Đánh giá chương trình đào tạo nhân viên y tế thôn bản tại tỉnh Bạc Liêu năm 2007

Đánh giá chương trình đào tạo nhân viên y tế thôn bản tại tỉnh Bạc Liêu năm 2007

Lượt xem: 94,247Lượt tải: 2Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Đánh giá chương trình đào tạo nhân viên y tế thôn bản tại tỉnh Bạc Liêu năm 2007 Nghiên cứu đã được tiến hành trên 97 nhân viên y tế thôn bản (NVYTTB) tại tỉnh Bạc Liêu được đào tạo trong năm 2007 nhằm đánh giá nội dung chương trình đào tạo nhân viên YTTB tại tỉnh Bạc Liêu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng kết hợp định tính trên nhiều đối tượng nghiên cứu khác nhau. Kết quả cho thấy, có 84,8% NVYTTB muốn tăng thêm số tiết và bổ sung thêm một số thông tin mới cho...

Tóm tắt nội dung

24 Taïp chí Y teá Coâng coäng, 5.2009, Soá 12 (12) | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Ñaùnh giaù chöông trình ñaøo taïo nhaân vieân y teá thoân baûn taïi tænh Baïc Lieâu naêm Thò Nhaõ Truùc(*), Phaïm Trí cöùu ñaõ ñöôïc tieán haønh treân 97 nhaân vieân y teá thoân baûn (NVYTTB) taïi tænh Baïc Lieâu ñöôïc ñaøo taïo trong naêm 2007 nhaèm ñaùnh giaù noäi dung chöông trình ñaøo taïo nhaân vieân YTTB taïi tænh Baïc cöùu söû duïng phöông phaùp ñònh löôïng keát hôïp ñònh tính treân nhieàu ñoái töôïng nghieân cöùu Keát quaû cho thaáy, coù 84,8% NVYTTB muoán taêng theâm soá tieát vaø boå sung theâm moät soá thoâng tin môùi cho noäi dung Chaêm soùc söùc khoûe baø meï treû em - Keá hoaïch hoùa gia ñình vaø chaêm soùc caùc thöôøng; 9,28% NVYTTB muoán giaûm bôùt moät soá noäi dung veä sinh phoøng beänh. Coù 1 noäi caàn laøm nhöng chöa ñöôïc ñöa vaøo chöông trình ñaøo taïo laø Giaùo duïc giôùi tính vò thaønh Ngoaøi ra, NVYTTB coøn ñeà nghò boå sung theâm caùc thoâng tin môùi vaøo giaùo trình nhö: phuï khoa vaø caùc phöông phaùp ngöøa thai môùi (27,9%); phoøng choáng dòch beänh (25,6%) vaø söùc khoûe ngöôøi cao tuoåi (32,6%). Caùc nhaø quaûn lyù ñaøo taïo caàn quan taâm xem xeùt vaø ñieàu noäi dung chöông trình ñaøo taïo NVYTTB trong phaïm vi cho pheùp ñeå naâng cao hieäu quaû coâng taïi coäng khoùa: Y teá thoân baûn, Chaêm soùc söùc khoûe ban ñaàu, Chaêm soùc söùc khoûe baø meï treû em - Keá gia ñình, Traïm y teá, truyeàn thoâng - giaùo duïc söùc of the training program for workers in Bac Lieu province in Thi Nha Truc(*), Pham Tri study was carried out on 97 Bac Lieu village heath workers (VHWs) trained in 2007 in order training content for VHWs in Bac Lieu. This study combined analysis on different study subjects. Findings from the study showed that 84.8% of like to increase the number of class hours and add new on the areas of Mother and Child Health Care, Family Planning and Treatment of common diseases; while 9.28% of VHWs to reduce the contents of hygiene and One area