Luyện đề Đại học môn Vật lý - Đề số 27

Luyện đề Đại học môn Vật lý - Đề số 27

Thể loại: Ôn thi ĐHCĐ
Lượt xem: 6,802Lượt tải: 7Số trang: 9

Mô tả tài liệu

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh, sinh viên đề "Luyện đề Đại học môn Vật lý - Đề số 27". Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý có kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình ôn thi và làm bài thi của các bạn.

Tóm tắt nội dung

52 mA. B. 0,1 A. C. 50 mA. D. B. C. D. 23,5 cm. C. 32,6 cm. D. 0,48 µm. B. 0,75 µm. C. 0,64 µm. C. D. B. D. 9 cm B. 14 cm C. 8 cm D. B. C. D. 11 B. 19 C. 10 D. 1 B. 2 C. 3 D. 660 m/s. B. 680 m/s. C. 340 m/s. D. 4√2 cm. B. 2 cm. C. 2√2 cm. D. 430 B. 900 C. 750 D. π/6 B. 2π/3 C. 4π/3 D. 9 B. 8 C. 12 D. B. C. D. 0,60 B.  0,92 C. 0,53 D. 69,7% B. 90,626% C. 36% D. D. 3/(2π) H. B. 1/(2π) H. C. 7/(2π) H. D. √3 J. B. 3√3 J. C. 2 J. D. B. C. D. 810 W B. 240 W C. 540 W D. 6 B. 12 C. 10 D. B. C. D. B. C. D. B. 26,644 m. C. D. 42 cm/s. B. 26 cm/s. C. 28 cm/s D. 0,46 mm. B. 0,24 mm. C. 0,18 mm. D. 12 s B. 24 s C. 4,8 s D. 6,08 cm. B. 9,80 cm. C. 4,12 cm. D. B. C. D. B. C. λ = λ1 D. 0,3 cm. B. 5/12 cm. C. 5/6 cm. D. 0,567 H. B. 0,675 H. C. 0,765 H. D. 6 cm. B. C. 4 cm. D. ε3 B. ε2 và ε3 C. ε1 D. 1200 B. 1350 C. D. 200 W. B. 600 W. C. 400 W. D. 20 cm/s. B. 25 cm/s. C. 30 cm/s. D. 2.A 3.D 4.B 5.B 6.C 7.A 8.B 9.B 10.D 11.D 12.A 13.A 14.C 15.A 16.D 17.C 18.C 19.D 20.B 21.A 22.D 23.B 24.B 25.B 26.C 27.D 28.A 29.A 30.C 31.C 32.B 33.B 34.C 35.D 36.C 37.B 38.A 39.A 40.C 41.D 42.B 43.B 44.B 45.D 46.A 47.A 48.D 49.A