Phần mềm hỗ trợ ôn thi Hóa -8

Thể loại: Hệ điều hành
Lượt xem: 37,739Lượt tải: 7Số trang: 15

Mô tả tài liệu

Diễn giải Lưu bài làm Đóng Chương trình ọc theo lớp Bài học lý thuyết Danh sách bài tập ứng với bài lý thuyết Đề bài tập SGK Bài làm Ghi chú private private private private private private private Trang 106 • Danh sách các đối tượng xử lý STT 1 Thể hiện Loại m_xlOnTapLyThuyet XuLy_OnTap LyThuyet Diễn giải Ghi chú Thực hiện việc private xử lý các chức năng liên quan đến ôn tập lý thuyết như : hiển thị bài lý thuyết , bài tap SGK , hướng dẫn làm bài , bài giải , lưu bài làm • Danh sách các...

Tóm tắt nội dung

Trang 106 STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 m_cmdLuu A_Button Lưu bài làm private 2 m_cmdDong A_Button Đóng private 3 m_tvChuongTrinh A_TreeView Chương trình ọc theo lớp private 4 m_rtbBaiHoc A_RichTextB ox Bài học lý thuyết private 5 m_lstBaiTap A_ListBox Danh sách bài tập ứng với bài lý thuyết private 6 m_rtbDeBai A_RichTextB ox Đề bài tập SGK private 7 m_ucBaiLam A_UserContro l Bài làm private Trang 107 • Danh sách các đối tượng xử lý • Danh sách các biến cố xử lý STT Thể hiện Loại biến cố Xử lý Ghi chú 5. m_tvChuongTrinh A_ItemClick Hiển thị bài lý thuyết tương ứng public 6. m_cmdLuu A_Click Lưu bài làm public 7. m_lstBaiTapSGK A_SelectedIndexChanged Hiển thị bài tập SGK public 8. m_cmdDong A_Click Đóng màn hình public STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 m_xlOnTapLyThuyet XuLy_OnTap LyThuyet Thực hiện việc xử lý các chức năng liên quan đến ôn tập lý thuyết như : hiển thị bài lý thuyết , bài tap SGK , hướng dẫn làm bài , bài giải , lưu bài làm private Trang 108 3.4.4.3 Màn hình luyện giải đề thi tự luận • Nhiệm vụ : cho phép học sinh luyện giải các đề thi tự luận trong thư viện có sẵn , thực hiện tính thời gian. Hình 10 : Màn hình giải đề thi tự luận Trang 109 • Danh sách các đối tượng thể hiện • Danh sách các đối tượng xử lý • Danh sách các biến cố STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 m_cmdDong A_Button Đóng private 2 m_tvDeThi A_TreeView Đề thi private 3 m_cmdLuuBaiLam A_Button Lưu bài làm private 4 m_cboDoKho A_ComboBox Độ khó private 5 m_rtbDeBai A_RichTextB ox Đề bài tập SGK private 6 m_dtpThoiGianLam Bai A_DateTimePi cker Thời gian làm bài private 7 m_ucBaiLam A_UserContro l Bài làm private 8 m_cmdTinhThoiGian A_Button Tính thời gian private 9 m_rtbHuongDan A_RichTextB ox Hướng dẫn private 10 m_rtbBaiGiai A_RichTextB ox Bài giải private 11 m_cboDangBai A_Combobox Dạng bài private 12 m_tmrBoDinhThoi A_Timer Bộ định thời private STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 m_xlGiaiDeThiTuLu an XuLy_GiaiDe ThiTuLuan Thực hiện việc xử lý các chức năng liên quan đến giải đề thi tự luận : hiển thị bài tập và các thuộc tính của bài tập private STT Thể hiện Loại biến cố xử lý Ghi chú 1 m_tvDeThi A_ItemClick Hiển thị đề bài public 2 m_cmdDong A_Click Đóng màn hình public 3 m_cmdLuu A_Click Lưu bài làm public 4 m_cmdTinhThoiGian A_Click Tính thời gian public Trang 110 Trang 111 3.4.4.4 Màn hình luyện giải đề thi trắc nghiệm • Nhiệm vụ : cho phép học sinh luyện giải các đề thi trắc nghiệm trong thư viện có sẵn , thực hiện tính thời gian và chấm điểm Hình 11 : Màn hình giải đề thi trắc nghiệm Trang 112 • Danh sách các đối tượng thể hiện • Danh sách các đối tượng xử lý STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 m_cmdKiemTraNhan h A_Button Kiểm tra kết quả private 2 m_cmdDong A_Button Đóng private 3 m_tvDeThi