Luận văn Thạc sĩ: Thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Luận văn Thạc sĩ: Thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Lượt xem: 104,008Lượt tải: 10Số trang: 117

Mô tả tài liệu

Luận văn Thạc sĩ: Thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bao gồm cơ sở lý luận; thực trạng và giải pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tóm tắt nội dung

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH giáo dục này với đề tài “Thực trạng quản lý hoạt động scủa học với đề tài: Thực trạng quản lý hoạt động của học sinh trung học giúp đỡ tôi trong thời gian sống và học tập tại Việt Nam. Sự giúp đỡ của các Hoạt động tự học có tác dụng gì đối với học sinh trong quá Kế hoạt quản lý hoạt động tự học cho học sinh được xây Mực độ giáo viên giao nhiệm vụ tự họccho học sinh và Mức độ hướng dẫn tự học của giáo viên trong quá trình dạy..52 Mức độ thực hiện các hình thức tự học của học CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỰ HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG TRƯỜNG PHỔ Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý hoạt động dạy học lý hoạt động tự học. Đặc trưng hoạt động tự học của học sinh cơ sở tại trường phổ thông dân Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học của học sinh các trường trung Nhận thức của giáo viên và học sinh về hoạt động tự học pháp dạy học của giáo viên theo hướng dạy- tự học pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nghệ thông tin và mạng internet đối với hoạt công tự học trào thi đua tự quản của học sinh lý hoạt động tự học dung quản lý hoạt động tự học chức năng quản lý hoạt động tự học. Các quy định của nhà trường về quản lý tự học động của ban quản lý tự học của trường 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC Thực trạng quản lý họat động tự học của học của học sinh trung học cơ sở tại Thực trạng về nhận thức của giáo viên và học sinh thức của giáo viên về hoạt động tự học động cơ thái độ học tập của học sinh động tự học có tác dụng gì đối với học sinh trong quá trình dạy Thực trạng các quy định của trường về hoạt động tự học trạng hoạt động ban quản lý hoạt động tự học của trường trạng về hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên theo Thực trạng về hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh Thực trạng về phong trào thi đua tự quản của học sinh hợp quản lý hoạt động tự học giá thực trạng quản lý hoạt động tự học 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH Những biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS tại trường phổ Nâng cao nhận thức giáo viên và học sinh về vấn đề tự học cao hiệu lực của các quy định về quản lý tự học chức hoạt động hiệu quả của ban quản lý hoạt động tự học chức quản lý hoạt động tự học của học sinh. Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Thực hiện có hiệu quả các chức năng quản lý đối với hoạt động tự học .. Những kết quả biểu đạt sự tăng cường họat động tự học của học sinh tại là quá trình tác động qua lại giữa giáo viên và học sinh nhằm truyền thụ và lĩnh hội học tập của học sinh là một quá trình được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn học ở trường do thầy, cô giáo tổ chức và hướng dẫn trực tiếp và giai đoạn tự học ở nhà do học sinh tổ chức dưới sự hướng dẫn và tổ chức gián tiếp của thầy, cô giáo. nhà là một bộ phận hợp thành tất yếu của quá trình học tập, là giai đoạn tiếp nối và điều kiện và thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học lý nhà trường chủ yếu là quản lý dạy học, trong đó tự học là khâu cơ cao chất lượng và hiệu quả dạy học thì cần phải có biện pháp quản lý khả thi đối với quá trình dạy học, trong đó có khâu quản lý hoạt động tự học. hội và nền kinh tế quốc dân.Việc hình thành cho họ năng lực tự học là cực kỳ quan kế những thành tựu lý luận về tự học trong di sản khoa học giáo dục cần đẩy mạnh nghiên cứu vấn để chỉ đạo việc tự học của học sinh lứa tuổi điều kiện dạy học và phương thức tổ chức của mỗi loại hình nhà trường tộc nội trú (DTNT) có những đặc thù về đối tượng học sinh, về tổ chức dạy và học, về cơ sở vật chất, về nội trú (sinh sống và học tập) hoàn toàn tại yêu cầu các nhà quản lý trường học chỉ quan tâm tổ chức tốt việc dạy và học quan tâm nhiều đến tổ chức và quản lý hoạt động tự học của học sinh trong từng Đã có nhiều công trình nghiên cứu về tự học và quản lý hoạt động tự học của quan tâm chủ yếu đến hoạt động tự học và quản lý hoạt động tự học của học sinh, sinh viên người lớn, rất ít công trình nghiên cứu về tự học của học sinh trung học cơ về tự học còn ít, nghiên cứu về quản lý hoạt động tự học của học sinh nói chung, của Vì những lý do trên tôi chọn đề tài: “Thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh hoạt động tự