LUẬN VĂN: Tăng cường quản lý thu ngân sách địa phương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Ví dụ ở tỉnh Viêng Chăn)

LUẬN VĂN: Tăng cường quản lý thu ngân sách địa phương ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Ví dụ ở tỉnh Viêng Chăn)

Lượt xem: 71,933Lượt tải: 1Số trang: 79

Mô tả tài liệu

Ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (CHDCND Lào), Luật Ngân sách Nhà nước Lào ra đời và có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/1995 đã quy định thu ngân sách Nhà nước (NSNN) là một hệ thống thống nhất bao gồm thu ngân sách Trung ương (NSTW) và thu ngân sách các cấp chính quyền địa phương. Ngân sách tỉnh là một cấp trong ngân sách các cấp chính quyền địa phương được Nhà nước phân cấp nguồn thu theo chức năng quyền hạn cụ thể. Tuy nhiên trong thực tế quản lý thu ngân sách...

Tóm tắt nội dung

nước Lào ra đời và có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/1995 đã quy định thu ngân sách Nhà Ngân sách tỉnh là một cấp trong ngân sách các cấp chính quyền địa phương được Nhà Thông qua việc nghiên cứu hoạt động của thu ngân sách cấp tỉnh trong mối quan hệ Nghiên cứu chung về quản lý thu ngân sách cấp tỉnh trong toàn quốc và quản lý Chương 1: Vai trò của thu NSNN và tổ chức hệ thống quản lý thu ngân sách cấp Một đặc điểm nữa của thu NSNN là gắn chặt với thực trạng kinh tế và sự vận động - Thuế, lệ phí, phí do các tổ chức và cá nhân nộp theo quy định của pháp luật. + Thu nhập từ vốn góp của Nhà nước vào các cơ sở kinh tế. đó có thể phân tích, đánh giá và quản lý các nguồn thu NSNN. Một vấn đề hết sức quan trọng trong thu NSNN là việc xác định mức động viên và Quá trình hình thành nguồn thu ngân sách ở Lào bắt đầu và phân cấp quản lý sau 0594/QH Lào và Luật Thuế ra đời mới ổn định nguồn thu và đảm bảo nhiệm vụ chi cho (TNDN), thu nhập cá nhân… (Thường luật Thuế do Nhà nước Trung ương ban hành và quy Thứ hai, là biểu thuế địa phương chỉ áp dụng một mức cố định cho mọi thu nhập Thu nhập chịu thuế: Được xác định theo quy định của Luật tập trung vào ngân sách, sau đó điều tiết cho các cấp sẽ tạo ra biểu thuế thống nhất ở mô hình thứ hai có ưu điểm là địa phương có thể chủ động quy định một thuế hoạt trong chính sách thuế, thuế có thể trở thành công cụ điều tiết phân bổ dân cư, kinh tế. chức bộ máy thu thống nhất do Trung ương quản lý để phối hợp với chính quyền địa phương Thứ ba là trong cơ chế chính sách của Trung ương về phân định nguồn thu và quan hệ giữa các cấp ngân sách, thông qua trực tiếp nhất là số bổ sung để điều hòa thu ngân sách, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các vùng, miền và tăng cường quản lý của Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước Thuế là một hình thức huy động nguồn tài chính cho Nhà nước đã có từ lâu đời. Khi Nhà nước ra đời, thuế trở thành công cụ để Nhà nước có được nguồn thu nhằm trang Nhà nước đều sử dụng thuế để phân phối các khoản thu nhập và huy động nguồn thu cho khẳng định, một trong những quyền lực công của Nhà nước là thu thuế. Như vậy việc nộp thuế vào NSNN là nghĩa vụ, là sự đóng góp bắt buộc của các Nguồn của thuế là một phần thu định các thứ thuế, bắt buộc người nộp thuế phải thực hiện để Nhà nước có nguồn thu ổn cho NSNN và thực hiện những mục tiêu nhất định trong quản lý kinh tế – xã hội. tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XNCH, hệ thống thuế ở Việt Bất cứ hệ thống thuế của quốc gia nào cũng đều được phân loại để quản lý. Theo tiêu thức này thuế được chia thành hai loại là thuế trực thu và thuế + Thuế trực thu: là các thứ thuế trực tiếp huy động một phần thu nhập của người làm Đặc điểm cơ bản của thuế trực thu là người nộp thuế và người chịu thuế là một. Đặc điểm cơ bản của thuế gián thu là được Thuế trực thu có thể trực tiếp điều tiết bớt thu nhập của các doanh nghiệp và cá nhân lý được các hoạt động khác nhau, các nguồn thu nhập khác nhau để có thể mở rộng và phát NSNN có vị trí cực kỳ quan trọng, là điều kiện tiên quyết để đưa các luật thu phương diện lý thuyết mô hình bộ máy thu thuế phải đạt được hai tiêu chuẩn - Có khả năng thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các luật về thu việc lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy thu thuế. - Mô hình thu thuế trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tài chính bao Mô hình này có ưu điểm là với chức năng quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ các - Mô hình ngành thuế đặt dưới sự chỉ đạo của Bộ thu. Ưu điểm của mô hình này là sự chỉ đạo về công tác thuế sẽ sâu sát hơn, song việc Từ thực tế trên đây cho thấy rằng ngành thuế không nên là tổ chức độc lập với Bộ quan điều hành toàn bộ các nguồn thu tài chính trong đó có thuế. Về mối quan hệ ngành thuế và chính quyền địa thời kỳ cải cách, hầu hết tại các nước, cơ quan thuế là một bộ phận trong bộ máy chính quyền các cấp, chịu sự quản lý và điều hành chung của chính quyền địa Theo mô hình này ngành thuế sẽ được sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền các cấp, việc triển khai thực hiện chính sách thuế và thực hiện tính nghiêm minh của luật được từ Trung ương đến cơ sở, do tính chất phức tạp của công tác hành thu và thực chi