THIẾT KẾ CHI TIẾT DẠNG TẤM

THIẾT KẾ CHI TIẾT DẠNG TẤM

Lượt xem: 82,937Lượt tải: 7Số trang: 10

Mô tả tài liệu

chương này sẽ giới thiệu tổng quan về môi trường thiết kế dạng tấm của AUTUDES INVENTOR ,nguyên lý làm việc.các công cụ tạo chi tiết dạng tấm. ta sẽ tìm hiểu và nhận dạng trong môi trường thiết kế chi tiết dạng tấm. các tài liệu bổ sung,các ví dụ trình diễn,hướng dẫn các bước xem trên online.

Tóm tắt nội dung

Ch−¬ng 5 ThiÕt kÕ chi tiÕt d¹ng tÊm (Sheet metal) Ch−¬ng nµy sÏ giíi thiÖu tæng quan vÒ m«i tr−êng thiÕt kÕ chi tiÕt d¹ng tÊm cña Autodesk Inventor, tr×nh tù lµm viÖc, c¸c c«ng cô t¹o c¸c chi tiÕt d¹ng tÊm. Ta sÏ t×m hiÓu c¸ch sö dông c¸c c«ng cô trong m«i tr−êng Part Model ®Ó t¹o ra c¸c chi tiÕt mµ sÏ ®−îc nhËn d¹ng trong m«i tr−êng thiÕt kÕ chi tiÕt d¹ng tÊm. C¸c tµi liÖu bæ sung, c¸c vÝ dô tr×nh diÔn, h−íng dÉn c¸c b−íc xem trªn online Help vµ 5.1. Giíi thiÖu chung Trong m«i tr−êng thiÕt kÕ chi tiÕt d¹ng tÊm ta cã thÓ t¹o c¸c chi tiÕt d¹ng tÊm vµ c¸c Feature b»ng c¸ch sö dông c¶ hai lo¹i c«ng cô lµ thiÕt kÕ m« h×nh chi tiÕt (Part model) vµ c¸c c«ng cô chuyªn dïng cho thiÕt kÕ chi tiÕt tÊm (Sheet Metal). - Sù kh¸c nhau gi÷a Part Model vµ Sheet Metal: RÊt nhiÒu c¸c c«ng cô Sheet Metal ®−îc dùa trªn c¬ së c¸c c«ng cô trong Part Model nh−ng ®· ®−îc tèi −u cho Sheet Metal. VÝ dô, khi t¹o mét mÆt cña tÊm kim lo¹i ta còng chän mét biªn d¹ng ph¸c th¶o gièng nh− trong lÖnh Extrude. HÖ thèng sÏ ®ïn biªn d¹ng ph¸c th¶o b»ng chiÒu dµy vËt liÖu ®ång thêi cã thÓ bæ sung c¸c mÆt uèn cong. C¸c c«ng cô ph¸t triÓn riªng cho thiÕt kÕ chi tiÕt tÊm(Sheet Metal) bao gåm Bend(uèn cong) vµ Corner viÒn gãc). - Sheet Metal lµm g× m«i tr−êng thiÕt kÕ: Khi t¹o mét chi tiÕt trong m«i tr−êng Sheet Metal. Ta t¹o c¸c mÆt chÝnh sau ®ã bæ sung thªm c¸c yÕu tè phô. VÝ dô, ta cã thÓ t¹o c¸c mÆt rêi nhau sau ®ã bæ sung c¸c mÆt uèn cong ë mÐp. C«ng cô Bend sÏ t¹o c¸c mÆt uèn cong trªn ®−êng biªn d¹ng hoÆc cã thÓ më réng hoÆc c¾t xÐn c¸c mÆt nÕu cÇn thiÕt. NÕu hai mÆt song song Bend sÏ t¹o ra mét mÆt nèi gi÷a chóng. NÕu thay ®æi gãc cña mét mÆt sao cho hai mÆt c¾t nhau. HÖ thèng sÏ tù ®éng thay mÆt nèi b»ng mÆt uèn cong. - T¹o vËt khai triÓn. Dïng c«ng cô Flat Pattern ®Ó t¹o vËt khai triÓn. VËt khai triÓn ®−îc t¹o trong cöa sæ thø hai vµ mét