Đánh giá chương trình đào tạo nhân viên y tế thôn bản tại tỉnh Bạc Liêu năm 2007

Lượt xem: 94,225Lượt tải: 2Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Đánh giá chương trình đào tạo nhân viên y tế thôn bản tại tỉnh Bạc Liêu năm 2007 Nghiên cứu đã được tiến hành trên 97 nhân viên y tế thôn bản (NVYTTB) tại tỉnh Bạc Liêu được đào tạo trong năm 2007 nhằm đánh giá nội dung chương trình đào tạo nhân viên YTTB tại tỉnh Bạc Liêu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng kết hợp định tính trên nhiều đối tượng nghiên cứu khác nhau. Kết quả cho thấy, có 84,8% NVYTTB muốn tăng thêm số tiết và bổ sung thêm một số thông tin mới cho...

Tóm tắt nội dung

24 Taïp chí Y teá Coâng coäng, 5.2009, Soá 12 (12) | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Ñaùnh giaù chöông trình ñaøo taïo nhaân vieân y teá thoân baûn taïi tænh Baïc Lieâu naêm 2007 Phaïm Thò Nhaõ Truùc(*), Phaïm Trí Duõng(**) Nghieân cöùu ñaõ ñöôïc tieán haønh treân 97 nhaân vieân y teá thoân baûn (NVYTTB) taïi tænh Baïc Lieâu ñöôïc ñaøo taïo trong naêm 2007 nhaèm ñaùnh giaù noäi dung chöông trình ñaøo taïo nhaân vieân YTTB taïi tænh Baïc Lieâu. Nghieân cöùu söû duïng phöông phaùp ñònh löôïng keát hôïp ñònh tính treân nhieàu ñoái töôïng nghieân cöùu khaùc nhau. Keát quaû cho thaáy, coù 84,8% NVYTTB muoán taêng theâm soá tieát vaø boå sung theâm moät soá thoâng tin môùi cho noäi dung Chaêm soùc söùc khoûe baø meï treû em - Keá hoaïch hoùa gia ñình vaø chaêm soùc caùc beänh thoâng thöôøng; 9,28% NVYTTB muoán giaûm bôùt moät soá noäi dung veä sinh phoøng beänh. Coù 1 noäi dung NVYTTB caàn laøm nhöng chöa ñöôïc ñöa vaøo chöông trình ñaøo taïo laø Giaùo duïc giôùi tính vò thaønh nieân (20,9%); Ngoaøi ra, NVYTTB coøn ñeà nghò boå sung theâm caùc thoâng tin môùi vaøo giaùo trình nhö: caùc beänh phuï khoa vaø caùc phöông phaùp ngöøa thai môùi (27,9%); phoøng choáng dòch beänh (25,6%) vaø chaêm soùc söùc khoûe ngöôøi cao tuoåi (32,6%). Caùc nhaø quaûn lyù ñaøo taïo caàn quan taâm xem xeùt vaø ñieàu chænh laïi noäi dung chöông trình ñaøo taïo NVYTTB trong phaïm vi cho pheùp ñeå naâng cao hieäu quaû coâng cuûa NVYTTB taïi coäng ñoàng. Töø khoùa: Y teá thoân baûn, Chaêm soùc söùc khoûe ban ñaàu, Chaêm soùc söùc khoûe baø meï treû em - Keá hoaïch hoùa gia ñình, Traïm y teá, truyeàn thoâng - giaùo duïc söùc khoûe Evaluation of the training program for village health workers in Bac Lieu province in 2007 Pham Thi Nha Truc(*), Pham Tri Dung(**) The study was carried out on 97 Bac Lieu village heath workers (VHWs) trained in 2007 in order to evaluate training content curriculum for VHWs in Bac Lieu. This study combined qualitative and quantitative analysis on different study subjects. Findings from the study showed that 84.8% of VHWs would like to increase