học cho học sinh THCS và nghiên cứu thực trạng hoạt động tự học đưa ra giải pháp cho việc quản lý hoạt động tự học của học sinh. Quá trình quản lý hoạt động dạy học tại các trường phổ thông trạng quản lý hoạt động tự học và phương pháp giảng dạy của giáo viên theo hướng dạy – tự học của học sinh THCS trường phổ thông DTNT Tỉnh Công tác quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS ở trường phổ thông hoạt động dạy học của giáo viên theo hướng dạy – tự học của học sinh và những vấn Do đó, hoạt động tự học của học sinh chưa thành nền nếp, chưa được duy trì thường xuyên nội đung và phương pháp tự học của học sinh chưa phù động tự học của học sinh THCS trường DTNT Tỉnh phù hợp nhằm Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học của học sinh tại các Khảo sát thực trạng tự học của học sinh THCS và quản lý hoạt động tự học 5.3.Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS của hoạt động tự học của học sinh tại trường phổ thông DTNT tỉnh nước hóa, khái quát nghiên cứu các nguồn tài liệu có liên quan đến tự học và quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS, nhằm xác định cơ sở lý luận và thực Soạn thảo các bảng câu hỏi và điều tra tổ chức học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý (CBQL) trung học để tìm hiểu thực trạng hoạt động tự học của học sinh THCS và thực trạng công tác quản lý hoạt động tự học ở trường phổ thông DTNT quản lý hoạt động tự học đối với học sinh THCS tại những trường phổ thông DTNT quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS mà đề tài đã đề xuất. - Chương 1: Cơ sở lý luận về tự học và quản lý hoạt động tự học của học - Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở - Chương 3: Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỰ HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG TRƯỜNG PHỔ Hoạt động tự học đã được con người thực hiện từ rất sớm.Ngay từ ghi khai tưởng phát triển và nâng cao vai trò của tự học của người học đã được chú ý đánh trong hoạt động tự học nên đã hạ thấp vai trò giáo viên đồng thời phức tạp hóa trong giáo viên và học sinh,các điều kiện tổ chức dạy học nên không được triển khai rộng rãi. Ở châu Á, cũng có nhiều nhà giáo dục chú trọng tới hoạt động tự học của dẫn tự học,đạt Trách nhiệm học tập vào tay mỗi học sinh mà động lực của nó là kính hoạt động tự học của con người là một hình thức tổ chức dạy học có hiệu quả quá trình tự học của học sinh thông qua việc giao nhiệm vụ Nhận thức đã được thiết của dạy học là phát triển ở học sinh kỹ năng và năng lực dối lập học tập và quyết hoạt động tự học của người học. học của người học , trong đó nêu lên những biện pháp tổ chức hoạt động nhậ n Ở việt nam hoạt động tự học thực sự được quan từ những năm 60 Của thế kỷ trước , tư tưởng về tự học đã được đã nêu 5 vấn đề nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động tự học là: mục đích lượng và hiệu quả hoạt động tự học là hình thành ý thức tự học, bảo đảm thời gian tự xuất các biện pháp đề nâng cao chất lượng tự học của sinh viên là: hướng dẫn phương pháp tự học, hình thành thời gian đọc sách, có kế hoạch kiểm ra việc tự học vấn đề lý luận chung về tổ chức tự học cho sinh viên trong tài liệu” tổ chức quá trình thời dại ngày nay, cơ sở lý luận chung của việc tự học cách tự học trong một số hình Trong quá trình học tập ở đại học, người sinh viên phải xây dựng cho mình, ý chí và lượng và hiệu quả tự học là học sinh phải nắm vững được cách học với bí quyết là dạy học ở trường phổ thông là một hình thức đào tạo giáo viên có chất lượng và hiệu đã thực hiện đề án về tự học có hường dẫn và sau đó phối hợp trường Đại học tổng phạm Hà Nội đã hoàn thành đề tài nghiên cứu về sự tự học của sinh viên một số hiệu quả tự học cả sinh viên, xây đựng các qui trình làm việc với sách, qui trình rèn Hoàng Hữu Niền,… Tàc giả Trịnh Quang từ khi nghiên cứu về tự học của sinh viên các trường Quan sự đã chỉ ra thực trạng tự học của sinh viên và số một phương hướng, biện pháp tổ chức tự học cho sinh viên như hình thành kỹ năng tự học, xây dựng hệ thông bài tập nhận thức, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tự học. Còn tác giả Nguyễn Minh Hằng thì quan tâm nghiên cứu việc tự học của sinh viên cao đẳng sư phạm và đã nêu bật được ý nghĩa tự học của sinh viên, đề xuất các kỹ Khi nghiên cứu việc tổ chức tự học cho người lớn trong các trung tâm giáo trình hướng dẫn tự học, làm việc với sách của học cứu vấn để tổ chức tự học cho học sinh Trung học phổ thông các ra được trình độ xuất phát của học sinh bồi dưỡng về tiếng việt, kiểm tra đánh giá kịp thời và đầy đủ kết quả tự học của học sinh. Ở Lào, hoạt động tự học được quan tâm chú ý từ lâu. Hoạt động tự học rất được coi trọng trong nhà Tóm lại, nghiên cứu những tư tưởng về hoạt