Bảo dưỡng hệ thống an toàn

Bảo dưỡng hệ thống an toàn

Lượt xem: 93,699Lượt tải: 6Số trang: 46

Mô tả tài liệu

TàI liệu này được thiết kế theo từng mô đun/môn học thuộc hệ thống môđun/môn học của một chương trình, để đào tạo hoàn chỉnh. nghề Nguội sửa chữa máy công cụ ở cấp trình độ lành nghề và được dùng làm Giáo trình cho học viên trong các khoá đào tạo, cũng có thể được sử dụng cho đào tạo ngắn hạn hoặc cho các công nhân kỹ thuật, các nhà quản lý và người sử dụng nhân lực tham khảo. Đây là tài liệu thử nghiệm sẽ được hoàn chỉnh để trở thành giáo trình chính...

Tóm tắt nội dung

nghÒ Nguéi söa ch÷a m¸y c«ng cô ë cÊp tr×nh ®é lµnh nghÒ vµ ®­îc dïng lµm Gi¸o tr×nh cho häc viªn trong c¸c kho¸ ®µo t¹o, còng cã thÓ ®­îc sö dông cho ®µo t¹o ng¾n h¹n hoÆc cho c¸c c«ng nh©n kü thuËt, c¸c nhµ qu¶n lý vµ ng­êi sö dông nh©n lùc tham kh¶o. Bµi 1: C«ng t¸c chuÈn bÞ tr­íc khi b¶o d­ìng c¬ cÊu an toµn M· bµi: Mo 12 N 2 l1 11 Bµi 3: Lµm s¹ch vµ kiÓm tra chi tiÕt sau khi th¸o M· bµi: Mo trÝ, ý nghÜa, vai trß m« ®un :Trong c¸c lo¹i m¸y c«ng cô nãi riªng vµ c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ nãi chung, hÖ thèng an toµn lµ mét trong nh÷ng bé phËn kh«ng thÓ thiÕu, víi chøc n¨ng phanh æn ®Þnh tèc ®é cña c¸c c¬ cÊu chuyÓn ®éng khi lµm viÖc nh»m t¨ng n¨ng suÊt trong s¶n xuÊt. HÖ thèng an toµn lµ nh÷ng hÖ thèng hé tr¬ ng­êi thî ®øng m¸y khi cÇn thay ®æ hµnh tr×nh chuyÓn ®éng cña bé phËn m¸y hoÆc thùc hiÖn vai trß khãa lÉn gi÷a c¸c c¬ cÊu ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho qu¸ tr×nh lµm viÖc khi cã hiÖn t­îng h­ háng cña hÖ thèngan toµn sÏ ®Én ®Õn nh÷ng hiÖn t­îng m¸y lµm viÖc mÊt an toµn vµ lµm t¨ng sù chó ý cña ng­êi thî còng nh­ c¸c thao t¸c phô. Bëi vËy viÖc b¶o d­ìng c¸c hÖ thèng an toµn lµ yªu cÇu kh«ng kÐm phÇn quan träng trong nhiÖm vô söa ch÷a m¸y c«ng cô nãi riªng vµ c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ kh¸c nãi thùc hiÖn tèt c¸c c«ng viÖc b¶o d­ìng hÖ thèng an toµn cña m¸y, tr­íc hÕt häc viªn ph¶i th«ng hiÓu vÒ cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc vµ ®Æc ®iÓm l¾p ghÐp cña tõng c¬ cÊu, trªn c¬ së ®ã luyÖn tËp vµ h×nh thµnh c¸c kü n¨ng th¸o, b¶o d­ìng, l¾p vµ kiÓm tra mét sè hÖ thèng an toµn cã tÝnh ®iÓn h×nh, sau nµy vËn dông sù hiÓu biÕt vµ kü n¨ng vµo viÖc b¶o d­ìng hÖ thèng an toµn trªn c¸c m¸y c«ng cô ®¹t yªu cÇu kü thuËt ®Æt ra. Gióp cho häc viªn cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ hÖ thèng an toµn lµm chñ vÒ kü n¨ng th¸o, l¾p, b¶o d­ìng hÖ thèng phanh, c÷ theo ®óng quy tr×nh vµ tiªu chñ hoÆc phèi hîp víi ®ång nghiÖp ®Ó th¸o, b¶o d­ìng, söa ch÷a nhá vµ l¾p hoµn chØnh hÖ thèng an toµn cña m¸y c«ng cô theo phiÕu c«ng t¹o, nguyªn lý lµm viÖc vµ vËt liÖu chÕ t¹o cña hÖ thèng an s¹ch c¸c chi tiÕt sau khi th¸o theo phiÐu c«ng s¹ch vµ kiÓm tra chi tiÕt sau khi s¬ ®å vÒ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c m« ®un, m«n häc cña nghÒ Nguéi söa ch÷a m¸y c«ng cô ®· ®­îc thiÕt lËp. §Ó häc M« ®un b¶o d­ìng hÖ thèng phanh, c÷ häc viªn ph¶i hoµn thµnh c¸c m«n häc chung, c¸c m«n häc thuéc khèi kiÕn thøc c¬ së vµ c¸c m« ®un: Kü thuËt an toµn vµ b¶o hé lao ®éng, nhËp m«n nguéi söa ch÷a m¸y c«ng cô, chuÈn bÞ b¶o d­ìng vµ söa ch÷a m¸y, n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng, th¸o rêi m¸y cã cÊp chÝnh x¸c m«n