Báo cáo tốt nghiệp: "Báo cáo quyết toán vốn đầu tư"

Báo cáo tốt nghiệp: "Báo cáo quyết toán vốn đầu tư"

Lượt xem: 36,934Lượt tải: 6Số trang: 36

Mô tả tài liệu

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: "báo cáo quyết toán vốn đầu tư"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

hình quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trong các doanh nghiệp trường và qua thực tế tìm hiểu tại khu Quản lý Đường bộ V em đã chọn đề tài "Báo cáo quyết toán vốn đầu tư" làm đề tà nghiên cứu cho hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại Khu Quản lý dụng vốn đầu tư tại Khu Quản lý Đường bộ V. Khu Quản lý Đường bộ V đã tạo mọi điều kiện để cho em đi sâu nghiên Tất cả các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng hoàn thành đưa dự án vào khai thác, sử dụng đều phải quyết toán vốn đầu tư "Vốn đầu tư được quyết toán" là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. là chi phí được thực hiện đúng với hồ sơ thiết kế - dự toán đã phê duyệt, đảm được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được cấp có thẩm Tính chính xác của công tác quyết toán vốn đầu tư: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư phải xác định đầy đủ, chính xác tổng chi phí đầu tư đã thực hiện, phân định rõ nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư tư của cấp có thẩm quyền, thì mỗi dự án thành phần hoặc tiểu dự án đó được thực hiện quyết toán vốn đầu tư như một dự án đầu tư độc lập tương ứng với Hằng năm, chủ đầu tư và cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư (được toàn bộ tình hình thực hiện dự án, tình hình quyết toán vốn đầu tư của dự án Khi toàn bộ dự án hoàn thành, Chủ đầu tư và cơ quan quản lý cấp trên của Chủ đầu tư (nêu trên) có trách nhiệm quyết toán các chi phí chung liên quan tới dự án trình Bộ chủ quản phê duyệt và tổng hợp chung vào kết quả quyết toán vốn đầu tư của toàn dự án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ dụng độc lập, thì Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo hạng hoàn thành, chủ đầu tư phải tổng quyết toán toàn bộ dự án và xác định mức phân bổ chi phí chung của dự án cho từng hạng mục công trình thuộc dự án Đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn nước ngoài (vốn do Nhà nước ngoài) khi hoàn thành phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư theo quy định của Thông tư này và các quy định liên quan của Điều ước quốc tế (nếu có) quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được thực hiện theo quyết định riêng Thông qua công tác quyết toán vốn đầu tư nhằm đánh giá kết quả quá tư mang lại, xác định rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư, các nhà thầu, cơ quan cấp vốn, cho vay, kiểm soát thanh toán, các cơ quan quản lý Nhà nước có liên chính sách của Nhà nước, nâng cao hiệu qủa của công tác quản lý vốn đầu tư Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán (chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư) Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán. Chi phí đầu tư thiệt hại do thiên tai, địch hoạ và các nguyên nhân bất Chi phí đầu tư thiệt hại do thực hiện các khối lượng công việc phải huỷ Xác định số lượng và giá trị tài sản hình thành qua đầu tư của dự án, thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng phải thực hiện quy đổi vốn đầu tư về BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH 1. Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 2. Chi tiết chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán (đồng) Những thay đổi nội dung của dự án so quá trình đầu tư được duyệt . Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà tác quản lý tiền vốn, tài sản trong quá trình đầu tư. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán đầu tư của các dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng. 3. Kiến nghị: về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán Chủ đầu tư Cơ quan cấp vốn, cho vay, Căn cứ tổng mức đầu tư và đặc điểm của dự án, chi phí thẩm tra, phê duyệt quản lý, chi phí kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được TOÁN QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và dự án để thực hiện công tác tổ chức kiểm tra, xác định số liệu quyết toán vốn đầu tư phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán thì áp dụng theo công thức tổng quát Gi là tổng mức đầu tư của dự án cần tính, đơn vị: tỷ đồng. Ga là tổng mức đầu tư của dự án cận trên, đơn vị: tỷ đồng. Gb là tổng mức đầu tư của dự án cận dưới, đơn vị: tỷ đồng. mức đầu tư thì mức chi phí kiểm toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán bằng phí kiểm toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán được tính theo công thức sau: đầu tư dự án thì chi phí thanh toán cho tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm tra Quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán: của cơ quan chủ từ thẩm tra, chủ đầu tư thực hiện chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo các nội dung sau: toán vốn đầu tư dự án theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư (nếu có) và các khoản chi khác phục vụ cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán. cáo quyết toán vốn đầu tư được tính vào chi phí khác trong giá trị quyết tình hình và kết quả đầu tư, tình hình sử dụng vốn đầu tư, vốn đầu tư thực Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư phải được lập đầy đủ nội dung, đúng TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ 1. Lịch sử hình thành và phát triển Khu Quản lý Đường bộ V: Khu Quản lý Đường bộ V được hình thành trên cơ sở: Từ năm 1968 cán bộ của khu Lý Đường bộ V được tiếp xúc làm quản lý về kinh tế làm chủ đầu tư các dự án khôi phục hệ thống cầu đường bộ sau khi chiến tranh bị tàn vụ chủ đầu tư vừa xây dựng gồm đường bộ, đường sắt, bến cảng và sân bay thành 2 đơn vị là Khu Quản lý Đường bộ V và T ổng Công ty Xây dựng công Khu Quản lý Đường bộ V là cơ quan thừa hành chức đồng thời là tổ chức sự nghiệp quản lý giao thông đường bộ trong phạm vi Hàng năm, Khu Quản lý Đường bộ V được Cục Đường bộ Việt Nam Khu Quản lý Đường bộ V thừa hành chức năng quản lý của Bộ Giao quản lý dự án, thực hiện dự án đầu tư thông qua hợp đồng kinh tế theo pháp Đồng thời Khu Quản lý Đường bộ V phải luôn xây dựng chiến lược, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải về việc quy hoạch, đầu tư của Trung ương Có thể sử dụng được nhiều nguồn vốn khác nhau theo quy định để thực hiện dự án và có trách nhiệm toàn diện, liên tục về quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư từ khi bắt đầu lập dự án cho công trình, đến khi thực hiện dự án và Quản lý Đường bộ V tổ chức thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng theo định và các điều kiện đã cam kết khác khi huy động vốn để thực hiện những công Khu Quản lý Đường bộ V là cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của các đầu tư vào các dự án của công trình xây dựng, tổ chức ứng dụng những tiến Khu Quản lý Đường bộ V quản lý cán bộ công nhân viên vật chất khi gây ra lãng phí, thất thoát nguồn vốn đầu tư khi xây dựng công cấp thiết bị, dịch vụ cho dự án để có được một công trình đúng theo quy Khu Quản lý Đường bộ V làm tốt công việc của