động tự học trong lịch sử giáo diện về hoạt động tự học từ vai trò, bản chất của hoạt động tự học trong quá trình dạy học, các kỹ năng tự học của học sinh, sinh viên đền các biện pháp đề đảm bảo cho hoạt động tự học đạt kết quả cao. Tuy nhiên, nghiên cứu về quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS tài Hoạt động dạy học là dưới tác động chủ đạo(tổ chức, điều khiển, lãnh đạo) của giáo viên, học sinh tự giác, tích cực tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức kế hoạch, có tổ chức của giáo viên, biến yêu cầu của nhiệm vụ dạy học thành như Về bản chất, dạy học là quá trình nhận thức độc đáo của học sinh dưới sự tổ Dạy học được xem là hoạt động đặc trưng của nhà trường, là con đường chủ Hoạt động tự học của học sinh có thế diễn ra dưới sự điều khiển trực tiếp của giáo viên trong các hình thức dạy học trên lớp, học sinh đóng vai trò Khi tự học không có chỉ đạo trực tiếp của giáo viên, học sinh phải tự lợp kế Trong quá trình học tập, ngoài những hoạt động tự học được tiến hành dưới sự tổ chức và điều khiển của giáo viên, học sinh còn tiến hành hoạt động tự học nhằm Như vậy, hoạt động tự học của học sinh có phạm vi rất rộng. ở trên lớp với sự tổ chức và điều khiển của giáo viên, tự học ở nhà dưới sự tổ chức và điều khiển gián tiếp của giáo viên, tự học hoàn toàn độc lập không có sự tổ chức Trong luận văn này, tự học được hiểu là những hoạt động tự giác, tích cực, tự lực của học sinh tiển hành dưới sự chỉ đạo của giáo viên nhắm thực hiện các nhiệm em, các em được nhà nước hỗ trợ các điều kiện về sinh hoạt và học tập từ đó giảm các em có thời gian, đủ sức khỏe để học tập và các em còn được tham gia các hoạt trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên với học sinh. nhà trường tức là phụ huynh học sinh đã ủy thác con em họ cho Ban giám hiệu và Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý hoạt động dạy học cấp cao nhất đến các cơ sơ giáo dục là nhà trường) nhằm thực hiện có chất lượng và - QLGD là hoạt động tự giáo của chủ thể quản lý nhằm huy động, tổ chức điều - QLGD là hệ thống những tác động tự giác của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể học sinh, với sự hỗ trợ của các lực lượng xã hội - QLGD là những động tác của chủ thể quản lý vào quá trình giáo dục (được tiến hành bởi tập thể giáo viên và học sinh, với sự hỗ trợ của các lực lượng xã hội) Quản lý nhà trường là hệ thống những tác động tự giác của chủ thể quản lý nhà trường đền tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể học sinh, với sự hỗ trợ của các Dạy học và giáo dục trong sự thống nhất là hoạt động trung tâm của nhà luyện học tập của trò mà nó diễn ra chủ yếu trong hoạt động dạy học, Trong nhà Quản lý dạy học là quản lý một hoạt động với tư cách là một hệ thống toàn hoạt động dạy, trò với hoạt dộng học, các phương pháp, phương tiện dạy học và kết ). Nói một cách khái quát, quản lý dạy học hệ thống những tác động có mục đích, có học) nhằm làm cho hoạt động dạy học vận hành theo đường lối và nguyên lý giáo Quản lý hoạt động tự học. Tự học- tự đào tạo là nhân tổ quyết định trựu tiếp đến chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy của người dạy và hoạt động của người học. học tập mỗi học sinh tự hình thành và phát triển nhân cách của mình, không ai có thể làm thay mặc dù trong dạy học và giáo dục luôn có sự định hướng của giáo động tích cực, chủ độnh sáng tạo của người học- tự học (nội lực).Như vậy, trong quá trình dạy học và đào tạo, tự học có vai trò rất quan trọng được biểu hiện ở + Tự học là hoạt động giúp học sinh lĩnh hội vững chắc hệ thống những tri + Các nhà tâm lý học và giáo dục học trên thế giới vẫn thường nhấn mạnh Tự học không chỉ giúp cho học sinh tích lũy được vấn tri thức, kỹ năng, kỹ ngồi trên ghế nhà trường mà còn hình thành cho họ năng lực và phương pháp tự học - Quản lý hoạt động tự học là các tác động của chủ thể quản lý nhà trường chức, nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc học sinh với vai trò chủ động tích cực của học Quản lý hoạt động tự học làm cho nội dung tự học gắn liền với nội dung học Quản lý hoạt động tự học còn giúp cho việc tự học được thụ hiện một các khoa học, chủ động, có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Quản lý hoạt động tự học nhằm phát huy nội lực của người học nói - Quản lý hoạt động tự học còn nhằm thực hiện tốt nguyên lý giáo dục của đảng: học đi đôi với hành, lý luộn kết quá tự học, quản lý các điều kiện đảm bảo cho việc hoạt động tự học. + Khái niệm quản lý hoạt động tự học (HĐTH) Tự học - Tự đào tạo là nhân tổ quyết định trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả chức, lãnh đạo điều khiển và định hướng hoạt động cho người học. đối tượng tác động của dạy học vừa là chủ thể quá trình