the number of class hours and add new information on the areas of Mother and Child Health Care, Family Planning and Treatment of common diseases; while 9.28% of VHWs would like to reduce the contents of hygiene and prevention. One area in the contents that is essential to VHWs but not included in the curriculum is Adolescent Sex Education (20.9%). Besides, VHWs recommended to include new information on Gynecological Diseases and new Birth Control Methods (27.9%), Epidemic Prevention (25.6%) and Elderly Health Care (32,6%). The VHWs curriculum could be revised with consideration of these results, so that performance of VHWs could be more effective. Keywords: Village Health Workers (VHWs), Health Education, Training courses, Bac Lieu, Viet Nam Taùc giaû (*): CN. Phaïm Thò Nhaõ Truùc, Tröôûng Boä moân Xeùt nghieäm, Tröôøng Cao ñaúng Y teá Baïc Lieâu. Phoøng ñaøo taïo Tröôøng Cao ñaúng Y teá Baïc Lieâu. E-mail: [email protected] hoaëc [email protected] Ñieän thoaïi: 0983 897 365 (**): PGS. TS. Phaïm Trí Duõng, Phoù tröôûng Khoa Quaûn lyù Y teá, Tröôøng Ñaïi hoïc Y teá coâng coäng. E-mail: [email protected] hoaëc [email protected] Ñieän thoaïi: 0983 588 268 | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Taïp chí Y teá Coâng coäng, 5.2009, Soá 12 (12) 25 1. Ñaët vaán ñeà Nhaân vieân y teá coäng ñoàng ñoùng goùp nhöõng vai troø quan troïng trong caùc chöông trình chaêm soùc söùc khoeû ban ñaàu (CSSKBÑ) ôû nhieàu quoác gia treân theá giôùi. Theo Toå chöùc Y teá Theá giôùi (WHO) thì CSSKBÑ khaùc vôùi chaêm soùc y teá, CSSKBÑ laø chaêm soùc thieát yeáu, coù saün vaø phaûi ñöôïc tieáp caän vôùi ngöôøi daân, vieäc CSSKBÑ thöôøng phaûi ñi ñoâi vôùi vieäc ñaøo taïo nhaân vieân y teá thoân baûn (NVYTTB). Thöïc teá vieäc ñaøo taïo NVYTTB ñaõ ñöôïc trieån khai thöïc hieän töø laâu vaø raát thaønh coâng taïi Tröôøng Y teá Coäng ñoàng Liverpool vaø moät soá nöôùc khaùc nhö: Tanzania, Siera Leon, Mehico... Ñeå phuïc vuï cho vieäc ñaøo taïo NVYTTB, WHO ñaõ bieân soaïn nhieàu chöông trình ñaøo taïo thoâng qua nhieàu Döï aùn cuûa caùc toå chöùc quoác teá nhö: World Bank, ADB, UNICEF... cho caùc nöôùc ñang phaùt trieån, trong ñoù coù Vieät Nam [3], [4], [5]. Taïi Vieät Nam, töø naêm 1989 ñeán naêm 1993 haøng loaït chöông trình, giaùo trình ñaøo taïo ñaõ ñöôïc Boä Y teá bieân soaïn laïi, caäp nhaät kieán thöùc hoaëc vieát môùi cho phuø hôïp vôùi xu theá cuûa coâng taùc ñaøo taïo vaø ñaây cuõng laø giai ñoaïn maø Boä Y teá nöôùc ta chính thöùc ñöa chuû tröông, chöông trình vaø giaùo trình ñaøo taïo NVYTTB vaøo caùc Tröôøng Trung hoïc Y teá vôùi muïc tieâu phaán ñaáu ñeán naêm 2010, 100% soá thoân, baûn, aáp coù nhaân vieân y teá vôùi trình ñoä sô hoïc trôû leân [1]. Nghieân cöùu cuûa taùc giaû Löông Vaên Tieán veà ñaùnh giaù nhu