Tiểu luận: Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tiểu luận: Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thể loại: Khoa học xã hội
Lượt xem: 62,454Lượt tải: 8Số trang: 26

Mô tả tài liệu

Kinh tế thị trường không phải là một chế độ kinh tế – xã hội. Kinh tế thị trường là hình thức và phương pháp vận hành kinh tế. Các qui luật của thị trường chi phối việc phân bổ các tài nguyên, qui định sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, và sản xuất cho ai. Đây là một kiểi tổ chức kinh tế hình thành và phát triển do những đòi hỏi khách quan của sự phát triển lực lượng sản xuất. Nó là phương thức sinh hoạt kinh tế của sự phát triển....

Tóm tắt nội dung

Năm 1986 trở về trước nền kinh tế nước ta là nền kinh tế sản xuất nhỏ, mang những sai lầm trong nhận thức về mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa. đi mới :phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa- đó chính là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việc nghiên cứu về kinh tế thị trường-sự hình thành và phát triển có ý nghĩa quan của nền kinh tế thị trường, và sự cần thiết phải phát triển kinh tế Thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước ở nước ta hiện nay, thấy ta có cái nhìn tổng quan về nền kinh tế nước nhà, đồng thời thấy được vai trò to lớn của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường, những giải pháp nhằm đưa nước ta tiến nhanh lên nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ở Việt Nam, phát triển kinh tế thị trường trong thực tế không những là nội pháp để nền kinh tế nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và giữ nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”.. I. Quá trình hình thành nền kinh tế thị tế thị trường không phải là một chế độ kinh tế – xã là hình thức và phương pháp vận hành kinh tế. Đây là một kiểi tổ chức kinh tế hình thành và phát triển do sinh hoạt kinh tế của sự phát tế thị trường là hình thức phát triển cao nhất của kinh tế hàng hoá. niệm kinh tế thị trường phản ánh trạng thái tồn tại vận động của nền kinh tế theo cơ chế thị trường, thật ra kinh tế thị trường là sản phẩm của sự phát triển khách quan thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, góp phần Quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường là quá trình mở rộng Sự phát triển của kinh tế thị trường gắn liền với 2. Quá trình hình thành kinh tế thị trường gắn với quá trình xã hội hoá sản Xã hội hoá sản xuất là sự liên kết nhiều quá trình kinh tế riêng biệt thành quá trình kinh tế - xã hội, tồn tại, hoạt động và phát triển liên tục như một quá hệ thống hữu cơ, đó là quá trình kinh tế khách quan phù hợp với trình độ phát triển cao của Xã hội hoá được biểu hiện ở trình độ phát triển của sự phân công và phân xuất vào những nghành nghề khác nhau của xã hội, là cơ sở của sản xuất và lưu triển của lực lượng sản xuất xã hội, phân công lao động tạo ra sự hợp tác và trao đổi động được xã hội hoá, “ người lao động tổng hợp” xuất hiện, tiếp đến là sự phân thể, sở hữu nhà nước, của các hình thức tổ chức sản xuất từ công ty tư nhân tới công Sở hữu về tư liệu sản xuất là hình thái xã hội của sự chiếm hữu về tư liệu sản sở và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội dựa trên nèn tảng phát triển đồng thời nó cũng là kết quả của sự thay đổi xã hội, sự phát triển khoa học- công Trong nền sản xuất xã hội hoá, sản phẩm làm ra phải qua tay nhiều người , kiện thuận lợi cho sản xuất ở các nuức đòi hỏi bất cứ nền kinh tế nào cũng phải có sự thích ứng và phù hợp về cơ cấu của nền kinh tế với bên kiện phân công chuyên môn hoá và hợp tác quốc tế thì một sản phẩm không Các bước phát triển kinh tế thị tế thị trường phát triển qua 3 bước: Từ kinh tế tự nhiên sang nền kinh tế Trong nền kinh tế tự nhiên, sản xuất nhỏ chiếm ưu các nền kinh tế tự nhiên, ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu; nông Đây chính là mô hình kinh tế đóng kín, không có sự giao lưu sản Điều kiện cho quá trình chuyển hoá này là sự phát triển của kinh tế hàng Phân công xã hội là cơ sở của kinh tế hàng hoá. cũng có những khả năng, điều kiện và kinh nghiệm sản xuất khác kinh tế hàng hoá giản đơn lên kinh tế thị trường tự do. Nền kinh tế thị trường tự do ra đời từ từ nền kinh tế hàng hoá giản đơn nhưng có những đặc điểm cơ bản khác với nền kinh tế hàng hoá giản nền sản xuất hàng hoá giản đơn, tác động của qui luật giá trị dẫn tới sự của giá cả, cạnh tranh đã làm phân hoá những người sản xuất hàng hoá và trong giai Đây là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nền sản xuất hàng hoá. kinh tế không có chính phủ hoặc thị trường thì cũng như vỗ tay bằng một bàn tay”. Cơ chế thị trường là một hình thức tổ chức kinh tế, trong đó, cá nhân người tiêu dùng và các nhà kinh doanh tác động lẫn nhau qua thị trường để xác định ba Thị trường là một quá trình mà trong đó, người bán một thứ hàng hoá tác vậy, trong cơ chế thị trường có một hệ thống tự tạo ra sự cân đối giữa giá cả và sản Nền kinh tế thị trường chịu sự điều khiển của hai ông vua: Người tiêu dùng Cũng trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận là động lực chi phối hoạt động Hàng hoá là sản phẩm của lao động , một là nó có thể thoả mãn được nhu Giá trị là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng Trong kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng là cái mang giá trị lấy một vật khác, với sự phát triển tiếp tục của phân công lao động xã hội và trao lượng sản xuất tiếp tục phát triển cuộc phân công lao động xã hội lớn lần thứ hai thúc đẩy mạnh sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá, điều đó đòi hỏi Tiền tệ xuất hiện là kết quả lâu dài và tất nhiên của trao đổi hàng hoá. Từ sự phát triển mạnh mẽ của sản xuất và trao đổi đã ra đời một loại hàng hoá nói chung cũng như nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kì quá độ mà còn để điều tiết sản xuất và tiêu dùng theo hướng có lợi cho lao nói chung có thể giảm sản xuất loại hàng hoá ấy và do đó một phần tài nguyên hợp lí trên làm cho giá cả không phát huy được vai trò là đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ đối với sự phát triển của sản xuất và phát huy tính tích cực của người lao số lượng phát hành tiền giấy với chính sách kinh tế của nhà nước ở mỗi thời kì trọng trong nền kinh tế thị trên thị trường để hình thành giá cả là phương tiện và là con đường quan trọng có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, song cơ chế hình thành giá cả phải từ thị trường là chủ yếu, người sản xuất kinh doanh có quyền định kinh tế căn cứ vào quan hệ cung cầu của thị trường qui định, thông qua giá cả nhà Do có sự chênh lệch giữa giá trị hàng hoá và chi phí sản xuất tư bản chủ bản ứng ra, là kết quả hoạt động của toàn tue bản đầu tư vào sản xuất và kinh ấy của giá trị hàng hoá so với chi phí sản xuất của nó, nghĩa là phần dôi ra của Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Theo quy luật này, sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở lượng sức lao động giữa các ngành sản xuất thông qua sự bién động của giá cả hàng hoá. hoặc bằng hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hoá thì người đó có Vì thế, trong nền kinh tế hàng hoá, lực lượng sản xuất được kích thích và phát triển nhanh hơn nhiều so với trong nền kinh tế tự cấp, tự thời kỳ tương ứng với giá cả, thu nhập và các biến số kinh tế xác là khối lượng hàng hoá và dịch vụ mà chủ thể kinh tế đem bán ra thị Giá cả của hàng hoá và dịch vụ trên thị trường là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO I.Sự cần thiết khách quan hình thành và phát triển kinh tế thị trường định nước quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính là chủ yếu, thể hiện ở sự chi doanh nghiệp thụ động không phát huy được tính sáng tạo, các quan hệ kinh tế bị kinh tế, quản lý kinh tế và kế hoạch hoá bằng chế độ cấp phát, giao nộp. phân phối cho nên đã kìm hãm tích cực và sáng tạo của người sản xuất kinh bệnh cũ của nền kinh tế kế điều trên đã gây trở ngại cho sự phát nền kinh tế thị trường là đúng đắn phù hợp với thực tế, qui luật kinh tế và xu thế của 2.chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã vọt dựa vào cơ chế kinh tế thị trường, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, xây dựng hội, Đảng ta nhận định rằng để phát triển theo kịp các nước trong khu vực và thế giới thì phải phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội Bởi vì hiện nay ở nước ta, các điều kiện của sản xuất hàng hoá vẫn còn đang tại quan hệ sở hữu đa dạng về tư liệu sản xuất và ứng với nó là nền kinh tế nhièu Mặt khác, kinh tế hàng hoá phát triển, nó thúc đẩy quá