Phần mềm hỗ trợ ôn thi Hóa -8

Phần mềm hỗ trợ ôn thi Hóa -8

Thể loại: Hệ điều hành
Lượt xem: 37,751Lượt tải: 7Số trang: 15

Mô tả tài liệu

Diễn giải Lưu bài làm Đóng Chương trình ọc theo lớp Bài học lý thuyết Danh sách bài tập ứng với bài lý thuyết Đề bài tập SGK Bài làm Ghi chú private private private private private private private Trang 106 • Danh sách các đối tượng xử lý STT 1 Thể hiện Loại m_xlOnTapLyThuyet XuLy_OnTap LyThuyet Diễn giải Ghi chú Thực hiện việc private xử lý các chức năng liên quan đến ôn tập lý thuyết như : hiển thị bài lý thuyết , bài tap SGK , hướng dẫn làm bài , bài giải , lưu bài làm • Danh sách các...

Tóm tắt nội dung

Trang 106 STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 m_cmdLuu A_Button Lưu bài làm private 2 m_cmdDong A_Button Đóng private 3 Chương trình ọc theo lớp private 4 Bài học lý thuyết private 5 A_ListBox Danh sách bài tập ứng với bài lý thuyết private 6 Đề bài tập SGK private 7 Bài làm private Trang 107 • Danh sách các đối tượng xử lý • Danh sách các biến cố xử lý STT Thể hiện Loại biến cố Xử lý Ghi chú 5. Hiển thị bài lý thuyết tương ứng public 6. m_cmdLuu A_Click Lưu bài làm public 7. Hiển thị bài tập SGK public 8. m_cmdDong A_Click Đóng màn hình public STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 Thực hiện việc xử lý các chức năng liên quan đến ôn tập lý thuyết như : hiển thị bài lý thuyết , bài tap SGK , hướng dẫn làm bài , bài giải , lưu bài làm private Trang 108 3.4.4.3 Màn hình luyện giải đề thi tự luận • Nhiệm vụ : cho phép học sinh luyện giải các đề thi tự luận trong thư viện có sẵn , thực hiện tính thời gian. Hình 10 : Màn hình giải đề thi tự luận Trang 109 • Danh sách các đối tượng thể hiện • Danh sách các đối tượng xử lý • Danh sách các biến cố STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 m_cmdDong A_Button Đóng private 2 m_tvDeThi Đề thi private 3 A_Button Lưu bài làm private 4 Độ khó private 5 Đề bài tập SGK private 6 Thời gian làm bài private 7 Bài làm private 8 A_Button Tính thời gian private 9 Hướng dẫn private 10 Bài giải private 11 Dạng bài private 12 A_Timer Bộ định thời private STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 Thực hiện việc xử lý các chức năng liên quan đến giải đề thi tự luận : hiển thị bài tập và các thuộc tính của bài tập private STT Thể hiện Loại biến cố xử lý Ghi chú 1 m_tvDeThi Hiển thị đề bài public 2 m_cmdDong A_Click Đóng màn hình public 3 m_cmdLuu A_Click Lưu bài làm public 4 A_Click Tính thời gian public Trang 110 Trang 111 3.4.4.4 Màn hình luyện giải đề thi trắc nghiệm • Nhiệm vụ : cho phép học sinh luyện giải các đề thi trắc nghiệm trong thư viện có sẵn , thực hiện tính thời gian và chấm điểm Hình 11 : Màn hình giải đề thi trắc nghiệm Trang 112 • Danh sách các đối tượng thể hiện • Danh sách các đối tượng xử lý STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 A_Button Kiểm tra kết quả private 2 m_cmdDong A_Button Đóng private 3 m_tvDeThi Đề thi private 4 A_Button Đáp án private 5 Độ khó private 6 Đề bài tập SGK private 7 Thời gian làm bài private 8 A_Button Tính thời gian private 9 Hướng dẫn private 10 Bài giải private 11 Dạng bài private 12 m_optCauA Câu A private 13 m_optCauB Câu A private 14 m_optCauC Câu B private 15 m_optCauD Câu C private 16 m_optCauE Câu D private 17 A_Timer Bộ định thời private STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 Thực hiện việc xử lý các chức năng liên quan đến giải đề thi trắc nghiệm : hiển thị bài tập và các thuộc tính của bài tập private Trang 113 Trang 114 • Danh sách các biến cố 3.4.4.5 Màn hình viết cấu hình electron • Nhiệm vụ : cho phép học sinh giải bài tập dạng viết cấu hình . Hình 12 : Màn hình viết cấu hình electron STT Thể hiện Loại biến cố xử lý Ghi chú 1 m_tvDeThi Hiển thị đề bài public 2 m_cmdDong A_Click Đóng màn hình public 3 A_Click Tính thời gian public 4 A_Click Kiểm tra xem liệu lựa chọn đã đúng kết quả chưa public 5 A_Click Hiển thị kết quả public Trang 