Tiểu lý phi đao - tập 2

Tiểu lý phi đao - tập 2

Thể loại: Khoa Học Xã Hội
Lượt xem: 125,127Lượt tải: 7Số trang: 15

Mô tả tài liệu

Hồi thứ 2: Phong trần kỳ sĩ.... Cỗ xe lìa khách điếm. Trên xe chất những vò rượu đầy ăm ắp. Lẽ tự nhiên là số rượu mua bằng món tiền năm mươi lạng của gã thiếu niên. ....Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long không miêu tả kỹ về...

Tóm tắt nội dung

TiÓu Lý phi ®ao Nguyªn t¸c : Cæ by Convert to PDF by Minh Chinh thø hai Phong trÇn kú sÜ Cç xe l×a kh¸ch ®iÕm. Trªn xe chÊt nh÷ng vß r−îu ®Çy ¨m ¾p. LÏ tù nhiªn lµ sè r−îu mua b»ng mãn tiÒn n¨m m−¬i l¹ng cña g· thiÕu niªn. H¾n rãt tõng chÐn ®Çy vµ uèng tõng ngôm lín. Lý tÇm Hoan nh×n h¾n b»ng ®«i m¾t −a thÝch vµ h¾n còng ®ang cao høng. MÆt ®Êt ®· ®ãng mét líp tuyÕt kh¸ dÇy. TuyÕt ®· ®ãng cøng h¬n mÆt kiÕng. G· ®¸nh xe ®· ph¶i tra nh÷ng bé mãng g¾n ch©n ®Æc biÖt vµo ch©n ngùa vµ b¸nh xe còng ®−îc quÊn thªm sîi d©y lßi tãi s¾t xung b¨ng tuyÕt tuy tr¬n nh−ng cç xe l¨n rÊt æn. G· thiÕu niªn vôt bu«ng chÐn r−îu vµ ngã Lý tÇm Hoan: - T¹i sao c¸c h¹ muèn t«i lªn xe nµy uèng r−îu? Lý tÇm Hoan c−êi: - Bëi v× kh¸ch ®iÕm kh«ng ph¶i lµ chç cã thÓ ë l©u? G· thiÕu niªn hái: - Tai sao thÕ? Lý tÇm Hoan nãi: - Sau khi giÕt ng−êi, bÊt cø ai còng dÔ bÞ phiÒn hµ. T«i kh«ng sî giÕt b×nh sinh ghÐt viÖc g× phiÒn phøc thinh mét lóc, g· thiÕu niªn l¹i thß chÐn vµo hò r−îu móc mét chÐn cæ tu th¼ng mét h¬i. Lý tÇm Hoan nh×n h¾n mØm c−êi, mét th¸i ®é t¸n th−ëng cña ng−êi uèng thinh mét lóc n÷a, g· thiÕu niªn l¹i thë ra: - GiÕt ng−êi, ®óng ra lµ mét chuyÖn ch¼ng ph¶i sung s−íng g×, nh−ng cã mét sè ng−êi thiÖt cÇn ph¶i giÕt. T«i kh«ng giÕt ng−êi kh«ng ®−îc. Lý tÇm Hoan mØm c−êi: - Tóc h¹ cã thËt v× n¨m m−¬i l−îng nªn míi giÕt B¹ch xµ thiÕu niªn ®¸p: - Kh«ng cã n¨m m−¬i l−îng t«i còng ph¶i giÕt h¾n. Nh−ng giÕt h¾n mµ cã n¨m m−¬i l−îng th× l¹i cµng hay. Lý tÇm Hoan hái: - Nh−ng lµm sao chØ cÇn n¨m m−¬i l−îng th«i? G· thiÕu niªn nãi: TiÓu Lý phi ®ao Nguyªn t¸c : Cæ by Convert to PDF by Minh Chinh Bëi g× h¾n chØ ®¸ng gi¸ n¨m m−¬i tÇm Hoan c−êi: - Trong giang hå cßn l¾m ng−êi ®¸ng giÕt, vµ cã nhiÒu kÎ cã lÏ gi¸ trÞ h¬n n¨m m−¬i l−îng, v× thÕ mµ sau nµy cã lÏ tóc h¹ sÏ trë thµnh ®¹i phó «ng vµ cã lÏ t«i sÏ l¹i cã r−îu uèng th−êng thiÕu niªn nãi: - ChØ tiÕc v× t«i b©y giê qu¸ nghÌo, nÕu kh«ng th× t«i còng sÏ trao c¸c h¹ n¨m m−¬i tÇm Hoan hái: - V× sao? G· thiÕu niªn nãi: - M¹ng cña Gia C¸t L«i. Lý tÇm Hoan c−êi: - M¹ng cña h¾n kh«ng ®¸ng mét xu. Vµ Lý tÇm Hoan l¹i hái: - Tóc h¹ cã biÕt v× sao Gia C¸t L«i muèn giÕt tóc h¹ thiÕu niªn l¾c ®Çu: - Hµnh ®éng cña g· thËt lµ khã hiÓu. Lý tÇm Hoan nãi: - BÝch huyÕt song xµ tuy kh«ng giÕt h¾n, nh−ng chuyÖn x¶y ra ®· lµm cho h¾n mÊt chç ®øng trong giang hå. Trong khi ®ã tóc h¹ l¹i giÕt B¹ch xµ th× h¾n chØ cßn c¸ch giÕt tóc h¹ míi mong ®−îc phôc håi danh dù. ChØ cã c¸ch ®ã sau nµy h¾n míi tù qu¶ng c¸o thµnh tÝch cña h¾n, míi cã thÓ b¶o víi thiªn h¹ r»ng hµnh ®éng khuÊt B¹ch xµ chØ v× " tiÓu bÊt nhÉn tÊt lo¹i ®a m−u ", b»ng chøng kh«ng kÐm sót lµ h¾n ®· giÕt ®−îc kÎ ®· giÕt ®−îc B¹ch xµ. Giang hå th©m t©m hiÓm ¸c l¾m, cã lÏ tóc h¹ kh«ng t−ëng t−îng ®−îc. G· thiÕu niªn gËt ®Çu: - Cã lóc lßng ng−êi th©m ®éc h¬n thó d÷. ¸c thó chØ v× lÏ sinh tån mµ giÕt ®éng cña chóng nÆng vÒ tù vÖ, con ng−êi giÕt ng−êi chØ v× thó lîi, cã khi kh«ng