biÓu t−îng ®−îc ®Æt t¹i ®Ønh cña cöa sæ duyÖt. Khi thay ®æi m« h×nh vËt khai triÓn còng sÏ tù ®éng thay ®æi theo. - C¸ch t¹o c¸c Feature ghÐp: NÕu chi tiÕt cã c¸c ®Æc ®iÓm víi nhiÒu biÕn d¹ng vËt liÖu nh− c¸c m¸i h¾t ta cã thÓ dïng c¸c c«ng cô t¹o m« h×nh Feature. Ta sÏ xem h×nh d¸ng bªn ngoµi cña Feature khi ta quan s¸t vËt khai triÓn vµ ta cã thÓ g¸n kÝch th−íc tíi Feature trong b¶n vÏ. NÕu ta t¹o c¸c Feature nµy nh− lµ c¸c phÇn tö thiÕt kÕ, c«ng cô ph©n tÝch vËt khai triÓn sÏ nhËn ra chóng vµ hiÓn thÞ chóng nh− lµ vËt khai triÓn trong kh«ng gian 3D. 5.2. C¸c tiÖn Ých: - Face: T¹o mÆt uèn cong ë vÞ trÝ cã thÓ. - Flange: T¹o mét mÆt trªn toµn bé chiÒu réng ®ång thêi t¹o c¸c mÆt uèn. T¹o cã thÓ t¹o gê biªn d¹ng. - Bend: KÐo dµi hoÆc c¾t bá c¸c mÆt khi cÇn thiÕt ®Ó t¹o mÆt uèn. LÖnh Fold t¹o mÆt uèn trªn ®−êng ph¸c th¶o, t¹o c¸c mÆt uèn ®óp gi÷a hai mÆt song song, c¸c mÆt kh«ng ®ång ph¼ng. Sö dông lÖnh Unfold ta cã thÓ c¾t quanh mÆt uèn. - Hem: T¹o ®−êng viÒn gÊp hoÆc uèn 1800 trªn mét c¹nh hoÆc ®−êng viÒn ®óp. - Flat pattern: Tù ®éng cËp nhËt ®Ó mang l¹i kÕt qu¶ cña sù thay ®æi tíi m« h×nh. 5.3. Tr×nh tù lµm viÖc: PhÇn nµy tr×nh bµy tæng quan vÒ c¸ch t¹o mét chi tiÕt d¹ng tÊm. Trªn online Help vµ Tutorial cung cÊp nh÷ng th«ng tin vµ vÝ dô cô thÓ h¬n. Khi Ta lµm viÖc trong Sheet Metal, Design Doctor gióp ta ph¸t hiÖn vµ söa c¸c lçi. 5.3.1. LËp kÕ ho¹ch lµm viÖc: C¸c chi tiÕt tÊm th«ng th−êng lµ c¸c ®−êng bao, c¸c vá bäc vµ khung c¸c gi¸ ®ì. Ta cã thÓ thiÕt kÕ trong côm l¾p vµ hoµn thiÖn h×nh d¸ng tr−íc khi hoµn thiÖn c¸c phÇn chi tiÕt. VÝ dô, khi thiÕt kÕ gi¸ ®ì ta t¹o c¸c mÆt rêi vµ sau ®ã l¾p chóng trong côm l¾p. Sau ®ã ghÐp c¸c mÆt ®ã víi c¸c mÆt uèn vµ hoµn thiÖn m« h×nh. §iÒu nµy sÏ ®em l¹i hiÖu xuÊt cao tõ viÖc thiÕt kÕ phèi c¶nh vµ nã lµm ®¬n gi¶n ho¸ qu¸ tr×nh chØnh söa. Mét vÝ dô n÷a, ta cã thÓ xo¸ vµ t¹o c¸c mÆt uèn ®Ó tèi −u ho¸ tÊm tr¶i ph¼ng khi chÕ t¹o chi tiÕt. 5.3.2. ChuyÓn tíi m«i tr−êng thiÕt kÕ chi tiÕt tÊm(Sheet metal) ThiÕt kÕ chi tiÕt tÊm lµ m«i tr−êng thiÕt kÕ tèi −u ®Çu tiªn cho thiÕt kÕ m« h×nh chi tiÕt. Autodesk Inventor nhËn ra m« h×nh vµ chi tiÕt tÊm lµ c¸c kiÓu con cña files chi tiÕt. Ta hoµn toµn cã thÓ thay ®æi c¸c kiÓu con d¹ng Part Model mÆc ®Þnh thµnh Sheet Metal. KiÓu con Sheet Metal chØ ra r»ng