Quyết định số 188-CT

Quyết định số 188-CT

Lượt xem: 24,053Lượt tải: 10Số trang: 17

Mô tả tài liệu

Quyết định số 188-CT về việc ban hành quy định về chế độ thu quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Tóm tắt nội dung

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 188-CT Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THU QUỐC DOANH. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Để bảo đảm nguồn thu ổn định cho ngân sách Nhà nước, thực hiện một bước hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của tài chính Nhà nước, góp phần thúc đẩy nâng cao hiệu quả kinh tế và công tác hạch toán trong khu vực kinh tế quốc doanh; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành quy định về chế độ thu quốc doanh đối với các hoạt động sản xuất hàng hoá, các hoạt động kinh doanh vận tải, ăn uống, dịch vụ, kinh doanh nghệ thuật, du lịch ... thuộc khu vực kinh tế quốc doanh. Điều 2. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây về thu quốc doanh trái với quy định này đều bị bãi bỏ. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Võ Văn Kiệt (Đã ký) QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THU QUỐC DOANH (ban hành kèm theo Quyết định số 188-CT ngày 21-6-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ Mục I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Chế độ thu quốc doanh áp dụng đối với sản phẩm hàng hoá sản xuất để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, các hoạt động kinh doanh vận tải, ăn uống, dịch vụ du lịch, văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, v. v... do các xí nghiệp, đơn vị kinh tế, các đơn vị sự nghiệp, các đoàn thể và lực lượng vũ trang trực tiếp quản lý (sau đây gọi tắt là xí nghiệp quốc doanh). Điều 2. Đơn vị phải nộp thu quốc doanh là: a) Các đơn vị xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh hạch toán kinh tế độc lập (bao gồm cả các đơn vị hạch toán toàn ngành như Sở Điện lực, Sở Bưu điện, sân bay...), các liên doanh sản xuất với nước ngoài. b) Các đơn vị sự nghiệp (viện nghiên cứu, trường học, các đoàn nghệ thuật...) có sản xuất hàng hoá để bán, các hoạt động dịch vụ ngoài nhiệm vụ nghiên cứu giảng dạy. Điều 3. Thu quốc doanh là khoản thu bắt buộc, ấn định bằng tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, được ổn định từ 3 đến 5 năm. Mức thu này là một bộ phận cấu thành trong giá cả sản phẩm hàng hoá, giá cước, tiền thu của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Điều 4. Đối với sản phẩm hàng hoá, thu quốc doanh tập trung ở khâu sản xuất. Các tổ chức thương nghiệp, kinh doanh vật tư, đơn vị mua hàng xuất khẩu phải thanh toán tiền mua hàng cho xí nghiệp sản xuất theo giá bán buôn trong đó có thu quốc doanh. Những hàng hoá thực tế xuất khẩu ra nước ngoài đã nộp thu quốc doanh sẽ được thoái trả lại. Mục II. MỨC THU QUỐC DOANH Điều 5. Mức thu quốc doanh được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên: a) Doanh thu tiêu thụ của từng loại sản phẩm hàng hoá. a) Doanh thu của từng loại kinh doanh như dịch vụ, ăn uống, khách sạn, vận tải... Biểu mức thu quốc doanh ban hành kèm theo bản quy định này. Điều 6. Ngoài mức thu quốc doanh ổn định ở điều 5, các đơn vị, xí nghiệp còn phải nộp một khoản thu quốc doanh bổ sung do có những thuận lợi khách quan như tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa điểm và điều kiện trang thiết bị, hoặc do Nhà nước thay đổi giá cả mà xí nghiệp tăng thêm thu nhập. Mức thu quốc doanh bổ sung do Bộ Tài chính quy định (đối với xí nghiệp trung ương), do Sở Tài chính (đối với xí nghiệp địa phương). Điều 7. Bộ Tài chính quy định mức thu quốc doanh đối với các sản phẩm hàng hoá và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ chưa ghi trong biểu mức thu quốc doanh này. Mục III. MIỄN, GIẢM MỨC THU QUỐC DOANH Điều 8. Việc miễn, giảm mức thu quốc doanh được quy định như sau: a) Được miễn thu quốc doanh đối với: - Sản phẩm của các xí nghiệp quốc phòng, an ninh phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh. - Sản phẩm của viện, trường học phục vụ việc nghiên cứu giảng dạy. - Sản phẩm phục hồi chức năng cho người tàn tật, sản phẩm phục vụ sinh đẻ có kế hoạch, in tiền, đúc tiền và in chứng chỉ có giá trị như tiền ngân hàng, in và phát hành sách chính trị, sách giáo khoa, báo chí, tạp chí, sản xuất huân chương, huy chương, huy hiệu, v.v... b) Giảm mức thu quốc doanh: - Đối với những sản phẩm sản xuất từ phế liệu của bản thân xí nghiệp. - Đối với các đơn vị xí nghiệp có khó khăn do thiên tai, địch hoạ và do các nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến sản xuất, mức tích luỹ. - Đối với các trường học, viện nghiên cứu sản xuất sản phẩm với số lượng ít, nhằm chủ yếu phục vụ cải thiện đời sống trong cơ quan. Mục IV. THỦ TỤC NỘP THU QUỐC DOANH Điều 9. Các xí nghiệp quốc doanh phải đăng ký sản xuất, kinh doanh và đăng ký nộp thu quốc doanh với Sở Tài chính (cơ quan thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Các xí nghiệp sản xuất phải chủ động kê khai và nộp thu quốc doanh (kể cả thu quốc doanh bổ sung) theo từng hoá đơn bán hàng. Tuỳ theo phương thức thanh toán tiền bán hàng, xí nghiệp phải gửi tờ khai nộp thu quốc doanh kèm theo các chứng từ nộp cho Ngân hàng nơi nộp thu quốc doanh theo đúng các thể thức của Ngân hàng. Các xí nghiệp vận tải, dịch vụ, ăn uống ... phải chủ động kê khai và nộp thu quốc doanh theo thời hạn do cơ quan thu quốc doanh quy định. Điều 10. Ngày nộp thu quốc doanh đối với tất cả các phương thức thanh toán là ngày xí nghiệp nhận được tiền bán hàng hoặc tiền công, tiền cước. Điều 11. Mẫu chứng từ thu quốc doanh và trình tự luân chuyển tờ khai thu quốc doanh do Bộ Tài chính quy định sau khi bàn bạc thống nhất với Ngân hàng Nhà nước. Điều 12. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm xí nghiệp phải có kế hoạch nộp thu quốc doanh và quyết toán kịp thời số nộp với cơ quan thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp. Mục V. PHẠT TIỀN VỀ VI PHẠM CHẾ ĐỘ THU QUỐC DOANH Điều 13. Các xí nghiệp vi phạm chế độ thu quốc doanh như không đăng ký sản xuất, kinh doanh và không đăng ký nộp thu quốc doanh ... phải chịu phạt tiền và trừ các quỹ xí nghiệp. Mức phạt tiền do Bộ Tài chính quy định. Điều 14. Nếu man khai thu quốc doanh thì ngoài số thu quốc doanh phải truy nộp, còn phải chịu một khoản tiền phạt bằng 5% số thu quốc doanh man khai. Tuỳ theo mức độ nặng nhẹ, Giám đốc, kế toán trưởng có thể phải chịu kỷ luật hành chính hoặc bị truy tố trước pháp luật. Điều 15. Nếu xí nghiệp nộp thu quốc doanh chậm thì phải chịu một khoản tiền phạt bằng 0,2% (hai phần nghìn) số tiền nộp chậm tính cho mỗi