Chương 11: Trao đổi Protein

Chương 11: Trao đổi Protein

Thể loại: Hoá học
Lượt xem: 72,763Lượt tải: 6Số trang: 17

Mô tả tài liệu

Phân giải protein: Thủy phân là con đường phân giải protein phổ biến ở thực vật và động vật. Quá trình thủy phân protein xảy ra tại lysosome, nơi chứa nhiều enzyme thủy phân protein là protease. Quá trình thủy phân xảy ra qua 2 giai đoạn

Tóm tắt nội dung

187 Chương 11 Trao đổi Protein 11.1. Sự phân giải protein và amino acid 11.1.1. Phân giải protein Thủy phân là con đường phân giải protein phổ biến ở thực vật và động vật. Quá trình thủy phân protein xảy ra tại lysosome, nơi chứa nhiều enzyme thủy phân protein là protease. Quá trình thủy phân xảy ra qua 2 giai đoạn - Nhờ protein bị thủy phân thành các đoạn peptid ngắn. - Nhờ thủy phân tiếp các peptid thành amino acid. Kết quả chung là n.amino acid Protein protease Ở động vật có vú, sự phân giải protein đầu tiên do tác động của pepsin. Tế bào niêm mạc dạ dày tiết ra Nhờ pepsin và HCl của dịch dạ dày, biến đổi thành pepsin họat động và pepsin họat động sẽ thủy phân protein thành amino acid. 11.1.2. Phân giải amino acid Có nhiều con đường phân giải amino acid. Khử amine Bằng nhiều con đường khác nhau, các amino acid bị khử nhóm amine tạo ra các sản phẩm tương ứng. - Khử amin bằng các enzyme khử. Nhờ enzyme khử xúc tác, amino acid bị khử thành acid tương ứng và giải phóng NH3. - Khử amin bằng con đường oxi hóa. R – CH2 – COOH + NH3R – CH – COOH NH2 NADH+H+ NAD+ 188 Nhờ amino acid oxydase, amino acid bị oxi hóa để tạo ceto acid tương ứng và NH3 R – CO – COOH + NH3 R – CH – COOH + O2 - Khử amine bằng con đường thủy phân. Nhờ tác dụng của enzyme thủy phân amino acid bị thủy phân tạo oxiacid tương ứng và NH3 R CHOHCOOH + NH3 R – CH – COOH + H2O Ngoài các con đường đó ra, aspartic acid còn bị khử amin bằng con đường khử nội phấn tử nhờ enzyme xúc tác COOH CH = CH - COOH + NH3 COOH – CH2 – CH – COOH phẩm của con đường khử amine các amino acid là các loại acid tương ứng và NH3. Khử carboxyl Sự loại carboxyl của amino acid là cách phân giải amino acid rất phổ biến nhờ xúc tác R – CH2 NH2 + CO2 R – CH – COOH Sản phẩm tạo ra là các amine, đó là các chất có họat tính sinh học cao có vai trò trong quá trình trao đổi chất, các hoạt động sinh lý của cơ thể như Chuyển vị amine Bằng con đường chuyển vị nhóm amine sang cho một cetoacid, amino acid biến đổi thành ceto acid tương ứng, phản ứng nhờ enzyme vận chuyển nhóm amin xúc tác amino 189 R1 – CH – COOH + NH2 R2 – C – COOH O Amino - R1 – C – COOH + O R2 – CH – COOH NH2 Phản ứng này thực hiện 2 chức năng: vừa phân giải 1 amino acid thành ceto acid, đồng thời tổng hợp mới amino acid khác từ ceto acid tương ứng. Trừ threonine và lysine, tất cả các amino acid còn lại đều có thể tham gia vận chuyển nhóm amine để biến đổi thành các ceto acid tương ứng, ví dụ: CH3 – CH – COOH NH2 + COOH – CH2 – CO – COOH CH3 – CO – COOH + COOH – CH3 – CH – COOH Sự biến đổi các sản phẩm của quá trình phân giải amino acid Các đường hướng phân giải amino acid trình bày ở trên đã tạo ra nhiều loại sản phẩm. Các sản phẩm này tiếp tục được biến đổi để tạo sản phẩm cuối