đó. hoạt động học tập mỗi học sinh tự hình thành và phát triển nhân cách của mình, không ai có thể làm thay mặc dù trong dạy học và giáo dục luôn có sự định hướng huy thông quan hoạt động tích cực, tự lực, chủ động sáng tạo của người học - tự học Như vậy, trong quá trình dạy học và đào tạo, tự học có vai trò rất quan + Tự học là hoạt động giúp học sinh lãnh hội vững chắc hệ thống những trí + Các nhà tâm lý học và giáo dục học trên thế giới vẫn thường nhấn mạnh đến , mà trong quá trình độc lập giải quyết các nhiệm vụ học tập, các thao tác trí tuệ của ngỗi trên ghế nhà trường mà hình thành cho họ năng lực và phương pháp tự học Đặc trưng hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở tại trường các nhiệm vụ học tập nói chung và hoạt động tự học nói riêng thì nhà trường phổ thầy công tác giáo dục, dạy học, học tập, của học sinh dân tộc ít người có những đặc + Trong hoạt động học tập các em thường trung thực thẳng thắn, không “dấu + Đặc biệt nổ bật trong tư duy của học sinh dân tộc là thiếu thói quen lao động + Hoạt động tự học của học sinh dân tộc cũng là hình thức hoạt động nhận thức học sinh tự quyết định mục tiêu, tự hoạch định tiến trình học tập, lựa chon học tập và + Quá trình tự học, tự đào tạo của học sinh dân tộc cũng có tính chất tích cực, tự học có quan hệ chặt chẽ với quá trình giáo dục nhưng có tính độc lập và mang sắc tập độc lập, học tập tự quản, có những khả năng điều khiển học tập và những khả - Hoạt động tự học của học sinh giúp cho học sinh xây dựng được động cơ học Ngoài ra, hoạt động tự học của học sinh còn giúp cho học VÌ Vậy, với hoạt động tự học của học sinh, học sinh có thể làm được rất nhiều Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học của học sinh các Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học của người học. Nhận thức của giáo viên và học sinh về hoạt động tự học hành động đúng Do vậy, đề nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh đối với hoạt động tự học là yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hướng đến chất lượng giáo dục Muốn cho hoạt động tự học của cho học sinh đạt kết hoạch cao, trước hết trong quá trình dạy học, giáo viên phải nhận thức rõ ý nghĩa và vai trò quan trọng là hoạt tự học là hình thức hoạt động nhận thức, tự hoạch định tiến hành trình học tập, tự lựa chọn hoạt động học tập và tự kiểm tra, kiểm soát, đánh quá trình giáo dục- dạy học của nhà trường, giáo viên đóng vai trò chủ chung và hoạt động tự học nói riêng đề hoạt động có hiều quả và đúng thức đúng của giáo viên và học sinh về tự học sẽ giúp họ hình thành động cơ, thái độ dạy học đúng đắn và từ đó có liên quan đến việc hình thành kỹ năng tự học, Có như thế học sinh mới có hứng thú học tập, từ đó các em sẽ tiến hành hoạt động tự học, từ bối dưỡng một cách tích cực và tự giác để làm được điều này thì:với sinh sẽ định hướng được với đối tượng của hoạt động học tập đó là nội dung, Động cơ nhận thức trong toạt động tự học của học sinh thường xuyên thích tính tích - Động cơ tự học là yếu tố quyết định kết quả tự học của học sinh: mọi hoạt Hoạt động tự học của học sinh được thúc đẩy bởi động cơ học tập nói chung và - Sự nảy sinh động cơ tự học lúc đầu xuất phát từ ý thức, trách nhiệm bắt buộc - Muốn cho hoạt động tự học được thức hiện, trước hết động cơ tự học phải thành nhiệm vụ tự học, do sự thôi thúc của động cơ tự học có thứ bậc ban đầu, học thành một cách tốt yếu trong quá trình học sinh thực hiện một hệ thống nhiệm vụ tự - Kỹ năng tự học là yếu tố cần thiết cho việc tổ chức hoạt động tự học của học Hoạt động tự học của học sinh được tiến hành bởi các hành động tự học, Hànhđộng tự học là thành phần của hoạt động tự học hướng tới những mục đích nhất định hành động tự học được thực hiện bằng các theo tác trí tuệ tùy thuộc vào mục định, điều kiện, kỹ năng học sinh đã có, những theo tác trí tuệ tham gia thực Mặt khác, khi thực hiện các hành động tự học, học sinh không tư duy theo tư hành động tự khám phá theo lộ trình mới do chính học sinh quyết định, trong quá sinh vững vàng và chủ động trong cách học. Vì vậy, để học sinh tự tổ chức được hoạt động điều quan trọng trước tiên là họ phải có kỹ năng thực hiện các hành động tự học, hoàn thành nhiệm vụ, thỏa mãn vật chất bên trong để học sinh biến động cơ tự học thành kết quả cụ thể, làm cho tích cực trong hoạt động tự giải bài tập nhận thức, làm thí nghiệm,… Để tự học có kết quả học sinh phải có Tóm lại, từ nhận thức rõ về vai trò, vị tri và tác dụng của hoạt động tự học, học sinh sẽ xây dựng và phát triển động cơ tự học, học sinh phải thực hiện các như là một loạt những mục đích từ thấp đến cao mà giáo viên đành cho học sinh Phương pháp dạy học của giáo viên theo hướng dạy- tự học các phương pháp dạy và học cách học, học sinh đến trường không chỉ để nghe - Cần chủ ý đến hoạt động độc lập, tích cực của học sinh. học nếu là người chủ thể, tự mình tím ra kiến thức bằng hành động của chính mình tự nghiên cứu tìm ra kiến thức mới, thầy dạy cho học sinh tự học và phát triển năng lực tự học, hoạt động của thầy vì học sinh và phù hợp với các đối tượng học sinh, Để chất lượng tự học của học sinh được nâng cao, thì phương pháp dạy học Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 1) Để dánh giá một cách chính xác việc tự học của học sinh , giáo viên thường Đồng thời, giáo dục cho học sinh tính tự giác khi làm bài nhân của chất lượng và hiểu quả giáo dục căn cứ vào mục tiêu dạy học, mục tiêu đào Để dánh giá được kết quả học tập của học sinh có thể dung những phương pháp tổng quát kết quả học tập của học sinh, đối nhiều với những mục tiêu đã để ra. đảm bảo tốt thì mọi hoạt động của học sinh mới tốt, từ đó giúp học sinh đạt được kết quả tốt trong quá trình học tập cùa bản than, và nhà trường cùng đạt được mục tiêu bảo các điều kiện về vệ sinh, thông thoáng ánh sáng để việc học tài nhà của các em em để các em có điều kiện tự nghiên cứu và tự học ngoài gời lên lớp. học sinh có thể làm thí nghiệm, nghiên cứu các bài tập mới để khi học các em sẽ tiếp tham khảo để việc tự học, tự nghiên cứu của các học sinh diễn ra được tốt. bảo đầy đủ cho các em, các điều kiện để tự học và nghiên cứu sẽ giúp cho các em tinh thần trách nghiệm, tính độc lập và sang tạo trong việc tự học cùa các em. tập của học sinh nói chung và chất lượng học tập của học sinh phổ thông nội trú nói Ttong đó, việc đảm bảo cơ sở vật chất cũng sẽ làm hoạt động tự học sinh đạt Từ đó, giúp cho mọi hoạt động cho học sinh và nhà trường đạt kết quả tốt đẹp, Công nghệ thông tin và mạng internet đối với hoạt công tự học Phong trào thi đua tự quản của học sinh buổi ngoài khóa cho học sinh dể giúp các em hiểu rõ được lợi ích của phong trào tự rất ít thời gian, còn tự học tận dụng tối đã quỹ thời gian có trong tay của mình. - Giáo viên bộ môn kích thích cho học sinh tự học thực sự cần nghiên cứu chỉ Quản lý hoạt động tự học Nội dung quản lý hoạt động tự học Quản lý hoạt động tự học là các tác động cùa chủ thể quản lý nhà trường ( hiệu chức, nhắc nhở, kiểm tra , đôn đốc học sinh với vai trò chủ động tích cực của học -Quản lý hoạt động tự học làm cho nội dung tự học cần liên với nội dung học Quản lý hoạt động tự học còn giúp cho việc tự học được thực hiện một cách khoa học , chủ động , có hiệu quả , phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Quản lý hoạt động tự học nhằm phát huy nội lực của người học nói - Quản lý hoạt động tự học còn nhằm thực hiện tốt nguyên lý giáo dục của. Đảng : học đi đôi với hành, lý luận kết quả tự học, quản lý các điều kiện đảm bảo cho việc hoạt động tự học. bị dạy và học góp phần đảm bảo cho công tác dạy học của giáo viên được diễn ra kiện tốt nhất cho HĐTH diến ra theo một trình tự khoa học hợp lý và đạt hiệu quả • Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả tự học điều kiện để cơ quan quản lý nắm bắt được ưu nhược điểm của từng học sinh từ đó Các chức năng quản lý hoạt động tự học. • Chỉ đạo: CQQL trực tiếp chỉ đạo cho đội ngũ giáo viên nhà trường và học sinh • Kiểm tra: Nhà trường, giáo viên và học sinh tổ chức kiểm tra theo định kỳ và Các quy định của nhà trường về quản lý tự học mỗi người có thể sử dụng thời gian tự học khác nhau, nhưng luân theo quy định của nhà trường là tự học trên lớp trong giờ rảnh, theo sự bố trí của nhà trường hay giáo tự học, Khi về nhà học sinh có thể tự học ở nhà theo thời gian thích hợp của mình, Tự học theo hình thức này, giáo viên chủ nhiệm lớp phải tổ chức cho học sinh làm cho học sinh quen dần với sự phân công hợp tác trong lao động xã hội, hiệu quả học sẽ tăng lên, nhưng học sinh phải thực hiện theo quy định của nhà trường dề ra. Trong hoạt động tự học học sinh phải giúp đỡ nhau để vượt qua những khó cho các em có thể là sự giúp đỡ của giáo viên là học sinh giỏi, khá giúp đỡ học sinh - Quy định về việc nhà trường kiểm tra hoạt động tự học. - Nhà trường kiểm tra hoạt động tự học theo hướng sau: - Kiểm tra từ trên xuống của ban quản lý hoạt động tự học, tự kiểm tra của các tổ chức tự quản của học sinh. Đối với học sinh chấp hành tốt nội quy tự học nhà trường những học sinh thiều ý thức, chưa tự giác trong học tập. Hoạt động của ban quản lý tự học của trường - Ban quản lý hoạt động tự học dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu học sinh có thành tích cao trong hoạt động tự học, cán bộ lớp (lớp Ban quản lý hoạt động tự học có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng xây dựng Để hoạt động tự học đạt kết quả cao trước hết Ban quản lý tự học phải nâng cao nhận thức về vai trò tự học, hình thành