Trắc nghiệm luật kinh tế_ Phần " Doanh nghiệp"

Trắc nghiệm luật kinh tế_ Phần " Doanh nghiệp"

Thể loại: Luật học
Lượt xem: 79,322Lượt tải: 7Số trang: 16

Mô tả tài liệu

Tài liệu tham khảo ôn tập môn Luật Kinh tế _ Phần " Doanh nghiệp", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành kinh tế, luật,...Doanh nghiệp tư nhân là A : doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ, B: Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp C: doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu

Tóm tắt nội dung

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 16. Doanh nghiệp tư nhân là A. Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ B. Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp C. Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu D. A và B đúng 17. Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành chứng khoán A. Đúng B. Sai 18. Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân A. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp 1 chủ B. Doanh nghiệp tư nhân kô có tư cách pháp nhân C. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp tư nhân D. Tất cả đều đúng 19. Trường hợp nào sau đây được phép mở doanh nghiệp tư nhân A. Sĩ quan, hạ sĩ quan trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân VN B. Cá nhân người nước ngoài C. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các DN 100% vốn sở hữu nhà nước D. Người đang chấp hành hình phạt tù 20. Điều kiện nào kô có trong điều kiện đăng ký kinh doanh A. Phải có logo của doanh nghiệp B. Tên doanh nghiệp tư nhân phải viết được bằng tiếng Việt C. Kô được đặt tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký D, Tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp phải được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch 21. Khi một doanh nghiệp muốn giải thể, trong thời hạn 7 ngày làm việc thông qua quyết định giải thể, nếu pháp luật yêu cầu đăng báo điện tử hoặc 1 tờ báo thì phải đăng A. Trong 1 số B. Trong 2 số liên tiếp C. Trong 3 số liên tiếp D. Tất cả đều sai 22. Doanh nghiệp tư nhân không có quyền A. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu B. Phát hành chứng khoán C. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định D. Tất cả các quyền trên 23. Đặc điểm hộ kinh doanh A. Do một cá nhân là công dân VN, 1 nhóm người, 1 hộ gia đình làm chủ B. Không có con dấu C. Sử dụng không quá mười lao động D. Tất cả những đặc điểm trên 24. Phát biểu nào sau đây là sai A. Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm hữu hạn trong hoạt động kinh doanh B. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp C. Hộ kinh doanh thường tồn tại với quy mô nhỏ D. Tất cả các phát biểu trên 25. Những người nào kô được đăng ký hộ kinh doanh A. Người chưa thành niên B. Người đang chấp hành hình phạt tù C. Người bị tước quyền hành nghề D. Tất cả những người Phát biểu nào sau đây là đúng A. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã được đăng ký trong phạm vi tỉnh B. Tên riêng hộ kinh doanh không bắt buộc phải viết bằng tiếng việt C. Tên riêng hộ kinh doanh phải phát âm được D. Tên riêng hộ kinh doanh kô được kèm theo chữ số và ký hiệu 27. Trong thời gian bao lâu, kể từ ngày nhận hồ sơ xin đăng ký kinh doanh, nếu kô hợp lệ, cơ quan kinh doanh phải gửi văn bản yêu cầu bổ sung sửa đổi cho người thành lập A. 3 ngày B. 5 ngày C. 7 ngày D. 10 ngày 28. Vào thởi điểm nào, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký cho phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cơ quan thuế cùng cấp và sở chuyên ngành A. Tuần thứ 1 hằng tháng B. Tuần thú 2 hằng tháng C. Tuần thứ 3 hằng tháng D. Tuần thứ 4 hằng Thời gian tạm ngừng kinh doanh của hô kinh doanh không quá A. 1 tháng B. 3 tháng C. 6 tháng D. 1 năm 30. Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn địa điểm để đăng ký kinh doanh A. Đăng ký hộ khẩu thường trú B. Địa điểm thường xuyên kinh doanh C. Địa điểm thu mua giao dịch D. Tất cả đều Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân là chủ sở hữu.Tính chất một chủ này thể hiện ở tất cả các phương diện nên có thể nói, doanh nghiệp tư nhân có sự độc lập về tài sản.Phát biểu này: a. Đúng. b. Sai. 11. Cá nhân có thể đăng ký kinh doanh (làm chủ doanh nghiệp) hiện nay là: a. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi. b. Công dân Việt nam và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam. c. Cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài đều có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân, trừ một số trường hợp do pháp luật quy định. d. Cả Một trong những quyền cơ bản của doanh nghiệp tư nhân là “chiếm hữu, định đoạt tài sản của doanh Cơ quan đặng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong vòng bao nhiêu ngày? a. 1 tuần(7 ngày. c. 15 ngày. d. 20 Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được quy định như thế nào? a. Không được đặt trước tên tiếng Việt trong cùng một bảng hiệu(nêú doanh nghiệp đó muốn để cùng lúc 2 tên). b. Có thể được dịch từ tên tiếng Việt sang. c. In hoặc viết cùng khổ chữ với tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp tại cơ sở của doanh nghiệp đó hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp đó phát hành. d. a,b,c đều sai. 15. Vợ (là một cán bộ công chức) của một cán bộ lãnh đạo trong một doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước có được thành lập doanh nghiệp không: a. Có. b. 1: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là loại hình doanh nghiệp do bao nhiêu người làm chủ sở hữu? ⊠ 1 cá nhân  1 tổ chức  1 cá nhân hoặc một tổ chức  2 cá nhân hoặc tổ chức trở lên Câu 2: Trách nhiệm về tài sản của DNTN như thế nào ?  Hữu hạn với số vốn đăng ký ban tránh nhiệm vô hạn  Chịu trách nhiệm liên đới  Cả 3 phương án trên Câu 3: DNTN được phát hành loại chứng khoán phiếu  Cổ phiếu  Trái phiếu và cổ phiếu ⊠ Không được phát hành Câu 4: Một cá nhân được thành lập tối đa bao nhiêu DNTN  2 hạn chế  Cá nhân không có quyền thành lập Câu 5: Tài sản của DNTN bao điều lệ  Vốn hiện tại đang sử dụng kinh sản riêng của người chủ DNTN ⊠ Cả 3 loại 6: Điều kiệu để cá nhân trở thành chủ doanh cá nhân rơi vào trường hợp pháp luật cấm  Mọi cá nhân người nước 3 ý trên Câu 7: Điều kiện để chủ doanh nghiệp được phát động kinh cần điều kiện gì  Kinh doanh trong lĩnh vực mà pháp luật không doanh trong lnhx vực pháp luật cho doanh trong lĩnh vực pháp luật không cấm, đối với những ngành nghề có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiện, đối với ngành nghề đòi hỏi chứng chỉ hành nghề thì chủ doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành 8: Tên DNTN không được vi phạm những điều tên trùng, tên gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký  Sử dụng tên của cơ quan nhà nước,đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân,tên tổ chức chính trị,tổ chức công tác xã hội,chính trị- nghề nghiệp,tổ chức xã hội…trừ khi cơ quan tổ chức đó cho dung từ ngữ,ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử,văn hóa ,đạo đức và thuần phong mĩ tục của dân tộc ⊠ Tất cả các ý trên Câu 9: Hồ sơ đăng ký kinh doanh của DNTN bao gồm những