Luật thương mại 3-Phá sản-p1-chương 3

Luật thương mại 3-Phá sản-p1-chương 3

Lượt xem: 127,816Lượt tải: 5Số trang: 11

Mô tả tài liệu

CHƯƠNG III: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI BẰNG TÒA ÁN Ở VIỆT NAM I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN KINH TẾ 1. Cơ cấu tổ chức của tòa án kinh tế Tòa án kinh tế hiện nay được thành lập là một tòa chuyên trách của tòa án nhân dân, song song với tòa dân sự, tòa hình sự trước đó. Việc tổ chức như vậy vừa hiệu quả, vừa hệ thống, vừa bảo đảm tổ chức bộ máy gọn nhẹ và sự thống nhất trong hoạt động xét xử của...

Tóm tắt nội dung

Giáo trình Luật thương mại 3- Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh và luật phá sản Biên soạn : Thạc sĩ Dương Kim Thế Nguyên Trang 42 CHƯƠNG III: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI BẰNG TÒA ÁN Ở VIỆT NAM I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN KINH TẾ 1. Cơ cấu tổ chức của tòa án kinh tế Tòa án kinh tế hiện nay được thành lập là một tòa chuyên trách của tòa án nhân dân, song song với tòa dân sự, tòa hình sự trước đó. Việc tổ chức như vậy vừa hiệu quả, vừa hệ thống, vừa bảo đảm tổ chức bộ máy gọn nhẹ và sự thống nhất trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân. Như vậy tòa kinh tế chỉ được tổ chức ở hai cấp : - Ở Trung ương : Trong tòa án nhân dân tối cao, bên cạnh các tòa phúc thẩm, tòa án quân sự trung ương, tòa hình sự, tòa dân sự còn có tòa kinh tế (và hiên nay còn có tòa lao động và tòa hành chính). Tòa kinh tế tòa án nhân dân tối cao có : chánh tòa, các phó chánh tòa, thẩm phán và thư ký tòa án. Trong tòa phúc thẩm của tòa án nhân dân tối cao có các thẩm phán kinh tế chuyên trách để giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ án kinh doanh, thương mại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định của tòa án cấp dưới về tuyên bố phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. - Ở Địa phương : Chỉ tổ chức tòa án kinh tế ở cấp tỉnh. Như vậy, trong tòa án nhân dân cấp tỉnh, bên cạnh các tòa hình sự, tòa dân sự còn có tòa kinh tế (và hiên nay còn có tòa lao động và tòa hành chính). Tòa kinh tế tòa án nhân dân cấp tỉnh có: chánh tòa, các phó chánh tòa, các thẩm phán và thư ký tòa án. Ở cấp huyện chúng ta không xây dựng tòa kinh tế nhưng cũng có các thẩm phán chuyên trách để xét xử những vụ án kinh doanh, thương mại theo thẩm quyền luật định thuộc cấp huyện giải quyết. Nhìn chung mô hình tổ chức tòa án kinh tế như quy định hiện nay bảo đảm tính thống nhất về tổ chức, cơ quan xét xử, tổ chức bộ máy nhà nước gọn nhẹ, tránh thêm đầu mối, không gây ra tranh chấp về thẩm quyền giữa các tòa án. Tuy nhiên, trong hướng cải cách sắp tới, nhiều chuyên gia đang đặt vấn đề nên tổ chức toà án theo khu vực chứ không theo địa hạt hành chính như hiện nay. 2. Chức năng hoạt động và nhiệm vụ của tòa án kinh tế a. Chức năng của tòa án kinh tế Chức năng của tòa án kinh tế là mặt hoạt động chủ yếu của tòa án kinh tế được pháp luật ghi nhận, nó xác định bản chất của tòa án kinh tế là một trong những cơ quan xét xử của nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo quy định của pháp luật, tòa án kinh tế có những chức năng cơ bản sau : (a) Chức năng xét xử các vụ án kinh doanh, thương mại. Với tư cách là một bộ phận của tòa án nhân dân, tòa án kinh tế có chức năng xét xử, một chức năng cơ bản của tòa án nhân dân nói chung. Điều 127 Hiến pháp 1992 quy Giáo trình Luật thương mại 3- Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh và luật phá sản Biên soạn : Thạc sĩ Dương Kim Thế Nguyên Trang 43 định “tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân địa phương, các tòa án quân sự và các tòa án khác do luật định là cơ quan xét xử của nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Với quy định này, Hiến pháp 1992 khẳng định rằng ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc thực hiện chức năng xét xử do tòa án nhân dân đảm nhiệm. Ngoài Tòa án nhân dân ra, không một cơ quan nhà nước nào có thể thực hiện chức năng xét xử nhân danh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quy định tại điều 127 Hiến pháp năm 1992 về chức năng của Tòa án đã được cụ thể hóa bằng Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2000 được Quốc hội thông qua ngày Tòa kinh tế thực hiện chức năng xét xử các vụ án kinh doanh, thương