caàu, noäi dung ñaøo taïo laïi NVYTTB taïi huyeän Loäc Bình, tænh Laïng Sôn naêm 2005 cho thaáy hoaït ñoäng truyeàn thoâng - giaùo duïc söùc khoeû (TT- GDSK) thöôøng xuyeân söû duïng laø: kyõ naêng nghe, hoûi vaø khuyeân baûo (89,9%); thaêm hoä gia ñình ñeå TT- GDSK (81,9%). Caùc hoaït ñoäng veà Veä sinh phoøng beänh (VSPB) chuû yeáu taäp trung vaøo caùc noäi dung: höôùng daãn aên uoáng hôïp lyù vaø hôïp veä sinh (87,3%); bieän phaùp phoøng choáng dòch (71,7%). Caùc noäi dung veà chaêm soùc söùc khoeû baø meï treû em - keá hoaïch hoùa gia ñình (CSSKBMTE-KHHGÑ) ñöôïc NVYTTB thöïc hieän chieám tyû leä töø 62,4% ñeán 82,3%. Caùc noäi dung veà Sô cöùu ban ñaàu, chaêm soùc beänh thoâng thöôøng ñöôïc NVYTTB thöôøng xuyeân söû duïng laø: caùc kyõ thuaät chaêm soùc ngöôøi beänh (69,6%); phaùt hieän vaø chaêm soùc beänh thoâng thöôøng (69,6%). NV YTTB tham gia thöïc hieän caùc chöông trình y teá chieám tyû leä cao töø 83,1% ñeán 92,4% [2]. Töø khi nöôùc ta trieån khai chöông trình ñaøo taïo NVYTTB ñeán nay coù nhieàu nghieân cöùu ñaùnh giaù veà thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa NVYTTB vaø ñaùnh giaù nhu caàu ñaøo taïo laïi nhöng chöa coù nghieân cöùu naøo ñaùnh giaù laïi noäi dung chöông trình ñaøo taïo ñaõ trieån khai töø nhieàu naêm qua coù phuø hôïp vôùi nhu caàu chaêm soùc söùc khoûe hieän nay. Chính vì vaäy, chuùng toâi khoâng coù nhieàu taøi lieäu tham khaûo ñeå so saùnh keát quaû ñaùnh giaù vôùi caùc vuøng khaùc, ñaây cuõng laø moät trong nhöõng haïn cheá cuûa nghieân cöùu naøy. Trong nghieân cöùu naøy chuùng toâi trieån khai ñaùnh giaù noäi dung chöông trình ñaøo taïo NVYTTB treân ñòa baøn tænh Baïc Lieâu, tìm hieåu veà hoaït ñoäng cuûa NVYTTB sau khi ñöôïc ñaøo taïo, treân cô sôû ñoù xem xeùt nhöõng noäi dung caàn phaûi boå sung, caàn thay ñoåi vaø nhöõng taøi lieäu tham khaûo naøo NVYTTB muoán ñöôïc ñoïc theâm ñeå taêng kieán thöùc khi hoaït ñoäng taïi coäng ñoàng. Chuùng toâi hi voïng, keát quaû nghieân cöùu coù theå giuùp cho caùc nhaø quaûn lyù ñaøo taïo nhaân vieân NVYTTB tænh Baïc Lieâu noùi rieâng vaø Boä Y teá noùi chung coù nhöõng thoâng tin tin caäy ñeå ñöa ra caùc giaûi phaùp vaø noäi ñaøo taïo phuø hôïp cho ñoái töôïng naøy. 2. Phöông phaùp nghieân cöùu Nghieân cöùu aùp duïng phöông phaùp moâ taû caét ngang coù phaân tích, keát hôïp ñònh löôïng vaø ñònh tính vôùi toaøn boä 97 NVYTTB ñaõ ñöôïc ñaøo taïo naêm 2007 theo danh saùch cuûa Tröôøng Cao ñaúng Y teá Baïc Lieâu, hieän ñang laøm vieäc taïi 3 huyeän Vónh Lôïi, Giaù Rai, Ñoâng Haûi, vaø toaøn boä 10 caùn boä taïi tuyeán huyeän tröïc Caùc bieán soá trong nghieân cöùu 26 Taïp chí Y teá Coâng coäng, 5.2009, Soá 12 (12) | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | tieáp tham gia giaûng daïy cho caùc ñoái töôïng nay thoâng qua