Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo giữa đường kính và thời gian đồ thị quan hệ p4

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo giữa đường kính và thời gian đồ thị quan hệ p4

Thể loại: Vật lý
Lượt xem: 89,583Lượt tải: 2Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng cấu tạo giữa đường kính và thời gian đồ thị quan hệ p4', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

64 hÖ sè truyÒn nhiÖt b»ng bøc x¹ KL bx= [W/mK] víi εqd = ddd , σ = 5.67.10-8 W/mK4 Ttb = 273 + ttb,nhiÖt ®é tuyÖt ®èi trung b×nh tÝnh to¸n cña m«i chÊt trong bé thu, [K] VËy ta cã ph−¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt cho bé thu: δQ1 = dU + dIm + dIG + δQ2 (4.10) th× ph−¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt (4.2) cã thÓ viÕt d−íi d¹ng: = - to)dτ. (4.11) BiÕn ®æi b»ng c¸ch thay T(τ) = t(τ) - to vµ ®Æt: a = , [K/s] (4.12a) b = [1/s] (4.12b) th× ph−¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt cho bé thu lµ: (4.13) (4.14) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh 4.13, 4.14 t−¬ng tù nh− ë môc trªn ta t×m ®−îc hµm ph©n bè nhiÖt ®é chÊt láng trong bé thu lµ: T(τ) = + ) - 2)2/(1 ω τ b e (4.15) Trong ®ã a vµ b ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 4.12a vµ 4.12b C«ng thøc tÝnh to¸n bé thu Tõ hµm ph©n bè (4.15) ta dÔ dµng lËp ®−îc c¸c c«ng thøc tÝnh c¸c th«ng sè kü thuËt ®Æc tr−ng cho bé thu nh− b¶ng 4.4: T’(τ) + b.T(τ) = Víi ®iÒu kiÖn ®Çu T(0) = 0 65 B¶ng 4.4. C¸c th«ng sè ®Æc tr−ng cña bé thu n»m ngang Th«ng sè ®Æc tr−ng C«ng thøc tÝnh to¸n §é gia nhiÖt lín nhÊt Tm Tm = 22 [oC] NhiÖt ®é cùc ®¹i thu ®−îc tm tm= to+ 22 4 1( 2 [oC] Thêi ®iÓm ®¹t nhiÖt ®é cùc ®¹i τ m τm=τn − ωπ 24 1 8 3 bartg [s] S¶n l−îng nhiÖt trong 1 ngµy Q Q = b a [J] NhiÖt ®é trung b×nh ttb ttb = to + b a 2 [oC] C«ng suÊt h÷u Ých trung b×nh Ptb Ptb = [W] S¶n l−îng n−íc nãng M M = [kg] HiÖu suÊt nhiÖt bé thu η η Bé thu cã g−¬ng ph¶n x¹ lo¹i nµy cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt nh−ng trong hÖ thèng cÇn cã thªm mét b¬m tuÇn hoµn m«i chÊt, nªn ch−a thÝch hîp cho viÖc l¾p ®Æt sö dông ë c¸c vïng s©u vïng xa kh«ng cã ®iÖn l−íi. Bé thu ®Æt nghiªng CÊu t¹o module bé thu ®Æt nghiªng Module bé thu ®Æt nghiªng cã cÊu t¹o nh− h×nh 3.8, gåm mét èng hÊp thô s¬n mµu ®en cã chÊt láng chuyÓn ®éng bªn trong, 2 bªn vµ mÆt d−íi èng cã hµn 3 c¸nh nhËn nhiÖt, bªn ngoµi lµ hai èng thuû tinh lång vµo nhau, gi÷a hai èng thñy tinh lµ líp kh«ng khÝ hoÆc ®−îc hót ch©n kh«ng. TÊt c¶ hÖ èng hÊp thô vµ èng thñy tinh ®−îc ®Æt gi÷a hai m¸ng trô tr¸i vµ ph¶i, vÞ trÝ t−¬ng ®èi cña