các quy định về phòng, chống tham nhũng phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: phần 1

các quy định về phòng, chống tham nhũng phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: phần 1

Thể loại: Luật học
Lượt xem: 92,461Lượt tải: 7Số trang: 177

Mô tả tài liệu

cuốn sách sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về phòng, chống tham nhũng nhằm phục vụ công tác thanh tra của ngành nội vụ. sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

Tóm tắt nội dung

Các quy định về phòng, chống tham nhũng 1 Các quy định về phòng, chống tham nhũng 3 có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 2. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; d) Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền 2. Công khai là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị công bố, cung nhập của người có nghĩa vụ kê khai và khi cần thiết được xác 6. Cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm cơ quan Nhà nước, tổ dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà Các quy định về phòng, chống tham nhũng 5 chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, 2. Người có hành vi tham nhũng ở bất kỳ cương vị, chức vụ 4. Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo 5. Việc xử lý tham nhũng phải được thực hiện công khai chuyển công tác vẫn phải bị xử lý về hành vi tham nhũng do Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng. 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi Các quy định về phòng, chống tham nhũng 7 hiện chức trách, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. a) Thực hiện nhiệm vụ, công vụ đúng quy định của pháp định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng c) Kê khai tài sản theo quy định của Luật này và chịu trách Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, Công dân có quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng. có trách nhiệm phối hợp với nhau và phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm Cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan có trách nhiệm tạo điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong việc phát hiện, xử lý người có phòng, chống tham nhũng; phát hiện, kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham Cơ quan báo chí có trách nhiệm tham gia vào việc phòng, chống tham nhũng; hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 1. Các hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này. tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham quy định về phòng, chống tham nhũng 9 CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 1. Chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện chính 2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của a) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; b) Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn c) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá g) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, thức công khai, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có Các quy định về phòng, chống tham nhũng 11 từ các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân theo quy định của 3. Tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ phải công khai thu, chi có quan hệ với ngân sách Nhà nước theo quy định của nước có thẩm quyền phê duyệt phải công khai cho cơ quan, tổ dân quy định tại khoản 1 Điều này phải được công khai để nhân Các quy định về phòng, chống tham nhũng 13 chính thức (ODA) được thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Doanh nghiệp của Nhà nước có trách nhiệm công khai vốn 2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm công 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện kiểm Nhà nước theo quy định của pháp luật về kiểm toán. 2. Báo cáo kiểm toán phải được công khai theo quy định tại sử dụng đất chi tiết, cơ quan, tổ chức thực hiện việc lập quy Các quy định về phòng, chống tham nhũng 15 ngân sách, tài sản của Nhà nước phải công khai việc quản lý, sử ngân sách, tài sản của Nhà nước phải công khai việc thu, quản bệnh và các khoản thu khác theo quy định của pháp công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của toán Nhà nước phải được tiến hành công khai theo quy định của Các quy định về phòng, chống tham nhũng 17 quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trong quan, bảo hiểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải pháp luật và đúng yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, đơn 2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyền đề nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết công việc được đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thì cơ quan, 3. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm phiền hà thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyền kiến phải được công khai theo quy định của pháp luật về tố tụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 1. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai chức, viên chức và người lao động khác phải được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc. xã hội, cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị cầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu phải cung cấp thông Các quy định về phòng, chống tham nhũng 19 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình làm việc cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; 2. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng phải được 1. Cơ quan Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn a) Xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, về quyền lợi đối với từng loại chức danh trong cơ quan mình; nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân quyền xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 3. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành trái pháp Kiểm tra và xử lý vi phạm quy định về chế độ, 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và xử lý kịp thời hành vi vi phạm quy định về Các quy định về phòng, chống tham nhũng 21 VIỆC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên 2. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc; trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. Các quy định về phòng, chống tham nhũng 23 môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân. 1. Khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình làm việc thì cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp. về dấu hiệu tham nhũng, người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có Cán bộ, công chức, viên chức biết được hành vi tham 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị không được sử dụng ngân sách, sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, ngành, lĩnh Các quy định về phòng, chống tham nhũng 25 bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; phối hợp với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền quản lý có trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi cán bộ, công giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhằm được công khai trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. 