boä caâu hoûi ñieàu tra ñaõ ñöôïc thieát keá saün. Phaân tích vaø xöû lyù soá lieäu Taát caû caùc soá lieäu ñònh löôïng thu thaäp ñöôïc trong quaù trình nghieân cöùu seõ ñöôïc maõ hoùa, laøm saïch tröôùc khi nhaäp baèng chöông trình EpiData 3.1, sau ñoù söû duïng phaàn meàm SPSS 12.0 ñeå thöïc hieän caùc phaân tích. Caùc cuoäc phoûng vaán saâu ñöôïc xöû lyù baèng caùch trích daãn noäi dung phoûng vaán qua baêng ghi aâm vaø ghi cheùp theo töøng chuû ñeà phaân tích. 3. Keát quaû nghieân cöùu Coù 34% NVYTTB ñeà nghò taêng thôøi gian vaø noäi dung trong chöông trình ñaøo taïo, hai noäi dung ñöôïc ñeà nghò nhieàu nhaát laø CSSKSS - CSSKBMTE - KHHGÑ vaø chaêm soùc caùc beänh thoâng thöôøng (84,9%). Tuy nhieân coù 9,28% NVYTTB ñeà nghò giaûm bôùt noäi dung trong chöông trình ñaøo taïo, noäi dung NVYTTB ñeà nghò giaûm laø VSPB. Coù raát ít NVYTTB khoâng muoán taäp huaán hay ñaøo taïo laïi (20,6%), phaàn lôùn NVYTTB ñeàu muoán ñöôïc ñaøo taïo laïi (79,4%). Caùc noäi dung ñöôïc NVYTTB quan taâm nhieàu nhaát laø CSSKSS - CSSKBMTE - KHHGÑ (28,9%) vaø chaêm soùc caùc beänh thoâng thöôøng (22,7%). Noäi dung ít ñöôïc quan taâm laø GDSK (4,1%) vaø VSPB (6,2%). Ngoaøi ra, coù 14,4% coù nguyeän voïng muoán ñöôïc ñaøo taïo laïi taát caû caùc noäi dung ñaõ ñöôïc hoïc ñeå hieåu vaø töï tin hôn trong coâng vieäc. Veà noäi dung VSPB: "...yeáu toá moâi tröôøng hieän nay ñaõ khaùc tröôùc vì theá caàn ñöa theâm vaøo chöông trình taát caû yeáu toá moâi tröôøng trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa giuùp cho NVYTTB kòp thôøi naém baét ñöôïc thoâng tin môùi ñeå hoï coù theå quaûn lyù tình hình cuûa ñòa phöông" (yù kieán cuûa caùn boä giaûng). Veà noäi dung CSSKSS: "...phaûi ñöa theâm vaøo chöông trình ñaøo taïo cho NVYTTB bieát veà vaán ñeà phöông phaùp tính daân soá hoïc, ñeå coù theå giuùp cho vieäc ñaùnh giaù chöông trình KHHGÑ thaønh coâng hay khoâng thaønh coâng taïi ñòa baøn ngöôøi ta quaûn lyù" (yù kieán cuûa caùn boä giaûng). Ñoái vôùi noäi dung chaêm soùc caùc beänh thoâng thöôøng: "... neân ñöa theâm chöông trình ngoä ñoäc veä sinh thöïc phaåm vaøo giaûng daïy vì hieän nay vaán ñeà veä sinh an toaøn thöïc phaåm cuõng ñang laø ñieåm noùng trong nöôùc ta" (yù kieán cuûa caùn boä giaûng). Ñoái vôùi töøng noäi dung trong chöông trình ñaøo taïo, khi Tröôøng CÑYT Baïc Lieâu tieáp tuïc ñaøo taïo cho NVYTTB thì caàn löu yù laø xaây döïng laïi noäi dung trong giaùo trình vaø choïn löïa nhöõng baøi thay theá phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ñòa phöông ñeå ñöa vaøo chöông trình ñaøo taïo. Ñoái vôùi caùc noäi dung coøn laïi, caùc caùn boä giaûng vaø NVYTTB ñeàu cho raèng ñaõ phuø hôïp, khoâng caàn boå sung theâm. Khi ñöôïc hoûi veà nhu caàu taäp huaán vaø ñaøo taïo laïi nhöõng noäi dung, chuû ñeà ñaõ ñöôïc