Tiểu luận: Tác động thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Tiểu luận: Tác động thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Lượt xem: 80,109Lượt tải: 1Số trang: 30

Mô tả tài liệu

Tiểu luận: Tác động thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm trình bày tổng quan về thuế thu nhập cá nhân, thực trạng thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Tóm tắt nội dung

TÁC ĐỘNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1. Khái niệm và nguồn gốc ra đời Thuế thu nhập cá nhân 2. Đặc điểm cơ bản của Thuế thu nhập cá nhân 3. Vai trò của Thuế thu nhập cá nhân Tác động của Thuế thu nhập cá nhân lên hoạt động sản xuất kinh doanh CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM 1. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam 2. Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam hiện nay 1. Kiến nghị của cơ quan nhà nước trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân ......19 Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế quan trọng nhất của Nhà nước. thu nhập cá nhân góp phần điều tiết thu nhập của người giàu, làm giảm khoảng cách giàu nghèo Mặt khác, thuế thu nhập cá nhân là nguồn xem xét, nghiên cứu chính sách thuế thu nhập cá nhân, đánh giá những mặt ưu điểm và mặt nhược thu nhập cá nhân trong thời gian qua trong việc tác động đến thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh sách thuế thu nhập cá nhân trong thời gian tới. - Chương I – Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân: Phân tích một số khái niệm cơ bản về thuế thu nhập cá nhân; - Chương II - Thực trạng thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam: Tập trung đánh giá quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam; phân tích - Chương III - Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập cá nhân: Đưa ra các quan Chương I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN. 1. Khái niệm và nguồn gốc ra đời Thuế thu nhập cá nhân: Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của mỗi cá nhân trong xã 2. Đặc điểm cơ bản của Thuế thu nhập cá nhân: - Do là thuế trực thu, thuế TNCN đối với cá nhân hành nghề tự do thì nộp thuế đồng nhất có thu nhập (bao gồm công dân trong nước và những người nước ngoài cư trú thường khoản thu nhập của cá nhân đều chịu thuế không kể nguồn phát sinh trong nước hay ngoài 3. Vai trò của Thuế thu nhập cá nhân: - Đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư, góp phần hạn chế - Thực hiện công bằng về giữa người có thu nhập chính thức và người có thu nhập không thức - vốn là đối tượng chính của luật thuế thu nhập hiện tại. 4. Tác động của Thuế thu nhập cá nhân lên hoạt động sản xuất kinh doanh: Vùng miền nào có thuế suất thấp thì mức sinh lợi trên vốn đầu tư của doanh nghiệp sẽ cao hơn và Vì thuế TNCN có tác động nhất định đến mức lương trước thuế trả cho người lao động nên Theo ước tính của các tác giả, thuế TNCN cao có tác động Thuế làm giảm thu nhập của người lao động t hơn nhiều so với thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) do quy định thuế suất, các nghiệp trên về thuế suất, các mức giảm trừ và các ưu đãi khác so với hình thức kinh doanh Chương II: THỰC TRẠNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI 1. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân tại Việt - Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước số ngày về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; hành pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về thu thuế thu nhập đối việc bổ sung Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; - Pháp lệnh không số ngày 19/5/1994 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi Thuế thu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; số 05/CP ngày của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu 05/CP ngày của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; số 5/CP ngày của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; - Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số ngày pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; Pháp lệnh Thuế Thu nhập đối với người có thu nhập cao; lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; So với pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu - Về đối tượng nộp thuế: Cá nhân kinh doanh đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và một số thu nhập theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao hiện - Ngoài ra, có bổ sung thêm đối tượng nộp thuế là cá nhân có thu nhập chịu thuế từ đầu tư - Thu nhập chịu thuế được mở rộng đối với các khoản