115 • Danh sách các đối tượng thể hiện • Danh sách các biến cố 3.4.4.6 Màn hình viết phương trình phản ứng STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 A_Label Hình thức private 2 A_Group Bài tập private 3 A_Label Đề bài private 4 Đề bài private 5 Bài làm private 6 Bài giải private 7 A_Button private 8 A_Button private STT Thể hiện Loại biến cố xử lý Ghi chú 1 Thay đổi hình thức giải toán public 2 A_Click Phát sinh bài làm public 3 A_Click Tiến hành giải bài tập public Trang 116 Hình 13 : Màn hình viết phương trình phản ứng • Danh sách các đối tượng thể hiện • Danh sách các biến cố STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 A_Label Hình thức private 2 A_Group Bài tập private 3 A_Label Đề bài private 4 Đề bài private 5 Bài làm private 6 Bài giải private 7 A_Button private 8 A_Button private Trang 117 STT Thể hiện Loại biến cố xử lý Ghi chú 1 Thay đổi hình thức giải toán public 2 A_Click Phát sinh bài làm public 3 A_Click Tiến hành giải bài tập public Trang 118 3.4.4.7 Màn hình bảng hệ thống tuần hoàn Hình 14 : Bảng hệ thống tuần hoàn • Danh sách các đối tượng thể hiện Trang 119 • Danh sách các đối tượng xử lý • Danh sách các biến cố ST Thể hiện Loại biến cố Xử lý Ghi chú STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 Bảng tuần hoàn private 2 A_Label Ký hiệu nguyên tố private 3 A_Label Tên nguyên tố private 4 A_Label Diện tích nguyên tố private 5 A_Label Khối lượng nguyên tố private 6 A_Label Độ âm điện private 7 A_Label Cấu hình private 8 A_Label Số oxi hóa private 9 A_Label private 10 A_Label private 11 A_Label private 12 A_Label private 13 A_Label private 14 A_Label private 15 A_Label private STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 Thực hiện việc xử lý các chức năng liên quan đến truy xuất thông tin về bảng hệ thống tuần hoàn : ký hiệu , tên , nguyên tử khối , điện tích , độ âm điện , số oxi hóa , cấu hình electron . private Trang 120 T A_Click Thông tin chi tiết về nguyên tố được chọn : ký hiệu , tên , nguyên tử khối , điện tích , độ âm điện , số oxi hóa , cấu hình electron . public 3.4.4.8 Màn hình bảng tính tan Hình 15 : Bảng tính tan • Danh sách các đối tượng thể hiện Mục Lục Đặt vấn đề Hiện sản phẩm phần mềm hỗ trợ trên thị trường hiện nay Đề nghị yêu cầu chức dành cho học năng tự ôn luyện cho học năng nhận xuất dữ liệu Các công cụ hỗ trợ dành cho giáo đề thi trắc năng soạn đề thi tự năng nhận xuất dữ năng hỗ trợ tích Sơ đồ sử dụng Chi tiết các chức năng hỗ trợ Đối với học sinh Đối với giáo năng đồ luồng dữ liệu Học vụ “Ôn tập lý vụ “Giải đề thi tự vụ “Giải đề thi Trắc nghiệm ” Nghiệp vụ “Giải đề bài tập theo dạng ” Nghiệp vụ “Tra vụ ‘ Nhận xuất dữ với giáo vụ soạn bài lý vụ” soạn đề thi tự vụ “soạn bài tập trắc vụ “Tra vụ “Nhận xuất dữ lớp đối sách các lớp đối tượng ở mức phân tích Chi tiết các lớp đối tượng ở mức phân kế Kiến trúc logic đa tầng Đối với học sinh Xử lý ôn tập theo lớp Xử lý luyện giải đề thi Đối với giáo trúc triển kế dữ liệu Sơ đồ logic dữ sách các thành phần của sơ đồ Danh sách các thuộc tính của từng thành phần ở dạng quan hệ Danh sách các thuộc tính của từng thành phần Ôn tập lý thi tự luận Đề thi trắc kế xử lý Mục trúc tổng thể của các lớp đối sách các lớp đối lớp đối tượng xử lý đối tượng thể hiện chất vô cơ Các đối tượng quản lý Mô hình quan hệ giữa các đối đối tượng thể hiện chất vô cơ Mối quan hệ khác Mô hình quan hệ giữa các đối tượng xử lý Chi tiết tổ chức bên trong các lớp đối Lop Lớp soạn bài lý đề thi tự đề thi trắc kế giao kế thực đơn Sơ đồ các màn hệ học hệ giáo sách các thành phần trên sơ đồ Chi tiết từng màn hình Màn hình hình ôn tập lý hình luyện giải đề thi tự luận Màn hình luyện giải đề thi trắc hình viết cấu hình hình viết phương trình phản ứng Màn hình bảng hệ thống tuần hoàn Màn hình bảng tính tan Màn hình giới hình xuất dữ liệu Màn hình soạn bài lý hình soạn đề thi tự luận Màn hình soạn đề thi trắc hiện và thử kết Các kết quả đạt giá ưu khuyết mở rộng tương lai