3. Việc chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Khoản 1 và chức giữ chức vụ quản lý thực hiện theo quy định về luân 4. Chính phủ ban hành Danh mục các vị trí công tác và thời đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn Các quy định về phòng, chống tham nhũng 27 quan, tổ chức, đơn vị nơi người có nghĩa vụ kê khai làm việc và 3. Bản kê khai tài sản được nộp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản. định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý người có nghĩa b) Theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử hoặc cơ quan, tổ chức 2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định xác minh 3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân hữu quan có trách có yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm minh, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê được gửi cho cơ quan, tổ chức yêu cầu xác minh và người có tài 3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Khoản 4 Điều 48 Các quy định về phòng, chống tham nhũng 29 1. Khi có yêu cầu và theo quyết định của cơ quan, tổ chức a) Trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có nghĩa vụ kê c) Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người được đề nghị để bị khởi tố về hành vi tham nhũng phải được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý và lưu giữ lý; tổ chức việc xác minh theo quyết định của cơ quan, tổ chức và công khai kết luận đó theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong các trường hợp quy định tại Điều 50 của kê khai tài sản không trung thực phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm luật về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng của người 2. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị Các quy định về phòng, chống tham nhũng 31 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do cấp phó của mình trực tiếp phụ 3. Người đứng đầu đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng ngân sách Nhà nước về việc để xảy ra hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của Luật này và điều lệ, quy chế của tổ đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại các Khoản 1, 2 và tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách 1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì bị 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì bị xử lý 3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem xét xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có điều tra vụ việc, vụ án tham nhũng phải nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham phòng, chống tham nhũng, cơ quan, tổ chức có thẩm độc lập và tự chịu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan Nhà nước; công khai, trách nhiệm của từng chức danh trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các quy định về phòng, chống tham nhũng 33 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thường xuyên cải tiến công tác, mình, tạo thuận lợi để công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực 2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết công việc để cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các quy quyền hạn quy định tại các điểm a, b và c Khoản 3 Điều 1 của CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý 1. Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình 2. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, thủ trưởng cơ hoặc thông báo cho cơ quan thanh tra, điều tra, Viện kiểm sát có Công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, 1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và cán bộ, công 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên quan, tổ chức, đơn vị phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho cơ quan thanh tra, điều tra, Viện kiểm sát có Các quy định về phòng, chống tham nhũng 35 theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp hiện hành vi tham nhũng, yêu cầu hoặc kiến nghị việc xử lý theo TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VỀ HÀNH VI THAM NHŨNG Tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm 1. Công dân có quyền tố cáo hành vi tham nhũng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm cung cấp thông tin, tài liệu mà mình có và hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tạo 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi nhận được tố cáo hành vi tham nhũng phải xem xét và xử lý sát có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về tố tụng Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhận được tố cáo về hành được thực hiện theo quy định của pháp luật. Các quy định về phòng, chống tham nhũng 37 Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải tạo điều kiện, cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo để phát hiện, chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và 1. Người có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của 5. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 6. Người thực hiện hành vi khác vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Xử lý đối với người có hành vi tham nhũng trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và bản án, 1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải áp dụng các biện nhũng được thực hiện bằng quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Các quy định về phòng, chống tham nhũng 39 TỔ CHỨC, TRÁCH NHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, ĐIỀU TRA, VIỆN KIỂM SÁT, TÒA ÁN VÀ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng 1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm áp dụng quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan để tổ chức phòng, chống tham nhũng trong cơ 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp về việc phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do 2. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát công tác phòng ngừa quyền hạn của mình giám sát việc phát hiện và xử lý hành vi quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát công tác phòng, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, Các quy định về phòng, chống tham nhũng 41 nhân dân tối cao có đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng. 2. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chuyên trách 1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trường hợp phát hiện hành vi tham nhũng thì đề nghị cơ quan, Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm toán hành vi tham nhũng thì đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt 2. Chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho cơ quan Nhà nước nước chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho cơ quan điều tra thì cơ quan điều tra phải tiếp nhận và giải quyết theo quy định của cơ quan điều tra thì cơ quan thanh tra, kiểm toán Nhà nước có quyền thông báo với Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan điều tra Các quy định về phòng, chống tham nhũng 43 cơ quan điều tra thì cơ quan thanh tra, kiểm toán Nhà nước có cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan thanh tra, kiểm hành vi lạm quyền, lộng quyền, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức của mình trong hoạt động chống tham nhũng. 3. Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan thanh tra, viên chức của cơ quan thanh tra, kiểm toán Nhà nước, điều Trường hợp có tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong Tòa án và cán bộ, công chức, viên chức khác của cơ quan thanh đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Các quy định về phòng, chống tham nhũng 45 c) Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xác minh, xử lý vụ quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng; cơ quan, tổ chức, cá tin phản ánh về vụ việc tham nhũng và hoạt động phòng, chống tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin, tài liệu liên Cơ quan, tổ chức, cá nhân được 1. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo về hành vi tham nhũng và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc xác minh, kết luận về hành vi tham nhũng. 