hÖ thèng èng- g−¬ng ph¶n x¹ ®−îc miªu t¶ nh− trªn h×nh 4.13. Biªn d¹ng cña m¸ng trô ®−îc dùng bëi 2 cung trßn t©m O1 vµ O2 ë hai ®Çu mót c¸nh tr¸i vµ ph¶i, b¸n kÝnh c¸c cung trßn lµ (r+W) 2 trong ®ã r lµ b¸n kÝnh èng hÊp thô cßn W lµ chiÒu réng cña c¸nh, tøc lµ c¸c cung trßn nµy ®i qua ®Çu mót cña c¸nh d−íi (h×nh 4.13). Víi cÊu t¹o nh− vËy th× tÊt c¶ c¸c tia bøc x¹ mÆt trêi trong ngµy chiÕu ®Õn mÆt høng cña bé thu ®Òu ®−îc èng hÊp thô vµ c¸nh nhËn nhiÖt nhËn ®−îc. Trªn h×nh 4.14 vµ h×nh 4.15 biÓu diÔn qu¸ tr×nh truyÒn cña tia bøc x¹ vu«ng gãc vµ xiªn gãc bÊt kú, c¸c tia bøc x¹ xiªn gãc kh¸c còng cã ®−êng truyÒn t−¬ng tù. N M¸ng trô tr¸i 2 líp kÝnh èng hÊp thô bªn trong chøa chÊt láng 3 c¸nh nhËn nhiÖt bøc x¹ M¸ng trô ph¶i 01 H×nh 4.13. CÊu t¹o lo¹i module bé thu ®Æt nghiªng 67 §èi víi lo¹i bé thu nµy g−¬ng ph¶n x¹ cã d¹ng m¸ng trô kÐp nã cã t¸c dông ph¶n x¹ bøc x¹ mÆt trêi ®Õn bÒ mÆt hÊp thô gièng nh− parabol trô trong phÇn 4.2.2.1 nªn th−êng ®−îc gäi chung lµ g−¬ng ph¶n x¹ d¹ng parabol trô. N H×nh 4.14. Qu¸ tr×nh truyÒn cña c¸c tia n¾ng vu«ng gãc N H×nh 4.15. Qu¸ tr×nh truyÒn cña c¸c tia n¾ng xiªn gãc 68 C¸c th«ng sè bé thu vµ c¬ së tÝnh to¸n Kh¶o s¸t mét bé thu n¨ng l−îng mÆt trêi (module) kiÓu èng cã g−¬ng parabol trô nh− sau: Bé thu gåm mét èng ®ång ë gi÷a cã ®−êng kÝnh d dµy δo, khèi l−îng riªng ρo nhiÖt dung riªng Co, hai bªn vµ bªn d−íi èng cã hµn thªm 3 c¸nh ®ång ph¼ng cã chiÒu dµy δc , chiÒu réng c¸nh lµ Wc, hÖ sè dÉn nhiÖt λc vµ hiÖu suÊt c¸nh fc lµm nhiÖm vô hÊp thô n¨ng l−îng mÆt trêi, hÖ èng- c¸nh ®−îc s¬n phñ mét líp s¬n ®en vµ cã ®é ®en ε, bªn trong èng chøa chÊt láng, cã khèi l−îng tÜnh m, l−u l−îng G[kg/s] nhiÖt dung riªng CP ch¶y liªn tôc qua bé thu. Xung quanh èng ®−îc bäc 2 èng thñy tinh cã ®−êng kÝnh d1, d2, dµy δk1, δk2 cã hÖ sè dÉn nhiÖt, hÖ sè bøc x¹ vµ hÖ sè truyÒn qua lÇn l−ît lµ λk1, λk2, ε1, ε2, D1, D2 lµm nhiÖm vô “lång kÝnh” vµ c¸ch nhiÖt. Gi÷a c¸c èng thñy tinh vµ èng ®ång lµ c¸c líp kh«ng khÝ cã hÖ sè dÉn nhiÖt lµ λkk hai ®Çu ®−îc ®Öm kÝnh b»ng hai nót cao su dµy δd cã ®−êng kÝnh dd vµ hÖ sè dÉn nhiÖt λd. HÖ sè táa nhiÖt tõ èng thñy tinh ngoµi ®Õn kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é to lµ α. PhÝa d−íi hÖ èng cã mÆt ph¶n x¹ d¹ng parbol trô víi hÖ sè ph¶n x¹ R víi diÖn tÝch thu n¾ng Fo = N.L. Bé thu ®−îc ®Æt sao cho mÆt ph¶n x¹ cña parabol h−íng vÒ phÝa mÆt trêi (trôc cña hÖ èng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng quü ®¹o cña mÆt trêi). α α d2, D2, δk2, λk2 d1, D1, δk1, λk1 d, ρ, m, λkk d, δo, ρo, δd, λd Wc, δc, λc,Cc H×nh 4.16. KÕt cÊu bé thu d¹ng