mại. Khi thực hiện chức năng này, tòa kinh tế phải căn cứ vào các quy định của pháp luật, cả các quy định của pháp luật về nội dung và pháp luật về tố tụng. Tòa án kinh tế thực hiện chức năng xét xử các vụ án kinh doanh, thương mại của mình bằng việc ra bản án, quyết định. các bản án, quyết định của tòa án kinh tế đã có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và mọi công dân tôn trọng, những cá nhân và tổ chức có liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành. (b) Chức năng tuyên bố phá sản doanh nghiệp Ngoài chức năng xét xử như các tòa án khác trong tòa án nhân dân, tòa kinh tế có một chức năng đặc trưng đó là chức năng tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Theo Luật Phá sản doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tòa án nhân dân tối cao có chức năng giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản. Tuyên bố phá sản là một hoạt động thuần túy tư pháp, là một thủ tục đòi nợ đặc biệt. Thực hiện chức năng này tòa án kinh tế bảo vệ lợi ích của chủ nợ lẫn lợi ích của doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng phá sản và lợi ích của xã hội. Khi thực hiện chức năng tuyên bố phá sản doanh nghiệp, tòa án kinh tế phải tuân thủ nghiêm túc những những quy định của Luật Phá sản 2004 nói riêng và những quy định khác của pháp luật quản lý kinh tế nói chung. b. Nhiệm vụ của tòa án kinh tế Nhiệm vụ của tòa án kinh tế nói riêng và tòa án nhân dân nói chung được quy định trong điều 126 Hiến Pháp 1992 và Điều 1 Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2000 được Quốc hội thông qua ngày Điều 1-Luật Tổ chức tòa án nhân dân quy định một cách cụ thể và rõ ràng nhiệm vụ chính của tòa án nhân dân nói chung và tòa kinh tế nói riêng trong khi thực hiện chức năng của mình như sau : “trong phạm vi chức năng của mình, tòa án có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân” Là một trong những cơ quan tố tụng, tòa án phải đảm bảo cho hoạt động tố tụng của mình được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật tố tụng. các cá nhân, tổ chức theo quy định của thủ tục giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại có quyền khởi kiện vụ án kinh doanh, thương mại để yêu cầu tòa án kinh tế bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. trong quá trình giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại, tòa án phải tiến hành Giáo trình Luật thương mại 3- Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh và luật phá sản Biên soạn : Thạc sĩ Dương Kim Thế Nguyên Trang 44 các biện pháp để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án nhằm thỏa mãn được lợi ích của các bên có tranh chấp. Mặt khác, theo quy định của pháp luật, bằng hoạt động của mình, tòa án góp phần giáo dục các doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng những nguyên tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh chống các vi phạm pháp luật. II. TỐ TỤNG VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI VÀ CÁC NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN KINH DOANH, THƯƠNG MẠI 1. Khái niệm vụ án kinh doanh, thương mại Khi một tranh chấp thương mại phát sinh, pháp luật cho phép các bên tranh chấp được lựa chọn những phương thức khác nhau để giải quyết. Việc chọn phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh theo một thủ tục do luật định tại một cơ quan tòa án kinh tế có thẩm quyền gọi là tố tụng vụ án kinh doanh, thương mại. Như vậy, tố tụng vụ án kinh doanh, thương mại chính là quá trình giải quyết một tranh chấp kinh doanh theo một thủ tục nhất định trước cơ quan tòa án kinh tế. Với tư cách là một chế định của pháp luật thương mại, tố tụng vụ án kinh doanh, thương mại được hiểu là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp kinh doanh giữa tòa án kinh tế với những bên tham gia tố tụng vụ án kinh doanh, thương mại và giữa họ lẫn nhau. Như vậy quan hệ pháp luật tố tụng vụ án kinh doanh, thương mại có những đặc điểm sau đây : - Quan hệ pháp luật tố tụng vụ án kinh doanh, thương mại chỉ phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ở tòa án kinh tế. - Cơ quan tòa án kinh tế là một trong các chủ thể bắt buộc của quan hệ tố tụng kinh tế, còn các chủ thể khác của quan hệ tố tụng kinh tế là nhà kinh doanh. - Căn cứ pháp lý phát sinh vụ ánm vụ kiện ở cơ quan tòa án kinh tế và đồng thời làm