như: thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập rộng áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ kinh trừ cho cá nhân người tạo ra thu nhập như quy định hiện hành, luật còn quy định - Người nộp thuế được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế đối với các khoản đóng góp từ - Xác định cụ thể về thu nhập tính thuế để đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, đặc biệt là khi xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của các cá nhân - Quy định riêng về thu nhập tính thuế, biểu thuế giữa các cá nhân cư trú và cá nhân không • Thuế suất lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân có thu nhập về tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh là những thu nhập chính với mức thuế thấp hơn trước 2. Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam hiện nay: Theo luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn dưới luật (nghị định của Chính Phủ và thông tư dịch vụ; Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng - Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh - Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh - Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân - Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất. - Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để - Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập • Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. - Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng tặng là thu nhập chịu thuế của các hoạt động này. - Đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công: biểu thuế áp dụng là biểu thuế luỹ - Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản có xác định được chi phí Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản không xác định được chi phí - Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định bằng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhân với thuế suất quy định sau đây: doanh thu tính thuế phải quy đổi là toàn bộ số tiền mà cá nhân không cư trú nhận • Thuế suất đối với thu nhập từ kinh doanh quy định đối với từng lĩnh vực, ngành nghề - Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công quy định tại luật này nhân với thuế suất - Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là tổng số tiền lương, tiền công mà cá nhân c. Thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn: - Thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng số - Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú được xác định e. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản : - Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản nhân với thuế suất 2%. - Thuế đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân không cư trú được xác định bằng phần - Thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại của cá nhân không cư trú được xác định - Thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 2 Điều này nhân với thuế suất 10%. - Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng của cá nhân không cư trú là phần giá trị giải thưởng • Về đối tượng chịu thuế: Ngoài việc kế thừa có chọn lọc các chính sách điều tiết thu nhập trước đây (thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, thuế chuyển quyền sử dụng đất), Luật thuế TNCN đã bổ sung điều tiết đối với các khoản thu nhập mới phát sinh, như: thu Bảng 2.1: Tiền thuế thu được do bổ sung điều tiết đối với các khoản thu (tỷ đồng) • Về số người nộp thuế: đã tăng lên qua các năm: Năm 2009 có trên 747.000 cá nhân người nộp thuế thu nhập từ kinh doanh: Năm 2009 có khoảng 149.700 hộ gia đình, cá - Hai là, động viên hợp lý thu nhập của dân cư, góp phần đảm bảo công bằng xã hội; thống nhất các quy định về thuế áp dụng đối với cá nhân có thu nhập, không phân biệt cá nhân người nước ngoài với người Việt Nam. Luật Thuế TNCN có quy định giảm trừ gia cảnh trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá khả năng nộp thuế của người có thu nhập. số thuế (12,6 triệu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ thu nhập khác; 3,2 triệu cá nhân có thu nhập từ kinh doanh). - Ba là, góp phần đảm bảo nguồn thu NSNN: Qua 3 năm thực hiện Luật, số thu thuế TNCN NSNN (năm 2009 Quốc hội cho miễn thuế TNCN 6 tháng đầu năm đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công, miễn thuế cả năm đối với thu nhập phải nộp thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công và từ thu nhập khác, số thuế thu được từ các loại thu nhập của cá nhân theo phương thức khấu trừ tại nguồn và theo cần thiết phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định