Đề thi giữa HK2 Toán và Tiếng Việt 3 - Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (2012-2013)

Đề thi giữa HK2 Toán và Tiếng Việt 3 - Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (2012-2013)

Thể loại: Đề thi Kiểm tra
Lượt xem: 59,637Lượt tải: 5Số trang: 8

Mô tả tài liệu

Đề thi giữa học kỳ 2 Toán và Tiếng Việt 3 - Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (2012-2013) dành cho các bạn học sinh tiểu học đang ôn tập chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi học kì, giúp các bạn có thêm tài liệu để tham khảo và củng cố kiến thức.

Tóm tắt nội dung

TRÖÔØNG TH NGUYEÃN BÆNH KHIEÂM HOÏ TEÂN: LỚP : KTÑK- GIÖÕA HKII - NAÊM HOÏC 2012 - 2013 MOÂN TOAÙN LỚP 3 Ngaøy Thôøi gian : 40 phuùt Giaùm thò Giaùm thò Soá maät maõ Soá thöù töï Ñieåm Nhaän xeùt Giaùm khaûo Giaùm khaûo Soá maät maõ Soá thöù töï PHAÀN BAØI LAØM CUÛA HOÏC SINH PHAÀN A : ……/ 2 ñ Khoanh tròn vaøo chöõ ñaët tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát : 1. Số gồm có 6 nghìn, 4 trăm, 8 đơn vị là : a. 6480 b. 6408 c. 6048 2. Với bốn chữ số 7, 1, 8, 5 Ta viết được số lớn nhất có bốn chữ số laø: a. 8517 b. 8715 c. 8751 3 Moät maûnh vöôøn hình chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 10 cm . Chu vi mảnh vườn là : a. 30 cm b. 60 cm c. 60 dm 4. Tháng 3 năm 2013 có : a. 29 ngày b. 30 ngày c. 31 ngày PHAÀN B : ……/ 8 ñ 1. Ñieàn daáu > , < , = vaøo choã chaám : (1 điểm) 100 m ………… 1 km 1 giôø 30 phuùt ………… 90 phuùt 2 kg ………… 500 g 4 1 ngaøy ………… 12 giôø 2. Ñaët tính roài tính : (2 điểm) 5959 + 728 8080 – 242 . 1408 x 4 7164 : 3 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống : (1 điểm) VII ……………….. XII 5 ……………….. 9 ……………….. 4. a) Tìm x : (0.5 điểm) b) Tính giaù trò bieåu thöùc: (0.5 điểm) x : 5 = 457 2104 x 4 – 587 = 5. Döïa vaøo baûng thoáng keâ ñeå ñieàn phaàn traû lôøi thích hôïp vaøo choã troáng: (1 điểm) Lôùp 3A 3B 3C 3D Soá kiloâgam giaáy vuïn 250 485 375 475 a. Lôùp …………………… ñoùng goùp giấy vụn nhieàu nhaát. b. Lôùp …………………… ñoùng goùp giấy vụn ít nhaát. c. Lôùp 3C ñoùng goùp giấy vụn nhiều hơn lôùp ………………… d. Lôùp 3D ñoùng goùp giấy vụn ít hơn 6. Để laùt neàn của 3 lôùp hoïc nhö nhau thì caàn 2457 vieân gaïch. Hoûi muoán laùt neàn cho 5 lôùp hoïc nhö theá caàn bao nhieâu vieân gaïch ? (2 điểm) Giaûi THÍ SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT DAÃN KIEÅM TRA VAØ ÑAÙNH GIAÙ GIỮA HKII – NAÊM HOÏC 2012 - 2013 MOÂN TOAÙN LÔÙP 3 PHAÀN I: Khoanh troøn ñuùng chöõ tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát ñöôïc 0,5 Caâu 1 b Caâu 2 c Caâu 3 b Caâu 4 c PHAÀN II: Caâu 1: HS ñieàn daáu ñuùng vaøo choã chaám ñöôïc 1 ñieåm 100 m < 1 km 1 giôø 30 phuùt = 90 phuùt 2kg > 500 g 4 1 ngaøy < 12 giôø Caâu 2 : - HS ñaët tính vaø tính ñuùng keát quaû moãi pheùp tính ñöôïc 0,5 ñieåm - HS tính keát quaû ñuùng nhöng ñaët tính sai (khoâng ngay haøng thaúng coät, thieáu daáu pheùp tính,…): + 1 baøi : khoâng tröø ñieåm + 2 baøi: tröø 0, 25ñieåm + 3 baøi trôû leân: tröø 0,5 ñieåm - HS ñaët tính ñuùng nhöng keát quaû sai: tröø Caâu 3 : HS ñieàn ñuùng 4 choã ñöôïc 1 ñieåm Caâu 4 : HS tính ñuùng keát quaû moãi pheùp tính ñöôïc 0,5 ñieåm: x : 5 = 457 2104 x 4 – 587 = x = 457 x 5 (0, 25ñ) = 8416 - 587 (0, 25ñ) x = 2285 (0, 25ñ) = 7829 (0, 25ñ) Caâu 5 : 1 ñieåm a. Lôùp 3B ñoùng goùp giấy vụn nhieàu