cùng. - Các chất hữu cơ tiếp tục biến đổi bằng cách oxy hóa như quá trình phân giải acid béo để tạo từ đó tham gia vào chu trình Krebs để phân giải tiếp. - Các amine được biến đổi thành các acid tương ứng sau đó tiếp tục biến đổi như các acid khác - NH3 tiếp tục biến đổi bằng nhiều con đường để giải độc cho cơ thể vì NH3 tích lũy nhiều sẽ gây độc. R – CH = NH + H2O R – CH2 – NH2 + O2 R CHO + NH3R – CH = NH + H2O R COOH R CHO + O2 + NH3 được dùng làm nguyên liệu để tổng hợp trở lại amino acid bằng con đường amine hóa, amide hóa (sẽ trình bày trong phần tổng hợp amino acid). 190 + NH3 bị biến đổi thành ure qua chu trình ornithine để thải ra ngoài qua con đường nước tiểu ở động vật. Chu trình ornithine chia làm 3 giai đoạn 1) Tổng hợp NH2 O = C + ADP O ~ P CO2 + NH3 + ATP Phản ứng được xúc tác bởi enzyme carbamyl phosphate 2) Tổng hợp arginine. Từ và ornithine sẽ tạo thành citrullin bằng một phản ứng ngưng tụ. Sau đó citrullin kết hợp với aspactic acid nhờ để tạo acid. Tiếp theo acid bị phân giải thành arginine và fumaric acid nhờ 3) Arginine bị phân giải nhờ arginase để tạo ornithine và ure. Ure được thải ra ngoài còn ornithine tiếp tục tham gia vào chu trình mới. Trên đây là những đường hướng chung của sự phân giải amino acid. Tuy nhiên mỗi amino acid đều có con đường phân giải riêng. Các amino acid biến đổi theo các đường hướng trên đều dẫn đến việc tạo nên các sản phẩm tham gia vào chu trình Krebs để phân giải thành CO2 và H2O. 11.2. Tổng hợp amino acid 11.2.1. Amine hóa Một số acid béo không no và ceto acid có thể amine hóa để tạo nên amino acid tương ứng Fumaric acid acid acid COOH – CH = CH – COOH + NH3 COOH – CH – CH2 – COOH acid COOH – CH2 – CH2 – CO– COOH + NH3 COOH – CH2 – CO– COOH + NH3 COOH – CH2 – CH2 – CH – COOH acid COOH – CH2 – CH – COOH acid 191 Về nguyên tắc, mọi amino acid đều có thể được tổng hợp bằng con đường này từ các acid tương ứng. Nhưng trong tế bào chỉ có 2 enzyme là và pyruvate có hoạt độ mạnh để thực hiện xúc tác loại phản ứng trên, còn các enzyme khác không có khả năng xúc tác cho nên trong thực tế chỉ có glutamic acid và alanin là 2 amino acid được tổng hợp bằng con đường này. 11.2.2. Amide hóa Từ 2 loại amino acid là aspactic acid và glutamic acid do có 2 nhóm carboxyl nên có thể được amide hóa để tạo amino acid mới, dạng amide của aspactic acid và glutamic acid là và glutamine Aspartic acid COOH – CH2 – CH – COOH + NH3 NH2 O = C – CH2 – CH – COOH NH2 Glutamic acid COOH – CH2 – CH2 – CH – COOH + NH3 NH2 O = C – CH2 – CH2 – CH – COOH NH2 11.2.3. Tổng hợp amino acid nhờ ATP Quá trình tổng hợp amino acid nhờ ATP xảy ra qua 2 giai đoạn - NH3 + ATP → AMP ~ NH2 + P - P Đây là phản ứng họat hóa nhóm NH2 nhờ ATP. AMP ~ NH2 thực hiện phản ứng chuyển vị amine cho ceto acid để tạo amino acid tương ứng AMP ~ NH2 + R – C –COOH O AMP + R – CH – COOH NH2 Thực chất đường hướng này cũng là hình thức amine hóa các ceto acid nhưng không sử dụng các mà sử dụng ATP. 192 11.2.4. Chuyển vị amine Như đã trình bày ở trên (Mục 11.1.2.3) amino acid có thể bị phân giải bằng con đường chuyển vị amine đồng thời với việc tổng hợp một amino acid khác. Nhờ quá trình