in the contents that is essential to VHWs but not included in the is Sex Education (20.9%). Besides, VHWs include new on Diseases and new Birth Control Methods (25.6%) and Elderly Health Care (32,6%). The VHWs could with of these results, so that of VHWs could be more Village Health Workers (VHWs), Health Training courses, Bac Lieu, Viet Nam Taùc CN. Phaïm Thò Nhaõ Truùc, Tröôûng Boä moân Xeùt nghieäm, Tröôøng Cao ñaúng Y teá Baïc Lieâu. Phoøng ñaøo Cao ñaúng Y teá Baïc Lieâu. E-mail: hoaëc Ñieän thoaïi: 0983 897 PGS. TS. Phaïm Trí Duõng, Phoù tröôûng Khoa Quaûn lyù Y teá, Tröôøng Ñaïi hoïc Y teá coâng coäng. E-mail: hoaëc Ñieän thoaïi: 0983 588 268 | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Taïp chí Y teá Coâng coäng, 5.2009, Soá 12 (12) 25 1. Ñaët vaán ñeà Nhaân vieân y teá coäng ñoàng ñoùng goùp nhöõng vai troø quan troïng trong caùc chöông trình chaêm soùc ban ñaàu (CSSKBÑ) ôû nhieàu quoác gia treân Theo Toå chöùc Y teá Theá giôùi (WHO) khaùc vôùi chaêm soùc y teá, CSSKBÑ laø thieát yeáu, coù saün vaø phaûi ñöôïc tieáp caän vôùi vieäc CSSKBÑ thöôøng phaûi ñi ñoâi vôùi vieäc ñaøo taïo nhaân vieân y teá thoân baûn (NVYTTB). Thöïc teá vieäc ñaøo taïo NVYTTB ñaõ ñöôïc trieån khai thöïc hieän töø laâu vaø raát thaønh coâng taïi Tröôøng Y teá Coäng vaø moät soá nöôùc khaùc nhö: Leon, Mehico... Ñeå phuïc vuï cho vieäc ñaøo WHO ñaõ bieân soaïn nhieàu chöông taïo thoâng qua nhieàu Döï aùn cuûa caùc toå chöùc quoác teá nhö: World Bank, ADB, UNICEF... cho caùc phaùt trieån, trong ñoù coù Vieät Nam [3], [4], Vieät Nam, töø naêm 1989 ñeán naêm 1993 chöông trình, giaùo trình ñaøo taïo ñaõ ñöôïc Boä Y teá bieân soaïn laïi, caäp nhaät kieán thöùc hoaëc vieát môùi cho phuø hôïp vôùi xu theá cuûa coâng taùc ñaøo taïo vaø laø giai ñoaïn maø Boä Y teá nöôùc ta chính thöùc ñöa chuû tröông, chöông trình vaø giaùo trình ñaøo vaøo caùc Tröôøng Trung hoïc Y teá vôùi phaán ñaáu ñeán naêm 2010, 100% soá thoân, baûn, aáp coù nhaân vieân y teá vôùi trình ñoä sô hoïc trôû leân cöùu cuûa taùc giaû Löông Vaên Tieán veà ñaùnh giaù nhu caàu, noäi dung ñaøo taïo laïi NVYTTB Loäc Bình, tænh Laïng Sôn naêm 2005 cho ñoäng truyeàn thoâng - giaùo duïc söùc khoeû thöôøng xuyeân söû duïng laø: kyõ naêng nghe, hoûi vaø khuyeân baûo (89,9%); thaêm hoä gia ñình ñeå TT- GDSK (81,9%). Caùc hoaït ñoäng veà Veä sinh (VSPB) chuû yeáu taäp trung vaøo caùc noäi daãn aên uoáng hôïp lyù vaø hôïp veä sinh phaùp phoøng choáng dòch (71,7%). Caùc noäi dung veà chaêm soùc söùc khoeû baø meï treû em - keá gia ñình thöïc hieän chieám tyû leä töø 62,4% Caùc noäi dung veà Sô cöùu ban ñaàu, chaêm thoâng thöôøng ñöôïc NVYTTB thöôøng xuyeân söû duïng laø: caùc kyõ thuaät chaêm soùc ngöôøi beänh hieän vaø chaêm soùc beänh thoâng thöôøng YTTB tham gia thöïc hieän caùc