v× mét lÝ do cÇn thiÕt chÝnh ®¸ng còng cø giÕt. Cho nªn theo cho t«i biÕt th× ng−êi cã lÏ nhiÒu h¬n thó d÷ giÕt tÇm Hoan nh×n g· thiÕu niªn mét c¸i thËt dµi: - V× thÕ mµ c¸c h¹ chØ b»ng lßng kÕt b¹n víi thó d÷ ph¶i thinh mét l¸t, g· thiÕu niªn nãi: - ChØ tiÕc lµ chóng kh«ng biÕt uèng lµ lÇn thø nhÊt mµ Lý tÇm Hoan thÊy g· thiÕu niªn c−êi. C−êi mét c¸ch hÕt søc thµnh thËt. S¾c diÖn cña g· do ®ã mµ còng ®æi thay. TiÓu Lý phi ®ao Nguyªn t¸c : Cæ by Convert to PDF by Minh Chinh mÆt cña g· lµ mét g−¬ng mÆt l¹nh lïng c« ®éc, g−¬ng mÆt mµ võa thÊy Lý tÇm Hoan ®· liªn t−ëng ®Õn mét con chã sãi t¸ch rêi mét m×nh ®i gi÷a vïng Nh−ng b©y giê, khi vµnh m«i cña g· ®iÓm mét nô c−êi ch©n thËt, th× g−¬ng mÆt l¹nh lïng cña g· vôt trë nªn nho nh·, th©n thiÕt, kh¶ ¸i phi tÇm Hoan ch−a thÊy mét nô c−êi nµo ®a c¶m ®Õn nh− thÕ. G· thiÕu niªn còng nh×n s÷ng Lý tÇm Hoan. G· hái thËt chËm: - C¸c h¹ cã ph¶i lµ mét con ng−êi rÊt cã danh? Lý tÇm Hoan c−êi: - Cã danh kh«ng ph¶i lµ mét chuyÖn tèt. G· thiÕu niªn nãi: - Nh−ng t«i hi väng trë thµnh mét kÎ næi danh. T«i hi väng trë thµnh mét kÎ rÊt cã danh trong thiªn h¹. Lóc h¾n nãi c©u nµy, vÎ mÆt cña h¾n hÕt søc thËt thµ, thËt thµ y nh− mét ®øa trÎ nãi ®Õn mét ®iÒu khao kh¸t. Lý tÇm Hoan c−êi: - Mét con ng−êi, dï ngoµi mÆt trang bÞ b»ng mét gia t−îng nµo, trong th©m t©m còng ®Òu muèn ®−îc thµnh danh, cho ®Õn nh÷ng kÎ ngoµi miÖng lu«n lu«n tá ra v× mét môc ®Ých cao c¶ nµo ®ã chø ch¼ng cÇu danh lîi cho m×nh. Tóc h¹ h¬n ng−êi lµ nãi mét c©u thµnh thËt. G· thiÕu niªn l¾c ®Çu: - Kh«ng, t«i kh¸c h¬n sù cÇu danh trong thiªn h¹, v× t«i kh«ng thÓ kh«ng ®−îc, nÕu kh«ng thµnh danh, t«i chØ cã con ®−êng chÕt mµ th«i. Lý tÇm Hoan h¬i söng sèt: - T¹i sao vËy? G· thiÕu niªn kh«ng tr¶ lêi, ¸nh m¾t g· lé mét vÎ bi th−¬ng v« h¹n. Lý tÇm Hoan chît ph¸t gi¸c ®iÒu míi l¹. G· thiÕu niªn nµy cã lóc thËt lµ ng©y th¬ nh− mét ®øa trÎ, nh−ng cã lóc l¹i y nh− sau bé mÆt ®ã ®Çy rÉy bÊt h¹nh vµ bi tÇm Hoan dÞu giäng: - Tóc h¹ muèn thµnh danh th× ®iÒu tr−íc hÕt lµ cã lÏ ph¶i cho mäi ng−êi biÕt hÕt danh t¸nh cña ng©m mét lóc kh¸ l©u, g· thiÕu niªn kia míi nãi chÇm chËm: - Nh÷ng ng−êi quen biÕt t«i ®Òu gäi t«i lµ TiÓu Phi. Lý tÇm Hoan c−êi: - TiÓu Phi? " TiÓu " lµ tªn hä µ? T«i rÊt Ýt nghe hä ®ã. G· thiÕu niªn l¾c ®Çu: - T«i kh«ng cã hä. TiÓu Lý phi ®ao Nguyªn t¸c : Cæ by Convert to PDF by Minh Chinh m¾t khi h¾n nãi ®Õn c©u Êy vôt hõng h÷ng nh− ngän löa vµ Lý tÇm Hoan thÊy r»ng ngän löa Êy kh«ng g× cã thÓ dËp t¾t ®−îc do ®ã mµ lßng nghÜ bÊt nì hái g· thiÕu niªn TiÓu Phi vôt nãi tiÕp: - Chê cho ®Õn khi t«i thµnh danh, t«i sÏ c«ng bè danh t¸nh, cßn b©y tÇm Hoan nãi thËt dÞu: - B©y giê cø gäi lµ TiÓu Phi nãi: - RÊt hay, b©y giê c¸c h¹ cø gäi t«i lµ TiÓu Phi. Sù thËt cho dï gäi t«i tªn g×, còng ch¼ng cã g× ®¸ng nãi. Lý tÇm Hoan c−êi: - TiÓu Phi, t«i xin kÝnh tóc h¹ mét míi c¹n híp ®Çu, Lý tÇm Hoan ®· gieo m×nh xuèng ho sÆc sôa, thÕ nh−ng h¾n vÉn ®iÒm nhiªn ngÈng mÆt lªn c¹n nèt nöa chÐn cßn Phi nh×n Lý tÇm Hoan b»ng ®«i m¾t hÕt søc kinh ng¹c, h¾n kh«ng ®Ì mét nh©n vËt hµnh hiÖp giang hå l¹i cã thÓ chÊt suy nh−îc nh− thÕ nµy. H¾n chØ kh«ng nãi g× c¶, chØ nh×n qua råi ngöa cæ uèng c¹n chÐn r−îu cña m×nh. Lý tÇm Hoan chît ngã TiÓu Phi vµ c−êi: - Tóc h¹ cã biÕt t¹i sao t«i thÝch mét ng−êi b¹n nh− tóc h¹ kh«ng cÇn ®îi TiÓu Phi ®¸p, Lý tÇm Hoan