này mà thành phần các amino acid luôn được đổi mới phù hợp với nhu cầu của cơ thể trong quá trình sống. 11.2.5. Oxim hóa Ở một số vi sinh vật và thực vật có khả năng cố định Nitơ tự do – quá trình cố định đạm. Qua quá trình cố định N2, NH2OH được hình thành làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp amino acid theo cách oxim hóa. Ngoài ra ở một số vi sinh vật và ở thực vật còn có quá trình khử nitrat (NO3-) thành ammoniac (NH3). Trong quá trình biến đổi theo đường hướng này NH2OH được tạo thành trước khi tạo NH3. NH2OH làm nguyên liệu để tổng hợp amino acid bằng cách oxim hóa. Quá trình oxim hóa xảy ra qua 2 giai đoạn - Các ceto acid kết hợp với NH2OH tạo nên oxim tương ứng Oximase R – C – COOH + NH2OH O Ceto acid R – C – COOH + H2O NOH Oxim - Các oxim bị khử để tạo amino acid tương ứng R – C – COOH NOH NADH+H + NAD+ Oxim R – CH – COOH + H2O NH2 Ở vi sinh vật và thực vật, đây là con đường tổng hợp amino acid quan trọng. 11.3. Tổng hợp protein Quá trình tổng hợp protein là vấn đề quan trọng của sinh học phân tử. Quá trình xảy ra phức tạp với sự tham gia của nhiều thành phần. 193 11.3.1. Các thành phần tham gia tổng hợp protein Nucleic acid Tham gia vào quá trình tổng hợp protein có các loại nucleic acid với các chức năng khác nhau - DNA: mang thông tin về cấu trúc phân tử protein theo dạng mã hóa. Mỗi protein được mã hóa trên 1 đoạn DNA, đó là gen. - RNAm: làm nhiệm vụ truyền thông tin về cấu trúc phân tử protein từ gen sang chuỗi - RNAt: làm nhiệm vụ vận chuyển các amino acid từ các vùng trong tế bào đến ribosome để tiến hành tổng hợp chuỗi tại đó. Đồng thời nhận biết vị trí bộ ba mã hóa amino acid trên RNAm để đặt amino acid vào đúng vị trí của nó trên chuỗi - RNAr: cùng với protein, RNAr cấu tạo nên ribosome, nơi thực hiện quá trình tổng hợp chuỗi Các enzyme Tham gia xúc tác quá trình tổng hợp protein, có nhiều loại enzyme - là enzyme xúc tác quá trình họat hóa amino acid, phản ứng gắn amino acid vào RNAt. - xúc tác phản ứng tạo liên kết peptide để nối các amino acid lại thành chuỗi và chuyển dịch chuỗi trong ribosome từ vị trí P sang vị trí A. - là enzyme xúc tác quá trình di chuyển của ribosome trên RNAm. Ngoài các enzyme chính này còn có enzyme cắt amino acid mở đầu ra khỏi chuỗi enzyme xúc tác sự tạo các cấu trúc không gian của protein … Năng lượng Quá trình tổng hợp protein cần năng lượng. Năng lượng cung cấp cho quá trình này là ATP và GTP. - ATP cung cấp năng lượng cho giai đoạn họat hóa amino acid. - GTP cung cấp năng lượng cho giai đoạn tổng hợp chuỗi ở ribosome. Nguyên liệu Nguyên liệu để tổng hợp protein là các amino acid. Trong số các amino acid có loại amino acid mở đầu là ở và formyl ở 194 Ribosome Ribosome là nơi tiến hành tổng hợp chuỗi Thành phần ribosome gồm protein và RNAr. Cấu trúc ribosome gồm 2 tiểu thể: tiểu thể lớn và tiểu thể bé. Trong ribosome có 2 vùng họat động: vùng A là nơi tiếp nhận các amino acid mới còn vùng P là nơi tạo nên chuỗi Ở tiểu thể bé chứa một loại RNAr, trên phân tử RNAr này có 1 đoạn có thành phần các tương ứng bổ sung với đoạn không mã hóa trên RNAm. Nhờ đó khi bắt đầu quá trình tổng hợp, RNAm đến