nhaát. b. Lôùp 3A ñoùng goùp giấy vụn ít nhaát. c. Lôùp 3C ñoùng goùp giấy vụn nhiều hơn lôùp 3A d. Lôùp 3D ñoùng goùp giấy vụn ít hơn lôùp 3B Caâu 6 : Soá vieân gaïch laùt neàn moät lôùp hoïc laø : (0,5ñ) 2457 : 3 = 819 (vieân gaïch) (0,5ñ) Soá vieân gaïch laùt neàn 5 lớp hoïc laø : (0,5ñ) 819 x 5 = 4095 (vieân gaïch) (0,5ñ) Ñaùp soá: 4095 vieân gaïch Löu yù: Lôøi giaûi ñi keøm pheùp tính ñuùng. Sai hoaëc thieáu teân ñôn vò: tröø 0,5 ñieåm Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Họ tên: Học sinh lớp: Số báo danh KTĐK GIỮA HKI – NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn TIẾNG VIỆT – LỚP 3 KIỂM TRA ĐỌC Ngày 22/3/2013 Giám thị Số mật mã Số thứ tự  Điểm Nhận xét Giám khảo Giám khảo Số mật mã Số thứ tự A. ĐỌC THẦM: Thả diều Khi ngoài đồng nhiều chỗ còn trơ cuộng rạ, gió nồm nam lồng lộng thổi về, cũng là lúc mùa diều đổ ra. Những chú bé đầu cạo trọc, hai bên đầu để hai trái đào, mặc áo nâu, quần cộc tung tăng khắp cánh đồng. Những chiếc diều bằng giấy đủ kiểu, đủ cỡ ỏng ẹo làm duyên. Chúng ngập ngừng chưa chịu bay lên khiến lũ trẻ chăn trâu cứ phải chạy tới chạy lui cho đúng với nhịp đâm diều lên trời. Cánh diều ăn gió, nghiêng phải nghiêng trái, rồi bốc dần lên cao. Khi diều đã bốc rồi thì chỉ việc thả dây cho diều lên cao mãi, cao thêm nữa. Hàng chục con diều khoe đẹp, khoe khỏe, khoe cao trên khắp cánh đồng chăn thả. Người lớn đi qua cũng ngước lên trời, ngắm những chiếc diều đang chao lượn mà nhớ về tuổi thơ của mình. Họ cũng đã từng mê say với những cánh diều bay lên bay xuống với mơ ước một cuộc sống thanh thản, nhàn nhã như những cánh diều. ( Theo Ngô Văn Phú ) B. ĐỌC THÀNH TIẾNG: Học sinh bốc thăm đọc một đoạn văn (khoảng 65 thuộc một trong những bài sau đây và trả lời 1 câu hỏi (do giáo viên nêu) về nội dung đoạn học sinh vừa đọc: - Bài “Trên đường mòn Hồ Chí Minh” (Sách Tiếng Việt 3/Tập 2/trang 19) + Đoạn “ Đoàn quân nối thành vệt Những khuôn mặt đỏ bừng.” - Bài “Cái cầu” (Sách Tiếng Việt 3/Tập 2/trang 34, 35) + Đoạn “ Cha gửi cho bắc cầu lá tre. ” + Đoạn “ Yêu cái cầu cái cầu của cha. ” - Bài “Tiếng đàn” (Sách Tiếng Việt 3/Tập 2/trang 54, 55) + Đoạn “ Thủy nhận cây gian phòng. ” + Đoạn “ Tiếng đàn bay ra những mái nhà cao thấp. ” Tiêu chuẩn cho điểm đọc Điểm 1. Đọc đúng tiếng, đúng từ ……………../ 3 đ 2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu ……………../ 1 đ 3. Tốc độ đọc đạt yêu cầu (không quá 1 phút) ……………../ 1 đ 4. Trả lời đúng ý 2 câu hỏi do giáo viên nêu ……………../ 1 đ Cộng: ……………../ 6 đ  Phần A: .....đ Câu 1: .../0,5đ Câu 2: .../0,5đ Câu 3: .../0,5đ Câu Câu 5: .../0,5đ Câu 6: ..../1đ ĐỌC THẦM: (25 phút) Em đọc thầm bài “Thả diều” để trả lời các câu hỏi sau: (khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 3) Ở miền quê, trò chơi thả diều thường diễn ra vào lúc: a. lúa đang vào mùa thu hoạch b. mạ non đầy đồng c. gió nồm nam thổi về Tham gia trò chơi thả diều là: a. những chú tiểu áo nâu b. lũ trẻ chăn trâu c. trẻ em và người lớn Câu “Cánh diều ăn gió, nghiêng phải nghiêng trái, rồi bốc dần lên cao.” cho em biết điều gì? a. Chơi thả diều rất khó. b. Phải chạy qua chạy lại mới thả được diều. c. Phải có gió thì diều mới bay được lên cao. Theo em, người lớn có thích thả diều không? Câu văn nào cho em biết điều đó? Em hãy tìm và ghi lại 1 câu có hình ảnh nhân hóa trong bài “Thả diều”. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm: “Hàng chục con diều khoe đẹp, khoe khỏe, khoe cao trên khắp cánh đồng.” Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Họ tên: Học sinh lớp: Số báo danh KTĐK GIỮA HKII – NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn TIẾNG VIỆT – LỚP 3 KIỂM TRA VIẾT Ngày 22/3/2013 Thời gian: 45 phút Giám thị Số mật mã Số thứ tự  Điểm Nhận xét Giám khảo Giám khảo Số mật mã Số thứ tự ………/ 5đ I. CHÍNH TẢ (nghe – viết): Thời gian 15 phút. Bài “Cái cầu” (Sách Tiếng Việt 3/tập 2, trang 34), học sinh viết tựa bài, đoạn “Cha gửi cho con … bắc cầu lá tre.” ………/ 5đ II. TẬP LÀM VĂN: (30 phút) Đề bài : Em đã được học, được nghe kể về những người lao động trí óc. Hãy viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) kể về một người trí thức mà em biết. Câu hỏi gợi ý: 1. Người trí thức đó là ai, làm nghề gì? 2. Hàng ngày, người đó thường làm những công việc gì? 3. Người đó làm việc như thế nào? 4. Những việc người đó làm đã mang lại lợi ích gì? 5. Nêu tình cảm của em đối với người trí thức đó. Bài làm  HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA HKII – NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 A. ĐỌC THẦM: (4 điểm) Học sinh đọc thầm bài “Thả diều” và làm các bài tập. - Câu 1: 1c (0,5đ) Câu 2: 2b (0,5đ) Câu 3: 3c (0,5đ) - Câu 4: (1điểm) + Người lớn thích thả diều. + Câu văn: - Người lớn đi qua cũng ngước lên trời, ngắm những chiếc diều đang chao lượn mà nhớ về tuổi thơ của mình. - Họ cũng đã từng mê say với những cánh diều bay lên bay xuống với mơ ước một cuộc sống thanh thản, nhàn nhã như những cánh diều. (HS có thể chọn 1 trong 2 câu hoặc cả 2 câu văn trên) - Câu 5: HS tìm và ghi lại đúng câu văn có hình ảnh nhân hóa: (0,5điểm) + Những chiếc diều bằng giấy đủ kiểu, đủ cỡ ỏng ẹo làm duyên. + Chúng ngập ngừng chưa chịu bay … + Cánh diều ăn gió, nghiêng phải nghiêng trái, rồi bốc dần lên cao. + Hàng chục con diều khoe đẹp, khoe khỏe, khoe cao trên khắp cánh đồng chăn thả. - Câu 6: HS đặt được câu hỏi : “Hàng chục con diều như thế nào?” (1điểm) B. VIẾT: I. Chính tả : (5 điểm) - Bài không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ được 5 điểm. - Sai 1 lỗi, trừ 0,5điểm. Những lỗi sai giống nhau chỉ trừ điểm 1 lần. - Chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ và bài không sạch sẽ, trừ 1 điểm toàn bài. II. Tập làm văn : (5 điểm) 1. Yêu cầu: - HS viết được đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu, diễn đạt ý trọn vẹn, biết sử dụng dấu câu và viết hoa chữ cái đầu câu. - Nội dung đoạn văn kể về một người trí thức. 2. Biểu điểm: Học sinh nêu được những điểm chính sau đây, mỗi ý được 1 điểm: - Người trí thức đó là ai, làm nghề gì? - Hàng ngày, người đó thường làm những công việc gì? - Người đó làm việc như thế nào? - Những việc người đó làm đã mang lại lợi ích gì? - Nêu tình cảm của HS đối với người trí thức đó. (Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách, không nhất thiết phải trả lời đúng theo câu hỏi gợi ý. Tuỳ nội dung và hình thức trình bày đoạn văn, giáo viên đánh giá chính xác và công bằng đối với bài làm của các em). Lưu ý: - HS viết sai chính tả, từ 3 – 5 lỗi, trừ 0, 5điểm; viết sai trên 5 lỗi, trừ 1 điểm toàn bài. - HS sử dụng dấu câu không đúng, tùy mức độ, trừ từ 0,5 điểm đến 1 điểm.