èng cã g−¬ng ph¶n x¹ parabol trô lo¹i ®Æt nghiªng B¶ng 1-1: Kh¶ n¨ng ph©n gi¶i phô thuéc nhiÖt ®é B¶ng 1-2: ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é ®Õn vi sinh vËt B¶ng 1-3. ChÕ ®é b¶o qu¶n rau qu¶ 1-4: ChÕ ®é b¶o qu¶n s¶n phÈm ®éng vËt B¶ng 1-5. C¸c th«ng sè vÒ ph­¬ng ph¸p kÕt 2-1: ChÕ ®é vµ thêi gian b¶o qu¶n ®å hép rau qu¶ B¶ng 2-2: ChÕ ®é vµ thêi gian b¶o qu¶n rau qu¶ 2-3: ChÕ ®é vµ thêi gian b¶o qu¶n TP ®«ng 2-4: C¸c øng dông cña panel c¸ch 2-1: KÕt cÊu kho l¹nh 2-2: CÊu t¹o tÊm panel c¸ch 2-3: Kho l¹nh b¶o qu¶n 1- Rivª; 2- Thanh nh«m gãc; 3- Thanh nhùa; 4- MiÕng che mèi 9- MiÕng ®Öm; 10- Kho¸ cam-lock; 11- N¾p nhùa che læ 2-5 : C¸c chi tiÕt l¾p ®Æt 2-5: Tiªu chuÈn chÊt t¶i cña c¸c lo¹i s¶n 2-6: HÖ sè sö dông diÖn 2-7: KÝch th­íc kho b¶o qu¶n tiªu 2-7: Con l­¬n th«ng giã kho 2-9: Mµn nhùa che cöa ra vµo vµ xuÊt nhËp hµng kho l¹ B¶ng 2-8: Kho¶ng c¸ch cùc tiÓu khi xÕp hµng trong kho 2-10: Bè trÝ kªnh giã trong kho 2-11: C¸ch x¸c ®Þnh chiÒu dµi cña 2-9. HiÖu nhiÖt ®é d­ phô thuéc h­íng vµ tÝnh chÊt bÒ m B¶ng 2-14: Tû lÖ t¶i nhiÖt ®Ó chän m¸y nÐn H×nh 2-13: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng kho 2-16: C«ng suÊt l¹nh m¸y nÐn COPELAND, kW Ph¹m vi nhiÖt ®é trung b×nh – M«i chÊt R22 Ph¹m vi nhiÖt ®é thÊp – M«i chÊt R22 B¶ng 2-19: C«ng suÊt l¹nh m¸y nÐn trôc VÝt Grasso chñng lo H×nh 2-18: Dµn ng­ng kh«ng khÝ H×nh 2-19: CÊu t¹o dµn ng­ng kh«ng khÝ H×nh 2-20: Dµn l¹nh kh«ng khÝ 2-28: B¶ng th«ng sè kü thuËt cña dµn l¹nh 2-21: CÊu t¹o dµn l¹nh kh«ng khÝ 2-22: Côm m¸y nÐn - b×nh ng­ng, b×nh 3-1: Hµm l­îng t¹p chÊt trong n­íc ®¸ c«ng 3-2: ¶nh h­ëng cña t¹p chÊt ®Õn chÊt l­îng n­íc ®¸ B¶ng 3-3: Hµm l­îng cho phÐp cña c¸c chÊt trong n­íc Hµm l­îng tèi ®a B¶ng 3-4: C¸c líp c¸ch nhiÖt bÓ ®¸ c©y H×nh 3-2: KÕt cÊu c¸ch nhiÖt t­êng bÓ ®¸ H×nh 3-3: KÕt cÊu c¸ch nhiÖt nÒn bÓ 3-5: C¸c líp c¸ch nhiÖt nÒn bÓ ®¸ B¶ng 3-6: KÝch th­íc khu«n ®¸ H×nh 3-4: Linh ®¸ c©y 50 kg H×nh 3-5: BÕ trÝ bÓ ®¸ víi linh ®¸ 7 khu«n ®¸ B¶ng 3-7: Th«ng sè bÓ ®¸ H×nh 3-6: Dµn l¹nh 3-7: CÊu t¹o dµn l¹nh x­¬ng c¸ H×nh 3-8: B×nh t¸ch gi÷ møc – t¸ch 3-9: M¸y nÐn l¹nh MYCOM 1- Dao c¾t ®¸; 2- V¸ch 2 líp; 3- Hép n­íc inox; 4- TÊm g¹t n H×nh 3-10: CÊu t¹o bªn trong cèi ®¸ v¶y 1- M¸y nÐn; 2- B×nh chøa CA; dµn ng­ng; 4- B×nh t¸ch dÇu; 5- H×nh 3-11: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh m¸y ®¸ 3-11: DiÖn tÝch yªu cÇu cña c¸c cèi ®¸ H×nh 3-13: C¸ch nhiÖt cèi ®¸ 3-13: Cèi ®¸ v¶y cña 4-1 : Kh¶ n¨ng ph©n gi¶i cña men ph©n gi¶i mì 4-2: C¸c h»ng sè thùc 4-3. C¸c th«ng sè vÒ ph­¬ng ph¸p cÊp 4-4: KÝch th­íc kho cÊp ®«ng thùc tÕ B¶ng 