hoïc thì 79,4% NVYTTB coù nhu caàu muoán ñöôïc ñaøo taïo laïi vôùi lyù do laø coù nhieàu kieán thöùc ñaõ bò queân vì khoâng laøm thöôøng xuyeân vaø caàn ñöôïc nhaéc laïi ñeå laøm vieäc toát hôn, trong ñoù noäi dung CSSKSS - CSSKBMTE - KHHGÑ (28,9%) vaø chaêm soùc caùc beänh thoâng thöôøng (22,7%) ñöôïc YTTB quan taâm nhieàu nhaát. Khi ñöôïc hoûi veà lyù do boå sung theâm thoâng tin môùi cho noäi dung CSSKBMTE - KHHGÑ vaø chaêm soùc caùc beänh thoâng thöôøng vaøo chöông trình ñaøo taïo, moät YTTB cho bieát "...daân ôû ñaây ngöôøi ta coù theo doõi treân ti vi caùc chöông trình söùc khoûe neân ngöôøi ta bieát nhieàu thoâng tin môùi laém, mình maø Baûng 1. Nhöõng chuû ñeà YTTB muoán ñöôïc taäp huaán vaø ñaøo taïo laïi Baûng 2. Nhöõng noäi dung lyù thuyeát NVYTTB muoán thay ñoåi | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Taïp chí Y teá Coâng coäng, 5.2009, Soá 12 (12) 27 khoâng bieát saâu vaán ñeà thì laøm sao daùm ñi truyeàn thoâng cho ngöôøi ta". Coù 9,28% NVYTTB ñeà nghò giaûm moät soá noäi dung VSPB vì cho raèng moät soá baøi chöa phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ñòa phöông vaø moät caùn boä giaûng cho bieát theâm:"Xeùt veà ñieàu kieän ñòa phöông thì chuû ñeà VSPB khoâng phuø hôïp vôùi ñòa phöông mình laém nhö baøi nöôùc vaø xöû lyù phaân, nhaø tieâu hôïp veä sinh. Noäi dung cuûa nhöõng baøi naøy phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng cuûa NVYTTB ôû vuøng saâu, vuøng xa, mieàn nuùi cuûa caùc tænh phía Baéc nhieàu hôn, khoâng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ñòa lyù vaø taäp quaùn soáng cuûa ngöôøi daân tænh mình". Coù 4 noäi dung NVYTTB caàn laøm taïi ñòa phöông nhöng chöa ñöôïc ñaøo taïo laø Giaùo duïc giôùi tính vò thaønh nieân (20,9%), caùc beänh phuï khoa (27,9%), phoøng choáng dòch beänh (25,6%) vaø chaêm soùc söùc khoûe ngöôøi cao tuoåi (32,6%). Qua keát quaû nghieân cöùu, coù 1 noäi dung hoaøn toaøn môùi, nhöng ñoøi hoûi cuûa thöïc teá vaø NVYTTB ñang laøm taïi ñòa phöông nhöng chöa ñöôïc ñeà caäp ñeán trong noäi dung giaûng daïy vaø giaùo trình laø: "Giaùo duïc giôùi tính vò thaønh nieân". Ngoaøi ra, NVYTTB coøn ñeà nghò boå sung theâm caùc thoâng tin môùi veà caùc beänh phuï khoa vaø KHHGÑ (27,9%); phoøng choáng dòch beänh (25,6%) vaø chaêm soùc söùc khoûe ngöôøi cao tuoåi (32,6%) ñeå hoï ñöôïc caäp nhaät caùc thoâng tin truyeàn thoâng coù hieäu quaû cho ngöôøi daân. Coù 10 taøi lieäu NVYTTB muoán tham khaûo theâm nhöng chuû yeáu laø CSSKSS, caùc beänh phuï khoa (18,5%), chaêm soùc caùc beänh thoâng thöôøng, nhöõng beänh môùi, laï (18,5%), CSSKBMTE - KHHGÑ (15,4%), soå tay söû duïng thuoác (12,3%). Coù 2/10 caùn boä giaûng ñeà nghò chænh söûa boá cuïc noäi dung TT - GDSK vaø VSPB, 2/20 caùn boä giaûng ñeà nghò taêng thôøi gian ñi coäng ñoàng cho hoïc vieân, vaø moãi naêm neân toå chöùc taäp huaán hay ñaøo taïo laïi ñeå nhaéc laïi kieán thöùc cho NVYTTB. 