häc vµ m« ®un trªn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó häc viªn b­íc vµo häc m« ®un: B¶o d­ìng hÖ thèng an toµn ®¹t ®­îc kÕt qu¶ häc tËp toµn diÖn theo c¸c tiªu chÝ vÒ: KiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é vµ ®­îc c«ng nhËn theo cÊp tr×nh ®é s¬ cÊp nghÒ ®Ó tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt khi cã nhu cÇu hoÆc tiÕp tôc häc tËp ®Ó ®¹t tr×nh ®é cao t¹o, chøc n¨ng, nguyªn ‎lý lµm viÖc cña mét sè hÖ thèng an toµn th­êng dïng trong m¸y c«ng cô. - VËn dông kiÕn thøc vµo qu¸ tr×nh th¸o, l¾p vµ b¶o d­ìng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt vµ an tËp kü n¨ng lËp c¸c phiÕu c«ng nghÖ th¸o, l¾p vµ b¶o d­ìng hÖ thèng an toµn cña m¸y ®iÓn h×nh, Trªn c¬ së ®ã vËn dông ®Ó lËp ®­îc c¸c phiÕu c«ng nghÖ th¸o, l¾p vµ b¶o d­ìng hÖ thèng an toµn cña c¸c m¸y c«ng cô kh¸c ®¹t yªu cÇu kü tËp kü n¨ng chuÈn bÞ c¸c lo¹i dông cô th¸o, l¾p vµ b¶o d­ìng hÖ thèng an toµn ®¶m b¶o khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc th¸o, l¾p, b¶o d­ìng ®­îc an toµn vµ cã chÊt l­îng theo yªu cÇu kü tËp kü n¨ng th¸o hÖ thèng an toµn, vËn dông ®­îc kü n¨ng vµo qu¸ tr×nh th¸o hÖ thèng an toµn trªn c¸c m¸y c«ng cô kh¸c ®¹t yªu cÇu kü t¹o, nguyªn lý cña c¸c thiÕt bÞ lµm s¹ch, chÊt liÖu lµm s¹ch th­êng dïng, vËn dông ®­îc kiÕn thøc vµo qu¸ tr×nh lµm s¹ch chi tiÕt sau khi th¸o ®Ó b¶o d­ìng, söa tËp kü n¨ng lµm s¹ch c¸c chi tiÕt cña hÖ thèng an toµn cña m¸y ®iÓn h×nh, vËn dông ®­îc kü n¨ng vµo qu¸ tr×nh th¸o hÖ thèng an toµn trªn c¸c m¸y c«ng cô kh¸c ®¹t yªu cÇu kü tËp kü n¨ng b¶o d­ìng, söa ch÷a nhá c¸c chi tiÕt cña hÖ thèng an toµn cña m¸y ®iÓn h×nh, vËn dông ®­îc kü n¨ng vµo qu¸ tr×nh b¶o d­ìng, söa ch÷a nhá hÖ thèng an toµn trªn c¸c m¸y c«ng cô kh¸c ®¹t yªu cÇu kü tËp kü n¨ng l¾p c¸c chi tiÕt cña hÖ thèng an toµn cña m¸y ®iÓn h×nh, vËn dông ®­îc kü n¨ng vµo qu¸ tr×nh l¾p hÖ thèng an toµn trªn c¸c m¸y c«ng cô kh¸c ®¹t yªu cÇu kü tËp kü n¨ng thö vµ kiÓm tra hÖ thèng an toµn cña m¸y ®iÓn h×nh sau khi b¶o d­ìng, söa ch÷a nhá vµ l¾p hoµn chØnh vµo m¸y, vËn dông ®­îc kü n¨ng vµo qu¸ tr×nh th¸o hÖ thèng an toµn c¸c m¸y c«ng cô kh¸c ®¹t yªu cÇu kü hiÖn c¸c néi dung cña bµi thi vÒ thùc hµnh vµ lý thuyÕt ®¹t ®iÒu kiÖn c«ng nhËn hoµn thµnh m« ®un: B¶o d­ìng hÖ thèng an t¹o, nguyªn lý vµ c«ng dông cña hÖ thèng an dung c«ng t¸c b¶o d­ìng hÖ thèng an toµn cña m¸y c«ng lµm s¹ch, kiÓm tra ®­îc tÊt c¶ c¸c chi tiÕt trong hÖ thèng an hiÖn, b¶o d­ìng vµ xö ‎lý ®­îc nh÷ng thiÕu sãt, h­ háng nhá cña chi tiÕt cho hÖ thèng an hµnh vµ kiÓm tra ®­îc c¸c chØ tiªu kü thuËt cña hÖ thèng an toµn Tªn bµi: C«ng t¸c chuÈn bÞ tr­íc khi b¶o d­ìng c¬ cÊu an toµn M· bµi: Mo 12 N 2L1 Néi dung bµi häc cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l​îng, n¨ng suÊt còng nh­​ c«ng t¸c an toµn cho ng​êi vµ thiÕt bÞ tr​íc khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc b¶o d​ìng c¸c c¬ cÊu an toµn cña m¸y c«ng bµy cÊu t¹o, nguyªn ‎lý lµm viÖc, c«ng dông vµ c¸c ®Æc tÝnh l¾p ghÐp trong c¸c c¬ cÊu an phiÕu c«ng nghÖ th¸o l¾p, b¶o d­ìng c¬ cÊu an toµn phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ph©n Xem xÐt thùc tr¹ng bªn ngoµi, bªn trong cña c¬ cÊu an toµn tr­íc khi b¶o t¹o, nguyªn lý lµm viÖc cña c¸c c¬ cÊu an toµn Nhê ¸p lùc cña lß xo (7) ®Èy viªn bi cÇu ®Ì lªn mÆt trªn cña chèt v¸t (5), do