1 PHỤ LỤC 4a NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN

1 PHỤ LỤC 4a NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN

Thể loại: Biểu mẫu
Lượt xem: 45,912Lượt tải: 5Số trang: 10

Mô tả tài liệu

1 PHỤ LỤC 4a NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN ODA (Tên dự án) THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 1. Tên dự án: 2. Mã ngành dự án1:............ Mã số dự án2:....................... 3. Tên nhà tài trợ: 4. Cơ quan chủ quản: a. Địa chỉ liên lạc:................... b. Số điện thoại/Fax:...................... 5. Chủ dự án: a. Địa chỉ liên lạc:................... b. Số điện thoại/Fax:...................... 6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án3: 7. Địa điểm thực hiện dự án (ghi rõ tới cấp huyện, nếu có thể áp dụng được): 8. Tổng số vốn của dự án: 2 Trong đó: a. Vốn ODA:........................ nguyên tệ, tương đương....................USD (theo tỷ giá chuyển...

Tóm tắt nội dung

1 PHỤ LỤC 4a NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN ODA (Tên dự án) THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 1. Tên dự án: 2. Mã ngành dự Mã số dự 3. Tên nhà tài trợ: 4. Cơ quan chủ quản: a. Địa chỉ liên b. Số điện 5. Chủ dự án: a. Địa chỉ liên b. Số điện 6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án3: 7. Địa điểm thực hiện dự án (ghi rõ tới cấp huyện, nếu có thể áp dụng được): 8. Tổng số vốn của dự án: 2 Trong đó: a. Vốn nguyên tệ, tương (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng văn kiện dự án) b. Vốn đối VND tương đương 9. Hình thức cung cấp ODA a. ODA không hoàn lại b. ODA vay ưu đãi c. ODA vay hỗn hợp 10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án Khái quát mục tiêu và các kết quả của dự án 1 Mã ngành kinh tế quốc dân của dự án, phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) 2 Mã dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo. 3 Xác định số năm hoặc số tháng cần thiết để thực hiện dự án kể từ ngày dự án có hiệu lực. 3 I. Căn cứ hình thành dự án 1. Cơ sở pháp lý của dự án a. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ ODA b. Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Danh mục tài trợ chính thức c. Quyết định của cơ quan chủ quản về chủ dự án d. Các văn bản pháp lý liên quan khác 2. Bối cảnh của dự án a. Mô tả chi tiết vai trò, vị trí và sự cần thiết của dự án trong khung khổ quy hoạch, kế hoạch phát triển của lĩnh vực có liên quan và của đơn vị thụ hưởng ODA (cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương). b. Nêu các chương trình, dự án tương tự đã và đang thực hiện trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan chủ quản và các chương trình, dự án đã được tiếp nhận trong cùng một lĩnh vực để tránh trùng lặp và đảm bảo sự phối hợp, chia sẻ kết quả giữa các dự án với nhau nhằm phát huy hiệu quả tối đa. 3. Các vấn đề sẽ được giải quyết trong khuôn khổ dự án. 4. Nêu rõ những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án. 4 II. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ 1. Mô tả tính phù hợp của mục tiêu dự án với chính sách và định hướng ưu tiên của nhà tài trợ. 2. Phân tích lý do lựa chọn và lợi thế của nhà tài trợ về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tư vấn chính sách thuộc lĩnh vực được tài trợ. 3. Nêu các điều kiện ràng buộc theo quy định của nhà tài trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam. III. Mục tiêu của dự án 1. Mục tiêu dài hạn Mô tả hiệu quả, những lợi ích lâu dài mà dự án đóng góp vào sự phát triển của xã hội, ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhóm đối tượng liên quan. 2. Mục tiêu ngắn hạn Mô tả đích mà dự án cần đạt được khi kết thúc để đáp ứng nhu cầu trực tiếp của đối tượng thụ hưởng, từ đó hỗ trợ đạt được mục tiêu dài hạn. IV. Các kết quả chủ yếu của dự án Xác định rõ các kết quả cuối cùng của dự án. V. Những cấu phần và hoạt động của dự án 5 Mô tả chi tiết kế hoạch thực hiện các cấu phần hoặc tiểu dự án (nếu có) và hoạt động