Kế toán nguồn vốn

Kế toán nguồn vốn

Lượt xem: 77,123Lượt tải: 10Số trang: 8

Mô tả tài liệu

Tài liệu "Kế toán nguồn vốn" giúp các bạn nắm được những kiến thức về: Kế toán nguồn vốn kinh doanhvà những biểu mẫu về nguồn vốn cho doanh nghiệp. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế nhất là những bạn thuộc ngành Kế toán.

Tóm tắt nội dung

KẾ TOÁN NGUỒN VỐN 2.6 KẾ TOÁN NGUỒN VỐN Kế toán nguồn vốn được hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau như nguồn vốn nhà nước. 1/ Kế toán nguồn vốn kinh vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hình thành từ nhiều nguồn vốn khác nhau tuỳ theo loại hình sở hữu đối với các doanh nghiệp nhà nước. Nguồn vốn kinh doanh chủ yếu do nhà nước cấp phát ngoài ra còn bao gồm các nguồn vốn được bổ sung từ quỹ doanh nghiệp và số tiền do cá nhân trong và ngoài biếu tặng. - Kế toán nguồn vốn kinh doanh phải tôn trọng những quy định sau: + Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi riêng từng loại nguồn vốn kinh doanh, từng nguồn vốn hình thành với kinh doanh từng đơn vị cá nhân, người góp vốn. Đối với doanh nghiệp nhà nước phải theo dõi chi tiết nguồn vốn cố định, nguồn vốn lưu động riêng, chi tiết từng nguồn vốn, vốn doanh nghiệp, nguồn vốn dở dang. + Chỉ được giảm, ghi giảm nguồn vốn trong các trường hợp trả vốn cho ngân sách nhà nước, nộp khấu hao cơ bản cho cấp trên hoặc trả lại vốn cho các cán bộ tham gia liên doanh. Để phản ánh số hiện có và tình hình tăng giảm nguồn vốn kinh doanh, kế toán sử dụng TK 411 TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh giảm trong kỳ - Nguồn vốn kinh doanh tăng trong kỳ Dư: Nguồn vốn kinh doanh hiện có Tháng 6 năm 2011 nhà nước cấp vốn kinh doanh cho công ty bằng tiền gửi ngân hàng là Theo quyết định của công ty phải bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ quỹ phát triển kinh doanh là quỹ phúc lợi là TY CP SPR VIỆT NAM CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 61 Ngày 30 tháng 06 năm từ Trích yếu TK Số nước cấp sung từ quỹ Phát triển sung từ quỹ phúc Kèm theo: 01 chứng từ gốc Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Đã ký Đã ký Đã ký CÔNG TY CP SPR VIỆT NAM SỔ CÁI TK 411: Nguồn vốn kinh 10 tháng 06 năm từ Diễn giải TK đối ứng Số đầu nước cấp sung từ quỹ phát triển sung từ quỹ phúc phát cuối Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Đã ký Đã ký Đã ký 2/ Kế toán nguồn vốn xây dựng cơ bản Nguồn vốn xây dựng cơ bản của công ty được hình thành chủ yếu từ ngân sách nhà nước, từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để phản ánh số hiện có và tình hình tăng giảm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế toán sử dụng TK 441, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. TK 441 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản giảm - Nguồn vốn xây dựng cơ bản trong kỳ trong kỳ - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện có hoặc của những công trình XDCB chưa hoàn thành, chưa quyết nghiệp chuyển từ quỹ phát triển kinh doanh sang tham gia nguồn vốn đầu tư xâyd ựng cơ bản Doanh nghiệp nhận TSCĐ xây dựng đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngay nguyên giá CÔNG TY CP SPR VIỆT NAM CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 62 Quý II năm từ Trích yếu TK Số ty chuyển từ quỹ PTKD sang tham gia đầu tư nghiệp nhận TSCĐ xâ dựng hoàn thành đưa vào sử Kèm theo: 01 chứng từ gốc Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Đã ký Đã ký Đã ký CÔNG TY CP SPR VIỆT NAM SỔ CÁI TK 441: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Ngày 3 tháng 4 năm từ Diễn giải TK đối ứng Số đầu sung từ quỹ nước tư phát dư cuối Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Đã ký Đã ký Đã ký - Quỹ khen thưởng phúc lợi: Quỹ này được hình thành chủ yếu từ việc trích lãi suất từ sản xuất kinh doanh. Quỹ này được sử dụng khen thưởng khuyến khích vật chất và tinh thần của công nhân viên. Riêng đối với quỹ phúc lợi xí nghiệp có thể sử dụng bổ sung nguồn vốn XDCB và ủng hộ vùng thiên tai, luc lụt cho các tổ chứ từ tính tối đa vào hai quỹ bằng ba tháng lương thực hiện (nếu tỷ suất lợi nhuận/ vốn kinh doanh năm nay lớn hơn năm trước) Kế toán sử dụng TK 431 TK 431.1: Quỹ khen thưởng TK 431.2: Quỹ phúc lợi CÔNG TY CP SPR VIỆT NAM CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 63 Ngày 30 tháng 6 năm từ Trích yếu TK Số sung từ lợi nhuận chưa Kèm theo: 01 chứng từ gốc Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Đã ký Đã ký Đã TY CP SPR VIỆT NAM SỔ CÁI TK 416: Lợi nhuận chưa phân phối Ngày 30 tháng 06 năm từ Diễn giải TK đối ứng Số đầu sung lợi nhuận chưa phân phát dư cuối Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Đã ký Đã ký Đã ký CÔNG TY CP SPR VIỆT NAM CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 64 Ngày 20 tháng 04 năm từ Trích yếu TK Số sung quỹ từ LN chưa Kèm theo: 01 chứng từ gốc Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Đã ký Đã ký Đã ký CÔNG TY CP SPR VIỆT NAM SỔ CÁI TK 421: Dự cấp dự phòng mất việc Ngày 20 tháng 04 năm từ Diễn giải TK đối ứng Số đầu sung quỹ từ LN chưa phát dư cuối Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc