Bài giảng mạng NGN - Chương 7

Bài giảng mạng NGN - Chương 7

Lượt xem: 65,566Lượt tải: 9Số trang: 13

Mô tả tài liệu

GIẢI PHÁP NGN CỦA CÁC HÃNG I. GIỚI THIỆU CHUNG Trong các phần trước ta đã được tìm hiểu về mạng thế hệ sau bao gồm cấu trúc, chuyển mạch mềm, báo hiệu và dịch vụ cũng như các vấn đề liên quan đến dịch vụ của mạng NGN. Hiện nay trên thế giới, các tổ chức viễn thông vẫn còn đang nghiên cứu về NGN để đưa ra 1 chuẩn thống nhất chung. Tuy nhiên các hãng viễn thông lớn đều đã đưa ra các giải pháp NGN của riêng mình. Đó là các hãng Alcatel, Siemens, Cisco, Erickson, Commworks,...

Tóm tắt nội dung

BAØI GIAÛNG NGN Chöông 7: Giaûi phaùp cuûa caùc haõng - 148 - CHÖÔNG 7: GIAÛI PHAÙP NGN CUÛA CAÙC HAÕNG ---- ---- I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG Trong caùc phaàn tröôùc ta ñaõ ñöôïc tìm hieåu veà maïng theá heä sau bao goàm caáu truùc, chuyeån maïch meàm, baùo hieäu vaø dòch vuï cuõng nhö caùc vaán ñeà lieân quan ñeán dòch vuï cuûa maïng NGN. Hieän nay treân theá giôùi, caùc toå chöùc vieãn thoâng vaãn coøn ñang nghieân cöùu veà NGN ñeå ñöa ra 1 chuaån thoáng nhaát chung. Tuy nhieân caùc haõng vieãn thoâng lôùn ñeàu ñaõ ñöa ra caùc giaûi phaùp NGN cuûa rieâng mình. Ñoù laø caùc haõng Alcatel, Siemens, Cisco, Erickson, Lucent, Nortel, v.v. Veà cô baûn cuûa caùc giaûi phaùp naøy laø gioáng nhau nhöng moãi haõng vaãn coù söï khaùc bieät nhaát ñònh tuøy thuoäc vaøo quan ñieåm xaây döïng maïng theá heä sau. Trong phaàn baøi giaûng naøy ta seõ xem xeùt giaûi phaùp cuûa 2 haõng Siemens vaø Alcatel vì ñaây cuõng laø 2 haõng chính seõ tham gia xaây döïng maïng theá heä sau NGN taïi Vieät Nam. SV töï nghieân cöùu caùc giaûi phaùp cuûa caùc haõng khaùc ñeå coù caùi nhìn roäng hôn veà quan ñieåm xaây döïng maïng theá heä sau. II. GIAÛI PHAÙP CUÛA SIEMENS 1. Giôùi thieäu veà giaûi phaùp NGN cuûa SIEMENS Giaûi phaùp xaây döïng maïng theá heä sau cuûa SIEMENS coù teân laø SURPASS. Theo quan ñieåm cuûa SIEMENS, khi xaây döïng maïng theá heä sau NGN ta seõ xeùt döïa treân 4 khía caïnh sau: − Chuyeån maïch theá heä sau − Truy nhaäp theá heä sau − Truyeàn taûi (quang) theá heä sau − Maïng quaûn lyù theá heä sau BAØI GIAÛNG NGN Chöông 7: Giaûi phaùp cuûa caùc haõng - 149 - Trong phaàn naøy ta chæ xeùt ñeán 3 phaàn tröø phaàn truyeàn taûi quang theá heä sau. Vôùi phaàn truyeàn taûi quang theá heä sau thì noäi dung chính cuûa noù chæ laø söû duïng coâng ngheä quang tieân tieán ñeå truyeàn thoâng tin vôùi toác ñoä cao trong maïng theá heä sau NGN. Giaûi phaùp maïng theá heä sau NGN cuûa SIEMENS ñöôïc theå hieän trong hình sau: IP (or / / SNMP, API, hiG SURPASS hiA, FL, XP, WA Attane: hiA, FL, XP, hiS Hình 7.1: Giaûi phaùp NGN cuûa SIEMENS 2. Chuyeån maïch theá heä sau Caáu truùc chuyeån maïch cuûa SURPASS döïa theo moâ hình do MSF Switching Forum) ñöa ra. Trong phaàn naøy ta xeùt ñeán caùc yeáu toá sau: − Trung keá aûo (virtual Ñaây laø giaûi phaùp maø SURPASS ñöa ra cho caáu truùc vaø caùc öùng duïng cuûa maïng truyeàn taûi loõi, ñöôøng truïc Giaûi phaùp naøy cho pheùp maïng vaãn hoaït ñoäng toát khi maïng ñöôïc môû roäng vaø phuïc vuï cho moät löôïng löu löôïng lôùn hôn. Giaûi phaùp naøy cho pheùp thoaïi vaø döõ lieäu cuøng ñöôïc tích hôïp treân moät cô sôû haï taàng maïng duy nhaát. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 7: Giaûi phaùp cuûa caùc haõng - 150 - Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa giaûi phaùp trung keá aûo laø noù coù khaû naêng tính toaùn taát caû thoâng soá quan troïng cuûa maïng. Nhöõng thoâng soá naøy bao goàm: soá keát noái toái ña coù theå phuïc vuï cuøng luùc, cung caáp ñaëc tính cho töøng thueâ bao, söï linh hoaït veà baêng thoâng (baêng thoâng seõ ñöôïc cung caáp khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo dòch vuï), caùc keát noái baùo hieäu, khaû naêng xöû lyù vaø ñaëc bieät laø vieäc cung caáp chaát löôïng QoS toái öu theo yeâu caàu. Ñaây laø moät giaûi phaùp toát bôûi nhöõng lyù do chính sau: cung caáp taát caû dòch vuï cuûa caùc maïng PSTN vaø ISDN ñoàng thôøi hoaït ñoäng trong suoát so vôùi caùc maïng naøy; laø caàu noái cho maïng loõi NGN vôùi caùc maïng hieän taïi bao goàm maïng PSTN, maïng di ñoäng, ISDN, …; tieát kieäm voán ñaàu tö vaø chi phí vaän haønh. Caùc thieát bò chuyeån maïch lôùp loõi: Caùc thieát bò chuyeån maïch lôùp bieân: ERX-700/ − Chuyeån maïch goùi noäi haït (packet local switch): Ñaây laø giaûi phaùp xaây döïng maïng NGN ôû caáp ñoä chuyeån maïch lôùp 5 hay chuyeån maïch noäi haït. Ñieåm noåi baät cuûa giaûi phaùp naøy chính laø vieäc ñöa chuyeån maïch noäi haït naøy vaøo baát cöù topo maïng naøo ñeàu cuõng coù theå hoaït ñoäng toát. Vaø noù coù theå noái taát caû caùc daïng thueâ bao khaùc nhau moät caùch tieát kieäm vaø hieäu quaû tôùi NGN ñoàng thôøi cung caáp saün nhieàu giao dieän môû ñeå coù theå hoaït ñoäng vôùi caùc thaønh phaàn khaùc cuûa maïng. SURPASS hiG Media Gateway for hiG Media Gateway Hình 7.2: Giaûi phaùp chuyeån maïch noäi haït cuûa SIEMENS BAØI GIAÛNG NGN Chöông 7: Giaûi phaùp cuûa caùc haõng - 151 - − Truyeàn thoaïi qua maïng baêng roäng: SURPASS ñöa ra giaûi phaùp naøy nhaèm cung caáp dòch vuï thoaïi vaø dòch vuï theá heä môùi söû duïng truy nhaäp toác ñoä cao tôùi caùc thueâ bao döïa treân goùi Giaûi phaùp naøy bao goàm taäp ñaëc tính toát nhaát cuûa PSTN, ñoä tin caäy cao vôùi baêng thoâng lôùn, söï linh hoaït vaø caùc giao dieän môû ñeå giao tieáp vôùi maïng goùi. Noù coù theå cung caáp VoDSL, VoCable vaø ñaëc bieät laø Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa giaûi phaùp naøy laø cho pheùp söû duïng nhieàu dòch vuï