chèt v¸t (5) l¾p lªn thµnh th©n hép b»ng mèi ghÐp chèt lµm cho chèt (5) cã thÓ quay ®­îc quanh chèt, do ®ã thanh g¹t cña chèt (5) g¹t nöa ly hîp di ®éng sang tr¸i lµm cho c¸c vÊu l­în sâng cña hai nöa ly hîp khíp vµo nhau vµ truyÒn ®éng ®­îc nèi tõ trôc (I) sang trôc (II) vµ truyÒn chuyÓn ®éng lªn cho b¸nh vÝt Z45. Khi bÞ qu¸ t¶i, tøc lµ lùc t¸c dông ng­îc trë l¹i cho b¸nh vÝt cã xu h­íng gi÷ b¸nh vÝt l¹i, trong khi ®ã trôc (I) vÉn quay, c¸c vÊu tú l­în sãng sÏ tr­ît lªn nhau ®Èy ly hîp di ®éng (2) sang ph¶i vµ nÐn lß xo (7), viªn bi còng tr­ît trªn mÆt v¸t phÝa trªn cña chèt (5) sau ®ã chèt ( 5) quya lªn phÝa trªn vµ viªn bi cÇu tiÕp xóc víi mÆt d­íi cña chèt (5) lµm cho truyÒn ®éng tõ trôc (I) sang trôc (II) bÞ ng¾t v× c¸c vÊu cña hai nöa ly hîp lóc nµy bÞ t¸ch rêi ly hîp an toµn nµy trong m¸y c«ng cô th­êng ®­îc l¾p ë c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh nh­: hép bµn dao cña m¸y tiÖn, m¸y phay.v. v. B×nh th­êng khi lµm viÖc nhê ¸p lùc cña lß xo (6) ®Èy lªn thanh g¹t (4), thanh g¹t (4) cã thÓ quay quanh chèt ( 5) do ®ã thanh g¹t (4) ®Èy nöa ly hîp di ®éng lªn phÝa trªn lµm cho c¸c viªn bi trªn hai nöa ly hîp cµi vµo nhau vµ truyÒn ®éng tõ trôc (I) truyÒn sang cho trôc (II). Khi bÞ qu¸ t¶i, tøc lµ lùc t¸c dông ng­îc trë l¹i cho b¸nh vÝt cã xu h¬øng gi÷ b¸nh vÝt l¹i, trong kho ®ã trôc (I) vÉn quay, c¸c viªn bi cÇu tr­ît lªn nhau vµ nÐn lß xo (6) ®Ó ®Èy nöa ly hîp (2) xuèng phÝa d­íi, khi hai viªn bi trªn nöa ly hîp (1) v­ît qua ®Ønh cña hai viªn bi trªn nöa ly hîp (2) th× truyÒn ®éng tõ trôc (I) sang cho trôc (II) bÞ ng¾t hoµn toµn vµ sau ½ vßng quay cña trôc (I) c¸c viªn bi l¹i cµi vµo nhau ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng b×nh lµ kiÓu ly hîp tù ng¾t vµ nèi truyÒn ®éng mét c¸ch tù ®éng, nã th­êng ®­îc l¾p t¹i c¸c bé phËn cña m¸y mµ hiÖn t­îng xÈy ra sù cè kh«ng ph¶i xö lý l©u nh­ gi¶m lùc c¾t khi khoan hay c¸c bé phËn cã c«ng suÊt nhá. B×nh th­êng khi lµm viÖc nhê vµo lùc tú tiÕp xóc gi÷a c¸c mÆt ®Çu cña c¸c ®Üa ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng tõ trôc (1) lµ trôc chñ ®éng sang cho trôc ( 2) lµ trôc bÞ ®éng. Khi bÞ qu¸ t¶i ( lùc c¾t Pc) lín h¬n ( lùc truyÒn ®éng Pt) th× c¸c ®Üa tr­ît lªn nhau vµ nh­ vËy sÏ ®¶m b¶o an toµn cho trcj vµ c¸c chi tiÕt l¾p trªn trôc ( 2). B×nh th­êng khi lµm viÖc, nhê ¸p lùc cña lß xo (4) ®Èy cho nöa ly hîp vÊu di ®éng tiÕn vÒ bªn ph¶i vµ khíp víi vÊu trªn may ¬ cña b¸nh r¨ng (7) nhê vËy truyÒn ®éng ®­îc truyÒn tõ trôc (1) sang trôc (2). Khi bÞ qu¸ t¶i, tøc lµ lùc t¸c dông ng­îc trë l¹i cã xu h­íng gi÷ b¸nh r¨ng (7) l¹i; v× c¸c vÊu cã mÆt v¸t nªn tr­ît lªn nhau vµ ®Èy nöa ly hîp (6) sang tr¸i, ®ång thêi Ðp lß xo (4) vµ truyÒn ®éng sang trôc (2) bÞ bÞ cho b¶o d­ìng c¸c c¬ cÊu an toµn VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo viÖc chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ vµ dông cô cho c¸c c«ng viÖc b¶o d­ìng c¸c c¬ cÊu an toµn trong m¸y ®¶m b¶o yªu cÇu ®Æt ra vµ an toµn, hiÖu liÖu ph¸t tay vÒ c¸c c¬ cÊu an toµn cÇn b¶o c¬ cÊu an toµn ph¶i b¶o d­ìng - a. LËp phiÕu c«ng nghÖ th¸o, l¾p vµ b¶o d­ìng c¬ cÊu an toµn b. KiÓm tra l¹i lÇn cuèi vÞ trÝ lµm viÖc vµ c¸c ph­¬ng tiÖn, dông cô 1. Tr×nh bµy chøc n¨ng cña c¸c c¬ cÊu an toµn dïng trong m¸y c«ng cô. 2. ViÕt c¸c yªu cÇu cÇn chó ý khi b¶o d­ìng