c−êi nãi tiÕp: - Bëi tóc h¹ lµ ng−êi duy nhÊt trong sè c¸c b»ng h÷u khi thÊy t«i ho mµ kh«ng hÒ khuyªn t«i bá Phi hái: - Ho cã ph¶i lµ viÖc kh«ng nªn uèng r−îu tÇm Hoan c−êi: - §ông ®Õn còng kh«ng nªn chø ®õng nãi lµ Phi cau mÆt: - ThÕ sao c¸c h¹ l¹i uèng? Ph¶i ch¨ng c¸c h¹ cã nhiÒu t©m sù? Tia m¾t cña Lý tÇm Hoan chît nhuèm mµu ¶m ®¹m vµ liÕc nhanh vµo mÆt T«i cã hái ®Õn nh÷ng ®iÒu tóc h¹ kh«ng muèn nãi kh«ng? T«i cã hái cha mÑ tóc h¹ lµ ai kh«ng? T«i cã hái tóc h¹ thô nghiÖp vâ c«ng cña ai kh«ng? T«i cã hái tóc h¹ tõ ®©u ®Õn ®©y vµ sÏ ®i ®©u Phi l¾c ®Çu: - Kh«ng, kh«ng cã. TiÓu Lý phi ®ao Nguyªn t¸c : Cæ by Convert to PDF by Minh Chinh tÇm Hoan l¹i hái: - Thª th× t¹i sao tóc h¹ l¹i hái thinh ngåi ngã Lý tÇm Hoan kh¸ l©u, råi TiÓu Phi vôt c−êi: - Ph¶i råi, t«i kh«ng hái c¸c h¹. Lý tÇm Hoan còng c−êi, h×nh nh− h¾n muèn kÝnh TiÓu Phi mét chÐn r−îu võa thß chÐn móc r−îu lªn th× l¹i gËp m×nh xuèng ho sÆc sôa, ho kh«ng Phi lËt ®Ët më cöa sæ cho tho¸ng khÝ, nh−ng ngay lóc Êy th× cç xe ®ét l¹i. Lý tÇm Hoan dßm ra hái: - Cã chuyÖn g× thÕ? G· ®¸nh xe tr¶ lêi: - Cã ng−êi c¶n tÇm Hoan h¬i cau mµy: - Ng−êi nµo thÕ? G· ®¸nh xe c−êi nho nhá: - Ng−êi ng−êi dßm ra thÊy gi÷a ®−êng cã mét h×nh tuyÕt kh¸ lín, lín h¬n ng−êi mÆt cã nhÐt hai côc than lµm hai con m¾t. Hai ng−êi b−íc xuèng ®øng dùa thµnh xe nh×n ng−êi Phi nh×n b»ng cÆp m¾t l¹nh lïng, y nh− ch−a tõng thÊy ng−êi tuyÕt nh− thÕ bao giê. Lý tÇm Hoan nh×n h¾n mØm c−êi: - Ch−a thÊy h×nh tuyÕt bao giê h¶? §Êy lµ mét lèi ch¬i th«ng th−êng cña nh÷ng ®øa trÎ vÞ thµnh niªn ë miÒn B¾c. Nãi lµ nh÷ng ®øa trÎ lµ t¹i v× trß ch¬i nµy ®óng lµ riªng cña chóng, nh−ng sù thËt th× ®«i khi muèn giÕt thêi giê, ng−êi lín còng Phi l¾c ®Çu: - T«i chØ thÊy tuyÕt lµ thø ®¸ng ghÐt, ch¼ng nh÷ng nã lµm cho ng−êi l¹nh cãng mµ cßn lµm cho c©y cá tiªu ®iÒu, mu«n thó ph¶i tr¸nh xa, nã lµm cho ng−êi ®ãi rÐt, nã lµm cho c¶nh vËt ®¬n s¬ tÞch võa nãi võa n¾m mét n¾m tuyÕt bãp l¹i trßn vµ nÐm vót ra xa. Côc tuyÕt tan ra biÕn mÊt trong sa mï, h¾n nh×n ra xa lÈm bÈm: - §èi víi h¹ng ng−êi ¨n no mÆc Êm, cã lÏ hä cho tuyÕt lµ c¶nh ®Ñp, cã lÏ hä thÝch thó, nh−ng víi vôt nh×n Lý tÇm Hoan b»ng tia m¾t kh¸c th−êng vµ nãi tiÕp: TiÓu Lý phi ®ao Nguyªn t¸c : Cæ by Convert to PDF by Minh Chinh C¸c h¹ cã biÕt kh«ng? T«i lµ mét kÎ lín lªn gi÷a miÒn hoang d·, cho nªn m−a giã, tuyÕt s−¬ng ®Òu lµ kÎ thï ®Þch cña t«i, mét kÎ ®Þch m¹nh mµ khã lßng diÖt ®−îc. Lý tÇm Hoan tho¸ng h¬i buån buån, h¾n còng n¾m mét n¾m tuyÕt vµ nãi: - T«i th× kh«ng ghÐt tuyÕt l¾m, c¸i lµm cho t«i ghÐt nhÊt lµ cã kÎ ®ãn võa nãi võa nÐm côc tuyÕt vµo mÆt ng−êi tuyÕt kh«ng ng· xuèng mµ nh÷ng líp tuyÕt l¹i rít r¶i tø Phi tho¸t nh×n ng¬ trong líp tuyÕt l¹i lµ ng−êi thËt - mét ng−êi ®· Phi buéc miÖng kªu lªn: - H¾c xµ! Râ rµng bé mÆt ®en thui chØ liÕc qua còng dÔ dµng nhËn ®−îc. Nh−ng t¹i sao h¾n l¹i chÕt ë ®©y? KÎ giÕt h¾n t¹i sao l¹i ®øp tuyÕt ra ngoµi vµ ®Æt ch¾n ngang ®−êng? G· ®¸nh xe b−íc l¹i khom m×nh xuèng x¸c H¾c xµ vµ t×m xem th−¬ng tÝch. Lý tÇm Hoan vôt hái TiÓu Phi: - Cã biÕt ai giÕt H¾c xµ Phi l¾c ®Çu: - Khã hiÓu qu¸! Lý tÇm Hoan c−êi: - C¸i tói v¶i mµ chóng buéc Gia C¸t L«i ph¶i trao ra Êy! TiÓu Phi cau mµy: - C¸i tói ®ã giÕt h¾n? Lý tÇm Hoan gËt ®Çu: - C¸i tói Êy Gia C¸t L«i lÊy ra ®Ó trªn bµn, ®Õn khi H¾c xµ ch¹y råi th× tói Êy ®©u. T«i nghÜ r»ng H¾c xµ ®· lÐn