gắn vào ribosome và đặt đúng bộ ba mở đầu của nó vào vị trí P nhờ sự liên kết giữa đoạn không mã hóa trên RNAm với đoạn bổ sung trên RNAr. Các yếu tố tham gia tổng hợp protein * Yếu tố mở đầu. Đó là những phân tử protein với chức năng tham gia vào việc kích thích sự mở đầu trong quá trình tổng hợp chuỗi Ở Ở Eucariote Yếu tố Chức năng Yếu tố Chức năng IF-1 Kích thích họat động của IF2, Gắn với Làm dễ dàng quá trình kết hợp với tiểu thể bé 30S eIF-2 Làm dễ dàng sự kết hợp Met-RNAt với tiểu thể bé 40S IF-3 Gắn với tiểu thể bé 30S, ngăn không để kết hợp với tiểu thể lớn 50S eIF-3 Kết hợp với tiểu thể bé 40S CBP-1 Kết hợp với mũ của RNAm eIF-4a Kết hợp với RNAm eIF-5 Tách rời các yếu tố khởi đầu khỏi 40S và kết hợp với 60S eIF-6 Tách ribosome 80S thành 2 tiểu thể. * Yếu tố kéo dài Tham gia vào giai đoạn kéo dài có các yếu tố: 195 - EF-Tu giúp cho RNAtAa đến gắn vào vị trí A của ribosome. - EF-Ts giúp sự giải phóng GDP khỏi phức - EF-G xúc tác sự di chuyển của ribosome trên RNAm theo chiều 5’-3’. 11.3.2. Tổng hợp chuỗi tại ribosome Giai đoạn họat hóa amino acid Để tham gia vào quá trình tổng hợp protein các amino acid phải được họat hóa và gắn vào RNAt. Quá trình này xảy ra hai phản ứng, được xúc tác bởi enzyme [AMP ~ amino acid] E + P-P Trong phản ứng thứ nhất này amino acid kết hợp với ATP tạo ra amino acid-AMP và giải phóng (P-P). không ở trạng thái tự do mà gắn với enzyme tạo phức linh động Amino acid + ATP [AMP ~ Amino acid] E + P-P RNAt mang amino acid sẽ di chuyển đến ribosome để thực hiện quá trình tổng hợp chuỗi ở đó. Enzyme Giai đoạn mở đầu Tham gia vào giai đoạn mở đầu có các yếu tố mở đầu. Ở yếu tố mở đầu là IF-1, IF-2, IF-3, còn ở Eucariote yếu tố mở đầu là eIF-1, eIF-2, eIF-3. Năng lượng cung cấp cho giai đoạn mở đầu là GTP. Đặc biệt để thực hiện giai đoạn tổng hợp nên amino acid mở đầu cần có RNAt mang amino acid mở đầu. Ở amino acid mở đầu là một loại đã bị biến đổi thành dạng formyl Formyl hóa H2N – CH –COOH (CH2)2 S CHO – NH – CH – COOH (CH2)2 S Tham gia vận chuyển formyl và là 2 loại RNAt có cùng bộ ba đối mã là UAC tương ứng bổ sung với mã mở đầu 196 AUG trên RNAm. Như vậy, RNAt mang formyl vào để mở đầu quá trình tổng hợp chuỗi còn việc vận chuyển để đưa vào thành phần chuỗi chỉ xảy ra khi trên RNAm có bộ ba mã hóa AUG. Ở Eucariote amino acid mở đầu là nên RNAt vận chuyển vừa làm nhiệm vụ mở đầu nếu giải mã cho bộ ba mở đầu AUG, vừa làm nhiệm vụ đưa vào tham gia thành phần chuỗi nếu giải mã cho bộ ba AUG nằm ở các vị trí khác vị trí mở đầu. Giai đoạn mở đầu được thực hiện bởi sự tách ribosome thành 2 tiểu đơn vị (ở là 50S và 30S, còn ở Eucariote tương ứng là 60S và 40S). Tiếp theo tiểu đơn vị bé liên kết với yếu tố mở đầu IF3 tạo phức I (IF3 -30S). Đồng thời RNAt mang amino acid mở đầu (f.Met hay Met) gắn với GTP, yếu tố mở đầu IF2 tạo phức thứ II là Tiếp theo phức I và phức II kết hợp lại với nhau đồng thời RNAm đến gắn vào tiểu thể bé của tổ hợp trên. Đoạn không mã hóa trên RNAm gắn bổ sung với một đoạn trên RNAr của tiểu thể bé nhờ đó đặt bộ ba mở đầu của RNAm vào đúng vị trí P của tiểu thể lớn khi tiểu thể bé đến gắn vào phức trên. Cuối