c¸c c¬ cÊu an toµn. Bµi häc nh»m cung cÊp nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ®Æc ®iÓm l¾p ghÐp cña c¸c mèi ghÐp trong c¬ cÊu an toµn sÏ b¶o d­ìng, luyÖn tËp kü n¨ng th¸o c¬ cÊu an toµn ra khái m¸y vµ th¸o rêi ®­îc c¸c chi tiÕt trong c¬ cÊu an toµn theo phiÕu c«ng nghÖ ®· lËp, ®¶m b¶o an c¬ së ®ã häc viªn sÏ tù chñ ®­îc c«ng viÖc th¸o c¸c c¬ cÊu an toµn trong c¸c m¸y c«ng cô sau ®­îc mèi ghÐp liªn kÕt cña c¬ cÊu an toµn víi m¸y vµ c¸c bé phËn kh¸c ®óng theo chØ dÉn trong quy tr×nh ®· rêi ®­îc c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu an toµn theo phiÕu c«ng nghÖ VÞ trÝ vµ ®Æc ®iÓm l¾p ghÐp cña c¸c c¬ cÊu an toµn trong m¸y I. VÞ tÝ l¾p cña c¬ cÊu an toµn trong m¸y. Nh­ ta ®· t×m hiÓu vÒ cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña mét sè c¬ cÊu an toµn, chóng th­êng ®­îc l¾p ë c¸c bé phËn trong kh©u chÊp hµnh nh­: Hép bµn dao cña m¸y tiÖn, m¸y phay, hép trôc chÝnh m¸y tiÖn hay hép ch¹y dao m¸y khoan .v.v. §Æc ®iÓm l¾p ghÐp cña c¸c chi tiÕt trong c¸c mèi ghÐp cña c¬ cÊu an toµn VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo viÖc th¸o c¸c c¬ cÊu an toµn ®Ó b¶o d­ìng ®óng theo phiÕu c«ng nghÖ ®· lËp, ®¶m b¶o an toµn, sö dông dông cô hî lý. - Tµi liÖu ph¸t tay vÒ c¸c c¬ cÊu an toµn cÇn c¸c n¾p ®Ëy cña bé phËn m¸y cã c¬ cÊu an mèi ghÐp liªn kÕt c¬ cÊu an toµn víi c¸c bé phËn trong rêi toµn bé c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu an b¶ng kª chi tiÕt cña c¬ cÊu an toµn ®· tra l¹i lÇn cuèi vÞ trÝ lµm viÖc vµ c¸c ph­¬ng tiÖn, dông cô ? Tªn bµi : Lµm s¹ch vµ kiÓm tra chi tiÕt sau khi th¸o M· bµi: Mo häc cã néi dung cung cÊp mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ dông cô, thiÕt bÞ vµ c¸c chÊt liÖu lµm s¹ch chi tiÕt cña c¬ cÊu an toµn sau khi th¸o ra khái tËp kü n¨ng lµm s¹ch chi tiÕt t¹i x­ëng thùch hµnh, trªn c¬ së ®ã vËn dông cho thùc tiÔn sau nµy trong nghÒ nghiÖp khi cÇn lµm s¹ch chi tiÕt ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt vµ an bµy cÊu t¹o, nguyªn ‎lý vµ ph­¬ng ph¸p sö dông thiÕt bÞ, dông cô lµm s¹ch chi tiÕt cña c¸c bé phËn ®· s¹ch ®­îc c¸c chi tiÕt hÕt bôi bÈn, m¹t rØ, dÇu mì b»ng c¸c chÊt liÖi vµ thiÕt bÞ, dông cô röa ®· ®­îc trang bÞ trong tra x¸c ®Þnh ®­îc c¸c sai sãt, khuyÕt tËt hoÆc h­ háng cña chi tiÕt tr­íc khi b¶o xÕp c¸c chi tiÕt sau khi ®· lµm s¹ch vµ thæi kh« chi mét sè tr­êng hîp, do m¸y, thiÕt bÞ ®Ó l©u ngµy, c¸c chi tiÕt bÞ t¹o thµnh mµng « xóyt s¾t bao bäc bªn ngoµi ®o ®ã ta ph¶i lµm s¹ch mµng « xÝt s¾t ®ã. B¸nh ch¶i ®­îc l¾p vµo ®Çu trôc cña m¸y nhê bÇu cÆp; chi tiÕt cÇn lµm s¹ch ®­îc g¸ lªn hai mòi t©m cña thiÕt bÞ g¸ chuyªn dïng t¹i x­ëng hoÆc trªn ªt« cña bµn nguéi . Khi më m¸y ch¹y ®ñ tèc ®é quy ®Þnh ta tú nhÑ lùc vµ di chuyÓn cho b¸nh ch¶i qua l¹i trªn vïng cã mµng « xóyt s¾t bao bäc trªn chi tiÕt . §Ó tiÕt kiÖm chÊt liÖu dïng röa chi tiÕt vµ ®¶m b¶o vÖ sinh, trong qu¸ tr×nh söa ch÷a ta th­êng dïng thiÕt bÞ röa chi tiÕt ®¬n gi¶n sau: C¸c chi tiÕt cÇn röa (CT) ®­îc ®Æt trªn mÆt bµn cã ®ét lç cña thïng röa (1). Khi b¬m (4) lµm viÖc sÏ hót dÇu tõ khoang chøa (3) ®Èy vµo èng dÉn (5) ta më van (7) dÇu sÏ phun theo vßi (6) ai vµo c¸c chi tiÕt ®Ó lµm s¹ch (¸p lùc phun kho¶ng cã thÓ sö dông b¶ng d­íi ®©y ®Ó chän chÊt liÖu khi röa chi tiÕt cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn cho