lÊy khi kh«ng ai chó ý. Nh−ng h¾n c¸i tói Êy ®· g©y ra ®¹i häa. KÎ giÕt h¾n, cã lÏ còng chØ v× c¸i tói Êy. Lý tÇm Hoan cÇm con dao kh¾c c©y so sÏ trªn tay vµ nãi nho nhá trong d¸ng s¾c trÇm ng©m: - Kh«ng hiÓu c¸i tói Êy ®ùng vËt g× mµ lµm l¾m kÎ chó ý nh− thÕ? §¸ng lý lóc Êy m×nh nªn më ra Phi cau mµy thËt s©u vµ vôt nãi: - KÎ giÕt h¾n ®· c−íp c¸i tói Êy, thÕ th× t¹i sao khi ®−îc vËt råi l¹i cßn dïng x¸c h¾n ®Ó c¶n tÇm Hoan tho¸ng h¬i kinh ng¹c. TiÓu Lý phi ®ao Nguyªn t¸c : Cæ by Convert to PDF by Minh Chinh ph¸t gi¸c g· thiÕu niªn nµy xem qua nh− cã vÎ kh«ng s©u s¾c, thÕ nh−ng qua nhËn xÐt nµy chøng tá g· còng tinh tÕ l¾m. Ph¶n øng khi ®ông chuyÖn kÐm nh÷ng kÎ lÞch l·m giang hå. TiÓu Phi l¹i nãi tiÕp: - Ph¶i ch¨ng kÎ nµy ®· ®o¸n rÊt ®óng r»ng con ®−êng nµy chØ cã xe cña c¸c h¹ ®i qua tr−íc h¬n ai hÕt? Vµ ph¶i ch¨ng ®©y lµ dông ý c¶n ®−êng cç xe nµy? Lý tÇm Hoan kh«ng tr¶ lêi mµ l¹i hái g· ®¸nh xe: - Cã t×m ra th−¬ng thÕ cña h¾n ch−a? G· ®¸nh xe ch−a kÞp ®¸p th× Lý tÇm Hoan l¹i nãi lu«n: - Th«i khái cÇn t×m Phi còng gËt ®Çu: - Hä ®· tíi råi, cßn t×m chi cho mÊt gi¸c cña Lý tÇm Hoan cã thÓ gäi lµ qu¸n tuyÖt trong thiªn h¹, vµ ngay b©y giê h¾n cµng ng¹c nhiªn vÒ g· thiÕu niªn h¬n n÷a, v× kh«ng ngê thÝnh gi¸c cña g· còng qu¸ tinh anh. Y nh− lµ bÈm sinh ®· cã mét b¶n n¨ng tù nhiªn nh− d· thó, TiÓu Phi cã mét c¶m gi¸c cùc k× bÐn nhËy, mét c¶m gi¸c mµ nh÷ng ng−êi th−êng kh«ng cã ®−îc. Lý tÇm Hoan nh×n h¾n mØm c−êi vµ quay ra qu¸t lín: - Nh÷ng ng−êi b¹n ®Õn ®©y sao kh«ng thÓ ra mÆt ngay ®Ó dïng vµi chÐn ven rõng tuyÕt phñ ®Çu c©y chît nghe tiÕng ®éng, b−íc ch©n ng−êi rít râ lªn: - M−êi n¨m kh«ng gÆp, kh«ng ngê Lý th¸m hoa tinh lùc vÉn cßn ch−a giµ. Mét l·o giµ côt mét c¸nh tay, mÆt vµng nh− s¸p tiÕp liÒn theo c©u nãi b−íc ra, cïng ®i víi l·o l¹i cã mét l·o giµ n÷a èm tong toe nh− que Phi tho¸ng h¬i chíp m¾t khi nhËn ra b−íc ch©n cña l·o èm trªn mÆt tuyÕt ®Êt kh«ng l−u l¹i mét dÊu vÕt g×, chøng tá khinh c«ng cña l·o ®¸ng cho ng−êi chó ý. Lý tÇm Hoan mØm c−êi: - T¹i h¹ míi qua biªn giíi ch−a ®Çy nöa th¸ng kh«ng dÌ Tra tæng tiªu ®Çu vµ "ThÇn hµnh v« ¶nh " l¹i biÕt vµ ®Õn ®©y. L·o g×a èm tong c−êi h« hè: - Lý th¸m hoa qu¶ lµ danh bÊt h− truyÒn, chØ tho¸ng mét lÇn håi m−êi ba n¨m vÒ tr−íc mµ Lý th¸m hoa vÉn cßn nhí ®−îc c¸i th»ng giµ v« dông Ngu NhÞ nµy Phi liÕc xuèng ch©n l·o giµ èm, c¸i l·o mµ Lý tÇm Hoan gäi lµ " ThÇn hµnh v« ¶nh " vµ chÝnh l·o ®· x−ng tªn lµ Ngu NhÞ Êy, chît thÊy l·o quÌ hÕt mét ch©n, l·o di ®éng th©n h×nh b»ng mét b−íc ®i khËp TiÓu Lý phi ®ao Nguyªn t¸c : Cæ by Convert to PDF by Minh Chinh lÏ v× mét ch©n bÞ quÌ tõ thña nhá, nªn h¾n míi luyÖn khinh c«ng h¬n ng−êi ®Ó bï vµo chç khuyÕt tËt cña Phi khÏ gËt dÇu, cã lÏ h¾n kh©m phôc vÒ sù ®iªu luyÖn khinh c«ng cña l·o " ThÇn hµnh v« ¶nh ". Lý tÇm Hoan l¹i mØm c−êi: - Cïng ®i víi mÊy nhÞ vÞ cßn cã mÊy ng−êi b¹n n÷a, sao l¹i kh«ng mêi ra nãi th¼ng b¨ng cña Lý tÇm Hoan lµm cho ven rõng l¹i thªm mét lÇn khua ®éng vµ bèn ng−êi n÷a lao ra. Võa tho¸ng thÊy, Lý tÇm Hoan h¬i ®æi ng−êi ®Õn sau tuæi t¸c kh«ng ph¶i lµ nhá nh−ng c¸ch ¨n mÆc th× nh− ®øa bÐ lªn biÖt lµ bèn ng−êi ¨n mÆc bèn ¸o sÆc sì ¸o kh¸c nhau vµ ®Òu thªu kÕt hoa tua sÆc sì . C¶ bèn ng−êi mÆt mµy kh«ng dÊu ®−îc vÎ ®anh ¸c, nh−ng l¹i cè lµm bé nh¨n mµy chu miÖng y nh− nh÷ng ®øa trÎ ng©y th¬, tr«ng qu¶ thËt lµ ch−íng