A_TreeView Đề thi private 4 m_cmdDapAn A_Button Đáp án private 5 m_cboDoKho A_ComboBox Độ khó private 6 m_rtbDeBai A_RichTextB ox Đề bài tập SGK private 7 m_dtpThoiGianLam Bai A_DateTimePi cker Thời gian làm bài private 8 m_cmdTinhThoiGian A_Button Tính thời gian private 9 m_rtbHuongDan A_RichTextB ox Hướng dẫn private 10 m_rtbBaiGiai A_RichTextB ox Bài giải private 11 m_cboDangBai A_Combobox Dạng bài private 12 m_optCauA A_RadioButto n Câu A private 13 m_optCauB A_RadioButto n Câu A private 14 m_optCauC A_RadioButto n Câu B private 15 m_optCauD A_RadioButto n Câu C private 16 m_optCauE A_RadioButto n Câu D private 17 m_tmrBoDinhThoi A_Timer Bộ định thời private STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 m_xlGiaiDeThiTrac Nghiem XuLy_GiaiDe ThiTracNghie m Thực hiện việc xử lý các chức năng liên quan đến giải đề thi trắc nghiệm : hiển thị bài tập và các thuộc tính của bài tập private Trang 113 Trang 114 • Danh sách các biến cố 3.4.4.5 Màn hình viết cấu hình electron • Nhiệm vụ : cho phép học sinh giải bài tập dạng viết cấu hình electron . Hình 12 : Màn hình viết cấu hình electron STT Thể hiện Loại biến cố xử lý Ghi chú 1 m_tvDeThi A_ItemClick Hiển thị đề bài public 2 m_cmdDong A_Click Đóng màn hình public 3 m_cmdTinhThoiGian A_Click Tính thời gian public 4 m_cmdKiemTraNhan h A_Click Kiểm tra xem liệu lựa chọn đã đúng kết quả chưa public 5 m_cmdKetQua A_Click Hiển thị kết quả public Trang 115 • Danh sách các đối tượng thể hiện • Danh sách các biến cố 3.4.4.6 Màn hình viết phương trình phản ứng STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 m_lblHinhThuc A_Label Hình thức private 2 m_grpBaiTap A_Group Bài tập private 3 m_lblDeBai A_Label Đề bài private 4 m_rtbDeBai A_RichTextB ox Đề bài private 5 m_rtbBaiLam A_RichTextB ox Bài làm private 6 m_rtbBaiGiai A_RichTextB ox Bài giải private 7 m_cmdBaiLam A_Button private 8 m_cmdBaiGiai A_Button private STT Thể hiện Loại biến cố xử lý Ghi chú 1 m_cboHinhThuc A_SelectedInd exChanged Thay đổi hình thức giải toán public 2 m_cmdBaiLam A_Click Phát sinh bài làm public 3 m_cmdGiaiBaiTap A_Click Tiến hành giải bài tập public Trang 116 Hình 13 : Màn hình viết phương trình phản ứng • Danh sách các đối tượng thể hiện • Danh sách các biến cố STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 m_lblHinhThuc A_Label Hình thức private 2 m_grpBaiTap A_Group Bài tập private 3 m_lblDeBai A_Label Đề bài private 4 m_rtbDeBai A_RichTextB ox Đề bài private 5 m_rtbBaiLam A_RichTextB ox Bài làm private 6 m_rtbBaiGiai A_RichTextB ox Bài giải private 7 m_cmdBaiLam A_Button private 8 m_cmdBaiGiai A_Button private Trang 117 STT Thể hiện Loại biến cố xử lý Ghi chú 1 m_cboHinhThuc A_SelectedInd exChanged Thay đổi hình thức giải toán public 2 m_cmdBaiLam A_Click Phát sinh bài làm public 3 m_cmdGiaiBaiTap A_Click Tiến hành giải bài tập public Trang 118 3.4.4.7 Màn hình bảng hệ thống tuần hoàn Hình 14 : Bảng hệ thống tuần hoàn • Danh sách các đối tượng thể hiện Trang 119 • Danh sách các đối tượng xử lý • Danh sách các biến cố ST Thể hiện Loại biến cố Xử lý Ghi chú STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 m_ptbBangTuanHoa n A_PictureBox Bảng tuần hoàn private 2 m_lblKyHieuNguyen To A_Label Ký hiệu nguyên tố private 3 m_lblTenNguyenTo A_Label Tên nguyên tố private 4 m_lblDienTichNguye nTo A_Label Diện tích nguyên tố private 5 m_lblNguyenTuKhoi A_Label Khối lượng nguyên tố private 6 m_lblDoAmDien A_Label Độ âm điện private 7 m_lblCauHinhElectro n A_Label Cấu hình electron private 8 m_lblSoOxiHoa A_Label Số oxi hóa private 9 m_lblLabel1 A_Label private 10 m_lblLabel2 A_Label private 11 m_lblLabel3 A_Label private 12 m_lblLabel4 A_Label private 13 m_lblLabel5 A_Label private 14 m_lblLabel6 A_Label private 15 m_lblLabel7 A_Label private STT Thể hiện Loại Diễn giải Ghi chú 1 m_xlBangHeThongT uanHoan XuLy_BangH eThongTuanH oan Thực hiện việc xử lý các chức năng liên quan đến truy xuất thông tin về bảng hệ thống tuần hoàn : ký hiệu , tên , nguyên tử khối , điện tích , độ âm điện , số oxi hóa , cấu hình electron . private Trang 120 T m_ptbBangTuanHoa n A_Click Thông tin chi tiết về nguyên tố được chọn : ký hiệu , tên , nguyên tử khối , điện tích , độ âm điện , số oxi hóa , cấu hình electron . public 3.4.4.8 Màn hình bảng tính tan Hình 15 : Bảng tính tan • Danh sách các đối tượng thể hiện Mục Lục Đặt vấn đề Hiện trạng Các sản phẩm phần mềm hỗ trợ trên thị trường hiện nay Đề nghị yêu cầu chức năng Module dành cho học sinh Chức năng tự ôn luyện cho học sinh Chức năng nhận xuất dữ liệu Các công cụ hỗ trợ khác Module dành cho giáo viên Soạn đề thi trắc nghiệm Chức năng soạn đề thi tự luận Chức năng nhận xuất dữ liệu Chức năng hỗ trợ khác Phân tích Sơ đồ sử dụng Chi tiết các chức năng hỗ trợ Đối với học sinh Đối với giáo viên Chức năng khác Sơ đồ luồng dữ liệu Học sinh Nghiệp vụ “Ôn tập lý thuyết” Nghiệp vụ “Giải đề thi tự luận” Nghiệp vụ “Giải đề thi Trắc nghiệm ” Nghiệp vụ “Giải đề bài tập theo dạng ” Nghiệp vụ “Tra cứu” Nghiệp vụ ‘ Nhận xuất dữ liệu ‘ Đối với giáo viên Nghiệp vụ soạn bài lý thuyết Nghiệp vụ” soạn đề thi tự luận” Nghiệp vụ “soạn bài tập trắc nghiệm” Nghiệp vụ “Tra cứu” Nghiệp vụ “Nhận xuất dữ liệu“ Các lớp đối tượng Danh sách các lớp đối tượng ở mức phân tích Chi tiết các lớp đối tượng ở mức phân tích Thiết kế Kiến trúc logic đa tầng Đối với học sinh Xử lý ôn tập theo lớp Xử lý luyện giải đề thi Đối với giáo viên Kiến trúc triển khai Thiết kế dữ liệu Sơ đồ logic dữ liệu Danh sách các thành phần của sơ đồ Danh sách các thuộc tính của từng thành phần ở dạng quan hệ Danh sách các thuộc tính của từng thành phần Ôn tập lý thuyết Đề thi tự luận Đề thi trắc nghiệm Thiết kế xử lý Mục đích Kiến trúc tổng thể của các lớp đối tượng Danh sách các lớp đối tượng Các lớp đối tượng xử lý chính Các đối tượng thể hiện chất vô cơ Các đối tượng quản lý Mô hình quan hệ giữa các đối tượng Các đối tượng thể hiện chất vô cơ Mối quan hệ khác Mô hình quan hệ giữa các đối tượng xử lý Chi tiết tổ chức bên trong các lớp đối tượng Lớp ChatVoCo Lớp Lop Lớp Chuong lớp BaiLyThuyet Lớp XuLy_OnTapLyThuyet Lớp XuLy_GiaiDeThiTuLuan Lớp XuLy_GiaiDeThiTracNghiem lớp soạn bài lý thuyết soạn đề thi tự luận soạn đề thi trắc nghiệm Lớp DuLieu_LyThuyet Lớp DuLieu_TuLuan Lớp DuLieuTracNghiem Thiết kế giao diện Thiết kế thực đơn Sơ đồ các màn hình Phân hệ học sinh Phân hệ giáo viên Danh sách các thành phần trên sơ đồ Chi tiết từng màn hình Màn hình chính Màn hình ôn tập lý thuyết Màn hình luyện giải đề thi tự luận Màn hình luyện giải đề thi trắc nghiệm Màn hình viết cấu hình electron Màn hình viết phương trình phản ứng Màn hình bảng hệ thống tuần hoàn Màn hình bảng tính tan Màn hình giới thiệu Màn hình xuất dữ liệu Màn hình soạn bài lý thuyết Màn hình soạn đề thi tự luận Màn hình soạn đề thi trắc nghiệm TH_MyRichEditControl Thực hiện và thử nghiệm Thực hiện ModuleChung ModuleHocSinh ModuleGiaoVien Thử nghiệm Tổng kết Các kết quả đạt được Đánh giá ưu khuyết điểm Hướng mở rộng tương lai