luật thuế có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến hiệu quả công tác thuế và tổ chức chỉ đạo cơ quan sách cơ quan thuế các bang có thể tổ chức quản lý thu thuế riêng của bang như thuế đất, thuế toàn bộ cơ cấu tổ chức, quy trình quản lý thuế trên toàn quốc, việc bổ nhiệm cán bộ thuế Về mối quan hệ giữa ngành thuế và Hải quan đối với các nước có mô hình nền kinh tế kế hoạch tập trung, ngành thuế và Hải quan luôn là hai tổ chức riêng biệt độc lập. Mô hình này xuất phát từ cơ chế quản lý của các nước này. hàng hóa và các quy định phi thuế quan thời kỳ nền kinh tế phát triển, các nước đang chuyển dần từ cơ chế quản lý thuế quan được chuyển sang quản lý xuất nhập khẩu thông qua chính sách điều tiết bằng nhận thêm chức năng thu thuế xuất nhập khẩu, số thu về thuế xuất nhập khẩu của các nước hai ngành có khác nhau, quy trình quản lý Hải quan và quy trình quản lý thuế cũng có sự Trong quá trình thống nhất tổ chức ngành thuế, vai trò quyền lực và vấn đề tổ chức trung quyền lực thống nhất trong công tác quản lý thuế theo pháp luật. tập quyền áp dụng, đó là mô hình tổ chức cơ quan thuế Trung ương theo nguyên tắc cá Trong mô hình này cơ quan thuế có một định thế Tổng cục trưởng chịu Tổ chức bộ máy ngành thuế là nội dung quan trọng trong quá trình cải cách hành chính thuế, qua việc xây dựng bộ máy ngành thuế phù hợp đảm bảo việc tổ chức quản lý thuế một cách chặt chẽ, có hiệu quả nhất, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị Thứ nhất: Ngành thuế thường được tổ chức theo loại hình đối tượng nộp thuế hay Thứ hai: Ngành thuế thường tổ chức gắn với các cấp chính quyền hành chính địa khác như: quản lý chặt chẽ hệ thống đối tượng nộp thuế, kiểm soát hoạt động nền kinh tế quốc dân theo các chính sách vĩ mô, việc quản lý theo đối tượng nộp thuế mà trực tiếp là quyền tự quyết, tùy tiện trong việc tính thuế, thu thuế và xử lý các vấn đề liên quan đến giám sát, kiểm tra kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận trong cơ quan thuế. vào công việc chuyên môn của ngành thuế theo lợi ích của cục bộ các địa xu hướng cải cách hiện đại ngành thuế, quy trình quản lý thuế phải thay đổi thực tế hiện nay các nước tiên tiến đang áp dụng mô hình tổ chức ngành thuế, theo mô - Mô hình quản lý theo chức năng cho phép chuyên môn hóa sâu cán bộ thuế, tăng - Mô hình mới đảm bảo cho việc thực hiện quản lý thuế hữu hiệu hơn tạo điều kiện Sơ đồ 1.3: Mô hình quản lý theo đối tượng nộp thuế + Theo mô hình này, cơ quan thuế hình thành các phòng quản lý theo đối lý thu ngân sách nhà nước của Lào trong thời gian qua tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo thấy việc hoạch định hệ thống thu thuế nói chung và công tác hành chính thuế nói riêng nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hành chính thuế từ việc hoạch định chính sách thuế, xây dựng quy trình hành thu cho đến theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các thuế, tổ chức bộ máy cũng như công tác hành thu. Tổng quan về thực trạng quản lý thu ngân sách nhà nước Lào và thu ngân thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước (tỉnh) và hai là khả năng của nền kinh thống nhất bao gồm 8 luật Thuế đã được áp dụng cho các thành phần kinh tế như sau: Qua 10 năm thực hiện hệ thống chính sách thuế mới này, thu NSĐP ở Tỉnh Viêng Thuế trở thành nguồn thu chủ yếu của ngân sách cấp tỉnh: tỷ trọng thuế trong tổng quan trọng của ngân sách cấp tỉnh góp phần tích cực trong việc đảm bảo cân đối thu chi sách thuế ở Lào cũng bộc lộ nhiều hạn chế tác dụng của từng loại thuế nói riêng và cả hệ tượng chịu thuế không được quy định rõ ràng, đầy đủ, gây trở ngại cho người thu và nộp do vậy chính sách thuế hiện hành chưa bao quát hết nguồn thu phát sinh trong hoạt động kinh tế - Các chính sách thuế cụ thể trong hệ thống thuế hiện hành còn tách rời nhau, chưa hệ thống thuế hợp lý thích ứng với sự biến đổi của tình hình sản xuất kinh doanh. - Trong nội dung chính sách thuế còn chưa thực sự đảm bảo sự công bằng giữa các Những tồn tại của việc thực hiện hệ thống chính sách thuế của chúng ta là do các khoa học và đầy đủ nên trong việc xây dựng căn cứ tính thuế, biểu thuế, phương pháp thu Do công tác tổ chức quản lý thuế còn nhiều bất cập, cơ quan thuế chưa quan tâm hợp với thực tiễn trên 20% cán bộ thu thuế là chưa được đào tạo chuyên Quy trình quản lý thu thuế quá trình quản lý thu thuế được mô tả như sau: - Cơ quan thuế là cấp quản lý thu thuế theo một địa bàn. - Phòng trực tiếp quản lý thu được tổ chức theo đối tượng nộp mô hình tổ chức như trên, mọi vấn đề liên quan đến đối tượng nộp thuế chủ bộ thuế trực tiếp chuyên quản một số đối tượng thuế nhất định. nộp thuế cho từng cán bộ chuyên quản có thể căn cứ vào địa bàn hoặc theo từng ngành Trong cơ quan thuế, phòng quản lý đối tượng nộp thuế mà trực tiếp là cán bộ và ra thông báo thuế, trực tiếp quản lý thu thuế quyết toán với từng đối tượng nộp thuế. vụ giúp lãnh đạo trong việc quản lý thuế trên địa bàn như: xây dựng kế hoạch, báo cáo số thu, tổng hợp số liệu hay cung cấp toàn bộ sổ sách hóa đơn và toàn bộ ẩn chỉ thanh tra và số lượng tố tụng về thuế trực tiếp kiểm tra đối tượng nộp thuế khi thường, việc kiểm tra