m¾t v« cïng. Mét ®iÒu lè l¨ng kh¸c lµ cæ tay cæ ch©n hä ®Çu cã ®eo nhiÒu chiÕc vßng b»ng b¹c, mçi cö ®éng cña hä, nh÷ng vßng Êy ch¹m vµo nhau khua lªn nghe còng kh¸ vui tai. G· ®¸nh xe võa thÊy bèn tªn nµy, da mÆt vïng x¸m l¹i vµ nãi thËt khÏ: - Tªn H¾c xµ kh«ng ph¶i bÞ ng−êi giÕt mµ lµ bä bß c¹p vµ rÝt c¾n. Lý tÇm Hoan trÇm giäng: - µ...th× ra ch− vÞ lµ " Ngò ®éc ®ång tö " m«n h¹ Cùc l¹c ®éng ë Miªu trong bèn tªn, g· Hoµng y ®ång tö ngöa mÆt c−êi ha h¶: - Bän ta ®· cùc khæ l¾m míi ®¾p ®−îc mét h×nh tuyÕt ®Ñp, nhµ ng−¬i l¹i ph¸ cho bÓ ®i th× ph¶i b¾t ®Òn. Võa chÊm døt c©u nãi, g· Hoµng y ®ång tö ®· xång xéc lao th¼ng khua ®éng cña nh÷ng vßng b¹c trong cæ tay cæ ch©n cña g· khua lªn nhøc ãc ®inh tai. Lý tÇm Hoan yªn lÆng mØm c−êi. Nh−ng nhanh h¬n mét b−íc, " ThÇn hµnh v« ¶nh " Ngu NhÞ ®· lao theo kÐo g· ®ång tö ¸o vµng trë l¹i. VÞ tæng tiªu ®Çu " Kim s− tiªu côc" lµ " Kim s− " Tra M·nh véi c−êi lín nh− kho¶ lÊp: - C¸i gia tµi thiªn v¹n cña Lý th¸m hoa cho dï ng−êi vµng ®i n÷a còng thõa søc ®Òn bï chø ®õng nãi chi ng−êi tuyÕt. Xin bèn vÞ ®Ó cho Tra mç giíi thiÖu ®·. G· hång y ®ång tö c−êi hi hÝ: - BiÕt råi, biÕt råi...ta biÕt h¾n lµ Lý tÇm Hoan mµ. H¾c y ®ång tö tiÕp theo: TiÓu Lý phi ®ao Nguyªn t¸c : Cæ by Convert to PDF by Minh Chinh Ta cßn biÕt h¾n rÊt hay vÒ c¸i thó gi¶i trÝ n÷a, x−ng danh lµ " tÇm hoan " l¾m. Lôc y ®ång tö nãi: - Häc vÊn cßn cao n÷a chø, kh«ng cao th× lµm sao ®Ëu ®−îc chøc Th¸m hoa cña triÒu ®×nh? Nghe ®©u tõ ®êi «ng ®Õn ®êi cha còng ®Òu chiÕm b¶ng Th¸m hoa y ®ång tö c−êi lín: - ChØ tiÕc v× Lý th¸m hoa kh«ng thÝch lµm quan mµ chØ thÝch lµm c−êng ®¹o. Bän "§ång tö " nµy cè nãi cho thËt nhiÒu, tªn nµy nãi mét c©u, tªn nä chªm mét c©u, h×nh nh− chóng muèn tá ra r»ng qu¸ biÕt vÒ con ng−êi cña Lý tÇm Hoan. nh−ng nÕu tinh ý th× sÏ nhËn thÊy r»ng bän chóng chØ nãi ®−îc mét vµi khÝa c¹nh nhá nhÆt, chø c¨n b¶n vÉn kh«ng nãi ®−îc g× vÒ lai Phi khÏ liÕc Lý tÇm Hoan. VÎ mÆt hä Lý vÉn t−¬i c−êi kh«ng tá g× giËn d÷, nh−ng trong khãe m¾t ¸nh c−êi Êy, TiÓu Phi c¶m thÊy cã mét sù buån b· v« cïng. H×nh nh− chuyÖn cò cña ®êi m×nh lµm cho Lý tÇm Hoan ®au khæ. " ThÇn hµnh v« ¶nh " Ngu NhÞ trÇm trÇm s¾c mÆt: - C¸c vÞ biÕt vÒ Lý th¸m hoa còng kh¸ nhiÒu nh−ng ®· cã nghe nãi ®Õn " ThÇn ®ao " cña hä Lý ch−a? Qu¸n tuyÖt thiªn h¹ ®Êy nhÐ, mét ®ao vung ra kh«ng bao giê sai ch¹y ®Êy y ®ång tö c−êi h« hè: - Mét dao vung ra kh«ng hÒ sai ch¹y...ha ha, tÐ ra v× sî ta ph¶i chÕt v× ngän dao Êy nªn «ng míi kÐo ta l¹i ®Êy µ? Sî ta chÕt råi vÒ khã nãi chuyÖn víi s− phô ta, nªn «ng ng¨n chÆn ®Êy −? Lý tÇm Hoan c−êi chóm chÝm: - Nh−ng c¸c vÞ h·y yªn lßng, mét dao cña t¹i h¹ th× qu¶ cã nh− thÕ, nh−ng dao thø hai ch−a ch¾c ®· hay? Huèng chi mét dao lµm sao cã thÓ chÕt s¸u bçng nhiªn hä Lý trÇm mÆt ngã " Kim s− " Tra M·nh: - V× lÏ ®ã cho nªn nÕu c¸c vÞ muèn b¸o thï cho Gia C¸t L«i th× xin cø ra tay ®õng s− " Tra M·nh cÊt giäng c−êi kh« khèc: - Gia C¸t L«i qu¶ lµ ®¸ng chÕt, th× cã ®©u l¹i phiÒn tr¸ch th¸m hoa? Lý tÇm Hoan nh−íng m¾t: - §· kh«ng ph¶i b¸o thï cho Gia C¸t L«i, vËy ch¼ng lÏ ch− vÞ t×m t¹i h¹ ®Ó uèng cho vui sao? Tra M·nh trÇm ng©m, y nh− ch−a biÕt ph¶i nãi ra sao, th× Ngu NhÞ nãi: - Anh em chóng t«i chØ muèn Lý th¸m hoa vui lßng trao chiÕc tói Êy l¹i mµ th«i. Lý tÇm Hoan cau mµy: - ChiÕc tói? TiÓu Lý phi ®ao Nguyªn t¸c : Cæ by Convert