treân 1 ñöôøng daây truy nhaäp ñôn, cho pheùp söû duïng moät boä ñieàu khieån ña chöùc naêng (chuyeån maïch meàm vaø coù theå ñöôïc söû duïng vôùi baát kyø phöông tieän truyeàn taûi naøo. Moät saûn phaåm cung caáp dòch vuï VoCable laø SURPASS hiQ8000. Coù theå coi hiQ8000 laø moät phaàn trong chuyeån maïch meàm. − Baùo hieäu: Giaûi phaùp cuûa SURPASS ñöa ra laø Signaling Overlay Network. Giaûi phaùp naøy cho pheùp truyeàn nhieàu loaïi baùo hieäu, ñaëc bieät laø baùo hieäu soá 7 qua NGN. Ngoaøi ra noù coøn cho pheùp deã daøng naâng caáp khaû naêng vaø caùc ñaëc tính hoaït ñoäng maø khoâng caàn quan taâm ñeán quaù trình hoaït ñoäng baùo hieäu. Saûn phaåm naøy coù teân laø hiS. − Caùc öùng duïng theá heä môùi: Ñaây chính laø caùc server hay phaàn meàm môû maø SURPASS cung caáp cho nhaø vaän haønh ñeå coù theå taïo ra caùc ñaëc tính môùi cho dòch vuï hay taïo ra caùc dòch vuï môùi cho khaùch haøng. 3. Truy nhaäp theá heä sau SIEMENS ñöa ra giaûi phaùp SURPASS Next Access bao goàm caùc thaønh phaàn SURPASS Evolving Voice Access, SURPASS DSL Access, SURPASS Access. Giaûi phaùp naøy giuùp cho ngöôøi ñieàu haønh linh hoaït trong vieäc laép ñaët, thay theá, söûa chöõa cuõng nhö môû roäng/ naâng caáp thieát bò truy nhaäp trong caùc maïng hieän taïi cuõng nhö thieát bò truy nhaäp cuûa maïng NGN. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 7: Giaûi phaùp cuûa caùc haõng - 152 - SURPASS Evolving Voice Access cho pheùp keát noái taát caû caùc loaïi giao dieän cuûa caùc thueâ bao hieän taïi tôùi maïng loõi NGN, hoã trôï caùc dòch vuï chuyeån maïch lôùp 5 moät caùch ñaày ñuû thoâng qua caùc giao dieän môû vaø caùc giao dieän naøy coù theå giao tieáp vôùi maïng hieän taïi TDM hay maïng IP. Quan troïng nhaát laø giaûi phaùp naøy cho pheùp vieäc tieán leân maïng theá heä sau coù theå thöïc hieän nhanh choùng taïi baát kyø thôøi ñieåm naøo. SURPASS DSL Broadband Access cho pheùp söû duïng truy nhaäp baêng roäng (ôû ñaây laø coâng ngheä DSL). SURPASS Access cho pheùp truy nhaäp taát caû caùc dòch vuï baêng heïp cuõng nhö baêng roäng treân cuøng moät platform. Caùc saûn phaåm cuûa maïng truy nhaäp theá heä môùi laø FastLink, v.v. Trong ñoù hiA laø doøng saûn phaåm truy nhaäp ña dòch vuï ñöôïc boå sung theâm dòch vuï leased line, FastLink laø doøng thieát bò truy nhaäp cho baát cöù maïng truïc naøo, laø doøng thieát bò truy nhaäp baêng roäng ña dòch vuï, laø doøng thieát bò taäp trung baêng roäng ña dòch vuï. Tuy nhieân SIEMENS cuõng ñöa ra moät giaûi phaùp cho quaù trình phaùt trieån quaù ñoä. Giaûi phaùp naøy ñöôïc aùp duïng trong thôøi kyø chuyeån tieáp leân maïng theá heä môùi. Luùc naøy caùc maïng PSTN, ATM/ IP cuøng toàn taïi vaø maïng ATM/ IP chöa xöû lyù öùng duïng thoaïi. Giaûi phaùp naøy ta coøn goïi laø giaûi phaùp Attane quaù ñoä (coøn giaûi phaùp treân laø giaûi phaùp Attane truy nhaäp ña dòch vuï cho maïng NGN). Caùc saûn phaåm töông öùng cho giaûi phaùp naøy laø hiA. HDSL LL ISDN-BA ISDN-PRA V5.1/TR8 HDSL LL Fiber ATM/FR LL/CES liÖu D÷ liÖu Hình 7.3: Giaûi phaùp cho maïng truy nhaäp trong thôøi kyø quaù ñoä cuûa SIEMENS BAØI GIAÛNG NGN Chöông 7: Giaûi phaùp cuûa caùc haõng - 153 - 4. Maïng quaûn lyù theá heä sau Giaûi phaùp maïng quaûn lyù cho maïng theá heä sau cuûa SURPASS laø Next Network Noù giuùp giaûm thieåu loãi, toái öu caáu hình cuõng nhö söï hoaït ñoäng, quaûn lyù baûo maät cho caùc thaønh phaàn taïo thaønh NGN trong SURPASS. Nguyeân lyù cuûa giaûi phaùp naøy laø döïa treân quaûn lyù phaàn töû, quaûn lyù mieàn vaø caùc öùng duïng. Bao goàm caùc thaønh phaàn con nhö sau: laø giaûi phaùp quaûn lyù cho chuyeån maïch theá heä sau, TNMS Network System) cho truyeàn taûi quang theá heä sau vaø cho truy nhaäp theá heä sau. hoã trôï caùc chöùc naêng OAM phaùt hieän vaø xöû lyù loãi, ñònh daïng caáu hình, tính cöôùc vaø quaûn lyù hoaït ñoäng cuõng nhö söï baûo maät cuûa maïng. TNMS quaûn lyù töø caùc phaàn töû ñeán caùc mieàn hoaït ñoäng söû duïng coâng ngheä quang. Caùc mieàn hoaït ñoäng coù theå laø PDH, SDH, DWDM, v.v. coù caáu truùc môû theo moâ hình client/ server, coù tính module vaø linh hoaït gioáng nhö moâ hình TMN. III. GIAÛI PHAÙP CUÛA ALCATEL Alcatel ñöa ra giaûi phaùp toång theå goàm 6 böôùc phaùt trieån töø maïng vieãn thoâng hieän taïi tieán tôùi maïng NGN nhö sau : • Böôùc 1: (Ñieåm xuaát phaùt) Maïng PSTN cho thoaïi vaø quay soá ñeå truy nhaäp Internet. • Böôùc 2 : Cuûng coá maïng PSTN vaø hoäi tuï vôùi maïng soá lieäu. • Böôùc 3 : Thoaïi treân coâng ngheä goùi ñoái vôùi caùc dòch vuï ñöôøng daøi. • Böôùc 4 : Thoaïi treân coâng ngheä goùi ñoái vôùi caùc dòch vuï truy nhaäp noäi haït. • Böôùc 5 : Caùc dòch vuï ña phöông tieän ñöôïc trieån khai. • Böôùc 6 : Maïng vieãn thoâng theá heä môùi NGN hoaït ñoäng vôùi ñaày ñuû caùc tính naêng. Phaàn naøy trình baøy moät giaûi phaùp ñaùng tin caäy ñeå chuyeån dòch töø maïng hieän taïi sang maïng NGN, töø kieán truùc maïng chuyeån maïch keânh sang kieán truùc maïng chuyeån maïch goùi. Caùc giaûi phaùp ñöa ra coù tính boå trôï laãn nhau vaø BAØI GIAÛNG NGN Chöông 7: Giaûi phaùp cuûa caùc haõng - 154 - coù theå cung caáp phöông aùn toái öu ñeå tieán tôùi moâ hình maïng hoaøn toaøn NGN. Moät soá giaûi phaùp ñöôïc xem nhö nhöõng böôùc trung gian mang laïi lôïi ích cho caû ngöôøi duøng vaø nhaø khai thaùc nhöõng chuùng cuõng ñoùng vai troø laø nhöõng böôùc khôûi ñaàu ñeå dòch chuyeån heä thoáng maïng sang NGN. Caûi tieán chuyeån maïch keânh Caùc nhaø cung caáp dòch vuï ñang trieån khai caùc toång ñaøi kieåu nhö coù theå naâng caáp caùc heä thoáng hieän coù cuûa hoï ñeå chuyeån sang NGN. Böôùc ñaàu tieân, caùc