trình phân công lao Kinh tế hàng hoá góp phần tăng năng suất lao động thực hiện dân chủ hoá Trong bất cứ hình thái kinh tế - xã hội nào cũng có phương thức sản xuất giữ Ngoài ra, còn có phương thức sản xuất tàn dư của xã hội trước và Tronh một hình thái kinh tế xã hội có nhiều phương thức sản xuất biểu hiện thống trị, chi phối các thành phần kinh tế khác, mà chúng chỉ là những mảnh, những bộ phận hợp thành kết cấu kinh tế xã hội trong một hệ thống thống nhất biện thành phần kinh tế có kiểu tổ chức sản xuất kinh doanh của nó hợp thành nền tiếp quản nền kinh tế chủ yếu dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. tư bản trong và ngoài nước-đó là kinh tế tư bản chủ nghĩa, và tư hữu nhỏ: gồm quyết định quan hệ sản xuất, trước hết là hình thức, quy mô và quan hệ sở hữu phải Thứ ba, để phát triển kinh tế, củng cố và phát triển hệ thống chính trị, xã hội, nhà nước xây dựng hệ thống những có sở kinh tế mới, hình thành thành phần kinh công ty trong và ngoài nước, hình thành kinh tế tư bản nhà nhận thức và tổ chức thực hiện trên thực tế các thành phần kinh tế trong Ở nước ta tồn tại một nền kinh tế nhiều thành phần là một tất yếu khách Vì kinh tế nhiều thành phần, đây là tồn tại khách quan do lịch sử để lại trong thời kỳ quá độ và có nhiều thành phần kinh tế mà sụ tồn tại của nó vẫn có lợi cho sự Quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất, trình độ phát triển của lực lượng sản Phát triển kinh tế nhiều thành phần nhằm để cho sản xuất nước ta phát triển tranh giữa các thành phần kinh tế thị trường hiện nay ở nước ta. Tóm lại: Trong thời kỳ quá độ tồn tại một nền kinh tế nhiều thành phần sự phát triển của nền kinh tế.Cụ thể là: Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần cũng có ý nghĩa là tồn tại nhiều hình thức quan hệ sản xuất , do đó nó sẽ phù hợp với các trình độ phát triển khác nhau về lực lượng sản xuất từ đó mà có thể tăng năng suất lao động, tăng tốc độ phát triển Góp phần khôi phục kinh tế cho sự phát triển của nền kinh tế hàng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần chính là đảm bảo quyền tự do kinh Nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần không những tạo điều kiện sử dụng sức mạnh tổng hợp của mọi thành phần kinh tế trong nước mà còn tạo ra môi trường Nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần không những tạo điều kiện thực hiện và mở rộng các hình thức kinh tế quá độ, đặc biệt là hình thức kinh tế tư bản nhà nước, là “cầu nối” là trung gian cần thiết để chuyển nền kinh tế nước ta từ sản xuất tính quy luật từ sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội và thể hiện tinh thần dân Khi cơ chế cũ kìm hãm sự phát triển kinh tế Việt Nam trong nhiều năm. đó đặt ra một yêu cầu khách quan là phải đổi mới cơ chế kinh tế, thay thế cơ chế Trong khi đó, cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đang có sự quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cần thiết, khách tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa thực chất là kiểu tổ chức nền kinh tế vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa kinh tế thị trường, cái đặc thù - định hướng xã hội chủ kinh tế nước ta hiện nay chưa phải là nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mà còn là một nền kinh tế quá độ: nền kinh tế thị trường định hướng xã hội Tức một nền kinh tế thị trường tuy còn chưa thoát khỏi đặc điểm của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa nhưng bước đầu đã mang những yếu tố xã hội II.Quá trình hình thành kinh tế thị trường ở nước ta chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong việc xây dựng và phát triển nền kinh Để sớm có chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã sử dụng mô hình kinh tế mà LiênXô và Để là nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với sự thống trị của chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất dưới hai hình Xuất phát từ quan niệm nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là một nền kinh tế phát triển có kế hoạch, quy luật phát triển có kế hoạch và cân đối nền kinh tế quốc dân là rõ tầm quan trọng có ý nghĩa chi phối của các chính sách kinh tế vĩ mô đối với các Nhưng nhà nước quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính, các cơ sản xuất (quốc doanh và tập thể chiếm đại bộ phạn, thành