động cơ học tập đúng đắn tạo ra tính tự giác , Ban quản lý có nhiệm vụ hình thành kỹ năng tự học cho học sinh, nhằm giúp cho học sinh có kỹ năng thực hiện các hoạt đông tự học, tạo được tâm thể, tạo thói Ban quản lý hoạt động tự học tham gia hình thành kỹ năng tự học cho học sinh phù hợp với chức năng của đơn vị mình, kỹ năng tự học gồm kỹ năng xác định mục tiêu, nội dụng và trình tự công việc một cách hợp lý, biết tự đánh giá kết quả tự học của chính mình và biết khai thác các phương tiện Ban quản lý hoạt động tự học quản lý học sinh xây dựng và thực hiên kết hoạch tự học, nhằm giúp cho học sinh xây dựng kế hoạch tự học và biết cách sắp xếp thời kế hoạch tự học một cách tự giác, có hiệu quả, kế hoạch tự học của học sinh phải - Ban quản lý hoạt động tự học phát huy vai trò tập thể tự quản hoạt động tự học của các lớp, nhằm giúp cho học sinh khác phục những hiện tượng tâm lý khác Để phát huy được vai trò tự quản hoạt động của các tập thể lớp, Ban quảnlý hoạt động tự học phải tạo ra được một tập thể giải quyết được mâu thuẫn giữa chăm Ban quản lý hoạt động tự học đánh giá kết quả tự học phải phản ánh được cả trong đề tài, bàn về tự học và quản lý hoạt động tự học của học sinh THCS và đặc trưng của nhà trường cũng như học sinh dân tộc nội trú; chúng tôi thấy: -Tự học là hoạt động rất cần thiết để nâng cao chất lượng học tập nói chung và đặc điểm của chất lượng học tập của trường phổ thông dân tộc nội trú - Quản lý nhà trường thực chất là quản lý dạy học, trong đó có hoạt động tự - Đối với các trường phổ thông DTNT thì vấn đề quản lý hoạt động tự học của học sinh có vai trò quyết định đến chất lượng dạy học vì đặc điểm sinh hoạt và - Các yếu tố quản lý có liên quan và quyết định đến chất lượng tự học của + Nhận thức của giáo viên và học sinh về hoạt động tự học; + Các qui định của nhà trường về quản lý tự học; + Hoạt động của ban quản lý tự học của trường; + phương pháp dạy học của giáo viên theo hướng dạy- tự học; + Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh; + phong trào thi đua tự quản của học sinh; - Để tăng cường hoạt động tự học của học sinh THCS tài Trường phổ thông - Các biện pháp tăng cường hoạt động tự học của học sinh THCS Trường phổ thông DTNT tỉnh cần tìm hiểu rõ thực trạng hoạt động tự học và thực THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH Tất cả 533 học sinh là con em dân tộc ở các huyện của 3 tỉnh Nam Lào Bảng 2.2.cơ cấu học sinh dân tộc của Trường phổ thông DTNT tiến về công tác giảng dạy của giáo viên cũng như việc học tập của học sinh. nhà trường một trách nhiệm rất lớn làm sao để nâng cao chất lượng học tập và có biện pháp quản lý phù hợp, nhằm tăng cường hoạt động học tập nói chung và hoạt sinh lý của các em cũng rất ảnh hưởng đến học tập, khi các em vào học trong trường hướng dẫn, tổ chức, quản lý cho các em tự học phải rất kiên trì, chu đáo và tỉ mỉ. chức các hoạt động nội trú được tăng cường; ý thức tự giác, tích cực học tập của học sinh, nhận thức của gia đình và xã hội và sự quan tâm đến việc học của con em đã có biệt khó khăn, vùng DTTS, trong đó có các chính sách hỗ trợ học tập, sinh hoạt đối học sinh DTTS được đến trường, tiếp cận một cách bình đẳng về giáo dục, văn hóa; Thực trạng quản lý họat động tự học của học của học sinh trung học Thực trạng về nhận thức của giáo viên và học sinh Nhận thức của giáo viên về hoạt động tự học thức hoạt động tự học chúng tôi có kết quả sau: Bảng 2.4 Nhận thức của giáo viên về ý nghĩa hoạt động tự học. Giúp cha mẹ học sinh quản lý việc học của con - Đa số giáo viên cho rằng tự học giúp cho học sinh củng cố kiến thức đã học và Như vậy, đa số giáo viên có nhận thức đúng về ý nghĩa của hoạt động tự học Về động cơ thái độ học tập của học sinh Hoạt động tự học có tác dụng gì đối với học sinh trong quá trình -Về lý do (động cơ tự học của học sinh chúng tôi thu thập được: - ( 66,66%) cho rằng tự học giúp học sinh hiểu sâu bài và nắm chắc kiến thức; học sinh có tính tích cực đọc lập trong học tập; (53,33%) tự học giúp cho học sinh - Như vậy, phần lớn học sinh có động cơ tự học vì cuộc sống tương lai, vì của hoạt động tự học đối với các em trong quá trình dạy học của các thầy cô. Thực trạng các quy định của trường về hoạt động tự học Đây là một vấn đề rất quan trọng đối với học sinh, khi các em thực hiện nhiệm Mức độ thực hiện các quy định về hoạt động tự học tự học phù hợp ; (19,23%) giáo viên thực hiện quy định về học nhóm , học tổ ; (23,07%) giáo viên thực hiện quy định về giúp đã nhau trong học tập; (23,07%) giáo viên thực hiện quy định về kiểm tra việc tự học; (23,07%) giáo viên thực hiện tốt về thời gian tự học phù hợp và để ra quy định thành lịch để học sinh chấp hành hưởng đến quy định về sự giúp đỡ nhau trong học tập theo điều tra cho