mình. lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư theo đúng pháp luật, đúng chức năng và nhiệm vụ của một chủ đầu tư theo quy định của Nhà nước để đạt hiệu quả cao nhất. 3. Cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý Đường bộ V: Khu Quản lý Đường bộ V do Tổng giám đốc trực tiếp lãnh đạo, có các phó Tổng giám đốc và các kế toán trưởng giúp việc, Trong Khu Quản lý Các tổ chức trực thuộc Khu Quản lý Đường bộ V: Các tổ chức trực thuộc Khu Quản lý Đường bộ V được Tổng Giám đốc TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TẠI KHU 1. Thực trạng vốn đầu tư của Nhà nước tại Khu Quản lý Đường bộ Đặc điểm vốn đầu tư cho cầu đường của Khu Quản lý Đường bộ Vốn Nhà nước đầu tư cho việc bảo trì sửa chữa đường bộ lớn quá, Vận tải đã thống kê tổng kết nhiều năm đi đến khẳng định: "Vốn đầu tư cho Từ thực trạng đó vừa qua Khu Quản lý Đường bộ V đã trích Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính cho phép áp dụng nguồn vốn thu phí để nâng cấp, bảo trì, sửa chữa cầu đường bộ. Quản lý Đường bộ Vtrong hai năm 2002 và 2003 áp dụng các nguồn vốn sau Năm 2002 Khu Quản lý Đường bộ V được Cục Đường bộ Việt Nam giao tổng số vốn ngân sách phục vụ cho công tác di tu sửa chữa đường bộ kà Đặc điểm của Khu Quản lý Đường bộ V có quản lý thu phí cầu đường của 9 trạm năm 2002, tổng thu: đồng và chi cho bộ máy thu: Năm 2003 Khu Quản lý Đường bộ V được Cục đường bộ Việt Nam giao thổng số vốn ngân sách phục vụ cho công tác di tu sửa chữa đường bộ là Khu Quản lý Đường bộ V chủ yếu vốn đầu tư là ngân sách Nhà nước cấp, vốn vay thu phí - hoàn vốn nên quan hệ chủ yếu cấp trên là Bộ Giao nhiệm vụ giao phó nhiệm vụ và chỉ đạo cho Khu Quản lý Đường bộ V để 2. Tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại Khu Quản lý Đường nghiệp đường bộ trong 2 năm 2002 và 2003 của Khu Quản lý Đường bộ V do Cục Đường bộ Việt Nam giao cho và các văn bản hướng dẫn về công tác quyết toán vốn đầu tư của Nhà nước mà trong đó quy định cụ thể là Bộ Kế quyết toán vốn đầu tư các dự án do Khu Quản lý Đường bộ V làm chủ đầu tư xuất nguồn vốn ra để thực hiện các công trình xây dựng cầu đường bộ. Nguồn vốn đầu tư trong năm 2003 tăng so với trong năm 2002 là Về công tác quản lý vốn đầu tư trong năm 2002 thì khi Quản lý Đường bộ V đầu tư có hiệu quả nhưng nhìn chung so với năm 2003 thì năm 2003 đầu cấp trên để có thể nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư trong thời gian đến, đề nghị cơ quan cấp trên tạo điều kiện thuận lợi cho Khu Quản lý Đường bộ V trên các tuyến Quốc lộ do Khu Quản lý Đường bộ V quản lý. Căn cứ vào bảng thuyết minh quyết toán vốn đầu tư, ta phân tích tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư vào sửa chữa đường bộ để xem nó tăng Hoạt động quản lý của Khu Quản lý Đường bộ V có đạt hiệu quả phải đầu tư vào thực hiện những công trình đường bộ. nguồn vốn đầu tư rất quan trọng của Khu Quản lý Đường bộ V nhằm đánh giá và nâng cao trách nhiệm quản lý của người chủ đầu tư. Qua bảng phân tích trên ta thấy nguồn vốn sửa chữa đường bộ trong Năm 2003 Khu Quản lý Đường bộ V quản lý nguồn vốn đầu tư của mình rất có hiệu quả, cơ quan đã sử dụng nguồn vốn vào sửa chữa đường vộ quan cấp trên để Khu Quản lý Đường bộ V có thể hoàn thành tốt khả năng làm việc của mình để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp cầu đường để có thể nguồn vốn được đầu tư vào các dự án, các công trình thì ta có thể dựa vào bảng phân tích để nhằm đánh giá tính hợp lý và sự biến động nguồn vốn đầu tư và có thể đưa ra những kiến nghị làm cho nguồn thu ngày một tăng lên Qua bảng phân tích trên ta thấy nguồn vốn thu được từ việc đầu tư vào các dự án 