Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 3: Nghiên cứu Marketing quốc tế

Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 3: Nghiên cứu Marketing quốc tế

Thể loại: Marketing Bán hàng
Lượt xem: 14,327Lượt tải: 3Số trang: 13

Mô tả tài liệu

Mời các bạn tham khảo bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3 - Nghiên cứu Marketing quốc tế sau đây để nắm bắt được những kiến thức về khái niệm và nhiệm vụ Marketing quốc tế, nội dung nghiên cứu Marketing quốc tế, nguồn thông tin nghiên cứu Marketing quốc tế.

Tóm tắt nội dung

22 - 06 - 2006 Marketing quốc tế QUỐC ĐẠI HỌC Trần văn Thi 22 - 06 - 2006 Nghiên cứu marketing quốc tế 2 Chương 3 : NGHIÊN CỨU MARKETING QUỐC TẾ • I – Khái niệm và nhiệm vụ nghiên cứu quốc tế • II – Nội dung nghiên cứu marketing quốc tế • III – Nguồn thông tin nghiên cứu marketing quốc tế • IV – Quy trình nghiên cứu marketing quốc tế 22 - 06 - 2006 Nghiên cứu marketing quốc tế 3 NGHIÊN CỨU MARKETING QUỐC niệm nghiên cứu marketing quốc tế - Là việc thu thập, ghi chép, hệ thống hóa và phân tích dữ kiện về thị trường thế giới - So sánh phân tích để rút ra những kết luận về xu hướng TTTG theo từng ngành hàng, nhóm hàng - Là quá trình nghiên cứu các yếu tố môi trường tác động đến sự biến động của thị trường thế - 06 - 2006 Nghiên cứu marketing quốc tế 4 NGHIÊN CỨU MARKETING QUỐC điểm nghiên cứu marketing quốc tế - Rất khó khăn để xây dựng một kế họach nghiên cứu tòan diện giữa các quốc gia khác nhau - Thiếu các dữ liệu thứ cấp cho công việc phân tích - Việc thu thập dữ liệu sơ cấp nhiều khi vượt quá khá năng tài chính của một doanh nghiệp - Trở ngại trong việc phối hợp các họat động nghiên cứu và tổng hợp dữ liệu thu thập giữa các quốc gia khác nhau - Khó khăn trong việc so sánh và đồng nhất hóa 22 - 06 - 2006 Nghiên cứu marketing quốc tế 5 NGHIÊN CỨU MARKETING QUỐC vụ nghiên cứu marketing quốc tế - Nên hay không nên tham gia vào thị trường thế giới - Thị trường nào cần thâm nhập - Sản phẩm, ngành hàng, bao bì và nhãn hiệu nào đáp ứng tốt nhất thị trường đó - Thị trường nào có triển vọng nhất phù hợp với yêu cầu và điều kiện của doanh nghiệp - Đánh giá tình hình cạnh tranh hiện tại và tương lai - Nên cải tiến hay tiêu chuẩn hóa sản phẩm - Đề ra được chiến lược kinh doanh phù hợp - Nắm được xu hướng vận động của thị - 06 - 2006 Nghiên cứu marketing quốc tế 6 NGHIÊN CỨU MARKETING QUỐC I – Nội dung nghiên cứu marketing quốc tế - Phân tích tầm quan trọng và mức độ tác động của các yếu tố môi trường - Phân tích đánh giá quy mô thị trường - Phân tích cạnh tranh 22 - 06 - 2006 Nghiên cứu marketing quốc tế 7 NGHIÊN CỨU MARKETING QUỐC tích tầm quan trọng và mức độ tác động của các yếu tố môi trường - Phân tích những cơ hội và mối đe dọa từ các yếu tố môi trường - Phân tích mức độ tác động của các yếu tố môi trường đến các quyết định chiến lược của doanh nghiệp - Phân tích về sự tác động đến các mục tiêu của doanh - 06 - 2006 Nghiên cứu marketing quốc tế 8 NGHIÊN CỨU MARKETING QUỐC tích đánh giá quy mô thị trường - Xác định tiềm năng thị trường và tiềm năng bán hàng của doanh nghiệp - Phân tích quy mô thị trường để làm cơ sở xây dựng các chiến lược marketing mix 22 - 06 - 2006 Nghiên cứu marketing quốc tế 9 NGHIÊN CỨU MARKETING QUỐC tích cạnh tranh - Ai là đối thủ cạnh tranh của mình? - Chiến lược cạnh tranh của họ như thế nào? - Mục tiêu của họ là gì? - Những điểm mạnh và điểm yếu của họ - Cách phản ứng của họ ra - 06 - 2006 Nghiên cứu marketing quốc tế CỨU MARKETING QUỐC - Nguồn thông tin nghiên cứu quốc tế - Thông tin thứ cấp - Thông tin sơ cấp 22 - 06 - 2006 Nghiên cứu marketing quốc tế CỨU MARKETING QUỐC lưu ý của thông tin thứ cấp - Thông tin phải được lấy từ nguồn tin đáng tin cậy - Thông tin phải đảm bảo tín chính xác và cập nhật - Thông tin phải mang tính so sánh với các nguồn thông tin - 06 - 2006 Nghiên cứu marketing quốc tế CỨU MARKETING QUỐC lưu ý của thông tin sơ cấp - Chọn đúng đối tượng để phỏng vấn - Chọ đúng giờ giấc để phỏng vấn - Đảm bảo ngôn ngữ phải thông đạt được yêu cầu phỏng vấn - Xem xét trình độ của người được phỏng vấn - Vượt qua những hạn chế về cơ sở hạ - 06 - 2006 Nghiên cứu marketing quốc tế CỨU MARKETING QUỐC – Quy trình nghiên cứu marketing quốc tế - Nhận định vấn đề và phát triển các mục tiêu nghiên cứu - Xác định nguồn dữ liệu - Thu thập dữ liệu - Phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả