Kỹ thuật phân tích chứng khoán 1

Kỹ thuật phân tích chứng khoán 1

Lượt xem: 94,143Lượt tải: 8Số trang: 47

Mô tả tài liệu

Tài liệu tập hợp các câu hỏi ÔN LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN.

Tóm tắt nội dung

C©u 1: Ng­êi së h÷u cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu ®Òu ®­îc 2: Nhµ ®Çu t­ mua 10 tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸ 100 USD, cã l·i suÊt danh nghÜa 6%/n¨m víi gi¸ 900 USD. b. Lµ lo¹i cæ phiÕu ®­îc ph¸t hµnh vµ ®­îc tæ chøc ph¸t hµnh mua l¹i trªn thÞ Lµ mét phÇn cæ phiÕu ch­a ®­îc phÐp ph¸t hµnh. a. Lµ n¬i c¸c doanh nghiÖp huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n th«ng qua viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu. b. Lµ n¬i mua b¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n kÐm chÊt l­îng c. Lµ n¬i mua b¸n c¸c chøng kho¸n ®· ph¸t hµnh d. Lµ thÞ tr­êng chøng kho¸n kÐm ph¸t triÓn C©u 6: H×nh thøc b¶o l·nh mµ trong ®fã c¸c nhµ b¶o l·nh ph¸t hµnh cam kÕ­t sÏ mua toµn bé chøng kho¸n cña tæ chøc ph¸t hµnh cho dï hä cã thÓ b¸n hÕt hay kh«ng ®­îc gäi lµ: C©u 7: §èi víi c«ng chóng ®Çu t­, tµi liÖu nµo quan träng nhÊt trong hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh ra c«ng chóng: d. ChØ sè gi¸ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n C©u 13: Giao dÞch theo ph­¬ng ph¸p khíp lÖnh ë ViÖt Nam quy ®Þnh ®¬n vÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ tõ 50.000 ®ång ®Õn 99.500 ®ång lµ: C©u 14: ¤ng X võa b¸n 100 cæ phiÕu cña c«ng ty A víi gi¸ 40 USD/cæ 15: MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh ra c«ng chóng ë ViÖt Nam lµ: C©u 17: Nhµ ph¸t hµnh ®Þnh ph¸t hµnh 2 lo¹i tr¸i phiÕu: tr¸i phiÕu X cã thêi h¹n 5 n¨m vµ tr¸i phiÕu Y cã thêi h¹n 20 n¨m. C©u 18: Ng­êi b¸n khèng chøng kho¸n thùc hiÖn hµnh ®éng b¸n khèng khi hä dù ®o¸n gi¸ cña cæ 19: Gi¶ sö cæ phiÕu A cã gi¸ ®ãng cöa ë phiªn giao dÞch tr­íc lµ: 101.000 ®ång, theo quy chÕ giao dÞch ë thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam hiÖn nay, møc gi¸ nµo sÏ lµ møc ®Æt lÖnh hîp lÖ trong c¸c møc gi¸ sau: C©u 22: ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ mét bé phËn cña: b. Chªnh lÖch gi¸ khi ph¸t hµnh cæ phiÕu míi b. Cã thÓ ®­îc niªm yÕt chøng chØ quü trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n C©u 28: N¨m N, C«ng ty ABC cã thu nhËp rßng lµ 800 triÖu ®ång, sè cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh lµ 600.000 cæ phiÕu, cæ phiÕu quü lµ 40.000, kh«ng cã cæ phiÕu ­u ®·i. C©u 30: Khi ph¸ s¶n, gi¶i thÓ c«ng ty, ng­êi n¾m gi÷ tr¸i phiÕu sÏ ®­îc hoµn tr¶: C©u 31: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng ë ViÖt Nam lµ: b. Cã vèn tèi thiÓu lµ 10 tû USD, ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn tr­íc n¨m ®¨ng ký ph¸t hµnh ph¶i cã l·i. c. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VND, ho¹t ®éng kinh doanh cña 2 n¨m liÒn tr­íc n¨m ®¨ng ký ph¶i cã l·i. d. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VND, ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn tr­íc n¨m ®¨ng ký ph¸t hµnh ph¶i cã l·i. C©u 32: Tû lÖ n¾m gi÷ tèi ®a cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®èi víi cæ phiÕu cña mét tæ chøc niªm yÕt ®­îc quy ®Þnh theo ph¸p luËt ViÖt Nam lµ: a. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ n­íc cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 10 tû VND trë lªn. b. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ n­íc cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 5 tû VND trë lªn. c. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ n­íc, doanh nghiÖp t­ nh©n cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 5 tû VND trë lªn. C©u 34: Quü ®Çu t­ chøng kho¸n theo quy ®Þnh cña ViÖt Nam lµ quü: b. §Çu t­ tèi thiÓu 50% gi¸ trÞ tµi s¶n cña quü vµo chøng kho¸n c. §Çu t­ tèi thiÓu 60% gi¸ trÞ tµi s¶n cña quü vµo chøng kho¸n. d. §Çu t­ tèi thiÓu 70% gi¸ trÞ tµi s¶n cña quü vµo chøng 35: Tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i hoµn thµnh viÖc ph©n phèi cæ phiÕu trong vßng: b. ChØ ®­îc më tµi kho¶n giao dÞch cho m×nh t¹i c«ng ty chøng kho¸n n¬i lµm viÖc. c. Së h÷u kh«ng h¹n chÕ sè cæ phiÕu biÓu quyÕt cña mét tæ chøc ph¸t hµnh C©u 40: Giao dÞch theo ph­¬ng ph¸p khíp lÖnh ë ViÖt Nam quy ®Þnh ®¬n vÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ d­íi lµ C©u 41: Doanh nghiÖp nhµ n­íc cæ phÇn hãa thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn ®Êu gi¸ qua trung t©m giao dÞch chøng kho¸n nÕu khèi l­îng cæ phÇn b¸n ra c«ng chóng cã gi¸ trÞ: C©u 42: Khi nhµ ®Çu t­ mua cæ phÇn qua ®Êu gi¸ t¹i Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi, nhµ ®Çu t­ ph¶i ®Æt cäc: C©u 43: Khi thùc hiÖn b¸n cæ phÇn cña doanh nghiÖp nhµ n­íc, cæ ®«ng chiÕn l­îc ®­îc phÐp mua: C©u 44: Biªn ®é dao ®éng gi¸ trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam do: c. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng ty chøng kho¸n. d. Tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng ty chøng kho¸n, trung t©m giao dÞch. C©u 46: T¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, nÕu tÊt c¶ c¸c tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi ®Òu ®­îc tr¸i chñ ®æi thµnh cæ phiÕu phæ th«ng th×: d. Ýt nhÊt 30% sè cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong 3 n¨m kÓ tõ ngµy niªm yÕt (C©u 159). d. Theo gi¸ ­u ®·i do Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty ph¸t hµnh quyÕt ®Þnh. C©u 50: Nhµ ®Çu t­ ®Æt lÖnh mua b¸n chøng kho¸n niªm yÕt t¹i: C©u 51: H×nh thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh trong ®ã ®ît ph¸t hµnh sÏ bÞ hñy bá nÕu toµn bé chøng kho¸n kh«ng b¸n ®­îc hÕt, gäi lµ: C©u 52: Trong c¸c nhËn ®Þnh sau ®©y, nhËn ®Þnh nµo sai vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n thø cÊp. b) ThÞ tr­êng thø cÊp t¹o tÝnh thanh kho¶n cho c¸c cæ phiÕu ®ang l­u hµnh. c) ThÞ tr­êng thø cÊp t¹o cho ng­êi së h÷u chøng kho¸n c¬ héi ®Ó rót vèn ®Çu t­ cña hä. §­îc nhËn cæ tøc ­u ®·i nh­ l·i suÊt tr¸i phiÕu kÓ c¶ khi c«ng ty lµm ¨n thua lç. C©u 54: C«ng ty XYZ cã 10.000 cæ phiÕu ®ang l­u hµnh vµ tuyªn bè tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu víi møc 30%. Sau khi nhËn cæ tøc b»ng cæ phiÕu, tû lÖ së h÷u cæ phÇn cña «ng ta trong c«ng ty XYZ lµ bao nhiªu? a) Ng­êi së h÷u chøng kho¸n b) Tæ chøc ph¸t hµnh c) Tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh d) Thµnh viªn l­u ký C©u 56: C«ng ty SAM ®­îc phÐp ph¸t hµnh 7.000.000 cæ phiÕu theo §iÒu lÖ c«ng ty. C«ng ty ph¸t hµnh ®­îc 6.000.000 cæ phiÕu, trong ®ã cã 1.000.000 cæ phiÕu ng©n quü. Nhµ ®Çu t­ nhËn ®­îc chøng kho¸n (nÕu lµ ng­êi mua) hoÆc tiÒn (nÕu lµ ng­êi b¸n) trªn tµi kho¶n cña m×nh t¹i C«ng ty chøng kho¸n sau 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy mua b¸n. V. C«ng ty chøng kho¸n th«ng b¸o kÕt qu¶ giao dÞch cho nhµ ®Çu t­. C©u 58: Sè lÖnh cña cæ phiÕu XXX víi gi¸ ®ãng cöa tr­íc ®ã lµ 30,5 nh­ sau: C©u 59: Gi¶ sö gi¸ ®ãng cöa cña chøng kho¸n A trong phiªn giao dÞch tr­íc lµ 10200 ®ång, ®¬n vÞ yÕt gi¸ lµ 100 ®ång, biªn ®é dao ®éng gi¸ lµ 22%. C¸c møc gi¸ mµ nhµ ®Çu t­ cã thÓ ®Æt lÖnh trong phiªn giao dÞch tíi lµ: C©u 60: PhiÕn ®ãng cöa tuÇn n cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam, VN.Index lµ 237,78 ®iÓm, t¨ng 2,64 ®iÓm so víi phiÕn ®ãng cña tuÇn n-1, tøc lµ møc t¨ng t­¬ng ®­¬ng víi: C©u 61: §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc cæ phÇn hãa vµ niªm yÕt ngay trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, ®iÒu kiÖn niªm yÕt cæ phiÕu nµo sau ®©y sÏ ®­îc gi¶m nhÑ: d) Tû lÖ n¾m gi÷ cña c¸c cæ ®«ng ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh c. Lµm gi¶m quyÒn lîi theo tû lÖ cña cæ ®«ng trong c«ng ty C©u 63: Nªu kh¸i niÖm Gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña quü (NAV) vµ c¸ch x¸c ®Þnh Gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña chøng chØ ®Çu t­ cña quü x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña quü vµ gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña mçi cæ phÇn cña quü nÕu tæng sè cæ phÇn hiÖn ®ang l­u hµnh cña quü lµ 1 triÖu cæ phÇn. C©u 64: Chøc n¨ng thÞ tr­êng chøng kho¸n thø cÊp cña Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ®­îc thÓ hiÖn, bëi: C©u 65: M«i giíi chøng kho¸n lµ mét nghiÖp vô kinh doanh chøng kho¸n, trong ®ã mét c«ng ty chøng kho¸n ®¹i diÖn cho kh¸ch hµng tiÕn hµnh giao dÞch chøng kho¸n th«ng qua: a) C¬ chÕ giao dÞch t¹i Së giao dÞch chøng kho¸n hoÆc thÞ tr­êng OTC, trong ®ã Së giao dÞch CK / ThÞ tr­êng OTC cïng chia sÎ tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh tÕ cña giao dÞch ®ã víi kh¸ch hµng. d) b vµ c C©u 66: Trong th¸ng 7 chóng ta kh«ng cã ngµy nghØ lÔ, gi¶ sö b¹n lµ ng­êi ®Çu t­ b¸n cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n tËp trung vµ ®· ®­îc b¸o lµ b¸n thµnh c«ng vµo phiªn giao dÞch ngµy 16 th¸ng 7 (thø 6). C©u 68: Khi l­u gi÷ chøng kho¸n tËp trung t¹i mét Trung t©m l­u ký chøng kho¸n, ng­êi ®Çu t­ ®­îc 69: Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng lµ: C©u 70: Môc tiªu chÝnh cña c«ng t¸c thanh tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt chøng kiÕn kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ: b) Gãp phÇn ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng thÞ tr­êng chøng kho¸n c«ng b»ng, c«ng khai, hiÖu qu¶. f) C¶ a), b), c) vµ d) C©u 71: C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp, trong ®ã: c) LÖnh ®Æt mua, b¸n chøng kho¸n ë mét gi¸ nhÊt ®Þnh ®Ó thÞ tr­êng chÊp nhËn. c) ThÞ tr­êng chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ d) ThÞ tr­êng thuª mua vµ thÞ tr­êng b¶o hiÓm a) ThÞ tr­êng vèn vµ thÞ tr­êng thuª mua b) ThÞ tr­êng cæ phiÕu vµ thÞ tr­êng tr¸i phiÕu c) ThÞ tr­êng hèi ®o¸i vµ thÞ tr­êng cho vay ng¾n h¹n d) TÊt c¶ c¸c c©u trªn c) ThÞ tr­êng s¬ cÊp vµ thÞ tr­êng thø cÊp d) C¶ 3 c©u trªn ®Òu ®óng C©u 78: 1 c«ng ty XYZ th«ng b¸o sÏ tiÕn hµnh gép cæ phiÕu, ®iÒu nµy sÏ lµm a) Kh«ng thay ®æi g× b) T¨ng mÖnh gi¸ vµ gi¶m sè l­îng cæ phÇn c) Gi¶m mÖnh gi¸ vµ t¨ng sè l­îng cæ phÇn d) T¨ng mÖnh gi¸ t­¬ng ®­¬ng víi chØ sè gép. C©u 79: 1 C«ng ty XYZ th«ng b¸o sÏ tiÕn hµnh t¸ch cæ phiÕu, ®iÒu nµy sÏ lµm c) Gi¶m mÖnh gi¸ vµ t¨ng sè l­îng cæ phÇn d) T¨ng mÖnh gi¸ vµ gi¶m sè l­îng cæ phÇn a) I & II b) II & III c) ChØ cã I d) II, III &IV C©u 81: ThÞ tr­êng mua b¸n lÇn ®Çu c¸c chøng kho¸n míi ph¸t hµnh lµ C©u 82: Lo¹i chøng kho¸n nµo sau ®©y ®­îc phÐp ph¸t hµnh kÌm theo tr¸i phiÕu hoÆc cæ phiÕu ­u ®·i, cho phÐp ng­êi n¾m gi÷ nã ®­îc quyÒn mua 1 khèi l­îng cæ phiÕu phæ th«ng nhÊt ®Þnh theo 1 gi¸ ®· ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc trong 1 thêi kú nhÊt ®Þnh. a) Cæ phiÕu ­u ®·I b) Tr¸i phiÕu c) Chøng quyÒn d) QuyÒn mua cæ phÇn c) NhËn b¸n l¹i chøng kho¸n cña tæ chøc ph¸t hµnh a) Giao dÞch cña nhµ ®Çu t­ lín b) Mua b¸n cæ phiÕu cña cæ ®«ng vµ l·nh ®¹o c¸c c«ng ty niªm yÕt c) Mua b¸n néi Mua b¸n l¹i chÝnh cæ phiÕu cña c«ng ty niªm yÕt. C©u 89: Sù t¸ch biÖt gi÷a phßng m«i giíi vµ phßng tù doanh cña c«ng ty chøng kho¸n sÏ lµm cho: C©u 90: Ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu míi ra c«ng chóng ®Ó niªm yÕt ph¶i theo c¸c quy ®Þnh d­íi ®©y, ngo¹i trõ: c) Gi¸ trÞ cæ phiÕu ph¸t hµnh thªm kh«ng lín h¬n tæng gi¸ trÞ cæ phiÕu ®ang l­u hµnh a) Lµ ng­êi ®­îc thµnh viªn cña TTGDCK cö lµm ®¹i diÖn b) Lµ c«ng ty chøng kho¸n ®­îc UBCK cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng c) Lµ c«ng ty chøng kho¸n thµnh viªn cña TTGDCK c) T¸ch, gép cæ phiÕu cña c«ng ty niªm yÕt. C©u 97: ý nghÜa cña viÖc ph©n biÖt ph¸t hµnh riªng lÎ vµ ph¸t hµnh ra c«ng chóng lµ C©u 98: Trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó qu¶n lý DN ®­îc ph¸t hµnh CK ra c«ng chóng, ®iÒu kiÖn nµo lµ quan träng nhÊt c) Cã tû lÖ nî trªn vèn hîp lý d) Quy m« vèn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tr­íc khi ph¸t hµnh a) Tr¸i phiÕu chÝnh Cæ phiÕu cña c¸c DN thùc hiÖn cæ phÇn hãa c) CK cña c¸c DN ®· ®­îc UBCKNN cÊp giÊy phÐp ph¸t hµnh ra c«ng chóng d) C¶ a & c C©u 101: Mét c«ng ty cã cæ phiÕu ­u ®·i kh«ng tÝch lòy ®ang l­u hµnh ®­îc tr¶ cæ tøc hµng n¨m lµ 7USD. a) ChØcã I & II b) ChØ cã II & III c) II, II & IV d) TÊt c¶ a) ChØ sè I b) II & III c) I & IV d) TÊt c¶ C©u 112: Chøc n¨ng cña chØ sè thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ c) Tr¸i phiÕu c«ng ty d) TÊt c¶ c¸c lo¹i chøng kho¸n trªn C©u 115: §èi víi c«ng chóng ®Çu t­, tµi liÖu nµo quan träng nhÊt trong hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh ra c«ng 117: Nhµ ph¸t hµnh ®Þnh ph¸t hµnh 2 lo¹i tr¸i phiÕu: tr¸i phiÕu X cã thêi h¹n 5 n¨m vµ tr¸i phiÕu Y cã thêi h¹n 20 n¨m. C©u 118: DNNN thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn lÇn ®Çu ra c«ng chóng b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn ®Êu gi¸ qua TTGDCK nÕu khèi l­îng cæ phÇn b¸n ra c«ng chóng cã gi¸ trÞ: C©u 120: Nhµ ®Çu t­ ®Æt lÖnh mua b¸n chøng kho¸n t¹i: a) UBCK b) C«ng ty chøng kho¸n d) TÊt c¶ c¸c n¬i trªn C©u 121: Khi l·i suÊt thÞ tr­êng t¨ng hoÆc gi¶m, gi¸ cña c¸c lo¹i CK nµo sau ®©y sÏ biÕn ®éng m¹nh nhÊt. a) Tr¸i phiÕu trung h¹n b) Tr¸i phiÕu dµi h¹n c) Cæ phiÕu d) Cæ phiÕu ­u ®·i C©u 122: Tû lÖ n¾m gi÷ tèi ®a cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®èi víi cæ phiÕu cña mét tæ chøc niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam lµ: a) Lµ chñ nî chung b) MÊt toµn bé sè tiÒn ®Çu t­ c) §­îc ­u tiªn tr¶ l¹i cæ phÇn ®· gãp tr­íc a) Cã l·i suÊt cè Cã thu nhËp theo ho¹t ®éng cña c«ng ty C©u 127: Trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó qu¶n lý DN ®­îc ph¸t hµnh CK ra c«ng chóng, ®iÒu kiÖn nµo lµ quan träng nhÊt. c) Cã tû lÖ nî trªn vèn hîp lý d) Quy m« vèn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tr­íc khi ph¸t hµnh C©u 128: Khi l·i suÊt thÞ tr­êng t¨ng lªn gi¸ tr¸i phiÕu sÏ: C©u 129: Mét nhµ ®Çu t­ muèn thu ®­îc lîi vèn th× khi nµo lµ thêi ®iÓm ®Ó mua tr¸i phiÕu: c) Khi l·i suÊt æn ®Þnh vµ dù kiÕn kh«ng thay ®æi d) Khi tr¸i phiÕu thÊp vµ l·i suÊt dù kiÕn sÏ t¨ng b) ChuÈn bÞ hå s¬ xin phÐp ph¸t hµnh c) §Þnh gi¸ CK ph¸t hµnh d) Bao tiªu mét phÇn hoÆc toµn bé sè CK ®· ph¸t hµnh C©u 131: Gi¶ sö chØ sè DowJones c«ng nghiÖp ngµy giao dÞch lµ 120% phiÕu vµ tæng gi¸ cña 30 lo¹i CK hîp thµnh lµ hÖ sè chia cña ngµy giao dÞch: a) 4 b) 0.15 c) 100.5 d) 0.25 C©u 132: Gi¶ sö gi¸ ®ãng cöa chøng kho¸n A trong phiªn giao dÞch tr­íc lµ vÞ yÕt gi¸ 100®, biªn ®é dao ®éng gi¸ lµ 5% c¸c møc gi¸ mµ nhµ ®Çu t­ CK cã thÓ ®Æt lÖnh trong phiªn giao dÞch tíi lµ: C©u 133: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo d­íi ®©y ch­a ph¶i lµ ®iÒu kiÖn tèi thiÓu cña viÖc ph¸t hµnh lÇn ®Çu ra c«ng chóng ë ViÖt Nam c) §éi ngò l·nh ®¹o cña c«ng ty cã n¨ng lùc qu¶n lý tèt d) Tèi thiÓu 20% vèn cæ phÇn ph¸t hµnh ra c«ng chóng C©u 134: C¸c tæ chøc cã thÓ tham gia ho¹t ®éng t¹i trung t©m chøng kho¸n tËp trung lµ: C©u 136: ViÖc t¸ch cæ phiÕu trong sè ®¹i diÖn ®Ó tÝnh chØ sè chøng kho¸n theo ph­¬ng ph¸p DownJoncs sÏ lµm cho hÖ sè chia: C©u 138: H·y x¸c ®Þnh ngµy giao dÞch chøng kho¸n cã cæ tøc t¹i s¬ ®å d­íi ®©y. C©u 139: Theo luËt ph¸p ViÖt Nam c¸c tæ chøc ®­îc ph¸t hµnh cæ phiÕu lµ: c. C«ng ty CP vµ DN nhµ n­íc thùc hiÖn cæ phÇn hãa d. Vèn cæ phÇn cña c«ng 141: Mét cæ phiÕu b¸n theo quyÒn mua cæ phiÕu míi víi gi¸ nh­ng hiÖn nay gi¸ trÞ thÞ tr­êng lµ ®iÒu lÖ cña c«ng ty cø 05 cæ phiÕu cò ®­îc mua CP míi. C©u 142: Theo luËt ph¸p ViÖt Nam hiÖn hµnh, c¸c tæ chøc ®­îc phÐp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu lµ: C©u 143: Theo luËt ph¸p ViÖt Nam hiÖn hµnh, c¸c tæ chøc ®­îc phÐp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu lµ: C©u 144: HiÖn nay ë ViÖt Nam, trong quy ®Þnh vÒ viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng th× tû lÖ chøng kho¸n ph¸t hµnh ra bªn ngoµi tèi thiÓu ph¶i ®¹t lµ: C©u 145: Mét cæ phiÕu b¸n theo quyÒn mua cæ phiÕu víi gi¸ nh­ng hiÖn nay gi¸ thÞ tr­êng lµ theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty cø 06 cæ phiÕu cò ®­îc mua CP míi. C©u 152: Vµo ngµy 1.1.2005, mét nhµ ®Çu t­ mua 100 cæ phiÕu ABC víi gi¸ sö nhµ ®Çu t­ nµy b¸n toµn bé sè cæ phiÕu ABC ®ang cã vµ trong thêi gian nµy c«ng ty ABC kh«ng chi tr¶ cæ tøc. I. Nhµ ®Çu t­ kh«ng ®­îc quyÒn b¸n l¹i chøng chØ cho quü ®Çu t­ ®· ph¸t hµnh ra nã. - H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n rßng (NAV) cña quü ®Çu t­ vµ gi¸ trÞ trªn 1 chøng chØ quü. C©u 155: C«ng ty XYZ ®Þnh ph¸t hµnh thªm 2 triÖu cæ phiÕu 156: Gi¸ tham chiÕu cña cæ phiÕu BBC ®ang ë møc 157: NÕu gi¸ tham chiÕu cña cæ phiÕu IBM ®ang ë møc 101.000 víi biªn ®é giao ®éng 10% th× theo quy ®Þnh cña ViÖt Nam, nhµ ®t­ cã thÓ ®Æt ®­îc møc gi¸: C©u 158: NÕu gi¸ tham chiÕu cña cæ phiÕu GMD ®ang ë møc 50.500 víi biªn ®é giao ®éng 5% th× theo quy ®Þnh cña ViÖt Nam, nhµ ®Çu t­ cã thÓ ®Æt ®­îc møc gi¸: C©u 160: Mét nhµ ®Çu t­ ®Õn c«ng ty CK cña m×nh vµ vay 7.500 cæ phiÕu VIH. ¤ng ta quyÕt ®Þnh mua vµo 7.500 cæ PhiÕu víi møc gi¸ nµy ®Ó tr¶ l¹i c«ng ty CK. Gi¶ thiÕt r»ng tû lÖ ký quü cho giao dÞch b¸n khèng lµ 40%, bá qua phÝ m«i giíi vµ tiÒn l·i vay ph¶i tr¶ cho c«ng ty, tû lÖ lîi nhuËn mµ nhµ ®Çu t­ thu ®­îc sÏ lµ: C©u 164: Trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n cã tiªu cùc lµ: Mua b¸n cæ phiÕu cña cæ ®«ng vµ l·nh ®¹o c«ng ty niªm yÕt C©u 165: Ng­êi cã thÈm quyÒn xö ph¹t ®èi víi c¸c vi ph¹m vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ: C©u 172: Sæ lÖnh cña cæ phiÕu XXX víi gi¸ ®ãng cöa tr­íc ®ã lµ 30.500 nh­ sau: C©u 173: Theo quy ®Þnh cña ViÖt Nam, c«ng ty CK lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµo b. Tæ chøc ph¸t hµnh trùc tiÕp b¸n cæ phiÕu cho tæ chøc, ca nh©n cã nhu cÇu. c. NhËn b¸n l¹i chøng kho¸n cña tæ chøc ph¸t hµnh ®Ó mua l¹i C©u 182: Lo¹i chøng kho¸n nµo sau ®©y ®­îc phÐp ph¸t hµnh kÌm theo tr¸i phiÕu hoÆc cæ phiÕu ­u ®·i, cho phÐp ng­êi n¾m gi÷ nã ®­îc quyÒn mua mét khèi l­îng cæ phiÕu phæ th«ng nhÊt ®Þnh theo métgi¸ ®· ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. C©u 183: ThÞ tr­êng mua b¸n lÇn ®Çu vµ chøng kho¸n míi ph¸t hµnh lµ: C©u 185: N¨m N, c«ng ty ABC cã thu nhËp rßng lµ 800 triÖu ®ång, sè cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh lµ 600.000 cæ phiÕu, cæ phiÕu quü lµ: 40.000, kh«ng cã cæ phiÕu ­u ®·i, H§QT quyÕt ®Þnh tr¶ 560 triÖu ®ång cæ tøc. C©u 186: T¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, nÕu tÊt c¶ c¸c tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi ®Òu ®­îc tr¶i chñ ®æi thµnh cæ phiÕu phæ th«ng th×: c. Kh«ng cã quyÒn së h÷u c«ng ty d. C©u 190: Khi c«ng ty ho¹t ®éng cã l·i, cæ ®«ng phæ chia cæ tøc sau thuÕ sau khi ®· chia cæ tøc cho cæ phiÕu ­u ®·iC©u 191: Mét cæ phiÕu ­u ®·i cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh cæ phiÕu th­êng cña chÝnh c«ng ty ®ãth× ®­îc gäi lµ: C©u 194: Cæ ®«ng phæ th«ng cã quyÒn ®­îc trong c¸c tr­êng hîp sau: C©u 195: Ng­êi së h÷u cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu ®Òu ®­îc h­ëng: Lµ lo¹i cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh vµ ®­îc tæ chøc ph¸t hµnh mua l¹i trªn thÞ mét phÇn cæ phiÕu ch­a ®­îc ph¸t 197: Khi ph¸ s¶n, gi¶i thÓ c«ng ty, ng­êi n¾m gi÷ tr¸i phiÕu sÏ ®­îc hoµn tr¶: b. QuyÒn mua tr­íc cho phÐp mua cæ phiÕu míi víi gi¸ rÎ h¬n chµo mêi ra c«ng chóng trªn thÞ Gi¸ mua cæ phiÕu ghi trªn quyÒn cao h¬n gi¸ trÞ thÞ tr­êng hiÖn hµnh c. Mua quyÒn chän lµ mua quyÒn ®­îc mua hoÆc ®­îc b¸n chø kh«ng cã nghÜa vô ph¶i thùc hiÖn. c. Chøng quyÒn ®­îc ph¸t hµnh tr­íc khi ph¸t hµnh mét ®ît cæ ®Þnh gi¸ chøng kho¸n ph¸t hµnh ë thÞ tr­êng s¬ cÊp a. Lµ n¬i c¸c doanh nghiÖp huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n th«ng qua viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu. b. Lµ n¬i mua b¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n kÐm chÊt l­îng c. Lµ n¬i mua b¸n c¸c chøng kho¸n ®· ph¸t hµnh C©u 208: H×nh thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh trong ®ã ®ît ph¸t hµnh sÏ bÞ hñy bá nÕu toµn bé chøng kho¸n kh«ng b¸n ®­îc hÕt gäi lµ: C©u 209: H×nh thøc chµo b¸n mµ trong ®ã cã nhµ b¶o l·nh ph¸t hµnh cam kÕt sÏ mua toµn bé chøng kho¸n cña tæ chøc ph¸t hµnh cho dï hä cã thÓ b¸n hÕt hay kh«ng ®­îc gäi lµ: C©u 210: H×nh thøc chµo b¸n trong ®ã l­îng chøng kho¸n kh«ng ban ®­îc sÏ ®­îc tr¶ l¹i cho tæ chøc ph¸t hµnh ®­îc gäi lµ: C©u 211: Môc ®Ých chñ yÕu cña ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng lµ: c. T¨ng sè l­îng cæ ®«ng cña c«ng ty. b. LÖnh cho phÐp ng­êi b¸n, b¸n toµn bé chøng kho¸n m×nh ®ang cã trong tµi kho¶n ë møc gi¸ ®­îc quy ®Þnh tr­íc. c. LÖnh cho phÐp ng­êi mua, mua chøng kho¸n theo møc gi¸ ®· ®Þnh hoÆc thÊp h¬n a. Tù ®éng nhËn cæ tøc hµng quý khi c«ng ty cã Lµm t¨ng quyÒn lîi theo tû lÖ cña cæ ®«ng trong c«ng ty b. c. Lµm gi¶m quyÒn lîi theo tû lÖ cña cæ ®«ng trong c«ng 218: Biªn ®é giao ®éng cho phÐp trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam lµ: C©u 219: C«ng ty chøng kho¸n ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam chØ ®­îc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô sau: b. M«i giíi t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n vµ b¶o hµnh ph¸t hµnh. C¶ b vµ c cã ®ñ vèn ph¸p ®Þnh theo tõng lo¹i h×nh kinh doanh C©u 220: MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh ra c«ng chóng ë ViÖt Nam lµ: C©u 221: MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh ra c«ng chóng ë ViÖt Nam lµ: C©u 223: Gi¸ cæ phiÕu A trªn b¶ng giao dÞch ®iÖn tö cña c«ng ty chøng kho¸n cã mµu ®á cã nghÜa lµ: a. BiÓu thÞ cæ phiÕu A gi¶m 224: Nhµ ph¸t hµnh ®Þnh ph¸t hµnh 2 lo¹i tr¸i phiÕu: tr¸i phiÕu X cã thêi h¹n vµ 5 n¨m vµ tr¸i phiÕu Y cã thêi h¹n 20 n¨m. C©u 225: Thêi h¹n thanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n ®­îc quy ®Þnh trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam lµ: C©u 226: C¸c phiªn giao dÞch chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®­îc thùc hiÖn vµo: C©u 228: V¨n b¶n ph¸p luËt cao nhÊt ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam hiÖn nay lµ: C©u 229: ¦u tiªn trong giao dÞch chøng kho¸n theo ph­¬ng thøc khíp lÖnh ë thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam lµ: C©u 232: Mét tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸ 1.000 USD, cã l·i suÊt danh nghÜa lµ 8%/n¨m, ®ang ®­îc b¸n víi gi¸ 950 USD. C©u 233: C«ng ty X ph¸t hµnh thªm ®ît cæ phiÕu phæ th«ng míi ®Ó t¨ng vèn b»ng c¸ch cung øng c¸c ®Æc quyÒn ng¾n h¹n víi tû lÖ 4 quyÒn ®­îc mua mét cæ phiÕu míi theo gi¸ 75 USD, gi¸ tham chiÕu cña cæ phiÕu X sau khi t¨ng vèn lµ 90 USD.VËy gi¸ cña quyÒn lµ: C©u 234: C«ng ty X ph¸t hµnh cæ phiÕu míi gi¸ thùc hiÖn theo quyÒn lµ 30 USD. Gi¸ tham chiÕu cña cæ phiÕu ®ã sau ®ît ph¸t hµnh trªn thÞ tr­êng lµ 40 USD. C©u 235: C«ng ty A cung øng 300.000 cæ phiÕu ra c«ng chóng víi gi¸ 15 USD/ cæ phiÕu, lÖ phÝ cho nhµ qu¶n lý lµ 0,15 USD / cæ phiÕu, lÖ phÝ cho nhµ bao tiªu 0,2 USD / cæ phiÕu, hoa hång cho nhãm b¸n lµ 0,65 USD / cæ 236: Mét tr¸i phiÕu cã l·i suÊt 5%/n¨m ®­îc ph¸t hµnh theo mÖnh gi¸ lµ 1000 USD. HiÖn t¹i tr¸i phiÕu ®ang ®­îc b¸n víi gi¸ lµ 900 USD vµ cã thÓ ®­îc thu håi theo mÖnh gi¸. C©u 237: Khi chµo b¸n ra c«ng chóng víi gi¸ 12 USD mét cæ phiÕu, chªnh lÖch b¶o l·nh lµ 2 USD. C©u 238: NÕu gi¸ cæ phiÕu X trªn thÞ tr­êng lµ 23.800 ®. Víi sè tiÒn lµ 24 triÖu, phÝ m«i giíi lµ 0,5% nhµ ®Çu t­ cã thÓ mua tèi ®a bao nhiªu cæ phiÕu X: C©u 239: ¤ng X võa b¸n 10 cæ phiÕu cña c«ng ty A víi gi¸ 40 USD / cæ 240: Mét tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸ lµ 1000 USD, l·i suÊt hiÖn hµnh lµ 12% n¨m, ®ang ®­îc mua b¸n víi gi¸ 1600 USD. C©u 241: Mét tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi ®­îc mua theo mÖnh gi¸ lµ 1000 USD, gi¸ chuyÓn ®æi lµ 125 USD. C©u 242: HiÖn t¹i gi¸ cæ phiÕu KHA trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam lµ 45.700 ®ång/ cæ phiÕu, biªn ®é giao ®éng ®èi víi cæ phiÕu quy ®Þnh lµ + - 5%, ®¬n vÞ yÕt gi¸ lµ 100 ®ång. C©u 243: C«ng ty X ®­îc phÐp ph¸t hµnh 1 triÖu cæ phiÕu th­êng, c«ng ty ®· ph¸t hµnh ®­îc 600.000 cæ phiÕu, võa qua c«ng ty ®· mua l¹i 40.000 cæ phiÕu 244: Phiªn ®ãng cöa tuÇn n cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam, VN - Index lµ 237.78 ®iÓm, t¨ng 2,64 ®iÓm so víi phiªn ®ãng cña tuÇn n -1, tøc lµ møc t¨ng t­¬ng ®­¬ng víi: C©u 245: T¹i së giao dÞch, trong phiªn giao dÞch sau khi tËp hîp ®­îc c¸c lÖnh mua vµ b¸n cæ phiÕu X nhËn thÊy nh­ sau: I. ë møc gi¸ 275 cã: khèi l­îng ®Æt mua lµ 720 cæ phiÕu, vµ khèi l­îng ®Æt lµ b¸n 1.560 cæ phiÕu. ë møc gi¸ 274 cã : khèi l­îng ®Æt mua lµ 900 cæ phiÕu, vµ khèi l­îng ®Æt lµ b¸n 1440 cæ phiÕu. ë møc gi¸ 273 cã: Khèi l­îng ®Æt mua lµ 1200 cæ phiÕu, vµ khèi l­îng ®Æt mua lµ b¸n 1300 cæ phiÕu. ë møc gi¸ 272 cã: Khèi l­îng ®Æt mua lµ 1400 cæ phiÕu, vµ khèi l­îng ®Æt lµ b¸n 640 cæ gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh cho phiªn giao dÞch nµy cña cæ phiÕu X sÏ lµ: C©u 246: T¹i së giao dÞch, trong phiªn giao dÞch sau khi tËp hîp ®­îc c¸c lÖnh mua vµ b¸n cæ phiÕu X nhËn thÊy nh­ sau: I. ë møc gi¸ 275 cã: khèi l­îng ®Æt mua lµ 720 cæ phiÕu, vµ khèi l­îng ®Æt lµ b¸n 1.560 cæ phiÕu. ë møc gi¸ 274 cã: khèi l­îng ®Æt mua lµ 900 cæ phiÕu, vµ khèi l­îng ®Æt lµ b¸n 1.440 cæ phiÕu. ë møc gi¸ 273 cã: Khèi l­îng ®Æt mua lµ 1200 cæ phiÕu, vµ khèi l­îng ®Æt lµ b¸n 900 cæ phiÕu. ë møc gi¸ 272 cã: Khèi l­îng ®Æt mua lµ 1400 cæ phiÕu, vµ khèi l­îng ®Æt lµ b¸n 640 cæ gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh cho phiªn giao dÞch nµy cña cæ phiÕu X sÏ lµ: C©u 247: Cæ phiÕu X cã møc t¨ng tr­ëng g = 0, cæ tøc nhËn ®­îc hµng n¨m lµ 2.000 ®ång. Víi møc tû suÊt lîi nhuËn yªu cÇu lµ 10%/n¨m th× gi¸ cæ phiÕu X ®­îc x¸c ®Þnh lµ: C©u 248: Cæ phiÕu X cã møc t¨ng tr­ëng kh«ng ®æi g = 5%/n¨m, cæ tøc võa ®­îc chia tr­íc ®ã lµ 2.000 ®ång/cæ phiÕu, víi møc tû suÊt lîi nhuËn yªu cÇu lµ 10%/n¨m, gi¸ cæ phiÕu X ®­îc x¸c ®Þnh lµ: C©u 249: Mét tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸ 500.000 ®ång, l·i suÊt 5%/n¨m, thêi h¹n tr¸i phiÕu 3 n¨m, thanh to¸n theo mÖnh gi¸ vµo cuèi kú h¹n. C©u 250: Gi¸ cña cæ phiÕu X ®­îc x¸c ®Þnh trong phiªn giao dÞch lµ 155 nh­ b¶ng d­íi ®©y C©u 251: Gi¸ cña cæ phiÕu X ®­îc x¸c ®Þnh trong phiªn giao dÞch lµ: 155 nh­ b¶ng d­íi ®©y: C©u 252: Mét nhµ ®Çu t­ b¸n 100 cæ phiÕu X víi gi¸ 24.000 ®ång/cæ 253: Mét nhµ ®Çu t­ mua ®­îc 200 cæ phiÕu Y víi gi¸ phiÕu.PhÝ m«i giíi lµ 0,5% trªn gi¸ trÞ 254: Gi¶ sö cæ phiÕu A ®ang cã gi¸ ë phiªn giao dÞch tr­íc lµ 101.000 ®ång, theo quy ®Þnh yÕt gi¸ cña ViÖt Nam hiÖn nay, gi¸ mµ b¹n tr¶ trong phiªn giao dÞch nµy nh­ thÕ nµo lµ hîp lÖ: C©u 255: C«ng ty X ®ang cung øng 300.000 cæ phiÕu ra c«ng chóng víi gi¸ 15 USD/ cæ phiÕu. LÖ phÝ cho nhµ qu¶n lý lµ 0,15 USD/ cæ phiÕu, lÖ phÝ cho nhµ b¶o l·nh lµ 0,2 USD/ cæ phiÕu, hoa hång cho nhãm b¸n lµ 0,65 USD / cæ phiÕu, nh­ vËy, gi¸ mµ c«ng chóng ph¶i tr¶ khi mua mét cæ phiÕu lµ: C©u 258: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c«ng ty tr¶ cæ tøc lµ: C©u 261: Ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam lµ: a. §ît ph¸t hµnh cæ phiÕu bæ sung cña c«ng ty ®¹i chóng cho réng r·i c«ng chóng. c. Ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng 263: Tæ chøc b·o l·nh ph¸t hµnh ë ViÖt Nam chØ ®­îc b¶o l·nh cho mét ®ît ph¸t hµnh víi tæng gi¸ trÞ cæ phiÕu kh«ng v­ît qu¸: c. 30% vèn cã cña tæ chøc b¶o l·nh ph¸t 264: Tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i hoµn thµnh viÖc ph©n phèi cæ phiÕu trong vßng: C©u 265: Chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh chøng kho¸n bÞ thu håi trong tr­êng hîp sau: C©u 266: Mét tr¸i phiÕu cã mÖnh gi¸ 10.000 USD, thêi h¹n 2 n¨m, l·i suÊt 267: Cæ phiÕu X cã tû lÖ t¨ng tr­ëng kú väng kh«ng ®æi theo c¸c nhµ ph©n tÝch chøng kho¸n lµ nhµ ®Çu t­ cã ý ®Þnh b¸n cæ phiÕu ®i sau khi ®· nhËn cæ tøc cña n¨m th× ph¶i b¸n víi gi¸ bao nhiªu biÕt r»ng tû lÖ sinh lêi yªu cÇu cña nhµ ®Çu t­ lµ 268: Sau khi cã quyÕt ®Þnh håi chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh, tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i hoµn tr¶ tiÒn cho nhµ ®Çu t­ trong vßng: C©u 270: Biªn ®é giao ®éng gi¸ trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam do: C©u 271: Thêi h¹n c«ng bè th«ng tin vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña tæ chøc niªm yÕt chËm nhÊt lµ: C©u 273: C«ng ty chøng kho¸n cã thÓ chØ ho¹t ®éng tèi ®a C©u 274: Khi tiÕn hµnh tù doanh chøng kho¸n, c«ng ty chøng kho¸n kh«ng ®­îc: a. §Çu t­ trªn 20% tæng sè cæ phiÕu ®ang l­u hµnh cña mét tæ chøc niªm yÕt b. §Çu t­ vµo cæ phiÕu cña c«ng ty ®ang cã së h÷u 50% vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty chøng kho¸n. c. §Çu t­ 15% tæng sè cæ phiÕu ®ang l­u hµnh cña mét tæ chøc kh«ng niªm hÕt. C©u 275: C«ng ty chøng kho¸n ph¶i duy tr× tû lÖ vèn kh¶ dông tèi thiÓu trªn táng vèn nî ®iÒu chØnh lµ: C©u 276: C«ng ty chøng kho¸n ph¶i b¸o c¸o ñy ban chøng kho¸n khi vèn kh¶ dông thÊp h¬n quy ®Þnh trong vßng: Sè cæ phiÕu phæ th«ng ®ang l­u hµnh lµ 5.000.000 cæ phiÕu, tæng sè cæ phiÕu ­u ®·i trÞ gi¸ ®ång ph¶i tr¶ l·i hµng n¨m lµ 50%. C©u 280: N¨m N, c«ng ty ABC cã thu nhËp rßng lµ 800 triÖu ®ång, sè cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh lµ 600.000 cæ phiÕu, cæ phiÕu quü lµ 40.000, kh«ng cã cæ phiÕu ­u ®·i. C©u 281: Nhµ ®Çu t­ A võa mua ®­îc 100 cæ phiÕu phæ th«ng X víi gi¸ 24.000 ®ång/cæ phiÕu, phÝ m«i giíi lµ 0,5% tæng gi¸ trÞ giao dÞch. C©u 282: Mét c«ng ty cã cæ phiÕu ®ang ®­îc b¸n víi gi¸ 20 USD / cæ tÊt c¶ c¸c tr¸i chñ cña c«ng ty ®Òu chuyÓn ®æi thµnh cæ phiÕu th­êng (§èi víi tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh cæ phiÕu th­êng) th×: C©u 283: C¸c c©u nµo sau ®©y kh«ng ch¾c ch¾n víi quyÒn mua cæ phiÕu Trong thêi h¹n hiÖu lùc cña quyÒn, ng­êi së h÷u quyÒn cã thÓ sö dông quyÒn ®Ó mua cæ phiÕu míi hoÆc b¸n nã trªn thÞ Tr­íc khi ph¸t hµnh cæ phiÕu míi ®Ó t¨ng vèn, c«ng ty b¾t buéc ph¶i ph¸t hµnh quyÒn mua tr­íc. b. Ph©n phèi chøng kho¸n ra c«ng chóng vµ t­ vÊn cho tæ chøc ph¸t hµnh c¸c thñ tôc ph¸p lý liªn quan ®Õn ®ît ph¸t hµnh. d. Cung cÊp thÞ tr­êng cÊp 2 vµ t­ vÊn cho tæ chøc ph¸t hµnh c¸c thñ tôc ph¸p lý liªn quan ®Õn ®ît ph¸t hµnh. C©u 286: NÕu mét cæ phiÕu ®ang ®­îc mua b¸n ë møc 35USD nh­ng b¹n chØ cã ®Ó mua cæ phiÕu ®ã víi gi¸ lµ 30 USD, b¹n nªn ®Æt lÖnh. d. ChØ sè gi¸ cña thÞ tr­êng chøng 289: §Ó dù ®o¸n xem viÖc t¨ng, gi¶m gi¸ chøng kho¸n nµo ®ã cã ph¶i lµ khëi ®Çu mét xu h­íng biÕn ®éng lín hay kh«ng, nhµ ph©n tÝch kü thuËt sÏ: C©u 290: C«ng ty ABA cã 10.000 cæ phÇn ®ang l­u hµnh vµ tuyªn bè tr¶ cæ tøc 30% cæ phiÕu kh¸ch hµng cña b¹n cã 100 cæ phÇn ABA, sau khi nhËn cæ tøc b»ng cæ phiÕu tû lÖ së h÷u c«ng ty cña «ng ta lµ bao 291: Mét tr¸i phiÕu cã l·i suÊt cao ®ang b¸n víi gi¸ cao h¬n mÖnh gi¸ vµ ®­îc thu håi theo mÖnh gi¸. C©u 292: Giao dÞch theo ph­¬ng thøc khíp lÖnh ë VN quy ®Þnh ®¬n vÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ tõ 50.000 ®ång ®Õn 99.500 ®ång lµ: C©u 293: Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng ë ViÖt Nam lµ: b. Cã vèn tèi thiÓu lµ 10 tû VN§, ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn tr­íc n¨m ®¨ng ký ph¸t hµnh ph¶i cã l·i. c. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VN§, ho¹t ®éng kinh doanh cña 2 n¨m liÒn tr­íc n¨m ®¨ng ký ph¶i cã l·i. d. Cã vèn tèi thiÓu lµ 5 tû VN§, ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn tr­íc n¨m ®¨ng ký ph¸t hµnh ph¶i cã l·i. C©u 294: Tû lÖ n¾m gi÷ tèi ®a cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®èi víi cæ phiÕu cña mét tæ chøc niªn yÕt ®­îc quy ®Þnh theo ph¸p luËt ViÖt Nam lµ: c. 30% Tæng sè cæ Lµ cty cæ phÇn, c«ng ty TNHH, doanh nghiÖp nhµ n­íc cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 10 tû VN§ trë lªn. b. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty TNHH, doanh nghiÖp nhµ n­íc cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 5 tû VN§ trë lªn. c. Lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp nhµ n­íc, doanh nghiÖp t­ nh©n cã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm xin phÐp niªm yÕt tõ 5 tû VN§ trë lªn. C©u 296: Mét trong c¸c ®iÒu kiÖn niªm yÕt tr¸i phiÕu doanh nghiÖp lµ: C©u 297: NÕu mét tr¸i phiÕu ®­îc b¸n ®óng b»ng mÖnh gi¸ cña nã th×: C©u 300: Nhµ ®Çu t­ sÏ yªu cÇu mét l·i suÊt nh­ thÕ nµo nÕu mua tr¸i phiÕu cã ®iÒu kho¶n cho phÐp nhµ ph¸t hµnh cã thÓ mua l¹i: C©u 301: Trong phiªn giao dÞch gi¸ cæ phiÕu X ®­îc x¸c ®Þnh lµ 32.500 ®ång, nh­ vËy nh÷ng lÖnh mua sau sÏ ®­îc thùc hiÖn. C©u 302: Trong phiªn giao dÞch gi¸ cæ phiÕu X ®­îc x¸c ®Þnh lµ 52.000 ®ång, nh­ vËy nh÷ng lÖnh b¸n sau sÏ ®­îc thùc hiªn: c. C¶ a vµ mua b¸n tr¸i phiÕu cña c¸c c«ng ty C©u 306: Ng­êi b¸n khèng chøng kho¸n thùc hiÖn hµnh ®éng b¸n khèng khi hä ®i ®o¸n gi¸ cña cæ phiÕu sÏ: C©u 307: Lîi nhuËn mµ ng­êi b¸n chøng kho¸n kh«ng nhËn ®­îc lµ: C©u 308: Tr¸i phiÕu cã thêi gian gi¸o h¹n dµi sÏ cho nhµ ®Çu t­: c. L·i suÊt biÕn ®éng vµ gi¸ trÞ thÞ tr­êng æn Tr¸i phiÕu cã thÓ chuyÓn ®æi ®­îc chuyÓn sang cæ phiÕu 314: ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ mét bé phËn cña: C©u 315: ThÞ tr­êng chøng kho¸n kh«ng ph¶i lµ: c. N¬i giao dÞch cæ 316: §èi t­îng tham gia mua - b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n cã thÓ lµ: c. ThÞ tr­êng t¹o tÝnh thanh kho¶n cho chøng Giao dÞch tÊt c¶ c¸c lo¹i chøng dÞch chøng kho¸n cña c«ng ty võa vµ nhá c. C«ng ty t¨ng vèn khi ph¸t hµnh thªm chøng 328: Khi mua cæ phiÕu nhµ ®Çu t­ quan t©m nhÊt ®Õn: C©u 330: C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp trong ®ã a. Cæ ®«ng chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vÒ nghÜa vô nî b.Cæ ®«ng cã quyÒn tù do chuyÓn ®æi tÊt c¶ c¸c lo¹i cæ phiÕu cña m×nh C©u 333: ë ViÖt Nam, muèn ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng ph¶i: b. Ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cæ phÇn hãa c. Ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn. d. Ph¸t hµnh cæ phiÕu cña c«ng ty cæ phÇn. C©u 335: Ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng bao gåm c¸c h×nh thøc: c. Ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu ra c«ng 336: Ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu ra c«ng chóng bao gåm: C©u 337: ñy ban chøng kho¸n cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh ra c«ng chóng kÓ tõ khi nhËn ®Çy ®ñ hå s¬ hîp lÖ trong thêi h¹n: C©u 339: Nh÷ng tæ chøc ®­îc phÐp lµm ®¹i lý ph¸t hµnh chøng 340: B¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n lµ viÖc tæ chøc b¶o l·nh gióp tæ chøc ph¸t hµnh thùc hiÖn: b. NhËn mua mét phÇn hay toµn bé chøng kho¸n cña tæ chøc ph¸t gi¸ ­u ®·i do Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty ph¸t hµnh quyÕt ®Þnh c. Ph¶i lµ c«ng ty chøng kho¸n. c. Tèi thiÓu 20% cæ phiÕu b¸n Ýt nhÊt 50 cæ ®«ng ngoµi tæ chøc ph¸t 345: Tæ chøc niªm yÕt ®­îc phÐp mua b¸n cæ phiÕu quü trong vßng: C©u 346: Tæ chøc niªm yÕt chØ ®­îc b¸n cæ phiÕu quü sau khi tr¶ l¹i tèi thiÓu C©u 347: Tæ chøc nµo sau ®©y cã thÓ lµ thµnh viªn cña trung t©m giao dÞch chøng 348: Tæ chøc nµo sau ®©y cã thÓ lµ thµnh viªn cña trung t©m giao dÞch chøng kho¸n ph¶i cã: C©u 349: Nhµ ®Çu t­ cã quyÒn b¸n cæ phiÕu niªm yÕt l« lÎ t¹i: c. Tæ chøc ph¸t hµnh tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng ty chøng kho¸n. d. Tæ chøc ph¸t hµnh tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng ty chøng kho¸n trung t©m ph¸t hµnh. b. C«ng ty chøng kho¸n mua b¸n chøng kho¸n cho chÝnh m×nh c. C«ng ty chøng kho¸n qu¶n lý vèn cña kh¸ch hµng qua viÖc vµ n¾m gi÷ chøng kho¸n v× quyÒn lîi kh¸ch hµng. C©u 353: C«ng ty chøng kho¸n lµ g×: C©u 357: §iÒu kiÖn ®Ó nh©n viªn c«ng ty chøng kho¸n ®­îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n lµ: ChØ ®­îc më tµi kho¶n giao dÞch cho m×nh t¹i c«ng ty chøng kho¸n n¬i lµm viÖc. c. Së h÷u kh«ng h¹n chÕ sè cæ phiÕu biÓu quyÕt cña mét tæ chøc ph¸t hµnh. C©u 359: Chøng chØ hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n cã thêi h¹n: C©u 360: Qòy ®Çu t­ chøng kho¸n cã vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu lµ: c. Tæ chøc ph¸t hµnh tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng ty chøng kho¸n. d. Tæ chøc ph¸t hµnh tæ chøc niªm yÕt, c«ng ty qu¶n lý quü, c«ng ty chøng kho¸n, trung t©m giao dÞch. b. C«ng ty chøng kho¸n mua b¸n chøng kho¸n cho chÝnh m×nh c. C«ng ty chøng kho¸n qu¶n lý vèn cña kh¸ch hµng qua viÖc vµ n¾m gi÷ chøng kho¸n v× quyÒn lîi cña kh¸ch hµng. C©u 366: C«ng ty chøng kho¸n ph¶i lµ: C©u 369: C«ng ty chøng kho¸n ®­îc phÐp: c. T­ vÊn cæ phÇn hãa, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp d. C©u 371: Giao dÞch theo ph­¬ng thøc khíip lÖnh ë ViÖt Nam quy ®Þnh ®¬n vÞ yÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ d­íi 50.000 ®ång lµ: C©u 372: Giao dÞch theo ph­¬ng thøc khíp lÖnh ë ViÖt Nam quy ®Þnh ®¬n vÞyÕt gi¸ ®èi víi nh÷ng cæ phiÕu cã møc gi¸ tõ 100.000 ®ång trë lªn lµ: C©u 373: C«ng ty A lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc hiÖn cæ phÇn hãa, c«ng ty A sÏ tiÕn hµnh b¸n cæ phÇn b»ng c¸ch: C©u 374: Doanh nghiÖp Nhµ n­íc cæ phÇn hãa thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn ®Êu gi¸ qua trung gian giao dÞch chøng kho¸n nÕu khèi l­îng cæ phÇn b¸n ra c«ng chóng cã gi¸ trÞ. C©u 375: §iÒu kiÖn ®­îc ®¨ng ký giao dÞch t¹i TTGDCK Hµ Néi ®èi víi cæ phiÕu lµ: b. Doanh nghiÖp cæ phÇn cã vèn tõ 5 tû trë lªn cã Ýt nhÊt 50 cæ ®«ng trong tæ chøc ph¸t hµnh, cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, b¸o c¸o tµi chÝnh 1 n¨m ®­îc kiÓm to¸n. c. Doanh nghiÖp cæ phÇn cã vèn tõ 5 tû trë lªn cã Ýt nhÊt 50 cæ ®«ng ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh, cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, b¸o c¸o tµi chÝnh 1 n¨m ®­îc kiÓm to¸n. C©u 376: Khi thùc hiÖn b¸n cæ phÇn cña DNNN, cæ ®«ng chiÕn l­îc ®­îc phÐp mua: C©u 377: Khi nhµ ®Çu t­ mua cæ phÇn qua ®Êu gi¸ t¹i trung t©m giao dÞch chøng kh¸n Hµ Néi, nhµ ®Çu t­ ph¶i ®Æt cäc: C©u 378: C«ng ty cæ phÇn ABC ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trÞ gi¸ 10 tû ®ång, mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu lµ 100.000 ®ång. C©u 379: N¨m N, c«ng ty ABC cã thu nhËp rßng lµ 800 triÖu ®ång, sè cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh lµ 600.000 cæ phiÕu, cæ phiÕu quü lµ: 40.000, kh«ng cã cæ phiÕu ­u ®·i. a) Ph¸t hµnh chøng chØ quü nhiÒu lÇn b) Cã thÓ ®­îc niªm yÕt chøng chØ quü trªn TTCK c) §­îc quyÒn mua l¹i chøng chØ quü tõ nhµ ®Çu t­ d) §­îc quyÒn ph¸t hµnh bæ sung ra c«ng chóng C©u 382: ¤ng X võa b¸n 100 cæ phiÕu cña c«ng ty A víi gi¸ 40 USD/cæ 383: ThÞ tr­êng chøng kho¸n ®ang lªn cæ phiÕu REE ®· t¨ng gi¸ liªn tôc mÊy phiªn, lµ nhµ t­ vÊn ®Çu t­, b¹n sÏ khuyªn kh¸ch hµng cña m×nh: a) Cæ phiÕu phæ th«ng b) Cæ phiÕu ­u ®·i cæ tøc c) Cæ phiÕu ­u ®·i biÓu quyÕt d) TÊt c¶ c¸c lo¹i trªn a) Cæ phiÕu phæ th«ng b) Cæ phiÕu ­u ®·I c) Tr¸i phiÕu c«ng ty d) TÊt c¶ c¸c lo¹i chøng kho¸n trªn C©u 387: Môc tiªu chÝnh cña c«ng t¸c thanh tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ: C©u 389: Mét c«ng ty XYZ th«ng b¸o sÏ t¸ch cæ phiÕu, ®iÒu nµy sÏ lµm: c) Gi¶m mÖnh gi¸ vµ t¨ng sè l­îng cæ phÇn d) T¨ng mÖnh gi¸ vµ gi¶m sè l­îng cæ phÇn C©u 390: Khi thùc hiÖn nghiÖp vô m«i giíi chøng kho¸n c«ng ty chøng kho¸n ®¹i diÖn cho kh¸ch hµng tiÕn hµnh giao dÞch chøng kho¸n th«ng qua: d) B vµ C C©u 391: Trong th¸ng 7 chóng ta kh«ng cã ngµy nghØ lÔ, gi¶ sö lÖnh b¸n chøng kho¸n cña b¹n ®· ®­îc thùc hiÖn thµnh c«ng vµo phiªn giao dÞch ngµy 16 th¸ng 7 (thø 6). Cæ phiÕu nµy kh«ng tr¶ cæ tøc trong thêi gian nµy vµ b¹n kh«ng chuyÓn mét kho¶n tiÒn nµo ra khái tµi kho¶n tr­íc khi thùc hiÖn giao dÞch nãi trªn. a) Ng¨n chÆn sù thua lç b) H­ëng lîi tõ sù sôt gi¸ c) H­ëng lîi tõ viÖc t¨ng gi¸ chøng kho¸n d) H¹n chÕ rñi ro C©u 394: Mét c«ng ty XYZ th«ng b¸o sÏ gép cæ phiÕu, §iÒu nµy sÏ lµm: a) Kh«ng thay ®æi b) T¨ng mÖnh gi¸ vµ gi¶m sè cæ phÇn c) Gi¶m mÖnh gi¸ vµ t¨ng sè cæ phÇn d) T¨ng mÖnh t­¬ng ®­¬ng víi chØ sè t¸ch c) §­îc sö dông víi môc tÝch lµm t¨ng khèi l­îng giao dÞch d) Kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn møc gi¸ khíp lÖnh vµ khèi l­îng giao dÞch H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña quü vµ gi¸ trÞ ®¬n vÞ quü biÕt r»ng tæng sè chøng chØ quü ®ang l­u hµnh lµ 1 triÖu chøng chØ. C©u 398: §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc cæ phÇn hãa vµ niªm yÕt ngay trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, ®iÒu kiÖn niªm yÕt cæ phiÕu nµo sau ®©y sÏ ®­îc gi¶m nhÑ: d) Tû lÖ n¾m gi÷ cña c¸c cæ ®«ng ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh a) Lµm t¨ng quyÒn lîi theo tû lÖ cña cæ ®«ng trong c«ng ty b) Kh«ng lµm thay ®æi tû lÖ quyÒn lîi cña cæ ®«ng c) Lµm gi¶m quyÒn lîi theo tû lÖ cña cæ ®«ng trong c«ng ty d) Kh«ng cã c©u nµo ®óng C©u 400: Gi¶ sö gi¸ ®ãng cöa cña chøng kho¸n A trong phiªn giao dÞch tr­íc lµ 10200 ®ång, ®¬n vÞ yÕt gi¸ lµ 100 ®ång, biªn ®é giao ®éng gi¸ lµ 5%. C¸c møc gi¸ mµ nhµ ®Çu t­ cã thÓ ®Æt lÖnh trong phiªn giao dÞch tíi lµ: c) ThÞ tr­êng chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ d) ThÞ tr­êng thuª mua vµ thÞ tr­êng b¶o hiÓm I. Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n thùc hiÖn ghÐp lÖnh vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ giao dÞch cho c«ng ty chøng kho¸n Nhµ ®Çu t­ nhËn ®­îc chøng kho¸n (nÕu lµ ng­êi mua) hoÆc tiÒn (nÕu lµ ng­êi b¸n) trªn tµi kho¶n cña m×nh t¹i c«ng ty chøng kho¸n sau 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy mua b¸n. V. C«ng ty chøng kho¸n th«ng b¸o kÕt qu¶ giao dÞch cho nhµ ®Çu t­ C©u 403: Sè lÖnh cña cæ phiÕu XXX víi gi¸ ®ãng cöa tr­íc ®ã lµ 30,5 nh­ sau: Khi c«ng ty gi¶i thÓ, nhËn ®­îc l¹i mét phÇn tµi s¶n t­¬ng øng víi sè vèn cæ phÇn gãp vµo c«ng ty. §­îc nhËn cæ tøc ­u ®·i nh­ l·i suÊt tr¸i phiÕu kÓ c¶ khi c«ng ty lµm ¨n thua lç a) I b) I vµ II c) I vµ II d) ChØ IV e) I, III vµ IV f) TÊt c¶ C©u 405: Qua th«ng b¸o vÒ ®ît ph¸t tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ViÖt Nam t¹i thÞ tr­êng chøng kho¸n Hoa Kú võa qua chóng ta biÕt vèn huy ®éng cña ViÖt Nam lµ 750 triÖu US$. C©u 406: H×nh thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh trong ®ã ®ît ph¸t hµnh sÏ bÞ hñy bá nÕu toµn bé chøng kho¸n kh«ng b¸n ®­îc hÕt, gäi lµ: c) Mét trong c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n thø cÊp C©u 411: Cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu cã cïng ®Æc tr­ng lµ: a) Cã l·i suÊt cè Cã thu nhËp theo ho¹t ®éng cña c«ng ty c) §­îc quyÒn bÇu cö t¹i ®¹i héi cæ ®«ng d) Kh«ng cã c©u nµo ®óng C©u 414: C«ng ty ABC ®­îc phÐp ph¸t hµnh 5.000.000 cæ phiÕu theo ®iÒu lÖ C«ng ty 3.000.000 cæ phiÕu ®· ®­îc ph¸t hµnh, trong ®ã cã 2.000.000 cæ phiÕu lµ cæ phiÕu quü, C«ng ty ABC cã bao nhiªu cæ phiÕu ®ang l­u hµnh? C©u 415: Mét C«ng ty chøng kho¸n thiÕu sãt x¸c nhËn víi kh¸ch hµng vÒ mét viÖc mua 100 cæ phiÕu cña c«ng ty ABC víi gi¸ thÞ tr­êng 34 3/8. b) Ph¶i cã sù nhÊt trÝ cao vÒ môc tiªu kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c gi÷a c¸c thµnh viªn s¸ng lËp c«ng ty. c) Nhµ n­íc ®· ban hµnh ®Çy ®ñ c¸c luËt vÒ C«ng ty cæ phÇn, luËt th­¬ng m¹i, luËt ph¸ s¶n, luËt cÇm cè… vµ cã nÒn kinh tÕ hµng hãa kh¸ ph¸t triÓn. d) C¶ a, b vµ c ®Òu ®óng C©u 418: H·y x¸c ®Þnh ngµy giao dÞch chøng kho¸n kh«ng cã cæ tøc t¹i s¬ ®å d­íi ®©y. C©u 419: ThÞ tr­êng chøng kho¸n n­íc A ¸p dông ph­¬ng thøc ghÐp lÖnh tõng ®ît trªn sæ lÖnh vµo thêi ®iÓm ghÐp lÖnh cã c¸c th«ng tin sau: (gi¸ tham chiÕu: ®ã b lµ c¸ nh©n; c, d lµ c«ng ty chøng 420: Trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ®­îc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chøng, ®iÒu kiÖn nµo quan träng nhÊt? a) Cã s¶n phÈm næi tiÕng trªn thÞ tr­êng b) T×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, æn ®Þnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cã hiÖu qu¶ tr­íc khi ph¸t hµnh. C©u 421: Mét Cty cã mét lo¹i cæ phiÕu ­u ®·i kh«ng céng dån cæ tøc ®ang l­u hµnh víi sè cæ tøc ®­îc tr¶ mçi n¨m lµ 7USD. NÕu vµo n¨m tr­íc, sè cæ tøc tr¶ cho cæ phiÕu ­u ®·i kh«ng ®­îc tr¶ cæ ®«ng mµ l¹i ®­îc tr¶ vµo ®Çu n¨m nay th× cæ ®«ng n¾m gi÷ cæ phiÕu ­u ®·i nµy sÏ nhËn cæ tøc lµ bao 422: C¸c tæ chøc tham gia ho¹t ®éng trùc tiÕp trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n tËp trung lµ: a) ChØ I b) ChØ cã II c) ChØ I & III d) ChØ II vµ IV C©u 423: Trong tr­êng hîp x¶y ra viÖc thanh lý tµi s¶n c«ng ty c¸c cæ ®«ng n¾m gi÷ cæ phiÕu ­u ®·i: a) Lµ chñ nî nãi chung b) MÊt toµn bé vèn ®Çu t­ ban ®Çu c) Lµ nh÷ng ng­êi cã ®é ­u tiªn sau cïng trong viÖc tr¶ nî cña cty d) ChØ lµ ng­êi cã ®é ­u tiªn tr­íc cæ ®«ng n¾m gi÷ cæ phiÕu th­êng trong viÖc chia phÇn tµi s¶n cßn l¹i cña c«ng ty sau khi c«ng ty ®· thanh to¸n tÊt c¶ c¸c nghÜa vô nî. a) C¶ a, b, c ®Òu sai b) ThÞ tr­êng ®Êu gi¸ c) ThÞ tr­êng chuyÓn giao d) ThÞ tr­êng theo th­¬ng l­îng C©u 426: Mét c«ng ty ph¸t hµnh 1.000.000 cæ phiÕu víi gi¸ 10,5 ®« la (®· b¸n hÕt trong ®ît ph¸t thêi gian sau, gi¸ cæ phiÕu thÞ tr­êng lµ 11 ®« la. C©u 427: ý nghÜa cña viÖc ph©n biÖt gi÷a ph¸t hµnh riªng rÏ (néi bé) vµ ph¸t hµnh ra c«ng chóng lµ: C©u 428: NÕu mét kh¸ch hµng ®­a ra mét lÖnh cã hiÖu lùc cho ®Õn khi hñy bá ®Ó b¸n 100 cæ phiÕu cña c«ng ty ABC ë gi¸ giíi h¹n dõng lµ 37, th×: a) LÖnh trë thµnh mét lÖnh thÞ tr­êng khi cæ phiÕu ®¹t tíi gi¸ 37 b) §©y lµ mét lÖnh cã hiÖu lùc trong ngµy c) §©y lµ mét lÖnh C¶ a, b, c ®Òu sai C©u 429: ChØ sè nµo sau ®©y sÏ ®­îc nhµ ph©n tÝch sö dông ®Ó dù ®o¸n triÓn väng cña C«ng ty: a) ChØ sè TSL§ b) ChØ sè thö nhanh c) ChØ sè gi¸ trªn thu nhËp d) ChØ sè nî trªn vèn cæ phiÕu C©u 430: C«ng ty cæ phÇn ABC ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trÞ gi¸ ®« la, mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu lµ 1.000®« la, sù ¶nh h­ëng cña ®ît ph¸t hµnh nµy ®èi víi b¶n c©n ®èi tµi s¶n c«ng ty thÓ hiÖn nh­ sau: C©u 432: Mét trong c¸c nh­îc ®iÓm trong ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn lµ: a) ChØ cã I vµ IV b) ChØ cã I vµ III c) ChØ cã I, III vµ IV d) TÊt c¶ I, II. C¸c l« chøng kho¸n sau khi lÖnh ®­îc ®­a vµo b¸n víi gi¸ 53 3/4, 53 3/8, 53 1/2 vµ 53 5/8. C©u 435: T¹i sao viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng ph¶i ®­îc ñy Ban Chøng Kho¸n Nhµ n­íc cÊp phÐp? a) §Ó viÖc qu¶n lý c¸c c«ng ty ph¸t hµnh ®­îc tèt h¬n b) §Ó b¶o vÖ c¸c nhµ ®Çu t­ lín c) §Ó ®¶m b¶o chØ nh÷ng c«ng ty lµm ¨n tèt vµ nghiªm chØnh míi ®­îc huy ®éng vèn qua c«ng chóng vµ b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi ®Çu t­ nhá d) §Ó ñy Ban Chøng Kho¸n Nhµ n­íc gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c«ng ty C©u 438: Trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ®­îc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng, ®iÒu kiÖn nµo lµ quan träng nhÊt? c) Cã tû lÖ nî trªn vèn hîp lý d) Quy m« vèn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tr­íc khi ph¸t hµnh C©u 439: Khi l·i suÊt thÞ tr­êng t¨ng lªn, gi¸ tr¸i phiÕu sÏ: C©u 440: Mét nhµ ®Çu t­ muèn thu ®­îc lîi vèn th× khi nµo lµ thêi ®iÓm tèt nhÊt ®Ó mua tr¸i phiÕu c) Khi l·i suÊt æn ®Þnh vµ dù kiÕn sÏ kh«ng ®æi d) Khi gi¸ tr¸i phiÕu thÊp vµ l·i suÊt dù kiÕn sÏ t¨ng lªn C©u 441: Chøc n¨ng chÝnh cña tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n lµ: c) §Þnh gi¸ chøng kho¸n ph¸t hµnh d) Bao tiªu mét phÇn hoÆc toµn bé sè chøng kho¸n ph¸t hµnh C©u 442: Gi¶ sö chØ sè DowJones c«ng nghiÖp ngµy giao dÞch t lµ 12060 ®iÓm vµ tæng gi¸ cña 30 lo¹i chøng kho¸n hîp thµnh lµ 3015 USD. C©u 443: Gi¶ sö gi¸ ®ãng cöa cña chøng kho¸n A trong phiªn giao dÞch tr­íc lµ 9.800 ®ång, ®¬n vÞ yÕt gi¸ lµ 100 ®ång, biªn ®é giao ®éng gi¸ lµ 5%. C¸c møc gi¸ mµ nhµ ®Êt t­ chøng kho¸n cã thÓ ®Æt lÖnh trong phiªn giao dÞch tíi lµ: C©u 445: Mét trong c¸c ®iÒu kiÖn nµo d­íi ®©y ch­a ph¶i lµ ®iÒu kiÖn tèi thiÓu cña viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n lÇn ®Çu ra c«ng chóng ë ViÖt Nam c) §éi ngò l·nh ®¹o cña c«ng ty cã n¨ng lùc qu¶n lý tèt d) Tèi thiÓu 20% vèn cæ phÇn ph¸t hµnh ra c«ng chóng C©u 446: C¸c tæ chøc cã thÓ tham gia ho¹t ®éng trùc tiÕp trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n tËp trung lµ: a) ChØ cã I b) ChØ cã II c) ChØ cã III d) Kh«ng cã c©u nµo ®óng c) Tr¶ cæ tøc cho cæ phiÕu ­u ®·i d) Kh«ng ph¶i tr¶ l·i vµ cæ tøc C©u 448: ViÖc t¸ch cæ phiÕu trong tæ ®¹i diÖn ®Ó tÝnh ®ñ sè gi¸ chøng kho¸n theo ph­¬ng ph¸p Dow Jones sÏ lµm cho hÖ sè chia: C©u 449: H·y x¸c ®Þnh ngµy giao dÞch chøng kho¸n kh«ng cã cæ tøc t¹i s¬ ®å d­íi ®©y. C©u 450: Theo ph¸p luËt ViÖt Nam c¸c tæ chøc ®­îc phÐp ph¸t hµnh cæ phiÕu lµ: a) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u Doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc hiÖn cæ phÇn hãa c) C«ng ty cæ phÇn vµ doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc hiÖn cæ phÇn hãa d) C«ng ty cæ phÇn a) Nî cña C«ng ty b) Tµi s¶n cña c«ng ty c) Vèn cæ phÇn cña c«ng ty d) C¶ b vµ c C©u 452: Mét cæ phiÕu b¸n theo quyÒn mua cæ phiÕu míi víi gi¸ CP, nh­ng hiÖn nay, gi¸ thÞ tr­êng lµ theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty cø 05 cæ phiÕu cò ®­îc mua mét cæ phiÕu míi. 1. C«ng ty qu¶n lý quü c«ng bè viÖc ph¸t hµnh chøng chØ quü ®Çu t­ trªn b¸o chÝ (Trong vßng 5 ngµy sau khi ®­îc UBCKNN cho phÐp ph¸t hµnh chøng chØ quü ®Çu t­ lÇn ®Çu). 3. Chµo b¸n chøng chØ quü ®Çu t­ th«ng qua ng©n hµng gi¸m s¸t (trong vßng 45 ngµy kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp giÊy phÐp ph¸t hµnh) a) ChØ I b) ChØ I vµ II c) ChØ I, II vµ III d) C¶ I, II, III vµ IV Tµi s¶n cña tæ chøc ph¸t hµnh bÞ tæn thÊt, bÞ phong táa, bÞ tÞch thu cã tû lÖ t­¬ng ®­¬ng h¬n 10% trªn tæng gi¸ trÞ cæ phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu ®­îc phÐp ph¸t hµnh. Tæ chøc ph¸t hµnh vi ph¹m ph¸p luËt, vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n g©y thiÖt h¹i nghiªm träng cho nhµ ®Çu t­. C©u 457: Quy ®Þnh vÒ vèn kh¶ dông cña C«ng ty Chøng kho¸n víi tû lÖ lµ: C©u 458: §iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó thµnh lËp vµ xin cÊp phÐp ho¹t ®éng c«ng ty chøng kiÖn vÒ c¸n bé: cã ®a sè nh©n viªn kÓ c¶ c¸c nh©n viªn cao cÊp cña c«ng ty, cã lý lÞch c¸ nh©n tè, ®­îc trang bÞ tèt kiÕn thøc vÒ kinh doanh chøng kho¸n vµ n¾m v÷ng ph¸p luËt vÒ ngµnh chøng kiÖn vÒ tµi chÝnh: thÓ nh©n vµ ph¸p nh©n tham gia thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n ph¶i cã thùc lùc tèt vÒ tµi 459: C«ng ty chøng kho¸n kh«ng ®­îc: §Çu t­ v­ît qu¸ 20% tæng sè chøng kho¸n ®ang l­u hµnh cña mét c«ng ty niªm yÕt. §Çu t­ v­ît qu¸ 15% tæng sè chøng kho¸n ®ang l­u hµnh cña mét c«ng ty niªm yÕt. B¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng v­ît qu¸ 4 lÇn hiÖu sè gi÷a gi¸ trÞ tµi s¶n l­u ®éng vµ tæng nî ng¾n h¹n. a) ChØ cã I vµ II b) ChØ cã II vµ III c) ChØ cã II, III vµ IV d) TÊt c¶ I, II, III vµ IV d) Lµm gi¸m ®èc, thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc cæ ®«ng së h÷u trªn 5% cæ phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt cña 1 tæ chøc ph¸t hµnh. C©u 461: Nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó ®­îc ph¸t hµnh cæ phiÕu lÇn ®Çu ra c«ng chóng, trong ®ã bao gåm: Cã Ýt nhÊt 20% cæ phÇn b¸n cho Ýt nhÊt 100 ng­êi ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh vµ sè cæ ®«ng s¸ng lËp n¾m gi÷ tèi thiÓu 20% cæ phÇn. a) ChØ cã I b) ChØ cã II, III vµ IV c) ChØ cã I, II vµ III d) C¶ I, II, III vµ IV C©u 462: Trong thêi gian ñy ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc xem xÐt ®¬n xin phÐp ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu cña c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty kh«ng ®­îc phÐp thùc hiÖn mét sè viÖc sau, ngo¹i trõ: a) ChØ cã III b) ChØ cã II c) ChØ I vµ IV d) I, II, III vµ IV C©u 465: Tæ chøc ph¸t hµnh xin ®¨ng ký niªm yÕt chøng kho¸n sau 1 n¨m kÓ tõ ngµy ®­îc ñy ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc cÊp phÐp ph¸t hµnh hoÆc tæ chøc cã chøng kho¸n niªm yÕt bÞ hñy bá niªm yÕt, muèn xin niªm yÕt l¹i ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y, lo¹i trõ: C©u 466: Hå s¬ xin phÐp ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng theo Th«ng t­ sè ngµy cña tÊt c¶ c¸c tæ chøc kinh tÕ nhÊt thiÕt ph¶i cã: a) ChØ cã I b) ChØ cã I vµ II c) ChØ I, II vµ III d) C¶ I, II, III vµ IV C©u 467: Nh÷ng tr­êng hîp nµo sau ®©y Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n cã thÓ t¹m ngõng giao dÞch, lo¹i trõ: c) Gi¸ mét lo¹i chøng kho¸n t¨ng hoÆc gi¶m tíi møc giíi h¹n cho phÐp trong 3 ngµy gdÞch liªn tiÕp kÌm theo biÕn ®éng vÒ khèi l­îng 468: Chøng chØ quü ®Çu t­ bÞ hñy bá niªm yÕt trong nh÷ng tr­êng hîp nµo sau ®©y: C©u 471: C¸c hµnh vi nµo sau ®©y ®­îc coi lµ vi ph¹m nguyªn t¾c giao dÞch chøng kho¸n: a) NhËn l¹i vèn ban ®Çu b) NhËn nh÷ng g× cßn l¹i sau khi thanh to¸n c¸c kho¶n nî vµ cæ phiÕu ­u ®·i a) Cã l·i suÊt cè Cã thu nhËp theo ho¹t ®éng cña c«ng ty C©u 475: Mét sù gi¶m xuèng cña l·i xuÊt thÞ tr­êng sÏ lµm cho gi¸ tr¸i phiÕu Nhµ ®Çu t­ a vµ b lµ kh¸ch hµng ®Æt lÖnh vµ nhµ ®Çu t­ c lµ c«ng ty chøng 478: ThÞ tr­êng chøng kho¸n n­íc A míi ®­îc thµnh lËp th­êng xuyªn cã sù mÊt c©n ®èi, cÇu lín h¬n cung. C©u 479: H·y x¸c ®Þnh ngµy giao dÞch chøng kho¸n kh«ng cã cæ tøc t¹i s¬ ®å d­íi ®©y. a) Lµ n¬i c¸c doanh nghiÖp huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n th«ng qua viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu hoÆc c¸c lo¹i chøng kho¸n kh¸c b) Lµ n¬i mua b¸n c¸c chøng kho¸n kÐm chÊt l­îng c) Lµ n¬i giao dÞch c¸c chøng kho¸n ®· ph¸t hµnh d) Lµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ch­a ph¸t triÓn c) §Ó ph©n biÖt lo¹i chøng kho¸n ®­îc ph¸t hµnh d) §Ó ph©n biÖt h×nh thøc b¸n chøng kho¸n: b¸n bu«n hay b¸n lÎ C©u 482: T¹i sao viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng ph¶i ®­îc ñy ban chøng kho¸n nhµ n­íc cÊp phÐp? a) §Ó viÖc qu¶n lý c¸c c«ng ty ph¸t hµnh ®­îc tèt h¬n b) §Ó b¶o vÖ c¸c nhµ ®Çu t­ lín d) §Ó ñy ban chøng kho¸n nhµ n­íc gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c«ng ty C©u 483: Trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp ®­îc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng, ®iÒu kiÖn nµo lµ quan träng nhÊt? a) Cã ban Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh tèt b) Cã s¶n phÈm næi tiÕng trªn thÞ Cã tû lÖ nî trªn vèn hîp lý C©u 484: Tµi liÖu nµo lµ quan träng nhÊt trong hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh ra c«ng chóng a) B¶n c¸o b¹ch b) C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh c) C¸c b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty d) §¬n xin ph¸t hµnh C©u 485: NghÜa vô c¬ b¶n