cùng tổ hợp gắn vào tiểu thể lớn, khôi phục lại ribosome và giải phóng các yếu tố mở đầu, GDP và H3PO4. Kết quả của giai đoạn này là tạo nên phức mở đầu, trong đó RNAt amino acid mở đầu gắn vào mã mở đầu của RNAm nằm ở vị trí P của ribosome 197 80S không hoạt động đồ của giai đoạn mở đầu chuỗi ở Eucariota Giai đoạn kéo dài chuỗi Sau khi phức mở đầu được tạo nên, quá trình tổng hợp chuỗi bắt đầu tiến hành. Tham gia giai đoạn kéo dài chuỗi có các yếu tố kéo dài (EF ở eEF ở GTP cung cấp năng lượng, các enzyme, các amino acid-RNAt và phức hệ mở đầu. Quá trình kéo dài chuỗi xảy ra theo trật tự các bộ ba trên RNAm kể từ sau bộ ba mở đầu, theo chiều 5’-3’. Ứng với các bộ ba đó các RNAt tương ứng mang các amino acid của nó trong phức hợp đến gắn đúng vị trí bằng cách nhận biết giữa bộ ba mã hóa của RNAm với bộ ba đối mã của RNAt theo nguyên lý bổ sung. Bằng cách đó đặt đúng vị trí các amino acid trên chuỗi Mở đầu giai đoạn kéo dài chuỗi, amino acid-RNAt mang amino acid đầu tiên đến gắn vào vị trí A của ribosome đang bỏ trống nhờ tạo liên kết bổ sung giữa bộ ba mã hóa trên RNAm với bộ ba đối mã của RNAt. Sau khi phức hợp amino acid-RNAt gắn vào vị trí A của ribosome, amino acid mở đầu ở vị trí P được tách khỏi RNAt của nó và chuyển sang vị trí A đế liên kết với amino acid ở đó bằng liên kết peptid. Quá trình đó được xúc tác bởi peptidyl Như vậy ở vị trí P chỉ còn RNAt không mang amino acid còn ở vị trí A có RNAt mang 2 amino acid. Bước 198 tiếp theo là nhờ xúc tác ribosome trượt trên RNAm theo chiều 5’-3’ một đoạn 3 Kết quả là tổ hợp RNAt mang 2 amino acid chuyển sang vị trí P còn vị trí A của ribosome lại bỏ trống như phức hệ mở đầu và kết thúc việc nối dài thêm 1 amino acid vào chuỗi Các amino acid tiếp theo vào nối dài chuỗi cũng được tiến hành qua các bước như với amino acid thứ nhất ở trên. Thứ tự các bộ ba trên RNAm quy định trình tự các amino acid tương ứng vào tham gia quá trình nối dài chuỗi Như vậy trật tự các bộ ba trên RNAm quyết định trật tự các amino acid trên chuỗi RNAtAla + GTP+ EF Trans peptidase RNAt mở đầu Trans locase Sơ đồ giai đoạn kéo dài chuỗi Giai đoạn kết thúc sự tổng hợp chuỗi Quá trình kéo dài chuỗi sẽ ngừng khi gặp tín hiệu kết thúc. Tín hiệu kết thúc là bộ ba kết thúc. Khi bộ ba kết thúc của RNAm (trên một RNAm có 1 trong 3 bộ ba UAG, UGA và UAA) nằm vào vị trí A của ribosome. Sự xuất hiện 1 trong 3 bộ ba trên, quá trình tổng hợp chuỗi 199 được kết thúc do các bộ ba này không mã hóa amino acid nên quá trình kéo dài chuỗi bị ngắt quãng, chuỗi đã được tổng hợp bị tách khỏi RNAt cuối cùng mà không có RNAt tiếp để gắn vào nên được giải phóng ra khỏi ribosome và kết thúc quá trình tổng hợp. Tham gia vào quá trình kết thúc có yếu tố giải phóng RF làm nhiệm vụ nhận biết mã kết thúc và giải phóng chuỗi ra khỏi ribosome. 