4-5 : C¸c líp c¸ch nhiÖt panel trÇn, t­êng kho cÊp ®«n B¶ng 4-6: C¸c líp c¸ch nhiÖt nÒn kho cÊp 4-5: B×nh trung gian kiÓu n»m ngang R22 H×nh 4-6: B×nh t¸ch láng håi 4-9: C¸c líp c¸ch nhiÖt tñ cÊp 4-10: Sè l­îng c¸c tÊm l¾c B¶ng 4-12: DiÖn tÝch xung quanh cña tñ cÊp 4-12: CÊu t¹o b×nh trèng 4-13: Sè l­îng v¸ch ng¨n c¸c tñ ®«ng giã B¶ng 4-14: Th«ng sè kü thuËt tñ ®«ng giã H×nh 4-14: CÊu t¹o tñ ®«ng giã 250 4-15: C¸c líp c¸ch nhiÖt tñ ®«ng giã H×nh 4-16: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng cÊp ®«ng I.Q.F d¹ng 4-16: Buång cÊp ®«ng kiÓu xo¾n cña 4-19: Buång cÊp ®«ng I.Q.F cã b¨ng chuyÒn 4-17 Model: MSF-12 (D©y chuyÒn réng 4-18: Model: MSF-15 (D©y chuyÒn réng 4-19: Th«ng sè kü thuËt buång cÊp ®«ng I.Q.F d¹ng 4-20: Thêi gian cÊp ®«ng vµ hao hôt 4-21: Th«ng sè bußng cÊp ®«ng I.Q.F siªu tèc cña 4-22: NhiÖt ®é kh«ng khÝ trong c¸c buång 4-23: C¸c líp c¸ch nhiÖt buång 4-23: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh m¸y nÐn Bitzer 2 c B¶ng 4-24 : N¨ng suÊt l¹nh m¸y nÐn Bitzer – n = 1450 4-25 : N¨ng suÊt l¹nh m¸y nÐn Bitzer – n = 1450 4-26 : N¨ng suÊt l¹nh m¸y nÐn 2 cÊp MYCOM - R22 B¶ng 4-27 : N¨ng suÊt l¹nh m¸y nÐn 2 cÊp MYCOM – 5-1 : S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh nhµ m¸y bia H×nh 5-2 : B×nh bay h¬i lµm l¹nh 5-3: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng ng­ng tô CO2 B¶ng 5-1: C¸c th«ng sè c¸c thiÕt bÞ ThiÕt bÞ B¶ng 5-2 :Th«ng sè c¸ch nhiÖt c¸c thiÕt bÞ H×nh 5-6 : S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh cña côm water 5-3: Th«ng sè nhiÖt cña côm chiller 5-3 : Th«ng sè kü thuËt FCU cña h·ng 5-8 : S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh tñ l¹nh gia 5-9 : S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh cña tñ l¹nh th­¬ng H×nh 5-10 : S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh ho¹t ®éng ë nhiÒu M¸y nÐn; 2- Dµn ng­ng; 3- B×nh chøa; 4- Läc Èm; 5- TB håi n H×nh 5-11 : S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh cña xe t¶i 5-12: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng lµm l¹nh n­íc chÕ 5-4: NhiÖt l­îng qn(J/kg) phô thuéc nhiÖt ®é n­íc vµo H×nh 6-1 : B×nh ng­ng èng chïm n»m 6-2: Bè trÝ ®­êng n­íc tuÇn 6-9 : Dµn ng­ng kh«ng khÝ ®èi l­u tù 6-10 : Dµn ng­ng kh«ng khÝ ®èi c­ìng bøc B¶ng 6-1: HÖ sè truyÒn nhiÖt vµ mËt ®é dßng nhiÖt cña c¸c lo B¶ng 6-6 : HÖ sè hiÖu chØnh sè d·y èng Cz B¶ng 6-7: HÖ sè A H×nh 7-3: ThiÕt bÞ bay h¬i kiÓu 7-4: Dµn l¹nh x­¬ng c¸ H×nh 7-6: Dµn l¹nh ®èi l­u tù nhiªn cã 7-1 : HÖ sè truyÒn nhiÖt k vµ mËt ®é dßng nhiÖt c¸c dµn B¶ng 7-2: Giíi h¹n mËt ®é dßng nhiÖt, 7-3 : HÖ sè A