chöông trình y tyû leä cao töø 83,1% ñeán 92,4% [2]. Töø khi nöôùc ta trieån khai chöông trình ñaøo ñeán nay coù nhieàu nghieân cöùu ñaùnh giaù veà thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa NVYTTB vaø ñaùnh giaù nhu caàu ñaøo taïo laïi nhöng chöa coù nghieân cöùu naøo laïi noäi dung chöông trình ñaøo taïo ñaõ trieån khai töø nhieàu naêm qua coù phuø hôïp vôùi nhu caàu chaêm soùc söùc khoûe hieän nay. Chính vì vaäy, chuùng toâi nhieàu taøi lieäu tham khaûo ñeå so saùnh keát quaû vôùi caùc vuøng khaùc, ñaây cuõng laø moät trong cheá cuûa nghieân cöùu naøy. Trong nghieân cöùu toâi trieån khai ñaùnh giaù noäi dung chöông taïo NVYTTB treân ñòa baøn tænh Baïc Lieâu, tìm hieåu veà hoaït ñoäng cuûa NVYTTB sau khi ñöôïc treân cô sôû ñoù xem xeùt nhöõng noäi dung caàn phaûi boå sung, caàn thay ñoåi vaø nhöõng taøi lieäu tham NVYTTB muoán ñöôïc ñoïc theâm ñeå taêng khi hoaït ñoäng taïi coäng ñoàng. Chuùng toâi hi quaû nghieân cöùu coù theå giuùp cho caùc nhaø quaûn lyù ñaøo taïo nhaân vieân NVYTTB tænh Baïc Lieâu noùi Boä Y teá noùi chung coù nhöõng thoâng tin tin caäy ñeå ñöa ra caùc giaûi phaùp vaø noäi ñaøo taïo phuø hôïp cho naøy. 2. Phöông phaùp nghieân cöùu aùp duïng phöông phaùp moâ taû coù phaân tích, keát hôïp ñònh löôïng vaø ñònh tính vôùi toaøn boä 97 NVYTTB ñaõ ñöôïc ñaøo taïo naêm 2007 theo danh saùch cuûa Tröôøng Cao ñaúng Y teá Baïc ñang laøm vieäc taïi 3 huyeän Vónh Lôïi, Giaù Haûi, vaø toaøn boä 10 caùn boä taïi tuyeán huyeän bieán soá trong nghieân Taïp chí Y teá Coâng coäng, 5.2009, Soá 12 (12) | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | tieáp tham gia giaûng daïy cho caùc ñoái töôïng nay boä caâu hoûi ñieàu tra ñaõ ñöôïc thieát keá tích vaø xöû lyù soá caû caùc soá lieäu ñònh löôïng thu thaäp quaù trình nghieân cöùu seõ ñöôïc maõ hoùa, tröôùc khi nhaäp baèng chöông trình EpiData 3.1, sau ñoù söû duïng phaàn meàm SPSS 12.0 ñeå thöïc phaân tích. Caùc cuoäc phoûng vaán saâu ñöôïc xöû lyù baèng daãn noäi dung phoûng vaán qua baêng ghi aâm vaø ghi cheùp theo töøng chuû ñeà phaân tích. 3. Keát quaû nghieân cöùu Coù 34% NVYTTB ñeà nghò taêng thôøi gian vaø trong chöông trình ñaøo taïo, hai noäi dung ñöôïc ñeà nghò nhieàu nhaát laø CSSKSS - CSSKBMTE - KHHGÑ vaø chaêm soùc caùc beänh thoâng Tuy nhieân coù 9,28% NVYTTB ñeà bôùt noäi dung trong chöông trình ñaøo taïo, noäi dung NVYTTB ñeà nghò giaûm laø VSPB. Coù raát ít NVYTTB khoâng muoán taäp huaán hay ñaøo taïo laïi (20,6%), phaàn lôùn NVYTTB ñeàu ñaøo taïo laïi (79,4%). Caùc noäi dung quan taâm nhieàu nhaát laø CSSKSS - KHHGÑ (28,9%) vaø chaêm soùc thoâng thöôøng (22,7%). Noäi dung ít ñöôïc quan taâm laø GDSK (4,1%) vaø VSPB (6,2%). Ngoaøi ra, coù 14,4% coù nguyeän voïng muoán ñöôïc ñaøo taïo laïi taát caû caùc noäi dung ñaõ ñöôïc hoïc ñeå hieåu vaø töï tin hôn noäi dung VSPB: "...yeáu toá moâi tröôøng hieän nay ñaõ khaùc tröôùc vì theá caàn ñöa theâm vaøo taát caû yeáu toá moâi tröôøng trong thôøi kyø hoùa, hieän ñaïi hoùa giuùp cho NVYTTB kòp baét ñöôïc thoâng tin môùi ñeå hoï coù theå quaûn lyù tình hình cuûa ñòa phöông" (yù kieán cuûa caùn boä noäi dung CSSKSS: "...phaûi ñöa theâm trình ñaøo taïo cho NVYTTB bieát veà vaán phaùp tính daân soá hoïc, ñeå coù theå giuùp cho vieäc ñaùnh giaù chöông trình KHHGÑ thaønh coâng thaønh coâng taïi ñòa baøn ngöôøi ta quaûn lyù" (yù kieán cuûa caùn boä vôùi noäi dung chaêm soùc caùc beänh "... neân ñöa theâm chöông trình ngoä ñoäc veä sinh thöïc phaåm vaøo giaûng daïy vì hieän nay vaán ñeà veä sinh an toaøn thöïc phaåm cuõng ñang laø ñieåm nöôùc ta" (yù kieán cuûa caùn boä vôùi töøng noäi dung trong chöông trình khi Tröôøng CÑYT Baïc Lieâu tieáp tuïc ñaøo taïo cho NVYTTB thì caàn löu yù laø xaây döïng laïi noäi giaùo trình vaø choïn löïa nhöõng baøi thay theá phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ñòa phöông ñeå ñöa vaøo ñaøo taïo. Ñoái vôùi caùc noäi dung coøn laïi, caùc caùn boä giaûng vaø NVYTTB ñeàu cho raèng ñaõ phuø caàn boå sung theâm. Khi ñöôïc hoûi veà nhu caàu taäp huaán vaø ñaøo taïo noäi dung, chuû ñeà ñaõ ñöôïc hoïc thì coù nhu caàu muoán ñöôïc ñaøo taïo laïi vôùi lyù do laø coù nhieàu kieán thöùc ñaõ bò queân vì khoâng xuyeân vaø caàn ñöôïc nhaéc laïi ñeå laøm vieäc toát hôn, trong ñoù noäi dung CSSKSS - CSSKBMTE - KHHGÑ (28,9%) vaø chaêm soùc caùc beänh (22,7%) ñöôïc YTTB quan taâm nhieàu ñöôïc hoûi veà lyù do boå sung theâm thoâng tin môùi cho noäi dung CSSKBMTE - KHHGÑ vaø caùc beänh thoâng thöôøng vaøo chöông trình moät YTTB cho bieát "...daân ôû ñaây ngöôøi ta coù theo doõi treân ti vi caùc chöông trình söùc khoûe ta bieát nhieàu thoâng tin môùi laém, mình 1. Nhöõng chuû ñeà YTTB muoán ñöôïc taäp huaán vaø ñaøo taïo 2. Nhöõng noäi dung lyù thuyeát NVYTTB ñoåi | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Taïp chí Y teá Coâng coäng, 5.2009, Soá 12 (12) bieát saâu vaán ñeà thì laøm sao daùm ñi cho ngöôøi ta". Coù 9,28% NVYTTB ñeà nghò giaûm moät soá noäi dung VSPB vì cho raèng moät soá baøi chöa phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ñòa phöông vaø moät caùn boä giaûng cho bieát veà ñieàu kieän ñòa phöông thì chuû ñeà VSPB khoâng phuø hôïp vôùi ñòa phöông mình laém nhö baøi nöôùc vaø xöû lyù phaân, nhaø tieâu hôïp veä dung cuûa nhöõng baøi naøy phuø hôïp vôùi hoaït NVYTTB ôû vuøng saâu, vuøng xa, mieàn nuùi cuûa caùc tænh phía Baéc nhieàu hôn, khoâng phuø hôïp kieän ñòa lyù vaø taäp quaùn soáng cuûa ngöôøi daân tænh 4 noäi dung NVYTTB caàn laøm taïi ñòa chöa ñöôïc ñaøo taïo laø Giaùo duïc giôùi tính vò thaønh nieân (20,9%), caùc beänh phuï khoa choáng dòch