to PDF by Minh Chinh M·nh gËt ®Çu: - Ph¶i, chiÕc tói Êy lµ do ng−êi giao cho " Kim s− tiªu côc " nÕu lì ra bÞ mÊt, th× thanh danh mÊy m−¬i n¨m qua cña tiªc côc chóng t«i còng bÞ mÊt theo m¾t vÒ phÝa H¾c xµ, Lý tÇm Hoan hái: - ChiÕc tói Êy kh«ng cã trong m×nh h¾n sao? Tra M·nh c−êi lín: - Lý huynh ®ïa chi thÕ? Cã mÆt Lý huynh n¬i ®ã th× H¾c xµ lµm sao lÊy ®−îc? Lý tÇm Hoan cau mµy nãi lÇm thÇm: - B×nh sinh ta rÊt sî chuyÖn phiÒn phøc, thÕ mµ chuyÖn phiÒn phøc l¹i cø ®eo ®¼ng theo nghe râ, Tra M·nh nãi tiÕp: - ChØ cÇn Lý huynh trao chiÕc tói Êy l¹i, chóng t«i lËp tøc ®i liÒn vµ chóng t«i cßn ph¶i c¶m t¹ Lý huynh con dao nhá trong tay, Lý tÇm Hoan nãi: - §óng,c¸i tói Êy hiÖn ë trong tay t«i, nh−ng t«i ch−a quyÕt ®Þnh cã nªn trao l¹i cho c¸c vÞ hay kh«ng, vËy c¸c vÞ nªn ®Ó cho t«i suy nghÜ l¹i ®·. Tra M·nh h¬i ®æi s¾c nh−ng Ngu NhÞ ®· l−ít tíi hái: - Nh−ng kh«ng biÕt Lý th¸m hoa cÇn suy nghÜ bao l©u? Lý tÇm Hoan nãi: - Mét giê th«i còng ®ñ, sau mét giê chóng ta sÏ gÆp l¹i n¬i cÇn suy nghÜ, Ngu NhÞ nãi ngay: - §−îc råi, mét lêi lµm ch¾c. Chóng ta ®i th«i. G· Hoµng y ®ång tö ®−a tay c¶n l¹i: - Nöa giê th«i còng ®ñ cao ch¹y xa bay, t¹i sao l¹i ph¶i ®Õn mét giê. Ngu NhÞ trÇm giäng: - Tõ ngµy ra m¾t giang hå vµ tr−íc ngµy lui vÒ Èn dËt, Lý th¸m hoa dù h¬n ba tr¨m trËn chiÕn, ch−a ai nãi cã chuyÖn ®µo tho¸t bao giê. Võa nãi l·o " ThÇn hµnh v« ¶nh " kho¸t tay m¹nh, c¶ bän kÐo ®i mét l−ît. Hä ®Õn kh¸ mau mµ khi rót ®i l¹i cµng mau h¬n n÷a, chØ nghe nh÷ng vßng b¹c khua lªn lµ hä ®· xa c¸ch ngoµi m−êi Phi cau mÆt: - C¸i tói Êy kh«ng cã trong m×nh c¸c h¹ mµ! Lý tÇm Hoan im lÆng gËt Phi l¹i hái: TiÓu Lý phi ®ao Nguyªn t¸c : Cæ by Convert to PDF by Minh Chinh §· kh«ng cã th× sao l¹i nhËn chÞu? Lý tÇm Hoan mØm c−êi: - Dï nãi kh«ng cã, hä còng kh«ng tin, sím muén g× råi còng ph¶i ®¸nh nhau, v× thÕ t«i ®µnh ph¶i nhËn bõa ®Ó tr¸nh viÖc c·i cä ®«i co víi hä. TiÓu Phi l¹i hái: - §· biÕt sím muén g× råi còng ph¶i ®¸nh nhau, th× cßn ph¶i hÑn lµm g×? Lý tÇm Hoan: - Trong vßng mét giê, t«i cÇn ph¶i t×m mét Phi hái: - Ai? Lý tÇm Hoan nãi: - KÎ c¾p c¸i tói ®ã! TiÓu Phi cau mÆt: - Lµm sao biÕt kÎ Êy lµ ai? Lý tÇm Hoan nãi: - §ªm h«m n¬i kh¸ch ®iÕm, cã mÆt ba ng−êi cña " Kim s− tiªu côc ", trõ Gia C¸t L«i vµ TriÖu l·o nhÞ ®· chÕt, cßn l¹i mét, t«i cÇn t×m ng−êi Êy. TrÇm ng©m mét lóc, TiÓu Phi hái: - Cã ph¶i ng−êi mÆc ¸o da mµu tÝa thªu hoa, l−ng buéc nhuyÔn tiªn vµ bªn mÐp tai cã mét chßm l«ng ®en Êy tÇm Hoan mØm c−êi: - ChØ nh×n qua mµ nhËn ®−îc kü nh− thÕ qu¶ lµ tµi ®Êy Phi còng c−êi: - Bé d¹ng h¾n nh×n qua mét l−ît còng ®· ®ñ nhí råi. Lý tÇm Hoan nãi: - T«i muèn nãi con ng−êi ®ã v× chØ cã h¾n míi biÕt gi¸ trÞ cña c¸i tói Êy, h¾n trèn d−íi gÇm bµn råi thõa lóc kh«ng ai ®Ó ý lÐn ®o¹t lÊy. Cã lÏ h¾n cã chñ ý ®Õn c¸i tói Êy tõ l©u råi, ®· cã ý muèn ®o¹t tõ l©u råi nay míi cã dÞp. Vµ chØ muèn cho Tra M·nh l¹c h−íng nªn h¾n míi ®æ trót tr¸ch nhiÖm Êy lªn vai TiÓu Phi lµm thinh, Lý tÇm Hoan mØm c−êi nãi tiÕp: - §©y còng kh«ng ph¶i lµ lÇn thø nhÊt mµ t«i ph¶i ®−a cæ mang ¸ch gi÷a Phi nãi: - Vµ së dÜ Tra M·nh biÕt con ®−êng cña c¸c h¹ ph¶i qua còng chÝnh do tªn TiÓu Lý phi ®ao Nguyªn t¸c : Cæ by Convert to PDF by Minh Chinh tÇm Hoan gËt ®Çu: - H¾n chø cßn ai. TiÓu Phi nãi: - §Ó tr¸nh sù hoµi nghi cña Tra M·nh cã lÏ b©y giê h¾n ch−a d¸m trèn. Lý tÇm Hoan mØm c−êi