tương ứng của dự án theo các nội dung sau: - Mục đích - Các kết quả dự kiến - Tổ chức thực hiện - Thời gian bắt đầu và kết thúc - Dự kiến nguồn lực VI. Ngân sách dự án 1. Tổng vốn của dự USD Trong đó: a. Vốn nguyên tệ, tương USD (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án) b. Vốn đối VND tương đương USD 2. Cơ cấu vốn theo: dịch vụ tư vấn (ước tính tỷ trọng chuyên gia trong gia quốc tế), đào tạo (trong nước, nước ngoài); thiết bị và vật tư (trong nước, nước ngoài), các chi phí quản lý; chi phí theo dõi và đánh giá dự án và các chi phí khác. 6 3. Cơ chế tài chính trong nước đối với dự án a. Đối với vốn ODA Vốn nguyên tệ, tương trong đó: - Ngân sách cấp phát hành chính sự tổng vốn ODA - Cho vay tổng vốn ODA b. Đối với vốn đối ứng Vốn đối Trong đó: - Hiện vật: tương Tiền Nguồn vốn được huy động theo một hoặc một số các hình thức sau: - Vốn ngân sách Nhà nước cấp phát: (...%) tổng vốn đối ứng (trong đó: vốn NS Trung vốn NS địa - Vốn tín dụng ưu (...%) tổng vốn đối ứng - Vốn của cơ quan chủ (...%) tổng vốn đối ứng - Vốn tự cân đối của chủ dự (...%) tổng vốn đối ứng 7 - Vốn đóng góp của các đối tượng thụ hưởng (nếu (...%) tổng vốn đối ứng VII. Các quy định về quản lý tài chính của dự án 1. Hình thức giải ngân (qua kho bạc, tài khoản đặc biệt hay tài khoản tạm ứng....) 2. Tổ chức công tác kế toán, thanh quyết toán 3. Trách nhiệm quản lý vốn (mở tài khoản, chủ tài 4. Kiểm toán dự án VIII. Tổ chức quản lý thực hiện dự án 1. Cơ cấu tổ chức a. Mô hình tổ chức quản lý dự án theo thỏa thuận với nhà tài trợ b. Hoạt động của Ban quản lý dự án tuân theo Thông tư số ngày về cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các Ban quản lý dự án ODA. 2. Cơ chế phối hợp a. Phối hợp giữa cơ quan chủ quản, chủ dự án, Ban quản lý dự án (ban quản lý tiểu dự án) b. Phối hợp giữa các đơn vị tham gia thực hiện dự án với nhà tài trợ và các cơ quan khác trong quá trình thực hiện dự án 8 3. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện của chủ dự án sẽ được giao thực hiện dự án. IX. Theo dõi và đánh giá dự án 1. Xây dựng chi tiết kế hoạch theo dõi thực hiện dự án trên các mặt: a. Thực hiện dự án b. Quản lý dự án c. Xử lý, phản hồi thông tin theo dõi 2. Xây dựng chi tiết kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện dự án a. Đánh giá ban đầu b. Đánh giá giữa kỳ c. Đánh giá kết thúc 3. Chế độ kiểm tra, báo cáo của dự án X. Tác động của dự án 1. Phân tích tác động của dự án đối với đối tượng thụ hưởng (trực tiếp, gián tiếp) Nêu rõ những lợi ích đối với các đối tượng thụ hưởng sau khi dự án kết thúc (bằng định tính và định lượng) 9 2. Phân tích tác động kinh tế, xã hội và môi trường của dự án sau khi kết thúc a. Phân tích các tác động kinh tế - xã hội của dự án: xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, thu nhập cho người dân, nâng cấp cơ sở hạ tầng.... b. Mô tả những tác động môi trường của dự án 3. Tác động giới XI. Rủi ro Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và nêu các biện pháp để khắc phục rủi ro. XII. Đánh giá tính bền vững của dự án sau khi kết thúc Đánh giá tính bền vững của dự án trên các phương diện: 1. Bền vững về kết quả: kết quả của dự án được duy trì và phát triển sau khi dự án kết thúc. 2. Bền vững về tổ chức: cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của dự án được đảm bảo để có thể tiếp tục sau khi dự án kết thúc. 3. Bền vững về tài chính: sau khi hết tài trợ, các hoạt động của dự án có thể tự tạo ra kinh phí để tiếp tục các hoạt động cần thiết khác. 4. Bền vững về môi trường: môi trường tự nhiên quanh khu vực thực hiện dự án được bảo tồn sau khi dự án kết thúc Chủ dự án (ký tên và đóng dấu) Văn kiện dự án có thể kèm theo một số phụ lục sau: 1. Danh mục trang thiết bị cung cấp để thực hiện dự án 2. Khung logic của dự án 3. Điều khoản giao việc của các chức danh chủ chốt và dịch vụ tư vấn 4. Các bảng biểu bao gồm cả bảng tổng hợp và chi tiết về ngân sách dự án 5. Ảnh minh họa 6. Bản đồ 7. Các tài liệu có liên quan khác. Chủ dự án