4. Baøn luaän 4.1. Noäi dung chöông trình ñaøo taïo Veà cô baûn noäi dung chöông trình vieát ñaõ ñuû, coù theå giuùp cho NVYTTB thöïc hieän ñöôïc vai troø quaûn lyù CSSK hoaëc TT - GDSK cho ngöôøi daân. Tuy nhieân, trong tình hình hieän nay, ñaõ xuaát hieän nhieàu beänh, dòch môùi neân coù moät soá noäi dung trong chöông trình caàn söûa ñoåi vaø boå sung vì moät soá baøi ñaõ cuõ, khoâng phuø hôïp vôùi tình hình y teá cuûa ñòa phöông. 4.2. Noäi dung caàn ñöôïc boå sung trong chöông trình ñaøo taïo Theo chuùng toâi, ñöa noäi dung “Giaùo duïc giôùi tính vò thaønh nieân” vaøo chöông trình ñaøo taïo laø moät daáu hieäu toát cho coâng taùc CSSKBÑ taïi tuyeán y teá cô sôû treân ñòa baøn tænh Baïc Lieâu - Caùc NVYTTB trong quaù trình hoaït ñoäng ñaõ phaùt hieän ñöôïc caùc nhu caàu cuûa coäng ñoàng vaø mong muoán ñöôïc trang bò caùc kieán thöùc caàn thieát ñeå tö vaán vaø truyeàn thoâng coù hieäu quaû. Moät caùn boä giaûng cho raèng: "Caàn boå sung theâm moät soá thoâng tin vaøo noäi dung baøi CSSK cho ngöôøi giaø trong giaùo trình, baøi naøy vieát sô saøi, khoâng ñuû cho hoï laøm taøi lieäu khi veà ñòa phöông hoaït ñoäng" vaø "neân boå sung theâm caû noäi dung veà giaùo duïc giôùi tính vò thaønh nieân vaøo chöông trình ñeå hoï coù theå veà ñòa phöông laøm coâng taùc tuyeân truyeàn...". Ñaây laø moät trong nhöõng vaán ñeà maø Tröôøng Cao ñaúng y teá Baïc Lieâu caàn quan taâm xem xeùt laïi ñeå coù theå ñieàu chænh caùc noäi dung ñaøo taïo trong phaïm vi cho pheùp nhaèm ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu vaø ñaûm baûo cho hoïc vieân sau ñaøo taïo coù kieán thöùc, kyõ naêng ñaùp öùng ñoøi hoûi cuûa coâng vieäc. Theo chuùng toâi, nhöõng noäi dung naøy neân ñöa vaøo chöông trình ñaøo taïo laïi, giuùp cho chöông trình ñaøo taïo laïi phong phuù hôn vaø thu huùt ngöôøi hôn. 4.3. Nhöõng taøi lieäu YTTB muoán tham khaûo theâm Tuy tyû leä NVYTTB coù nhu caàu ñoïc theâm taøi lieäu laø khoâng nhieàu nhöng ñaây laø nhöõng taøi lieäu hoã trôï thieát yeáu nhöõng noäi dung NVYTTB phaûi thöïc hieän haøng ngaøy taïi coäng ñoàng. Qua nhöõng mong muoán cuûa NVYTTB cho thaáy hoï phaûi raát yeâu thích coâng vieäc, luoân muoán mong muoán trang bò theâm Baûng 3. Noäi dung NVYTTB caàn vaø ñang laøm nhöng chöa ñöôïc ñaøo taïo 28 Taïp chí Y teá Coâng coäng, 5.2009, Soá 12 (12) | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | nhieàu kieán thöùc nhaèm CSSK cho baûn thaân, gia ñình vaø coäng ñoàng. Chính vì vaäy, caùc cô sôû ñaøo taïo NVYTTB noùi rieâng, Ngaønh Y teá noùi chung caàn xem xeùt soaïn thaûo caùc taøi lieäu nhaèm ñaùp öùng nhu caàu chính ñaùng cuûa caùc nhaân vieân y teá coäng ñoàng, caùc caåm nang