gËt ®Çu vµ nãi: - ChØ cÇn trong vßng n¨m ba n¨m x«ng x¸o chèn giang hå, nhÊt ®Þnh sÏ kh«ng cßn ai qua tóc h¹ ®−îc vµ nÕu cßn cã c¬ héi gÆp l¹i th× chóng ta vÉn lµ b»ng h÷u nhÐ. Vµ ®Ó c©u chuyÖn cã vÎ tù nhiªn, Lý tÇm Hoan c−êi lín nãi lu«n: - Bëi v× t«i thËt kh«ng muèn cã mét cõu ®Þch nh− tóc h¹. TiÓu Phi më to m¾t h¬n: - B©y giê c¸c h¹ muèn t«i ®i? Lý tÇm Hoan gËt ®Çu: - §©y lµ chuyÖn cña t«i kh«ng cã quan hÖ ®Õn tóc h¹. v¶ l¹i hä còng kh«ng t×m tóc h¹ th× tóc h¹ nªn ®i. TiÓu Phi hái: - C¸c h¹ sî liªn lôy ®Õn t«i hay lµ kh«ng muèn ®i chung víi t«i? Tia m¾t Lý tÇm Hoan lé nhiÒu buån khæ nh−ng khãe miÖng vÉn c−êi: - Trong ®êi kh«ng cã buæi tiÖc nµo nµo mµ kh«ng ®Õn lóc tµn. Chóng ta sím muén g× råi còng chia tay, sím muén ®«i ngµy kh«ng còng cã h¬n ng©m mét lóc, TiÓu Phi móc ®Çy hai chÐn r−îu: - T«i xin kÝnh tóc h¹ thªm mét chÐn chÐn r−îu uèng c¹n mét h¬i, Lý tÇm Hoan c−êi vµ ng©m mét c©u th¬ qu©n c¸nh t©n nhÊt b«i töu ®ò nhi ®ång tiªn v¹n c« c−êi ch−a døt th× hä Lý l¹i gËp m×nh xuèng ho sÆc Phi nh×n s÷ng Lý tÇm Hoan mét lóc råi vòng quay b−íc bá ®i. H¾n ®i th¼ng mét h¬i kh«ng ngã l¹i. Hoa tuyÕt l¹i l¶ t¶ r¬i, quang c¶nh thËt lµ tÞch theo b−íc ch©n r¾n ch¾c cña g· thiÕu niªn, Lý tÇm Hoan khÏ thë dµi Ng−êi b¹n nhá thËt t×nh t«i kh«ng muèn b¹n ®i nh−ng tiÒn ®å cña b¹n cßn dµi, cïng ®i víi t«i kh«ng cã lîi m¶y may nµo c¶. T«i kh«ng muèn ®em sù phiÒn to¸i nguy hiÓm bÊt h¹nh cña t«i ra ®Ó trao cho b¹n mµ còng kh«ng muèn trao cho ng−êi b¹n nµo kh¸c n÷a. Tõ ®Çu ®Õn cuèi g· ®¸nh xe cø ®øng tùa bªn thµnh xe nh− t−îng ®¸ ®· kh«ng nãi mét lêi mµ tuyÕt r¬i xuèng ®Çu xuèng mÆt h¾n còng kh«ng buån ®−a tay phñi. TiÓu Lý phi ®ao Nguyªn t¸c : Cæ by Convert to PDF by Minh Chinh tÇm Hoan uèng thªm mét chÐn r−îu n÷a råi míi quay qua nh×n g·: - Ng−¬i h·y ®îi ë ®©y. §iÒu nªn lµm lµ ch«n gióp x¸c H¾c xµ cho tö tÕ, mét giê sau ta trë cói mÆt g· ®¸nh xe vôt ngÈng lªn: - T«i biÕt Tra M·nh tuy nhê vµo ch−ëng lùc mµ thµnh danh nh−ng ®èi víi thiÕu gia lµm sao qua ®ù¬c ba m−¬i tÇm Hoan mØm c−êi: - ChØ m−êi chiªu th«i chø. G· ®¸nh xe hái: - ThÕ cßn c¸i tªn " Th©n hµnh v« ¶nh " Ngu NhÞ? Lý tÇm Hoan nãi: - Khinh c«ng cña h¾n cao l¾m, nghe ®©u ¸m khÝ ®éc h¹i nh−ng ta vÉn ®ñ ®Ó ®èi phã víi h¾n. G· ®¸nh xe nãi: - Nghe nãi m«n h¹ cña " Cùc L¹c §éng " ng−êi nµo còng kh¸ giái vÒ tµi võa råi thÊy chóng míi ®éng ®Ëy qu¶ nhiªn kh«ng gièng víi lé sè tÇm Hoan mØm c−êi g¾t lêi g·: - Ng−¬i yªn lßng, sè ng−êi Êy kh«ng lµm ta ph¶i bËn t©m ®©u. S¾c mÆt g· ®¸nh xe trÇm ng©m, g· nãi hÕt søc e dÌ: - ThiÕu gia ®õng dèi t«i, t«i biÕt chuyÕn ®i nµy hung hiÓm l¾m. NÕu kh«ng thÕ nhÊt ®Þnh thiÕu gia sÏ kh«ng bao giê ®Ó vÞ TiÓu Phi Êy ®i ®©u! Lý tÇm Hoan cau mÆt: - Ng−¬i l¹i sinh ra chøng nãi nhiÒu bao giê thÕ? G· ®¸nh xe cói mÆt kh«ng d¸m nãi thªm. Cho ®Õn khi g· ngÈng mÆt lªn th× Lý tÇm Hoan d· tíi ven rõng vµ tiÕng ho cßn väng ho kÐo dµi hßa víi tiÕng tuyÕt r¬i t¹o thµnh mét thø ©m thanh n·o ruét. G· ®¸nh xe ®Çm ®×a n−íc m¾t, h¾n th× thÇm nh− thñ thØ víi ai: - ThiÕu gia ¬i. Chóng ta ®ang sèng yªn lµnh ngoµi biªn giíi, t¹i lµm sao l¹i ph¶i vµo ®©y chÞu khæ. M−êi n¨m qua, ch¼ng lÏ thiÕu gia l¹i kh«ng thÓ quªn ®−îc nµng hay sao? Hay thiÕu gia vÉn cßn muèn gÆp nµng? GÆp ®Ó råi l¹i kh«ng nãi mét qua khái ®−êng c¸i, b−íc v« ®Õn rõng, phong ®é cña Lý tÇm Hoan vïng biÕn ®æi. Tõ mét con