thầy giáo viên chưa thực hiện tốt, còn quy định về kiểm tra tự học nhà trường đã kiểm tra theo chính xác về học sinh chấp hành nội quy trong hoạt động tự học. số học sinh đã chấp hành tốt về nội quy tự học nhưng nhà trường chưa khích lệ được Do đó động lực dạy học của giáo viên còn giảm sút. Thực trạng hoạt động ban quản lý hoạt động tự học của trường hoạt động tự học, chúng tôi có được kết quả như sau: - Quản lý hoạt động tự học là nhiệm vụ của ban giám hiệu: 80,76 % - Quản lý hoạt động tự học là nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm : 6153 % - Quản lý hoạt động tự học là nhiệm vụ của ban quản lý nội trú: 73,07 % Kế hoạch quản lý hoạt động tự học cho học sinh được xây dựng ở về mức độ triển khai kế hoạch tự học cho học sinh ở trường , chúng tôi thu 3) Về mức độ phối hợp giữa các lực lượng quản lý tự học cho học sinh ở 4) Về đánh giá công tác quản lý việc tự học được thực hiện ở trường có kết quả Việc tự học cho học sinh có đạt được kết quả tốt hay không là nhớ một phần lớn là những người thường xuyên có mặt ở trường để quản lý học phổ thông DTNT cũng thành lập Ban quản lý tự học của học Kể từ ngày thành lập đến nay Ban quản lý tự học của trường đã có nhiều cố gắng tích cực trong việc quản lý học sinh như: theo dõi việc ăn ở, đi lại, sinh hoạt,… Tuy nhiên, việc tự học của học sinh thì Ban quản lý chưa quan tâm đúng mức Nguyên nhân là do Ban quản lý chưa để ra các phần cụ thể về việc tự học cho cao hiệu quả tự học, nâng cao chất lượng học tập của học sinh trường phổ thông dân Tự học là hoạt động độc lập, chủ yếu mang tính cá nhân của SV trong quá vấn đề: Xây dựng, bồi dưỡng động cơ học tập cho SV; quản lý kế hoạch, nội dung, trưởng) đến tập thể giáo viên và học sinh, được tiến hành ngoài giờ lên lớp theo Thực trạng về hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của tập giúp cho học sinh mở rộng tri thức (88,46) nhiệm vụ tự học để ra chủ yếu là các cầu các học sinh hoàn thành các nhiệm vụ tự học đã quy định trong sách giáo khoa nội dung câu hỏi và bài tập bắt buộc cho cả lớp là cần thiết giúp cho học sinh làm Mức độ giáo viên giao nhiệm vụ tự học cho học sinh hướng dẫn các Vì vậy, khi giao nhiệm vụ tự học cho học sinh, giáo viên cần Kết quả điều tra cho thấy có (73,07%) giáo viên hướng dẫn để học sinh nắm giáo viên để học sinh tự học ở nhà. Bảng 2.10.Mức độ hướng dẫn tự học của giáo viên trong quá trình dạy học về Để học sinh có thể hoàn thành nhiệm vụ tự học, giáo viên cần hướng dẫn các ; biết cách tự học theo sách giáo khoa; biết tự kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Kết quả điều tra cho thấy đã số giáo viên quan tâm hướng dẩn học sinh học ý công việc tự học một cách hợp lý (73,07%) quan tâm hướng dẩn học sinh quy tắc Khi hướng dẫn học sinh phương pháp giải các bài tập nhận thức và thực hành, ; chỉ có (57,69%) giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách phân loại bài tập để giải và Để học sinh hiểu và ghi nhớ được nội dung của bài, tránh tình trạng học thuộc có 50% giáo viên quan tâm hướng dẫn học sinh cách làm dàn ý để ghi nhớ bài. học sinh cách tự kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ tự học. Như vậy, khi hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, giáo viên đã chủ ý hướng dẫn các nội dung cần thiết để học sinh có thể tự bố trí, sắp xếp công việc tự học, cách giải các bài tập nhận thức và thực hành, cách làm việc với sách giáo khoa để ghi nhớ nội dung bài học, cách tự kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ tự học. Mức độ sử dụng các phương pháp tự học của học sinh. Khi tự học, chỉ có (41,66%) học sinh thường xuyên tự kiểm tra kết quả thực Như vậy, phương pháp tự học của học sinh còn hạn chế về các mặt như sắp xếp công việc tự học một cách hợp lý, cách học và ghi nhớ bài cũng như cách tự kiểm tra Bảng 2.12.Mức độ thực hiện các hình thức tự học của học sinh. Nói chung hình thức tự học chủ yếu được các em sử dụng là Thực trạng về hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của Công tác kiểm tra kiến thức của học sinh là một hoạt động không thể thiếu được tác dụng bắt buộc học sinh phải thực hiện các nhiệm vụ tự học một cách đầu đặn, từ tự học của học sinh. đối với việc tự học của học sinh còn hạn chế. Để kiểm tra được nhiều học sinh, giáo viên cần sử dụng những hình thức như Như vậy, để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tự học của học sinh, giáo viên Qua hoạt động kiểm tra kiến thức của học sinh nhằm: hình chất lương học tập của học sinh và việc dạy của thầy để có biện pháp quản lý Vì vậy hoạt động học và dạy nhằm đề học sinh đi thi có kiểm tra cao, cho nên giáo viên quan tâm tới việc học sinh có nằm được kiến thức không chứ chưa quan quả đánh giá và động viên các em nỗ lực học tập. động của trường nội trú trên cơ sở chuyển đổi các trường tiểu học, trung học cơ sở sinh có học lực yếu kém ở các trường phổ thông dân tộc nội trú giảm, tỷ lệ khá giỏi đáp ứng tối đa các nhu cầu sinh hoạt và học tập cho mỗi học hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho học tập và sinh hoạt. Để hoạt động tự học của học sinh có chất lượng và kết quả tốt hơn chúng ta thông tin trong công việc hoạt động tự học. Theo số liệu thông kê có 15- 20 học sinh dành thời gian cho hoạt động tự học trong Tóm lại, phấn lớn cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường THPT DTNT Thực trạng về phong trào thi đua tự quản của học sinh trường động viên cán bộ, giáo viên, học sinh hăng say phần đấu đạt kết quả tốt trong việc quản lý học sinh DTNT, nêu cao chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh + Thực trạng thực hiện quản lý hoạt động tự học + Chực năng quản lý hoạt động tự học - Chỉ đạo dạy học và giáo dục trong và ngoài lớp, công tác lao động hướng Hồ sơ, sổ sách trong nhà trường , lớp học, giáo viên, học hiện kiểm tra nội bộ trường học và tự kiểm trạ một cách thường xuyên, - Phương pháp kiểm tra chất lượng kiến thức, kỹ năng của học sinh. - Phương pháp kiểm tra quả trình giáo dục học sinh trong các lên lớp. Phối hợp quản lý hoạt động tự học hẹp), mối tương quan giữa nhà trường với gia đình trong công tác giáo dục học sinh. Các tác gia đã chỉ ra những lý luận về tính cần thiết phải kết hợp việc giáo dục của Lý luận sự phối hợp giữa nhà trường gia đình trong công tác giáo dục học công tác giáo dục học sinh của Tỉnh Sa Van Na Khẹt có vai trò, đặc điểm của giáo và hoạt động học tập của học sinh dưới sự quản lý của hiệu trưởng cùng với sự công Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tự học trò và ý nghĩa của hoạt động tự học, hình thành động thái độ học tập đúng đắn cho - Ban quản lý tự học của trường, đặc biệt là ban quản lý nội trú đã có nhiều cố gắng tích cực trong việc quản lý các em như: theo dõi việc tự học, ăn ở, đi lại, sinh hoạt, … Ban quản lý đã xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động tự học và có tổ chức - về hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên theo hướng dạy - tự học, khi xây dưngl và lựa chọn bài tập về nhà cho học sinh phần lớn giáo viên đã vụ tự học cho học sinh đa số giáo viên đã hướng dẫn và giải thích rõ yêu cầu và phương pháp thực hiện, và hướng dẫn phá tự học cho học sinh biết cách sắp xếp nhiệu vụ tự học chủ yếu là cách kiểm tra trong khi giảng bài mới có kiêns thức lien - Về phong trào thi đua tự quản của học sinh nhà trường đã xây dựng cùng một hiệu của trường đã thành lập Ban tự quản của học sinh và ban quản lý kí túc xá theo thức theo dõi đã góp phần tích cực trong việc quản lý học sinh dân tộc, nâng cao lý, là những cán bộ quản lý được cán bộ giáo viên và học sinh tin yêu, quý trọng. - Thường xuyên chăm lo đến đời sống cán bộ giáo viên và học sinh động viên trường mà trọng tâm là hoạt động dạy học nói chung và hoạt động tự học nói dạy và học của thầy vảtò trong nhà hoạt động tự học. Họ chưa thấy rằng tự học có thể rèn luyện cho học sinh những - Trong việc kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tự học của học sinh giáo viên - Về phong trào thi đua tự quản cũng như việc chấp hành nội quy của học sinh trường nội trú dân tộc tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề đáng bàn như : việc tự học của một - Chưa có biện pháp hữu hiệu để tạo động lực cho người dạy và người học một - Ban quản lý chưa để ra các phần cụ thể về việc tự học cho học sinh chưa có chúng tôi nghiên cứu về thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh trong nhà - Thực trạng về nhận thức của giáo viên và học sinh. - Thực trạng về các quy định (nội quy của trường) về quản lý tự học. - Thực trạng hoạt về động của ban quản lý hoạt động tự học của trường. - Thực trạng về hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên theo - Thực trạng về hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy vấn đề quản lý hoạt động tự học của học sinh tại Trường PTDTNT còn nhiều hạn chế về tất cả các lĩnh vực hoạt động có liên quan đến chất lượng hoạt động tự học đã nêu chưa thực hiện đầy đủ theo những lý luận quản lý hoạt động tự học mà chúng Như vậy, để tăng cường hoạt động tự học của học sinh trung BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH Khoa Học Giáo Dục, 1993 “ Những quan điểm phương pháp luận của việc liên kết giữa nhà trường với gia đình trong công tác giáo dục học sinh. em, việc giáo dục học sinh và cần phải nâng cao tính thống nhất trong sự phối hợp Thực trạng công tác quản lý hoạt động tự học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, Công tác quản lý hoạt động tự học tại các trường phổ thông dân tộ