phát sinh quan hệ tố tụng vụ án kinh doanh, thương mại là sự vi phạm pháp luật kinh doanh hoặc là sự tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các nhà kinh doanh. - Mục đích của việc giải quyết tranh chấp ở cơ quan tòa án kinh tế là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đang bị vi phạm của các bên tham gia quan hệ kinh tế nói riêng và của nền kinh tế nói chung. - Nội dung của tố tụng kinh tế bao gồm các quy định về những nguyên tắc giải quyết tranh chấp kinh doanh, trình tự giải quyết tranh chấp kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia tố tụng vụ án kinh doanh, thương mại. 2. Các nguyên tắc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại Các nguyên tắc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại là những tư tưởng chỉ đạo, hướng dẫn việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại và được ghi nhận trong các quy phạm pháp luật vê thủ tục giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại. Là một bộ phận của tòa án nhân dân, Tòa án kinh tế cũng phải tuân theo các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của cơ quan tòa án nói chung được ghi nhận trong hiến pháp 1992 và Luật Tổ chức tòa án nhân dân. Ngoài ra, là một tòa chuyên trách độc lập, trong hoạt động xét xử (giải quyết) các vụ án kinh doanh, thương mại , tòa kinh tế cũng Giáo trình Luật thương mại 3- Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh và luật phá sản Biên soạn : Thạc sĩ Dương Kim Thế Nguyên Trang 45 phải tuân thủ những nguyên tắc riêng. Dưới đây, chúng ta cùng xem xét các nguyên tắc này. a. Các nguyên tắc chung Cũng như các hoạt động tố tụng khác, trong quá trình giải quyết tranh chấp kinh tế, tòa án kinh tế phải tuân theo các nguyên tắc chung về tố tụng được quy định trong Hiến pháp và Luật Tổ chức tòa án nhân dân. Cụ thể, đó là các nguyên tắc như : khi xét xử, thẩm phán vụ án hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nguyên tắc xét xử công khai, xét xử tập thể và quyết định theo đa số, Tòa án đảm bảo cho nhân dân được dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình trước tòa... Trên cơ sở những nguyên tắc chung này , thủ tục giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại xây dựng trên cơ sở những nguyên tắc đặc thù nhất định. b. Các nguyên tắc riêng : * Nguyên tắc tôn trong quyền tự định đoạt của các đương sự Tôn trọng quyền tự do định đoạt của các đương sự bắt nguồn từ nguyên tắc bảo đảm quyền tự do kinh doanh. Nguyên tắc này được ghi nhận tại điều 5 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004. Đây là nguyên tắc rất căn bản của tố tụng vụ án kinh doanh, thương mại. Trên cơ sở đảm bảo quyền tự do kinh doanh, Nhà nước không can thiệp và hoạt động kinh doanh của các các nhà kinh doanh nếu họ kinh doanh trong khuôn khổ do pháp luật quy định. Khi xảy ra tranh chấp, tòa án chỉ tham gia giải quyết nếu đương sự có yêu cầu. Nhà nước không tự mình đưa các tranh chấp của các bên ra tòa án để giải quyết. Cá nhân, pháp nhân, theo thủ tục do pháp luật quy định, có quyền khởi kiện vụ án kinh doanh, thương mại để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Quyền tự định đoạt còn thể hiện ở quyền tự hòa giải trước tòa, quyền rút đơn kiện, thay đổi nội dung đơn kiện. * Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật. Quyền bình đẳng trước pháp luật là quyền cơ bản của người kinh doanh được ghi nhận tại điều 52 Hiến pháp 1992. Quyền này được cụ thể hóa trong nhiều văn bản pháp luật kinh doanh, trong đó có Bộ Luật Tố tụng Dân sự . Điều 8 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định : “Các đương sự đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự, Toà án có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình”. Việc cụ thể hóa quyền bình đẳng trước pháp luật trong tố tụng vụ án kinh doanh, thương mại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó còn thể hiện sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, khi các doanh nghiệp, người kinh doanh tham gia tố tụng thì không phân biệt đó là thuộc loại hình doanh nghiệp nào, thuộc thành phần kinh tế gì, các bên đều có quyền và nghĩa vụ theo các quy định của pháp luật tố tụng. * Nguyên tắc tòa án không tiến hành điều tra mà chỉ xác minh thu thập chứng cứ. Nguyên tắc này được ghi nhận tại Điều 6 và điều 7 Bộ luật Tố tụng Dân sự. Khi giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại, tòa án chủ yếu chỉ căn cứ vào các chứng cứ mà đương sự đưa ra. Các đương sự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh để bảo vệ quyền lợi của mình. Tòa án sẽ nghe các bên trình bày và xác minh chứng cứ. Tòa án không tiến hành xét hỏi như tố tụng hình sự. Các bên có quyền và nghĩa vụ trình bày Giáo trình Luật thương mại 3- Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh và luật phá sản Biên soạn : Thạc sĩ Dương Kim Thế Nguyên Trang 46 những gì mà họ cho là cần thiết. Tòa án không bắt buộc phải thu thập thêm chứng cứ mà chỉ tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ khi thấy cần thiết, để làm rõ thêm yêu cầu của các bên, bảo đảm cho việc giải quyết vụ án được chính xác. * Nguyên tắc hòa giải: Theo nguyên tắc này, khi có tranh chấp kinh doanh xảy ra, trước hết các bên tự tiến hành hòa giải với nhau. Khi không tự hòa giải được, các bên mới yêu cầu cơ quan tòa án can thiệp. Nhưng khi đã yêu cầu cơ quan tòa án can thiệp, các đương sự vẫn có thể tiến hành hòa giải dưới sự hướng dẫn, công nhận của tòa án. Chỉ khi hòa giải không thành, tòa án mới đưa vụ án ra xét xử. Hơn nữa, tại phiên tòa, thẩm phán cũng tạo điều kiện để cho các bên tranh chấp hòa giải được với nhau. (Điều 10 Bộ luật Tố tụng dân sự). * Nguyên tắc giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời. Xuất phát từ nhu cầu kinh doanh, việc giải quyết tranh chấp không những bảo đảm đúng pháp luật mà còn phải nhanh chóng, dứt điểm, tránh dây dưa, kéo dài. Việc giải quyết nhanh chóng vụ án kinh doanh, thương mại thể hiện trong nhiều quy định như rút ngắn các thời hiệu, thời hạn; thủ tục rút gọn, hạn chế việc giao vụ án cho tòa cấp dưới để xét xử lại. * Nguyên tắc xét xử công khai Xét xử công khai là nguyên tắc hiến định đối với hoạt động của tòa án và được cụ thể hóa trong Bộ luật Tố tụng dân sự . Điều 15 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định “vụ án kinh doanh, thương mại được xét xử công khai, trừ trường hợp cần giữ gìn bí mật Nhà nước hoặc giữ bí mật của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ”. Bí mật của đương sự trong tranh chấp kinh doanh thường là bí quyết về kinh doanh như phát minh, sáng chế... có liên quan trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của người kinh doanh. Nếu các bí mật đó bị tiết lộ thì có thể làm cho doanh nghiệp đó gặp khó khăn trong kinh doanh hoặc có thể bị phá sản. Vì vậy, họ có thể yêu tòa án xử kín. Tòa án là người có thẩm quyền quyết định cho phép đưa vụ án đó ra xét xử công khai hay xét xử kín. III. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN KINH TẾ Thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh tế là quyền hạn và nghĩa vụ của tòa án kinh tế trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp kinh tế. Khi xảy ra một tranh chấp kinh tế, cần xác định rõ nó thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào. Việc xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong việc thụ lý, chuẩn bị hồ sơ và giải quyết tranh chấp kinh tế, cũng như thi hành quyết định, bản án của tòa kinh tế. Đối với các tranh chấp không thuộc thẩm quyền của mình mà tòa án đã thụ lý thì cần chuyển hồ sơ vụ án cho tòa có thẩm quyền ngay sau khi phát hiện việc giải quyết vụ án không thuộc thẩm quyền của mình (Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự). Thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh được Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định theo những nội dung sau đây : 1. Thẩm quyền theo vụ việc : Thẩm quyền theo vụ việc là việc xác định thẩm quyền giải quyết vụ việc tranh chấp xảy ra thuộc cơ quan nào : Cơ quan quản lý cấp trên, tòa dân sự, hay tòa kinh tế? Giáo trình Luật thương mại 3- Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh và luật phá sản Biên soạn : Thạc sĩ Dương Kim Thế Nguyên Trang 47 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định vụ án kinh doanh, thương mại được chia thành hai loại : Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại và những yêu cầu về kinh doanh, thương mại a. Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án được quy định tại điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự bao gồm : - Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. Đây là các tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực : Mua bán hàng hoá; Cung ứng dịch vụ; Phân phối; Đại diện, đại lý; Ký gửi; Thuê, cho thuê, thuê mua; Xây dựng; Tư vấn, kỹ thuật; Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa; Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển; Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác; Đầu tư, tài chính, ngân hàng; Bảo hiểm; Thăm dò, khai thác. - Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. - Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty : Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty là các tranh chấp về phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (thông thường phần vốn góp đó được tính bằng tiền, nhưng cũng có thể bằng hiện vật hoặc bằng bản quyền sở hữu công nghiệp); về mệnh giá cổ phiếu và số cổ phiếu phát hành đối với mỗi công ty cổ phần; về quyền sở hữu một phần tài sản của công ty tương ứng với phần vốn góp vào công ty; về yêu cầu công ty đổi các khoản nợ hoặc thanh toán các khoản nợ của công ty, thanh lý tài sản và thanh lý các hợp đồng mà công ty đã ký kết khi giải thể công ty; về các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể công ty. - Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định. b. Những yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án Theo quy định tại Điều 30 Bộ luật Tố tụng Dân sự, Toà án có thẩn quyền giải quyết các yêu cầu về kinh doanh thương mại sau đây : - Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại. Đây là các yêu cầu như : 1. Chỉ định, thay đổi Trọng tài viên. 2. Áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. 3. Huỷ quyết định trọng tài. 4. Các việc dân sự khác mà pháp luật về Trọng tài thương mại Việt Nam có quy định. - Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam. Giáo trình Luật thương mại 3- Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh và luật phá sản Biên soạn : Thạc sĩ Dương Kim Thế Nguyên Trang 48 - Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài. - Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định. 2. Thẩm quyền về cấp xét xử Thẩm quyền theo cấp xét xử là việc phân định thẩm quyền của tòa án theo cấp của tòa án, xem xét vụ án đó thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án cấp huyện, cấp tỉnh hay tòa án nhân dân tối cao. Đặc trưng của vụ án kinh doanh, thương mại nói chung là những vụ án đòi hỏi kỷ năng xét xử cao của thẩm phán và hội đồng xét xử do đó không phải tất cả các vụ án thuộc thẩm quyền của toà án đều thuộc thẩm quyền xét xử của toà án cấp huyện mà toà án cấp huyện chỉ xét xử một số loại vụ việc nhất định theo thủ tục sơ thẩm. Cụ thể, theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự, thẩm quyền theo cấp xét xử được phân định như sau : a. Tòa án nhân dân cấp huyện Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận bao gồm: a) Mua bán hàng hoá; b) Cung ứng dịch vụ; c) Phân phối; d) Đại diện, đại lý; đ) Ký gửi; e) Thuê, cho thuê, thuê mua; g) Xây dựng; h) Tư vấn, kỹ thuật; i) Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa; Tuy nhiên, Những tranh chấp nói trên mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải uỷ thác tư pháp cho cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, cho Toà án nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân cấp huyện. Như vậy toà án cấp huyện không có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu về kinh doanh thương mại. Đối với những tranh chấp về thương mại cũng chỉ giải quyết một số tranh chấp về kinh doanh, thương mại. b. Tòa án nhân dân cấp tỉnh Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tất cả những vụ án kinh doanh, thương mại quy định tại Điều 29 và 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự, trừ những vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện. Giáo trình Luật thương mại 3- Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh và luật phá sản Biên soạn : Thạc sĩ Dương Kim Thế Nguyên Trang 49 Tuy nhiên, Pháp lệnh cũng quy định trong trường hợp cần thiết Tòa án cấp tỉnh có thể lấy lên để giải quyết theo thủ tục sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện. Trường hợp cần thiết là các trường hợp sau: - Vụ án có nhiều tình tiết phức tạp; - Vụ án có nhiều đương sự ở trên địa bàn thuộc các huyện khác nhau và xa nhau; - Tòa án cấp huyện chưa có Thẩm phán để có thể phân công giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại, hoặc tuy có Thẩm phán để có thể phân công giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại, nhưng thuộc một trong các trường hợp phải thay đổi Thẩm phán mà không có Thẩm phán khác để thay thế. Cũng theo sự phân cấp, tòa án cấp tỉnh phúc thẩm những vụ án kinh doanh, thương mại mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng. Đối với những bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng nghị thì Ủy ban Thẩm phán của tòa án cấp tỉnh xem xét và giải quyết theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. c. Thẩm quyền của tòa án nhân dân tối cao : - Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tiến hành phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm của tòa kinh tế thuộc tòa án nhân dân cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị. - Tòa kinh tế thuộc tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng. - Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xem xét theo trình tự giám đốc thẩm và tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp dưới. 3. Thẩm quyền theo lãnh thổ Thẩm quyền giải quyết vụ án kinh doanh thương mại của Toà án theo lãnh thổ được xác định là Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về kinh doanh, thương mại, 29 của Bộ luật Bộ luật tố tụng dân sự; Tuy nhiên, Luật cũng cho phép các đương sự có quyền tự thoả thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Toà án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại các điều 29 của Bộ luật tố tụng dân sự; Trong trường hợp vụ án chỉ liên quan đến bất động sản, thì Tòa án nơi có bất động sản giải quyết. Đối với giải quyết việc kinh doanh, thương mại của Toà án theo lãnh thổ được xác định như sau: Giáo trình Luật thương mại 3- Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh và luật phá sản Biên soạn : Thạc sĩ Dương Kim Thế Nguyên Trang 50 - Toà án nơi người phải thi hành bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài cư trú, làm việc, nếu người phải thi hành án là cá nhân hoặc nơi người phải thi hành án có trụ sở, nếu người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức hoặc nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Toà án nước ngoài có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài; - Toà án nơi người gửi đơn cư trú, làm việc, nếu người gửi đơn là cá nhân hoặc nơi người gửi đơn có trụ sở, nếu người gửi đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết yêu cầu không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam; - Toà án nơi người phải thi hành quyết định của Trọng tài nước ngoài cư trú, làm việc, nếu người phải thi hành là cá nhân hoặc nơi người phải thi hành có trụ sở, nếu người phải thi hành là cơ quan, tổ chức hoặc nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành quyết định của Trọng tài nước ngoài có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài; Thẩm quyền của Toà án theo lãnh thổ giải quyết các yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại. 4. Thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn. Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án để yêu cầu giải quyết vụ án trong các trường hợp sau đây: 1- Nếu không biết rõ trụ sở hoặc nơi cư trú của bị đơn, thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi có tài sản, nơi có trụ sở hoặc nơi cư trú cuối cùng của bị đơn giải quyết vụ án; 2- Nếu vụ án phát sinh từ hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp, thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có chi nhánh đó giải quyết vụ án; 3- Nếu vụ án phát sinh từ quan hệ hợp đồng , thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi thực hiện hợp đồng giải quyết vụ án; 4- Nếu các bị đơn có trụ sở hoặc nơi cư trú khác nhau, thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi có trụ sở hoặc nơi cư trú của một trong các bị đơn giải quyết vụ án; 5- Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi có một trong các bất động sản giải quyết. Như vậy, theo quy định tại Điều 36 của Bộ Luật dân sự thì trong một số trường hợp nhất định, có nhiều Tòa án có thẩm quyền giải quyết một vụ án kinh doanh, thương mại cụ thể và nguyên đơn có quyền lựa chọn một trong các Tòa án đó. Để tránh việc có tranh chấp về thẩm quyền, thì Tòa án nào thuộc một trong các Tòa án có thẩm quyền mà nhận được đơn khởi kiện trước