chi tiÕt lµ mét chi tiÕt tÊm cho phÐp sö dông thanh c«ng cô Sheet Metal vµ bæ sung c¸c tham sè cña Sheet Metal. Khi ta chuyÓn l¹i nã thµnh m« h×nh chi tiÕt th× c¸c tham sè chi tiÕt tÊm vÉn ®−îc l−u gi÷ nh−ng khi ®ã hÖ thèng sÏ coi nã lµ m« h×nh chi tiÕt. - §Ó cho phÐp sö dông m«i tr−êng Sheet Metal: Më mét file mÉu Sheet Metal hoÆc lµ chän mét mÆt cña chi tiÕt trong file Part, sau ®ã chän Sheet metal. HÖ thèng cho phÐp sö dông thanh c«ng cô Sheet Metal vµ bæ sung c¸c tham sè Sheet Metal tíi file. 5.3.3. Cµi ®Æt c¸c kiÓu Sheet Metal. Mét chi tiÕt Sheet Metal cã c¸c tham sè m« t¶ chi tiÕt vµ c¸ch t¹o ra nã. VÝ dô c¸c Sheet Metal th−êng cã cïng chiÒu dµy th× c¸c mÆt uèn cong th−êng cã cïng b¸n kÝnh. Nót Sheet Metal Styles lµ biÓu t−îng ®Çu tiªn trªn thanh c«ng cô Sheet Metal. D−íi ®©y m« t¶ mét c¸ch tæng quan vÒ Sheet Metal Styles. Cã thÓ xem Help ®Ó biÕt vÒ diÔn t¶ ®Çy ®ñ cña c¸c cµi ®Æt nµy - Sheet tab: §−îc chia ra c¸c tham sè cña Sheet vµ Flat Pattern. Tham sè Sheet bao gåm kiÓu vËt liÖu (Material Type) vµ chiÒu dµy C¸c tham sè Flat Pattern ®Þnh nghÜa giíi h¹n cho phÐp uèn cong ®−îc tÝnh to¸n. Víi ph−¬ng ¸n Linear Unfold nhËp vµo phÇn tr¨m thËp ph©n cña chiÒu dµy vËt liÖu cho Linear Offset. Linear Offset lµ vÞ trÝ cña trôc trung gian cña mÆt uèn cong. Víi Bend Table kho¶ng c¸ch th¼ng ®−îc ®Þnh nghÜa b»ng kiÓu vËt liÖu, chiÒu dµy, b¸n kÝnh uèn cong vµ mÆt uèn. - Bend tab: Danh s¸ch c¸c tham sè trong Bend tab ®Þnh nghÜa c¸c mÆt uèn cong. Ta cã thÓ nhËp gi¸ trÞ cho b¸n kÝnh uèn cong, bæ sung h×nh d¸ng vµ kÝch cì. - Corner tab: Danh s¸ch c¸c tham sè trong Corner tab ®Þnh nghÜa gãc nèi. Ta cã thÓ nhËp gi¸ trÞ cho gãc nèi vµ chØnh söa vµ thay ®æi kÝch th−íc. - §Ó nhËp c¸c kiÓu Sheet metal: KÝch chuét vµo nót Sheet Metal Styles. Cã mét sè kiÓu mÆc ®Þnh cho chi tiÕt. Ta cã thÓ ®Æt mét vµi kiÓu nh− b¸n kÝnh uèn cong( Bend Radius) khi t¹o mét Feature. C¸c cµi ®Æt kh¸c nh− chiÒu dµy g¸n cho toµn bé chi tiÕt vµ kh«ng thÓ g¸n cho mét Feature riªng. 