµy ta ph¶i giÕt ®Õn hµng chôc con lµ Ýt. Ta trë thµnh ng−êi ®a s¸t hay kh«ng lµ tuú ë ng−¬i. Ngµy x−a, ®øc ThÝch Ca v× phæ ®é chóng sinh ®· tuyªn bè: "NÕu ta kh«ng vµo ®Þa ngôc th× cßn ai d¸m vµo?" Ng−¬i chÇu chùc ta mÊy ngµy ch−a ph¶i khæ n·o nh− vµo ®Þa ngôc, thÕ mµ ng−¬i nhÉn t©m khiÕn cho ®µn h−¬u ph¶i chÕt oan! Nh− vËy h¸ ph¶i lßng d¹ tõ bi cña ®Ö tö nhµ s− nghe §ång Mç nãi vËy, må h«i tho¸t ra nh− t¾m råi ®¸p: - TiÒn bèi d¹y chÝ ph¶i! Xin tiÒn bèi bu«ng tha con h−¬u nµy. H− Tróc xin tu©n lêi tiÒn bèi lµ S¬n §ång Mç c¶ mõng quay l¹i b¶o ¤ l·o ®¹i: - Ng−¬i bu«ng tha con h−¬u ®ã ra, vµ chÝnh ng−¬i ph¶i ®i thËt S¬n §ång Mç chê cho ¤ l·o ®¹i ®i xa råi míi b¾t ®Çu truyÒn khÈu quyÕt vÒ phÐp vËn dông ch©n khÝ trong ng−êi. Mô lµ s− tØ s− ®Ö ®ång m«n víi V« Nhai Tö. §−êng lèi vâ c«ng cña mét ph¸i truyÒn d¹y ra nªn gièng hÖt V« Nhai Tö. H− Tróc ®· s½n c¨n b¶n, lµ theo cïng ®−êng lèi nªn tiÕn bé rÊt mau. H«m sau ®Õn giê §ång Mç luyÖn m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n", c¾n cæ h−¬u ®Ó hót m¸u t−¬i råi lÊy thuèc rÝt vµo vÕt th−¬ng cho nã vµ th¶ cho ®i. §o¹n mô quay l¹i b¶o ¤ l·o ®¹i: - TiÓu s− phô (!) ®©y kh«ng muèn cho ng−êi ta s¸t sinh. VËy tõ nay trë ®i, mç mç kh«ng cho ng−êi ¨n thÞt h−¬u n÷a, ph¶i dïng tr¸i tïng lµm b÷a. NÕu ng−¬i cßn ¨n thÞt h−¬u dª th× mç mç sÏ giÕt ng−êi ®Ó b¸o thï cho chóng. ¤ l·o ®¹i v©ng d¹ lu«n måm, nh−ng trong bông h¾n nguyÒn rña ®Õn «ng tæ m−êi l¨m hai m−¬i ®êi nhµ H− Tróc. H¾n thÊy §ång Mç tõ nay ®èi víi H− Tróc ®em lßng kÝnh nÓ, nªn dï h¾n nghÜ tíi c¸c ®au khæ v× §o¹n c©n hñ cèt hoµn kh«ng d¸m ®em lêi v« lÔ víi nhµ s− n÷a. L¹i mÊy ngµy tr«i qua, H− Tróc thÊy §ång Mç kh«ng giÕt h¹i h−¬u dª mµ ¤ M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim by LAW Convert to PDF by Minh còng ®· tõ tõ lç miÖng kh«ng hçn l¸o nh− tr−íc, th× trong bông mõng thÇm råi tù ta ra ®iÒu thñ tÝn víi m×nh, cã lý ®©u m×nh ch¼ng tËn t©m tËn lùc víi ng−êi ta? Ngµy ngµy nhµ s− còng g¾ng hÕt lßng luyÖn vâ c«ng kh«ng d¸m chÓnh m¶ng chót nµo. Dung m¹o Thiªn S¬n §ång Mç mçi ngµy mét biÕn ®æi. Míi trong bèn n¨m ngµy ®· thay ®æi tõ c« bÐ m−êi hai biÕn thµnh thiÕu n÷ m−êi s¸u m−êi b¶y tuæi. Cã ®iÒu th©n h×nh mô vÉn y nguyªn: bÐ lo¾t cho¾t vµ thÊp lñn h«m sau giê ngä, §ång Mç luyÖn xong m«n "ThiÖn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" råi quay l¹i b¶o H− Tróc cïng ¤ l·o ®¹i: - Chóng ta ë chç nµy ®· l©u råi. Ch¾c lµ bän yªu ma s¾p t×m ®Õn n¬i. TiÓu Ng−¬i câng ta lªn ngän nói vµ mét tay ph¶i x¸ch ¤ l·o ®¹i ®i theo, ®õng ®Ó dÊu vÕt g× trªn mÆt Tróc v©ng lêi, ®−a tay toan ½m §ång Mç th× nh×n thÊy dung nhan mô rÊt xinh ®Ñp, khoÐ m¾t long lanh thùc lµ mét vÞ c« n−¬ng nguyÖt thÑn hoa nh−êng. Nhµ s− kinh h·i véi rót tay vÒ Êp óng nãi: - TiÓu... tiÓu t¨ng kh«ng d¸m m¹o ph¹m vµo ng−êi tiÒn bèi, v× tiÒn bèi ®· trë thµnh mét vÞ c« n−¬ng ®ang ®é tuæi xu©n chø kh«ng ph¶i lµ con nÝt n÷a. LÒ luËt "nam n÷ thä thä bÊt th©n" ®èi víi ng−êi xuÊt gia cµng kiªng S¬n §ång Mç c−êi h× h×, vÎ mÆt xinh t−¬i, hai m¸ ®á bõng khoÐ thu ®−a ®Èy mØm c−êi nãi: - TiÓu hoµ th−îng l¹i nãi nh¨ng råi! Mç mç lµ mét cô bµ chÝn m−¬i s¸u tuæi th× ng−¬i cã câng lªn l−ng còng ch¼ng can hÖ g×. Mô nãi xong n»m phôc trªn l−ng H− Tróc. H− Tróc c¶ kinh nãi: - Kh«ng ®−îc! Kh«ng ®−îc! Råi co c¼ng ch¹y S¬n §ång Mç thi triÓn khinh c«ng ®uæi nµy H− Tróc ®· luyÖn m«n B¾c Minh ch©n khÝ ®−îc ®Õn n¨m s¸u thµnh. §ång Mç míi ®i tíi c«ng lùc b»ng håi m−êi t¸m tuæi, nªn vÒ khinh c«ng th× mô hiÖn kh«ng b»ng H− Tróc. H− Tróc míi b¨ng m×nh ®i mÊy c¸i ®· bá mô kh¸ xa. §ång Mç la lªn: - TiÓu hßa th−îng kia! H·y quay trë l¹i ®·. H− Tróc dõng b−íc nãi: - TiÓu t¨ng d¾t tay tiÒn bèi nh¶y lªn ngän c©y Mç tøc qu¸ nãi: - Ng−¬i thËt lµ mét ®øa trÎ cùc kú hñ lËu viÓn v«ng, ch¼ng cã chót linh c¬ nµo! HÕt kiÕp nµy ng−¬i còng khã lßng häc ®−îc ®Õn bËc vâ c«ng th−îng thõa. H− Tróc võa quay l¹i th× ®ét nhiªn m¾t hoa lªn. Mét bãng tr¾ng ®øng ng¨n tr−íc mÆt §ång M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim by LAW Convert to PDF by Minh tr¾ng nµy nh− cã nh− kh«ng, ®i lui ®i tíi. Ng−êi ®ã toµn th©n mÆc ®å tr¾ng l¹i gi÷a n¬i nhiÒu tuyÕt thµnh ra chØ thÊy lê mê kh«ng râ. H− Tróc c¶ kinh tiÕn lªn hai b−íc, bçng nghe §ång Mç võa la võa gäi tiÕn vÒ tr¾ng khÏ cÊt tiÕng hái: - S− tû! S− tû ë ®©y m¹nh giái ©m