5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm Các quy định về phòng, chống tham nhũng 47 trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham an và các cơ quan hữu quan thực hiện hoạt động hợp tác Các quy định về phòng, chống tham nhũng 49 3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát công tác phòng ngừa quyền hạn của mình giám sát việc phát hiện và xử lý hành vi quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát công tác phòng, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, Các quy định về phòng, chống tham nhũng 51 thức công khai, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện một hoặc một số hình thức công khai quy định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể lựa chọn thêm hình thức công Các quy định về phòng, chống tham nhũng 53 được công khai về các nội dung quy định tại điểm b và điểm c duyệt phải được công khai về nội dung quy định tại điểm b và 1. Doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm công khai các Các quy định về phòng, chống tham nhũng 55 quan, tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch đó phải hồi đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết Các quy định về phòng, chống tham nhũng 57 Cơ quan quản lý giáo dục phải công khai việc quản lý, Các quy định về phòng, chống tham nhũng 59 Trong công tác tổ chức - cán bộ, phải công khai, minh bạch động khác vào cơ quan, tổ chức, đơn vị; 1. Khi có yêu cầu, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải giải trình về quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trước cơ quan, tổ chức, cá nhân 2. Chính phủ quy định chi tiết về trách nhiệm của cơ quan Việc công khai bản kê khai tài sản của người có nghĩa vụ kê được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó Các quy định về phòng, chống tham nhũng 61 Người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức hoặc niêm yết bản kê khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ điểm, hình thức công khai được thực hiện theo quy định của Ủy d) Khi có yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có Điều này thì người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản ra quyết định xác minh c Khoản 1 Điều 47 của Luật này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân b) Cơ quan thường vụ của tổ chức chính trị, tổ chức chính tra, Viện kiểm sát và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác có trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản liên quan đến tổ chức, đơn vị trong việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải xem xét tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức khi nhận được yêu cầu của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều 3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải hủy bỏ quyết định và thông báo công khai với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vụ việc, vụ án tham nhũng phải nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng Kết luận, báo cáo phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm toán sơ cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc cơ quan, tổ chức có công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn pháp của cán bộ, công chức, viên chức sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng; Xác định các hành vi tham nhũng được quy Các hành vi tham nhũng được quy định tại các Khoản 1, 2, Xác định các hành vi tham nhũng được quy Các hành vi tham nhũng được quy định tại các Khoản 8, 9, người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ sách có lợi cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; cấp ngân sách cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; tiêu về tổ chức, biên chế Nhà nước cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 1. Danh mục bí mật Nhà nước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật về bí mật Nhà 2. Bộ Công an và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải bảo của cơ quan, tổ chức, đơn vị khai và mục đích của việc công khai thông tin, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn hình thức công khai theo quy 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc áp dụng hình thức công khai và chịu trách công khai theo quy định của pháp luật. ra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm áp CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN, TỔ Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin có a) Yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 Luật Phòng, thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin theo đúng quy định của 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin có Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu cung cấp và những nội dung khác theo quy định của Chính phủ, thông tin quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu; 2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu cung cấp thời hạn được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng và Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định này và các quy định khác của pháp dịch điện tử cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được cung cấp thông tin, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu a) Thuộc phạm vi công khai theo quy định của Luật Phòng, b) Thuộc phạm vi hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cho cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu trong trường hợp nội của cơ quan, tổ chức, cá nhân 1. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện đúng các nghĩa vụ về cung cấp thông tin theo quy định của thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ HÀNH VI VI Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có quyền bổ công chức, viên chức do mình quản lý khi có căn cứ được quy Trường hợp pháp luật khác hoặc điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quy định về thẩm quyền ra quyết thì áp dụng quy định của pháp luật đó hoặc theo điều lệ của tổ tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác trong cơ quan quyền quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí vị trực thuộc cơ quan mình và cán bộ, công chức, viên chức do phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ công đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Tổng phủ và cán bộ, công chức, viên chức do mình bổ nhiệm, quản lý trí công tác khác đối với Thứ trưởng và các chức vụ tương 1. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị CÔNG TÁC KHÁC; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI RA QUYẾT vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức chỉ được thực hiện khi có căn cứ cho rằng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng và 2. Căn cứ cho rằng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi a) Khi có văn bản yêu cầu của cơ quan thanh tra, Kiểm hiện cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi có dấu hiệu c) Qua công tác tự kiểm tra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi có dấu bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khó khăn cho việc xem xét, xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm chuyển vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức quan hoặc người có thẩm quyền để xác minh, làm rõ hành vi chuyển vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác và cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi tiếp nhận người tạm thời chuyển vị trí công tác chuyển vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển vị trí công tác khác mà không xác định được người đó có viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình về việc hủy bỏ chức, viên chức sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận người được người đó có hành vi tham và nghĩa vụ cán bộ, công chức, viên tạm thời chuyển vị trí công tác khác có quyền sau: b) Nhận thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thời chuyển vị trí công tác khác xem xét lại quyết định khi có chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không có kết luận về hành vi tham nhũng hoặc sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận người đó trái pháp luật trong việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tác, quyết định tạm thời chuyển vị trí công tác khác của người cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xác minh, làm rõ hành vi c) Chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ định tại Điều 16 Nghị định này thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định tạm đình chỉ công hoặc tạm thời chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và yêu cầu bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ công tác khác phải ghi rõ họ và tên của cán bộ, công chức, viên công tác khác; quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức phải được ký tên, đóng dấu của cơ quan người có thẩm quyền ra quyết định. cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó đến làm việc. 5. Trong trường hợp pháp luật khác có quy định về trình 1. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận cán bộ, công chức, viên chức không có luận về hành vi tham nhũng thì người đã ra quyết định phải hủy chuyển vị trí công tác khác được gửi cho cán bộ, công chức, viên khác; cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi tiếp nhận người chuyển vị trí công tác đến làm việc; cơ quan, tổ chức, cá nhân đã yêu cầu tạm thời chuyển vị trí công tác khác có trách nhiệm công khai với 1. Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đã tiếp nhận người chuyển vị trí công tác khác; cơ quan, tổ chức, cá nhân đã yêu cầu tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác và các cán bộ, công chức, viên chức 2. Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị công khai; trường hợp cơ quan có Cổng thông tin điện tử hoặc với cán bộ, công chức, viên chức là thành viên của các tổ chuyển vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định này và theo điều lệ, quy định của tổ chức đó. bộ, công chức, viên chức sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng đầu sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó NHŨNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ trách nhiệm báo cáo với Chính phủ về công tác phòng, chống thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trong phải chịu trách nhiệm về các thông tin, dữ liệu được báo cáo và định chi tiết chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, toán Nhà nước ban hành Thông tư liên tịch quy định về việc với các tổ chức khác về công tác phòng, chống tham nhũng tham nhũng thông qua hoạt động của các tổ chức đó. trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về công tác 1. Báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng 2. Báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng 3. Báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống tham nhũng tin, dữ liệu, báo cáo của các cơ quan, tổ chức, địa phương về tình suốt giữa các cơ quan có trách nhiệm trong công tác phòng, Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân Việc kiểm tra được tiến hành khi có một trong các căn 1. Kế hoạch kiểm tra hàng năm đã được cơ quan, tổ chức, 2. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của Điều 41 Nghị định này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải ra quyết định kiểm tra và gửi cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được kiểm tra. kiểm tra phải được tiến hành tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc nơi làm việc của cá nhân được kiểm tra và được lập kiểm tra hoặc người kiểm tra và giải trình của cơ quan, tổ chức, a) Kết luận về việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định khác có liên quan của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, b) Kết luận về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được kiểm tra, trong đó phải có kết luận về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra c) Yêu cầu đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, các các quy định khác có liên quan của pháp luật về phòng, chống 7. Kết luận kiểm tra phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được kiểm tra và được công khai tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành kiểm tra và trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc nơi làm việc của cá nhân được kiểm nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được kiểm tra có trách luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, a) Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; đ) Các quy định khác của pháp luật về phòng, chống tham quan, tổ chức, đơn vị trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham thanh tra được tiến hành khi có một trong các căn 3. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của 4. Yêu cầu của việc giải quyết tố cáo về tham của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các bộ, bộ) thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với: Cơ quan các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan thanh tra Nhà nước trong công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm: về phòng, chống tham nhũng của cơ quan thanh tra Nhà nước thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 3. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra Nhà nước trong hoạt động thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống 2. Cơ quan thanh tra Nhà nước có trách nhiệm giúp Thủ thanh tra có những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. b) Kết luận về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra trong tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị được quan, tổ chức, đơn vị đối với việc vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng được quy định tại Khoản 2. Trong trường hợp hành vi vi phạm các quy định của Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật Cơ quan công an, cơ quan thanh tra Nhà nước có thẩm hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định này. quan công an, cơ quan thanh tra Nhà nước phải chuyển hồ sơ tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và 1. Công dân tố cáo hành vi tham nhũng bằng các hình thức thông điệp dữ liệu thì cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được tố hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền áp dụng biện để thẩm tra, xác minh thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 1. Thủ tục thụ lý, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo, phạm bị tố cáo phải được công bố công khai và được gửi cho cơ quan công an, cơ quan thanh tra Nhà nước cùng cấp và gửi cho sự thật thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo phải công khai kết luận đó và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền xử lý người cố tình tố tố cáo và xử lý tố cáo của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định này và pháp luật về tố cáo vì động cơ cá nhân thì bị coi là Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách vệ người tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác việc tố cáo tham nhũng được thực hiện theo pháp luật về tố cáo thành lập để khen thưởng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có việc tham nhũng và đóng góp của tổ chức, cá nhân. 1. Người đứng đầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong a) Tổ chức, chỉ đạo việc công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn do cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của mình ban quan, tổ chức, đơn vị trong việc xây dựng, ban hành, công khai các quy định về xây dựng, ban hành, công khai và hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định này và các văn bản 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm công khai và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có