đề nghị đăng ký kinh doanh và bản saohợp lệ chứng chỉ hành nghề của DNTN dưới lĩnh vực mà pháp luật yêu sao hợp lệ các chứng từ chhứng thực cá nhân hợp pháp của chủ bản xác định vốn xác định của cả văn bản 10: Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp 1 chủ  Là doanh nghiệp không có tư cánh pháp nhân  Là doanh nghiêp có khả năng huy động vốn ⊠ Là doanh nghiệp có một cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn về nghĩa vụ tài sản, không có tư cách doanh nhân, không được phát hành chứng 11: Sau khi bán doanh nghiệp, chậm nhất là bao lâu chủ DNTN phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh ngày ⊠ 15 ngày  1 tháng  3 12: Trong quá trình hoạt động vốn đầu tư của doanh nghiệp có thể tăng giảm như thế nào?  Chỉ được tăng lên  Chỉ được giảm thể tăng và giảm tăng hoặc giảm vốn. Trong trường hợp giảm vốn đầu tư thấp hơn vốn đầu tư thì phải đăng ký với cơ quan đăng ký với cơ quan đăng ký kinh 13: Trong quá trình cho thuê doanh nghiệp , trách nhiệm của chủ doanh nghiệp như thế phải chịu trách nhiệm trước pháp chịu trách nhiệm 1 chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp chịu trách nhiệm nếu 2 bên thỏa 14: Ai là người đại diện theo pháp luật của đốc sở hữu cả ý trên Câu 15: Sau khi bán doanh nghiệp, trách nhiệm của chủ DNTN cũ như thế hết trách nhiệm sang người chủ mới  Vẫn có trách nhiệm lien trách nhiệm với những khoản nợ và nghĩa vụ khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện trừ trường hợp có thủa thuận cả các ý trên đều nghieäp tö nhaân ñöôïc phaùt haønh coå Sai 2. Doanh nghieäp tö nhaân coù tö caùch phaùp nhaân. a. Sai 3. Nhöõng ai coù quyeàn thaønh laäp doanh nghieäp tö nhaân. a. Coâng daân Vieät Nam ñuû 18 tuoåi, coù ñuû naêng löïc haønh vi daân söï. b. Coâng daân nöôùc ngoaøi thöôøng truù taïi Vieät Nam. c. Caù nhaân Vieät Nam vaø caù nhaân nöôùc ngoaøi coù ñuû naêng löïc haønh vi daân söï vaø khoâng thuoäc dieän bò caám thaønh laäp doanh Caû a vaø b 4. Choïn phaùt bieåu nghieäp tö nhaân môùi thaønh laäp coù theå ñaët truøng teân vôùi doanh nghieäp khaùc. b. Coù theå söû duïng teân cô quan nhaø nöôùc, toå chöùc xaõ hoäi maø khoâng caàn coù söï chaáp thuaän cuûa cô quan, ñôn vò toå chöùc ñoù. c. Caû a vaø b ñuùng. d. Caû a vaø b sai. 5. Doanh nghieäp tö nhaân kinh doanh bò thua loã keùo daøi thì coù theå: a. Giaûi theå doanh Xin phaù saûn. c. Caû a vaø b ñuùng. d. Caû a vaø b sai. 6. Doanh nghieäp tö nhaân ñöôïc quyeàn kinh doanh xuaát nhaäp khaåu. a. Ñuùng b. Sai 7. Chuû doanh nghieäp coù Taêng hoaëc giaûm voán ñaàu tö vaøo hoaït ñoäng kinh doanh. b. Coù quyeàn giaûm voán ñaàu tö kinh doanh xuoáng thaáp hôn voán ñaàu tö ñaõ ñaêng kyù sau khi ñaêng kyù vôùi cô quan ñaêng kyù kinh doanh. c. Caû a vaø b ñuùng. d. Caû a vaø b sai. 8. Choïn phaùt bieåu sai: a. Chuû doanh nghieäp coù quyeàn quyeát ñònh ñoái vôùi moïi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh Chuû doanh nghieäp coù quyeàn söû duïnglôïi nhuaän sau khi ñaõ noäp thueá vaø caùc nghóa vuï taøi chính khaùc theo qui ñònh cuûa phaùp luaät. c. Chuû doanh nghieäp tö nhaân laø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa doanh Chuû doanh nghieäp tö nhaân laø ngöôøi quaûn lí, ñieàu haønh doanh Choïn phaùt caâu ñuùng: a. Chuû doanh nghieäp tö nhaân coù quyeàn cho thueâ toaøn boä doanh nghieäp cuûa mình vaø khoâng phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp trong thôøi gian cho thueâ. b. Ngöôøi quaûn lí, ñieàu haønh doanh nghieäp laø nguyeân ñôn, bò ñôn hoaëc ngöôøi coù quyeàn lôïi, nghóa vuï lieân quan tröôùc troïng taøi