tiên của nguyên đơn, đã dự tính tiền tạm ứng án phí cho nguyên đơn và nguyên đơn xuất trình chứng từ về việc nộp tiền tạm ứng án phí, có thẩm quyền thụ lý vụ án theo đúng quy định. Sau khi thụ lý vụ án kinh doanh, thương mại, nếu phát hiện việc giải quyết vụ án không thuộc thẩm quyền của mình, thì Tòa án đã thụ lý vụ án phải ra quyết định chuyển Giáo trình Luật thương mại 3- Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh và luật phá sản Biên soạn : Thạc sĩ Dương Kim Thế Nguyên Trang 51 ngay hồ sơ vụ án cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết, trong đó cần nêu rõ lý do chuyển hồ sơ vụ án, đồng thời phải thông báo ngay cho nguyên đơn biết. Trong trường hợp có tranh chấp về thẩm quyền, thì những Tòa án có tranh chấp đó phải báo cáo ngay lên Tòa án cấp trên trực tiếp để Tòa án đó quyết định việc giao cho Tòa án nào giải quyết vụ án, cụ thể như sau: - Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Toà án nhân dân cấp huyện trong cùng một tỉnh do Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh giải quyết. - Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Toà án nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau hoặc giữa các Toà án nhân dân cấp tỉnh do Chánh án Toà án nhân dân tối cao giải quyết. Về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp và thi hành bản án, quyết định của toà án sinh viên sẽ được học trong môn học Luật tố tụng dân sự Câu hỏi ôn tập 1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh tế của toà án? 2. Khái niệm và đặc điểm của tranh chấp thương mại? Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại? 3. Phân biệt khiếu nại và khiếu kiện trong luật thương mại? Trình bày các quy định của Luật Thương mại về quyền khiếu nại và khiếu kiện. 4. Phân tích các nguyên tắc đặc thù của toà án trong việc giải quyết tranh chấp kinh tế. Tình huống số 1. Ngày 9/1/2007 UBND Xã S (bên A) ký hợp đồng số 03 giao cho công ty xây dựng L (Bên B) xây dựng trường cấp 1. Ngày 4/2/2007 công ty xây dựng L giao cho bà Phùng Thị Biểu khởi công xây dựng. Đến ngày 6/10/2007 công trình hoàn thành, các bên ký biên bản bàn giao công trình và đưa công trình vào sử dụng. Do bên A thiếu vốn thanh toán theo tiến độ, nên đến ngày 8/4/2008 hai bên mới thanh lý hợp đồng. Bên A không đồng ý thanh toán tiền lãi phần vốn chậm trả như hợp đồng đã ký kết. Do vậy ngày 9/6/1998 bà Phùng Thị Biểu đã tự mình đứng đơn khởi kiện yêu cầu UBND xã Song Vân thanh toán các khoản nợ, tổng cộng đồng. Vấn đề thảo luận : 1. Tranh chấp trên có phải là tranh chấp kinh doanh thương mại hay không? Tại sao? 2. Hãy xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nói trên? 3. Hãy xác định tư cách của các đương sự trong vụ án? Tình huống số 2 Ngày Đại diện hợp pháp của Công ty xi măng K ký hợp đồng số 104/HĐMB bán và vận chuyển 20.000 bao xi măng PC 300 nhãn hiệu quả cầu và con gà cho công ty xây lắp và kinh doanh phát triển nhà C do ông Toàn làm đại diện theo ủy Giáo trình Luật thương mại 3- Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh và luật phá sản Biên soạn : Thạc sĩ Dương Kim Thế Nguyên Trang 52 quyền của Giám đốc Công ty (vào thời điểm này, ông Công là giám đốc và ông Toàn là phó giám đốc công ty XLKDPTN C ). Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày Hai bên thực hiện hợp đồng đến ngày 19/9/2007 thì đối chiếu công nợ. Công ty xây lắp và kinh doanh phát triển nhà C xác nhận còn nợ công ty xi măng K đồng và cam kết đến sẽ trả hết, nhưng không thực hiện. Do vậy ngày công ty xi măng K khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền yêu cầu công ty xây lắp, kinh doanh và phát triển nhà C thanh toán số nợ. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, Tòa án sơ thẩm xác định ông Công và ông Toàn nguyên là giám đốc và phó giám đốc công ty XLKDPTN C (hiện không còn là giám đốc và phó giám đốc nữa) là những người có quyền và lợi ích liên quan. Ngày 6/6/2008 tại phiên hòa giải, tòa án sơ thẩm tiến hành hòa giải và công nhận hòa giải giữa ông Toàn và đại diện công ty K mà không có đại diện công ty KDXLPTN C Ngày đại diện công ty KDXLPTN C có văn bản gởi đến tòa án về việc không chấp nhận nội dung hòa giải của biên bản hòa giải lập ngày 6/6/2008. Vấn đề thảo luận : 1. Xác định tư cách các đương sự trong vụ án? 2. Hãy đánh giá tính hợp pháp của văn bản hòa giải ngày 6/6/2008.