ngày. Nếu do Ngân hàng, Bưu điện làm cho xí nghiệp bị phạt tiền thì các cơ quan này phải bồi thường lại cho xí nghiệp. Mục VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC XÍ NGHIỆP, CƠ QUAN CHỦ QUẢN, CƠ QUAN VẬT GIÁ, CƠ QUAN NGÂN HÀNG, CƠ QUAN THU QUỐC DOANH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH XÍ NGHIỆP ĐỐI VỚI CHẾ ĐỘ THU QUỐC DOANH Điều 16. Các xí nghiệp có trách nhiệm: 1. Kê khai kịp thời, nộp đúng, nộp đủ số thu quốc doanh và các khoản phải nộp khác vào ngân sách Nhà nước. Giám đốc và kế toán trưởng xí nghiệp phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc chấp hành chế độ thu nộp và tính chính xác của các số liệu. 2. Cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, tình hình về kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất - kỹ thuật - tài chính, giá thành, giá bán sản phẩm, thu quốc doanh, lợi nhuận và quỹ xí nghiệp ... cho cơ quan thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận tiện cho cán bộ chuyên quản tài chính xí nghiệp thực hiện việc kiểm tra giám sát thường xuyên và thực hiện các chế độ quản lý kinh tế, tài chính ở các đơn vị. 3. Khi có những khó khăn khách quan và biến động lớn về sản xuất - kinh doanh, giá cả... ảnh hưởng đến mức tích luỹ, xí nghiệp phải làm đầy đủ các thủ tục xin giảm, hoãn thu quốc doanh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 4. Xí nghiệp có quyền khiếu nại về việc làm của cơ quan thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp. Đơn khiếu nại được giải quyết chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ khi cơ quan thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp nhận được đơn. Trong khi chờ giải quyết đơn khiếu nại, xí nghiệp vẫn phải chấp hành quyết định của cơ quan thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp. Nếu việc giải quyết chưa thoả đáng, xí nghiệp có quyền khiếu nại lên cơ quan tài chính cấp trên trong thời gian một tháng. Điều 17. Cơ quan chủ quản của các xí nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xí nghiệp thuộc ngành mình chấp hành nghiêm chỉnh quy định về chế độ thu quốc doanh của Nhà nước. Điều 18. Cơ quan vật giá các cấp, các ngành và các xí nghiệp khi làm giá có trách nhiệm tính toán bảo đảm trong cơ cấu giá mức thu quy định kèm theo bản quy định này. Điều 19. Cơ quan Ngân hàng chuyên doanh trực tiếp quan hệ với xí nghiệp có trách nhiệm: 1. Khi tiền bán hàng, tiền công, tiền cước về đến Ngân hàng, Ngân hàng phải ghi vào tài khoản cho xí nghiệp, báo cho xí nghiệp biết: Căn cứ vào tờ khai thu quốc doanh và các chứng từ nộp ngân sách, Ngân hàng phải trích ngay số thu quốc doanh và các khoản phải nộp khác vào Ngân sách Nhà nước theo đúng thứ tự ưu tiên do Nhà nước quy định. 2. Cung cấp các số liệu, tài liệu có quan hệ đến nộp ngân sách của xí nghiệp cho cơ quan thu quốc doanh khi cần thiết. 3. Thực hiện kịp thời các lệnh thu, lệnh phạt tiền đối với các xí nghiệp của cơ quan thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp. Việc tranh chấp về lệnh phạt tiền do cơ quan thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp xử lý. 4. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trong việc kiểm tra và quản lý hoạt động kinh tế - tài chính của các xí nghiệp. Điều 20. Bộ máy thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp được tổ chức thành hệ thống xuyên suốt từ trung ương đến địa phương theo chế độ song trùng lãnh đạo. Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định cụ thể về nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy, biên chế, quỹ lương, thưởng và phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quy định chế độ đối với cán bộ thu quốc doanh; hướng dẫn kiểm tra các Sở Tài chính, các Chi cục thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trong việc thực hiện chính sách, chế độ của Nhà nước về thu quốc doanh và tài chính xí nghiệp. Cơ quan thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp có trách nhiệm: 1. Kiểm tra đôn đốc các xí nghiệp trong việc chấp hành các chế độ, chính sách kinh tế tài chính và chế độ thu nộp đối với ngân sách Nhà nước. Ra lệnh thu, lệnh phạt tiền đối với các xí nghiệp vi phạm chế độ thu quốc doanh và các khoản thu khác phải nộp ngân sách. 2. Tham gia với các xí nghiệp từ việc lập kế hoạch đến việc nhận xét đánh giá và xét duyệt hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính, trích lập các quỹ xí nghiệp. 3. Kiểm tra xem xét và xử lý kịp thời và đúng đắn những vấn đề về thu quốc doanh (kể cả các khiếu nại của xí nghiệp). Mục VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 21. Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể các ngành; các cấp, các đơn vị xí nghiệp thực hiện Quy định này. Điều 22. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy định này. BIỂU MỨC THU QUỐC DOANH (ban hành kèm theo Quyết định số 188-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ngày Tên sản phẩm hoặc ngành kinh doanh Tỷ lệ thu quốc doanh A. Sản phẩm công nghiệp I. Tư liệu sản xuất 1. Điện thương phẩm 12 2. Than 5 3. Khí đốt 30 4. Sản phẩm khai thác mỏ khác 5 5. Sản phẩm luyện kim đen 5 6. Sản phẩm luyện kim màu 10 - Vàng 30 7. Máy công cụ phục vụ nông nghiệp 5 8. Máy công cụ, phương tiện vận tải, thiết bị máy móc khác 10 9. Chế tạo các loại phụ tùng 10 10. Chế tạo dụng cụ cầm tay 10 11. Sửa chữa cơ khí 10 12. Hoá chất cơ bản 10 13. Xi-măng các loại 20 14. Gạch xây các loại 10 15. Gạch chịu lửa 10 16. Gạch lát các loại: - Gạch men sứ 20 - Gạch lát hoa, lát trơn 20 - Gạch khác 15 17. Gạch trang trí các loại 20 18. Ngói, tấm lợp các loại 10 19. Đá các loại 10 20. Cát 10 21. Sỏi 10 22. Vôi củ, vôi bột 8 23. Đá hoa các loại và Granitô các loại 8 24. Vật liệu xây dựng khác 10 25. Kính xây dựng 20 26. Gỗ tròn khai thác 10 27. Gỗ xẻ xây dựng cơ bản, gỗ ván sàn 5 28. Gỗ dán, gỗ lạng, cót ép 5 29. Bột giấy 10 30. Tre, nứa, vầu, gỗ làm nguyên liệu giấy 5 31. Cao-su mủ khô 10 32. Que hàn điện 15 33. Đất đèn 5 34. Phèn các loại 15 35. Sơn các loại: - Sơn dầu 10 - Sơn Alkyt 10 36. Đá mài, hạt mài các loại 15 37. Phân bón, thuốc trừ sâu 5 38. Mực in 10 39. Sứ công nghiệp 5 40. ắc quy các loại 20 41. Thuỷ tinh y tế 5 42. Sản phẩm chế từ cao-su dùng cho sản xuất 10 43. Sản phẩm chế từ nhựa dùng cho sản xuất 15 44. Pin chuyên dùng cho sản xuất, quốc phòng 10 45. Bao bì: - Bao bì bằng PE 10 - Bao bì đay, vải 10 - Bao bì, cát-tông, gỗ 5 46. Da thuộc 10 47. Vải giả da 15 48. Vải công nghiệp: - Vải mành 10 - Vải bạt 10 49. Sợi: - Sợi bông 10 - Sợi tổng hợp, sợi pha 20 - Sợi đay, sợi khác 10 50. Cồn 90o, cồn 100o 30 51. Tư liệu sản xuất khác 10 II. Sản phẩm tiêu dùng: 1. Thuốc lá bao: - Thuốc lá