Written Test No3 T Anh 12 Năm học: 2010-2011

Written Test No3 T Anh 12 Năm học: 2010-2011

Thể loại: Đề thi Kiểm tra
Lượt xem: 145,697Lượt tải: 7Số trang: 23

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'written test no3 t anh 12 năm học: 2010-2011', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

allowed C. Câu 5: A.primary C. Choose the best answer from the four choices (A, B, C, or D) to complete each C. A. As I see it B. A. was written C. A. on B. for C. in D. A. threat B. dune D. A. which B. what C. where D. A. in B. of C. with D. A. give B. to give D. is spoke C. having C. an D. A. more D. A. so C. that D. doing D. D. Smoking is allowed 15 B. 16 C. 17 C. signal B.primary C. Choose the best answer from the four choices (A, B, C, or D) to complete each threat C. A. on B. in C. for D. A. was written C. A. which B. when C. where D. A. to give B. verbal C. A. in B. on C. of D. As I see it C. Do you think D. A. so B. that D. A. more D. having C. an D. A. doing B. not to smoke C. in C. A. 17 B. 18 C. 15 D. Europe C. signal C. wanted C. Câu 5: A.primary B. Choose the best answer from the four choices (A, B, C, or D) to complete each what B. which C. when D. dune C. As I see it C. Do you think C. A. on B. with C. in D. A. the/the D. verbal C. A. of B. on C. in C. A. threat B. A. to give B. gave C. that D. A. doing C. A. an B. The teacher C. on D. A. more C. A. is spoke B. in D. B. Smoking is allowed 15 B. 18 C. 17 D. polite C. some C. Câu 2: C. wanted C. Choose the best answer from the four choices (A, B, C, or D) to complete each C. A. in B. on C. of D. was written C. A. on B. in C. for D. to give C. A. verbal B. A. what B. when C. where D. As I see it C. A. threat B. A. the/the C. more D. A. is spoke B. in D. A. on B. having C. A. not to smoke C. A. so C. A. 18 B. 16 C. 17 C. Câu 1: C. wanted C.primary D. Choose the best answer from the four choices (A, B, C, or D) to complete each C. A. necessary B. A. threat B. A. of B. on C. with D. A. give B. to give C. A. was written C. A. Do you think B. As I see it C. A. for B. with C. on D. A. which B. where C. when C. doing D. A. more C. that C. so D. A. on B. The teacher C. having D. A. is spoke C. B. Smoking is allowed 15 B. 17 C. 16 D. some B. signal D. Câu 5: A.primary B. Choose the best answer from the four choices (A, B, C, or D) to complete each C. A. was written C. A. on B. of C. in D. Do you think D. A. on B. with C. for D. A. where B. which C. what D. to give C. A. spinifex B. A. verbal B. A. on B. an C. having D. A. doing C. not to smoke D. A. is spoke B. in D. that C. so D. A. more D. B. Smoking is allowed 16 B. 18 C. 15 C. Europe C.primary D. Choose the best answer from the four choices (A, B, C, or D) to complete each where B. when C. which D. A. written B. was written D. give C. verbal C. A. with B. in C. on C. A. spinifex B. dune C. A. of B. in C. with C. Do you think C. As I see it C. A. threat C. A. doing C. not to smoke D. A. on B. having C. an D. so C. that D. A. in B. is spoke C. A. practice B. speak C. more D. C. Smoking is allowed 17 B. 15 C. 16 D. A. B. signal C. wanted B.primary C. Choose the best answer from the four choices (A, B, C, or D) to complete each threat B. A. where B. what C. which D. A. in B. of C. on C. A. give B. to give C. A. As I see it B. Do you think C. A. on B. in C. with C. verbal D. A. necessary B. A. an B. The teacher C. on D. A. is spoke B. in C. A. practice B. speak D. that C. A. doing C. D. Smoking is allowed 15 B. 17 C. 18 D. A. B. Europe C.