5.3.4. T¹o c¸c mÆt B−íc ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ hÇu hÕt c¸c chi tiÕt Sheet Metal lµ t¹o mét mÆt. C«ng cô t¹o mÆt gièng nh− c«ng cô Extrude trong m« h×nh chi tiÕt. ChØ cã mét ®iÓm kh¸c chÝnh lµ c«ng cô Face th× lu«n lu«n bæ sung thªm mét Boolean. ChiÒu s©u Extrude chÝnh lµ chiÒu dµy. NÕu cã mét mÆt trªn chi tiÕt ta hoµn toµn cã thÓ t¹o mét mÆt uèn cong hoÆc mét ®−êng viÒn gièng nh− ta t¹o mét mÆt míi. - C¸ch t¹o mÆt: KÝch chuét vµo nót c«ng cô Face. NÕu cã nhiÒu h¬n mét biªn d¹ng trªn mÆt ph¸c th¶o th× chän biªn d¹ng cÇn t¹o mÆt. NÕu mét ®−êng th¼ng cña biªn d¹ng trïng khíp víi mét c¹nh m« h×nh cã s½n. Mét mÆt uèn cong sÏ tù ®éng ®−îc t¹o ra gi÷a c¸c mÆt ®ã. NÕu ®−êng th¼ng trong ph¸c th¶o kh«ng trïng, kÝch chuét vµo nót More(>>) vµ chän c¹nh trªn mét mÆt cã s½n ®Ó t¹o mÆt uèn cong. Cã thÓ nhËp gi¸ trÞ b¸n kÝnh uèn cong. Khi cã ph¸c th¶o ®−îc g¾n víi mét c¹nh cña tÊm. C«ng cô Face tù ®éng cung trßn uèn MÆt ph¼ng ph¸c th¶o ®−îc t¹o trªn c¹nh cña mét chi tiÕt tÊm kh¸c - C¸ch t¹o gê biªn d¹ng ( Contour flange) KÝch chuét vµo c«ng cô Contour Flange. Trªn mét mÆt Sheet Metal cã s½n, kÝch vµo c¹nh ®Ó xem tr−íc gê t¹o ra. NhËp vµo gi¸ trÞ d−íi Shape vµ sö dông Flip Offset and Flip Direction ®Ó ®Æt h−íng ph¸t triÓn cña gê. KÝch chuét vµo nót ph¸t triÓn theo mét h−íng hoÆc hai h−íng ®Ó t¹o gê. §Ó ®Þnh nghÜa mÆt uèn cong dïng c¸c tuú chän phÝa d−íi Bend, xo¸ hép kiÓm Bend Relief nÕu kh«ng muèn chÌn mét mÆt uèn næi. KÝch chuét vµo Apply ®Ó tiÕp tôc bæ sung c¸c gê hoÆc kÝch chuét vµo OK ®Ó ®ãng hép tho¹i. 5 Ph¸c th¶o biªn d¹ng gê Chän c¹nh cÇn t¹o gê .6. T¹o c¸c lç vµ c¸c tÊm c¾t - C¾t mÆt ph¼ng: 5.3.5. T¹o c¸c m¶nh c¾t vµ c¸c lç C¸c c«ng cô c¾t (Cut) t−¬ng tù nh− «ng cô Face. C«ng cô c¾t lu«n lu«n thùc hiÖn hÐp to¸n trõ l«gic (c¾t bá ®i). Ta kh«ng thÓ t¹o mÆt uèn víi c«ng cô c¾t. Ta cã thÓ chän uú chän giíi h¹n nh− lµ Through All cho feature c¾t lµm ®¬n gi¶n ho¸ viÖc hØnh söa m« h×nh. Ta cã thÓ t¹o c¸c mÆt ch÷ nhËt ®¬n gi¶n mµ ®Þnh nghÜa kÝch cì cña chi iÕt, sau ®ã dïng Cut ®Ó c¾t bá nh÷ng chç c¾t. NÕu ta dïng Cut ®Ó t¹o c¸c Design Element a cã thÓ t¹o th− viÖn c¸c h×nh d¹ng lç cÇn ®ôc vµ dÓ dµng chÌn chóng vµo trong chi tiÕt. a cã thÓ ph¸c th¶o mét biªn d¹ng kÝn qua mét mÆt uèn cong th¼ng gãc ®−îc tr¶i ra vµ o¹i bá phÇn biªn d¹ng c¾t qua mét hoÆc nhiÒu mÆt. PhÇn c¾t sÏ ®−îc bao kÝn xung quanh Æt uèn th¼ng gãc theo cÊu h×nh nÕp gÊp cña chi tiÕt tÊm. KiÓu c¾t bít nµy ®−îc t¹o ra rªn chi tiÕt tÊm tr−íc khi nã ®−îc uèn cong. - §Ó t¹o m¶nh c¾t: KÝch vµo nót Cut sau ®ã chän biªn d¹ng cÇn c¾t chän kiÓu