Thương mại điện tử (E-Commerce) part 7

Thương mại điện tử (E-Commerce) part 7

Lượt xem: 126,265Lượt tải: 3Số trang: 19

Mô tả tài liệu

Thiết kế Cơ sở dữ liệu • Nội dung Khái niệm chung Mô hình thực thể - quan hệ Sơ đồ thực thể quan hệ Khái niệm chung • Cơ sở dữ liệu là tập hợp những dữ liệu có liên quan với nhau, cùng phục vụ các nhu cầu của nhiều người sử dụng.

Tóm tắt nội dung

Thiết kế Cơ sở dữ liệu • Nội dung Khái niệm chung Mô hình thực thể - quan hệ Sơ đồ thực thể quan niệm chung • Cơ sở dữ liệu là tập hợp những dữ liệu có liên quan với nhau, cùng phục vụ các nhu cầu của nhiều người sử dụng. • Cơ sở dữ liệu là tập hợp của nhiều loại bảng khác nhau và có liên quan với nhau • Hệ quản trị CSDL (DBMS) là một hệ thống phần mềm phục vụ thao tác CSDL. • Hệ CSDL quan hệ là một loại hệ CSDL với những cấu trúc ưu việt cho phép mức độc lập dữ liệu cao hơn các hệ quản trị CSDL phân cấp và niệm chung • Dữ liệu được mô hình hóa theo nhiều phương pháp • Phương pháp thực thể - quan hệ (entity là mô hình được mô tả đầu tiên năm 1976 • Hình chử nhật đặc tả các thực thể • Hình thoi để mô tả các quan hệ • Các thực thể và quan hệ nối với nhau bằng các đường nối Mô hình thực thể - quan hệ • Phương pháp tiếp cận: mô tả những yêu cầu dữ liệu trong thế giới thực bằng một cách thức đơn giản nhưng đủ ý nghĩa để cả người thiết kế lẫn người dùng đều hiểu được. • Phương pháp mô tả: thông qua các lược đồ để mô tả các thực thể, các thuộc tính và các quan hệ có thể có trong hệ hình thực thể - quan hệ • Mô hình mua hàng thường gặp có lược đồ như hàng Sản phẩmĐặt đồ thực thể - quan hệ Mô hình thực thể - quan hệ • Các bảng – Orders – sản phẩm • Mã sản phẩm • Tên sản phẩm • Mô tả • Giá • Ảnh • Mã loại • Ghi chú • Nổi loại sản phẩm • Mã loại • Mô tả loại • Tên loại • Ảnh khách hàng • Mã khách hàng • Họ / Tên • email • Địa chỉ 1/Địa chỉ 2 • Thành phố / Mã vùng • Tỉnh / Quốc gia • Mật khẩu • đt / fax • Ghi chú • TG truy nhập mới nhất • Trạng đơn hàng • Mã đơn hàng • Mã khách hàng • Ngày • Họ / Tên • Địa chỉ 1/Địa chỉ 2 • Thành phố / Mã vùng • Tỉnh / Quốc gia • Kiểu thẻ • Số thẻ • Ngày hết hạn chi tiết đơn hàng • Mã chi tiết • Mã đơn hàng • Mã sản phẩm • Số lượng • Giá đơn nhân viên • Tên nhân viên • Tên đầy đủ • Mật khẩu • cụ TMĐT • Nội dung Khái niệm chung Giá khuyến mại Sơ đồ thực thể quan niệm chung • Cơ sở dữ liệu là tập hợp những dữ liệu có với nhau, cùng phục vụ các nhu cầu của nhiều người sử dụng. • Cơ sở dữ liệu là tập hợp của nhiều loại bảng khác nhau và có liên quan với nhau • Hệ quản trị CSDL (DBMS) là một hệ thống phần mềm phục vụ thao tác CSDL. • Hệ CSDL quan hệ là một loại hệ CSDL với những cấu trúc ưu việt cho phép mức độc lập dữ liệu cao hơn các hệ quản trị CSDL phân cấp khuyến mại • Cơ sở dữ liệu là tập hợp những dữ liệu có với nhau, cùng phục vụ các nhu cầu của nhiều người sử dụng. • Cơ sở dữ liệu là tập hợp của nhiều loại bảng khác nhau và