phï hîp víi vËt liÖu chÕ t¹o cña chi tiÕt. a. KiÓm tra c¸c lo¹i dông cô, ph­¬ng tiÖn sÏ dïng lµm s¹ch c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu an toµn. Yªu cÇu: Lµm s¹ch c¸c mµng « xÝt s¾t cã trªn bÒ mÆt cña c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu an toµn b»ng b¸nh ch¶i vµ m¸y mµi cÇm tay ch¹y b»ng khÝ nÐn . a. Lµm s¹ch mµng « xÝt s¾t trªn c¸c chi tiÕt trong c¬ cÊu©n toµn cña hép ch¹y dao. b. Lµm s¹ch mµng « xÝt s¾t trªn c¸c chi tiÕt trong c¬ cÊu an toµn cña hép tèc ®é. C¸c chi tiÕt sau khi ®· ®­îc lµm s¹ch hÕt c¸c mµng « xóyt s¾t ph¶i ®­îc bè trÝ theo c¬ cÊu vµ ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ®Ó thuËn lîi cho c«ng viÖc tÈy röa dÇu mì. Röa c¸c chi tiÕt cña c¸c c¬ cÊu an toµn Yªu cÇu: Chän ®óng lo¹i chÊt liÖu dïng röa s¹ch dÇu, mì b¸m trªn c¸c chi tiÕt cña c¸c c¬ cÊu an toµn b»ng thïng röa th«ng dông ®¶m b¶o yªu c¸c chi tiÕt kh«ng cßn dÇu, mì b¸m trªn bÒ mÆt. a. Röa c¸c chi tiÕt cña c¬ c¬ cÊu an toµn trong hép tèc ®é - Xoay chi tiÕt ë vÞ trÝ röa thø hai: Sau khi phun röa lÇn thø nhÊt ta t¾t ®éng c¬ ®iÖn ®Ó ngõng ho¹t ®éng cña b¬m trong vßng 5 phót, sau ®ã më n¾p thïng vµ xoay chi tiÕt ®i mét gãc 1800 ®Ó röa lÇn thø hai. b. c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu an toµn trong hép chạy dao Sau khi röa xong ph¶i kiÓm tra xem cßn cã nh÷ng chi tiÕt nµo ch­a s¹ch v× mµng dÇu, mì b¸m qu¸ ch¾c ta dïng mòi c¹o ®Ó tÈy vµ röa l¹i b»ng tay. Yªu cÇu: Thæi kh« c¸c chi tiÕt cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn ®¹t yªu cÇu kh«ng cßn chÊt liÖu lµm s¹ch b¸m trªn chi tiÕt. b. C¨n cø vµo ®é lín cña chi tiÕt ®Ó bè trÝ c¸ch thæi cho phï hîp; kh«ng lµm cho chi tiÕt va ®Ëp vµo nhau trong khi thæi. a. Thæi kh« c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu an toµn trong hép tèc ®é. - LÊy c¸c chi tiÕt ra khái vÞ trÝ thæi vµ ®Ó vµo n¬i quy ®Þnh. b. Thæi kh« c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu an toµn trong hép ch¹y dao Tr×nh tù thùc hiÖn nh­ khi thæi kh« c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn hép tèc ®é. c. KÕt thóc c«ng viÖc thæi kh« chi tiÕt: C¸c chi tiÕt sau khi ®· ®­îc thæi kh« ph¶i kiÓm tra lÇn cuèi sao cho trªn bÒ mÆt kh«ng cßn bôi bÈn, Èm ­ít; NÕu cã ph¶i dïng dÎ kh« lau s¹ch vµ chuyÓn ®Õn vÞ trÝ ®Ó kiÓm tra. Yªu cÇu: KiÓm tra c¸c chi tiÕt cña c¸c c¬ cÊu an toµn, x¸c ®Þnh møc ®é sai háng vµ ph©n lo¹i ra c¸c d¹ng: Nh÷ng chi tiÕt dïng l¹i, nh÷ng chi tiÕt ph¶i thay thÕ, nh÷ng chi tiÕt cÇn b¶o d­ìng vµ söa ch÷a nhá . - Tµi liÖu ph¸t tay vÒ c¸c chØ tiªu kü thuËt cña chi tiÕt. a. C¸c dông cô ®o tr­íc khi ®o kiÓm ph¶i dïng dÎ lau s¹ch bÒ mÆt tiÕp xóc víi chi tiÕt. a. ChuÈn bÞ dông cô ®o: NhËn ®ñ c¸c lo¹i dông cô ®o cÇn thiÕt ®Ó kiÓm tra chi tiÕt c. §äc vµ ghi nhí c¸c chØ tiªu kü thuËt cña chi tiÕt cÇn kiÓm tra: Sai lÖch kÝch th­íc, ®é kh«ng song song, ®é kh«ng vu«ng gãc cho KiÓm tra c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu an toµn trong hép tèc ®é. b. KiÓm tra c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu an toµn trong hép ch¹y dao. c. So s¸nh c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra víi chØ tiªu kü thuËt cña chi tiÕt. Sau khi kiÓm tra vµ ph©n lo¹i xong ph¶i s¾p xÕp c¸c chi tiÕt vµo c¸c khay ®ùng quy ®Þnh ®Ó thuËn tiÖn cho c¸c c«ng viÖc b¶o d­ìng vµ söa ch÷a tiÕp theo. Bµi tËp bæ trî : Lµm s¹ch c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu an toµn kiÓu ®Üa ma s¸t - Lµm s¹ch c¸c mµng « xýt s¾t; dÇu mì cã trªn c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn hép ch¹y dao m¸y phay P82. Bµi häc cã néi dung cung cÊp mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ ¸p dông khi b¶o d­ìng, söa ch÷a nhá chi tiÕt, luyÖn tËp c¸c kü n¨ng b¶o d­ìng, söa ch÷a nhá cho c¸c chi tiÕt cña c¸c c¬ cÊu an toµn trong c¸c m¸y c«ng cô, trªn c¬ së ®ã vËn dông vµo thùc tiÔn b¶o d­ìng vµ söa ch÷a sau nµy ®¹t hiÖu qu¶ d­ìng, söa ch÷a nh÷ng h­ háng nhá cña chi tiÕt b»ng c¸c dông cô th«ng dông ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt. 1. C¸c ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ ¸p dông cho b¶o d­ìng vµ söa ch÷a nhá chi tiÕt 2. B¶o d­ìng, söa ch÷a nhá c¸c chi tiÕt cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn. 4. C«ng t¸c an toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp khi b¶o d­ìng, söa ch÷a c¸c c¬ cÊu an toµn. C¸c ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ ¸p dông cho b¶o d­ìng vµ söa ch÷a nhá chi tiÕt a. Doa chØ thùc hiÖn ®­îc trªn c¸c lç cã s½n sau khi khoan hoÆc tiÖn nh»m n©ng cao ®é chÝnh x¸c vµ ®é nh½n bÒ mÆt. ChØ thùc hiÖn víi nhòng chi tiÕt cã yªu cÇu ®é bÒn kh«ng cao vµ sau khi hµn kh«ng cÇn nhiÖt khi hµn söa ph¶i qua c¸c nguyªn c«ng gia c«ng c¬ khÝ míi ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c vµ ®é nh½n bÒ ph¸p phô thªm tõng phÇn kÝch th­íc cho chi tiÕt chØ ¸p dông cho nh÷ng tr­êng hîp kh«ng chÞu t¶i lín, ®é chÝnh x¸c vµ ®é nh½n kh«ng yªu cÇu cao. Sau khi ®· phô thªm tïng phÇn kÝch th­íc ta ph¶i kÕt hîp víi c¸c ph­¬ng ph¸p bµo, phay hoÆc tiÖn.v.v. míi ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt cña chi tiÕt. 1. Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ vÒ mét sè ph­¬ng ph¸p gia c«ng c¬ khÝ nh»m môc ®Ých g× trong qu¸ tr×nh b¶o d­ìng vµ söa ch÷a nhá chi tiÕt cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn ? 2.T¹i sao sau khi hµn vµ phô thªm tõng phÇn kÝch th­íc cho chi tiÕt ta ph¶i chon mét ph­¬ng ph¸p gia c«ng c¬ khÝ míi hoµn thiÖn viÖc söa ch÷a chi tiÕt ? B¶o d­ìng, söa ch÷a nhá c¸c chi tiÕt cña c¸c c¬ cÊu an toµn Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc b¶o d­ìng, söa ch÷a nhá c¸c chi tiÕt cña c¸c c¬ cÊu an toµn trong c¸c m¸y c«ng cô ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt, trªn c¬ së ®ã vËn dông ®­îc kiÕn thøc, kü n¨ng vµo viÖc b¶o d­ìng, söa ch÷a nhá trong thùc tiÔn s¶n xuÊt sau trong vÒ c«ng nghÖ söa ch÷a nhá c¸c bÒ mÆt cña chi tiÕt trong c¸c c¬ cÊu an toµn khi bÞ mßn. a. ChuÈn bÞ dông cô, vËt t­ cho söa ch÷a vµ b¶o d­ìng: ChØ d­a ra nh÷ng dông cô, vËt t­ cho c«ng viÖc sÏ lµm. a. B¶o d­ìng c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu an toµn hép tèc ®é - TÈy c¸c vÕt x­íc trªn bÒ mÆt cña chi tiÕt: Dïng dao c¹o mÆt ph¼ng c¹o s¹ch tÊt c¶ vÕt x­íc trªn c¸c bÒ mÆt l¾p ghÐp cña c¸c chi tiÕt trong c¸c c¬ cÊu an toµn cña s¹ch c¸c mÆt l¾p ghÐp c¬ cÊu an toµn trªn hép tèc ®é. - Lµm s¹ch c¸c lç, r·nh, m¸ng dÉn chÊt liÖu b«i tr¬n: C¨n cø vµo c¸c kiÓu b«i tr¬n cô thÓ cho mçi c¬ cÊu an toµn ®Ó thùc hiÖn lµm s¹ch, ®¶m b¶o c¸c chi tiÕt ®­îc b«i tr¬n ®Çy ®ñ trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. b. Söa ch÷a mÆt lµm viÖc cña c¸c ®Üa ma s¸t, chèt vµ mÆt ®Çu cña ly bÒ mÆt bªn cña c¸c ®Üa bÞ mßn vµ cã vÕt x­íc s©u, ®Ó phôc håi l¹i kÝch th­íc ban ®Çu ta thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ mµi. 4. KÕt thóc c«ng viÖc b¶o d­ìng c¸c chi tiÕt cña c¸c c¬ cÊu an toµn Sau khi ®· thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc b¶o d­ìng trªn, c¸c chi tiÕt ph¶i kiÓm tra l¹i lÇn cuèi theo tiªu chuÈn kü d­ìng vµ söa ch÷a nhá c¸c c¬ cÊu an toµn hép ch¹y dao c¸c m¸y cã trong hiÖn c¸c néi dung b¶o d­ìng vµ söa ch÷a nhá c¸c chi tiÕt tong c¬ cÊu an toµn hép ch¹y dao ®¹t yªu cÇu kü häc cã néi dung luyÖn tËp kü n¨ng l¾p c¸c lo¹i c¬ cÊu an toµn ®· b¶o d­ìng vµo m¸y, biÕt kiÓm tra kü thuËt cho c¸c c¬ cÊu an toµn sau khi ®· b¶o d­ìng vµ l¾p vµo m¸y, trªn c¬ së ®ã vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt vµ kü n¨ng cho thùc tiÔn vÒ l¾p lo¹i c¬ cÊu an toµn cña c¸c m¸y sau chän dông cô, thiÕt bÞ ®Ó l¾p c¬ cÊu an toµn phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ph©n c¸c chi tiÕt thµnh c¬ cÊu, l¾p c¸c c¬ cÊu thµnh bé phËn, l¾p bé phËn lªn m¸y theo chØ dÉn cña quy t¸c an toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp khi l¾p c¬ cÊu an toµn. Quy ®Þnh khi tËp hîp chi tiÕt; tÝnh n¨ng cña dông cô dïng khi l¾p vµ chÊt liÖu dïng b«i tr¬n cho c¸c chi tiÕt cña c¬ cÊu an toµn §Ó thùc hiÖn c«ng viÖc l¾p c¸c chi tÕt cña c¬ cÊu an toµn mét c¸ch chÝnh x¸c vµ nhanh, mét trong nh÷ng yªu cÇu quan träng ®ã lµ tËp hîp chi tiÕt tr­íc khi chi tiÕt ph¶i ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt vµ ®· ®­îc kiÓm tra chÆt chÏ míi ®­a vµo ®Ó chi tiÕt cña mét c¬ cÊu ®Ó riªng theo tõng vÞ trÝ quy ®Þnh. L¾p r¸p lµ phÇn c«ng viÖc cña ng­êi thî söa ch÷a sau khi ®· hoµn tÊt c¸c c«ng viÖc b¶o d­ìng hoÆc söa ch÷a m¸y. Nã cã ®Æc tr­ng ng­îc l¹i víi c«ng viÖc th¸o vµ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ kü thuËt cña c¸c mèi ghÐp còng nh­ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸c chi tiÕt vµ c¬ cÊu m¸y. §Ó l¾p c¸c chi tiÕt cña c¸c c¬ cÊu an toµn chóng ta sö dông c¸c lo¹i dông cô cÇm tay th«ng dông cã tÝnh n¨ng nh­ sau: 1. Ch×a vÆn: Lµ lo¹i dông cô dïng ®Ó th¸o vµ l¾p c¸c lo¹i bu l«ng cã ®Çu lôc gi¸c ngoµi hoÆc trong, nã lµ nh÷ng dông cô ®­îc dïng th­êng xuyªn cña ng­êi thî söa ch÷a. Lµ lo¹i dông cô dïng ®Ó t¸o vµ l¾p c¸c mèi ghÐp cã ®é d«i lín, nh­ mèi ghÐp æ l¨n víi trôc vµ vá hép, mèi ghÐp b¸nh r¨ng, b¸nh ®ai víi trôc.v.v. Vam cã nhiÒu lo¹i, nh­ng th«ng dông ta th­êng dïng c¸c lo¹i sau. Khi sö dông c¸c lo¹i vam nµy ph¶i chó ý më réng c¸c cµng ®óng kÝch th­íc cña vÞ trÝ tú cña cµng lªn chi tiÕt vµ c¸c ®iÓm tú cña cµng ph¶i ph©n bè ®Òu quanh chu vi cña chi tiÕt. Lùc vÆn khi th¸o ph¶i ®Òu vµ kh«ng lµm nghiªng lÖch t©m cña trôc vÝt so víi t©m chi tiÕt trong qu¸ tr×nh vÆn. Lµ lo¹i dông cô chuyªn dïng ®Ó th¸o vµ l¾p c¸c lo¹i vÝt cã xÎ r·nh hoÆc t¹o chÊu trªn ®Çu vÝt. Khi sö dông c¸c lo¹i tuèt n¬ vÝt tuyÖt ®èi ph¶i ®óng kÝch th­íc dµy vµ réng cña ®Çu miÖng, kh«ng ®­îc dïng ®Ó ®ãng lªn ®Çu vÝt. Lµ lo¹i dông cô chuyªn dïng ®Ó th¸o, l¾p c¸c lo¹i vßng phanh chÆn ngoµi vµ trong trªn c¸c trôc truyÒn, vá hép. ChÊt liÖu vµ ph­¬ng ph¸p b«i tr¬n cho c¸c c¬ cÊu an toµn: C¸c chi tiÕt cã bÒ mÆt lµm viÖc trong c¸c c¬ cÊu an toµn còng chÞu ma s¸t, t¶i träng vµ cã ®Æc ®iÓm lµ: V× c¸c c¬ cÊu an toµn th­êng ®­¬c l¾p kÝn phÝa trong cña hép tèc ®é vµ hép ch¹y dao do ®ã ph­¬ng ph¸p b«i tr¬n lµ tËn dông sù v¨ng dÇu cña c¸c bé truyÒn b¸nh r¨ng trong c¸c hép ®ã ®Ó b«i tr¬n cho c¸c chi tiÕt cña c¸c c¬ cÊu an toµn. L¾p hÖ thèng c¸c c¬ cÊu an toµn cña m¸y Yªu cÇu: Thùc hiÖn c¸c b­íc l¾p c¸c c¬ cÊu an toµn ®óng theo phiÕu c«ng nghÖ vµ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt, trªn c¬ së ®ã vËn dông vµo viÖc l¾p c¸c c¬ cÊu an toµn kh¸c cña m¸y c«ng cô kh¸c ®¹t hiÖu qu¶ cã c¸c c¬ cÊu an toµn ®· b¶o vÏ khai triÓn c¬ cÊu an toµn trong hép tèc ®é vµ hép ch¹y dao cña m¸y - Tµi liÖu ph¸t tay vÒ chØ tiªu kü thuËt cña c¸c c¬ cÊu an toµn. b. Kh«ng ®­îc l¾p thiÕu chi tiÕt trong c¸c c¬ cÊu. a. Nghiªn cøu b¶n vÏ khai triÓn cña hép tèc ®é vµ hép ch¹y dao m¸y K125: N¾m ®­îc ®Æc tÝnh c¸c mèi ghÐp, tr×nh tù l¾p c¸c chi tiÕt. c. L¾p c¸c chi tiÕt vµo c¬ cÊu an toµn cña hép tèc ®é. d. L¾p c¸c chi tiÕt vµo c¬ cÊu an toµn cña hép ch¹y dao. e. KiÓm tra lÇn cuèi sau khi l¾p: C¸c n¾p ®Ëy kh«ng ch¶y dÇu ra ngoµi, kh«ng cã chi tiÕt thõa nh­: Vßng ®Öm, vÝt cô sau khi l¾p ph¶i lau s¹ch vµ b¶o qu¶n b»ng chÊt liÖu b«i tr¬n ®Ó kh«ng bÞ dØ dÐt vµ s¾p xÕp vµo tñ hoÆc hép ®ùng quy ®Þnh. Bµi häc cã néi dung luyÖn tËp kü n¨ng thö hÖ c¸c c¬ cÊu an toµn theo tiªu chuÈn kü thuËt sau khi b¶o d­ìng, söa ch÷a nhá vµ l¾p hoµn chØnh vµo m¸y, ph¸t hiÖn vµ xö lý c¸c sai sãt cña c¸c c¬ cÊu an c¬ së ®ã vËn dông ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc thö vµ xö lý c¸c c¬ cÊu an toµn trªn c¸c lo¹i m¸y c«ng cô kh¸c ®¹t chØ tiªu kü thuËt yªu cÇu . - T×nh bµy ®­îc ph­¬ng ph¸p kiÓm tra kh¶ n¨ng lµm viÖc cña c¬ cÊu an tra, ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng lµm viÖc cña c¬ cÊu an toµn theo tiªu chuÈn kü dung c¸c b­íc thö vµ kiÓm tra c¬ cÊu an toµn sau khi l¾p Sau khi ®· l¾p xong c¸c c¬ cÊu an toµn vµo m¸y, chóng ta ph¶i tiÕn hµnh thö l¹i toµn bé c¸c c¬ cÊu trong c¸c bé phËn cña m¸y theo c¸c yªu cÇu ph¶i ®¹t ®­îc khi m¸y lµm b­íc nµy chóng ta dïng tay«ch m¸y chuyÓn ®éng vµ quan s¸t xem c¬ cÊu an toµn cã hiÖn t­îng khong b×nh th­êng hay m¸y ch¹y theo c¸c tèc ®é tõ thÊp ®Õn cao vµ thö ë c¸c chÕ ®é t¶i träng xem c¬ cÊu an toµn ho¹t ®éng cã nh¹y vµ tin cËy hay kh«ng, trong b­íc nµy chó ý viÖc ®iÒu chØnh lùc cña c¸c lß xo cho ®óng yªu cÇu vÒ t¶i träng cho tra c¸c c¬ cÊu an toµn vµ xö lý c¸c sai sãt Sau khi ch¹y thö m¸y víi c¸c chÕ ®é t¶i trong ta tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i lÇn cuèi xem c¬ cÊu an toµn cã ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ lµm viÖc l©u dµi hay cÇu: Thùc hiÖn c¸c b­íc thö vµ kiÓm tra hÖ thèng ®iÒu khiÓn cña m¸y khoan K125, xö lý c¸c sai sãt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®é æn ®Þnh, chÝnh x¸c vµ an toµn cña c¸c c¬ cÊu khi m¸y lµm cã c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®· b¶o d­ìng vµ l¾p r¸p. a. Khi thö vµ kiÓm tra c¸c c¬ cÊu an toµn cña m¸y ph¶i tu©n thñ theo c¸c b­íc chØ dÉn. b. §èi víi c¬ cÊu an toµn khi m¸y ®ang ch¹y kh«ng ®­îc sö dông dông cô ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu n¨ng cña c¸c c¬ cÊu an t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña c¬ cÊu an hiÖn b¶o d­ìng mét lo¹i c¬ cÊu an toµn cña m¸y. Gia c«ng c¸c chi tiÕt cÇn söa ch÷a b»ng dông cô cÇm tay Gia c«ng c¸c chi tiÕt cÇn söa ch÷a cã sù hç trë cña m¸y