đầu lọc xuất khẩu 50 - Thuốc lá không đầu lọc xuất khẩu 40 - Thuốc lá đầu lọc nội tiêu 60 - Thuốc lá thơm không đầu lọc nội tiêu 45 - Thuốc đen 35 - Thuốc lá điếu không đóng bao 20 - Thuốc lá vụn không cuốn điếu 10 2. Thuốc lào thành phẩm 30 3. Rượu các loại: - Rượu trắng 30 - Rượu mùi xuất khẩu 30 - Rượu mùi nội tiêu và các loại rượu khác 30 4. Bia các loại: - Bia chai, bia hộp xuất khẩu 60 - Bia chai, bia hộp nội tiêu 60 - Bia hơi 50 5. Nước giải khát các loại 20 Trong đó : Sô đa 40 6. Kem que, kem cốc 10 7. Nước đá cây 20 8. Chè: - Chè đen xuất khẩu 5 - Chè xanh xuất khẩu 5 - Chè hương 10 - Chè sơ chế và tận dụng 5 9. Đường : - Đường kính (RE, RS) sản xuất từ mía 20 - Đường kính sản xuất từ đường thô 10 - Đường kết tinh 15 - Đường thô sản xuất từ mía 10 - Đường Glucô các loại 10 - Mật trầm 10 10. Đồ hộp: - Sữa hộp, sữa bột: Sản xuất từ nguyên liệu sữa nhập 25 Sản xuất từ sữa tươi sản xuất trong nước 20 - Các sản phẩm khác chế biến từ sữa tươi 10 - Hoa quả hộp, ướp đông 10 - Thịt, cá và các sản phẩm khác đóng hộp 10 11. Bánh kẹo: - Bánh kẹo cao cấp 10 - Bánh kẹo thường 10 12. Bột dinh dưỡng, bột trẻ em 5 13. Cà-phê bột 20 14. Nước mắm, nước chấm: - Nước mắm, mắm tôm 10 - Nước chấm 10 15. Mì chính, bột gia vị: - Mì chính, bột ngọt 20 - Bột gia vị 10 16. Mì ăn liền 10 17. Dầu thực vật 10 18. Muối hạt, muối tinh dùng để ăn 10 19. Sản phẩm lương thực và thực phẩm khác 10 20. Xay sát lương thực và thực phẩm khác 5 21. Vải thành phẩm: - Vải tổng hợp, tơ lụa 30 - Vải pha sợi tổng hợp 25 - Vải sợi bông loại dầy 15 loại mỏng 15 - Vải màn 10 22. Vải mộc 10 23. Hàng dệt kim 20 24. Khăn mặt, khăn tay 10 25. Bít tất và hàng quân nhu 10 26. Chăn chiên, mền chỉ 10 27. Ruột chăn bông 20 28. Hàng may mặc: - Hàng may mặc xuất khẩu 10 - Hàng may mặc quốc phòng 10 - Hàng may mặc nội thương 10 29. Chỉ khâu 15 30. Hàng dệt khác 10 31. Len: - Len thảm 10 - Len tốt 30 32. Thảm các loại: - Thảm len 20 - Thảm khác 10 33. Diêm bao 10 34. Bút chì 5 35. Bút máy các loại 20 36. Phấn viết, mực viết 5 37. Giấy than các loại 20 38. Màng mỏng PE 30 39. Màng PVC đi mưa 30 40. Giầy vải các loại 20 41. Giầy da các loại 30 42. Đồ gỗ dân dụng: - Đồ gỗ thường 10 - Đồ gỗ kỹ, cao cấp 20 43. Sành sứ thuỷ tinh dân dụng: - Sứ cao cấp 25 - Sứ t hường 20 - Bóng đèn tròn 10 - Đèn ống 15 - Ly, cốc thuỷ tinh 10 - Phích nước, ruột phích 10 - Sản phẩm thuỷ tinh, sứ khác 10 44. Giấy: 10 - Giấy viết, giấy in báo - Giấy khác 5 45. Bìa các loại 10 46. Quạt điện: - Quạt trần các loại 20 - Quạt bàn các loại 25 47. Biến thế, ổn áp, nắn dòng 20 48. Bàn là điện 20 49. Dây dẫn các loại 20 50. Đồ điện khác 20 51. Đồ nhôm các loại 50 52. Đồ sắt tráng men 40 53. Đồ nhựa các loại 40 54. Đồ da, giả da 30 55. Sản phẩm cao su: - Săm xe đạp 20 - Lốp xe đạp 15 - Săm, lốp xe máy 30 - Sản phẩm cao su khác 20 56. Xà phòng, bột giặt: - Xà phòng, bột giặt 10 - Xà phòng răng 10 - Xà phòng thơm, nước gội đầu 20 57. Sản phẩm cơ khí tiêu dùng: - Xe đạp hoàn chỉnh 15 - Bếp dầu, đèn dầu 10 - Máy khâu hoàn chỉnh 20 - Đồng hồ các loại 20 - Phụ tùng xe đạp, xe máy, máy khâu, đồng hồ 20 - Sản phẩm cơ khí tiêu dùng khác 20 58. Đèn pin các loại 30 59. Điện tử dân dụng: - Máy thu hình mầu 30 - Máy thu hình mầu 20 - Radio - Casette 30 - Radio các loại, quay đĩa 20 - Linh kiện điện tử, đồ điện tử khác 10 - Các hoạt