ng−êi d¸ng s¾c uÓ o¶i, bÇn thÇn, ®ét nhiªn trë nªn nhanh nhÑn TiÓu Lý phi ®ao Nguyªn t¸c : Cæ by Convert to PDF by Minh Chinh m¾t s¸ng qu¾c nh− xuyªn tõng l¸ c©y cá, tai m¾t, tay ch©n thÝnh gi¸c, xóc gi¸c y nh− còng mét lóc ho¹t ®éng rén hai m−¬i mÊy n¨m nay ch−a ai bÞ Lý tÇm Hoan theo dâi mµ cã thÓ ®µo tho¸t ®−îc. Tõ nh¸nh c©y kh«ng, kÏ ®¸, mÆt tuyÕt ®ãng b¨ng... mçi mét vËt chØ cÇn cã ®Þch ®i qua lµ Lý tÇm Hoan cã thÓ nhËn ra mét c¸ch dÔ ®éng cña hä Lý y nh− mét con thá, ph¶n øng nhanh nhÑn nh−ng hèt, y nh− mét vò c«ng tuyÖt ®Ønh, dån dËp nh−ng vÉn nhÞp nhµng chø móa may cuång n¨m vÒ tr−íc, h¾n ®· mét lÇn bá tÊt c¶ nh−ng g× s½n cã, ¶m ®¹m v−ît ra vïng biªn ¶i, lóc ®ã chÝnh lµ lóc tiÕt xu©n thiªn. Hä Lý nhí râ gÇn ®©y cã mét qu¸n r−îu nhá, khi ®Õn ®©y xa xa ®· thÊy d¹ng tÊm b¶ng ®Ò hiÖu qu¸n, vµ h¾n ®· cho dõng xe l¹i mua vµi c©n r−îu. Lý tÇm Hoan cßn nhí râ, r−îu ë ®©y tuy kh«ng ngon l¾m, nh−ng gi÷a ngµy xu©n víi non xanh n−íc biÕc ®· thu hót kh¸ nhiÒu du kh¸ch thanh niªn nam n÷ xanh ®á b©y giê, b©y giê trë l¹i n¬i, sau khi ®· b½ng ®i m−êi n¨m biÒn biÖt, chÊt chång ®· lµm cho quang c¶nh ®æi thay. Nh÷ng c« bÐ cuén tãc tr¸i ®µo nay ®· tay bång tay ½m, nh−ng cÆp vî chång son trÎ, nay ®· r¨ng long tãc b¹c ®×u hiu. Ngµy x−a, c¸nh hoa ®µo në ré tiÕt xu©n, b©y giê tÊt c¶ ®· vïi s©u vµo líp tuyÕt gi¸. ChØ cßn mét ®iÒu hä Lý mong h·y ®õng thay ®æi. §ã lµ ng«i qu¸n con b¸n r−îu ngµy ph¶i hy väng n¬i ®©y sÏ cã thÓ mµ vÒ dÜ v·ng, mµ v× nÕu ng«i qu¸n Êy cßn th× nhÊt ®Þnh bän Tra M·nh sÏ cã mÆt ngay n¬i ®ã. Lý tÇm Hoan cø lao m×nh theo h−íng cò, mµ lßng chît thÊy nao nao. S¶n nghiÖp, quyÒn thÕ, ®«i khi ng−êi ta bá ®−îc, chØ cã mét viÖc mµ lßng ng−êi ta khã nçi quªn. §ã lµ kÝ øc, ®ã lµ dÜ v·ng. Nã lµ vËt v« h×nh nh−ng con ng−êi kh«ng tµi nµo vöt ®−îc. Lý tÇm Hoan mãc b×nh r−îu nhá ra, ngöa mÆt uèng c¹n mét h¬i råi l¹i gËp m×nh ho sÆc sôa. §îi cho c¬n ho chÊm døt, h¾n míi ngÈng mÆt b−íc ®i. Vµ qu¶ nhiªn, bãng ng«i qu¸n r−îu ®· thÊy thÊp tho¸ng tõ xa. Lý tÇm Hoan biÕt m×nh ®o¸n kh«ng lÇm. N¨m x−a, gi÷a ngµy xu©n, n¬i ®©y du kh¸ch dËp d×u nh−ng b©y giê lµ tiÕt ®«ng thiªn, kh«ng ai buån ®Æt ch©n vµo s¬ nµy c¶nh tiªu ®iÒu v¾ng vÎ thuËn lîi lµ n¬i tró ch©n cho kh¸ch giang hå. NhÊt ®Þnh bän Tra M·nh sÏ dõng ë n¬i ®©y. TiÓu Lý phi ®ao Nguyªn t¸c : Cæ by Convert to PDF by Minh Chinh gÇn tíi töu ®iÕm, Lý tÇm Hoan chît c¶m thÊy h¬i lµ l¹. Bèn bÒ im lÆng, mét sù im lÆng kh¸c hµnh lang cò kÜ trèng tr¬n, nh÷ng tÊm v¸n lãt theo ®−êng ®¸ bÞ nøt hë ®Æt ch©n ®Õn, tÊm v¸n ch«ng chªnh nghiÕn vµo nhau nghe ken kÐt. Lý tÇm Hoan giËt m×nh lui l¹i, nh−ng trong töu ®iÕm vÉn lÆng im. H¾n nhón m×nh qua gi¶i hµnh lang mét c¸i thËt lÑ vµ thËt nhÑ nhµng, trong trÝ Lý tÇm Hoan b¾t ®Çu h¬i th¾c m¾c: hay lµ bän Tra M·nh kh«ng cã ë n¬i kh«ng, quÆt qua mét gãc nhµ, Lý tÇm Hoan b¾t gÆp ngay Tra M·nh. H¾n ®øng tùa l−ng vµo v¸ch nh×n ngay vÒ phÝa Lý tÇm Hoan ®ang ®i kh«ng ph¶i h¾n ®øng tùa l−ng vµo v¸ch, khi gÇn ®Õn, Lý tÇm Hoan hÊy h¾n ®ang ®øng dùa mét trô c©y tr−íc tµu ngùa, da mÆt h¾n s¼n vµng b©y giê x¸m ngoÐt vµ hai m¾t h¾n trõng trõng dÔ tµu, ngùa vÉn hÝ nho nhá, ch©n dËm nhÑ xuèng nÒn. Tra M·nh vÉn ®øng yªn, kh«ng nãi mét lêi mµ còng kh«ng cö ®éng. Lý tÇm Hoan ngã h¾n thë phµo: - Kh«ng hä Lý ngËm miÖng nÝn v× ®· nhËn râ ra r»ng Tra M·nh ®· kh«ng bao giê nghe ai nãi n÷a!