toång ñaøi E-1000 coù theå ñöôïc môû roäng ñeå hoaït ñoàng thôøi trong moâi tröôøng NGN chuyeån maïch goùi ñöôïc trình baøy nhö trong hình sau. Nhöõng söï môû roäng naøy bao goàm caùc coång thoaïi qua goùi (VoPGW) keát hôïp töø beân ngoaøi- (cho giao thöùc IP hoaëc ATM) – vaø ma traän chuyeån maïch baêng roäng döïa treân goùi. Vieäc kích hoaït vaø boû kích hoaït döïa treân Web do thueâ bao ñieàu khieån cuõng nhö vieäc quaûn trò caùc dòch vuï thoaïi tieân tieán cung caáp cho thueâ bao ñoä linh hoaït ñaùng keå, trong khi vaãn giaûm ñöôïc chi phí vaän haønh cuûa nhaø khai thaùc. Hình 7.4 – Quaù trình chuyeån tieáp töø chuyeån maïch keânh Trong böôùc tieáp theo, toång ñaøi E-1000 ñöôïc phaùt trieån ñeå trôû thaønh moät khoái kieán truùc NGN cô baûn hoaït ñoäng hoaëc nhö moät chuyeån maïch meàm, hoaëc nhö moät coång truy nhaäp do moät beân ngoaøi ñieàu khieån. Muïc tieâu laø thöïc hieän chuyeån dòch moät caùch nhòp nhaøng vaø toái thieåu söï ngöng treä kinh doanh cuûa caùc nhaø khai thaùc. Giaûi phaùp “giaûm taûi” PSTN: Löu löôïng quay soá tröïc tieáp qua Internet taêng leân ñaõ taïo ra caùc nuùt coå chai trong maïng ñieän thoaïi. Caùc nhaø khai thaùc chính thöùc ñang phaûi ñöông ñaàu vôùi vieäc môû roäng maïng ñieän thoaïi baèng caùc thieát bò truyeàn thoáng ñeå buø BAØI GIAÛNG NGN Chöông 7: Giaûi phaùp cuûa caùc haõng - 155 - ñaép cho löu löôïng döïa treân goùi naøy. Vieäc giaûm taûi (offload) PSTN seõ chuyeån löu löôïng daønh cho nhaø cung caáp dòch vuï Internet (ISP –Internet Service ra khoûi maïng PSTN taïi moät ñieåm sôùm nhaát sang maïng goùi truïc chính ñeå tôùi ISP. Giaûi phaùp giaûm taûi PSTN cuûa Alcatel cho caùc maïng baêng heïp döïa treân söï keát hôïp Coång baùo hieäu cuoäc goïi (CSG – Call Signaling Gateway ) 5424 vaø Boä server truy nhaäp töø xa (RAS) 7410. Caùc cuoäc goïi Internet töø PSTN (quaù giang) ñöôïc ñònh tuyeán qua moät RAS gaàn nhaát tôùi maïng soá lieäu döïa treân ATM hoaëc IP söû duïng caùc ñöôøng trung keá lieân thieát bò giaù reû giöõa toång ñaøi noäi haït vaø RAS. Trung taâm Quaûn lyù dòch vuï (SMC- Service Center) 5737 cung caáp moät taäp hôïp tính naêng quaûn lyù cuûa maïng rieâng aûo (VPN) môû roäng cho nhaø cung caáp dòch vuï, nhöõng ngöôøi mong muoán taän duïng caùc maïng hieän coù cuûa hoï ñeå môû caùc dòch vuï truy nhaäp thöông maïi troïn goùi. Coâng ngheä daãn ñeán neàn taûng quaûn lyù caùc dòch vuï IP naøy hieän nay ñang quaûn lyù hôn 10 trieäu thueâ bao Internet treân toaøn theá giôùi. Vieäc di chuyeån töø giaûm taûi PSTN sang caùc dòch vuï thoaïi NGN ñaõ ñaït ñöôïc nhôø boå sung theâm nhöõng khaû naêng môùi, bao goàm tính naêng cuûa ñeå bieán ñoåi soá ñieän thoaïi sang moät ñòa chæ IP. Hình 7.5 – Giaûi phaùp NGN söû duïng CGS vaø SMC GK : IMT : Inter Machine Trunk BAØI GIAÛNG NGN Chöông 7: Giaûi phaùp cuûa caùc haõng - 156 - Giaûm taûi PSTN thoâng qua truy nhaäp baêng roäng Moät caùch khaùc ñeå giaûm taûi cho löu löôïng quay soá Internet tröïc tieáp trong khi lôïi nhuaän töø khaùch haøng ñaàu cuoái vaãn taêng laø cung cung caáp truy nhaäp Internet baêng roäng, chaúng haïn döïa treân coâng ngheä ADSL (ñöôøng daây thueâ bao soá khoâng ñoái xöùng). Trong daïng cô baûn cuûa noù, ñöôøng daây ñieän thoaïi vaø daây daãn modem soá lieäu ñöôïc keát hôïp laïi treân moät truy nhaäp daây ñoàng duy nhaát taïi nhaø khaùch haøng vaø ñöôïc phaân taùch vôùi nhau bôûi boä chia taùch taïi Boä gheùp keânh truy nhaäp ñöôøng daây thueâ bao soá (DSLAM – Digital Line Access Löu löôïng thoaïi ñöôïc göûi chuyeån tieáp tôùi caùc toång ñaøi chuyeån maïch keânh truyeàn thoáng, trong khi ñoù löu löôïng soá lieäu ñöôïc chuyeån tieáp tôùi maïng goùi. Giaûi phaùp naøy taïo ra theâm lôïi nhuaän khoâng chæ töø truy nhaäp baêng roäng maø coøn töø caùc dòch vuï tieân tieán môùi coù theå ñöôïc thöïc hieän qua truy nhaäp naøy. Di chuyeån cuoái cuøng cuûa löu löôïng thoaïi sang NGN coù theå ñaït ñöôïc baêng vieäc trieån khai moät keát hôïp vôùi moät coång truy nhaäp. Truy nhaäp ña dòch vuï Access) Nuùt truy nhaäp ña dòch vuï cuûa Alcatel cho pheùp moät nhaø khai thaùc cung caáp baát kyø moät söï keát hôïp naøo cuûa thoaïi baêng heïp vaø thoaïi baêng roäng DSL vaø caùc dòch vuï soá lieäu cho khaùch haøng. Thoâng thöôøng caùc nuùt truy nhaäp ña dòch vuï caàn ñöôïc trieån khai ngay töø baây giôø, vì xu höôùng taát yeáu laø caùc thueâ bao PSTN roãi ñaây seõ di chuyeån sang NGN. Moät giao dieän cung caáp moät keát noái tôùi caùc maïng ñieän thoaïi hieän coù; caùc dòch vuï baêng roäng ñöôïc hoã trôï bôûi caùc giao dieän ngöôøi duøng taïo ra keát noái tôùi caùc maïng SDH, PDH vaø ATM. Khi ñöôïc trieån khai trong moâi tröôøng NGN, coång truy nhaäp Litespan – 1540 keát hôïp vôùi VoIP cho pheùp ñieàu khieån caùc dòch vuï ñieän thoaïi qua maïng IP/ATM nhö ñöôïc trình baøy trong hình 7.6. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 7: Giaûi phaùp cuûa caùc haõng - 157 - Hình 7.6 – Chuyeån maïch meàm E.1000 Thoaïi qua ñöôøng daây thueâ bao soá toác ñoä cao DSL (VoDSL) Giaûi phaùp naøy ñaëc bieät coù lôïi cho nhöõng khaùch haøng doanh nghieäp, nhöõng ngöôøi caàn duøng nhieàu ñöôøng daây keát noái ISDN. Heä thoáng bao goàm Coång thoaïi gheùp keânh truy nhaäp ASAM Alcatel 7300 (ATM Subcriber Access – Boä gheùp keânh truy nhaäp thueâ bao ATM) keát hôïp vôùi IAD Access Device) taïi nhaø thueâ bao cung caáp theâm caùc ñöôøng daây thoaïi qua moät ñoâi daây ñoàng duy nhaát baèng vieäc söû duïng Voice over DSL (VoDSL), tieáp ñeán laø moät coång ñieàu khieån töông töï maïng truy nhaäp, sau ñoù ñeán toång ñaøi PSTN truyeàn thoáng. Giaûi phaùp naøy taän duïng ñöôïc ñoâi daây caùp ñoàng truyeàn thoáng maø khoâng phaûi naâng caáp leân thaønh ñöôøng truyeàn caùp quang trong khi vaãn duy trì ñöôïc dòch vuï chaáùt löôïng cao nhö ISDN. Ngoaøi ra DSL ñoái xöùng do ASAM 7300 hoã trôï seõ cung caáp cho caùc khaùch haøng doanh nghieäp moät söï löïa choïn haáp daãn thay theá cho caùc maïch duøng rieâng ñaét tieàn. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 7: Giaûi phaùp cuûa caùc haõng - 158 - Hình 7.7 – Giaûi phaùp thoaïi qua DSL Giaûi phaùp NGN lôùp 4, lôùp 5 Caùc chuyeån maïch E.1000, nhö ñöôïc trình baøy trong hình 7.6, ñöôïc thieát keá ñeå thích öùng vôùi caùc coâng ngheä truy nhaäp vaø caùc ñaàu cuoái khaùc nhau, ñöôïc xem nhö moät öùng duïng chuyeån maïch lôùp 5. Ñieåm quan troïng laø moät chuyeån maïch meàm coù theå thay theá trieät ñeå vaø khaû thi cho caùc toång ñaøi chuyeån maïch keânh caáp 4 vaø caáp 5 ñang toàn taïi, trong khi vaãn hoã trôï moät phaïm vi roäng caùc dòch vuï gia taêng gia taêng giaù trò môùi. Noù cho pheùp moät nhaø khai thaùc trieån khai moät maïng NGN xeáp choàng leân maïng chuyeån maïch keânh caáp 5 ñaõ cuõ ñeå xöû lyù löôïng thueâ bao raát lôùn trong caùc khu vöïc ñaëc bieät trong vuøng phuïc vuï. Moät chuyeån maïch meàm coù theå ñoàng thôøi phuïc vuï cho nhieàu khu vöïc noùi treân, taïo thuaän lôïi cho xeáp choàng. Veà nguyeân taéc, caùc chuyeån maïch meàm coù theå hoaëc trieån khai taïi bieân cuûa moät maïng lôùn hoaëc trong loõi cuûa moät maïng nhoû. Ngöôïc laïi vôùi chuyeån maïch keânh, caùc chuyeån maïch meàm coù theå phuïc vuï taát caû caùc thieát bò ñaàu cuoái – caùc maùy ñieän thoaïi tieâu chuaån, caùc maùy ñieän thoaïi IP, caùc ñaàu cuoái ña phöông tieän môùi vaø caùc maùy tính caù nhaän PC – hoaëc ñöôïc keát noái tröïc tieáp vôùi maïng soá lieäu, hoaëc qua caùc coång truyeàn thoâng. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 7: Giaûi phaùp cuûa caùc haõng - 159 - Hình 7.8 – Giaûi phaùp Alcatel lôùp 4 Caùc dòch vuï tieân tieán Caùc dòch vuï tieân tieán haàu heát ñeàu laø söï keát hôïp cuûa thoaïi vaø döõ lieäu. Baèng vieäc söû duïng caùc heä thoáng nhaän daïng tieáng noùi, baát kyø ñaàu cuoái naøo keå caû chieác ñieän thoaïi truyeàn thoáng cuõng coù theå truy nhaäp caùc dòch vuï tieân tieán. Chaúng haïn truy nhaäp thoaïi tôùi Internet cho pheùp thueâ bao ñieän thoaïi coù theå tìm kieám moät teân goïi treân soå ñòa chæ tröïc tuyeán. Sau khi ñaõ tìm ñöôïc teân, thueâ bao coù theå yeâu caàu moät keát noái thoaïi ñöôïc thieát laäp chæ ñôn giaûn baèng caùch noùi moät töø khoùa ”call”. Moät ví duï khaùc laø khaû naêng bieán tieáng noùi thaønh vaên baûn hay vaên baûn thaønh tieáng noùi cuûa dòch vuï UMS (Unfield Message Service); caùc khaû naêng naøy cho pheùp ngöôøi söû duïng coù theå nghe ñoïc caùc email vaø caùc baûn fax qua maùy ñieän thoaïi hoaëc