beänh (25,6%) vaø chaêm soùc ngöôøi cao tuoåi keát quaû nghieân cöùu, coù 1 noäi dung hoaøn nhöng ñoøi hoûi cuûa thöïc teá vaø NVYTTB ñang laøm taïi ñòa phöông nhöng chöa ñöôïc ñeà caäp noäi dung giaûng daïy vaø giaùo trình laø: "Giaùo tính vò thaønh nieân". Ngoaøi ra, NVYTTB coøn ñeà nghò boå sung theâm caùc thoâng tin môùi veà caùc beänh phuï khoa vaø KHHGÑ (27,9%); phoøng choáng dòch vaø chaêm soùc söùc khoûe ngöôøi cao ñeå hoï ñöôïc caäp nhaät caùc thoâng tin coù hieäu quaû cho ngöôøi daân. Coù 10 taøi lieäu NVYTTB muoán tham khaûo chuû yeáu laø CSSKSS, caùc beänh phuï chaêm soùc caùc beänh thoâng thöôøng, môùi, laï (18,5%), CSSKBMTE - soå tay söû duïng thuoác (12,3%). Coù 2/10 caùn boä giaûng ñeà nghò chænh söûa boá cuïc noäi dung TT - GDSK vaø VSPB, 2/20 caùn boä nghò taêng thôøi gian ñi coäng ñoàng cho hoïc moãi naêm neân toå chöùc taäp huaán hay ñaøo taïo laïi ñeå nhaéc laïi kieán thöùc cho Baøn Noäi dung chöông trình ñaøo taïo Veà cô baûn noäi dung chöông trình vieát ñaõ ñuû, coù theå giuùp cho NVYTTB thöïc hieän ñöôïc vai troø quaûn lyù CSSK hoaëc TT - GDSK cho ngöôøi daân. trong tình hình hieän nay, ñaõ xuaát hieän dòch môùi neân coù moät soá noäi dung trong caàn söûa ñoåi vaø boå sung vì moät soá baøi ñaõ phuø hôïp vôùi tình hình y teá cuûa ñòa Noäi dung caàn ñöôïc boå sung trình ñaøo taïo Theo chuùng toâi, ñöa noäi dung “Giaùo duïc vò thaønh nieân” vaøo chöông trình ñaøo taïo laø moät daáu hieäu toát cho coâng taùc CSSKBÑ taïi tuyeán y teá cô sôû treân ñòa baøn tænh Baïc Lieâu - Caùc NVYTTB trình hoaït ñoäng ñaõ phaùt hieän ñöôïc caùc nhu caàu cuûa coäng ñoàng vaø mong muoán ñöôïc trang bò thöùc caàn thieát ñeå tö vaán vaø truyeàn thoâng coù hieäu caùn boä giaûng cho raèng: "Caàn boå sung soá thoâng tin vaøo noäi dung baøi CSSK cho trong giaùo trình, baøi naøy vieát sô saøi, khoâng ñuû cho hoï laøm taøi lieäu khi veà ñòa phöông hoaït ñoäng" vaø "neân boå sung theâm caû noäi dung veà giaùo duïc giôùi tính vò thaønh nieân vaøo chöông trình ñeå hoï coù theå veà laøm coâng taùc tuyeân laø moät trong nhöõng vaán ñeà maø Tröôøng Cao ñaúng y teá Baïc Lieâu caàn quan taâm xem xeùt laïi ñeå coù theå ñieàu chænh caùc noäi dung ñaøo taïo trong phaïm vi cho pheùp nhaèm ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu vaø ñaûm baûo cho hoïc vieân sau ñaøo taïo coù kieán thöùc, kyõ naêng ñaùp öùng ñoøi hoûi cuûa coâng vieäc. Theo chuùng toâi, dung naøy neân ñöa vaøo chöông trình ñaøo taïo cho chöông trình ñaøo taïo laïi phong phuù hôn vaø thu huùt ngöôøi Nhöõng taøi lieäu YTTB muoán tham khaûo theâm Tuy tyû leä NVYTTB coù nhu caàu ñoïc theâm laø khoâng nhieàu nhöng ñaây laø nhöõng taøi lieäu hoã trôï thieát yeáu nhöõng noäi dung NVYTTB phaûi haøng ngaøy taïi coäng ñoàng. Qua nhöõng cuûa NVYTTB cho thaáy hoï phaûi