3170 trong 2 năm 2002 và 2003 thì tổng nguồn thu năm 2003 có thu nguồn vốn, lấy nguồn vốn từ việc thu phí để có thể sửa chữa, xây dựng và Một công trình có thể đi vay vốn để đầu tư và sau khi đã hoàn thành thì phải thu phí lại để hoàn lại số vốn đã vay của Nhà nước và có Căn cứ vào bảng báo cáo quyết toán vốn đầu tư để lập bảng phân rtích Khu Quản lý Đường Bộ V có kế hoạch cho việc thu phí cầu đường năm 2003 tính thì phần kế hoạch chi cho phục vụ thu phí cầu đường năm 2003 tăng hơn công tác thu phí có nhiều biện pháp để tăng thu chẳng hạn như Khu Quản lý được phung phí tránh được tệ nạn tiêu cực trong Khu Quản lý Đường Bộ V. Để từ đó mới có khả năng có thêm một nguồn vốn lớn để đầu tư vào các công Vốn đầu tư xây dựng cơ bản là toàn bộ số vốn bỏ ra để đạt được chuẩn bị đầu tư, thiết kế, xây dựng, chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị và các Căn cứ vào bảng báo cáo quyết toán vốn đầu tư ta lập bảng để phân tích nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản có biến động gì trong 2 năm 2002 và vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2003 tăng lên hơn so với vốn đầu tư lại toàn bộ thì nguồn vốn đầu tư trong năm 2003 vẫn đạt hiệu quả hơn trong Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu tập trung cho công tác xây lắp lắp còn về các khoản chi khác và thiết bị thì việc đầu tư còn rất nhiều hạn chế cho nên vốn đầu tư của 2 năm 2002 và 2003 Khu Quản lý Đường bộ V Để có thể hình dung được rõ hơn về công tác hoạt động thu phí ta Tình hình thu phí trong 2 năm đạt được hiệu quả cao do Khu Quản lý Đường bộ V đã có nhiều biện pháp đúng đắn để tăng thu giảm chi, chống tình hình thu phí của Khu Quản lý Đường bộ V. trạm theo 3170 trong2 năm 2002 và 2003, hoạt động thu phí cầu đường ở các lý đường bộ V phải có nhiều cố gắng hơn nữa đểhdj thu phí ở các trạm này có thể trong năm 2002 và 2003 để lập bảng phân tích nguồn thu có được từ hoạt động thu vậy năm 2003 nguồn vốn thu được từ hoạt động thu phí ở các trạm theo 2002 và năm 2003, lập bảng phân tích tình hình chi ra của hoạt động thu phí như phí năm 2002 và 2003, lập bảng phân tích tình hình chi ra cho hoạt động thu phí năm 2002 và 2003 ta lập bảng phân tích tình hình chi ra của hoạt động thu Trên đầy là phần phân tích về tình hình quản lý sử dụng vốn đầu tư tại Khu Quản lý đường bộ V trong 2 năm 2002 và những ưu khuyết điểm trong công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư của Khu Quản lý Đường bộ V từ đó có thể xây dựng các giải pháp nhằm khắc HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ Qua thời gian kiến tập tại Khu Quản lý Đường bộ V và được sự giúp đỡ - Kế toán đã giúp đỡ em tìm hiểu công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư ở cơ về công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư tại cơ bày một số suy nghĩ của bản thân về công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư tại Khu Quản lý Đường bộ V. Khu Quản lý Đường bộ V được cơ quan cấp trên trực tiếp là Cục chính sách mới về tài chính quản lý vốn đầu tư. và đã được Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, các cấp thêm một phần vốn để có thể đem đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và bảo trì Khu Quản lý Đường bộ V đã đứng vững và ngày một khẳng trong quá trình sửa chữa, nâng cấp, tu bổ và xây dựng cầu đường bộ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Khu Quản lý Đường bộ V có thêm nhiều Bên cạnh những thuận lợi đó thì Khu Quản lý Đường bộ V cũng có Trong khu vực của Khu Quản lý Đường bộ V quản của hệ thống cầu đường do Khu Quản lý Đường bộ V quản lý và khai thác. đầu tư tại Khu Quản lý Đường bộ V: Đường bộ V cần phải tìm cách quản lý và sử dụng vốn đầu tư được tốt hơn, khó khăn cho công việc quản lý và điều hành của cơ quan. Các hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư tại Khu Quản lý Đường bộ V: Khu Quản lý Đường bộ V phải có trách nhiệm trong công tác trình duyệt, quản lý hồ sơ quyết toán vốn đầu tư đúng quy quyết toán vốn đầu tư. toán vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan thẩm tra (kiểm tra, kiểm toán vốn đầu tư theo quy định. vật chất nếu gây lãng phí, thất thoát vốn đầu tư của dự án. trong quá trình quyết toán vốn đầu tư. Mặt khác, chủ đầu tư còn phải có trách nhiệm thực hiện hoặc thuê các thẩm định dự án do các tổ chức tư vấn khác lập, quản lý dự án, thực hiện dự thể sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau theo quy định để thực hiện dự án và có trách nhiệm toàn diện, liên tục về quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư Khu Quản lý Đường bộ V phải luôn nắm bắt kịp thời các chế độ chính trong công việc, ra sức góp phần vào công tác quản lý và xây dựng, thực hiện những nguồn vốn cần thiết mà Bộ đã chi cho để sử dụng trong công tác sửa chữa, nâng cấp và tu bổ cầu đường bộ, tạo điều kiện để làm việc được tốt hơn. Tại Khu Quản lý Đường bộ V cần phải có những giải pháp đúng đắn làm của các cán bộ công nhân viên trong cơ quan. hụt nguồn vốn đầu tư và điều quan trọng nhất là tránh được những tiêu cực Khu Quản lý Đường bộ V phải thẩm duyệt chặt chẽ về hồ sơ thiết kế và lý tốt các loại chi phí khác dùng trong khi xây dựng công biệt nếu các công trình có nguồn vốn đầu tư lớn thì phải tổ chức Nếu thiếu vốn để đầu tư một công trình xây dựng cầu đường bộ nào đó thì Khu Quản lý Đường bộ V phải đi huy động các nguồn vốn và phải vay thức của những cán bộ công nhân viên trong Khu Quản lý Đường bộ V, cơ Ở phòng kế toán của Khu Quản lý Đường bộ V có các nhiệm vụ xử lý khuyết điểm trong công tác quản lý, những nguyên nhân cơ bản và biện pháp xuyên kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư trên cơ sở các kế hoạch đã hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư tại Khu Quản lý Đường bộ V. quản lý vốn đầu tư trong thời gian tới. Vốn đầu tư là một nguồn vốn vô cùng quan trọng trong công tác quản lý ở các cơ quan chủ đầu tư. Có được nguồn vốn đầu tư này rồi thì phải biết cách quản lý và sử dụng nó, phải tiết kiệm để đạt được hiệu quả cao trong quá tư ở Khu Quản lý Đường bộ V bản thân em nhận thấy giữa lý thuyết đã học ở là lý thuyết nếu ta không có thực tế thì ta khó hình dung được công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư. Quản lý Đường bộ V để chuyên đề của em đạt kết quả tốt hơn. viên hướng dẫn và các cô chú trong phòng Tài chính - kế toán của Khu Quản Tính chính xác của công tác quyết toán vốn đầu tư lý, sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết cáo quyết toán vốn đầu tư được tính vào chi phí khác trong TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ 1. Lịch sử hình thành và phát triển Khu Quản lý Đường bộ V Cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý Đường bộ V tổ chức trực thuộc Khu Quản lý Đường bộ V HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TẠI KHU QUẢN 1. Thực trạng vốn đầu tư của Nhà nước tại Khu Quản lý Đường bộ V điểm vốn đầu tư cho cầu đường của Khu Quản lý Đường bộ V 2. Tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại Khu Quản lý Đường bộ V QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ 2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư tại Các hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư tại Khu Quản lý Đường bộ V