động dịch vụ điện tử 20 60. Dược phẩm: - Thuốc tiêm tân dược các loại 5 - Thuốc viên tân dược các loại 10 - Dầu cao xoa, rượu bổ các loại 15 - Thuốc đông được, thuốc khác 3 61. Thuốc thú y 5 62. Văn phòng phẩm, văn hoá phẩm 5 63. In: - In sách giáo khoa, báo Nhân dân, Quân đội nhân dân (chưa thu) ³ - In nhãn các loại 20 - In văn hoá phẩm, việc vặt 20 - In khác 5 64. Đồ dùng dạy học, dụng cụ y tế thông thường, dụng cụ thể dục, thể thao. 5 65. Nhạc cụ các loại 10 66. Giấy ảnh 20 67. Sản xuất đĩa hát, băng nhạc 5 - Ghi băng các loại 15 68. Sản xuất phim, in tráng phim điện ảnh và 5 69. Hàng mỹ nghệ 30 70. Mỹ phẩm, phấn, nước hoa, sáp 40 71. Đồ chơi trẻ em 5 72. Pháo các loại 40 73. Sản phẩm tiêu dùng khác 20 B. Hoạt động thiết kế xây dựng 1. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp (có thu thiết kế phí) 10 2. Các xưởng, phòng, trung tâm dịch vụ làm nhiệm vụ thiết kế 10 3. Các tổ chức quần chúng, cá nhân nhận thầu thiết kế 15 C. Sản phẩm nông sản, lâm sản, thuỷ sản 1. Chè búp tươi 10 2. Cà phê hạt 20 3. Hoa quả tươi 10 - Cam quả tươi 20 4. Đậu, lạc, vừng 10 5. Bông, đay, cói 10 6. Mía cây 10 7. Hồ tiêu 40 8. Thức ăn gia súc 5 9. Thóc và lương thực khác 5 10. Trâu, bò, lợn thịt 5 11. Gia cầm 5 12. Trứng thương phẩm 5 13. Tôm, cá, mực tươi (nước ngọt, lợ, mặn) 10 14. Tôm, mực đông lạnh xuất khẩu 5 15. Tôm, cá, mực khô, vi, bóng cá, yến sào 15 16. Tre, nứa, lá bán tiêu dùng 5 17. Củi thước 5 18. Thuốc bảo quản gỗ 5 19. Than củi 5 20. Sản phẩm nông sản, lâm sản, thuỷ sản khác 10 21. Chế biến các loại lâm sản, đặc sản (véc ni, dầu bóng...) 10 22. Đặc sản, dược liệu (trầm hương, quế, sa nhân, hồi ...) 20 23. Các sản phẩm chế biến từ ong (mật ong, sữa ong chúa ...) 10 D. Kinh doanh vận tải, bưu điện và ăn uống dịch vụ I. Vận tải, bưu điện: 1. Vận tải đường sắt: - Hàng hoá 5 - Hành khách + hành lý 10 2. Vận tải đường biển: - Hàng hoá 5 - Hành khách + hành lý 10 3. Vận tải đường sông: - Hàng hoá 5 - Hành khách + hành lý 10 4. Vận tải ô-tô: - Hàng hoá 5 - Hành khách + hành lý 10 5. Vận tải hàng không: - Hàng hoá 5 - Hành khách + hành lý 5 6. Đại lý tàu biển 60 7. Đại lý vận tải biển, cho thuê tầu biển và môi giới hàng hải 20 8. Trục vớt cứu hộ 5 9. Kinh doanh cảng sông, biển 5 10. Cho thuê phương tiện vận tải 10 11. Dịch vụ phục vụ hành khách và vận tải bốc xếp hàng hoá đường hàng không 10 12. Kinh doanh bưu điện (trừ phát hành báo chí) 5 13. Các hoạt động bưu điện khác 10 14. Dịch vụ thuê kho, bãi 5 II. Ănuống, dịch vụ: 1. Ăn uống bình dân 3 2. Ăn uống cao cấp, đặc sản 10 3. Kinh doanh buồng ngủ bình dân 10 4. Kinh doanh buồng ngủ cao cấp (K.sạn DL và người nước ngoài) 20 5. Kinh doanh giết mổ lợn, trâu, bò 3 6. Công viên, bãi tắm, hội chợ, quảng cáo (có thu tiền) 3 7. Dịch vụ ký gửi hàng hoá 10 8. Dịch vụ phổ thông như cắt tóc, uốn tóc, nhuộm, giặt là, may đo 3 9. Dịch vụ kỹ thuật cao như sửa chữa điện tử, điện lạnh ... 5 10. Dịch vụ khác 4 Hoạt động văn hoá, nghệ thuật 1. Cho thuê phim điện ảnh và Video - Casette 3 2. Chiếu phim điện ảnh và Video - Casette 3 3. Biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao 2 4. Chụp ảnh, in phóng, tô màu ảnh 5 5. Cho thuê máy chiếu phim, máy 3 6. Cho thuê hội trường, nhà hát, câu lạc bộ, sân bãi thi đấu, dụng cụ thể dục thể thao 3 7. Các loại hoạt động văn hoá nghệ thuật khác 3