raát yeâu vieäc, luoân muoán mong muoán trang bò 3. Noäi dung NVYTTB caàn vaø ñang chöa ñöôïc ñaøo Taïp chí Y teá Coâng coäng, 5.2009, Soá 12 (12) | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | nhieàu kieán thöùc nhaèm CSSK cho baûn thaân, gia ñình vaø coäng ñoàng. Chính vì vaäy, caùc cô sôû ñaøo noùi rieâng, Ngaønh Y teá noùi chung caàn xem xeùt soaïn thaûo caùc taøi lieäu nhaèm ñaùp öùng nhu ñaùng cuûa caùc nhaân vieân y teá coäng ñoàng, caùc caåm nang naøy chaéc chaén seõ giuùp hoï hoaït ñoäng toát laïi, ñoái vôùi noäi dung chöông trình veà cô baûn ñaõ ñuû coù theå giuùp cho NVYTTB thöïc hieän ñöôïc vai troø, nhieäm vuï cuûa mình taïi coäng ñoàng. Tuy ña soá NVYTTB muoán taêng theâm soá tieát vaø boå sung theâm moät soá thoâng tin môùi cho noäi - KHHGÑ vaø chaêm soùc caùc thöôøng; giaûm bôùt moät soá noäi dung trong chuû ñeà VSPB. Coù 1 noäi dung NVYTTB caàn laøm vaø ñang laøm taïi ñòa phöông nhöng chöa ñöôïc ñaøo taïo duïc giôùi tính vò thaønh toâi coù moät soá khuyeán nghò sau: Ñoái vôùi Tröôøng CÑYT Baïc Lieâu: - Ñieàu chænh trong phaïm vi cho pheùp nhöõng ñaøo taïo ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñaøo taïo, ñaûm baûo cho hoïc vieân vöøa lónh hoäi ñöôïc kieán thöùc vöøa coù ñieàu kieän reøn luyeän kyõ naêng. - Thöôøng xuyeân toå chöùc caùc lôùp taäp huaán ñoàng thôøi laäp keá hoaïch trieån khai ñaøo taïo laïi ñeå buø ñaép nhöõng thieáu huït veà kieán thöùc vaø kyõ naêng vôùi Boä Y khai theâm caùc nghieân cöùu veà ñaùnh giaù chöông trình ñaøo taïo YTTB treân caùc khaùc nhau ñeå töø ñoù coù theå so saùnh vaø bieân taøi lieäu ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi nhaân vieân YTTB phuø hôïp hôn trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa cuûa töøng khu caûm ôn Caùc taùc giaû xin chaân thaønh caûm ôn Sôû Khoa hoïc Coâng ngheä vaø UÛy ban Nhaân daân tænh Baïc Lieâu cuøng Tröôøng Ñaïi hoïc Y teá Coâng coäng ñaõ hoã trôï cho nghieân cöùu naøy, ñoàng thôøi caûm taát caû anh chò NVYTTB 3 huyeän nghieân cöùu cuûa tænh Baïc Lieâu cuøng caùc caùn boä tham gia ñaøo taïo ñaõ nhieät tình tham gia traû lôøi phoûng vaán ñeå chuùng toâi coù ñöôïc boä soá lieäu cuûa ñeà taøi lieäu tham Vieät 1. Ban chaáp haønh trung öông Ñaûng (2002), Chæ thò soá 06- CT/TW ngaøy veà vieäc cuûng coá vaø hoaøn löôùi Y teá cô sôû. 2. Löông Vaên Tieán (2005), Xaùc ñònh nhu caàu, noäi dung ñaøo taïo laïi nhaân vieân YTTB taïi Huyeän Loäc Bình, Tænh Laïng sôn giai ñoaïn 2005 - 2010, Luaän vaên Thaïc syõ YTCÑ, Hoïc Y, Haø Anh 3. David Werner (1991), Health care - where there is no doctor (A Village Health Care handbook) David Werner (1977), The Village Health Worker - Lackey or Workgroup Health and Rights, Available Accessed July 20, 2008. 5. Fred Abbatt and Rose mary McMahon (1985), care workers,