naøy chaéc chaén seõ giuùp hoï hoaït ñoäng ngaøy caøng toát hôn. Toùm laïi, ñoái vôùi noäi dung chöông trình veà cô baûn ñaõ ñuû coù theå giuùp cho NVYTTB thöïc hieän ñöôïc vai troø, nhieäm vuï cuûa mình taïi coäng ñoàng. Tuy nhieân ñaïi ña soá NVYTTB muoán taêng theâm soá tieát vaø boå sung theâm moät soá thoâng tin môùi cho noäi dung CSSKBMTE - KHHGÑ vaø chaêm soùc caùc beänh thoâng thöôøng; giaûm bôùt moät soá noäi dung trong chuû ñeà VSPB. Coù 1 noäi dung NVYTTB caàn laøm vaø ñang laøm taïi ñòa phöông nhöng chöa ñöôïc ñaøo taïo laø: "Giaùo duïc giôùi tính vò thaønh nieân". Chuùng toâi coù moät soá khuyeán nghò sau: Ñoái vôùi Tröôøng CÑYT Baïc Lieâu: - Ñieàu chænh trong phaïm vi cho pheùp nhöõng noäi dung ñaøo taïo ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñaøo taïo, ñaûm baûo cho hoïc vieân vöøa lónh hoäi ñöôïc kieán thöùc vöøa coù ñieàu kieän reøn luyeän kyõ naêng. - Thöôøng xuyeân toå chöùc caùc lôùp taäp huaán ngaén haïn ñoàng thôøi laäp keá hoaïch trieån khai ñaøo taïo laïi ñeå buø ñaép nhöõng thieáu huït veà kieán thöùc vaø kyõ naêng cho YTTB. Ñoái vôùi Boä Y teá Trieån khai theâm caùc nghieân cöùu veà ñaùnh giaù noäi dung chöông trình ñaøo taïo YTTB treân caùc vuøng, mieàn khaùc nhau ñeå töø ñoù coù theå so saùnh vaø bieân soaïn laïi taøi lieäu ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi nhaân vieân YTTB phuø hôïp hôn trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa cuûa töøng khu vöïc. Lôøi caûm ôn Caùc taùc giaû xin chaân thaønh caûm ôn Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä vaø UÛy ban Nhaân daân tænh Baïc Lieâu cuøng Tröôøng Ñaïi hoïc Y teá Coâng coäng ñaõ hoã trôï cho nghieân cöùu naøy, ñoàng thôøi chaân thaønh caûm taát caû anh chò NVYTTB 3 huyeän nghieân cöùu cuûa tænh Baïc Lieâu cuøng caùc caùn boä tham gia ñaøo taïo NVYTTB baûn ñaõ nhieät tình tham gia traû lôøi phoûng vaán ñeå chuùng toâi coù ñöôïc boä soá lieäu cuûa ñeà taøi naøy. Taøi lieäu tham khaûo Tieáng Vieät 1. Ban chaáp haønh trung öông Ñaûng (2002), Chæ thò soá 06- CT/TW ngaøy 22/10/2002 veà vieäc cuûng coá vaø hoaøn thieän maïng löôùi Y teá cô sôû. 2. Löông Vaên Tieán (2005), Xaùc ñònh nhu caàu, noäi dung ñaøo taïo laïi nhaân vieân YTTB taïi Huyeän Loäc Bình, Tænh Laïng sôn giai ñoaïn 2005 - 2010, Luaän vaên Thaïc syõ YTCÑ, Hoïc vieän Quaân Y, Haø Noäi. Tieáng Anh 3. David Werner (1991), Health care - where there is no doctor (A Village Health Care handbook) Paloalto, California. 4. David Werner (1977), The Village Health Worker - Lackey or Liberator?, HealthWrights Workgroup for People's Health and Rights, Available at http://www.healthwrights.org/articles/lackey_or_liberator. htm. Accessed July 20, 2008. 5. Fred Abbatt and Rose mary McMahon (1985), Teaching health care workers, Liverpool.