cña c«ng ty cã chøng kho¸n ph¸t hµnh ra c«ng chóng lµ g×? c) §¶m b¶o cho cæ phiÕu cña c«ng ty lu«n t¨ng gi¸ d) Tr¶ cæ tøc ®Òu ®Æn hµng n¨m C©u 486: Môc ®Ých chñ yÕu cña c«ng ty ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng lµ g×? c) Huy ®éng vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý d) T¨ng sè l­îng cæ ®«ng cña c«ng ty C¸c l« chøng kho¸n sau khi lÖnh ®ã ®­îc ®­a vµo ®­îc b¸n víi gi¸ 43 3/4, 43 1/2, 43 3/8 vµ 43 5/8 C©u 489: Thµnh viªn nµo cña së giao dÞch cã thÓ thùc hiÖn c¸c lÖnh giïm cho c¸c thµnh viªn kh¸c cña së giao dÞch víi bÊt cø lo¹i chøng kho¸n, nµo lµ: C©u 490: Mét kh¸ch hµng ®­a vµo mét lÖnh giíi h¹n ë gi¸ 66 3/4, gi¸ ®ãng cöa cho cæ phiÕu nµy cña ngµy lµ 66 3/4. Khi kh¸ch hµng gäi ®Õn c«ng ty chøng kho¸n ®Ó kiÓm tra xem lÖnh ®· ®­îc thùc hiÖn ch­a th× ng­êi m«i giíi b¸o c¸o r»ng: "Kh«ng cã g× ®­îc thùc hiÖn". c) C¸c lÖnh thÞ tr­êng kh¸c ®Õn tr­íc lÖnh cña kh¸ch hµng ®ã d) Kh«ng cã ®iÒu nµo ë trªn gi¸ ®ã C©u 491: NÕu mét kh¸ch hµng ®­a ra mét lÖnh "Cã hiÖu lùc cho ®Õn khi hñy bá" ®Ó b¸n 100 cæ phiÕu cña c«ng ty XYZ víi gi¸ giíi h¹n dõng 37 a) §©y lµ lÖnh më b) LÖnh trë thµnh mét lÖnh thÞ tr­êng khi cæ phiÕu ®¹t tíi gi¸ 37 c) Kh¸ch hµng ®­îc ®¶m b¶o b¸n cæ phiÕu ë gi¸ 37 d) §©y lµ mét lÖnh cã hiÖu lùc trong ngµy C©u 492: L« b¸n sau cïng cña cæ phiÕu XYX ë gi¸ 35. Mét chuyªn gia cã c¸c lÖnh mua 900 cæ phiÕu trªn sæ cña anh ta víi gi¸ 35, vµ 600 cæ phiÕu b¸n ë gi¸ 35 3/4. c) Chøng kho¸n ®· ®¨ng ký ®­îc giao dÞch t¹i (thÞ tr­êng) OTC d) C¶ ba C©u 495: Mét nhµ kinh doanh ®­a vµo mét lÖnh cã tÝnh chÊt thùc hiÖn ngay hoÆc hñy bá ®Ó mua 1000 cæ phiÕu ë gi¸ 20. a) 500 cæ phiÕu ë gi¸ 20 hoÆc tèt h¬n b) 500 cæ phiÕu ë gi¸ thÞ 1000 cæ phiÕu ë gi¸ 20 d) Kh«ng cã g×, v× tÊt c¶ 1000 cæ phiÕu kh«ng ®­îc thùc hiÖn C©u 498: NÕu mét nhµ ph©n tÝch muèn ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n (®¸o h¹n trong vßng 1 n¨m 0 cña c«ng ty, trong c¸c chØ sè sau ®©y chØ sè nµo ®­îc «ng ta quan t©m nhÊt: C©u 499: C«ng ty cæ phÇn XYZ cã thu nhËp trªn mçi cæ phiÕu lµ 4USD vµ hiÖn chØ cæ tøc cho cæ ®«ng lµ 2 USD/1 cæ b¸n 1 cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng cña c«ng ty XYZ lµ 56 ®«. ChØ sè gi¸ c¶ trªn thu nhËp cña c«ng ty XYZ lµ: C©u 500: C«ng ty cæ phÇn ABC ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trÞ gi¸ mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu lµ 1000 USD, sö ¶nh h­ëng cña ®ît ph¸t hµnh nµy ®èi víi b¶n c©n ®èi tµi s¶n c«ng ty thÓ hiÖn nh­ sau: C©u 501: NÕu mét nhµ ph©n tÝch kü thuËt nh×n vµo ®å thÞ ®Ó x¸c ®Þnh møc ñng hé, anh ta sÏ chän ®iÓm mµ t¹i ®ã gi¸ cæ phiÕu: a) Lý thuyÕt ng­êi mua b¸n c¸c cæ phiÕu lÎ (d­íi 100) lu«n sai lÇm b) ChØ sè gi¸ c¶ - thu nhËp cña c¸c cæ phiÕu Dow Jones b) Sè l­îng b¸n khèng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n New York t¨ng 25% so víi th¸ng tr­íc c) Doanh thu cña c¸c cæ phiÕu b¸n lÎ t¨ng ®¸ng kÓ trong vµi tuÇn qua C©u 505: Theo luËt c«ng ty, c«ng ty cæ phÇn lµ lo¹i h×nh doanh 506: Sau khi cã LuËt C«ng ty, trong thùc tÕ hiÖn nay, c«ng ty cæ phÇn Ýt ®­îc thµnh lËp so víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n v×: C©u 507: Mét trong c¸c nh­îc ®iÓm trong ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn lµ: a) Gi¶i thÓ DNNN vµ thµnh lËp l¹i theo d¹ng c«ng ty cæ phÇn cã nhµ n­íc tham gia gãp vèn b) ChuyÓn thÓ DNNN thµnh c«ng ty cæ phÇn cã nhµ n­íc tham gia gãp vèn c) ChuyÓn thÓ DNNN thµnh c«ng ty cæ phÇn mµ nhµ n­íc vÉn gi÷ mét tû lÖ vèn gãp trong c¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn. C©u 510: Theo ph¸p luËt ViÖt Nam c¸c tæ chøc ®­îc phÐp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu lµ: a) Doanh nghiÖp t­ nh©n b) C«ng ty cæ phÇn vµ doanh nghiÖp nhµ n­íc c) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n d) C«ng ty cæ phÇn C©u 511: Theo ph¸p luËt ViÖt Nam c¸c tæ chøc ®­îc phÐp ph¸t hµnh cæ phiÕu lµ: a) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u Doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc hiÖn cæ phÇn hãa c) C«ng ty cæ phÇn vµ doanh nghiÖp nhµ n­íc thùc hiÖn cæ phÇn hãa d) C«ng ty cæ phÇn c) ViÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng vµ ph¸t hµnh chøng kho¸n riªng lÎ d) ViÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n cña ChÝnh phñ a) Nî cña c«ng ty b) Tµi s¶n cña c«ng ty c) Vèn cæ phÇn cña c«ng ty d) C¶ b vµ c a) Nî cña doanh nghiÖp b) Tµi s¶n cña doanh nghiÖp c) Vèn cæ phÇn cña doanh nghiÖp d) C¶ b vµ c C©u 515: HiÖn nay ë ViÖt Nam, trong quy ®Þnh vÒ viÖc ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng, th× tû lÖ chøng kho¸n ph¸t hµnh ra bªn ngoµi tèi thiÓu ph¶i ®¹t lµ: c) Lµ mét tµi liÖu trong hå s¬ xin phÐp ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng d) C¶ b vµ c c) Nh÷ng ng­êi tham gia vµo viÖc so¹n th¶o hå s¬ xin phÐp ph¸t hµnh d) C¶ a, b vµ c C©u 518: HiÖn nay ë ViÖt Nam ph­¬ng thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng cóng ®­îc phÐp lµ: a) Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b) Cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn hãa c) Chøng kho¸n cña c¸c doanh nghiÖp ®· ®­îc UBCKNN cÊp giÊy phÐp ph¸t hµnh ra c«ng chóng d) C¶ a vµ c a) ChØ cã I b) ChØ cã III c) I & IV d) II & III C©u 526: C«ng cô nµo trong sè c¸c c«ng cô d­íi ®©y kh«ng ph¶i lµ c«ng cô cña thÞ tr­êng tiÒn tÖ: a) TÝn phiÕu kho b¹c b) C«ng tr¸i ®Þa Hèi phiÕu d) Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh míi C©u 6: §èi víi ng­êi qu¶n lý ®Çu t­ tr¸i phiÕu chñ ®éng vµ dù ®o¸n l·i suÊt sÏ gi¶m m¹nh, ng­êi ®Çu t­ ®ã sÏ thùc hiÖn ®Çu t­ theo chiÕn thuËt sau ®Ó t¨ng l·i suÊt ®Çu t­: L·i suÊt ®Çu t­ b×nh qu©n cña TT cæ phiÕu lµ 30%. C©u 10: ViÖc t¨ng l·i suÊt theo yªu cÇu sÏ lµm cho gi¶m hÖ sè P/E cña C«ng ty C©u 12: ChØ tiªu ®o ®é rñi ro cña ®Çu t­ chøng kho¸n lµ: C©u 14: B¹n ®ang xem xÐt ®Çu t­ vµo mét cæ phiÕu cho lîi suÊt mong ®îi lµ 38% vµ møc rñi ro lµ 15%. C©u 17: Quan s¸t ®å thÞ n©ng cao vÒ giao dÞch mét lo¹i cæ phiÕu chóng ta thÊy nh÷ng chØ tiªu sau: C©u 20: NÕu hai cæ phiÕu cã hÖ sè t­¬ng quan vÒ møc sinh lêi lín h¬n 0 th× kh«ng thÓ kÕt hîp víi nhau thµnh mét cÆp ®Ó tham gia vµo 1 DMDT ®Ó gi¶m rñi ro cña danh môc ®ã. C©u 25: §èi víi ng­êi qu¶n lý ®Çu t­ tr¸i phiÕu: chñ ®éng vµ dù ®o¸n l·i suÊt sÏ gi¶m m¹nh, ng­êi ®ã sÏ thùc hiÖn ®Çu t­ theo chiÕn thuËt sau ®Ó t¨ng l·i ®Çu t­. C©u 27: Khi l·i suÊt thÞ tr­êng gi¶m th× ng­êi kinh doanh tr¸i phiÕu chñ ®éng nªn: C©u 28: Ng­êi ®Çu t­ hay dïng th«ng sè sau ®Ó so s¸nh víi l·i suÊt ng©n hµng khi ®Çu t­ vµo cæ 29: Sù t¨ng lªn cña tû lÖ cæ tøc cña c«ng ty vµ gi¸ trÞ cæ phiÕu cña c«ng ty ®ã cã quan hÖ ng­îc chiÒu nhau: C©u 33: Khi ph©n tÝch cæ phiÕu cña c«ng ty, nhµ ph©n tÝch kü thuËt Ýt ®Ò cËp tíi. C©u 34: Mét sè nhµ ph©n tÝch kü thuËt, nhËn thÊy khi c¸c CK ®­îc å ¹t mµu vµo lµ dÊu hiÖu cña thÞ tr­êng b. Mua cæ phiÕu (RSI bÞ gh 2 ®­êng lµ 30 vµ 70 nÕu lªn trªn ®­êng 70 th× b¸n vµ xuèng d­íi ®­êng 30 nªn mua). C©u 41: Sù rñi ro cña ®Çu t­ chøng kho¸n lµ C©u 42: Mét nhµ ph©n tÝch muèn ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n (30 ngµy) cña mét c«ng ty, trong c¸c hÖ sè sau, hÖ sè nµo ®­îc nhµ ph©n tÝch quan t©m nhÊt? C©u 45: Nghiªn cøu ®· chøng tá r»ng, nÕu ®Çu t­ vµo cæ phiÕu cã PE thÊp lµ PP tèt ®Ó th¾ng trªn thÞ SH nµy ®­îc dïng mÖnh gi¸ nµy ®Ó mua cæ phiÕu cña VCB khi cæ phÇn ho¸ víi ®Êu gi¸ b×nh qu©n, gi¶ sö VCB cã gi¸ ®Êu thÇu b×nh qu©n lµ 200.000®, theo b¹n: C©y 48: Ng©n hµng b¹n ®ang xem xÐt ®Çu t­ vµo 1CP X, l·i suÊt mong ®îi lµ 11%, l·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c 8%, l·i suÊt ®Çu t­ b×nh qu©n cña thÞ tr­êng cæ phiÕu lµ 12%, CP ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ro = 1/2 cña b×nh qu©n thÞ tr­êng, b¹n khuyªn l·nh ®¹o nªn ®Çu t­ v× d. ChØ cã b & c