c¾t vµ h−íng c¾t. Dïng uú chän Extents ®Ó cã thÓ c¾t qua nhiÒu mÆt. TÊm t¹o thµnh sau khi t¹o gê T¹o biªn d¹ng cÇn c¾t C¸c tÊm sau khi bÞ c¾t - C¾t qua mÆt uèn cong Trong thanh c«ng cô Sketch më réng nót Project Geometry vµ kÝch vµo nót Project Flat Pattern. Trªn vËt khai triÓn t¹o mét biªn d¹ng kÝn. Sau ®ã chän biªn d¹ng vµ kÝch chuét vµo nót Cut. Trong hép tho¹i Cut chän Cut Across Bend. Víi tuú chän nµy th× Extents lu«n lµ chiÒu dµy vµ kh«ng thÓ thay ®æi. MÆt uèn cong khi ch−a c¾t MÆt uèn cong sau khi c¾t C«ng cô Hole gièng nh− c«ng cô Hole trong m« h×nh chi tiÕt. Ta cã thÓ t¹o ren trong lç vµ mét sè tuú chän kh¸c. 5.3.6. T¹o gê mÐp (Flange) Flange lµ mét c«ng cô m¹nh mµ lµm ®¬n gi¶n ho¸ thiÕt kÕ m« h×nh. VÝ dô ®Ó t¹o mét c¸nh cöa ta t¹o mét mÆt vµ sau ®ã bæ sung mét mÆt víi cïng chiÒu dµy vµ uèn cong c¹nh mµ kh«ng cÇn bæ sung biªn d¹ng. Ta cã thÓ thay ®æi chiÒu dµi cña Flange b»ng c¸ch sö dông kho¶ng offset tõ 2 ®èi t−îng tham chiÕu. - T¹o Flange: KÝch chuét vµo c«ng cô Flange vµ chän 1 c¹nh. Flange sÏ ®−îc hiÓn thÞ tr−íc. X¸c ®Þnh h−íng t¹o gê, chän chiÒu dµi mÆt gê vµ gi¸ trÞ kho¶ng offset nÕu yªu cÇu. NhËp gi¸ trÞ cho chiÒu s©u vµ gãc cña mÆt gê. Thay ®æi b¸n kÝnh uèn cong nÕu cÇn thiÕt. 5.3.7. T¹o mÆt uèn cong vµ c¸c ®−êng nèi (Bend vµ Seam): Autodesk Inventor ta cã thÓ t¹o c¸c mÆt uèn cong b»ng c«ng cô Face hoÆc bæ sung chóng riªng. NÕu t¹o mét chi tiÕt ®¬n gi¶n nh− d¹ng hµng rµo. C¸ch nhanh nhÊt lµ t¹o mÆt uèn cong trong lÖnh Face. NÕu chi tiÕt phøc t¹p h¬n th× cã thÓ t¹o c¸c mÆt uèn cong riªng. §iÒu nµy sÏ lµm cho viÖc chØnh söa ®¬n gi¶n h¬n. Trong lÖnh Bend ta cã thÓ t¹o c¸c mÆt uèn theo ®−êng ph¸c th¶o hoÆc c¸c ®−êng chiÕu vµ cã thÓ ®Þnh d¹ng c¸c c¹nh víi nhiÒu lo¹i ®−êng viÒn ®¬n hoÆc ®óp. G¸n c¸c ®−êng nèi gãc sau khi t¹o c¸c mÆt kÒ nhau. Khi t¹o ®−êng nèi gãc mét trong c¸c c¹nh sÏ gèi lªn c¹nh kh¸c. NÕu c¸c mÆt ®ång ph¼ng c«ng cô Corner Seam sÏ t¹o ra mét ®Çu nèi. Ta cã thÓ t¸ch c¸c mÆt ®· ®−îc nèi vµ xÎ c¸c gãc trªn m« h×nh ®Ó thÓ hiÖn t×nh tr¹ng mèi nèi. Mét vµi kiÓu gê ë gãc cã s½n trong Corner Seam. Sö dông c¸c tuú chän trªn menu ng÷ c¶nh cña cöa sæ duyÖt ta cã thÓ chuyÓn ®æi mét mÆt uèn cong thµnh mèi nèi gãc vµ ng−îc l¹i. - T¹o mÆt uèn cong tõ 2 mÆt: KÝch chuét vµo c«ng cô Bend vµ chän mét c¹nh trªn mçi