ngöôïc laïi, hoï coù theå göûi fax hay email töø baát cöù nôi naøo treân theá giôùi baêng moät maùy ñieän thoaïi. Tính di ñoäng laø moät ñoäng löïc then choát cuûa caùc dòch vuï tieân tieán. Seõ khoâng coù söï haïn cheá naøo ñoái vôùi caùc ñaàu cuoái di ñoäng. Tính “di ñoäng ngöôøi duøng” cho pheùp moät thueâ bao söû duïng baát kyø thieát bò ñaàu cuoái naøo ñeå truy nhaäp vaøo moâi tröôøng dòch vuï taïi nhaø cuûa hoï nhaèm söû duïng ñöôïc taát caû caùc dòch vuï ñaõ ñöôïc ñaêng kyù. Moät tính naêng quan troïng cuûa caùc dòch vuï tieân tieán naøy laø chuùng ñöôïc cung caáp moät caùch thoâng suoát qua caùc kieåu thieát bò ñaàu cuoái khaùc nhau – caû di ñoäng laãn coá ñònh. Chaúng bao laâu nöõa, chuùng ta seõ thaáy raát nhieàu dòch vuï ña phöông tieän môùi (chaúng haïn nhö caùc cuoäc goïi coù hieän hình giöõa ngöôøi naøy vaø ngöôøi kia, cuøng söû duïng chung taøi lieäu hay caùc cuoäc goïi nhieàu beân baèng tieáng noùi vaø hình aûnh). Caùc dòch vuï ñieän thoaïi chuû ñaïo vaø vieäc laøm chuû caùc öùng duïng BAØI GIAÛNG NGN Chöông 7: Giaûi phaùp cuûa caùc haõng - 160 - cuõng ñem laïi nhieàu dòch vuï tieân tieán khaùc maø baûn thaân chuùng laïi ñoùng vai troø nhö moät ñoäng löïc ñeå tieáp tuïc môû roäng thò tröôøng caùc dòch vuï ñieän thoaïi. Taát caû caùc dòch vuï naøy ñang treân ñöôøng phaùt trieån döïa treân caùc chuyeån maïch meàm, nhaèm ñaûm baûo cuøng moät ñoä tin caäy vaø tính khaû duïng nhö caùc dòch vuï PSTN hieän nay. IV. KEÁT LUAÄN Coù khaû nhieàu höôùng ñeå chuyeån dòch maïng hieän taïi sang maïng NGN. Treân ñaây cuõng chæ ñeàu ra nhöõng giaûi phaùp nhaát ñònh nhö moät yù tham khaûo cho caùc ñoïc giaû. Seõ khoâng coù lôøi khuyeân chung nhaát naøo cho caùc nhaø khai thaùc trong vieäc löïa choïn höôùng ñi naøo ñeå tieán leân NGN. Ñieàu ñoù coøn tuøy thuoäc raát nhieàu vaøo cô sôû haï taàng hieän taïi cuûa hoï, höôùng phaùt trieån maïng trong thôøi gian tôùi, vaø ñieàu khoâng keùm phaàn quan troïng laø caùc khoaûng ñaàu tö cho pheùp, cô cheá chính saùch cuûa nhaø nöôùc coù taïo ñieàu kieän cho caùc nhaø khai thaùc trieån khai caùc dòch vuï môùi,… Tuy nhieân, chæ coù moät ñieàu maø caùc nhaø khai thaùc ñeàu nhaän thöùc ñöôïc ñoù laø maïng NGN seõ laø cô hoäi vaøng ñeå hoï vöôn leân trong vieäc caïnh tranh treân thò tröôøng vieãn thoâng ngaøy nay. Caùc giaûi phaùp xaây döïng maïng theá heä sau do caùc haõng ñöa ra ñeàu döïa treân nguyeân taéc laø xaây döïng moät maïng ña dòch vuï döïa treân duy nhaát moät cô sôû haï taàng maïng. Vaø caùc haõng ñaõ giôùi thieäu ñöôïc nhieàu moâ hình caáu truùc NGN cuøng vôùi caùc giaûi phaùp maïng keøm theo caùc saûn phaåm thieát bò môùi do hoï cung caáp. Vieäc aùp duïng theo moâ hình naøo laø tuøy thuoäc vaøo maïng cuï theå cuûa töøng nöôùc cuõng nhö quan ñieåm cuûa nhaø khai thaùc taïi nöôùc ñoù.