thuế được tiến hành sau khi các bộ phận trực tiếp quản lý đối tượng Việc quản lý thuế theo mô hình như trên có một số ưu điểm sau: - Gắn chặt trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản lý đối tượng nộp thuế, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong công việc của cán bộ thuế. đảm bảo cơ sở cho việc quản lý đối tượng nộp thuế. - Đảm bảo thông tin giữa cơ quan thuế và đối tượng nộp thuế được thực hiện Xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc về thuế, tạo điều kiện đối tượng nộp thuế Quá trình quản lý thuế như trên phù hợp với nền kinh tế ở trình độ nhất định, nhận Tuy nhiên, toàn bộ quá trình quản lý thu thuế được thực hiện bởi một phòng (bộ phận) hay trực tiếp một cán bộ chuyên quản của mỗi đối tượng nộp thuế như vậy rất dễ hiện tượng như thiếu khách quan, trung thực trong việc xử lý các vấn đề về thuế hoặc một phòng quản lý thu thuế, rất dễ xảy ra tình trạng quan liêu cửa quyền trong quản lý thuế và + Việc quản lý đối tượng theo dạng cơ quan thuế tính thuế và ra thông báo thuế dẫn đến trách nhiệm pháp lý của cơ quan thuế, cán bộ thuế quá cao, không khuyến khích được đối tượng nộp thuế, nâng cao được ý thức trách nhiệm pháp lý của mình trong việc + Việc quản lý như trên chỉ phù hợp khi số lượng nộp thuế còn ở mức hạn chế, với được một khối lượng đối tượng nộp thuế với khối lượng công việc như trên. Quy trình quản lý thuế cụ thể ở CHDCND Lào trong thời gian qua được thực hiện * Quản lý đối tượng nộp thuế Xuất phát từ những đặc điểm tổ chức bộ máy ngành thuế của Lào đó là: - Ngoài chức năng tổ chức quản lý thu, cơ quan thuế còn đảm nhiệm một số chức và hoàn toàn chịu trách nhiệm từ việc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế của cơ sở. Kê khai đăng ký thuế là khâu đầu tiên trong công tác quản lý thu thuế, tạo điều kiện cho cơ quan thuế nắm được cơ bản các thông tin về các cơ sở kinh doanh trên địa bàn để có căn cứ lập sổ danh bạ thuế, kiểm tra quản lý thu thuế theo đúng luật thuế nơi trực tiếp quản lý đối tượng. Để đảm bảo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên lãnh thổ và phù hợp với Hàng tháng cơ quan thuế phải lấy danh sách các cơ sở kinh doanh hoặc đối chiếu hoặc thu hồi giấy phép đầu tư để trên cơ sở có thể quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thời gian qua, việc quản lý đối tượng nộp thuế theo cơ chế như trên đã cho quản lý đối tượng cũng được cơ quan thuế địa phương tăng cường chặt chẽ và hiệu vì vậy theo phương pháp cơ quan thuế kê khai quản lý đối tượng như trên làm quá tải khối lượng công việc của cơ quan ký quản lý đối tượng nộp thuế được thực hiện một cách thủ công hoàn toàn dễ dẫn Việc cơ quan thuế không trực tiếp xem xét cấp đăng ký kinh doanh gây một số khó khăn nhất định trong công tác quản lý đối tượng nộp giữa cơ quan cấp đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế gây tình trạng thất thu lớn về số hộ kinh doanh và đối tượng nộp thuế đồng thời gây khó khăn trong việc quản lý thuế. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện lập và nộp tờ kê khai thuế theo từng sắc thuế với cơ Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra tính thuế và ra thông báo thuế số thuế phải thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh theo luật định. Cơ chế quản lý tu nộp như trên được gọi là phương pháp cơ quan thuế tính khi ra thông báo, cơ quan thuế phải kiểm tra tờ khai, tính thuế và xác nhận vào tờ thuế, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện việc nộp tiền thuế vào KBNN hoặc trực tiếp cho Như vậy cơ quan thuế phải kiểm tra xử lý nhiều đối tượng nộp thuế trong một thời gian ngắn, do đó trách nhiệm pháp lý không được đảm bảo, độ chính Việc nộp thuế ở tỉnh Viêng Chăn trong thời gian qua được thực hiện dưới nhiều thế nào và làm sao để quản lý việc nộp thuế một cách chặt chẽ nhất, tạo điều kiện thuận lợi Cơ quan thuế phải xuất biên lai do Bộ Tài chính phát hành cho người nộp thuế để Phương pháp thu trực tiếp thường được áp dụng đối với các đối tượng nộp thuế là các thường được áp dụng đối với các đối tượng không tự giác đến nộp, nộp thuế mà phải do cán thu thuế không có chứng từ, biên lai hay thông đồng với đối tượng nộp thuế để tham ô tiền pháp này trong thời gian qua không được ủng hộ của đối tượng nộp năm gần đây, ngành thuế của Lào đã cho thí điểm đối tượng nộp thuế trực tiếp nộp pháp này hiện nay đối tượng nộp thuế sau khi chuyển tiền không có chứng từ chứng minh số tiền đã nộp vào ngân sách mà muốn có phải sao in từ cơ quan thuế nơi trực tiếp quản lý. thuế nên hướng dẫn cho các đối tượng nộp thuế nộp theo phương pháp này. thuế là hoạt động giám sát kiểm tra của tổ chức chuyên trách làm công tác kiểm tra của cơ quan thuế, là loại kiểm tra ở giai đoạn sau khi các hoạt động có liên quan đến thuế đã phát thanh tra là một trong nước cơ sở pháp lý có hiệu lực trong hoạt động xét xử của tòa án đối với Trong nghĩa vụ thi hành luật thuế của các đối tượng có sự khác có nhiệm vụ thanh tra cả đối tượng thi hành luật thuế trực tiếp và cả đối tượng được Nội dung của thanh tra thuế đối với các tổ chức cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp của các đơn vị, cá nhân làm nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước. Đối với đối tượng được giao nhiệm vụ thu thuế và quản lý thuế, thanh tra thuế tập - Thanh tra việc thực hiện và hướng dẫn đối tượng nộp thuế trong việc áp dụng luật thuế và thực hiện các quy định của Nhà nước. - Thanh tra việc sử dụng các quỹ, tài sản trong nội bộ ngành thời gian qua, thanh tra thuế đã góp phần quan trọng nâng cao kết quả quản lý trọng nhất là thông qua hoạt động thanh tra kiểm tra luật thuế và các văn bản dưới luật được lý trong nghĩa vụ nộp thuế của đối tượng nộp thuế đồng thời làm trong sạch hóa đội ngũ cán Với cơ chế cơ quan thuế tính thuế, do tổ chức bộ máy ngành thuế theo sắc thuế và đối tượng nộp thuế, do vậy chức năng thanh tra kiểm tra và xử lý tố tụng về thuế được thực hiện do một bộ phận thanh tra trong bộ máy ngành thuế đảm như vậy nên việc phân định chức năng trong quy trình quản lý thuế không rõ ràng, tất cả các bộ phận trực tiếp quản lý thu thuế đều có quyền kiểm tra đối tượng nộp thuế, do vậy sau khi bộ phận chuyên quản đã trực tiếp thanh quyết toán tiền thuế do vậy việc xử lý các vi phạm về thuế chưa được thực hiện triệt để, công việc thanh tra hàng ngày chủ yếu là xử Trong thời gian qua, trong các chế tài cụ thể của luật thuế đều quy định quyền thi vực thuế là hành vi do tổ chức, cá nhân vi phạm những quy định của luật thuế, pháp lệnh luật thuế mà xử lý theo các mức độ từ nhắc nhở, cảnh cáo, phạt hành chính, ấn định số Việc xử lý các vi phạm và cưỡng chế thuế nhằm mục đích ngăn chặn kịp thời hành chưa thật nghiêm minh, quyền hành của cơ quan thuế trong việc xử lý và cưỡng chế chưa Cùng với việc xử lý và cưỡng chế các vi phạm về thuế, việc khiếu nại và xử lý tố Theo quy định của luật, đối tượng nộp thuế khi không chấp nhận số thuế được tính hay các quyết định của cơ quan thuế thì có thể không chấp nhận số thuế được tính hay các quyết định của cơ quan thuế thì có thể khiếu nại lên ba cấp. - Cấp cơ quan thuế địa phương trực tiếp quản lý. các cấp đều do hệ thống hành pháp trực tiếp xử lý trong khi đó ngành thuế là người tham mưu các văn bản về thuế, ngành thuế là người thực hiện luật và các pháp lệnh về thuế đồng thời khi có sự tranh chấp giữa người nộp thuế và cơ quan thuế thì vẫn là ngành thuế Việc quy định như trên làm cho đối tượng nộp thuế có cách nhìn không pháp mà còn phải mở rộng sang khâu tư pháp, việc phân sử các vấn đề về thuế có thể được tiến hành ở hai cấp, cấp hành chính và cấp tòa án độc lập, chỉ khi đó đối tượng nộp thuế ngành Hải quan đã nằm trong một vụ và được gọi là vụ Hải quan – Thuế. đảm nhiệm việc quản lý thu thuế trong nội địa, còn ngành Hải quan đảm nhiệm việc quản Vụ thuế là một bộ máy trong hệ thống thu của NSNN và trực thuộc Bộ Tài chính, về thuế để Bộ Tài chính, trình Chính phủ và Quốc hội, tổ chức phổ biến các luật thuế đã - Chỉ đạo hệ thống thuế Nhà nước quản lý công tác thu thuế và thu khác, thống nhất trong cả nước theo các văn bản quy định và kiểm tra giám sát việc chấp hành các luật Việc thành lập hệ thống thuế trong thời gian qua là theo ngành dọc tập trung trong tay cơ quan thuế Trung ương để tăng cường khả năng chỉ đạo thống nhất công tác Cơ quan thuế Trung ương có một định chế vụ toán và thanh tra thuế; phòng tổ chức và hành chính; phòng quản lý thu và Chính phủ về việc triển khai thực hiện hệ thống chính sách thuế, tổ chức việc thu ngân sách do vậy, mối quan hệ giữa Bộ Tài chính và Vụ Thuế là mối quan hệ chỉ đạo. Tài chính tham gia điều hành cả tổ chức bộ máy và các hoạt động của vụ thuế trong đó đặc biệt là hệ thống chính sách thuế và quy trình quản lý thu thuế. nay việc đặt Vụ thuế dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Tài chính là thích hợp và đây cũng Trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Vụ Thuế có mối quan hệ đặc biệt với các địa phương trong công tác thuế, đảm bảo sự song trùng lãnh đạo của ngành thuế và UBND các cấp trong công tác thuế, cụ thể là: Về mặt tổ chức: Trước khi ra quyết định để bầu lãnh đạo cơ quan thuế địa phương, Vụ thuế phải trao đổi thống nhất và được sự nhất trí bằng văn bản của chính quyền địa Về mặt hoạt động nghiệp vụ: Cơ quan thuế phải có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tổ chức thu thuế, giúp địa phương trong việc hoạch định ngân sách hàng năm, đề xuất các biện pháp quản lý thu thuế trên địa bàn, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan trong việc chống thất thu thời gian qua, quan hệ giữa ngành thuế và chính quyền địa phương được củng cố và phát triển, ngành thuế đã tranh thủ triệt để sự ủng hộ của các cấp chính quyền sự can thiệp quá sâu của chính quyền địa phương vào công tác thuế đặc biệt là việc miễn Ngoài ra, mối quan hệ trong nội bộ ngành thuế là các mối quan hệ mang tính chất Đối với cơ quan thuế cấp trên trong thời gian kịp thời để đảm bảo việc thực hiện nghiêm chỉnh các luật thuế, đồng thời chưa tăng cường Ngoài ra trong mối quan hệ phối hợp trên khía cạnh quản lý thu thuế xuất nhập khẩu, quan thuế, song Vụ Hải quan lại đảm nhiệm một phần quan trọng trong việc thu thuế xuất nhập cũng gây khó khăn không ít cho việc điều hành chính sách thu thuế đồng thời gây khó khăn cho cả đối tượng nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp các mối quan hệ trên, cơ quan thuế cần phải có mối quan hệ mật thiết với các cơ quan khác như: Công an, kiểm soát, thanh tra, tài chính, quản lý thị trong công tác thu thuế và cưỡng chế thuế; phối hợp mật thiết với các cơ quan tuyên tượng nộp thuế chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Cơ cấu tổ chức cơ quan thuế Trung ương mặc dù đã hình thành và đã thu được thành phần kinh tế đã bung ra khá mạnh mẽ đòi hỏi thuế phải có một cơ chế quản lý mới, cơ chế tự kê khai, tự tính thuế và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc thực thuế, quy trình quản lý mới với việc sử dụng máy vi tính đòi hỏi cơ cấu tổ chức ngành thuế và đặc biệt là cơ quan thuế Trung ương phải có cải cách sao cho phù hợp với những yêu Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan thuế ở tỉnh Viêng Chăn thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo song trùng với Vụ Thuế và Sở Tài chính cùng cấp để tổ chức công tác thu thuế và thu khác trên địa bàn. Mô hình chung của cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng thuế ở các tỉnh thành phố - Tổ quản lý thu mô hình trên, các bộ phận nghiệp vụ bố trí chủ yếu theo đối tượng nộp thuế. Cán bộ chuyên quản trực tiếp quản lý, theo dõi một số đối tượng nộp thuế và chịu trách nhiệm pháp lý về việc chấp hành chính sách thuế của đối tượng nộp thuế do vậy mô hình này đã bộc lộ rất nhiều hạn chế (đã trình bày rõ trong phần quy trình quản lý thu ngành thuế có hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình hay không một phần phụ cách hành chính thuế trong đó đặc biệt là vấn đề nộp thuế qua Kho bạc là một hướng đi đúng. cho công việc này, chính vì vậy đối tượng nộp thuế gặp nhiều khó khăn trong việc mang tiền Trong chương trình cải cách thuế hiện nay, hệ thống thuế đã thay đổi, cơ chế quản lý thuế thay đổi và quy trình nghiệp vụ thu thuế cũng thay đổi. máy vi tính vào quy trình quản lý thuế đòi hỏi việc bố trí cơ cấu bộ máy thuế ở cơ sở cũng Cấp huyện gọi là tổ thuế, là một cơ quan chuyên môn đặt tại các huyện, trực thuộc phòng Thuế các tỉnh đồng thời trực thuộc phòng Tài chính cấp huyện cùng cấp, có chức năng trực tiếp tổ chức công tác thu thuế và thu khác trên đảm bảo theo đúng luật pháp và sự hướng Mô hình chung của tổ chức bộ máy cơ quan thuế cấp huyện bao gồm: các văn bản về thuế cho các tầng lớp nhân dân và các đơn vị kinh doanh mà nằm trên địa bàn; xây dựng kế hoạch thu thuế trên địa bàn; quản lý và sử dụng quỹ ngân sách theo quy - Bộ phận quản lý thu thuế: Bộ phận này có nhiệm vụ tổ chức cho các đơn vị kinh tượng nộp thuế, lập và phát hành thông báo thuế làm các nhiệm vụ kế toán thống kê về thuế, lập các báo cáo về tình hình thu thuế của cơ quan. - Bộ phận kiểm tra thuế: Bộ phận này thực hiện nghiệp vụ kiểm tra xử lý đối với các đối tượng nộp thuế, cán bộ thuế trong tổ theo chương trình kế hoạch kiểm tra đã định Về tổ chức bộ máy cơ quan thuế cấp huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc quản lý thuế trên địa bàn nhưng trong thời gian qua còn một số tồn tại chủ yếu Những vấn đề đang đặt ra trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước các nguồn thu của Nhà nước phải được thể hiện trong một kế hoạch thu NSNN thống sáng tạo của các địa phương trong việc quản lý và thực hiện thu NSĐP; Ví dụ: Hầu như kiến thức kinh tế hiện đại, quản lý tài chính còn thiếu năng lực tổ chức và hoạt động thực - Tổ chức cán bộ và quản lý, thu NSĐP còn tùy tiện, thiếu ổn định theo các chức nhân, từ trình độ yếu kém của nền kinh tế, chính sách và cơ chế quản lý tài chính từ công Qua phân tích nội dung hệ thống thuế và công tác quản lý thu ở tỉnh Viêng Chăn. + Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách tỉnh Viêng Chăn và có xu hướng ngày hướng giảm dần vai trò tắc động của thuế đối với sản xuất kinh doanh còn hạn chế, các Mục đích nhiệm vụ của công cuộc cải cách tăng cường quản lý thu thuế giai lý thu thuế trong giai đoạn hiện nay của Lào công cuộc quản lý thu thuế ở Lào đã có những tiến bộ đáng kể trên phương diện hoạch Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác quản lý thu thuế cũng còn thuế của Nhà nước rất có nhạy cảm đối với chương trình kinh tế đối biến đổi đó đòi hỏi công tác quản lý thu thuế cần phải được tiếp tục hoàn thiện nhằm làm cho công tác thu thuế thích ứng với tình hình mới và có tác động tích cực đối cường quản lý thu thuế phải dựa trên cơ sở pháp luật và tiến hành đồng bộ trên các mặt cải cách thể chế quản lý thu thuế, bộ máy quản lý phải hợp lý đúng đắn và nâng cao đội ngũ cán bộ và công chức quản lý thu thuế, trong đó: Đảng và Nhà nước Lào, từ thực tế thi hành công tác quản lý thu thuế trong những năm vừa qua, chúng tôi cho rằng công tác quản lý thu thuế ở Lào trong giai đoạn tới cần đạt được - Công tác tăng cường quản lý thuế phải làm cho hệ thống chính sách thuế từng - Tăng cường quản lý thu NSNN xét ở khía cạnh quản lý thu thuế phải đạt được bộ thu thuế và đối tượng nộp thuế. - Tăng cường quản lý thu thuế phải thích ứng với xu hướng hội nhập, mở cửa theo chủ trương phát triển kinh tế đối ngoại của Lào, từng bước làm cho hệ thống thuế của Lào cả về chính sách, cơ chế hành thu có những nét tương