mÆt. HÖ thèng sÏ c¾t hoÆc më réng c¸c mÆt ®Ó t¹o mÆt uèn cong, chØnh söa mÆt uèn cong nÕu thÊy cÇn thiÕt. Hai mÆt tr−íc khi uèn Hai mÆt sau khi uèn -T¹o mÆt uèn cong tõ mét ®−êng cña ph¸c th¶o: KÝch chuét vµo c«ng cô Fold vµ chän mét biªn d¹ng ph¸c th¶o. X¸c ®Þnh gãc vµ dïng c¸c tuú chän ®Ó ®Þnh nghÜa mÆt uèn cong. C¸c lùa chän sÏ ®−îc ph¶n ¸nh b»ng c¸c mòi tªn xem tr−íc. KÝch chuét vµo Apply hoÆc OK ®Ó t¹o mÆt uèn cong. Chi tiÕt tr−íc khi uèn cong Chi tiÕt sau khi uèn cong qua ®−êng th¼ng 1 gãc 40o -T¹o ®−êng nèi gãc: KÝch chuét vµo c«ng cô Corner Seam vµ chän mét c¹nh trªn mçi mÆt. Chän c¹nh cÇn chång lªn sau ®ã nhËp vµo gi¸ trÞ cho khe hë (gap). NÕu cÇn thiÕt ta cã thÓ chän kiÓu chång 2 mÆt. Hai tÊm tr−íc khi nèi gãc Hai tÊm sau khi nèi gãc - XÎ mét gãc cña solid: KÝch chuét vµo c«ng cô Corner Seam vµ chän hai mÆt kÒ s¸t nhau. Sö dông c¸c lùa chän trong hép tho¹i Corner Seam mµ ta sÏ t¹o mét nèi gãc míi. - §Ó chuyÓn ®æi gãc: KÝch chuét ph¶i vµo mét gãc hoÆc mét mÆt uèn cong trong cöa sæ duyÖt sau ®ã kÝch chuét vµo Convert to Corner or Convert to Bend. §Þnh nghÜa gãc hoÆc mÆt uèn cong mµ ta sÏ t¹o ra. 5.3.8. T¹o vËt khai triÓn (Flat Pattern): C«ng cô Flat Pattern khai triÓn m« h×nh chi tiÕt d¹ng tÊm vµ hiÓn thÞ vËt khai triÓn nµy trªn cöa sæ thø hai. VËt khai triÓn vµ m« h×nh cã thÓ hiÓn thÞ cïng mét thêi ®iÓm. Trªn vËt khai triÓn mét mÆt uèn cong ®−îc biÓu diÔn b»ng mét ®−êng t©m vµ ®−êng biªn d¹ng trong vµ ngoµi. C¸c phÇn tö thiÕt kÕ (Design Element) trªn vËt khai triÓn ®−îc hiÓn thÞ nh− m« h×nh 3D. Khi t¹o vËt khai triÓn hÖ thèng sÏ tÝnh to¸n kÝch th−íc toµn bé hoÆc kho¶ng hë cña chi tiÕt. VËt khai triÓn tù ®éng cËp nhËt khi thay ®æi trªn m« h×nh. NÕu m« h×nh kh«ng tr¶i ph¼ng ®−îc, vËt khai triÓn tù ®éng cËp nhËt ngay khi m« h×nh t−¬ng thÝch trë l¹i. §iÒu nµy gióp ta dÔ dµng kh¶o s¸t c¸c lùa chän khi chÕ t¹o nh− thay ®æi mÆt uèn cong vµ ®−êng nèi gãc. - §Ó t¹o vËt khai triÓn: KÝch chuét vµo Flat Pattern trªn thanh c«ng cô Sheet Metal. NÕu chän mét mÆt th× c«ng cô tr¶i ph¼ng sÏ t¹o vËt khai triÓn cho mÆt ®ã. VËt khai triÓn sÏ ®−îc t¹o trªn cöa sæ thø 2 vµ mét biÓu t−îng vËt khai triÓn ®−îc t¹o trong cöa sæ duyÖt. - §Ó x¸c ®Þnh kho¶ng hë cña vËt khai triÓn: KÝch chuét ph¶i vµo biÓu t−îng cña vËt khai triÓn trong cöa sæ duyÖt vµ chän Extents. Mét dßng nh¾c hiÓn thÞ c¸c gi¸ trÞ X vµ Y. Chi tiÕt tr−íc khi khai triÓn Chi tiÕt sau khi khai triÓn C¸c vËt khai triÓn ®−îc t¹o b»ng phÇn mÒm tõ d÷ liÖu Software + 5.4. C¸c c«ng cô thiÕt kÕ chi tiÕt tÊm. Bé c«ng cô trong m«i tr−êng thiÕt kÕ chi tiÕt tÊm bao gåm mét sè c¸c c«ng cô trong Part Model vµ c«ng cô t¹o Sketch vµ bæ sung mét sè c«ng cô cña Sheet Metal. TT Nót C«ng cô Chøc n¨ng 1 Styles Cµi ®Æt tham sè cho c¸c kiÓu chi tiÕt tÊm 2 Flat Pattern T¹o vËt khai triÓn cña chi tiÕt tÊm 3 Face T¹o mÆt chi tiÕt tÊm 4 Contour Flange Bæ sung gê cña ®−êng biªn d¹ng cña chi tiÕt tÊm 5 Cut C¾t bá theo mét biªn d¹ng tõ mét mÆt cña chi tiÕt tÊm 6 Flange T¹o mét gê trªn mét c¹nh cña chi tiÕt tÊm. 7 Hem T¹o mét ®−êng viÒn trªn chi tiÕt chi tiÕt tÊm 8 Fold T¹o mét mÆt uèn cong theo mét ®−êng ph¸c th¶o trªn mét mÆt cña chi tiÕt tÊm. 9 Corner Seam T¹o mét gãc nèi gi÷a hai mÆt cña chi tiÕt tÊm. 10 Bend T¹o mÆt uèn cong gi÷a c¸c mÆt cña chi tiÕt tÊm. 11 Hole T¹o mét lç. C«ng cô nµy gièng nh− trong thiÕt kÕ m« h×nh chi tiÕt. 12 Corner Round Vª trßn gãc. 13 Corner Chamfer V¸t mÐp c¸c gãc 14 View Catalog Më mÉu c¸c phÇn tö thiÕt kÕ 15 Insert Design Element ChÌn mét phÇn tö thiÕt kÕ 16 Create Design Element T¹o mét phÇn tö thiÕt kÕ tõ mét Feature cã s½n MÑo: - Tù ®éng t¹o mÆt uèn cong víi mét mÆt: Ph¸c th¶o biªn d¹ng cho mÆt míi sao cho cã mét ®−êng th¼ng n»m trªn mét c¹nh cña m« h×nh trªn mÆt cã s½n. C«ng cô mÆt sÏ tù ®éng t¹o mÆt uèn cong gi÷a c¸c mÆt. - T¹o c¸c phÇn tö thiÕt kÕ ( Design Element) cña c¸c h×nh d¸ng chuÈn: T¹o c¸c h×nh d¸ng chuÈn sö dông c«ng cô Cut hoÆc c¸c c«ng cô m« h×nh Feature nh− Revolve. X©y dùng th− viÖn c¸c h×nh d¹ng nµy víi chøc n¨ng Design Element. - T¹o c¸c phÇn tö thiÕt kÕ cña c¸c Feature ®−îc Ðp vµo nhau: C¸c feature Cut cã thÓ ®−îc ghi nh− lµ c¸c phÇn tö thiÕt kÕ hoÆc ®−îc dïng ®Ó t¹o c¸c phÇn tö thiÕt kÕ. - T¹o c¸c mÆt rêi sau ®ã bæ sung c¸c mÆt uèn cong vµ c¸c ®−êng nèi gãc: Ban ®Çu ta tËp trung gi¶i quyÕt theo môc ®Ých thiÕt kÕ sau ®ã tèi −u ho¸ c¸c chi tiÕt ®Ó chÕ t¹o. - T¹o c¸c lç v¸t sö dông hép tho¹i Hole: Dïng hép tho¹i Hole ®Ó t¹o c¸c lç v¸t b¶o ®¶m c¸c lç ®−îc nhËn ra vµ hiÓn thÞ chÝnh x¸c. NÕu c¸c lç th«ng ®−îc t¹o ra vµ sau ®ã t¹o v¸t, chóng khong thÓ nhËn ra vµ hiÓn thÞ chÝnh x¸c.