phần kinh tế cá thể nhỏ giải quyết được một số vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng nhất là việc huy động dựng, phát triển kinh tế thì cơ chế quản lý này bộc lộ nhược điểm cơ bản là nó thiếu được thừa nhận nhưng thực chất đó chỉ là kinh tế hàng hoá một thành phần - thành phần xã hội chủ nghĩa, dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất dưới hình thức: Đó là thời kỳ đổi mới toàn diện Mô hình kinh tế thông qua nghị quyết của chuyển sang mô hình kinh tế lấy sản xuất và trao đổi hàng hoá trong nền kinh tế nhiều thành phần ở một nước kém phát triển về kinh tế làm nội dung cốt lõi. mô hình kinh tế được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn chủ nghĩa xã hội của Lênin về “chính sách kinh tế mới” vào những điều kiện lịch sử ở nước ta và thế Thực tiễn kinh tế đất nước từ khi chuyển sang mô hình kinh tế mới đã và tế - xã hội gay gắt và tạo ra những tiền đề cho thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy Là một mô hình kinh tế hoàn toàn mới chưa hề có trong lịch sử, mà thời gian Nền kinh tế chuyển dần từ đóng sang mở, làm xuất hiện nhiều Thị trường với nước ta vẫn là một nước chậm phát triển, công nghệ kỹ thuật lạc hậu, nền kinh tế III.Đặc trưng của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng có những tính chất chung của nền kinh tế : nền kinh tế vận động theo những quy luật vốn có của nền trung hoá ; thị trường có vai trò quyết định trong việc phân phối các nguồn lực kinh tế ; gía cả do thị trường quyết định ; nhà nước điều tiết kinh tế vĩ mô để giảm bớt Nhưng bất cứ nền kinh tế thị trường nào cũng hoạt động trong những điều và đặc biệt là chế độ xã hội của nước đó, và do đó có những đặc điểm riêng phân biệt với nền kinh tế thị trường của các nước khác. Nền kinh tế dựa trên cơ sở cơ cấu đa dạng về hình thức sở hữu , trong đó sở Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta tồn tại ba loại hình sở hữu cơ bản: sở phát triển các thành phần kinh tế thuộc chế độ công hữu, mà còn phải khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế thuộc sở hữu tư nhân để hình thành nền kinh tế thị tế tư doanh, các hình thức hợp tác liên doanh giữa trong và ngoài nước, các hình thức đan xen và thâm nhập vào nhau giữa các thành phần kinh tế đều có thể tham Trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.Việc xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là sự khác biệt có tính chất bản chất giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế Tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở nước ta đã quy định kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu Bởi lẽ, mỗi một chế độ xã hội đều có một cơ sở kinh tế tương ứng với nó, kinh tế nhà nước, nói đúng ra kinh tế dựa trên chế độ công hữu bao gồm kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác, tạo cơ sở kinh tế cho chế độ xã hội qủa lao động và hiệu quả kinh tế, phân phối dựa trên mức đóng góp các nguồn lực và sản xuất kinh doanh, và phân phối thông qua các quỹ phúc lợi xã hội,trong đó tự tự nhiên, là điều kiện của sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cải thiện đời sống đó, nó phụ thuộc chủ yếu vào kết quả lao động và hiệu quả kinh tế. trực tiếp lao động là một vấn đề quá phức tạp và kho khăn, nhưng trong nền kinh tế Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa: Sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế nhằm bảo đảm môi trường kinh tế - xã hội thuận lợi cho sự thống trị của giai cấp Trong nền kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa, sự quản lý của Cơ chế vận hành kinh tế thị trường định hưóng xã hội chủ nghĩa là cơ chế nghĩa của nền kinh tế theo phương châm: nhà nước điều tiết vĩ mô, thị trường Mặt khác, do trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là thị trường tự điều tiết kinh tế - xã hội của đất nước trong lập hoàn toàn với kế hoạch hoá định hướng và các chính sách kinh tế của nhà nước. Cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện rõ các mặt cơ bản : Một là, nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà nước của dân, do dân mô nhằm tạo dựng và đảm bảo môi trường pháp lý, kinh tế xã hội thuận lợi cho các bảo công bằng xã hội; can thiệp trực tiếp vào các hoạt động kinh tế để đạt được các Hai là, cơ chế thị trường là nhân tố “trung gian” của nền