ng−êi ®µn bµ nµy ªm ¸i vµ uyÓn chuyÓn rÊt dÔ nghe. H− Tróc tiÕn lªn hai b−íc, thÊy ng−êi ¸o tr¾ng th©n h×nh thanh dÎ tha th−ít ®óng lµ ®µn bµ. Nh−ng y che mÆt b»n tÊm kh¨n lôa tr¾ng nªn kh«ng tr«ng râ t−íng m¹o. H− Tróc nghe bµ ta gäi §ång Mç b»ng s− tû th× cho lµ cïng ng−êi mét nhµ vµ §ång Mç ®· cã tay gióp ®ì. Nhµ s− mõng thÇm ch¾c mÈm phen nµy m« ®−îc ng−êi nµy ®Õn hé vÖ sÏ bu«ng tha cho m×nh ®i kh«ng b¾t m×nh ë l¹i n÷a. Nh−ng lóc nhµ s− liÕc m¾t nh×n §ång Mç th× thÊy vÎ mÆt mô ta rÊt kú qu¸i, d−êng nh− kinh h·i d−êng nh− c¨m hËn, râ ra kh«ng hîp ý víi Mç l¹ng ng−êi ®Õn bªn m×nh H− Tróc la ho¶ng: - Câng ta lªn nói cho mau! H− Tróc vÉn ngËp ngõng: - C¸i ®ã... C¸i ®ã... tiÓu t¨ng ®· nãi lµ kh«ng tiÖn Mç c¶ giËn gi¬ tay lªn t¸t mét c¸i vµo mÆt nhµ s− råi la lªn: - Con tiÖn nh©n ®· ®uæi tíi n¬i ®Þnh lµm h¹i ta. Ng−¬i kh«ng tr«ng thÊy hay sao? Mô t¸t kh¸ m¹nh, nöa mÆt H− Tróc s−ng ¸o tr¾ng nãi: - S− tû! S− tû giµ råi mµ vÉn næi c¬n ghen tøc −? Ng−êi ta ®· kh«ng muèn thÕ mµ s− tû cø Ðp buéc ng−êi ta, nµo ®¸nh nµo m¾ng lµ nghÜa lý g×? H− Tróc nghe ng−êi ®µn bµ ¸o tr¾ng nãi n¨ng dÞu dµng, trong lßng xiÕt bao c¶m kÝch. Nhµ s− lÈm bÈm: - Bµ nµy qu¶ lµ ®ång m«n cïng §ång Mç vµ V« Nhai Tö mµ sao tÝnh t×nh chót nµo? Bµ nh· nhÆn «n hoµ, hiÓu t×nh ®¹t lý, kh¸c h¼n §ång Mç. §ång Mç vÉn kh«ng ngít miÖng thóc giôc H− Tróc: - Mau câng ta ch¹y ®i, dêi khái con tiÖn nh©n nµy cµng xa cµng tèt. Ta nhÊt quªn lßng tèt cña ng−¬i vµ sÏ cã ngµy träng ®µn bµ ¸o tr¾ng vÉn ra vÎ nhµn nh· b×nh th¶n, ®øng yªn mét bªn. Lµn giã nhÑ nhµng lay ®éng xiªm ¸o, tr«ng bµ d¸ng ®iÖu phiªu diªu nh− mét vÞ tiªn n−¬ng. H− Tróc tù hái: - VÞ c« n−¬ng nµy nhón nh−êng nh· nhÆn lµ thÕ, mµ sao §ång Mç ®èi víi c« l¹i ra chiÒu ch¸n ghÐt sî nghe ng−êi ®µn bµ ¸o tr¾ng M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim by LAW Convert to PDF by Minh ChÝnh - S− tû ¬i! ChÞ em chóng ta h¬n hai chôc n¨m trêi ch−a ®−îc gÆp nhau. B÷a nay t¸i ngé, s− tû ®· ch¼ng h©n hoan th× chí, l¹i cßn hèt ho¶ng bá ®i nghÜa lµm sao? TiÓu muéi tÝnh ra mÊy b÷a nay gÆp dÞp vui mõng cña s− tû ®−îc ph¶n l·o hoµn ®ång. GÇn ®©y l¹i nghe s− tû thu phô kh¸ nhiÒu bän yªu ma quû qu¸i vÒ lµm thñ h¹. TiÓu muéi h»n lo bän chóng nh©n c¬ héi nµy lµm ph¶n nªn ph¶i ®Õn cung Linh Thøu nói Phiªu DiÔu t×m s− tû ®Ó ra tay gióp søc, kh¸ng cù tµ ma, nh−ng l¹i kh«ng t×m thÊy s− tû ë ®ã. §ång Mç thÊy H− Tróc kh«ng chÞu câng m×nh trèn ch¹y, mô ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo, vÎ mÆt vÉn h»n häc ®¸p: - §a t¹ tÊm lßng tèt cña ng−¬i. Ng−¬i tÝnh ®óng vµo thêi kú ta ®ang tiªu t¸n ch©n lùc ®Ó phôc håi c«ng phu mµ t×m ®Õn nói Phiªu DiÔu ph¶i ch¨ng lµ ®Ó tr¶ mèi hËn ngµy ng−¬i kh«ng tÝnh ®Õn chuyÖn thÇn xui quû khiÕn cã ng−êi bá ta vµo tói v¶i câng lªn ®Ønh nói. Ng−¬i ®· uæng c«ng vµ «m mèi thÊt väng råi cã ph¶i thÕ ch¨ng, Lý Thu Thuû? B÷a nay, tuy ng−¬i t×m ®−îc ®Õn ®©y nh−ng tiÕc r»ng ®· chËm mÊt mÊy ngµy. HiÖn giê tuy ta kh«ng ®Þch l¹i ng−¬i nh−ng ng−¬i ®õng hßng kh«ng tæn h¬i søc mµ ¨n c¾p ®−îc thÇn c«ng cña ®µn bµ ¸o tr¾ng ®¸p: - Sao s− tû l¹i nãi thÕ? Sau khi tõ biÖt s− tû, tiÓu muéi hµng ngµy vÉn nhí s− tû lu«n lu«n vµ lóc nµo còng muèn ®Õn cung Linh Thøu ®Ó vÊn an. Nh−ng mÊy chôc n¨m tr−íc kia s− tû hiÓu lÇm tiÓu muéi råi trong bông s− tû sinh lßng hoµi nghi vµ mçi lÇn gÆp nhau s− tû ch¼ng hái c¨n do ®· bu«ng lêi tr¸ch m¾ng. TiÓu muéi mét lµ sî s− tû næi nãng, hai lµ sî s− tû ®¸nh ®Ëp, nªn chÇn chê kh«ng d¸m ®Õn th¨m. NÕu s− tû vÉn nghÜ r»ng tiÓu muéi cã ý bÊt l−¬ng ®èi víi s− tû th× s− tû thËt lµ qu¸ ®a ¸o tr¾ng mét ®iÒu s− tû hai ®iÒu s− tû, nãi n¨ng mét niÒm thñ lÔ l¹i ra mËt, kh«ng cã c©u nµo d¸m xóc ph¹m. H− Tróc vèn biÕt tÝnh t×nh §ång Mç cùc kú ngang ng−îc. Chµng ®· tr«ng râ hai ng−êi ®µn bµ nµy mét ng−êi thiÖn mét ng−êi ¸c v× chuyÖn hiÒm khÝch n¨m x−a, kh«ng cÇn nãi y còng biÕt §ång Mç lµ ng−êi cµn rì. §ång Mç tøc giËn nãi: - Lý Thu Thuû! Sù t×nh ®· ®Õn thÕ nµy, b÷a nay ng−¬i cßn ®Õn nãi khÐo ®Ó ch©m chäc ta còng ch¼ng Ých g×! Ng−¬i h·y coi xem c¸i g× ®©y? Nãi xong mô gi¬ tay tr¸i lªn ®Ó ch×a ra c¸i nhÉn s¾t ®eo ë ngãn tay ót ®µn bµ ¸o tr¾ng bçng run lªn, thÊt thanh hái: - §©y lµ c¸i nhÉn s¾t cña ch−ëng m«n... S− tû lÊy ë ®©u ®−îc Mç l¹i c−êi ®¸p: - DÜ nhiªn lµ "y" trao l¹i cho ta... Ng−¬i ®· biÕt sao cßn cè hái vÆn? © HQD