11.3.3. Hoàn thiện phân tử protein Chuỗi được tổng hợp tại ribosome phải qua nhiều biến đổi mới trở thành phân tử protein hoàn thiện. Trước hết ở đầu chuỗi bị cắt bỏ nhờ peptidase xúc tác. Sau đó từ các nhóm chức trên các amino acid của chuỗi hình thành các liên kết nội phân tử tạo nên protein có các mức cấu trúc khác nhau. Trước hết từ chuỗi liên kết hydro được hình thành từ các nhóm CO và NH của các amino acid để tạo nên cấu trúc bậc II của protein. Từ protein bậc II các liên kết disulfua, liên kết ion, liên kết kỵ nước tạo ra làm cho phân tử protein có cấu trúc bậc II cuộn xoắn để tạo nên phân tử protein bậc III. Từ một số phân tử protein bậc III cùng chức năng có thể liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen, tương tác Van der Waals để tạo nên protein có cấu trúc bậc IV. Các phân tử protein đã được hoàn thiện sẽ được đưa đến các nơi sử dụng để thực hiện chức năng của chúng trong tế bào. 11.3.4. Điều hòa tổng hợp protein Quá trình tổng hợp protein xảy ra trong tế bào được điều hòa phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Khi cơ thể cần loại protein nào thì quá trình điều hòa tự điều chỉnh cho quá trình tổng hợp protein đó xảy ra, ngược lại khi không cần một loại protein nào đó nữa thì quá trình tổng hợp protein đó bị ức chế. Công trình có giá trị đầu tiên về cơ chế điều hòa tổng hợp protein do J.Monod và Jacob (1956) đề xuất. Các tác giả này đã đưa ra thuyết Operon để giải thích cơ chế điều hòa tổng hợp protein. Theo thuyết operon phân tử DNA chứa nhiều loại gen: - Gen cấu gene (S): gen này mã hóa phân tử protein. Mỗi operon có thể có nhiều gen cấu trúc mã hóa cho một nhóm protein có chức năng liên quan nhau như các enzyme xúc tác một chuỗi phản ứng. - Gen tác động operator (O). - Gen khởi động promotor (P). Bên cạnh mỗi operon có gen điều hòa Regulator (R) vai trò điều hòa hoạt động của operon, quyết định sự đóng hay mở của operon. 200 Trật tự các gen trong operon như sau R P O S1 S2 S3 S4 Mỗi operon chịu trách nhiệm điều hòa sự tổng hợp một nhóm cùng tham gia xúc tác một chuỗi phản ứng, trong đó mỗi do một gen cấu trúc mã hóa. Có nhiều hình thức điều hòa tổng hợp protein theo operon như điều hòa âm tính, điều hòa dương tính. Trong mỗi loại trên lại có nhiều hình thức khác nhau như điều hòa bằng cách cảm ứng, điều hòa bằng cách ức chế. Điều hòa âm tính Điều hòa âm tính là cơ chế điều hòa mà khi không có phức hệ ức chế bám vào operon thì operon mở và tổng hợp protein xảy ra. Có 2 hình thức điều hòa theo dạng này là điều hòa cảm ứng âm tính và điều hòa ức chế âm tính. * Điều hòa cảm ứng âm tính. Điển hình của dạng điều hòa này là hoạt động điều hòa của operon lac. Bản chất của dạng điều hòa này là khi trong môi trường có chất cảm ứng thì operon mở , quá trình tổng hợp protein xảy ra. Chất cảm ứng ở đây là cơ chất của các enzyme do operon kiểm soát, đó là lactose. Khi trong môi trường có lactose thì operon mở và quá trình tổng hợp nên các enzyme tham gia phân giải lactose xảy ra. Ngược lại khi trong môi trường không có lactose thì operon đóng và quá trình tổng hợp protein không xảy ra. Cơ chế quá trình điều hòa xảy ra như sau: operon lac có gen khởi động, gen tác động và 3 gen cấu trúc Z.Y.A trong đó - Gen Z: mã hóa enzyme - Gen Y: mã hóa enzyme permease . - Gen A: mã hóa enzyme Ba enzyme trên tham gia quá trình phân giải lactose. Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế. Chất ức chế này nếu ở trạng thái tự do sẽ có ái lực với operon và bám vào operon làm cho operon bị đóng. Còn khi có chất cảm ứng do chất cảm ứng có ái lực với chất ức chế mạnh hơn operon nên liên kết với chất ức chế tạo phức không họat động. Phức này không bám được vào operon nên operon mở. Như vậy trong tế bào có lactose làm chất cảm ứng liên kết với chất ức chế do gen điều hòa tổng hợp ra làm cho chất ức chế không bám vào operon, gen khởi động họat động kích hoạt RNA – RNA – 201 sẽ xúc tác cho quá trình sao mã các gen cấu trúc thành các RNAm, từ các RNAm sẽ tổng hợp ra 3 loại enzyme trên. Ba enzyme đó xúc tác cho quá trình phân giải lactose. Khi lactose bị phân giải hết, không còn chất cảm ứng để liên kết với chất ức chế nên chất ức chế bám vào operon, ức chế hoạt động của RNA – RNA – không họat động sao mã được nên quá trình tổng hợp protein cũng không xảy ra. RNAm RNAm * Điều hòa ức chế âm tính. Điển hình của dạng điều hòa này là họat động điều hòa của operon Tryp. Bản chất của dạng điều hòa này là khi trong môi trường có chất đồng ức chế thì operon đóng, quá trình tổng hợp protein không xảy ra. Còn khi không có chất đồng ức chế thì operon mở, quá trình tổng hợp protein xảy ra. Chất đồng ức chế ở đây là sản phẩm của các enzyme do operon đó kiểm soát, đó là Khi trong môi trường không có operon mở, quá trình tổng hợp các enzyme tham gia tổng hợp xảy ra. Ngược lại, khi trong môi trường có operon đóng, quá trình tổng hợp các enzyme đó không xảy ra. Cơ chế điều hòa đó xảy ra như sau. Operon Tryp có 5 gen cấu trúc mã hóa cho 5 enzyme tham gia quá trình tổng hợp trong tế bào: Tryp E, Tryp D, Tryp C, Tryp B và Tryp A. Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế. Khi trong tế bào có đóng vai trò chất đồng ức chế thì chất ức chế kết hợp với chất đồng ức chế tạo phức họat động. Phức này có ái lực với operon nên bám vào operon làm cho operon không hoạt động, không sao 202 mã nên không có các RNAm cho quá trình tổng hợp protein, tổng hợp không xảy ra. Khi trong tế bào không có chất ức chế do gen điều hòa tổng hợp ra không có ái lực với operon nên không bám vào operon, không bị ức chế nên xúc tác cho quá trình sao mã từ các gen cấu trúc tạo ra các RNAm tương ứng. Từ các RNAm tiến hành quá trình tổng hợp protein để tạo nên các RNAm Điều hòa dương tính Điều hòa dương tính là cơ chế điều hòa tổng hợp protein mà khi có phức hệ ức chế bám vào operon thì operon mở, quá trình tổng hợp protein xảy ra. Khi không có phức hệ ức chế bám vào operon thì operon đóng, quá trình tổng hợp protein dừng lại. Cơ bản của quá trình này là có cơ chế điều hòa ngược hình thức điều hòa âm tính đã phân tích ở trên. 203 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1. Trần Thị Ân (chủ biên). 1979. Hóa sinh đại cương (tập I, II). NxB KH&KT. Hà Nội. 2. Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng. 2000. Hóa sinh học. Nxb Giáo dục. Hà Nội. 3. Nguyễn Bá Lộc. 1997. Hóa sinh. Nxb Giáo dục. Hà Nội Tài liệu dịch 1. Musil J.G., Kurz .K., Novakava .O. 1982 Sinh hóa học hiện đại theo sơ đồ. Nxb Y học. Hà Nội. Tài liệu tiếng nước ngoài 1. Farkas G. 1984. Növényi Akadémiai Kiadó Budapest. 2. Lehninger A. L., 2004. Principle of 4th Edition. W.H Freeman.