Mạch roi điện STUN GUN

Thể loại: Điện Điện tử
Lượt xem: 133,787Lượt tải: 4Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Tài liệu tham khảo chuyên ngành điện dành cho giáo viên, sinh viên và nhân viên kỹ thuật điện - Mạch roi điện STUN GUN.

Tóm tắt nội dung

STUN GUN This circuit produces a very high voltage and care must be used to prevent getting a nasty shock.  The transformer can produce over 1,000v and the 8-stage multiplier can produce up to 20,000v 12v to 240v INVERTER This circuit will produce 240v at 50Hz. The wattage will depend on the driver transistors and transformer.  170v SUPPLY FOR NIXIE TUBES This circuit produces approx 170v for Nixie tubes and other neon tubes.  It is a switch-mode boost circuit. PAGE 1