có liên quan với nhau • Hệ quản trị CSDL (DBMS) là một hệ thống phần mềm phục vụ thao tác CSDL. • Hệ CSDL quan hệ là một loại hệ CSDL với những cấu trúc ưu việt cho phép mức độc lập dữ liệu cao hơn các hệ quản trị CSDL phân cấp cụ TMĐT • Nội dung Khái niệm chung Giá khuyến mại Sơ đồ thực thể quan dẫn thực hành • Cài đặt Tạo local site và remote site • Xuất bản website • Hiển thị dữ liệu truyền từ form • Hiển thị dữ liệu truyền từ I - Gioi thieu mon THIỆU MÔN HỌC GIỚI THIỆU MÔN HỌC GIỚI THIỆU MÔN HỌC GIỚI THIỆU MÔN HỌC GIỚI THIỆU MÔN HỌC Khái niệm Thương mại điện tử Khái niệm Thương mại điện tử Khái niệm Thương mại điện tử Khái niệm Thương mại điện tử Khái niệm Thương mại điện tử Khái niệm Thương mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thưong mại điện tử Lịch sử hình thành Thương mại điện tử Thực trạng phát triển Thương mại điện tử trên Thế giới và Việt nam Bai II - Khai quat ha tang co tầng cơ sở công nghệ nhìn từ phía CNTT Hệ thống thông tin Đại cương về hệ thống thông tin Chu kỳ sống của hệ kỳ sống của hệ định vấn đề, cơ hội và mục tiêu Xác định các yêu cầu thông tin Phân tích đề xuất hệ kế hệ thống khai phần mềm Kiểm định hệ đặt và đánh giá hệ nghệ web Công nghệ web Công nghệ nghệ Data dụng dụng khai ứng dụng web Xác định vấn đề, cơ hội và mục tiêu Xác định các yêu cầu thông tin Phân tích đề xuất hệ kế hệ thống khai phần mềm Kiểm định hệ đặt và đánh giá hệ bản ứng dụng web Web kế ứng dụng TMĐT Thiết kế ứng dụng TMĐT Bai III - Quy trinh trình niệm chung Các bước của quy trình TMĐT Tiếp thị Khách xem Thăm website Xem sản phẩm Nạp giỏ hàng Tính tiền Tính phí vận chuyển Thanh toán (payment) Biên nhận (receipt) Xử lý đơn đặt hàng Thực hiện đơn đặt hàng Vận chuyển hàng Quản lý website TMĐT Thiết kế CSDL TMĐT Bai IV - Thiet ke cac chuc kế chức năng niệm chung Khái niệm chung Chức năng đối với khách năng tạo tài khoản khách năng đăng nhập hệ năng thoát khỏi hệ năng tìm kiếm mặt năng chọn năng đặt năng theo dõi đơn đặt hàng Chức năng đóng góp ý kiến Chức năng đối với nhà quản trị Chức năng thêm NSD hệ năng loại NSD hệ năng thống kê doanh thu Chức năng trả lời ý kiến khách năng đối với nhân viên bán năng cập nhật loại năng cập nhật năng xử lý đơn V - Thiet ke kế Cơ sở dữ niệm chung Khái niệm chung Mô hình thực thể - quan hệ Mô hình thực thể - quan hệ Sơ đồ thực thể - quan hệ Mô hình thực thể - quan hệ Bảng sản loại sản khách đơn chi tiết đơn nhân VI - Cong cu cụ niệm chung Giá khuyến mại Công cụ dẫn thực hành Cài đặt tra local site và remote site Tạo local site và remote bản thị dữ liệu truyền từ form Hiển thị dữ liệu truyền từ CSDL dẫn thực session và session và tạo giỏ hàng Sử dụng giỏ phần tử vào giỏ phần tử vào giỏ vào giỏ hàng Sử dụng giỏ hàng Sử dụng giỏ thị nội dung giỏ tap thuc hanh 03 - Tao trang danh muc san tap thuc hanh 04 - Tao trang san tap thuc hanh 05 - Tao gio tap thuc hanh 06 - Xem gio tap thuc hanh 07 -Dat