đồng với hệ thống thuế trong khu Nhiệm vụ chủ yếu của tăng cường quản lý thu thuế Trên cơ sở những định hướng lớn trong việc Tăng cường quản lý thu thuế của Đảng Nhiệm vụ chủ chốt của sắc thuế là phải đảm bảo đưa ra được một hệ thống thuế đơn giản dễ hiểu, dễ thực hiện, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản lý. phục những tồn tại của hệ thống thuế hiện hành, tăng cường quản lý thuế còn phải đáp ứng Công tác quản lý thuế mới vừa phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội vừa phải thích ứng với trình độ, năng lực của người nộp thuế và người thu bối cảnh nền kinh tế hiện nay của đất nước Lào, tăng cường quản lý thu - Cải tiến cơ chế quản lý thu thuế, thực hiện cơ chế tự kê khai, tự tính trách nhiệm pháp lý của đối tượng nộp thuế. ứng với quy trình quản lý thuế hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà Xuất phát từ yêu cầu cơ bản trên, việc đổi mới hoàn thiện hệ thống chính sách thuế - Chính sách thuế phải đảm bảo bao quát hết nguồn thu, phù hợp với đặc điểm nền - Đảm bảo được tính khách quan, linh hoạt, công bằng trong hệ thống chính sách thuế dụng, khuyến khích các thành phần kinh tế tự giác thực hiện các yêu cầu của luật sách xã hội trong luật thuế, đảm bảo sự bình đẳng thực sự giữa các thành phần kinh - Đảm bảo tính dân chủ, công khai trong việc thực hiện luật thuế, nâng cao trách nhiệm pháp lý của đối tượng nộp thuế thể hiện trong luật sách thuế trong việc Tăng cường quản lý thu thuế cần tập trung vào một số vấn đề cơ Đổi mới chính sách thuế phải trên cơ sở mở rộng diện thu thuế và điều chỉnh thuế + Thực hiện tách dần các yếu tố của chính sách xã hội và áp dụng thống nhất đối chính sách thuế bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ của nền kinh tế. thuế nhập khẩu cho phù hợp với chính sách nhập khẩu và thông lệ quốc tế, bảo vệ sản xuất Một cơ cấu thuế hợp lý trên các cơ sở hợp lý sẽ đảm bảo việc điều tiết thu nhập thỏa đáng đối với các đối tượng nộp thuế và hạn chế được tình trạng trốn lậu cấu thuế hiện hành nhằm mục tiêu hàng đầu là tăng cường hiệu quả của toàn bộ hệ thống thuế, phải thực hiện chống thất thu thuế ngay từ khi hoạch định chính sách thuế và xây dựng pháp luật về thuế, đồng thời tạo điều kiện tối đa nhất cho đối tượng nộp thuế trong Để thực hiện tốt các mục tiêu của việc tăng cường quản lý thuế, một trong những nội dung quan trọng nhất, quyết định đến tăng cường quản lý thuế đó là xây dựng một quy trình quản lý thuế mới, hiện đại, phù hợp với nội dung của tăng cường quản lý với việc xây dựng quy trình mới, ngành thuế sẽ phải tiến hành tăng cường quản lý toàn bộ quy trình của bộ máy chính sách thuế hiện tại từ cơ chế quản lý theo mô hình cán bộ chuyên quản, cơ quan thuế tính thuế sang mô hình quản lý thuế hiện đại, tự kê khai, tự tính, tự Đặc trưng của quy trình quản lý thuế mới hiện nay là đối tượng nộp thuế phải tự Cơ quan thuế thực hiện đúng chức năng hành thu thuế do Nhà nước quy đối tượng nộp thuế và cán bộ thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách Nhà nước, Để đảm bảo thực hiện tốt quy trình thực hiện thu thuế như trên cần phải chú ý một chính là những căn cứ và cơ sở đảm bảo việc tự kê khai, tự tính thuế của đối tượng nộp thời cũng là điều kiện để đối tượng nộp thuế có thể được khấu trừ đầu vào khi thực tính thuế của đơn vị sẽ được gắn liền với những quy định về xử phạt trong những trường phải làm việc theo chức năng nhiệm vụ thành từng khâu quản lý, không có cán bộ thuế Việc cán bộ thuế kiểm tra doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo - Tổ chức bộ máy ngành thuế cần phải được cải tiến theo mô hình phân công công việc theo chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận và cơ quan thuế pháp lý mỗi cấp. nghệ tin học vào ứng dụng trong công tác quản lý thuế để đảm bảo cho việc quản lý một và nghĩa vụ nộp thuế, đồng thời giải thích cụ thể chính sách thuế và các thủ tục nộp thuế giúp đối tượng nộp thuế thực hiện việc tự khai, tự tính thuế một cách chính xác. - Đảm bảo sự kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với KBNN và các ngành quản lý chức năng khác để theo dõi kịp thời tình hình thu nộp thuế của đối tượng nộp thời gian qua vụ thuế đã nghiên cứu và ban hành quy trình quản lý thuế Trong nội dung của quy trình quản lý thuế này về cơ bản đã giải quyết được những hạn chế của quy trình quản lý thuế cũ đáp ứng những mục tiêu cơ bản của qui trình quản lý - Quy trình tự kê khai, tự tính thuế và nộp thuế: áp dụng cho các trường hợp chấp - Quy trình nộp thuế trực tiếp: áp dụng đối với các trường hợp đối tượng nộp thuế Bộ Tài chính (Vụ Thuế) ban hành và việc vận dụng nó trong thực tiễn, chúng tôi chỉ đi sâu Quy trình quản lý thuế tự kê khai, tự tính thuế và nộp thuế vào kho bạc Nhà nước áp dụng cho việc quản lý thuế tại cơ quan thuế Trung ương, đối tượng chủ yếu của quy quy định gửi cơ quan thuế đăng ký nộp thuế và xin cấp mã số thuế. Cơ quan thuế thành lập một bộ phận chuyển tiếp nhận và gửi công văn, vào sổ và phòng hành chính của cơ quan thuế và trở thành cầu nối giữa cơ quan thuế và đối tượng nộp đối tượng nộp thuế, hạn chế việc tiếp xúc riêng giữa đối tượng nộp thuế và cán bộ trực tiếp quản lý thu kiểm tra việc kê khai trên tờ đăng ký thuế, nếu có đầy Mã số thuế này sẽ nằm trong hệ thống nối mạng máy tính và được cấp thống nhất trên cả nước, do vậy mỗi đối tượng nộp thuế sẽ có một mã số thuế thuế địa phương và Vụ thuế sẽ thực hiện nghiệp vụ kiểm tra tính chính xác của các thông tin trên dữ liệu và mã số thuế sau đó in ra một thông báo mã số gửi cho đối cơ quan hữu quan khác khi đó mã số đối tượng nộp thuế đó được lưu giữ trong mạng máy Việc cấp mã số như trên sẽ giúp cơ quan thuế dễ dàng bảo quản và bổ sung hồ sơ - Đi kèm với mã số thuế và các thông tin đầy đủ về các đối tượng nộp thuế và luôn có thể theo dõi đối tượng nộp thuế một cách đồng bộ. giữa cơ quan thuế ở các địa phương về hoạt động của một đối tượng nộp trực tiếp quản lý thu trên cơ sở thông báo thuế, theo dõi số thu nộp và có Căn cứ vào việc chấp hành nộp thuế của đối tượng nộp thuế, phòng quản lý thu thuế đề nghị xử lý đối với các đối tượng vi phạm pháp luật thuế, đề nghị ở mức phạt nộp Phòng quản lý thuế có trách nhiệm nhắc nhở, đôn đốc, hướng dẫn đối tượng nộp Theo quy trình xử lý tờ khai và đôn đốc thuế như trên đã thể hiện tương đối rõ cơ quan thuế phải in ra thông báo và gửi đối tượng nộp thuế làm cơ sở nộp thuế. Đây là một điểm chưa thực sự dân chủ trong quy trình quản lý thuế mới. để việc trao trách nhiệm pháp lý cho đối tượng nộp thuế. + Việc hình thành phòng trực tiếp quản lý thu nghĩa là vẫn còn cơ sở của cán bộ + Vấn đề cải cách quy trình nộp thuế được thể hiện rõ trong quy trình quản lý thuế Việc nộp thuế trực tiếp qua kho bạc cần phải được sự ủng hộ của hệ thống Kho bạc trong việc thiết lập mạng lưới thu ngân sách rộng khắp, đồng thời cải tiến thủ tục nộp thuế hàng tạo điều kiện giúp cơ quan thuế trong việc thu thuế và xử lý các vi phạm về là việc ưu tiên thực hiện lệnh thu vào ngân sách và phong tỏa tài khoản đối với các Từ những vấn đề trên việc xử lý tờ khai, thông báo thuế và nộp thuế của đối tượng Việc cải cách các hình thức nộp thuế cũng cần phải xem xét một cách đồng bộ Thông tin từ kho bạc đến cơ quan và đối tượng nộp thuế cần phải được cải tiến Việc thực hiện nhiệm vụ ở phòng trực tiếp quản lý thu được tiến hành tập thể chủ yếu tại cơ quan thuế, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với đối tượng nộp thu thì chủ động lập hồ sơ theo quy định đề nghị hoàn thuế gửi đến cơ quan những quy trình xử lý hoàn thuế như trên cho thấy tính hành chính trong công tác thuế được thể hiện rất cao, tuy nhiên trong quy trình xử lý hoàn thuế việc kiểm tra xử lý hoàn thuế cần phải được phòng nghiệp vụ thuế cùng xem xét và xác nhận về thủ tục Trong chính sách thuế, mặc dù đã được hạn chế tối đa, tuy nhiên việc xử lý các giảm thuế, phòng quản lý thu lập danh sách định kỳ gửi phòng kế hoạch, phòng máy tính Theo quy trình mới việc xử lý giảm thuế hay các ưu đãi về thuế được thực hiện chủ yếu do phòng quản lý trực tiếp đối tượng nộp thuế, do vậy chưa thực sự đảm bảo tính khách quan và chính xác của các quyết định cần thiết phải có biên bản kiểm tra xác định Thẩm quyền miễn giảm thuế và xử lý các vấn đề thuế nên trao cho cơ sở nơi trực tiếp quản lý thu, tuy nhiên các trường hợp đặc biệt hay số thuế được miễn giảm lớn thì cần Phòng trực tiếp quản lý thu thuế giải đáp các vướng mắc về thủ chính sau khi nhận được quyết toán thuế, vào sổ công văn và chuyển tiếp cho phòng trực Phòng trực tiếp quản lý thu sẽ tiến hành kiểm tra quyết toán thuế, việc kiểm tra - Có chênh lệch lớn về số thuế phải nộp, đã nộp giữa quyết toán và số liệu cơ quan kiến nghị hình thuế xử lý theo luật định đồng thời thông báo với các bộ phận liên quan với - Kiên quyết xử lý thu và phạt đối với các trường hợp kiểm tra phát hiện với các số thuế phải nộp tăng lên, số tiền truy thu và phạt đó không được coi là chi phí hợp lý của cơ Công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một biện pháp hết sức quan trọng trong việc chống thất thu thuế, nó là một khâu không thể thiếu trong quy trình quản lý thuế mới. ấn chỉ, công tác thu nộp thuế, công tác kế hoạch tạo thành một thể thống nhất trong quy Hai là: Tăng cường hiệu lực của tổ chức thanh tra trong việc kiểm tra, xử lý các vi đảm bảo được tính pháp lý cao của luật thuế và ý thức tự giác của đối tượng nộp thuế. Mô hình quản lý thuế hiện đại là mô hình tổ chức theo chức năng trong đó thanh tra, sư đa dạng cả về số lượng và cơ cấu của đối tượng nộp thuế. tờ khai và tự nộp thuế hoạt động có hiệu quả chức năng thanh tra cần được tăng cường và chênh lệch giữa các số thuế do đối tượng nộp thuế tự kê khai, tự tính và số thuế chính xác Để thực hiện tốt chức năng thanh tra, kiểm tra trong quy trình quản lý thuế mới Trên cơ sở quy trình quản lý thuế mới, căn cứ vào chính sách thuế để cơ quan thuế Trên cơ sở lựa chọn đối tượng thanh tra, cơ quan thuế xây dựng các biện pháp Để đảm bảo cho công tác thanh tra, kiểm tra có hiệu quả, trong luật Thuế cần Có như vậy mới đảm bảo được cơ quan thuế thực thi được quyền và nghĩa vụ của Để đảm bảo tính công bằng, dân chủ trong việc thực hiện quy trình quản lý thuế mới, trong quy định của luật, quyền của đối tượng nộp thuế cũng được lưu ý đó là: Để tăng cường hiệu lực của luật thuế, một phải xây dựng trong luật một hệ thống và cưỡng chế thi hành pháp luật của cơ quan quy trình quản lý thuế cũ, việc quy định các chế tài về xử phạt chưa nghiêm Đồng thời quyền thi hành pháp luật và cưỡng chế của cơ quan thuế là rất hạn chế. thời các hành vi không chấp hành các luật pháp, trong quy trình quản lý thuế mới cần thiết thu vào ngân sách… để đảm bảo cưỡng chế việc thực hiện các yêu cầu của lập cơ quan cưỡng chế thuế chuyên xử lý cưỡng chế các trường hợp vi phạm pháp Theo quy trình quản lý thuế cũ, tính bình đẳng giữa đối tượng nộp thuế và cơ quan thuế hiện yêu cầu của cơ quan thuế đồng thời có thể khiếu nại lên 3 cấp: cấp Cơ sở, cấp Tỉnh và trình quản lý thuế mới việc cải cách hành chính thuế cần phải mở rộng sang cả hệ thống tư Tòa án thuế là cơ quan chuyên xử lý các vụ vi phạm về thuế như: Trốn thuế, tranh chấp về thuế giữa đối tượng nộp thuế với cơ quan thuế hoặc giữa các đối tượng nộp thuế Trong trường hợp đối tượng nộp thuế không đồng ý với quyết định của cơ quan thuế Quyết định của tòa án buộc các đối tượng nộp thuế hoặc cơ quan phải nghiêm chỉnh thi Trong trường hợp cơ quan thuế có những quyết định sai đều phải chịu trách nhiệm và Tổ chức bộ máy ngành thuế của Lào đã có từ lâu, nhưng nó được kiện toàn và trở thành từ năm 1991 đến nay là phù hợp với cơ chế quản lý thu thuế đã thực thi từ năm 1991 Để cải tiến và hoàn thiện hơn tổ chức bộ máy ngành thuế nước ta cần phải tuân Hai là: Nguyên tắc phối hợp ngang, dọc trong công tác thu thuế khác với các mặt Hiện nay công tác thu thuế ở nước ta diễn ra trong bối tăng cường quản lý thu thuế cho hợp lý với điều kiện hội biến đổi đó, tất yếu sẽ có tác động đến việc tổ chức bộ máy ngành công tác bộ máy thuế nếu bỏ qua các yếu tố đó sẽ dẫn đến hạn chế hiệu năng của Một là, xác định rõ mối quan hệ giữa ngành thuế với các đơn vị chức năng khác. - Hiện nay ở nước ta vụ thuế được đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Bộ - Nguyên tắc song trùng lãnh đạo là cần thiết trong bộ máy ngành thuế của nước ta Tổ chức bộ máy ngành thuế là nội dung quan trọng trong quá trình cải cách hành chính thuế, làm sao thiết lập được mô hình quản lý thuế có hiệu quả nhất phù hợp với sự Yêu cầu cơ bản của việc cải tiến mô hình tổ chức ngành thuế: - Tổ chức bộ máy phải phù hợp với quy trình quản lý thuế mới, đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý thu pháp lý của thuế đảm bảo việc kiểm tra, giám sát và chỉ đạo chặt chẽ việc quản lý thu Theo mô hình quản lý thuế hiện đại, toàn bộ việc tiếp nhận tờ khai, xử lý và kiểm một cơ quan thuế, đảm bảo sự tách rời sự liên hệ trực tiếp giữa cán bộ thuế và đối tượng nộp thuế, đảm bảo tính khách quan của quy trình quản lý và đối tượng nộp thuế được thực hiện theo một lệnh nhất định qua nhiều khâu trong việc kiểm tra xử lý đảm bảo tính chính xác và khách quan của các quyết định xử lý. kiện thuận lợi nhất cho đối tượng nộp thuế trong việc thực hiện luật theo quy trình quản lý thuế này bộ phận thanh tra là lực lượng cơ bản của cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thông phận dịch vụ hỗ trợ đối tượng nộp thuế cũng có thể coi là một bộ phận trong quy trình làm nhiệm vụ hướng dẫn trợ giúp có nghiệp vụ đối với các đối tượng nộp thuế Như vậy theo mô hình quản lý thuế hiện đại sẽ không còn phòng quản lý trực tiếp trình như: Đốc thu và cưỡng chế thuế, xử lý các vấn đề về thuế, trợ giúp các đối tượng nộp Để đảm bảo thực thi công tác hành chính thuế, trong các văn bản quy định phải thể Quy định rõ các định chế xử lý trong các trường hợp vi phạm luật thuế, có như Nâng cao tính pháp lý trong các văn bản quyết định về thuế như nâng cao pháp lý bộ luật thuế, luật Ngân sách, thực hiện việc phân cấp rõ ràng để gắn trách nhiệm trong việc Đảm bảo tính trung lập cao trong việc thực hiện các chính sách thuế, bảo vệ sự lập kỷ cương pháp lý trong việc thực hiện luật đảm bảo tính tự giác chấp hành luật định cho sự thành công của một hệ thống cơ sở thực trạng cán bộ thuế cũng như ở Lào hiện nay, mặc dù đã được đào cán bộ làm việc trong ngành thuế, đảm bảo cho những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của các nghiệp vụ cho cán bộ ngành thuế, trên cơ sở đánh giá phân loại cán bộ theo các tiêu chuẩn Cơ quan thuế là cơ quan công quyền thực hiện chức năng của Nhà nước, do vậy phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng nộp thuế trong việc giao dịch với cơ quan thành phần kinh tế là rất nhanh, đồng thời với sự gia tăng của đối tượng nộp thuế cải cách thuế, việc tăng cường quản lý thu thuế với sự ra đời và vận hành của hệ thống thuế đã đánh dấu một bước quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô của Đảng Một trong các yếu tố quan trọng, quyết định đến sự thành công của cải cách thuế mới là giải pháp tăng cường quản lý thu thuế, đảm bảo cho việc quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế, tăng thu cho ngân sách, đồng thời tạo điều kiện một cách tốt nhất cho các thành công tác quản lý thuế, đánh giá thực trạng của công tác quản lý thuế ở Lào trong thời gian qua đồng thời trên cơ sở thực tiễn và những thay đổi trong công tác quản lý thuế trong thời góp phần vào việc thực hiện thành công trong việc cải cách hệ thống thuế Nhà nước.