hoaëc toøa aùn tranh chaáp lieân quan ñeán doanh a vaø b ñuùng. d. a vaø b 1: Đối tượng nào sau đây không phải là hộ kinh gia đình sản hộ gia đình sản xuất muối. người bán hàng cả các đối tượng trên. Câu 2:Trước đây vợ chồng anh A mở một quán cơm ở Q1.Hiện nay do tình hình buôn bán thuận lợi nên anh A từ tự tay làm lấy mọi việc,anh thuê thêm 2 phụ bếp,4 phục vụ và 4 tạp vụ.Vậy hình thúc kinh doanh của anh A hiện nay được coi là: A.Hộ kinh nhân kinh 4:Hộ kinh doanh và doanh nghiệp được phân biệt với nhau mô kinh lượng cơ sở. C.Số lượng lao động thuê 3 yếu tố trên. Câu 5:Theo quy định thì tên riêng của hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm quốc. Câu 6:Hộ kinh doanh các ngành nghề không cần điều kiện được phép tiến hành kinh doanh sau khi nộp đủ hồ sơ: A.5 7:Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh không được năm. Câu 8:Luật Doanh nghiệp trước 1999 phân biệt DNTN và hộ kinh doanh vốn pháp cách pháp vi chịu trách 9:Hộ kinh doanh là đơn vị kinh doanh nhỏ nhất, đúng hay sai? A. 10:Phát biểu nào sau đây là kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm duy kinh doanh không phải đóng luật hạn chế quy mô sử dụng lao đông của hộ kinh kinh doanh có thể do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm vô hạn. 2: Theo điều 141 luật doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp tư nhân là do. . . làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng . . . của mình về mọi hoạt động của doanh nhân, một phần tài sản b) tổ chức, toàn bộ tài sản c)tổ chức ,toàn bộ tài sản d)cá nhân, toàn bộ tài sản CÂU 3 :câu nào sau đây là đúng: a) DNTN được quyền phát hành bất cứ loại chứng khoán cá nhân có thể được thành lập nhiều DNTN c) DNTN không có tư cách pháp nhân d)Người điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của DNTN nhất thiết phải là chủ của DNTN CÂU 4 :Chủ DNTN chịu trách nhiệm như thế nào về các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp : a) Chịu trách nhiệm vô trách nhiệm hữu hạn c) Chịu trách nhiệm một phần d) Không phải chịu trách trách nhiệm CÂU 5:Trong các chủ thể sau đây ,chủ thể nào được quyền thành lập DNTN theo quy định tại luật doanh nghiệp 2005 : a) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ ,công quan, hạ sĩ quan,quân nhân chuyên dân Việt nam và người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt có công dân Việt Nam CÂU 6: Sau khi chủ DNTN bán doanh nghiệp của mình cho người khác thì chậm nhất là bao nhiêu ngày thì chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh a) 10 ngày b) 15 ngày c) 20 ngày d) 30 ngày CÂU 7 : Chủ DNTNcó thể trở Chủ của một DNTN đốc của công ti Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. c) Chủ tịch HDQT của của công ti cổ phần d) Thành viên hợp danh công ti hợp danh . CÂU 8 : Chủ DNTN có các quyền nào sau dụng, thuê và sử doanh xuất nhập theo yêu cầu kinh doanh hữu, sử dụng định đoạt d)Cả a, b, c đều đúng tài sản của doanh 9: Khi chủ DNTN muốn giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng kí thì đăng kí với cơ quan nào sau đây: a) Sở kế hoạch và đầu tư b) Cơ quan đăng kí kinh doanh c) Phòng công chứng d) a , b , c đều sai CÂU 10 : Chọn câu sai : a) Chủ DNTN không có quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh DNTN phải chịu các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện khi bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Trừ trường hợp thỏa thuận DNTN là nguyên đơn,bị đơn hoặc người có quyền lợi ,nghĩa vụ liên quan trước trọng tài hoặc tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh mua doanh nghiệp tư nhân thì phải đăng kí kinh doanh lại theo quy định của pháp luật. CÂU 11: Khi chưa có giấy chứng nhận quyền đăng ký kinh doanh ,DNTN không được tự ý ký hợp đồng mua bán với các doanh nghiệp khác a) Đúng b) Sai CÂU 12 : các hoạt động nào sau đây không bị cấm khi DNTN có quyết định giải doanh nghiệp cho người thuê doanh Huy động vốn d) a,b,c đều sai CÂU 13 : Theo luật doanh nghiệp năm 2005 thì loại hình đăng ký kinh doanh nào không có tư cách pháp ty TNHH 1 thành ty cổ nghiệp tư kinh 1: Hộ kinh doanh phải đăng kí hinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp khi sử 8 lao 10 lao 12 lao 20 lao 2: Đặc điểm pháp lý nào của hộ kinh doanh là kinh doanh do một cá nhân, một nhóm hoặc một hộ gia đình làm chủ b. Hộ kinh doanh thường tồn tại với qui mô vừa và hộ kinh doanh phải chịu trách nhiêm vô hạn trong hoạt động kinh cả đều sai Câu 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng kí kinh doanh cấp Huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận hồ ngày c. 10 ngày d. 15 cả đều 4: Thời gian tạm ngưng kinh doanh của hộ kinh doanh không được vượt tháng c. 6 tháng e. 18 5: Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân nào là không nghiệp tư nhân là doanh nghiệp một nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy phép đăng kí kinh doanh nghiêp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoảng nợ phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp cả đều đúng Câu 6: Cơ quan đăng kí kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng kí kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận hồ 7: Chọn câu phát biểu doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của đầu tư của doanh nghiệp tư doanh do chủ doanh nghiệp tự đăng quá trình hoạt động kinh doanh chủ doanh nghiệp tư nhân không có quyền tăng hoăc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp chưa thực hiện Câu 8 : Chọn phát biểu sai a. Cả chủ doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh đều chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh hai đều có trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nghiệp tư nhân không có tư cách pháp cả đều sai Câu 9: Việc giải thể doanh nghiệp tư nhân được thực hiện theo mấy 10: Chọn câu đầu tư của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng quá trình hoạt động chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt đông kinh doanh của doanh tăng hoặc giảm vốn đầu tư của doanh nghiệp là do doanh nghiệp tự quyết định thực đầu tư của doanh nghiệp tư nhân ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh là do nhà nước quy định Câu 11: Câu phát biểu nào không đúng về hộ kinh do một cá nhân duy nhất hoặc một hộ gia đình làm đăng ký kinh doanh sản xuất tại một địa điểm và phải có con sử dụng quá muời lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình Câu 12: Đặc điểm để phân biệt hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân là: a. Hô kinh doanh thường tồn tại dưới quy mô nhỏ b. Hộ kinh doanh do một người làm chủ sở hữu c. Có trách nhiệm vô hạn về hoạt động kinh cả đều 1: Theo luật doanh nghiệp năm 2005 thì cá nhân nào sau đây không có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân ở Việt nhân người nước ngoài b. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi c. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên 2: Doanh nghiệp tư nhân là loại hình không được công nhận là pháp nhân, đúng hay Câu 3: Điều nào sau đây bị cấm khi đặt tên Doanh Nghiệp Tư viết bằng tiếng Việt kèm theo chữ số và kí dụng tên cơ quan Nhà