trong Luật đối với thu nhập từ - Thứ hai, mức thu quá cao gồm 7 mức thuế từ 5% đến 35% và khoảng cách giữa các bậc tính thuế của Thái Lan là 8,19 triệu, Trung Quốc là 7,6 triệu, trong khi Việt Nam thu nhập như: Quy định về các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính trong thu nhập chịu thuế từ tiền liên quan mới sửa đổi, bổ sung; quy định về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản chưa chưa phù hợp với thực tế, nhất là đối với hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế 1. Kiến nghị của cơ quan nhà nước trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá của người lao động và giảm tính cạnh tranh của Việt Nam trong việc thu hút lao động có trình độ nhân ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập làm giàu chính đáng; thuế; Đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và có tính ổn định, không làm ảnh Theo Điều 19 Luật thuế TNCN thì giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương tiền công của đối tượng nộp thuế Quốc hội chọn mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 4 triệu đảm bảo cao hơn mức thu nhập trung bình xã hội và mức này sẽ được giữ ổn định trong một thời gian. này cùng với sự tăng trưởng kinh tế, thu nhập của người dân sẽ tăng dần, khi đó 4 triệu đồng sẽ để đóng thuế TNCN cho nhà nước và những người có thu nhập thấp vẫn không phải nộp thuế. Mặc dù thu nhập có tăng lên cùng với sự tăng trưởng kinh tế nhưng người nộp thuế vẫn dân cư để xác định mức giảm trừ hoặc đánh thuế từ đồng thu nhập đầu tiên. của việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN lần này thì mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người (dự kiến là 1.670.000 và đảm bảo cao hơn mức thu nhập trung bình của xã hội vào Thứ tư, với mức giảm trừ gia cảnh này bảo đảm số người nộp thuế không bị giảm nhiều, đáp ứng được yêu cầu dài hạn là mở rộng diện nộp thuế cùng với tăng trưởng kinh tế và mức tăng thu nhập 2014 số thu NSNN từ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khoảng 52.000 tỷ đồng và từ Điều 22 Luật thuế TNCN quy định biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập tính thuế từ tiền thu nhập tính thuế làm căn cứ áp dụng biểu thuế là thu nhập chịu thuế sau khi đã được trừ các đảm thuế đối với người nước ngoài không bị tăng nhiều so với Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao khi áp dụng Luật thuế TNCN để không tác động tiêu cực đến môi trường Ngoài ra, bậc thuế suất cao nhất 35% và khoảng cách giữa các bậc thu nhập trong biểu thuế đã tính đến đặc điểm, tính chất, mối tương quan, tác động giữa thuế TNCN và thuế thu nhập từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh quy định Bỏ bậc thuế suất cao nhất 35%, giữ nguyên các bậc thu nhập tính thuế và thuế suất như hiện hành, - Đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền - Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nộp thuế bằng một hệ số so với mức lương tối thiểu ở vùng I và mức giảm trừ gia cảnh đối với một người phụ thuộc bằng tỷ lệ % so với mức giảm trừ gia cảnh của bản thân người nộp của bản thân người nộp thuế (tính theo tỷ lệ các mức giảm trừ vừa được đưa ra). nước thì cũng chưa phải là cao, Mức thuế suất cao nhất của một số nước trong khu vực như sau: Mức thu nhập chịu thuế suất 35% là trên 80 triệu tức là trên 960 triệu đồng năm trên thực tế nhiều người có thu nhập trên mức dụ người độc thân: có thu nhập 5.000 USD/tháng tương đương 100 triệu đồng thì thuế phải nộp 23,8 triệu (so với thu nhập mức điều tiết toàn phần là 23,8%); người có thu nhập 8.000 tương đương 160 triệu đồng, thuế phải nộp 44,8 triệu đồng (so với tổng thu nhập họ bị nhân có mức thu nhập trên 5.000 USD/tháng họ thường ký hợp đồng lao động không có thuế. đến nay, các văn bản hướng dẫn về Luật thuế TNCN đã có, số người có mã số thuế cá Đề tài đã tập trung thực hiện các mục tiêu đề ra ban đầu là đánh giá thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở nước ta hiện nay và ảnh hưởng của nó đến thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh Hạn chế lớn nhất của đề tài là nguồn số liệu thống kê thực tế về mức thu nhập của dân cư trong mối quan hệ tác động của Thuế thu nhập cá nhân. Có thể nói vấn đề góp phần xây dựng chính sách thuế thu nhập cá nhân nhằm đạt được những 4. Luật Thuế thu nhập cá nhân số do Quốc hội ban hành ngày của luật Thuế thu nhập cá nhân điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành nghị định số ngày của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 02 4. Tác động của Thuế thu nhập cá nhân lên hoạt động sản xuất kinh doanh 03