kinh tế, Một vấn đề quan trọng nước ta quản lý nền kinh tế-xã hội theo nguyên tắc tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo về lợi ích của người lao động và của toàn thể Thực trạng và giải pháp của quá hình thành và phát triển kinh tế thị 1.Thực trạng của quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị đơn vị kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế là chủ thể đã được công nhận trong danh sách nhóm I của các nước xuất khẩu thuỷ sản vào thị hàng hoá quá nghèo nàn, có lẽ còn lâu mới trở thành phong vũ biểu cho nền kinh tế Sự tăng trưởng của nền kinh tế chưa thật ổn định và vững khu vực kinh tế nhà nước, thị trường lao động chỉ tồn tại ở trình độ thấp, 2.Giải pháp khắc phục khó khăn phát triển nền kinh tế thị trường định hướng triển kinh tế hàng hoá,cần phải mở rộng phân công lao động xã hội, phân bố lại lao tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài nhằm gắn phân công lao động trong nước với phân công lao động quốc tế, gắn thị trường trong nước với thị trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và trinhf độ xã hội hoá của nền kinh tế. nước cũng như vai trò của thành phần kinh tế nhà tế nhà nước phải củng cố và phát triển kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác để trở thành nền tảng của nền kinh tế có khả năng, có hướng dẫn các thành phần kinh tế khai thác phát triển theo định hướng xã hội chủ độ phát triển của lực lượng sản xuất và trình độ xã hội hó của nền kinh tế. cũng như vai trò của thành phần kinh tế nhà nước. trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế hàng hoá. các nhà đầu tư cả ở trong nước lẫn nước ngoài; cản trở phát triển kinh tế hàng hoá ở Trong kinh tế hàng hoá, các doanh nghiệp chỉ có thể đứng vững trong cạnh hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng xây dựng cơ sở khoa học của sự phát triển các lĩnh vực công nghệ trọng điểm và Đảng ta “chủ động hội nhập quốc tế và khu vực, chủ yếu và trước hết về nền kinh cậy của nhau là cơ sở để củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vì mục tiêu và lưọi bình và tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, -Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối -Coi trọng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước xã hội chủ -Thúc đẩy quan hệ đa dạng với các nước phát triển và tổ chức quốc tế. và định hướng của kinh tế nhà nước trên thị trường; đáp ứng nhu cầu đa dạng và nhập thị trường quốc tế; hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh thành và phát triển thị trường bất động sản, bao gồm cả quyền sử dụng đất; từng bước mở thị trường bất động sản cho người Việt Nam ở nước ngoài và Trong kinh tế thị trường, mọi nhà nước, bất kể nhà nước đó thuộc chế độ Thứ nhất, phải hình thành và phát triển đồng bộ cơ chế quản lý kinh tế thị định hướng phát triển kinh tế-xã hội; khai thác hợp lý các nguồn lực; đảm bảo các tầng vĩ mô và vi mô của nền kinh tế, mỗi giải pháp đều thể vai trò của nó trong một với một mục đích thống nhất là xây dựng nền kinh tế thị trường ở nước ta ngày càng pháp trên thúc đẩy hình thành kinh tế thị trường ở Việt Nam với màu sắc riêng của Là một sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân tôi nhận thức phần trách nhiệm của mình với sự phát triển kinh tế nước nhà, và vơí những kiến thức Trong quá trình thúc đẩy nền kinh tế phát triển vận hành theo cơ chế thị trường cần phải phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế; đảm bảo cho thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, các thành phần kinh tế phát triển không chệch có thể thích ứng một cách nhanh nhất với yêu cầu của công việc trong nền kinh tế II.Các bước phát triển kinh tế thị trường 4 2.Từ kinh tế Hàng hoá giản đơn lên kinh tế thị trường tự do 5 Phần 2:Sự hình thành, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 2.Chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng II.Quá trình hình thành kinh tế thị trường ở nước ta 15 Trong nền kinh tế tự nhiên, sản xuất nhỏ chiếm ưu thế. Nền kinh tế tự nhiên do nhiều đơn vị kinh tế thuần nhất hợp thành(các gia đình nông dân gia trưởng, các công xã nông nông thôn, các lãnh địa phong kiến) và mỗi đơn vị kinh tế ấy làm đủ mọi công việc đẻ tạo ra sản phẩm cuối phát của quan điểm “kinh tế hỗn hợp” có từ cuối những năm của thế kỷ XIX.